Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 91 din 23 ianuarie 2003

privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din  5 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                         METODOLOGIE DE CONCURS
privind ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare

    Art. 1
    Ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare INCD, se face prin concurs, in conditiile legii si cu respectarea prezentei metodologii.
    Art. 2
    La concurs poate participa orice persoana fizica cu cetatenie romana, care corespunde conditiilor de participare la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Concursul se organizeaza de catre ministerul coordonator, care stabileste pentru fiecare INCD data si locul de desfasurare a concursului, componenta nominala a comisiei de concurs, precum si graficul de lucru al acesteia, care se aproba prin ordin al ministrului coordonator.
    Art. 4
    Comisia de concurs este alcatuita din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant al ministerului coordonator - presedinte;
    b) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    c) presedintele consiliului stiintific al INCD;
    d) un reprezentant al Patronatului Roman din Cercetare si Proiectare - P.R.C.P., din afara INCD;
    e) un reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare-Proiectare din Romania, din afara INCD.
    Art. 5
    Comisia de concurs isi desfasoara activitatea cu respectarea Regulamentului de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Evaluarea candidatilor se efectueaza de comisia de concurs, pe baza criteriilor de selectie prevazute in anexa nr. 3. Criteriile de selectie in baza carora se efectueaza evaluarea candidatilor definesc urmatoarele cerinte:
    a) pregatire de specialitate;
    b) aptitudini legate de procesul decizional;
    c) cunoasterea legislatiei privind procesul de reforma in Romania si a legislatiei specifice domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    d) calitatea ofertei manageriale, avand in vedere obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite conform ofertei si adecvate situatiei economico-financiare a INCD;
    e) participarea la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale.
    Art. 7
    INCD are obligatia de a asigura publicarea si afisarea anuntului privind concursul si de a transmite secretariatului comisiei de concurs urmatoarele documente care se ofera spre consultare candidatilor:
    a) regulamentul de organizare si functionare a INCD;
    b) contractul colectiv de munca in vigoare;
    c) ultimele doua bilanturi contabile anuale, cu anexele vizate de Directia generala a finantelor publice, precum si indicatorii de referinta din ultimul an;
    d) ultima balanta de verificare, rezultatele financiare, obligatiile fiscale, situatia patrimoniului, situatia economico-financiara pentru anul in curs.
    Art. 8
    Numirea directorului general se face prin ordin al ministrului coordonator, la propunerea comisiei de concurs, in functie de rezultatele concursului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    Art. 9
    In cazul in care nu exista oferte pentru concursul de selectie sau nu este desemnat un castigator, directorul in functie isi exercita in continuare atributiile pentru o perioada de cel mult 6 luni, timp in care ministerul coordonator va organiza un nou concurs.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

                          CONDITII DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei de director general la INCD trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. conditii generale:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba experienta in domeniul de activitate al INCD si pregatire profesionala corespunzatoare, dovedita prin:
    - diploma de studii superioare de specialitate, in copie legalizata;
    - diploma de absolvire a unor cursuri organizate in domeniul managementului, in copie legalizata;
    c) sa aiba referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de activitate;
    d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    e) sa fie apta din punct de vedere medical, dovada facandu-se prin adeverinta medicala;
    2. conditii specifice:
    a) sa fie specialist in domeniul de activitate al INCD, atestat cel putin ca cercetator principal gradul II, cu o vechime de minimum 5 ani, dovedita prin copie certificata a carnetului de munca;
    b) sa aiba experienta de minimum 5 ani in activitatea de conducere (laborator, sectie, departament) la o unitate de cercetare-dezvoltare;
    c) sa aiba participari la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale;
    d) sa cunoasca legislatia specifica domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
    3. conditii de probitate morala:
    a) sa nu aiba antecedente penale, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier judiciar;
    b) sa nu fi fost sanctionata pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala, dovada facandu-se pe baza de certificat de cazier fiscal;
    4. conditii de compatibilitate: sa nu detina parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care INCD este in legaturi comerciale directe.

    ANEXA 2
    la metodologie

                             REGULAMENT
de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director general la INCD

    Art. 1
    Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la INCD isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului se fac pe baza urmatoarelor principii:
    a) competitie deschisa, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricarei persoane care indeplineste conditiile cerute de lege;
    b) selectie dupa merit, prin stabilirea persoanei admise pentru ocuparea functiei de director general exclusiv pe baza rezultatelor obtinute;
    c) impartialitate, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie;
    d) confidentialitatea lucrarilor si documentelor, precum si garantarea protejarii actelor personale ale candidatilor, cu exceptia cazurilor in care se constata incalcarea legii.
    Art. 3
    Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de presedintele desemnat si se desfasoara obligatoriu in prezenta tuturor membrilor.
    Art. 4
    Comisia de concurs are in principal urmatoarele atributii:
    a) verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati;
    b) stabileste lista candidatilor admisi pentru evaluare;
    c) evalueaza dosarele candidatilor si competenta profesionala a acestora pe baza de interviu;
    d) elaboreaza documentele finale referitoare la rezultatele concursului.
    Art. 5
    Secretariatul comisiei de concurs are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) redacteaza si, dupa caz, intocmeste documentatia privind activitatea comisiei de concurs;
    b) asigura comunicarea intre comisia de concurs si INCD;
    c) asigura gestionarea documentelor in timpul concursului;
    d) asigura comunicarea rezultatelor.
    Art. 6
    (1) Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de director general se publica, prin grija INCD, intr-un cotidian de mare tiraj si se afiseaza la sediul INCD si al ministerului coordonator, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Anuntul trebuie sa contina in mod obligatoriu:
    a) functia scoasa la concurs, inclusiv domeniul de activitate al INCD;
    b) denumirea si sediul INCD;
    c) data limita de depunere a dosarului;
    d) data si locul de desfasurare a concursului;
    e) numarul de telefon de la care se pot obtine informatii suplimentare.
    Art. 7
    (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de concurs cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sustinerii concursului.
    (2) Dosarul de concurs trebuie sa contina:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) documentele care atesta indeplinirea conditiilor de participare, conform anexei nr. 1 la metodologie;
    d) lista lucrarilor de specialitate publicate de candidat, inclusiv 3 extrase din cele considerate reprezentative;
    e) oferta manageriala, in plic inchis si sigilat.
    Art. 8
    Concursul se desfasoara in trei etape:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor de participare si selectarea candidatilor;
    b) evaluarea dosarelor selectate si a ofertei manageriale;
    c) sustinerea interviului de catre candidatii selectati.
    Art. 9
    (1) Nota finala a candidatilor se obtine prin media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea dosarului si cea obtinuta la interviu, rezultate ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    (2) Notele pot fi cuprinse intre 1 - 10, nota minima de promovare pentru fiecare dintre etapele prevazute la alin. (1) fiind 7.
    Art. 10
    (1) Comisia de concurs deschide dosarele si verifica indeplinirea conditiilor de participare.
    (2) Comisia de concurs evalueaza dosarele selectate, acorda notele conform criteriilor de selectie si ponderilor prevazute in anexa nr. 3 la metodologie si stabileste lista cuprinzand candidatii selectati pentru interviu.
    Art. 11
    (1) La data prevazuta in programul de desfasurare a concursului, la sediul ministerului coordonator si al INCD se vor afisa listele cuprinzand candidatii selectati pentru interviu si cei respinsi.
    (2) Contestatiile depuse dupa afisarea listei cuprinzand candidatii respinsi dupa verificarea indeplinirii conditiilor de participare se solutioneaza conform prevederilor art. 14.
    Art. 12
    (1) Durata interviului se stabileste de comisia de concurs si poate fi cuprinsa intre 30 - 45 minute pentru fiecare candidat.
    (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice, activitate sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala, origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile se consemneaza intocmai in procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de concurs si se semneaza obligatoriu de toti membrii.
    Art. 13
    Notele acordate de fiecare membru al comisiei de concurs se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intocmindu-se o lista in ordinea descrescatoare a mediei obtinute de fiecare candidat, care se afiseaza la sediul ministerului coordonator si al INCD.
    Art. 14
    (1) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de concurs in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data afisarii listei.
    (2) Contestatiile se analizeaza de o comisie infiintata in acest scop prin ordin al ministrului coordonator.
    (3) In termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor comisia prevazuta la alin. (2) va prezenta spre aprobare ministrului coordonator modul de solutionare a acestora, va propune, dupa caz, reluarea de catre comisia de concurs a procesului de evaluare pentru contestatiile admise si va raspunde in scris contestatarilor.
    (4) Candidatii nemultumiti de rezultatul contestatiilor se vor adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 15
    Rezultatul final al concursului se consemneaza intr-un raport intocmit de comisia de concurs, care se inainteaza spre aprobare ministrului coordonator.
    Art. 16
    In termen de cel mult 3 zile de la aprobarea raportului rezultatele concursului vor fi afisate la sediul ministerului coordonator si al INCD, iar castigatorul desemnat va fi instiintat in scris.

    ANEXA 3
    la metodologie

                             CRITERII DE SELECTIE

________________________________________________________________________________
        Criterii                                                     Pondere (%)
________________________________________________________________________________
 1. Activitate profesionala:                                             30
 a) vechime in domeniul de activitate al INCD
 b) alte specializari
 c) titluri stiintifice: doctorat in specialitati corespunzatoare
 d) experienta in functii de conducere
 e) participare la manifestari tehnico-stiintifice interne si
    internationale
 f) participare la coordonarea programelor/proiectelor de
    cercetare-dezvoltare
 g) lucrari publicate
 h) distinctii, premii

 2. Aptitudini legate de procesul decizional:                            30
 a) cunoasterea legislatiei privind sistemul cercetarii stiintifice
    si dezvoltarii tehnologice si a procesului de reforma in
    Romania
 b) cunoasterea legislatiei muncii, managementului resurselor umane
 c) cunostinte in domeniul financiar

 3. Aptitudini de comunicare/reprezentare:                               10
 a) capacitate de analiza si sinteza
 b) cunostinte in domeniul relatiilor publice si economice, interne
    si internationale
 c) cunoasterea unei limbi de circulatie internationala

 4. Calitatea ofertei manageriale (material scris in conceptie
    proprie):                                                            30
 a) viziunea asupra activitatii de cercetare specifice, in corelare
    cu procesul de reforma
 b) strategia de dezvoltare si eficientizare a activitatii INCD
 c) extinderea colaborarilor externe, participarea la programe
    internationale
 d) dezvoltarea si modernizarea laboratoarelor
 e) dezvoltarea retelei informatice
 f) dezvoltarea potentialului material si uman
 g) valorificarea rezultatelor cercetarii
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu