Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 752 din 16 septembrie 1999

privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 454 din 20 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 28 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute in Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza tinandu-se seama de rata inflatiei aferenta perioadei iulie 1997 - mai 1999.
    (2) Noile niveluri ale taxelor judiciare de timbru sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
prevazute in Legea nr. 146/1997, actualizate in raport cu rata inflatiei pe perioada iulie 1997 - mai 1999

    I. (1) Taxele pentru actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
 a) pana la valoarea de 300.000 lei             15.000 lei;
 b) intre 300.000 lei si 3.000.000 lei          15.000 lei + 10% pentru ce
                                                depaseste 300.000 lei;
 c) intre 3.000.000 lei si 30.000.000 lei       285.000 lei + 8% pentru ce
                                                depaseste 3.000.000 lei;
 d) intre 30.000.000 lei si 150.000.000 lei     2.445.000 lei + 6% pentru ce
                                                depaseste 30.000.000 lei;
 e) intre 150.000.000 lei si 300.000.000 lei    9.645.000 lei + 4% pentru ce
                                                depaseste 150.000.000 lei;
 f) intre 300.000.000 lei si 1.500.000.000 lei  15.645.000 lei + 2% pentru ce
                                                depaseste 300.000.000 lei;
 g) peste 1.500.000.000 lei                     39.645.000 lei + 1% pentru ce
                                                depaseste 1.500.000.000 lei.

    (2) Taxa aferenta contestatiei la executare silita, prevazuta la art. 2 alin. (2) din lege, nu poate depasi suma de 1.500.000 lei, indiferent de valoarea contestata.

    II. Taxele pentru actiunile si cererile neevaluabile in bani, prevazute la art. 3 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru constatarea existentei sau
       neexistentei unui drept, facute in cadrul
       art. 111 din Codul de procedura civila             150.000 lei;
    a^1) cereri in anularea sau declararea nulitatii
        unui act juridic                                       90.000 lei;
    b) cereri care privesc dreptul de folosinta
       a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate
       de plata anumitor sume de bani, precum si
       cereri de ordonanta presedintiala al caror
       obiect nu este evaluabil in bani                        75.000 lei;
    c) cereri pentru stabilirea calitatii de
       mostenitor, a masei succesorale, cereri de
       raport, cereri de reductiune a liberalitatilor
       si cereri de partaj                                    150.000 lei;
    d) cereri de recuzare in materie civila                    30.000 lei;
    e) cereri de suspendare a executarii silite,
       inclusiv a executarii vremelnice, precum si
       cereri in legatura cu masurile asiguratorii             75.000 lei;
    f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea
       ordonantei de adjudecare                                75.000 lei;
    g) contestatii in anulare                                  75.000 lei;
    h) cereri de revizuire                                     75.000 lei;
    i) actiuni in granituire, in cazul in care nu
       cuprind si revendicarea unei portiuni de teren          150.000 lei;
    j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect
       servituti                                               150.000 lei;
    k) cereri de stramutare in materie civila                   30.000 lei;
    l) cereri pentru investirea cu formula executorie
       a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara
       sau in alte tari si a oricaror alte hotarari
       sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt
       executorii potrivit legii                                30.000 lei;
    m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile
       lor printr-un act administrativ sau prin refuzul
       nejustificat al unei autoritati administrative
       de a le rezolva cererea referitoare la un drept
       recunoscut de lege:
     - cererea pentru anularea actului sau, dupa caz,
       recunoasterea dreptului pretins, precum si
       pentru eliberarea unui certificat, unei
       adeverinte sau oricarui alt inscris                      30.000 lei;
     - cerere cu caracter patrimonial, prin care se
       solicita si repararea pagubelor suferite - 10%
       din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de
       300.000 lei;
    n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a
       hotararilor disparute, precum si cereri de
       repunere in termen                                       30.000 lei;
    o) cereri pentru incuviintarea executarii silite            75.000 lei;
    p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii
       asupra navelor si aeronavelor                         3.000.000 lei;
    r) cereri de asistenta judiciara, formulate de
       autoritatile straine, daca prin conventii
       internationale sau pe baza de reciprocitate nu
       s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala
       se efectueaza gratuit:
     - inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare          300.000 lei;
     - efectuarea de comisii rogatorii                         600.000 lei;
    s) cereri de infiintare a popririi                          75.000 lei;
    s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea
       judecarii se datoreaza partilor - 50% din taxa
       judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea
       a carei judecare a fost suspendata;
    t) cereri pentru eliberarea de catre instantele
       judecatoresti de copii de pe hotararile
       judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive
       sau irevocabile                                           15.000 lei;
    t) cereri pentru legalizarea de copii de pe
       inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
       exemplar de copie                                    6.000lei/pagina;
    t^1) cereri pentru eliberarea oricaror alte
       certificate prin care se atesta fapte sau
       situatii rezultate din evidentele instantelor de
       judecata ori cu privire la dosarele aflate in
       arhiva acestora                                            6.000 lei;
    u) notificarile si somatiile comunicate prin
       executorii judecatoresti, pentru fiecare comunicare       30.000 lei;
    v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru
       supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe
       inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate        6.000 lei;
    x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru
       autorizarea traducatorilor si interpretilor              150.000 lei.

    III. Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice, prevazute la art. 4 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza dupa cum urmeaza:
    a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice          300.000 lei;
    b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice
       asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor,
       uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara
       scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor
       constitutive ale acestora                                150.000 lei.

    IV. Taxele pentru cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator, prevazute la art. 5 din Legea nr. 146/1997, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si
       a celor conexe, pentru constatarea incalcarii
       acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata
       drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru
       opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in
       scopul prevenirii producerii unor pagube iminente
       sau pentru asigurarea repararii acestora                300.000 lei;
    b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator,
       de titular de brevet, a drepturilor nascute din
       brevetul de inventie, din contractele de cesiune si
       licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale
       inventatorului                                          300.000 lei.

     V. Taxele pentru cererile neevaluabile in bani, in materie comerciala, prevazute la art. 6 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea
       societatilor comerciale, precum si pentru
       modificarea actelor constitutive ale acestora,
       cereri pentru excluderea unui asociat, precum si
       cereri de dizolvare si lichidare a unei societati
       comerciale                                              300.000 lei;
    b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui
       agent economic                                          300.000 lei;
    c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul
       Legii nr. 64/1995 privind procedura
       reorganizarii judiciare si a falimentului si al
       Legii nr. 83/1998 privind procedura
       falimentului bancilor                                   300.000 lei;
    d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor
       reglementate de art. 67 alin. 3 din
       Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)                    150.000 lei.

    VI. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie, prevazute la art. 7 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38
       alin. 1 si 2 din Codul familiei                         300.000 lei;
    b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38
       alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in
       care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea
       sunt inferioare salariului minim brut pe tara            60.000 lei;
    c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor,
       formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul
       familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor
       minori, introdusa separat de actiunea de divort,
       pentru cererile de reincredintare a copiilor minori
       ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de
       un parinte care a recunoscut unul sau mai multi
       copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si
       pentru cererile de incredintare a copiilor minori
       din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65
       din Codul familiei                                       45.000 lei.

    VII. Taxele judiciare pentru cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, prevazute la art. 8 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru solutionarea conflictelor de
       competenta dintre birourile notarilor publici            60.000 lei;
    b) plangeri impotriva incheierii de respingere a
       cererii de indeplinire a unui act notarial               60.000 lei;
    c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a
       sigiliului notarului public de catre Ministerul
       Justitiei                                                30.000 lei.

    VIII. Eliberarea de noi copii, prevazute la art. 8^1 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei.

    IX. Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare, prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, se taxeaza astfel:
a) pana la 3.000.000 lei                      4%, dar nu mai putin de
                                              30.000 lei;
b) de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei      120.000 lei + 3% pentru suma
                                              care depaseste 3.000.000 lei;
c) de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei     480.000 lei + 2% pentru suma
                                              care depaseste 15.000.000 lei;
d) de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei     780.000 lei + 1,5% pentru suma
                                              care depaseste 30.000.000 lei;
e) peste 45.000.000 lei                       1.005.000 lei + 1% pentru suma
                                              care depaseste 45.000.000 lei.

    Taxa pentru inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale), prevazute la art. 9 alin. (4) din lege, nu poate depasi 300.000 lei.
    Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate ale situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie, prevazute la art. 9 alin. (5) din lege, se taxeaza cu 30.000 lei.
    Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate, prevazute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 60.000 lei.
    Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte funciara, prevazute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei pentru fiecare exemplar.

    X. Cererile pentru exercitarea cailor ordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti, prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, se timbreaza cu 30.000 lei.

    XI. Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, prevazute la art. 12 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza cu 60.000 lei.

    XII. Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru, potrivit legii, prevazute la art. 13 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se timbreaza cu 60.000 lei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 752/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 752 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 752/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu