Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.73 din 04.02.2015

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 12 februarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 91/2003 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 5 februarie 2003. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat
ANEXĂMETODOLOGIE de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare Articolul 1Ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare INCD, se face prin concurs, în condiţiile legii şi cu respectarea prezentei metodologii. Articolul 2(1) Concursul se organizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - ANCSI, în coordonarea căreia se află INCD. ANCSI stabileşte, prin decizie, programul şi locul de desfăşurare a concursului, modelul-cadru al contractului de management aplicabil persoanei desemnate câştigătoare.(2) Concursul constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare şi selectare a candidaţilor, evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale, precum şi susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi. Articolul 3La concursul pentru ocuparea funcţiei de director general al INCD poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate: a)deţine gradul de cercetător ştiinţific gradul I sau de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv profesor universitar sau conferenţiar universitar, în conformitate cu
art. 285 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)are competenţă în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.); c)are experienţă relevantă în domeniul de activitate specific al INCD sau conex şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin diplomă de doctor (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), diplomă de studii universitare de licenţă (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), în copii legalizate, precum şi referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional; d)nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar; e)are disponibilitate să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de bază la INCD, dovada făcânduse prin declaraţie pe propria răspundere; f)are stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; g)nu a fost revocată anterior din funcţia de director general al unui INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare; h)nu a fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier fiscal; i)nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare-dezvoltare, conform legii, dovada făcându-se pe declaraţie pe propria răspundere; j)nu este patron sau asociat nici acesta, nici soţul/soţia ori rudele sale până la gradul al doilea inclusiv la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCD se află în relaţii comerciale directe, dovada făcându-se prin declaraţie pe propria răspundere; k)are cetăţenia română sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; l)are avizul favorabil de la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), acolo unde este cazul, la nivelul maxim de secretizare a informaţiilor deţinute de INCD. Neobţinerea avizului favorabil conduce la decăderea din dreptul de a fi angajat în funcţia de director general al INCD. Articolul 4(1) Dosarele candidaţilor trebuie să conţină documente prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate la art. 3.(2) Dosarele candidaţilor vor fi puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data concursului.(3) Evaluarea candidaţilor se efectuează de comisia de concurs, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. Articolul 5(1) Concursul este făcut public printr-un anunţ care precizează în principal:a)denumirea INCD pentru care se organizează concursul; b)adresa şi domeniul de activitate al INCD; c)adresa poştală, data şi ora limită la care se depun sau se transmit dosarele de concurs; d)programul şi locul de desfăşurare a concursului; e)numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care se pot obţine informaţii suplimentare; f)adresele paginilor web unde sunt disponibile documentele menţionate la alin. (6). (2) Anunţul se publică cumulativ în mediile de informaţie publice prin:a)afişare la sediul INCD; b)afişare pe site-ul INCD; c)publicare într-un ziar de circulaţie naţională; d)afişare pe site-ul organului administraţiei publice centrale coordonator al INCD; e)afişare pe portalul web www.euraxess.ro. (3) Opţional, anunţul se poate publica pe principalele site-uri web cu anunţuri referitoare la locuri de muncă din domeniul cercetării-dezvoltării, naţionale şi internaţionale, în publicaţii de specialitate sau prin alte modalităţi;(4) Anunţul privind concursul pentru ocuparea funcţiei de director general se publică, prin grija INCD, cu cel puţin 45 de zile înainte de data de închidere a perioadei prevăzute pentru depunerea dosarelor candidaţilor.(5) Anunţurile publicate pe site-uri sau prin afişare se menţin până la finalizarea concursului.(6) INCD are obligaţia de a transmite secretariatului comisiei de concurs următoarele documente:a)regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD; b)contractul colectiv de muncă în vigoare, conform legii; c)ultimele două rapoarte anuale ale INCD; d)ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform legii; e)valoarea indicatorilor de referinţă din ultimul an încheiat, conform anexei la oferta managerială; f)lista de contracte de cercetare-dezvoltare în derulare incluzând titlul, numele directorului de proiect sau al coordonatorului de proiect (dacă directorul de proiect nu este membru al institutului), numele autorităţii contractante, bugetul total, data de semnare şi durata contractului; g)un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs; h)lista cu principalele acte normative aplicabile INCD; i)documentele necesare întocmirii dosarului de concurs prevăzute la anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (7) În perioada dintre anunţarea concursului şi data-limită de depunere a dosarului de concurs documentele prevăzute la alin. (6) se pun la dispoziţie spre consultare sau se pot transmite în format electronic persoanelor interesate ca urmare a solicitării scrise a acestora adresate secretariatului comisiei de concurs. Articolul 6 (1) Comisia de concurs şi preşedintele acesteia sunt numiţi prin decizie a conducătorului ANCSI.(2) Comisia de concurs este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:a)2 reprezentanţi ai ANCSI, dintre care unul în calitate de preşedinte al comisiei; b)preşedintele consiliului ştiinţific al INCD sau, în cazul indisponibilităţii sale, vicepreşedintele consiliului ştiinţific al INCD; c)un specialist în domeniul de activitate al INCD, desemnat de colegiul consultativ al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d)un specialist în domeniul de activitate al INCD, desemnat la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator al domeniului. (3) Membrii prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d) au calitatea de personal de cercetare-dezvoltare sau de cadru didactic din învăţământul superior, din ţară sau din străinătate, care au un grad ştiinţific mai mare ori cel puţin egal cu cel de cercetător ştiinţific gradul II sau de conferenţiar universitar ori grade sau titluri echivalente obţinute în străinătate. Articolul 7 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizie a conducătorului ANCSI.(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri reprezentanţi ai ANCSI, dintre care unul are pregătire juridică. Articolul 8 (1) În vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea concursului se stabileşte lista cu membri supleanţi care pot înlocui, la propunerea preşedintelui comisiei de concurs, pe acei membri ai comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu pot participa la lucrările comisiei.(2) Lista membrilor supleanţi respectă structura şi condiţiile impuse comisiei de concurs, respectiv structura şi condiţiile impuse comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 9 (1) Componenţa nominală a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a listei membrilor supleanţi, graficul de lucru, precum şi secretariatul acestora se stabilesc prin decizie a conducătorului ANCSI. (2) Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către un reprezentant al ANCSI. Articolul 10Comisia de concurs îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. Articolul 11(1) Numirea membrilor comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se realizează cu respectarea prevederilor legale asupra conflictului de interese.(2) Fiecare membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare va da o declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese.(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 12 (1) Modelul-cadru al contractului de management al directorului general se aprobă prin decizie a conducătorului ANCSI.(2) În cuprinsul modelului-cadru al contractului de management al directorului general sunt prevăzute clauze minimale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi indicatorii de performanţă asumaţi. Articolul 13 (1) Numirea în funcţia de director general se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pe baza rezultatului concursului organizat conform prezentei metodologii.(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie, în termen de 30 zile, un contract de management.(3) Contractul de management este anexă la contractul individual de muncă al directorului general încheiat cu INCD.(4) Contractul de management se poate prelungi o singură dată, cu o perioadă de cel mult 4 ani, prin act adiţional, dacă indicatorii de performanţă din contractul de management au fost îndepliniţi în ultimul an. Alte mandate pot fi obţinute în baza rezultatelor unor concursuri ulterioare. Articolul 14Persoanele care au calitatea de membri în comisia de concurs şi în comisia de contestaţii sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor din prezenta hotărâre din fondurile proprii ale INCD, cu o sumă reprezentând 10% din salariul de bază lunar al directorului INCD la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport şi cazare. Articolul 15În cazul în care nu există candidaţi pentru concursul de selecţie sau nu este desemnat un câştigător, ANCSI este obligată să efectueze toate demersurile necesare pentru emiterea deciziei de organizare a unui nou concurs în termen de 6 luni de la finalizarea concursului. Articolul 16 (1) Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea altor organe ale administraţiei publice centrale se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Organul administraţiei publice centrale coordonator al INCD se subrogă în drepturi ANCSI în procesul de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD.(3) Din comisia de concurs face parte obligatoriu şi un reprezentant al ANCSI. Articolul 17Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1 la metodologie DOCUMENTELE necesare pentru întocmirea dosarului de concurs 1. Cererea de înscriere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la metodologie la componenţa dosarului de concurs, şi opisul dosarului 2. Copii legalizate de pe diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi de pe diploma de doctor în ştiinţe sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul. Pot fi incluse şi copii simple de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, din ţară sau din străinătate 3. Adeverinţă, în original, eliberată de instituţia unde candidatul a avut ultimul loc de muncă, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului 4. Copie certificată cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs, de pe ordinul de acordare a titlului ştiinţific conform legii 5. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea şi indică data naşterii, potrivit legii, după caz 6. Curriculum vitae 7. Lista lucrărilor de specialitate publicate, inclusiv 3 extrase din cele considerate de candidat a fi cele mai reprezentative 8. Lista brevetelor de invenţii la care candidatul este autor/coautor 9. Copii, certificate cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs, de pe atestatul de absolvire a unor programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară sau din străinătate, sau dovada că are experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) 10. Declaraţie pe propria răspundere privind: a)revocarea anterioară din funcţia de director general al unui INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare; b)inexistenţa unui prejudiciu patrimonial creat unei unităţi de cercetare-dezvoltare, conform legii;11. Adeverinţă medicală, în original, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, şi care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate 12. Certificat de cazier judiciar, în original 13. Certificat de cazier fiscal, în original 14. Scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional 15. Oferta managerială, în plic închis şi sigilat, structurată conform anexei nr. 7 la metodologie ANEXA Nr. 2 la metodologie CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul, ........ ................ ........., având CNP ........ ........ .........., cu domiciliul în ........ ........ ........, vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director general în cadrul Institutului naţional de cercetare-dezvoltare ............ Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are ....... file şi conţine următoarele documente:

Nr. crt. Documente conform anexei nr. 1 la metodologie Da Nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
....
n

Am luat cunoştinţă de faptul că este responsabilitatea mea să transmit dosarul complet până la data specificată prin anunţul de concurs: Nr. de telefon ........ .........../nr. de fax ........ ......../adresa de e-mail ........ ................ .......... Data ..../.../......... Semnătura ........ .............. Spaţiu rezervat secretarului comisiei de concurs (filă verso) Cu privire la prezentul dosar de înscriere la concurs al dlui/dnei ........ ................ ..............., conţinând un număr de ...... file, înregistrat cu nr. ........... din .../.../......, se certifică următoarele:  Dosarul este complet la data depunerii.  Dosarul este incomplet la data depunerii. Documentele lipsă sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............;

Da Nu
Da Nu Nu este cazul

Candidatul a fost informat cu privire la posibilitatea completării dosarului în perioada de depunere a documentelor. Candidatul a depus documentele în perioada stabilită. Semnătura ........ .............. ANEXA Nr. 3la metodologie REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare Articolul 1Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului regulament. Articolul 2Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac pe baza următoarelor principii: a)competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia în vigoare şi ale prezentei hotărâri; b)selecţie după merit, prin stabilirea persoanei admise pentru ocuparea funcţiei de director general exclusiv pe baza rezultatelor obţinute; c)imparţialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie; d)confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor, precum şi garantarea protejării datelor de interes personal ale candidaţilor, cu excepţia cazurilor în care se constată încălcarea legii. Articolul 3Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele desemnat şi se desfăşoară obligatoriu în prezenţa tuturor membrilor care au obligaţia de a participa la toate întâlnirile comisiei stabilite în programul de desfăşurare a concursului. Articolul 4În cazul în care un membru al comisiei de concurs nu participă la lucrările comisiei de concurs, acesta este înlocuit cu o persoană din lista cu membri supleanţi. Articolul 5Comisia de concurs are, în principal, următoarele atribuţii: a)verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţi; b)stabileşte lista candidaţilor admişi pentru evaluare; c)stabileşte lista candidaţilor respinşi în urma analizei; d)evaluează dosarele candidaţilor şi competenţa managerială a acestora pe bază de interviu; e)stabileşte ierarhia rezultatelor obţinute de candidaţi; f)elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului. Articolul 6Secretariatul comisiei de concurs are, în principal, următoarele atribuţii: a)se asigură că INCD respectă condiţiile şi termenele pentru publicarea anunţului de concurs; b)primeşte şi gestionează dosarele de concurs ale candidaţilor şi asigură comunicarea cu aceştia; c)verifică integralitatea documentelor dosarului de concurs; d)notifică, după caz, candidaţilor şi membrilor comisiei de concurs rezultatul verificării integralităţii dosarului de concurs; e)asigură comunicarea între comisia de concurs şi INCD; f)asigură gestionarea documentelor în timpul concursului; g)asigură comunicarea şi afişarea rezultatelor concursului la sediul organului administraţiei publice centrale. Articolul 7(1) Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data susţinerii concursului.(2) Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, după cum urmează:a)etapa I - verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, selectarea candidaţilor; b)etapa II - evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale; c)etapa III - susţinerea interviului de către candidaţii selectaţi. Articolul 8(1) Fiecare membru al comisiei de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de participare, evaluează dosarele candidaţilor selectaţi şi oferta managerială.(2) Fiecare membru al comisiei de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs prin completarea fişei prevăzute în anexa nr. 4 la metodologie.(3) Fiecare membru al comisiei de concurs completează fişa de evaluare individuală prevăzută în anexa nr. 5 la metodologie.(4) Fiecare membru al comisiei de concurs acordă notele conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexa nr. 5 la metodologie.(5) Fiecare membru al comisiei de concurs verifică declaraţia pe propria răspundere privind conflictul de interese.(6) Rezultatele obţinute de candidaţi se grupează în centralizatorul prevăzut în anexa nr. 6 la metodologie.(7) Notele acordate sunt cuprinse între 1-10, nota minimă de promovare pentru fiecare din etapele II şi III este nota 7.(8) Nota finală obţinută de candidaţi se obţine prin media aritmetică dintre nota obţinută la etapele II şi III, rezultată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Articolul 9 (1) Interviul se desfăşoară pe o durată de maximum 45 de minute pentru fiecare candidat.(2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului referitoare la experienţa profesională, precum şi la oferta managerială. Întrebările şi răspunsurile se consemnează întocmai pentru fiecare candidat în parte, într-o fişă care se anexează la procesul-verbal de concurs. Această fişă se întocmeşte de secretarul comisiei şi se semnează obligatoriu de membrii comisiei şi de către candidat.(3) Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice, activitate sindicală, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială sau naţionalitate. Articolul 10La finalizarea concursului se întocmeşte, de către secretarul comisiei, procesul-verbal la care se anexează documentele stabilite la art. 8 şi 9 şi se semnează obligatoriu de către membrii comisiei. Articolul 11Lista candidaţilor şi notele finale ale acestora se afişează în ordinea descrescătoare a notei finale obţinute de fiecare candidat, la sediul organului administraţiei publice centrale şi al INCD. Articolul 12(1) În condiţiile în care, în urma procesului de evaluare, sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă, se consideră câştigător candidatul care a obţinut la etapa II nota cea mai mare.(2) În situaţia în care există candidaţi care au obţinut aceeaşi notă la etapa II, se consideră câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la etapa III de evaluare. Articolul 13 (1) Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor corespunzătoare fiecărei etape.(2) Contestaţiile se analizează de comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la art. 7 din metodologie.(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează exclusiv respectarea procedurilor de concurs, conform prevederilor legale şi ale prezentei metodologii, neavând atribuţii legate de evaluarea candidaţilor.(4) În cazul existenţei contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia prevăzută la alin. (2) va prezenta spre aprobare conducătorului organului administraţiei publice centrale modul de soluţionare a acestora, în care poate propune, după caz, reluarea de către comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestaţiile admise şi va răspunde în scris contestatarilor. Articolul 14Rezultatul final al concursului se consemnează într-un raport întocmit de comisia de concurs şi se supune aprobării conducătorului organului administraţiei publice centrale. Articolul 15În termen de 10 zile lucrătoare, după aprobarea raportului prevăzut la art. 14, organul administraţiei publice centrale va emite ordinul de numire în funcţia de director general al INCD. ANEXA Nr. 4 la metodologie FIŞA de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

Etapa I - Condiţii de participare la concurs Condiţie îndeplinită
DA NU
Cercetător ştiinţific gradul I sau cercetător ştiinţific gradul II, respectiv profesor universitar, sau conferenţiar universitar, în conformitate cu art. 285 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Atestatul de absolvire a unor programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării, din ţară ori din străinătate, sau dovada că are experienţă de minimum 5 ani în activitatea de conducere a unei unităţi de cercetare-dezvoltare, a unei subunităţi a acesteia ori a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.)
Diplomă de doctor (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul); diplomă de studii universitare de licenţă (sau atestatul de recunoaştere, dacă este cazul), în copii legalizate
Referinţe profesionale relevante pentru experienţa în domeniul de activitate, prin scrisori de recomandare furnizate de cel puţin 3 persoane, specialişti cu reputaţie pe plan naţional şi/sau european şi internaţional
Adeverinţă medicală care să ateste că starea de sănătate este corespunzătoare funcţiei pentru care candidează
Certificat de cazier judiciar, în original
Certificat de cazier fiscal, în original
Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost revocat anterior din funcţia de director general al unui institut naţional de cercetare-dezvoltare - INCD ca urmare a nerealizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de management sau de mandat ori ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare
Declaraţie pe propria răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi de cercetare-dezvoltare
Declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese
Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

În concluzie, candidatul îndeplineşte nu îndeplineşte condiţiile de a fi evaluat. Semnătură evaluator Data Semnătură candidat Data Semnătură secretar Data ANEXA Nr. 5 la metodologie FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ CRITERII DE SELECŢIE

Etapa a II-a - Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale
Criterii Punctaj obţinut pe criterii
1. Activitate profesională
Experienţă în domeniul de activitate al instituţiilor naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD/cercetare/activitate didactică
Experienţă în management1
Contracte de cercetare2
Articolele publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI Thomson Reuters/alte baze de date internaţionale
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate
Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor/manifestărilor ştiinţifice/naţionale şi internaţionale
Premii naţionale şi internaţionale
Brevete de invenţii
Produse şi tehnologii inovative
Membru în organizaţii/organisme tehnice naţionale, europene şi internaţionale
Număr de participări la elaborarea de studii strategice sau prospective furnizate autorităţii coordonatoare a domeniului de activitate a INCD
Comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale
2. Calitatea ofertei manageriale
3. Aptitudini legate de procesul decizional
Cunoaşterea legislaţiei privind sistemul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
Cunoaşterea legislaţiei muncii
Cunoştinţe în domeniul financiar
Cunoştinţe în domeniul managementului resurselor umane
Cunoştinţe privind regulile generale referitoare la certificarea sistemelor de management al calităţii
Nota obţinută la etapa a II-a
Etapa a III-a Susţinerea interviului - se va verifica cunoaşterea domeniului de activitate al INCD, precum şi:
Abilităţi de comunicare şi reprezentare (exemple concrete din activitatea desfăşurată)
Capacitatea de a lucra în echipă
Capacitatea decizională şi de comunicare3
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională4
Nota obţinută la etapa a III-a
Nota finală (media aritmetică a notei obţinute la etapele a II-a şi a III-a)

Semnătură evaluator Data 1 Conducere - rector/prorector/decan/prodecan/director de departament/director de şcoală doctorală/director/director adjunct/şef de secţie/şef de departament/etc. Membru în organisme de conducere - senat/consiliul facultăţii/consiliu departament/consiliu de administraţie/consiliu ştiinţific. 2 Director/Manager de proiecte naţionale.

- director/manager de proiecte europene şi internaţionale.

membru în echipă proiecte naţionale;

membru în echipă proiecte europene şi internaţionale.3 Capacitatea de a atenua conflicte. 4 Se va verifica la interviu de către comisia de concurs. ANEXA Nr. 6 la metodologie CENTRALIZATORUL rezultatelor obţinute de candidaţi

Etapa a II-a - Evaluarea dosarelor selectate şi a ofertei manageriale
Criterii Punctaj obţinut pe criterii
1. Activitate profesională
2. Calitatea ofertei manageriale
3. Aptitudini legate de procesul decizional
Nota obţinută la etapa a II-a
Etapa a III-a - Susţinerea interviului
Nota obţinută la etapa a III-a
Nota finală (media aritmetică a notei obţinute la etapele a II-a şi a III-a)

COMISIA DE CONCURS

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Nota finală obţinută de candidat Semnătura evaluatorului
1
2
3
4
5
TOTAL:

Secretar ........ ........ ............ (numele şi prenumele) Semnătura Data ANEXA Nr. 7 la metodologie OFERTA MANAGERIALĂ structură-cadru -A. Contextul general 1. Spaţiul naţional al cercetării 2. Spaţiul european al cercetării 3. Caracteristici ale mediului socio-economic la nivel naţional 4. Cadrul legislativ aplicabil institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare - INCD B. Analiza SWOT a INCD C. Concepţie managerială 1. Orientări strategice 1.1. Activitatea de cercetare-dezvoltare55 Teme/Proiecte C-D realizate din planurile/programele naţionale de cercetare-dezvoltare, contracte directe cu terţi, colaborări naţionale, europene şi internaţionale. 1.2. Activităţi de inovare şi transfer tehnologic66 Proprietate intelectuală, infrastructură de transfer tehnologic, spin-offuri, start-upuri, microproducţie/servicii, alte modalităţi de valorificare a rezultatelor. 1.3. Promovare şi vizibilitate77 Brevete, articole ISI, târguri şi expoziţii, manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional, european şi internaţional etc. 1.4. Resurse umane88 Structura de personal, venituri medii, sistem de evaluare a personalului, atenuare conflicte. 1.5. Sistem informaţional şi de comunicare 1.6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 1.7. Sistemul de management al calităţii 2. Obiective 2.1. Stabilirea priorităţilor de dezvoltare 2.2. Creşterea volumului de activitate 2.3. Îmbunătăţirea rezultatelor financiare 2.4. Atragerea de fonduri extrabugetare 2.5. Creşterea nivelului de vizibilitate, precum şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă 2.6. Perfecţionarea resurselor umane 2.7. Perfecţionarea infrastructurii CDI şi susţinerea transferului tehnologic 2.8. Valorizarea rezultatelor cercetării D. Planificare operaţională/Analiza costurilor/Surse de finanţare/Priorităţi E. Program de măsuri administrative F. Performanţa managerială9 asumată 9 Prezentarea cuantificată a rezultatelor estimate a se obţine conform tabelului. ANEXĂla oferta managerială Performanţa managerială asumată

Nr. crt. Denumirea criteriului Definirea criteriului Nr. indicatorului Indicator de performanţă Valoarea planificată a indicatorilor de rezultat Δi10
Realizat Estimare pentru perioada contractului de management
An11 0 An 1 An 2 An 3 An 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Managementul economico-financiar Planificarea eficientă a veniturilor I1 venituri din activitatea de bază12
I2 venituri din activităţi conexe activităţii de CD13
I3 venituri financiare
I4 alte venituri
I5 total venituri (I1+I2+I3+I4)
Planificarea eficientă a cheltuielilor I6 cheltuieli de bunuri şi servicii
I7 cheltuieli cu personalul
I8 cheltuieli financiare
I9 alte cheltuieli
I10 total cheltuieli (I6+I7+I8+I9)
Administrarea eficientă a resurselor financiare I11 rezultatul brut al exerciţiului
I12 profit net
I13 pierderi contabile
I14 rentabilitatea
I15 rata rentabilităţii financiare
I16 corelarea între venituri şi cheltuieli
I17 productivitatea muncii
I18 plăţi restante
I19 creanţe
Administrarea eficientă şi dezvoltarea infrastructurii de CD I20 valoarea alocărilor financiare pentru investiţii din surse proprii şi credite bancare
I21 valoarea alocărilor financiare pentru investiţii de la bugetul de stat
2. Managementul resursei umane Gestionarea resursei umane şi motivarea acesteia pentru performanţă I22 câştigul mediu lunar pentru personalul de CD
I23 numărul mediu de personal de CD pe total INCD
Gestionarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului de CD I24 ponderea CS I şi CS II în total personal CD
I25 ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD
I26 ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală şi de masterat în total personal de CD
I27 ponderea cercetătorilor tineri în total cercetători
3. Managementul activităţii de CDI Gestionarea sistemului relaţional I28 ponderea operatorilor economici în total parteneri
I29 ponderea contractelor economice în total contracte
Gestionarea proprietăţii intelectuale I30 ponderea articolelor publicate în reviste ISI în total articole sau alte baze de date internaţionale
I31 nr. de participări la elaborarea studiilor strategice sau prospective furnizate autorităţii coordonatoare a domeniului de activitate a INCD
I32 nr. de comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale
I33 ponderea produselor, tehnologiilor şi serviciilor în total rezultate de CD obţinute
I34 nr. de cereri de brevet/brevete în total rezultate CD obţinute
I35 ponderea invenţiilor aplicate în total invenţii
I36 ponderea rezultatelor care sunt la baza creării de start-up şi spin-off în total rezultate

NOTĂ:

indicatorii reprezentând valori financiare se exprimă în lei;

pentru indicatorii I1-I5, I11, I19-I30, I31-I35, performanţa managerială asumată reprezintă valori minime asumate;

pentru indicatorii I6-I10, performanţa managerială asumată reprezintă valori maxime asumate;

pentru indicatorii I13-I19, performanţa managerială asumată se exprimă sub forma unui interval stabilit între o valoare minimă asumată şi o valoare maximă asumată.10 Variaţia cumulată a valorilor asociate indicatorilor de rezultat pentru întreaga perioadă a mandatului, raportată la valoarea anului de referinţă (anterior anului în care se organizează concursul). 11 Realizări la nivelul anului de referinţă (anterior anului în care se organizează concursul). 12 Cercetare-dezvoltare din fonduri publice (surse naţionale sau europene). 13 Cercetare-dezvoltare din surse private; exploatarea drepturilor de proprietate; microproducţie; servicii; altele asemenea.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 73/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 73 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu