Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 750 din 22 septembrie 1995

pentru stabilirea Normelor speciale privind mandatarea intre persoanele fizice in scopul efectuarii operatiunilor de schimb al cupoanelor nominative de privatizare si/sau carnetelor cu certificate de proprietate contra actiuni ale societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 28 septembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 4 alin. (3) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza modul in care persoanele fizice se pot mandata intre ele, in baza art. 4  alin. (3) din Legea nr. 55/1995, in scopul depunerii carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare la centrele de subscriere, in vederea efectuarii schimbului contra actiuni ale societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza sau, dupa caz, ale Fondurilor Proprietatii Private care se vor transforma in societati de investitii financiare.
    Art. 2
    (1) Mandatarea intre persoanele fizice, in scopul efectuarii schimbului de carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare contra actiuni ale societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza sau, dupa caz, ale Fondurilor Proprietatii Private care se vor transforma in societati de investitii financiare, se face prin contract de mandat special cu reprezentare, incheiat sub semnatura privata, in conditiile stabilite de prezenta hotarare.
    (2) Contractul de mandat special cu reprezentare sub semnatura privata, denumit in continuare procura speciala, are putere de lege intre parti, potrivit art. 969 din Codul civil, si urmeaza regimul juridic stabilit prin prezenta hotarare.
    (3) Procura speciala este opozabila societatilor comerciale privatizabile sau, dupa caz, persoanelor juridice abilitate potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, la care cetatenii indreptatiti solicita schimbul, numai daca, la depunerea cererii de schimb, este insotita de carnetele cu certificate de proprietate si/sau cupoanele nominative de privatizare originale, incredintate de mandant si purtand fiecare semnatura acestuia, de actul de identitate al mandatarului si de copie de pe actul de identitate al mandantului, a carei conformitate cu originalul este confirmata de catre acesta.
    Art. 3
    (1) Contractele incheiate potrivit art. 2 alin. (1) vor avea, sub sanctiunea nulitatii, continutul si forma prevazute in anexele la prezenta hotarare.
    (2) Prin clauze speciale se pot stipula in sarcina mandantului obligatii cu privire la restituirea catre mandatar a cheltuielilor ocazionate de deplasarea acestuia la centrele de subscriere, precum si, dupa caz, restituirea comisionului perceput de persoanele juridice prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995.
    (3) Mandatarul va proba indeplinirea obligatiilor asumate prin contract cu dovada scrisa, eliberata de mandant, sau prin completarea si semnarea de catre acesta a rubricii corespunzatoare din procurile speciale-model, prevazute in anexele la prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Persoana care va indeplini calitatea de mandant poate sa fie, dupa caz:
    a) detinatorul titlurilor de privatizare;
    b) unul dintre succesorii legali ai detinatorului titlurilor de privatizare.
    (2) Mandatar poate fi orice cetatean roman, cu domiciliul in Romania, care are capacitate deplina de exercitiu. Verificarea capacitatii de exercitiu a mandatarului cade in sarcina mandantului.
    Art. 5
    (1) Anexele A - C la prezenta hotarare vor fi utilizate, dupa caz, astfel:
    a) in cazul in care mandant este o persoana cu capacitate deplina de exercitiu - anexa A;
    b) in cazul titlurilor de privatizare dobandite prin succesiune legala nefinalizata prin eliberarea unui certificat de mostenitor -
anexa B;
    c) in cazul titlurilor de privatizare dobandite prin succesiune legala finalizata prin eliberarea unui certificat de mostenitor - anexa C.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. c), procura speciala este valabila numai insotita de certificatul de mostenitor in copie.
    (3) In cazul succesorului legal, precum si al detinatorului de carnete cu certificate de proprietate si/sau cupoane nominative de privatizare, lipsiti de capacitate de exercitiu, calitatea de mandant o va exercita reprezentantul legal al acestora (parinte, tutore sau curator, dupa caz).
    Art. 6
    (1) Mandatul special cu reprezentare, dat potrivit prevederilor prezentei hotarari, inceteaza prin:
    a) realizarea obiectului mandatului, respectiv predarea catre mandant a dovezii depunerii titlurilor de privatizare;
    b) revocarea unilaterala a contractului de catre mandant;
    c) renuntarea mandatarului, aflat in imposibilitate de executare a obligatiilor asumate, care se poate efectua insa numai pana la 15 noiembrie 1995;
    d) acordul partilor, caz in care restituirea titlurilor de privatizare incredintate va fi probata prin dovada scrisa, datata si semnata de mandant.
    Art. 7
    In cazul decesului uneia dintre partile din contractul de mandat special cu reprezentare sau al ambelor parti, se vor aplica prevederile Codului civil in materie de mandat.
    Art. 8
    Certificatele de actionar, dobandite in urma schimbului cupoanelor nominative de privatizare si a procedurii de alocare a actiunilor, se vor elibera exclusiv pe numele titularilor de cupoane nominative de privatizare si se vor preda personal acestora, cu exceptia cazurilor expres prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 9
    In cazuri speciale - bolnavi netransportabili, batrani in imposibilitate de a se deplasa, succesori sau alte persoane asupra carora s-a instituit tutela sau curatela, persoane aflate in detentie, militari in termen, persoane internate in camine sau in alte institutii similare, persoane care in perioada de certificare a calitatii de actionar sunt plecate din tara (in interes de serviciu, calatorii turistice, de studii sau de afaceri, personal imbarcat pe nave, aeronave) - se poate da mandat pentru ridicarea certificatului de actionar in baza unei procuri speciale, conform modelului prevazut in anexa D la prezenta hotarare.
    (2) Procura speciala va fi, dupa caz, autentificata sau certificata de:
    - notarul public sau secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor in care nu functioneaza birouri ale notarilor publici, in cazul bolnavilor netransportabili sau al batranilor aflati in imposibilitatea de a se deplasa;
    - comandantul locului de detentie, in cazul persoanelor aflate in detentie;
    - comandantul unitatii militare, in cazul militarilor in termen;
    - directorul caminului-spital, inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapati, Secretariatul de Stat pentru Culte, in cazul persoanelor internate in camine sau in alte institutii similare;
    - conducatorul institutiei in interesul careia se efectueaza deplasarea in strainatate, in cazul persoanelor plecate din tara in interes de serviciu, de afaceri sau imbarcate pe nave ori aeronave;
    - misiunile diplomatice si reprezentantele consulare romane in strainatate, in cazul persoanelor plecate din tara in calatorii turistice sau la studii.
    In cazul persoanelor asupra carora s-a instituit tutela sau curatela, certificatul de actionar va fi ridicat de tutore sau curator, dupa caz, pe baza prezentarii actului de instituire a tutelei ori a curatelei, in copie si original. Dupa verificare, copia se retine, iar originalul se restituie tutorelui sau curatorului, dupa caz.
    (3) In toate situatiile prevazute la alin. (1) si (2), mandatarul va prezenta si actul sau de identitate. Prin act de identitate se intelege buletinul de identitate, adeverinta de identitate sau pasaportul personal eliberat de autoritatile romane competente.
    Art. 10
    (1) Mandatarul raspunde, potrivit legii, pentru neindeplinirea intocmai a obligatiilor asumate prin contract.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate de catre mandatar, care au ca efect pierderea drepturilor conferite de lege persoanei indreptatite, obliga mandatarul la plata, catre persoana indreptatita si prejudiciata, a contravalorii carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare incredintate, asa cum a fost stabilita in Hotararea Guvernului nr. 453/1995 si in art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/1995, precum si a dobanzilor legale, daca partile, prin contract, nu au convenit altfel.
    Art. 11
    (1) Acordarea procurilor speciale conform prezentei hotarari se va face intr-un numar de exemplare corespunzator numarului societatilor comerciale pentru care se formuleaza optiuni, precum si fiecarei operatiuni ce urmeaza a fi efectuata de catre mandatar.
    (2) Se recomanda partilor din contractele incheiate in temeiul prezentei hotarari sa pastreze cate un exemplar al acestora o perioada de 3 ani de la data efectuarii ultimei operatiuni.
    (3) Functionarul abilitat cu primirea cererii de schimb va retine cate un exemplar al procurii speciale si al copiilor de pe celelalte acte prevazute de prezenta hotarare, in fiecare situatie fiind solicitata si copie de pe actul de identitate al mandantului, a carei conformitate cu originalul este confirmata si semnata de catre acesta.
    (4) Verificarea exactitatii datelor inscrise in procura speciala si a copiilor de pe actele anexate, prevazute in prezenta hotarare, se face de catre functionarul care instrumenteaza schimbul titlurilor de privatizare.
    Art. 12
    Prefectii vor lua masuri ca, prin grija primarilor din comune, orase si municipii, din sectoarele municipiului Bucuresti si din sectorul agricol Ilfov, precum si a institutiilor si organismelor implicate in procesul de urmarire a aplicarii Legii nr. 55/1995, prezenta hotarare sa fie afisata in locuri accesibile cetatenilor din fiecare sat, comuna si oras.
    Art. 13
    Pentru rezolvarea operativa a situatiilor atipice, nereglementate de prezenta hotarare, Secretariatul national pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 este imputernicit sa emita indrumari si decizii cu caracter de obligativitate pentru celelalte institutii si persoane juridice implicate in aplicarea acestei legi.
    Art. 14
    (1) Sunt lovite de nulitate:
    a) mandatarile efectuate cu incalcarea prevederilor prezentei hotarari;
    b) mandatarile efectuate in scopul instrainarii cupoanelor nominative de privatizare, emise si distribuite in temeiul Legii nr. 55/1995;
    c) mandatarile efectuate in scopul vanzarii anticipate a actiunilor ce vor fi dobandite in urma schimbului titlurilor de privatizare.
    (2) Nulitatile prevazute la alin. (1) se constata de catre instantele judecatoresti, la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. Cererile de constatare a nulitatii se solutioneaza cu celeritate.
    Art. 15
    Se interzic efectuarea operatiunii de schimb al titlurilor de privatizare, in numele si in contul cetatenilor indreptatiti de catre alte persoane juridice decat cele prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995, precum si constituirea oricaror societati comerciale sau asociatii nonprofit care au inclusa in obiectul de activitate aceasta operatiune.
    Art. 16
    Falsificarea semnaturii mandantului pe titlurile de privatizare, precum si falsificarea unor procuri speciale si utilizarea acestora constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legii.
    Art. 17
    Anexele A - D fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    Prevederile prezentei hotarari se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Codului civil.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Coordonare,
                      Strategie si Reforma Economica,
                      Hildegard Puwak,
                      secretar de stat

                      p. Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Nicolae Constantinescu,
                      secretar de stat

                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Privatizare,
                      Iacob Zelenco

                      Ministru de interne,
                      Doru Ioan Taracila

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Octav Cozmanca

    ANEXA A

                           PROCURA SPECIALA

    1. Eu, subsemnatul(a) ................................................,
    (numele, initiala tatalui si prenumele detinatorului sau, dupa caz, ale reprezentantului legal)
nascut(a) la data de..... , in localitatea..........., judetul.........., domiciliat(a) in Romania, localitatea..................................., judetul/sectorul.............., str...................., nr............., blocul........, scara.........., etajul......, apartamentul............., legitimat(a) cu buletinul de identitate/adeverinta de identitate seria....., nr................., eliberat(a) de ............... la data de ..........., avand calitatea de titular (reprezentant legal al titularului, in baza ............)*1, al cuponului nominativ de privatizare si posesor al carnetului / carnetelor cu certificate de proprietate, conform borderoului-anexa  *2), mandant, imputernicesc cu depline puteri pe domnul (doamna) .......................................................................
         (numele, initiala tatalui si prenumele)
domiciliat(a) in ......................................................
                             (adresa completa)
legitimat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate / pasaportul seria: ..........., nr ................, eliberat(a) de ................., la data de ............., sa efectueze in numele si pe seama mea toate operatiunile necesare formularii optiunii si depunerii titlurilor de privatizare incredintate, conform borderoului-anexa.
    In executarea prezentului mandat, mandatarul va semna in numele meu orice act juridic necesar pentru formularea optiunii si pentru depunerea titlurilor de privatizare, toate operatiunile si actele indeplinite, potrivit prezentei procuri speciale, fiindu-mi opozabile.
    Titlurile de privatizare incredintate conform borderoului-anexa au fost semnate personal de catre mine.
    2. Eu, subsemnatul(a) .............................................,
                        (numele, initiala tatalui si prenumele)
domiciliat(a) in .....................................................,
                                 (adresa completa)
legitimat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate seria ........, nr ............., eliberat(a) de ....................., la data de ..........., declar ca am primit titlurile de privatizare conform borderoului - anexa, toate semnate personal de catre mandant, si accept mandatul special cu reprezentare ce face obiectul prezentului contract, pe care, in calitate de mandatar, ma oblig sa-l indeplinesc intocmai.
    De asemenea, declar ca imi sunt cunoscute prevederile Codului penal cu privire la fals si uz de fals.
    3. Partile convin ca prezenta procura speciala sa urmeze regimul juridic prevazut de Hotararea Guvernului nr ........ si declara ca le sunt cunoscute prevederile legale cu privire la nulitatea oricaror acte de instrainare a cupoanelor nominative de privatizare.
    4. Alte clauze asupra carora am convenit *3).
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................
    5. Incheiat si semnat astazi, ............, in ........,  exemplare originale, dintre care unul pentru mandant si ..... pentru mandatar*4).

        Mandant,                            Mandatar,


    Astazi .........., eu, ................., mandant (sau substituitul acestuia, dupa caz), declar ca am primit de la mandatarul din prezenta procura speciala (sau substituitul acestuia, dupa caz) dovada depunerii titlurilor de privatizare incredintate la centrul de subscriere.
        Am primit,

-------------------
    *1) In cazul reprezentantului legal, se specifica actul de numire, care se va anexa in fotocopie, prezentandu-se si originalul. Dupa verificare, originalul se restituie.
    *2) In borderou, care este o lista-anexa la procura speciala, semnata de catre mandant si mandatar, va fi mentionat fiecare titlu de privatizare incredintat, cu denumirea (carnet cu certificate de proprietate sau cupon nominativ de privatizare), seria si numarul. In cazul cupoanelor nominative de privatizare dobandite prin succesiune, se vor anexa si actele justificative ale provenientei acestora. De asemenea, vor fi indicate, in mod obligatoriu, societatea/societatile comerciale sau Fondul / Fondurile Proprietatii Private pentru care se opteaza, in cazul fiecarui titlu de privatizare.
    *3) Dupa caz: indicarea ca optiunea de schimb sa se depuna la una dintre persoanele juridice abilitate potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995 si plata comisionului, sanctiuni speciale, reducerea termenelor maximale, plata cheltuielilor de deplasare ocazionate de operatiune etc.
    *4) Contractul de mandat se va incheia intr-un numar de exemplare corespunzator numarului societatilor comerciale pentru care se opteaza si operatiunilor necesare.


    ANEXA B

         DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE *1)

    In numele si pe seama mostenirii defunctului .....................,
cu ultimul domiciliu in ..............................................,
decedat la data ........, conform Certificatului de deces nr .........,
emis de .........................., la data de ..................., eu, subsemnatul(a) ..................., nascut(a) la data de .............,
in localitatea .............., judetul ................., domiciliat(a) in Romania, localitatea .............., judetul/sectorul .............,
str ................., nr ....., blocul ...., scara ...., etajul .....,
apartamentul ......., legitimat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate / pasaportul seria ...... nr ................, eliberat(a) de .........................., la data de ................,
fiind ruda cu vocatie de mostenitor legal asupra masei succesorale a defunctului sus-mentionat, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca imi asum calitatea de reprezentant al tuturor mostenitorilor legali ai acestuia cu privire la titlurile de privatizare detinute de decedat, care se afla in posesia mea, conform borderoului-anexa *2).
    Totodata, declar ca voi indeplini toate operatiunile necesare, semnand toate actele in vederea dobandirii certificatului / certificatelor de actionar cuvenite mostenirii defunctului, urmand ca, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestora, sa le depun la notarul public care efectueaza procedura de dezbatere succesorala.

        Reprezentant,

--------------------
        *1) Declaratia pe propria raspundere serveste si la ridicarea certificatului de actionar.
    *2) In borderou va fi mentionat fiecare titlu de privatizare al defunctului, cu denumirea (carnet cu certificate de proprietate sau cupon nominativ de privatizare) , seria si numarul. Titlurile de privatizare vor fi semnate de catre deponent.


    ANEXA C

                    PROCURA SPECIALA *1)

    1. Eu, subsemnatul(a) ............................................,
    (numele, initiala tatalui si prenumele unicului mostenitor sau, dupa caz, ale reprezentantului legal)
nascut(a) la data de ............, in localitatea ..................., judetul ........, domiciliat(a) in Romania, localitatea ............., judetul/sectorul ..........., str .............., nr ...., blocul ......, scara ........, etajul ....., apartamentul .......,  legitimat(a) cu buletinul de identitate  / adeverinta de identitate seria ....., nr ......., eliberat(a) de ............., la data de ..............., avand calitatea de unic mostenitor legal, conform Certificatului de mostenitor nr ........., din ......., emis de  (reprezentant legal al unicului mostenitor, in baza ............ *2).), al titularului cuponului nominativ de privatizare si detinator al carnetului / carnetelor cu certificate de proprietate conform borderoului-anexa *3), mandant in prezenta procura speciala, imputernicesc cu depline puteri pe domnul (doamna) .........
.............................................................................
                   (numele, initiala tatalui si prenumele)
domiciliat(a) in .............................................................
                                 (adresa completa)
legitimat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate / pasaportul seria ......., nr ........, eliberat(a) de ............, la data de ........., sa efectueze in numele si pe seama mea toate operatiunile necesare formularii optiunii si depunerii titlurilor de privatizare conform borderoului-anexa.
    In executarea prezentului mandat, mandatarul va semna in numele meu orice act juridic necesar pentru formularea optiunii si depunerea titlurilor de privatizare, toate operatiunile si actele indeplinite, potrivit prezentei procuri speciale, fiindu-mi opozabile.
    Titlurile de privatizare incredintate conform borderoului-anexa au fost semnate personal de catre mine.
    2. Eu, subsemnatul(a) ...................................................
                               (numele, initiala tatalui si prenumele)
domiciliat(a) in ............................................................
                               (adresa completa)
legitimat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate seria ...... nr .............. eliberat(a) de ..................., la data de ..........., declar ca am primit titlurile de privatizare conform borderoului-anexa, toate semnate personal de catre mandant, si accept mandatul special cu reprezentare ce face obiectul prezentei procuri speciale, pe care, in calitate de mandatar, ma oblig sa-l indeplinesc intocmai.
    De asemenea, declar ca imi sunt cunoscute prevederile Codului penal cu privire la fals si uz de fals.
    3. Partile convin ca prezenta procura speciala sa urmeze regimul special prevazut de Hotararea Guvernului nr ....... si declara ca le sunt cunoscute prevederile legale cu privire la nulitatea oricaror acte de instrainare a cupoanelor nominative de privatizare.
    4. Alte clauze asupra carora am convenit *4):
    a) ......................................................................
    b) ......................................................................
    c) ......................................................................

    5. Incheiat si semnat astazi, .........., in ....... exemplare originale, dintre care unul pentru mandant si  pentru mandatar *5).

            Mandant,                            Mandatar,

    Astazi ............., eu ......................................, mandant (sau substituitul acestuia, dupa caz), declar ca am primit de la mandatarul din prezenta procura speciala (sau substituitul acestuia, dupa caz) dovada depunerii titlurilor de privatizare la centrul de subscriere.

            Am primit,

--------------------------
    *1) Se completeaza de catre mostenitorul detinator al titlurilor de privatizare ale defunctului, atat in cazul in care exista certificat de mostenitor cu unic mostenitor, cat si in cazul certificatului de mostenitor cu mai multi mostenitori.
    *2) In cazul reprezentantului legal, se specifica actul de numire, care se va anexa in fotocopie, prezentandu-se si originalul. Dupa verificare, originalul se restituie.
    *3) In borderou, care este o lista-anexa la procura speciala, semnata de catre mandant si mandatar, va fi mentionat fiecare titlu de privatizare incredintat, cu denumirea (carnet cu certificate de proprietate sau cupon nominativ de privatizare), seria si numarul.
    Se vor anexa si actele justificative ale provenientei cupoanelor nominative de privatizare incredintate mandatarului.
    De asemenea, vor fi indicate, in mod obligatoriu, societatea/societatile comerciale sau Fondul/fondurile Proprietatii Private pentru care se opteaza, in cazul fiecarui titlu de privatizare.
    *4) Dupa caz: indicarea ca optiunea de schimb sa se depuna la una dintre persoanele juridice abilitate potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 55/1995 si plata comisionului, sanctiuni speciale, reducerea termenelor maximale, plata cheltuielilor de deplasare ocazionate de operatiune etc.
    *5) Contractul de mandat se va incheia intr-un numar de exemplare corespunzator numarului societatilor comerciale pentru care se opteaza si operatiunilor necesare.    ANEXA D

ROMANIA
1. .....................*1)
Adresa ....................
...........................
Nr. .......................
                                PROCURA SPECIALA

    Subsemnatul(a) ........................., nascut(a) la data de ...........
     (numele, initiala tatalui si prenumele)                (ziua, luna, anul)
in localitatea ..................., judetul ................, domiciliat(a) in judetul .........., localitatea .................. , str.  .................., nr. ....., blocul ......, scara ........, etajul ......, apartamentul ......., sectorul ......., identificat(a) cu buletinul de identitate / adeverinta de identitate seria ........., nr ........., eliberat(a) de ...................., la data de .........., aflat(a) in ...........................................
..............................................................................
......................................................................... *2),
imputernicesc pe domnul (doamna) ............................................,
                                             (numele si prenumele)
domiciliat(a) in ............................................................,
                                         (adresa completa)
legitimat(a) cu ................, seria ...., nr ........, eliberat de ......,
             (actul de identitate)
la data de ............, pentru a ridica certificatul de actionar ce mi se cuvine ca urmare a depunerii titlurilor de privatizare, conform confirmarii anexate, eliberata de centrul de subscriere.
    Prezenta procura speciala este revocabila.

        Data                            Semnatura mandantului
    .............                   ..............................

    Data in fata mea. Certific realitatea datelor din prezenta procura
    speciala.
    ..................................................................... *3)

                                             Semnatura si stampila
                                             .....................
                                                      Data
                                             .....................

    --------------
    *1) Institutia care certifica procura speciala.
    *2) Se va mentiona cazul special, dintre cele prevazute la art. 9 din hotarare, in care se afla persoana respectiva.
    *3) Se completeaza cu numele, prenumele si functia persoanei care certifica procura speciala. In cazul autentificarii de catre notarul public, confirmarea se va inlocui cu incheierea de autentificare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 750/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 750 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu