E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 736 2003 abrogat de articolul 28 din actul Hotărârea 83 2005
Articolul 3 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 1159 2004
Hotărârea 736 2003 in legatura cu Legea 293 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de Hotărârea 637 2004
Articolul 13 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1040 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1040 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1040 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1040 2003
Hotărârea 736 2003 in legatura cu Hotărârea 872 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 736 2003 modificat de Rectificare 736 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 736 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 482 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiei si a Programului de guvernare in vederea bunei functionari a justitiei si vegheaza la stricta aplicare a legii, in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.
    (2) Ministerul Justitiei are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    Relatiile Ministerului Justitiei cu instantele judecatoresti si cu Ministerul Public sunt stabilite prin lege.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura cooperarea la fundamentarea si elaborarea Programului de guvernare in domeniul justitiei;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura realizarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea intregului sistem al justitiei, pe baza strictei aplicari a dispozitiilor prevazute de Constitutie si de celelalte normative;
    c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    d) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in subordinea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 4
    (1) In realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate si in exercitarea functiilor prevazute la art. 3 Ministerul Justitiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
    1. asigura buna organizare si functionare a justitiei ca serviciu public si vegheaza, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale in activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor, precum si la exercitarea accesului liber si facil la justitie;
    2. elaboreaza strategii, programe si proiecte de acte normative in domeniul justitiei si participa la corelarea legislatiei interne cu acquisul comunitar, cu normele de drept international, in primul rand cu documentele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa si ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum si cu procedurile jurisdictiilor internationale acceptate;
    3. examineaza si face propuneri referitoare la adaptarea legislatiei pentru asigurarea compatibilitatii cu obligatiile asumate prin conventii internationale la care Romania este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislatiei in procesul de integrare europeana si euroatlantica;
    4. elaboreaza si propune Guvernului, in colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati sau institutii publice interesate, instrumentele juridice corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor stabilite in sarcina statului roman prin conventii internationale, hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internationale sau ale altor organisme internationale cu atributii jurisdictionale;
    5. indeplineste obligatiile ce ii revin in materie de cooperare juridica si judiciara internationala sau in alte materii interesand justitia si asigura in aceste domenii, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte autoritati competente, participarea Romaniei la structuri internationale;
    6. negociaza, implementeaza si monitorizeaza programele internationale de asistenta tehnica si financiara pentru sistemul justitiei;
    7. elaboreaza studii privind cadrul intelegerilor internationale si participa, in conditiile legii, la negocieri in vederea incheierii de conventii internationale interesand domeniul justitiei; avizeaza, in limitele competentei sale, proiecte de conventii internationale, anterior aprobarii negocierii lor; indeplineste sau asigura ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti, potrivit conventiilor si uzantelor internationale;
    8. participa, in conditiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
    9. efectueaza studii, analize si documentari privind necesitatea initierii, completarii sau modificarii unor acte normative din domeniul justitiei; organizeaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si perfectionare a legislatiei din domeniul sau de activitate;
    10. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri si alte acte normative complexe ce intereseaza domeniul justitiei si asigura, dupa adoptare, editarea si publicarea editiilor oficiale ale acestora;
    11. avizeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere si de organele de specialitate ale administratiei publice, care se supun spre adoptare Guvernului, cu exceptia proiectelor de hotarari ale Guvernului cu caracter individual care au ca obiect numiri si revocari din functie, stabilirea unor date si aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii;
    12. evalueaza si controleaza, in conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor si ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea functionarii normale a acestora;
    13. intocmeste, potrivit legii, lucrarile necesare in vederea recrutarii, selectionarii, numirii, delegarii, detasarii, transferarii, promovarii si eliberarii din functie a magistratilor de la instantele judecatoresti si parchete, precum si a magistratilor militari; exercita atributiile care ii revin ministrului justitiei privind numirea personalului propriu, a celui de la instantele judecatoresti, a notarilor publici, a executorilor judecatoresti, a personalului Institutului National al Magistraturii, al Institutului National de Criminologie, al Centrului de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, al Institutului National de Expertize Criminalistice, al Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatilor din subordinea acesteia, al Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, al Serviciului Independent de Protectie si Anticoruptie si a celuilalt personal din sistemul justitiei;
    14. coordoneaza si indruma, in conditiile legii, activitatea de formare, pregatire si perfectionare profesionala a magistratilor si asimilatilor acestora, a personalului auxiliar si a celuilalt personal de specialitate de la instantele judecatoresti, din aparatul propriu si din cel al unitatilor subordonate acestuia;
    15. organizeaza examene sau concursuri in vederea admiterii in magistratura, examenele de capacitate ale magistratilor, precum si cele de promovare in functie si participa la examenele de numire si de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecatoresti si ale personalului propriu;
    16. conduce, indruma si verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnatilor si a unor masuri educative aplicate minorilor si asigura conditiile pentru respectarea drepturilor si indatoririlor prevazute de lege pentru aceste categorii de persoane; indeplineste atributiile prevazute in Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate si in protocolul aditional la aceasta, ratificate de Romania;
    17. conduce si coordoneaza, in conditiile legii, activitatile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate si exercita controlul asupra acestor activitati;
    18. organizeaza si efectueaza lucrarile de statistica judiciara si cele privind evolutia fenomenului judiciar; intocmeste studii de practica judiciara si face propuneri, in conditiile legii, de promovare a unor recursuri in interesul legii; examineaza, potrivit competentelor sale, hotararile judecatoresti definitive, in vederea exercitarii recursului in anulare;
    19. intocmeste lucrari pregatitoare si face propuneri in legatura cu cererile de gratiere si de comutare a pedepselor si efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Curtii Supreme de Justitie, potrivit legii, in vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor;
    20. efectueaza lucrarile de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii si indeplineste celelalte atributii prevazute de lege pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii acestuia;
    21. indeplineste atributiile care ii sunt stabilite prin Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile legale cu privire la asociatii si fundatii, precum si cele referitoare la supravegherea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare sau prin alte legi speciale;
    22. asigura autorizarea interpretilor si a traducatorilor folositi de Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti si parchete, notarii publici si avocati; coordoneaza, in conditiile legii, activitatea de autorizare si evidenta a expertilor criminalisti;
    23. coordoneaza, indruma si controleaza din punct de vedere administrativ si metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciara; organizeaza examenele pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testeaza specialistii, in conditiile legii; asigura perfectionarea pregatirii profesionale a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;
    24. intocmeste, potrivit legii, lucrarile necesare pentru acordarea gradelor militare, inaintarea in grad, trecerea in rezerva si mentinerea in functie a personalului militar din aparatul Ministerului Justitiei, din Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile din subordinea acesteia si din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie;
    25. coordoneaza, indruma si controleaza activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;
    26. propune, in limitele legii, acordarea de decoratii civile si militare;
    27. organizeaza si asigura, in conditiile legii, exercitarea activitatilor de audit public intern;
    28. asigura tiparirea si difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;
    29. asigura conditiile materiale necesare in vederea desfasurarii activitatii instantelor judecatoresti si a unitatilor subordonate ministerului; fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a institutiilor aflate sub autoritatea sa si a unitatilor subordonate; repartizeaza alocatiile bugetare ordonatorilor secundari si tertiari de credite si controleaza modul de folosire a acestora; coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii si administrativa a institutiilor si unitatilor aflate sub autoritatea sau in subordinea sa; coordoneaza si indruma activitatea de informatizare a instantelor judecatoresti si a unitatilor subordonate ministerului;
    30. ia masuri si asigura conditiile necesare acordarii asistentei medicale, potrivit legii, magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta medicala la locurile de detinere;
    31. asigura conditiile de odihna, tratament si recuperare a starii de sanatate a magistratilor, a familiilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei; gestioneaza baza materiala aflata in administrare, formata din case de odihna, de tratament, cluburi, unitati hoteliere si alte dotari destinate acestui scop;
    32. asigura introducerea metodelor moderne in materie de documentare, in concordanta cu cerintele actuale ale tehnicii din domeniul informational; coopereaza in acest domeniu cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Secretariatul General al Guvernului si Consiliul Legislativ;
    33. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt in coordonarea sa;
    34. editeaza buletine informative, culegeri de acte normative si de practica judiciara, precum si alte materiale din domeniul sau de activitate.
    (2) Ministerul Justitiei indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinarile incredintate de primul-ministru.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Justitiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile publice, asociatiile magistratilor, Uniunea Avocatilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, precum si cu alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale.
    Art. 6
    (1) Conducerea Ministerului Justitiei se exercita de ministrul justitiei.
    (2) Ministrul justitiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale ministrul justitiei emite ordine si instructiuni.
    (4) Ministrul justitiei este ordonator principal de credite. Presedintii tribunalelor sunt ordonatori secundari de credite.
    Art. 7
    (1) In activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functia de ministru si functia de secretar de stat sunt functii de demnitate publica, potrivit legii.
    (2) Secretarii de stat coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justitiei. Atributiile si responsabilitatile acestora se stabilesc de ministrul justitiei prin ordin.
    Art. 8
    (1) Ministerul Justitiei are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti in conditiile legii.
    (2) Secretarul general exercita urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate;
    b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali din prefecturi in probleme de interes comun;
    c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Ministerul Justitiei si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;
    e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    g) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
    (3) Secretarul general poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministrul justitiei.
    (4) Responsabilitatile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.
    Art. 9
    (1) Ministrul justitiei poate delega unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, cu exceptia atributiilor privind calitatea de ordonator principal de credite, care pot fi delegate numai inlocuitorului sau de drept.
    (2) Pentru lucrarile din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atributii din competenta ministrului justitiei poate fi dispusa prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrari.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Justitiei este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul directiilor prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justitiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere ale acestora, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din structura organizatorica a Ministerului Justitiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Atributiile si raspunderile functiilor din structura Ministerului Justitiei se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 14, in subordinea Ministerului Justitiei functioneaza Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata, unitate cu personalitate juridica. Baza materiala a acestuia se utilizeaza si pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 4 alin. (1) pct. 31. Finantarea centrului se face din venituri proprii constituite din incasarea contravalorii serviciilor prestate. Organizarea si functionarea centrului, precum si constituirea surselor de finantare si modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Pentru acordarea asistentei medicale ambulatorii si stabilirea diagnosticului, a recomandarilor terapeutice si tratamentului ambulatoriu functioneaza Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridica, finantata exclusiv din venituri proprii provenite din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si alte venituri proprii.
    (5) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si bazei materiale situate in Eforie-Sud.
    Art. 12
    (1) In scopul asigurarii, pe baze stiintifice, a prevenirii si controlului criminalitatii, functioneaza, in subordinea Ministerului Justitiei, Institutul National de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Institutul National de Criminologie functioneaza cu un numar de 38 de posturi.
    (3) Directorul si directorul adjunct ai Institutului National de Criminologie sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Functiile de director si director adjunct ai Institutului National de Criminologie pot fi ocupate de magistrati sau personal asimilat magistratilor, detasat prin ordin al ministrului justitiei.
    (5) Pe perioada detasarii persoanele prevazute la alin. (3) isi pastreaza calitatea de magistrat sau asimilat al acestuia.
    (6) Organizarea si functionarea Institutului National de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (7) Personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie este format din consilieri juridici si specialisti in domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum si din specialisti din alte domenii.
    Art. 13
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 352, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (2) Personalul aferent fiecarui compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 14
    Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa nr. 2. Acestea se infiinteaza si se organizeaza potrivit legii.
    Art. 15
    (1) Unitatile din subordinea sau in coordonarea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 3. Acestea se infiinteaza si se organizeaza in conditiile legii.
    (2) Atributiile si raspunderile unitatilor subordonate Ministerului Justitiei, prevazute in anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Structura organizatorica, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitatilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Activitatea compartimentelor de informatica si a personalului de specialitate informatica din cadrul instantelor judecatoresti si al unitatilor din subordinea ministerului este coordonata de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in baza strategiei de informatizare a Ministerului Justitiei.
    (5) Activitatea de asistenta medicala din cadrul Ministerului Justitiei, instantelor judecatoresti si unitatilor subordonate, inclusiv din sistemul penitenciar, este coordonata, indrumata si controlata in exclusivitate de Directia asistenta medicala.
    Art. 16
    (1) Institutul National al Magistraturii, Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul National de Expertize Criminalistice, Institutul National de Criminologie, Oficiul National al Registrului Comertului, Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata si Complexul "Flamingo" din Eforie-Sud sunt coordonate de ministrul justitiei, care poate sa delege atributiile de coordonare secretarilor de stat sau, dupa caz, secretarului general.
    (2) Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile din subordine, precum si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie functioneaza in baza normelor de organizare aprobate de ministrul justitiei.
    (3) In structura organizatorica a Directiei Generale a Penitenciarelor functioneaza directii, servicii independente, servicii, birouri si sectii, iar unitatile din subordinea acesteia sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, sectii de detinere interioare si exterioare, sectii medicale si birouri.
    Art. 17
    Ministerul Justitiei are in dotare un parc auto propriu, precum si un parc auto pentru activitatile specifice, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Cristina Tarcea,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                          a Ministerului Justitiei

    Numar maxim de posturi: 352
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

                                                          _____________________
 ___________________                                    _|COLEGIUL MINISTERULUI|
|DIRECTIA INSPECTIEI|            __________________    | |_____________________|
|GENERALE           |________   |                  |   |  _____________________
|___________________|        |__|     MINISTRU     |___|_|CABINET DEMNITAR     |
 ___________________         |  |__________________|   | |_____________________|
|SERVICIUL AUDIT    |________|            |            |  _____________________
|PUBLIC INTERN      |        |            |            |_|CONSILIERII          |
|___________________|        |    ________|__________  | |MINISTRULUI          |
 ___________________         |   |        |          | | |_____________________|
|DIRECTIA CONTENCIOS|________|   |        |          | |  _____________________
|___________________|        |   |        |          | |_|CONSILIER DIPLOMATIC |
 ___________________         |   |        |          |   |_____________________|
|DIRECTIA PENTRU    |        |   |        |          |
|RELATIA CU         |        |   |        |          |
|MINISTERUL PUBLIC  |        |   |        |          |
|SI DE PREVENIRE A  |________|   |        |          |
|CRIMINALITATII     |            |        |          |
|SI A CORUPTIEI     |            |        |          |______________
|___________________|            |        |__________________       |
                          _______|________   _____________   |   ___|____
 ___________________     |SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE  |  |  |SECRETAR|
|UNITATEA DE        |    |integrare       | |STAT         |  |  |DE STAT |
|IMPLEMENTARE A     |____|europeana si    | |relatia cu   |  |  |        |
|PROGRAMELOR CU     |    |relatii         | |Parlamentul  |  |  |        |
|BANCA MONDIALA*)   |    |internationale  | |             |  |  |        |
|___________________|    |________________| |_____________|  |  |________|
    ______________________________|_____________|____________|____|________
   |                                       __________________|             |
   |                           ___________|____________                    |
   |                          |    SECRETAR GENERAL    |                   |
   |                          |________________________|                   |
   |                          |SECRETAR GENERAL ADJUNCT|                   |
   |                          |________________________|                   |
   |......................................:................................|
   |_______________________________________________________________________|
    __|__  |  __|__  |  __|__  |  __|__  |  __|__  |  __|__  |  __|__   |
   |MODUL| | |MODUL| | |MODUL| | |MODUL| | |MODUL| | |MODUL| | |MODUL|  |
   |  1  | | |  3  | | |  5  | | |  7  | | |  9  | | |  11 | | |  13 |  |
   |_____| | |_____| | |_____| | |_____| | |_____| | |_____| | |_____|  |
         __|__     __|__     __|__     __|__     __|__     __|__      ..|..
        |MODUL|   |MODUL|   |MODUL|   |MODUL|   |MODUL|   |MODUL|    :MODUL:
        |  2  |   |  4  |   |  6  |   |  8  |   |  10 |   |  12 |    :  14 :
        |_____|   |_____|   |_____|   |_____|   |_____|   |_____|    :.....:

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

    MODUL 1 - DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA, EUROATLANTICA SI PROGRAME
    MODUL 2 - DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI DREPTURILE OMULUI
    MODUL 3 - DIRECTIA ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE, STUDII SI DOCUMENTARE
    MODUL 4 - DIRECTIA DE AVIZARE A ACTELOR NORMATIVE
    MODUL 5 - DIRECTIA ORGANIZAREA INSTANTELOR, RESURSE UMANE SI STATISTICA
              JUDICIARA
    MODUL 6 - DIRECTIA JUDICIARA
    MODUL 7 - DIRECTIA PUBLICITATE MOBILIARA, IMOBILIARA SI NOTARI PUBLICI
    MODUL 8 - DIRECTIA DE REINTEGRARE SOCIALA SI DE SUPRAVEGHERE
    MODUL 9 - SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COOPERARE CU O.N.G.
    MODUL 10 - DIRECTIA ECONOMICA
    MODUL 11 - DIRECTIA INVESTITII SI ADMINISTRATIV
    MODUL 12 - DIRECTIA ASISTENTA MEDICALA
    MODUL 13 - BIROUL CETATENIE
    MODUL 14 - DIRECTIA INSTANTELOR MILITARE*)

------------
    *) Numarul de posturi nu este cuprins in numarul maxim de posturi aprobat.
    *) Structura aflata in coordonarea profesionala a Ministerului Justitiei si finantata de la bugetul Ministerului Apararii Nationale.

    NOTA:
    Ca urmare a reducerilor de personal efectuate prin prezenta hotarare si a trecerii Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in structura Ministerului Afacerilor Externe, 5 posturi si fondurile aferente trec la Ministerul Afacerilor Externe.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                               INSTITUTIILE PUBLICE
            din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat

    A. Curti de apel
    1. Curtea de Apel Alba Iulia
    2. Curtea de Apel Pitesti
    3. Curtea de Apel Bacau
    4. Curtea de Apel Oradea
    5. Curtea de Apel Suceava
    6. Curtea de Apel Brasov
    7. Curtea de Apel Bucuresti
    8. Curtea de Apel Cluj
    9. Curtea de Apel Constanta
    10. Curtea de Apel Craiova
    11. Curtea de Apel Galati
    12. Curtea de Apel Iasi
    13. Curtea de Apel Targu Mures
    14. Curtea de Apel Ploiesti
    15. Curtea de Apel Timisoara

    B. Tribunale
    1. Tribunalul Alba
    2. Tribunalul Arad
    3. Tribunalul Arges
    4. Tribunalul Bacau
    5. Tribunalul Bihor
    6. Tribunalul Bistrita-Nasaud
    7. Tribunalul Botosani
    8. Tribunalul Brasov
    9. Tribunalul Braila
    10. Tribunalul Buzau
    11. Tribunalul Caras-Severin
    12. Tribunalul Calarasi
    13. Tribunalul Cluj
    14. Tribunalul Constanta
    15. Tribunalul Covasna
    16. Tribunalul Dambovita
    17. Tribunalul Dolj
    18. Tribunalul Galati
    19. Tribunalul Giurgiu
    20. Tribunalul Gorj
    21. Tribunalul Harghita
    22. Tribunalul Hunedoara
    23. Tribunalul Ialomita
    24. Tribunalul Iasi
    25. Tribunalul Ilfov
    26. Tribunalul Maramures
    27. Tribunalul Mehedinti
    28. Tribunalul Mures
    29. Tribunalul Neamt
    30. Tribunalul Olt
    31. Tribunalul Prahova
    32. Tribunalul Satu Mare
    33. Tribunalul Salaj
    34. Tribunalul Sibiu
    35. Tribunalul Suceava
    36. Tribunalul Teleorman
    37. Tribunalul Timis
    38. Tribunalul Tulcea
    39. Tribunalul Vaslui
    40. Tribunalul Valcea
    41. Tribunalul Vrancea
    42. Tribunalul Bucuresti

    C. Judecatorii
    _______________________________________________
    Judetul          Judecatoria
    _______________________________________________
    Alba               1. Alba Iulia
                       2. Campeni
                       3. Aiud
                       4. Blaj
                       5. Sebes
    Arad               6. Arad
                       7. Ineu
                       8. Lipova
                       9. Gurahont
                      10. Chisineu-Cris
    Arges             11. Pitesti
                      12. Campulung
                      13. Curtea de Arges
                      14. Costesti
                      15. Topoloveni
    Bacau             16. Bacau
                      17. Onesti
                      18. Moinesti
                      19. Podu Turcului
                      20. Buhusi
    Bihor             21. Oradea
                      22. Beius
                      23. Marghita
                      24. Alesd
                      25. Salonta
    Bistrita-Nasaud   26. Bistrita
                      27. Nasaud
                      28. Beclean
    Botosani          29. Botosani
                      30. Dorohoi
                      31. Saveni
                      32. Darabani
    Brasov            33. Brasov
                      34. Fagaras
                      35. Rupea
                      36. Zarnesti
    Braila            37. Braila
                      38. Faurei
                      39. Insuratei
    Buzau             40. Buzau
                      41. Ramnicu Sarat
                      42. Patarlagele
                      43. Pogoanele
    Caras-Severin     44. Resita
                      45. Caransebes
                      46. Oravita
                      47. Moldova Noua
                      48. Bozovici
                      49. Bocsa
    Calarasi          50. Calarasi
                      51. Oltenita
                      52. Lehliu-Gara
    Cluj              53. Cluj-Napoca
                      54. Turda
                      55. Dej
                      56. Huedin
                      57. Gherla
    Constanta         58. Constanta
                      59. Medgidia
                      60. Harsova
                      61. Baneasa
                      62. Mangalia
                      63. Cernavoda
    Covasna           64. Sfantu Gheorghe
                      65. Targu Secuiesc
                      66. Intorsura Buzaului
    Dambovita         67. Targoviste
                      68. Gaesti
                      69. Pucioasa
                      70. Racari
                      71. Moreni
    Dolj              72. Craiova
                      73. Bailesti
                      74. Filiasi
                      75. Segarcea
                      76. Calafat
                      77. Bechet
    Galati            78. Galati
                      79. Tecuci
                      80. Targu Bujor
                      81. Liesti
    Giurgiu           82. Giurgiu
                      83. Bolintin-Vale
    Gorj              84. Targu Jiu
                      85. Targu Carbunesti
                      86. Novaci
                      87. Motru
    Harghita          88. Miercurea-Ciuc
                      89. Odorheiu Secuiesc
                      90. Toplita
                      91. Gheorgheni
    Hunedoara         92. Deva
                      93. Hunedoara
                      94. Petrosani
                      95. Orastie
                      96. Brad
                      97. Hateg
    Ialomita          98. Slobozia
                      99. Urziceni
                     100. Fetesti
    Iasi             101. Iasi
                     102. Pascani
                     103. Harlau
                     104. Raducaneni
    Ilfov            105. Buftea
                     106. Cornetu
    Maramures        107. Baia Mare
                     108. Sighetu Marmatiei
                     109. Viseu de Sus
                     110. Targu Lapus
                     111. Dragomiresti
                     112. Somcuta Mare
    Mehedinti        113. Drobeta-Turnu Severin
                     114. Strehaia
                     115. Orsova
                     116. Vanju Mare
                     117. Baia de Arama
    Mures            118. Targu Mures
                     119. Sighisoara
                     120. Reghin
                     121. Tarnaveni
                     122. Ludus
                     123. Sangiorgiu de Padure
    Neamt            124. Piatra-Neamt
                     125. Roman
                     126. Targu Neamt
                     127. Bicaz
    Olt              128. Slatina
                     129. Caracal
                     130. Corabia
                     131. Bals
                     132. Scornicesti
    Prahova          133. Ploiesti
                     134. Campina
                     135. Valenii de Munte
                     136. Mizil
                     137. Sinaia
                     138. Urlati
    Satu Mare        139. Satu Mare
                     140. Carei
                     141. Negresti-Oas
    Salaj            142. Zalau
                     143. Simleu Silvaniei
                     144. Jibou
    Sibiu            145. Sibiu
                     146. Medias
                     147. Agnita
                     148. Avrig
                     149. Saliste
    Suceava          150. Suceava
                     151. Campulung Moldovenesc
                     152. Radauti
                     153. Falticeni
                     154. Vatra Dornei
                     155. Gura Humorului
    Teleorman        156. Alexandria
                     157. Rosiori de Vede
                     158. Turnu Magurele
                     159. Videle
                     160. Zimnicea
    Timis            161. Timisoara
                     162. Lugoj
                     163. Deta
                     164. Sannicolau Mare
                     165. Faget
                     166. Jimbolia
    Tulcea           167. Tulcea
                     168. Babadag
                     169. Macin
    Vaslui           170. Vaslui
                     171. Barlad
                     172. Husi
                     173. Murgeni
    Valcea           174. Ramnicu Valcea
                     175. Dragasani
                     176. Horezu
                     177. Brezoi
                     178. Balcesti
    Vrancea          179. Focsani
                     180. Panciu
                     181. Adjud
    Bucuresti        182. Judecatoria Sectorului 1,
                          municipiul Bucuresti
                     183. Judecatoria Sectorului 2,
                          municipiul Bucuresti
                     184. Judecatoria Sectorului 3,
                          municipiul Bucuresti
                     185. Judecatoria Sectorului 4,
                          municipiul Bucuresti
                     186. Judecatoria Sectorului 5,
                          municipiul Bucuresti
                     187. Judecatoria Sectorului 6,
                          municipiul Bucuresti
    _______________________________________________

    NOTA:
    Unitatile prevazute in prezenta anexa pot utiliza un numar maxim de 11.378 de posturi.

    ANEXA 3

                 Unitatile subordonate Ministerului Justitiei

                                                                        Numarul
                                                                        maxim de
                                                                        posturi
                                                                        ________
   I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat
   A. Institutul National al Magistraturii                                  38
   B. Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a
      Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate                           23
   C. Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie                   202
   D. Institutul National de Criminologie                                   38

  II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii
      acordate de la bugetul de stat
   A. Institutul National de Expertize Criminalistice:                      54
      a) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
         Bucuresti
      b) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Cluj
      c) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi
      d) Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice
         Timisoara
   B. Directia Generala a Penitenciarelor:                              13.561
      a) 9 penitenciare de maxima siguranta
      b) 24 de penitenciare
      c) 1 penitenciar pentru minori si tineri
      d) 4 centre de reeducare pentru minori
      e) Scoala Militara de Administratie Penitenciara
      f) Centrul de Pregatire si Perfectionare a Personalului de
         Penitenciare
      g) Baza de aprovizionare, gospodarire si reparatii
      h) Subunitatea de acces, paza si escortare a detinutilor
         transferati
      i) 6 spitale-penitenciar*)

 III. Institutii publice finantate din bugetul de stat, venituri
      proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate si alte
      venituri proprii
      a) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"*)                      219
      b) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu*)          80

  IV. Unitati finantate integral din venituri proprii
   A. Oficiul National al Registrului Comertului:
      a) 42 de oficii ale registrului comertului de pe langa tribunale
   B. Centrul de Pregatire a Magistratilor, a Grefierilor si a
      Celuilalt Personal din Sistemul Justitiei - Sovata
   C. Complexul "Flamingo" din Eforie-Sud

                  Unitatile in coordonarea Ministerului Justitiei

    - Regia Autonoma "Multiproduct"

------------
    *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    *) Institutie publica, finantata din venituri proprii prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate si alte venituri proprii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 736/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 736 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 736/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu