Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 91 din 23 ianuarie 2003

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din  5 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                         METODOLOGIE DE CONCURS
privind ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

    Art. 1
    Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare INCD, se face prin concurs, in conditiile legii si cu respectarea prezentei metodologii.
    Art. 2
    La concurs poate participa orice persoana fizica cu cetatenie romana, care corespunde conditiilor de participare la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Concursul se organizeaza de catre ministerul coordonator, care stabileste pentru fiecare INCD data si locul de desfasurare a concursului, componenta nominala a comisiei de concurs, precum si graficul de lucru al acesteia, care se aproba prin ordin al ministrului coordonator.
    Art. 4
    Comisia de concurs este alcatuita din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant al ministerului coordonator - presedinte;
    b) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    c) presedintele consiliului stiintific al INCD;
    d) un reprezentant al Patronatului Roman din Cercetare si Proiectare - P.R.C.P., din afara INCD;
    e) un reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania, din afara INCD.
    Art. 5
    Comisia de concurs isi desfasoara activitatea cu respectarea Regulamentului de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Evaluarea candidatilor se efectueaza de comisia de concurs, pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3. Criteriile de selectie in baza carora se efectueaza evaluarea candidatilor definesc urmatoarele cerinte:
    a) pregatire de specialitate;
    b) aptitudini legate de procesul decizional;
    c) cunoasterea legislatiei privind procesul de reforma in Romania si a legislatiei specifice domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    d) calitatea ofertei manageriale, avand in vedere obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite conform ofertei si adecvate situatiei economico-financiare a INCD;
    e) participarea la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale.
    Art. 7
    INCD are obligatia de a asigura publicarea si afisarea anuntului privind concursul si de a transmite secretariatului comisiei de concurs urmatoarele documente care se ofera spre consultare candidatilor:
    a) regulamentul de organizare si functionare a INCD;
    b) contractul colectiv de munca in vigoare;
    c) ultimele doua bilanturi contabile anuale, cu anexele vizate de Directia generala a finantelor publice, precum si indicatorii de referinta din ultimul an;
    d) ultima balanta de verificare, rezultatele financiare, obligatiile fiscale, situatia patrimoniului, situatia economico-financiara pentru anul in curs.
    Art. 8
    Numirea directorului general se face prin ordin al ministrului coordonator, la propunerea comisiei de concurs, in functie de rezultatele concursului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Art. 9
    In cazul in care nu exista oferte pentru concursul de selectie sau nu este desemnat un castigator, directorul in functie isi exercita in continuare atributiile pentru o perioada de cel mult 6 luni, timp in care ministerul coordonator va organiza un nou concurs.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                          CONDITII DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. conditii generale:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba experienta in domeniul de activitate al INCD si pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin:
    - diploma de studii superioare de specialitate, in copie legalizata;
    - diploma de absolvire a unor cursuri organizate in domeniul managementului, in copie legalizata;
    c) sa aiba referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de activitate;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa fie apta din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta medicala;
    2. conditii specifice:
    a) sa fie specialist in domeniul de activitate al INCD, atestat cel putin ca cercetator principal gradul II, cu o vechime de minimum 5 ani, dovedita prin copie certificata a carnetului de munca;
    b) sa aiba experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere (laborator, sectie, departament) la o unitate de cercetare-dezvoltare;
    c) sa aiba participari la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale;
    d) sa cunoasca legislatia specifica domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    3. conditii de probitate morala:
    a) sa nu aiba antecedente penale, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier judiciar;
    b) sa nu fi fost sanctionata pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier fiscal;
    4. conditii de compatibilitate: sa nu detina parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care INCD este in legaturi comerciale directe.

    ANEXA 2
    la metodologie

                             REGULAMENT
de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Art. 1
    Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la INCD isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului se fac pe baza urmatoarelor principii:
    a) competitie deschisa, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege;
    b) selectie dupa merit, prin stabilirea persoanei admise pentru ocuparea functiei de director general exclusiv pe baza rezultatelor obtinute;
    c) impartialitate, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie;
    d) confidentialitatea lucrarilor si documentelor, precum si garantarea protejarii actelor personale ale candidatilor, cu exceptia cazurilor in care se constata incalcarea legii.
    Art. 3
    Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de presedintele desemnat si se desfasoara obligatoriu in prezenta tuturor membrilor.
    Art. 4
    Comisia de concurs are in principal urmatoarele atributii:
    a) verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati;
    b) stabileste lista candidatilor admisi pentru evaluare;
    c) evalueaza dosarele candidatilor si competenta profesionala a acestora pe baza de interviu;
    d) elaboreaza documentele finale referitoare la rezultatele concursului.
    Art. 5
    Secretariatul comisiei de concurs are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) redacteaza si, dupa caz, intocmeste documentatia privind activitatea comisiei de concurs;
    b) asigura comunicarea intre comisia de concurs si INCD;
    c) asigura gestionarea documentelor in timpul concursului;
    d) asigura comunicarea rezultatelor.
    Art. 6
    (1) Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de director general se publica, prin grija INCD, intr-un cotidian de mare tiraj si se afiseaza la sediul INCD si al ministerului coordonator, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Anuntul trebuie sa contina in mod obligatoriu:
    a) functia scoasa la concurs, inclusiv domeniul de activitate al INCD;
    b) denumirea si sediul INCD;
    c) data limita de depunere a dosarului;
    d) data si locul de desfasurare a concursului;
    e) numarul de telefon de la care se pot obtine informatii suplimentare.
    Art. 7
    (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de concurs cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Dosarul de concurs trebuie sa contina:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) documentele care atesta indeplinirea conditiilor de participare, conform anexei nr. 1 la metodologie;
    d) lista lucrarilor de specialitate publicate de candidat, inclusiv 3 extrase din cele considerate reprezentative;
    e) oferta manageriala, in plic inchis si sigilat.
    Art. 8
    Concursul se desfasoara in trei etape:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor de participare si selectarea candidatilor;
    b) evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale;
    c) sustinerea interviului de catre candidatii selectati.
    Art. 9
    (1) Nota finala a candidatilor se obtine prin media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea dosarului si cea obtinuta la interviu, rezultate ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    (2) Notele pot fi cuprinse intre 1 - 10, nota minima de promovare pentru fiecare dintre etapele prevazute la alin. (1) fiind 7.
    Art. 10
    (1) Comisia de concurs deschide dosarele si verifica indeplinirea conditiilor de participare.
    (2) Comisia de concurs evalueaza dosarele selectate, acorda notele conform criteriilor de selectie si ponderilor prevazute in anexa nr. 3 la metodologie si stabileste lista cuprinzand candidatii selectati pentru interviu.
    Art. 11
    (1) La data prevazuta in programul de desfasurare a concursului, la sediul ministerului coordonator si al INCD se vor afisa listele cuprinzand candidatii selectati pentru interviu si cei respinsi.
    (2) Contestatiile depuse dupa afisarea listei cuprinzand candidatii respinsi dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare se solutioneaza conform prevederilor art. 14.
    Art. 12
    (1) Durata interviului se stabileste de comisia de concurs si poate fi cuprinsa intre 30 - 45 minute pentru fiecare candidat.
    (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice, activitate sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala, origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile se consemneaza intocmai in procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de concurs si se semneaza obligatoriu de toti membrii.
    Art. 13
    Notele acordate de fiecare membru al comisiei de concurs se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intocmindu-se o lista in ordinea descrescatoare a mediei obtinute de fiecare candidat, care se afiseaza la sediul ministerului coordonator si al INCD.
    Art. 14
    (1) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de concurs in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data afisarii listei.
    (2) Contestatiile se analizeaza de o comisie infiintata in acest scop prin ordin al ministrului coordonator.
    (3) In termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor comisia prevazuta la alin. (2) va prezenta spre aprobare ministrului coordonator modul de solutionare a acestora, va propune, dupa caz, reluarea de catre comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestatiile admise si va raspunde in scris contestatarilor.
    (4) Candidatii nemultumiti de rezultatul contestatiilor se vor adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Rezultatul final al concursului se consemneaza intr-un raport intocmit de comisia de concurs, care se inainteaza spre aprobare ministrului coordonator.
    Art. 16
    In termen de cel mult 3 zile de la aprobarea raportului rezultatele concursului vor fi afisate la sediul ministerului coordonator si al INCD, iar castigatorul desemnat va fi instiintat in scris.

    ANEXA 3
    la metodologie

                             CRITERII DE SELECTIE

________________________________________________________________________________
        Criterii                                                     Pondere (%)
________________________________________________________________________________
 1. Activitate profesionala:                                             30
 a) vechime in domeniul de activitate al INCD
 b) alte specializari
 c) titluri stiintifice: doctorat in specialitati corespunzatoare
 d) experienta in functii de conducere
 e) participare la manifestari tehnico-stiintifice interne si
    internationale
 f) participare la coordonarea programelor/proiectelor de
    cercetare-dezvoltare
 g) lucrari publicate
 h) distinctii, premii

 2. Aptitudini legate de procesul decizional:                            30
 a) cunoasterea legislatiei privind sistemul cercetarii stiintifice
    si dezvoltarii tehnologice si a procesului de reforma in
    Romania
 b) cunoasterea legislatiei muncii, managementului resurselor umane
 c) cunostinte in domeniul financiar

 3. Aptitudini de comunicare/reprezentare:                               10
 a) capacitate de analiza si sinteza
 b) cunostinte in domeniul relatiilor publice si economice, interne
    si internationale
 c) cunoasterea unei limbi de circulatie internationala

 4. Calitatea ofertei manageriale (material scris in conceptie
    proprie):                                                            30
 a) viziunea asupra activitatii de cercetare specifice, in corelare
    cu procesul de reforma
 b) strategia de dezvoltare si eficientizare a activitatii INCD
 c) extinderea colaborarilor externe, participarea la programe
    internationale
 d) dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor
 e) dezvoltarea retelei informatice
 f) dezvoltarea potentialului material si uman
 g) valorificarea rezultatelor cercetarii
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu