Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 738 din 21 iulie 2010

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 535 din 30 iulie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;".

2. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privaţi."

3. La articolul 2, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

„(15) Pentru terenurile destinate construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se va stabili de către partenerii din cadrul contractelor de parteneriat modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosinţă pentru toată durata de existenţă a construcţiilor."

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe."

5. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2), precum şi a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat şi în conformitate cu legislaţia în vigoare se vor consemna, după caz, în mod obligatoriu, urmatoarele:".

6. La articolul 2 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiei de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosinţă pentru toată durata de existenţă a construcţiilor;".

7. La articolul 2 alineatul (33), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(33) In cadrul contractelor de parteneriat prevăzute la alin. (32) şi (34) se vor stabili în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor:".

8. La articolul 2, după alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu următorul cuprins:

„(34) Construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege."

9. La articolul 2, alineatele (4)-(61) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor.

(5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privaţi.

(6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar şi în interiorul ansamblurilor de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. In aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe.

(61) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe prevăzute la alin. (6), Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori de reţele, operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor sau a partenerilor din cadrul contractelor de parteneriat public-privat."

10. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 136 şi 137, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat

Art. 136. - In vederea dezvoltării programului privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate încheia contracte de parteneriat public-privat pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, administrarea şi vânzarea locuinţelor.

Art. 137. -Agenţia Naţională pentru Locuinţe va colabora cu investitorii privaţi pentru identificarea unor construcţii aflate în diverse stadii de execuţie sau finalizate şi neexploatate, care pot fi introduse în programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat."

Art. II. - Procedura, condiţiile şi termenii de încheiere şi executare a contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte aspecte privind aceste contracte se prevăd în actul normativ de aprobare a programului privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 738/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 738 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu