Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 91 din 23 ianuarie 2003

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din  5 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                         METODOLOGIE DE CONCURS
privind ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

    Art. 1
    Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare INCD, se face prin concurs, in conditiile legii si cu respectarea prezentei metodologii.
    Art. 2
    La concurs poate participa orice persoana fizica cu cetatenie romana, care corespunde conditiilor de participare la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Concursul se organizeaza de catre ministerul coordonator, care stabileste pentru fiecare INCD data si locul de desfasurare a concursului, componenta nominala a comisiei de concurs, precum si graficul de lucru al acesteia, care se aproba prin ordin al ministrului coordonator.
    Art. 4
    Comisia de concurs este alcatuita din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant al ministerului coordonator - presedinte;
    b) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    c) presedintele consiliului stiintific al INCD;
    d) un reprezentant al Patronatului Roman din Cercetare si Proiectare - P.R.C.P., din afara INCD;
    e) un reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania, din afara INCD.
    Art. 5
    Comisia de concurs isi desfasoara activitatea cu respectarea Regulamentului de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Evaluarea candidatilor se efectueaza de comisia de concurs, pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3. Criteriile de selectie in baza carora se efectueaza evaluarea candidatilor definesc urmatoarele cerinte:
    a) pregatire de specialitate;
    b) aptitudini legate de procesul decizional;
    c) cunoasterea legislatiei privind procesul de reforma in Romania si a legislatiei specifice domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    d) calitatea ofertei manageriale, avand in vedere obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite conform ofertei si adecvate situatiei economico-financiare a INCD;
    e) participarea la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale.
    Art. 7
    INCD are obligatia de a asigura publicarea si afisarea anuntului privind concursul si de a transmite secretariatului comisiei de concurs urmatoarele documente care se ofera spre consultare candidatilor:
    a) regulamentul de organizare si functionare a INCD;
    b) contractul colectiv de munca in vigoare;
    c) ultimele doua bilanturi contabile anuale, cu anexele vizate de Directia generala a finantelor publice, precum si indicatorii de referinta din ultimul an;
    d) ultima balanta de verificare, rezultatele financiare, obligatiile fiscale, situatia patrimoniului, situatia economico-financiara pentru anul in curs.
    Art. 8
    Numirea directorului general se face prin ordin al ministrului coordonator, la propunerea comisiei de concurs, in functie de rezultatele concursului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Art. 9
    In cazul in care nu exista oferte pentru concursul de selectie sau nu este desemnat un castigator, directorul in functie isi exercita in continuare atributiile pentru o perioada de cel mult 6 luni, timp in care ministerul coordonator va organiza un nou concurs.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                          CONDITII DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. conditii generale:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba experienta in domeniul de activitate al INCD si pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin:
    - diploma de studii superioare de specialitate, in copie legalizata;
    - diploma de absolvire a unor cursuri organizate in domeniul managementului, in copie legalizata;
    c) sa aiba referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de activitate;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa fie apta din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta medicala;
    2. conditii specifice:
    a) sa fie specialist in domeniul de activitate al INCD, atestat cel putin ca cercetator principal gradul II, cu o vechime de minimum 5 ani, dovedita prin copie certificata a carnetului de munca;
    b) sa aiba experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere (laborator, sectie, departament) la o unitate de cercetare-dezvoltare;
    c) sa aiba participari la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale;
    d) sa cunoasca legislatia specifica domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    3. conditii de probitate morala:
    a) sa nu aiba antecedente penale, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier judiciar;
    b) sa nu fi fost sanctionata pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier fiscal;
    4. conditii de compatibilitate: sa nu detina parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care INCD este in legaturi comerciale directe.

    ANEXA 2
    la metodologie

                             REGULAMENT
de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Art. 1
    Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la INCD isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului se fac pe baza urmatoarelor principii:
    a) competitie deschisa, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege;
    b) selectie dupa merit, prin stabilirea persoanei admise pentru ocuparea functiei de director general exclusiv pe baza rezultatelor obtinute;
    c) impartialitate, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie;
    d) confidentialitatea lucrarilor si documentelor, precum si garantarea protejarii actelor personale ale candidatilor, cu exceptia cazurilor in care se constata incalcarea legii.
    Art. 3
    Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de presedintele desemnat si se desfasoara obligatoriu in prezenta tuturor membrilor.
    Art. 4
    Comisia de concurs are in principal urmatoarele atributii:
    a) verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati;
    b) stabileste lista candidatilor admisi pentru evaluare;
    c) evalueaza dosarele candidatilor si competenta profesionala a acestora pe baza de interviu;
    d) elaboreaza documentele finale referitoare la rezultatele concursului.
    Art. 5
    Secretariatul comisiei de concurs are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) redacteaza si, dupa caz, intocmeste documentatia privind activitatea comisiei de concurs;
    b) asigura comunicarea intre comisia de concurs si INCD;
    c) asigura gestionarea documentelor in timpul concursului;
    d) asigura comunicarea rezultatelor.
    Art. 6
    (1) Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de director general se publica, prin grija INCD, intr-un cotidian de mare tiraj si se afiseaza la sediul INCD si al ministerului coordonator, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Anuntul trebuie sa contina in mod obligatoriu:
    a) functia scoasa la concurs, inclusiv domeniul de activitate al INCD;
    b) denumirea si sediul INCD;
    c) data limita de depunere a dosarului;
    d) data si locul de desfasurare a concursului;
    e) numarul de telefon de la care se pot obtine informatii suplimentare.
    Art. 7
    (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de concurs cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Dosarul de concurs trebuie sa contina:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) documentele care atesta indeplinirea conditiilor de participare, conform anexei nr. 1 la metodologie;
    d) lista lucrarilor de specialitate publicate de candidat, inclusiv 3 extrase din cele considerate reprezentative;
    e) oferta manageriala, in plic inchis si sigilat.
    Art. 8
    Concursul se desfasoara in trei etape:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor de participare si selectarea candidatilor;
    b) evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale;
    c) sustinerea interviului de catre candidatii selectati.
    Art. 9
    (1) Nota finala a candidatilor se obtine prin media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea dosarului si cea obtinuta la interviu, rezultate ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    (2) Notele pot fi cuprinse intre 1 - 10, nota minima de promovare pentru fiecare dintre etapele prevazute la alin. (1) fiind 7.
    Art. 10
    (1) Comisia de concurs deschide dosarele si verifica indeplinirea conditiilor de participare.
    (2) Comisia de concurs evalueaza dosarele selectate, acorda notele conform criteriilor de selectie si ponderilor prevazute in anexa nr. 3 la metodologie si stabileste lista cuprinzand candidatii selectati pentru interviu.
    Art. 11
    (1) La data prevazuta in programul de desfasurare a concursului, la sediul ministerului coordonator si al INCD se vor afisa listele cuprinzand candidatii selectati pentru interviu si cei respinsi.
    (2) Contestatiile depuse dupa afisarea listei cuprinzand candidatii respinsi dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare se solutioneaza conform prevederilor art. 14.
    Art. 12
    (1) Durata interviului se stabileste de comisia de concurs si poate fi cuprinsa intre 30 - 45 minute pentru fiecare candidat.
    (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice, activitate sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala, origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile se consemneaza intocmai in procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de concurs si se semneaza obligatoriu de toti membrii.
    Art. 13
    Notele acordate de fiecare membru al comisiei de concurs se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intocmindu-se o lista in ordinea descrescatoare a mediei obtinute de fiecare candidat, care se afiseaza la sediul ministerului coordonator si al INCD.
    Art. 14
    (1) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de concurs in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data afisarii listei.
    (2) Contestatiile se analizeaza de o comisie infiintata in acest scop prin ordin al ministrului coordonator.
    (3) In termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor comisia prevazuta la alin. (2) va prezenta spre aprobare ministrului coordonator modul de solutionare a acestora, va propune, dupa caz, reluarea de catre comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestatiile admise si va raspunde in scris contestatarilor.
    (4) Candidatii nemultumiti de rezultatul contestatiilor se vor adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Rezultatul final al concursului se consemneaza intr-un raport intocmit de comisia de concurs, care se inainteaza spre aprobare ministrului coordonator.
    Art. 16
    In termen de cel mult 3 zile de la aprobarea raportului rezultatele concursului vor fi afisate la sediul ministerului coordonator si al INCD, iar castigatorul desemnat va fi instiintat in scris.

    ANEXA 3
    la metodologie

                             CRITERII DE SELECTIE

________________________________________________________________________________
        Criterii                                                     Pondere (%)
________________________________________________________________________________
 1. Activitate profesionala:                                             30
 a) vechime in domeniul de activitate al INCD
 b) alte specializari
 c) titluri stiintifice: doctorat in specialitati corespunzatoare
 d) experienta in functii de conducere
 e) participare la manifestari tehnico-stiintifice interne si
    internationale
 f) participare la coordonarea programelor/proiectelor de
    cercetare-dezvoltare
 g) lucrari publicate
 h) distinctii, premii

 2. Aptitudini legate de procesul decizional:                            30
 a) cunoasterea legislatiei privind sistemul cercetarii stiintifice
    si dezvoltarii tehnologice si a procesului de reforma in
    Romania
 b) cunoasterea legislatiei muncii, managementului resurselor umane
 c) cunostinte in domeniul financiar

 3. Aptitudini de comunicare/reprezentare:                               10
 a) capacitate de analiza si sinteza
 b) cunostinte in domeniul relatiilor publice si economice, interne
    si internationale
 c) cunoasterea unei limbi de circulatie internationala

 4. Calitatea ofertei manageriale (material scris in conceptie
    proprie):                                                            30
 a) viziunea asupra activitatii de cercetare specifice, in corelare
    cu procesul de reforma
 b) strategia de dezvoltare si eficientizare a activitatii INCD
 c) extinderea colaborarilor externe, participarea la programe
    internationale
 d) dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor
 e) dezvoltarea retelei informatice
 f) dezvoltarea potentialului material si uman
 g) valorificarea rezultatelor cercetarii
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu