Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 752 din 16 septembrie 1999

privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 454 din 20 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 28 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute in Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza tinandu-se seama de rata inflatiei aferenta perioadei iulie 1997 - mai 1999.
    (2) Noile niveluri ale taxelor judiciare de timbru sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul justitiei,
                      Valeriu Stoica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                       TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
prevazute in Legea nr. 146/1997, actualizate in raport cu rata inflatiei pe perioada iulie 1997 - mai 1999

    I. (1) Taxele pentru actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
 a) pana la valoarea de 300.000 lei             15.000 lei;
 b) intre 300.000 lei si 3.000.000 lei          15.000 lei + 10% pentru ce
                                                depaseste 300.000 lei;
 c) intre 3.000.000 lei si 30.000.000 lei       285.000 lei + 8% pentru ce
                                                depaseste 3.000.000 lei;
 d) intre 30.000.000 lei si 150.000.000 lei     2.445.000 lei + 6% pentru ce
                                                depaseste 30.000.000 lei;
 e) intre 150.000.000 lei si 300.000.000 lei    9.645.000 lei + 4% pentru ce
                                                depaseste 150.000.000 lei;
 f) intre 300.000.000 lei si 1.500.000.000 lei  15.645.000 lei + 2% pentru ce
                                                depaseste 300.000.000 lei;
 g) peste 1.500.000.000 lei                     39.645.000 lei + 1% pentru ce
                                                depaseste 1.500.000.000 lei.

    (2) Taxa aferenta contestatiei la executare silita, prevazuta la art. 2 alin. (2) din lege, nu poate depasi suma de 1.500.000 lei, indiferent de valoarea contestata.

    II. Taxele pentru actiunile si cererile neevaluabile in bani, prevazute la art. 3 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru constatarea existentei sau
       neexistentei unui drept, facute in cadrul
       art. 111 din Codul de procedura civila             150.000 lei;
    a^1) cereri in anularea sau declararea nulitatii
        unui act juridic                                       90.000 lei;
    b) cereri care privesc dreptul de folosinta
       a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate
       de plata anumitor sume de bani, precum si
       cereri de ordonanta presedintiala al caror
       obiect nu este evaluabil in bani                        75.000 lei;
    c) cereri pentru stabilirea calitatii de
       mostenitor, a masei succesorale, cereri de
       raport, cereri de reductiune a liberalitatilor
       si cereri de partaj                                    150.000 lei;
    d) cereri de recuzare in materie civila                    30.000 lei;
    e) cereri de suspendare a executarii silite,
       inclusiv a executarii vremelnice, precum si
       cereri in legatura cu masurile asiguratorii             75.000 lei;
    f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea
       ordonantei de adjudecare                                75.000 lei;
    g) contestatii in anulare                                  75.000 lei;
    h) cereri de revizuire                                     75.000 lei;
    i) actiuni in granituire, in cazul in care nu
       cuprind si revendicarea unei portiuni de teren          150.000 lei;
    j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect
       servituti                                               150.000 lei;
    k) cereri de stramutare in materie civila                   30.000 lei;
    l) cereri pentru investirea cu formula executorie
       a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara
       sau in alte tari si a oricaror alte hotarari
       sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt
       executorii potrivit legii                                30.000 lei;
    m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile
       lor printr-un act administrativ sau prin refuzul
       nejustificat al unei autoritati administrative
       de a le rezolva cererea referitoare la un drept
       recunoscut de lege:
     - cererea pentru anularea actului sau, dupa caz,
       recunoasterea dreptului pretins, precum si
       pentru eliberarea unui certificat, unei
       adeverinte sau oricarui alt inscris                      30.000 lei;
     - cerere cu caracter patrimonial, prin care se
       solicita si repararea pagubelor suferite - 10%
       din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de
       300.000 lei;
    n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a
       hotararilor disparute, precum si cereri de
       repunere in termen                                       30.000 lei;
    o) cereri pentru incuviintarea executarii silite            75.000 lei;
    p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii
       asupra navelor si aeronavelor                         3.000.000 lei;
    r) cereri de asistenta judiciara, formulate de
       autoritatile straine, daca prin conventii
       internationale sau pe baza de reciprocitate nu
       s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala
       se efectueaza gratuit:
     - inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare          300.000 lei;
     - efectuarea de comisii rogatorii                         600.000 lei;
    s) cereri de infiintare a popririi                          75.000 lei;
    s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea
       judecarii se datoreaza partilor - 50% din taxa
       judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea
       a carei judecare a fost suspendata;
    t) cereri pentru eliberarea de catre instantele
       judecatoresti de copii de pe hotararile
       judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive
       sau irevocabile                                           15.000 lei;
    t) cereri pentru legalizarea de copii de pe
       inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare
       exemplar de copie                                    6.000lei/pagina;
    t^1) cereri pentru eliberarea oricaror alte
       certificate prin care se atesta fapte sau
       situatii rezultate din evidentele instantelor de
       judecata ori cu privire la dosarele aflate in
       arhiva acestora                                            6.000 lei;
    u) notificarile si somatiile comunicate prin
       executorii judecatoresti, pentru fiecare comunicare       30.000 lei;
    v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru
       supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe
       inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate        6.000 lei;
    x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru
       autorizarea traducatorilor si interpretilor              150.000 lei.

    III. Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice, prevazute la art. 4 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza dupa cum urmeaza:
    a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice          300.000 lei;
    b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice
       asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor,
       uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara
       scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor
       constitutive ale acestora                                150.000 lei.

    IV. Taxele pentru cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator, prevazute la art. 5 din Legea nr. 146/1997, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si
       a celor conexe, pentru constatarea incalcarii
       acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata
       drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru
       opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in
       scopul prevenirii producerii unor pagube iminente
       sau pentru asigurarea repararii acestora                300.000 lei;
    b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator,
       de titular de brevet, a drepturilor nascute din
       brevetul de inventie, din contractele de cesiune si
       licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale
       inventatorului                                          300.000 lei.

     V. Taxele pentru cererile neevaluabile in bani, in materie comerciala, prevazute la art. 6 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea
       societatilor comerciale, precum si pentru
       modificarea actelor constitutive ale acestora,
       cereri pentru excluderea unui asociat, precum si
       cereri de dizolvare si lichidare a unei societati
       comerciale                                              300.000 lei;
    b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui
       agent economic                                          300.000 lei;
    c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul
       Legii nr. 64/1995 privind procedura
       reorganizarii judiciare si a falimentului si al
       Legii nr. 83/1998 privind procedura
       falimentului bancilor                                   300.000 lei;
    d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor
       reglementate de art. 67 alin. 3 din
       Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)                    150.000 lei.

    VI. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie, prevazute la art. 7 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38
       alin. 1 si 2 din Codul familiei                         300.000 lei;
    b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38
       alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in
       care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea
       sunt inferioare salariului minim brut pe tara            60.000 lei;
    c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor,
       formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul
       familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor
       minori, introdusa separat de actiunea de divort,
       pentru cererile de reincredintare a copiilor minori
       ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de
       un parinte care a recunoscut unul sau mai multi
       copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si
       pentru cererile de incredintare a copiilor minori
       din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65
       din Codul familiei                                       45.000 lei.

    VII. Taxele judiciare pentru cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, prevazute la art. 8 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul cuantum:
    a) cereri pentru solutionarea conflictelor de
       competenta dintre birourile notarilor publici            60.000 lei;
    b) plangeri impotriva incheierii de respingere a
       cererii de indeplinire a unui act notarial               60.000 lei;
    c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a
       sigiliului notarului public de catre Ministerul
       Justitiei                                                30.000 lei.

    VIII. Eliberarea de noi copii, prevazute la art. 8^1 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei.

    IX. Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura privata, si a ordonantelor de adjudecare, prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, se taxeaza astfel:
a) pana la 3.000.000 lei                      4%, dar nu mai putin de
                                              30.000 lei;
b) de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei      120.000 lei + 3% pentru suma
                                              care depaseste 3.000.000 lei;
c) de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei     480.000 lei + 2% pentru suma
                                              care depaseste 15.000.000 lei;
d) de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei     780.000 lei + 1,5% pentru suma
                                              care depaseste 30.000.000 lei;
e) peste 45.000.000 lei                       1.005.000 lei + 1% pentru suma
                                              care depaseste 45.000.000 lei.

    Taxa pentru inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale), prevazute la art. 9 alin. (4) din lege, nu poate depasi 300.000 lei.
    Orice alte transcrieri, inscrieri sau notari in registrele de publicitate ale situatiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie, prevazute la art. 9 alin. (5) din lege, se taxeaza cu 30.000 lei.
    Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate, prevazute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 60.000 lei.
    Eliberarea certificatelor de sarcini in urma cercetarii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte funciara, prevazute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 15.000 lei pentru fiecare exemplar.

    X. Cererile pentru exercitarea cailor ordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti, prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, se timbreaza cu 30.000 lei.

    XI. Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, prevazute la art. 12 din Legea nr. 146/1997, se taxeaza cu 60.000 lei.

    XII. Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru, potrivit legii, prevazute la art. 13 din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se timbreaza cu 60.000 lei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 752/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 752 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 752/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu