Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.72 din 06.08.2013

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
ACT EMIS DE: Uniunea Nationala a Notarilor Publici
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 12 august 2013SmartCity1


Având în vedere proiectul Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, proiect ce a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 2.720/2013,ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,în temeiul art. 24 alin. (13) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2
(1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 220/2007*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Articolul 3Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin. Articolul 4Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Dumitru Viorel Mănescu
*) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 220/2007 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂREGULAMENT privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, organizează anual şi simultan, în zile lucrătoare, examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar pe posturile stabilite potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.
(2) Examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar se desfăşoară în localitatea în care Camera organizatoare îşi are sediul principal, la data stabilită de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumită în continuare Uniunea, prin dispoziţie.
Articolul 2
(1) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs sunt aprobate de Consiliul Uniunii din domeniile dreptului civil pentru proba scrisă şi al legislaţiei notariale pentru proba orală şi vor fi comunicate, de îndată, tuturor Camerelor. La elaborarea tematicii şi bibliografiei, Consiliul Uniunii va consulta şi un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară.
(2) Până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic, Consiliul Uniunii aprobă tematica şi bibliografia pentru anul respectiv, pe care le va posta pe site-ul Uniunii şi le va transmite Camerelor, care le vor pune la dispoziţia candidaţilor.
(3) Tematica şi bibliografia vor fi puse, la cerere, la dispoziţia candidaţilor de către Camere.
(4) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs pot fi actualizate anual de către Consiliul Uniunii. În situaţia în care într-un an Consiliul Uniunii apreciază că nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii şi bibliografiei, va adopta o hotărâre în acest sens pe care o va posta pe site-ul Uniunii şi o va transmite Camerelor, care o vor pune la dispoziţia candidaţilor.
Capitolul IICondiţiile legale şi procedura de înscriere la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar Articolul 3Poate deveni notar stagiar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a)are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa obişnuită în România, dovadă care se face cu acte eliberate de autorităţile române competente; b)are capacitatea de exerciţiu deplină, dovadă care se face printr-o declaraţie autentică a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu; c)este licenţiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licenţă obţinută în România sau, în cazul obţinerii în altă ţară, echivalată sau recunoscută de autorităţile române; d)nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este; e)se bucură de o bună reputaţie, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi cu certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este; f)cunoaşte limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română; g)este aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, dovadă care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură; h)achită taxele pentru susţinerea examenului sau concursului, dovadă care se face cu chitanţa, bonul fiscal, ordinul de plată sau mandatul poştal; i)se angajează să încheie cu Institutul Notarial Român contractul de pregătire, dacă va fi declarată admisă la examen sau concurs, dovadă care se face cu declaraţia-angajament depusă de candidat; j)este declarată admisă la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, dovadă care se face prin hotărârea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor concursului şi certificatul de promovare eliberat de Colegiul director al Camerei. Articolul 4
(1) Persoanele care se înscriu la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar vor depune la Camera în a cărei circumscripţie se află postul vacant pentru care candidează, cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita înscrierea în sesiunea respectivă, dosarul personal, care cuprinde:a)cerere-tip de înscriere (anexa nr. 1); b)copii legalizate ale actelor de identitate eliberate de autorităţile române competente; c)declaraţie autentică pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile în condiţiile legii;

a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat, şi ale Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, precum şi de tematica şi bibliografia de examen/concurs;

potrivit art. 4 alin. (2), în cazul în care va fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, ce i-a fost comunicat de către Cameră şi de al cărui conţinut a luat cunoştinţă şi se angajează să îl respecte; d)copie legalizată după diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diploma obţinută în România sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie legalizată după actul de studii echivalat şi recunoscut de autorităţile române; e)certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este; f)scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională, universităţi, instituţii sau altele asemenea, precum şi certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este; g)copie legalizată după atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. În cazul persoanelor cu cetăţenie română nu se impune depunerea atestatului, întrucât cunoaşterea limbii române se prezumă; h)certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură. Certificatul medical se poate prezenta şi ulterior depunerii dosarului, dar nu mai târziu de data verificării dosarelor de către Colegiul director al Camerei; i)dovada de plată a taxei stabilite de Colegiul director al Camerei pentru înscrierea la examen sau concurs.
(2) La depunerea cererii candidatul se va angaja în scris, sub sancţiunea pierderii calităţii de notar stagiar, dacă va fi declarat admis la examen sau concurs, că a luat cunoştinţă de conţinutul contractului pe care îl va încheia cu Institutul Notarial Român cu privire la desfăşurarea stagiului, de cuantumul taxei de şcolarizare, de drepturile şi obligaţiile izvorâte din contract, lege şi prezentul regulament, că le înţelege sensul şi nu are niciun fel obiecţiuni în legătură cu acestea.
(3) Pentru obţinerea certificatului medical, candidatul are obligaţia de a se prezenta la Comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în magistratură şi de a depune certificatul medical obţinut cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului sau concursului, sub rezerva respingerii cererii de înscriere. Detaliile cu privire la modul de prezentare la comisie şi obţinerea certificatului medical se vor pune la dispoziţia candidaţilor de către Cameră prin afişare la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia. Articolul 5
(1) În 15 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarului, Colegiul director al Camerei, în calitate de comisie de verificare a dosarelor, verifică îndeplinirea cerinţelor legale pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, întocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, după caz, de respingere a cererii (anexa nr. 2).
(2) În cazul în care membrii Colegiului director al Camerei sunt rude sau afini până la gradul al III-lea cu unul sau mai mulţi candidaţi, aceştia nu vor participa la şedinţa Colegiului director al Camerei, în locul lor fiind desemnaţi de către Colegiul director al Camerei alţi notari publici care nu se află în această situaţie. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul şedinţei de validare a rezultatelor.
(3) În caz de respingere a cererii de înscriere, Colegiul director al Camerei comunică candidatului, în termen de 24 de ore de la adoptare, prin afişare la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia, o copie a referatului de respingere, sens în care va încheia un proces-verbal.
(4) În acelaşi termen Colegiul director al Camerei va afişa la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia situaţia centralizată a candidaţilor ale căror cereri de înscriere la examen sau concurs au fost admise sau respinse, sens în care va încheia un proces-verbal.
(5) Împotriva avizului negativ candidatul poate formula contestaţie la comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, prevăzută de prezentul regulament, contestaţie pe care o va depune la Cameră în termen de 48 de ore de la comunicare, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Hotărârea comisiei de contestaţii este irevocabilă.
(6) În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Colegiul director al Camerei va transmite lista candidaţilor care nu au primit aviz de înscriere la examen sau concurs şi contestaţiile formulate de către aceştia, precum şi dosarele lor comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, constituită conform art. 8 lit. a).
(7) Dosarele candidaţilor respinşi împreună cu contestaţiile acestora formulate potrivit alin. (5) vor fi analizate de comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, în cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5). Comisia hotărăşte cu majoritate de voturi asupra admisibilităţii contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi şi va afişa, în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţilor, situaţia centralizată a candidaţilor ale căror contestaţii au fost admise ori respinse. Afişarea se va face la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia. Hotărârea comisiei prin care se soluţionează contestaţiile este definitivă şi irevocabilă şi se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia împreună cu situaţia centralizată a candidaţilor care au fost admişi şi, respectiv, respinşi să participe la examen sau concurs. Despre toate acestea se face menţiune în procesul-verbal încheiat de membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs.
(8) Cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării examenului sau concursului, la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia se afişează situaţia centralizată a candidaţilor admişi să participe la examen sau concurs.
Capitolul IIIData, locul şi durata examenului Articolul 6
(1) Cu cel puţin 45 de zile înainte, preşedintele Uniunii stabileşte prin dispoziţie datele desfăşurării celor două probe ale examenului sau concursului, pe care le comunică Camerelor, care le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Camerei şi prin postare pe pagina de internet a acesteia.
(2) Locul şi ora desfăşurării examenului sau concursului se stabilesc de către preşedintele Colegiului director al Camerei şi se aduc la cunoştinţa tuturor candidaţilor prin afişare la sediul Camerei şi prin postare pe pagina de internet a acesteia.
Articolul 7
(1) Examenul sau concursul constă într-o probă orală şi o probă scrisă de tip grilă, ambele cu caracter teoretic.
(2) Proba orală constă în testarea cunoştinţelor candidatului cu privire la legislaţia notarială cuprinsă în tematică şi bibliografie. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări este de maximum 15 minute, putând fi redusă de către comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate al întrebărilor şi complexitatea răspunsului.
(3) Proba scrisă este de tip grilă şi constă în verificarea cunoştinţelor teoretice din domeniul dreptului civil cuprinse în tematică şi bibliografie. Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate sub formă de teste-grilă de către comisia de examinare, astfel încât să acopere întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului. Durata probei scrise va fi de 3 ore.
(4) Proba orală se desfăşoară simultan şi în zile lucrătoare la toate Camerele care organizează examen sau concurs, iar în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la examen sau concurs la nivelul fiecărei Camere, preşedintele Uniunii, la solicitarea preşedintelui Colegiului director al Camerei, va putea prelungi perioada de susţinere a probei orale, astfel încât şi proba scrisă să se desfăşoare simultan şi în zile lucrătoare. Proba scrisă se desfăşoară simultan şi în zile lucrătoare la toate Camerele.
(5) Momentul începerii şi expirării duratei de desfăşurare a probelor examenului sau concursului se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de organizare şi supraveghere.
Capitolul IVOrganizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor constituite pentru examenul sau concursul de notar stagiar Articolul 8În scopul organizării şi desfăşurării examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, Colegiul director al Camerei, prin decizie, aprobă constituirea următoarelor comisii: a)comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, care va fi formată din 3 notari publici, alţii decât membrii Colegiului director al Camerei. Comisia va examina contestaţiile formulate de către candidaţii ale căror cereri au fost respinse de către Colegiul director al Camerei. În îndeplinirea atribuţiilor, comisia adoptă hotărâri, cu majoritate de voturi. Hotărârea comisiei este definitivă şi irevocabilă şi se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia; b)comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, care va fi formată din 3-7 notari publici, în funcţie de numărul candidaţilor. Comisia va avea următoarele atribuţii:1. afişează la locul unde se susţine examenul sau concursul şi pe pagina de internet a Camerei listele cu repartizarea pe săli a candidaţilor, cu cel puţin o zi înaintea începerii fiecărei probe a examenului sau concursului; 2. cu 24 de ore înaintea începerii probei scrise pregăteşte seturile de hârtie care vor fi distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul probei scrise consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 6 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea „neutilizat“, şi procedează la distrugerea acestora; 3. verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sălile de examen sau concurs pe baza actelor de identitate prezentate de către aceştia şi completează tabelul prevăzut în anexa nr. 3; 4. distribuie, în cazul probei scrise, seturile de hârtie pentru examen sau concurs, iar în cazul probei orale, la cerere, colile de hârtie şi pixurile necesare sistematizării răspunsului; 5. sigilează, în cazul probei scrise, colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, prin semnarea de către un membru al comisiei şi aplicarea ştampilei Camerei; 6. completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii examenului sau concursului; 7. după înmânarea testelor grilă tuturor candidaţilor, anunţă acestora momentul începerii celor 3 ore de examen sau concurs; 8. cu 30, respectiv 15 minute, în cazul probei scrise, înainte de expirarea timpului de examen sau concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas prin înscrierea acestuia pe tablă sau alt suport care permite vizualizarea de către toţi candidaţii; 9. supraveghează candidaţii în timpul examenului sau concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului, stabilite prin lege şi prezentul regulament; 10. comunică candidaţilor, în cazul probei scrise, împreună cu seturile de hârtie pentru examen sau concurs instrucţiunile de completare a grilelor prevăzute în anexa nr. 15; 11. asigură introducerea în sală a candidaţilor cu cel puţin 15 minute înainte de începerea probei; 12. sprijină comisia de examinare în procedurile de extragere a subiectelor, prevăzute de prezentul regulament; 13. afişează la finalul probei scrise baremul de notare, atât la sala de examen şi sediul Camerei, cât şi pe pagina de internet a acesteia; 14. primeşte de la candidat lucrările la proba scrisă pe bază de borderou ce va fi semnat de către candidat; c)comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi notării lucrărilor, va fi formată dintr-un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil, care poate avea şi calitatea de notar public, de la una din facultăţile de drept acreditate din ţară şi 4 notari publici desemnaţi de Colegiul director al Camerei, din care unul este preşedintele comisiei.În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la examen sau concurs Colegiul director poate suplimenta numărul comisiilor de examinare cu respectarea componenţei sus-menţionate, cu excepţia preşedintelui. În acest caz preşedintele desemnat iniţial va coordona toate comisiile de examinare astfel constituite. Preşedintele comisiei/comisiilor de examinare este desemnat de Colegiul director al Camerei şi este şi preşedintele examenului sau concursului. Acesta nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepţia celor date în sarcina preşedintelui comisiei prevăzute la lit. d), convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor menţionate la lit. a)-c) şi întocmirea listelor şi centralizatoarelor prevăzute de prezentul regulament. Atribuţiile comisiei/comisiilor de examinare sunt cele prevăzute la art. 10-20; d)comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va fi formată dintr-un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil, care poate avea şi calitatea de notar public, de la una din facultăţile de drept acreditate din ţară şi 4 notari publici desemnaţi de Colegiul director al Camerei, din care unul este preşedintele comisiei, alţii decât cei nominalizaţi în celelalte comisii.Comisia de soluţionare a contestaţiilor are atribuţiile prevăzute la art. 22. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea desfăşurării activităţii comisiei, întocmind listele şi centralizatoarele prevăzute de prezentul regulament. Articolul 9
(1) Componenţa comisiilor prevăzute în prezentul regulament se stabileşte prin decizie a Colegiului director al Camerei dintre notarii publici cu experienţă şi probitate profesională şi membrii corpului didactic din învăţământul superior de specialitate acreditat, cu excepţia situaţiei în care se invalidează examenul sau concursul şi se dispune repetarea acestuia, caz în care componenţa comisiei de supraveghere, comisiei de examinare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor se stabileşte de către Consiliul Uniunii cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
(2) În vederea constituirii comisiei de examinare şi de contestaţii, Colegiul director al Camerei va desemna notari publici cu cel puţin 5 ani vechime în profesie care au autoritatea şi experienţa necesară. Notarii publici membrii ai Comisiilor pot fi din Camera care organizează concursul sau din alte Camere.
(3) Un notar public nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi examen sau concurs.
(4) Din comisii nu vor putea face parte membrii Colegiului director al Camerei, membrii Consiliului Uniunii, cu excepţia situaţiei în care se invalidează concursul sau examenul, notarii publici sau cadrele didactice care se află în relaţii de rudenie (până la gradul III inclusiv) cu candidaţii, precum şi notarii publici care au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.
(5) În cazul invalidării concursului sau examenului, comisiile prevăzute la art. 8 lit. b), c) şi d) vor fi numite de către Consiliul Uniunii cu respectarea criteriilor din prezentul regulament. În aceste comisii nu vor putea fi desemnaţi ca membrii cei care au făcut parte din comisiile concursului sau examenului invalidat. Preşedinţii celor două comisii vor fi numiţi dintre membrii Consiliului Uniunii, alţii decât reprezentanţii Camerei organizatoare în Consiliul Uniunii, iar notarii publici pot fi din Camera organizatoare sau din alte Camere.
(6) Comisiile prevăzute la art. 8 vor avea în componenţă şi câte 3 membri supleanţi, care vor avea atribuţiile membrilor comisiilor din care fac parte. Aceştia vor fi convocaţi de către preşedintele examenului sau concursului ori preşedintele comisiei de contestaţii, dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.
Capitolul VStabilirea subiectelor, desfăşurarea probei orale a examenului sau concursului şi acordarea notelor Articolul 10
(1) Cu cel mult 48 de ore înaintea începerii probei orale, comisia de examinare stabileşte seturile de subiecte, elaborând cel puţin 5 seturi în plus faţă de numărul candidaţilor admişi să participe la examen sau concurs. Fiecare set va cuprinde 3 subiecte din legislaţia notarială prevăzută în tematica şi bibliografia aprobate de Consiliul Uniunii şi punctajul care se va acorda fiecărui subiect. În funcţie de complexitatea şi gradul de dificultate, fiecare subiect va primi un punctaj cuprins între 1-4 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), astfel încât suma punctelor acordate celor trei subiecte să fie 10. La formularea subiectelor comisia de examinare nu este ţinută să redea integral enunţurile subiectelor, aşa cum sunt ele prevăzute în tematică şi bibliografie, putându-le adapta în funcţie de complexitate şi timpul necesar formulării răspunsului, astfel încât acestea să reflecte nivelul de pregătire şi capacitatea de analiză a candidatului.
(2) Comisia de examinare, dacă apreciază că se impune pentru stabilirea punctajului, va putea pune candidatului pe parcursul desfăşurării probei orale şi alte întrebări în legătură cu aspectele cuprinse în setul de subiecte, cu condiţia să respecte tematica şi bibliografia aprobate de Consiliul Uniunii.
(3) Fiecare set de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de examinare şi se introduce într-un plic care se sigilează, se semnează de către membrii comisiei şi se ştampilează cu ştampila Camerei. Nu se pot introduce în acelaşi plic mai multe seturi de subiecte.
(4) Plicurile sigilate cuprinzând seturile de subiecte se introduc în prezenţa tuturor membrilor comisiei într-un plic care se sigilează, se semnează de către aceştia şi se ştampilează cu ştampila Camerei, apoi se depozitează la sediul Camerei, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun prin sigilarea locului de depozitare.
(5) Asigurarea şi răspunderea pentru securitatea subiectelor revin preşedintelui examenului sau concursului.
Articolul 11 (1) La ora stabilită pentru începerea probei orale, preşedintele comisiei de examinare, în prezenţa membrilor comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi ai comisiei de examinare, prezintă tuturor candidaţilor plicul sigilat în care se află plicurile cu seturile de subiecte şi invită un candidat care să desigileze plicul şi să extragă plicurile cu seturile de subiecte. După această procedură se încheie procesul-verbal, cu menţionarea numărului de plicuri extrase care conţin seturile de subiecte, a faptului că acestea sunt sigilate şi că nu prezintă semne particulare de identificare, proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului şi ai comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicurile cu seturile de întrebări.
(2) Preşedintele examenului sau concursului va aduce la cunoştinţa candidaţilor că întreaga probă orală va fi înregistrată audiovideo. În acest sens, preşedintele, cu sprijinul personalului Camerei, va lua toate măsurile ce se impun în vederea înregistrării audiovideo a probei şi asigurării suportului tehnic necesar pentru păstrarea în bune condiţiuni a înregistrării.
(3) După încheierea procedurii prevăzute la alin. (1) candidaţii vor fi invitaţi să părăsească sala de examen sau concurs, cu excepţia primilor 5 în ordine alfabetică ce rămân în sală şi sunt invitaţi să extragă câte un plic cu subiecte, iar după extragere candidatul va desigila plicul şi va comunica comisiei numărul setului de subiecte extras, acesta fiind înscris în borderoul prevăzut în anexa nr. 4. În situaţia în care la examen sau concurs sunt înscrişi mai puţin de 5 candidaţi, în sală vor rămâne toţi candidaţii.
(4) Pentru pregătirea subiectelor prima serie de candidaţi are la dispoziţie cel mult 15 minute, iar la expirarea minutelor acordate, unul dintre cei 5 candidaţi sau din candidaţii rămaşi în sală, la cerere sau în ordine alfabetică, va începe expunerea subiectelor. Timpul maxim alocat fiecărui candidat pentru formularea orală a răspunsurilor la subiecte este de 15 minute şi va fi comunicat candidatului la începerea expozeului, acesta neputând fi depăşit, candidatul urmând să primească punctajul pentru subiectele expuse în limita timpului alocat. După finalizarea expunerii sau a timpului alocat pentru expunere, candidatul părăseşte sala de examen şi prin grija comisiei de supraveghere va fi introdus în sală alt candidat. Candidatul nou introdus în sală va urma procedura extragerii plicului, desigilării şi înregistrării în borderoul prevăzut mai sus. Acesta va expune subiectul după expunerea subiectelor de către ceilalţi 4 candidaţi care se află în sală.
(5) Pentru sistematizarea răspunsurilor, la intrarea în sală candidatul poate solicita coli de hârtie şi pix de la comisia de supraveghere, iar la ieşirea din sală le va preda aceleiaşi comisii. Colile predate se vor distruge de către comisie.
(6) Pentru comportament necorespunzător în sala de examen sau concurs, candidatul poate fi eliminat de către comisia de examinare, urmând ca aspectul să fie consemnat în procesul-verbal ce se va încheia la terminarea probei orale.
(7) După intrarea în sala de concurs sau examen candidatul nu poate părăsi sala pentru ca apoi să revină, decât pentru situaţii excepţionale, însoţit de un membru al comisiei de supraveghere şi numai înainte de începerea expunerii subiectelor.
(8) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a oricăror alte mijloace de comunicare la distanţă.
(9) Pe perioada derulării probelor de examen sau concurs, membrilor comisiilor le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile sau a oricăror altor mijloace de comunicare la distanţă.
(10) Nerespectarea de către candidat a dispoziţiilor prezentului regulament atrage eliminarea din examen. Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului, constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă etc.) ori alte încălcări ale dispoziţiilor prezentului regulament, va elimina candidatul din sală şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
(11) În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la examen sau concurs, cel puţin ultimii trei candidaţi vor părăsi sala de examinare împreună, cu excepţia cazului în care vor fi mai puţin de trei candidaţi înscrişi la examen sau concurs, situaţie în care aceştia vor părăsi sala împreună.
Articolul 12
(1) Notarea candidatului se face prin acordarea unei medii ce reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui.
(2) În urma ascultării candidatului, fiecare examinator trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 5, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect fără a depăşi punctajul maxim menţionat în setul de subiecte, precum şi nota acordată, aceasta din urmă reprezentând suma punctajelor acordate la cele 3 subiecte.
(3) Media probei este media aritmetică a notelor acordate de cei 4 examinatori, care se înscrie de către preşedintele examenului sau concursului în centralizatorul comun nominal pentru proba orală prevăzut în anexa nr. 6, semnat de aceştia şi preşedinte.
(4) În situaţia în care nota acordată de fiecare examinator sau media este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
(5) Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii prevăzute de prezentul regulament se calculează la nivelul sutimilor.
Articolul 13
(1) După terminarea probei orale şi pe baza centralizatorului comun nominal prevăzut în anexa nr. 6, preşedintele comisiei de examinare, completează în extras tabelul cuprinzând rezultatele probei orale, prevăzută în anexa nr. 6, care va fi semnat pe fiecare filă de către toţi examinatorii şi preşedintele comisiei de examinare şi afişat de îndată la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia.
(2) Candidatul care nu a obţinut la proba orală media de minimum 7 (şapte) sau care nu s-a prezentat la această probă va fi declarat respins şi nu va mai putea participa la proba scrisă.
Capitolul VIStabilirea subiectelor şi desfăşurarea probei scrise a examenului sau concursului Articolul 14
(1) Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate sub formă de teste-grilă de către comisia de examinare, astfel încât să acopere întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
(2) Cu cel mult 48 de ore mai înainte de începerea examenului sau concursului, comisia de examinare formează 5 teste-grilă, a câte 50 de întrebări fiecare test, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit prezentului regulament. Fiecare test va cuprinde, în mod obligatoriu, 20 de întrebări din dreptul civil - succesiuni. Fiecare întrebare va avea 3 variante de răspuns din care va fi corectă o singură variantă de răspuns.
(3) Cele 5 teste-grilă se semnează de toţi membrii comisiei de examinare, se multiplică într-un număr egal cu numărul candidaţilor care au fost declaraţi admişi la proba orală şi se introduc în 5 plicuri care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila Camerei, apoi se depozitează la sediul Camerei, luânduse măsurile de siguranţă ce se impun prin sigilarea locului de depozitare. Asigurarea şi răspunderea pentru securitatea subiectelor revin preşedintelui examenului sau concursului.
Articolul 15
(1) La ora stabilită pentru începerea probei de examen sau concurs, preşedintele comisiei de examinare, în prezenţa membrilor acestei comisii şi a comisiei de organizare şi supraveghere, prezintă candidaţilor cele 5 plicuri cu testele-grilă şi invită un candidat să extragă unul dintre plicuri, care se va desigila în faţa candidaţilor, după care va distribui fiecărui candidat câte un test-grilă, exemplarul original rămânând la dispoziţia comisiei pentru întocmirea baremului. După extragere se încheie procesul-verbal, cu menţionarea numărului testului- grilă extras care va fi semnat de toţi membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi ai comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) După ora stabilită pentru începerea examenului sau concursului, accesul candidaţilor sau/şi al oricăror altor persoane care nu sunt implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului în sala de examen sau concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăseşte sala de examen va preda lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea examenului sau concursului. În cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de examen însoţit de un membru al comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului.
(3) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage eliminarea candidatului din examen sau concurs, măsură ce va fi dispusă de către preşedintele examenului sau concursului. Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă, va propune preşedintelui examenului sau concursului eliminarea candidatului din sală, după care va înscrie pe lucrare menţiunea „anulat“ şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
Articolul 16
(1) Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării lucrării şi, după caz, a invalidării examenului sau concursului, doar pe seturile de hârtie asigurate de Cameră, purtând în colţul din stânga sus ştampila acesteia aplicată pe semnătura unuia dintre reprezentanţii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, iar pe verso se vor tipări instrucţiuni de completare a grilei de răspuns. După înscrierea numelui, prenumelui candidatului şi a prenumelui tatălui în colţul din dreapta, prima filă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, va fi lipită, semnată şi ştampilată cu ştampila Camerei în faţa candidatului, de către unul dintre membrii comisiei de organizare, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate.
(2) La expirarea timpului alocat probei, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea, împreună cu ciorna şi testul-grilă conţinând subiectele, comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, şi va semna borderoul de predare a lucrărilor (anexa nr. 7).
(3) La primirea lucrărilor, comisia verifică dacă datele de identificare a candidatului sunt vizibile şi dacă ştampila este aplicată corect şi solicită candidatului să semneze borderoul de predare al lucrării. În cazul în care aceste date sunt vizibile, iar timpul alocat probei nu a expirat, se va da candidatului un nou formular pentru ca acesta să îşi poată rescrie lucrarea până la expirarea timpului alocat probei. În cazul în care timpul alocat probei a expirat nu se mai permite candidatului rescrierea lucrării, situaţie în care comisia va proceda la anularea acesteia, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
(4) După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de examen. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de examen sau concurs. Candidatul nu are voie să părăsească sala de examen cu vreo foaie de răspuns tip, subiecte sau ciorne. Toate colile primite se vor preda comisiei.
(5) După predarea lucrărilor de către toţi candidaţii, cu excepţia celor anulate, acestea vor fi amestecate, după care lucrările vor fi numerotate în spaţiul special delimitat pe prima filă a lucrării, fără a fi desfăcute colţurile, şi vor fi predate comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi de preşedintele comisiei de examinare. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii.
Capitolul VIINotarea lucrărilor scrise de tip grilă Articolul 17
(1) După comunicarea subiectelor, comisia de examinare stabileşte care sunt răspunsurile corecte la întrebări, sens în care va întocmi baremul prevăzut în anexa nr. 16. Pentru fiecare răspuns corect la cele 50 de întrebări se va acorda 0,20 puncte, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 50 de întrebări să fie 10.
(2) Răspunsurile corecte se vor afişa la expirarea timpului de examen sau concurs la sala de examen pentru consultare de către candidaţi, sens în care se va completa baremul de notare din anexa nr. 16. Baremul se va afişa şi la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia.
Articolul 18
(1) După preluarea lucrărilor pe bază de procesverbal de la comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, membrii comisiei de examinare încep notarea acestora conform baremului întocmit. Preşedintele examenului sau concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată independent de doi membri ai comisiei de examinare şi apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.
(2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 8, sub semnătură, numărul răspunsurilor corecte şi nota lucrării. Nota lucrării reprezintă suma punctajelor acordate la cele 50 de întrebări.
(3) Media lucrării şi, respectiv, a probei scrise este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 9, semnat de aceştia şi, după caz, de cel de-al treilea corector. În situaţia în care nota acordată de fiecare corector sau media este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1. Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii prevăzute de prezentul regulament se calculează la nivelul sutimilor.
(4) Preşedintele examenului sau concursului verifică borderourile celor 2 corectori şi, în cazul în care constată diferenţe mai mari de 0,20 puncte între notele acordate de aceştia, solicită recorectarea lucrării de al treilea corector, astfel încât unul dintre corectori să fie cadru didactic. Media lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 corectori calculată potrivit alin. (3) şi va fi trecută în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 9.
(5) În cazul în care cu ocazia corectării se constată de către membrii comisiei fie că anumite întrebări excedează tematicii, fie că răspunsurile menţionate în baremul de corectare sunt greşite, respectivele întrebări vor fi punctate ca răspuns corect pentru toţi candidaţii.
(6) Înainte de deschiderea colţurilor lucrării cuprinzând datele de identificare a candidatului, media lucrării va fi trecută pe lucrare, în spaţiul special delimitat, sub semnătură, de către preşedintele comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
Articolul 19
(1) Candidaţii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării vor fi sancţionaţi prin anularea lucrării, care nu se mai notează. Menţiunea „anulat“ se va înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi centralizatoare.
(2) Lucrările apreciate ca având însemnări de natura celor menţionate la alin. (1) nu se vor deschide decât după stabilirea acestei situaţii cu votul majorităţii membrilor comisiei de examinare.
Capitolul VIIIStabilirea şi comunicarea rezultatelor examenului sau concursului Articolul 20
(1) După înscrierea mediilor pe toate lucrările şi întocmirea centralizatorului comun prevăzut în anexa nr. 9, preşedintele comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, desigilează colţurile lucrărilor cuprinzând datele de identificare a candidatului, în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi media obţinută, întocmindu-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 10, care va fi semnat de toţi membrii comisiei de examinare.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista cuprinzând rezultatele examenului sau concursului, prevăzută în anexa nr. 11, care va fi semnată pe fiecare filă de către toţi corectorii şi preşedintele comisiei de examinare. În listă se va menţiona, pentru fiecare candidat, media obţinută la proba orală, media obţinută la proba scrisă, media celor două probe şi rezultatul (admis/respins). Rezultatul se stabileşte de către preşedintele comisiei în ordinea mediilor obţinute raportate la numărul locurilor vacante. În cazul candidaţilor care nu au participat la proba scrisă fiindcă au fost respinşi la proba orală, în listă la rubricile Media probei scrise şi Media examen/concurs nu se va înscrie nimic, ci se va trage o linie, iar la rubrica Rezultat se va înscrie menţiunea „respins“. În cazul candidaţilor care nu au dorit să mai participe se va înscrie la toate rubricile menţiunea „absent“.
(3) Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de 7,00 la fiecare probă.
(4) Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs.
(5) La medii egale are prioritate candidatul care a obţinut o medie mai mare la proba orală. Dacă egalitatea se menţine are prioritate candidatul care are media mai mare la examenul de licenţă, formată din suma mediei de la proba teoretică şi a notei de la susţinerea lucrării de licenţă împărţită la cifra 2. În cazul în care egalitatea se menţine în continuare, are prioritate candidatul care a obţinut media generală de absolvire a facultăţii mai mare, care se formează din suma mediilor fiecărui an de studiu împărţită la cifra 4, adunată cu media obţinută la examenul de licenţă împărţită la cifra 2 (exemplu de calcul a mediei generale de absolvire)1. În situaţia în care egalitatea se menţine şi după aplicarea tuturor criteriilor de departajare, iar candidaţii îşi dispută ultimul loc, Colegiul director al Camerei va suplimenta în mod corespunzător numărul de locuri.
(6) Lista prevăzută la alin. (2) va fi afişată de către secretariat în termen de 24 de ore de la finalizare la sediul Camerei, la loc vizibil şi accesibil publicului şi pe pagina de internet a Camerei împreună cu programul de lucru al Camerei, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care s-a făcut afişarea.
(7) Lucrările de examen sau concurs, împreună cu borderourile, seturile de subiecte, centralizatoarele, procesele-verbale şi lista cu rezultatele, vor fi depuse de către preşedintele comisiei de examinare, împreună cu un reprezentant al Camerei desemnat de preşedintele Colegiului director prin dispoziţie, la sediul Camerei, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului. Locul de depozitare va fi desigilat în prezenţa membrilor comisiei, potrivit art. 22 alin. (1).
(8) După încheierea procedurilor de notare, preşedintele comisiei de examinare va întocmi un raport cu privire la modul în care comisiile constituite, cu excepţia comisiei de contestaţii, şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute lege şi regulament, raport pe care îl va înainta Colegiului director al Camerei în vederea formulării propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.
Capitolul IXSoluţionarea contestaţiilor Articolul 21
(1) După afişarea listei cu rezultatele concursului sau examenului, candidaţii nemulţumiţi de media obţinută la proba scrisă pot face contestaţie cu privire la această probă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(2) Candidaţii vor putea contesta notele finale obţinute la proba scrisă, testul-grilă, baremul de notare, precum şi aspecte privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului. În cazul în care cele contestate cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului se susţin, comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va sesiza, după soluţionarea contestaţiilor, Colegiul director al Camerei, în vederea formulării, dacă se impune, a propunerii de invalidare a concursului sau examenului.
(3) Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afişării rezultatelor şi se sfârşeşte în cea de-a cincea zi, la ora la care se termină programul de lucru al Camerei.
(4) Contestaţiile se depun la sediul Camerei la care candidatul a depus dosarul de înscriere, în termenul prevăzut la alin. (1), menţionându-se pe acestea numărul şi data înregistrării.
Articolul 22
(1) În situaţia în care s-au depus contestaţii la proba scrisă, în termen de 48 de ore de la finalizarea termenului de depunere, preşedintele examenului sau concursului va solicita întrunirea comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului. Comisia va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu se poată distinge identitatea candidatului, numărul lucrării şi media acordată de comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată vor fi amestecate şi renumerotate. Preşedintele examenului sau concursului nu participă la activitatea de resigilare a lucrărilor a căror notare a fost contestată.
(2) Preşedintele examenului sau concursului va preda lucrările pe bază de proces-verbal preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, constituită conform dispoziţiilor prezentului regulament.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va analiza şi va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), pe baza baremului de notare a probei scrise. La soluţionarea contestaţiilor cu privire la notele obţinute, comisia nu se va limita doar la nota acordată, putând extinde verificarea şi asupra modului în care a fost stabilit baremul de notare de către comisia de examinare. În cazul în care, cu ocazia corectării, se constată de către membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor fie că anumite întrebări excedează tematicii, fie că răspunsurile 1 Exemplu de calcul al mediei generale de absolvire:

media anilor de studiu: 750 + 820 + 9 + 930 = 34 : 4 = 850

media examenului de licenţă: 850 + 10 = 1850 : 2 = 925

media generală de absolvire: 850 + 925 = 1775 : 2 = 827menţionate în baremul de corectare sunt greşite, respectivele întrebări vor fi punctate ca răspuns corect pentru toţi candidaţii, indiferent dacă aceştia au depus sau nu contestaţii.
(4) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată de 2 membri corectori ai comisiei şi apreciată separat, conform baremului de notare.
(5) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 8, sub semnătură, punctajul acordat.
(6) Media lucrării după soluţionarea contestaţiei este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun de contestaţii prevăzut în anexa nr. 9, semnat de aceştia şi, după caz, de către cel de-al treilea corector, membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
(7) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor verifică borderourile celor 2 corectori şi, dacă sesizează diferenţe mai mari de 0,20 puncte între notele acordate de aceştia, solicită recorectarea lucrărilor de către un al treilea corector. Media lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 corectori şi va fi trecută în centralizatorul comun de contestaţii prevăzut în anexa nr. 9.
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, reexaminând lucrarea candidatului, nu poate micşora media iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, media obţinută de candidat este inferioară sau egală mediei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă.
(9) Candidaţii admişi iniţial nu pot fi declaraţi respinşi după soluţionarea contestaţiilor.
(10) Soluţia dată de comisie este definitivă şi se afişează la sediul Camerei.
(11) Dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător, completându-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 12.
(12) Pe baza centralizatorului nominal prevăzut la anexa nr. 12 se completează lista cu rezultatele contestaţiilor (admis/ respins contestaţie) prevăzută în anexa nr. 13 ce va fi semnată de către toţi corectorii şi preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
(13) După încheierea procedurilor de soluţionare a contestaţiilor, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va întocmi un raport cu privire la modul în care comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute lege şi regulament, raport pe care îl va înainta Colegiului director al Camerei în vederea formulării propunerii de validare/invalidare a examenului sau concursului.
Capitolul XValidarea rezultatelor Articolul 23
(1) Pe baza documentelor existente în dosarul de concurs sau examen (lucrări, procese-verbale, centralizatoare, borderouri etc.), a rapoartelor întocmite de către cei 2 preşedinţi de comisii, Colegiul director al Camerei propune Consiliului Uniunii validarea/invalidarea concursului sau examenului.
(2) În termen de 5 zile de la adoptare Colegiul director al Camerei va înainta Consiliului Uniunii decizia prin care se propune validarea/invalidarea concursului sau examenului împreună cu rapoartele întocmite de către cei 2 preşedinţi de comisii şi lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului sau concursului (anexa nr. 14) întocmită pe baza anexelor nr. 11 şi 13.
(3) Consiliul Uniunii, la propunerea Colegiului director al Camerei şi pe baza celor cuprinse în rapoartele înaintate şi lista cu rezultatele finale (anexa nr. 14), va proceda la validarea/invalidarea examenului sau concursului.
(4) În cazul validării examenului sau concursului, hotărârea Consiliului Uniunii va fi comunicată Camerelor care au organizat examenul sau concursul şi Institutului Notarial Român în vederea încheierii contractului de efectuare a stagiului cu candidaţii admişi.
(5) În cazul invalidării examenului sau concursului, Camera va organiza, pe cheltuiala sa, un nou concurs sau examen. La noul concurs sau examen vor participa, fără a mai achita vreo taxă de participare, numai candidaţi care au fot admişi să participe la concursul sau examenul invalidat.
(6) În vederea organizării noului concurs sau examen Consiliul Uniunii va proceda, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, comisiei de examinare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Din comisiile astfel constituite nu vor putea face parte membrii care au făcut parte din comisiile examenului sau concursului invalidat.
(7) Preşedintele comisiei de examinare a noului concurs sau examen va fi desemnat de către Consiliului Uniunii dintre membrii săi şi va fi altul decât reprezentantul Camerei organizatoare în Consiliul Uniunii.
(8) Data organizării şi desfăşurării celui de al doilea concurs se stabileşte de către preşedintele Uniunii cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
(9) Cu excepţia procedurilor de depunere şi avizare a dosarelor, de afişare a tematicii şi bibliografiei, de plată a taxei şi altor proceduri asemănătoare, celelalte dispoziţii ale prezentului regulament se aplică în mod corespunzător.
Articolul 24
(1) În termen de cel mult 5 zile de la validarea examenului sau concursului, Colegiul director al Camerei va proceda la emiterea certificatelor de promovare a examenului sau concursului candidaţilor declaraţi admişi (anexa nr. 17).
(2) Candidatul admis are obligaţia ca în termen de cel mult 20 de zile de la validarea examenului sau concursului să se înmatriculeze la Institutul Notarial Român, sens în care va încheia cu acesta contractul de pregătire.
(3) După încheierea contractului de pregătire cu Institutul Notarial Român candidatul dobândeşte calitatea de notar stagiar.
Capitolul XISuportarea cheltuielilor pentru examen sau concurs Articolul 25
(1) Taxele de înscriere la examen sau concurs se stabilesc de Colegiul director al Camerei prin raportare la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului, se suportă de către candidaţi şi se fac venit la bugetul Camerei.
(2) Taxele se restituie integral numai pentru candidaţii care şiau retras cererea de participare anterior începerii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru candidaţii care fie nu au fost admişi să participe la examen sau concurs, fie nu au participat la niciuna din cele două probe taxa se restituie în cuantum de 70%.
Capitolul XIIDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 26Îndeplinirea procedurilor de afişare a tuturor documentelor dispuse de preşedinţii comisiilor şi prevăzute de prezentul regulament se face de către reprezentanţii secretariatului Camerei organizatoare, desemnaţi de către preşedintele Colegiului director al Camerei, care vor încheia şi procese-verbale în acest sens. Articolul 27Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament Doamnă/Domnule preşedinte Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ .............., născut(ă) în localitatea ........ .............., judeţul ........ ........., la data de ........ ........ ........, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ........ ........ ..............., fiul/fiica lui ........ ................ ................ şi al/a ........ .............., CNP ........ ........ ............, cu domiciliul în ........ ................ ................ ................, tel. ........ ........ ..............., SOLICIT înscrierea mea la examenul/concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, în vederea ocupării unui loc vacant din cadrul Camerei Notarilor Publici ........ ................ ........ ............... Declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea prevăzută de
art. 292 din Codul penal următoarele1: 1. am luat cunoştinţă de prevederile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat, şi ale Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, precum şi de tematica şi bibliografia de examen/concurs; 2. nu mi-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile în condiţiile legii; 3. în cazul în care voi fi declarat admis la examenul/concursul de notar stagiar voi încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român ce mi-a fost comunicat de către Cameră şi de al cărui conţinut am luat cunoştinţă şi mă angajez să îl respect. Data Semnătura ........ ................ ............ ........ ................ ............ Doamnei/Domnului preşedinte al Camerei Notarilor Publici 1 Se va da şi declaraţie pe propria răspundere în formă autentică cu conţinutul de mai sus, care se va depune la dosarul candidatului. ANEXA Nr. 2la regulament REFERAT Colegiul director al Camerei Notarilor Publici ........ ........ .............., întrunit în şedinţa din ........ ................ .........., luând în discuţie cererea doamnei/domnului ........ ................ ........ ............. de înscriere la examenul/concursul din data ........ .......... pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, a hotărât următoarele: Având în vedere prevederile art. 23 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 5 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, şi ale art. 5 din Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, AVIZEAZĂ NU AVIZEAZĂ(*) cererea doamnei/domnului ........ ................ ................ ........ ............ de înscriere la examenul/concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar. (*) Motivele care stau la baza adoptării avizului negativ sunt: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Împotriva avizului negativ candidatul va putea formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişarea la sediul Camerei a prezentului aviz. Preşedinte, ........ ................ ........ ........ (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 3la regulament Tabel de prezenţă a candidaţilor la sala de examen/concurs1)

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Prezent/absent Observaţii

Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului/concursului ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Semnături ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ 1) Se foloseşte în cazul probei orale şi în cazul probei scrise. ANEXA Nr. 4la regulament Borderou în care se menţionează numărul setului de subiecte extras de candidat şi punctajul prevăzut pentru fiecare subiect la proba orală

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Numărul setului de subiecte extras Punctaj maxim prevăzut pentru subiectul nr. 1 Punctaj maxim prevăzut pentru subiectul nr. 2 Punctaj maxim prevăzut pentru subiectul nr. 3 Semnătura candidatului

Comisia de examinare Examinatori, ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Preşedinte, ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Semnături ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ ANEXA Nr. 5la regulament BORDEROU DE NOTARE la proba orală Data ........ ........ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 Notă

Examinator, ........ ................ ............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ............. ANEXA Nr. 6la regulament Centralizator comun nominal pentru proba orală1 Data ........ ........ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Notă Examinator 1 Notă Examinator 2 Notă Examinator 3 Notă Examinator 4 Media la proba orală2 Rezultat proba oralăAdmis/Respins3

Examinatori, ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Preşedinte, ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Semnături ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ 1 Acest centralizator se va afişa în extras sub formă tabelară la finalul probei orale. Tabelul în extras va cuprinde următoarele rubrici: Nr. crt., Numele şi prenumele candidatului, Media la proba orală şi Rezultat proba orală Admis/Respins. 2 Reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare examinator. 3 Se va completa în funcţie de media obţinută de candidat; în cazul în care candidatul nu a obţinut media minimă de promovare, adică 7, va fi considerat respins, iar cei care au obţinut media minimă de promovare sau peste aceasta vor fi consideraţi admişi. ANEXA Nr. 7la regulament Borderou de predare a lucrării şi a testului-grilă de către candidaţi Data ........ ........ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Semnătura de predare a testului-grilă şi a lucrării Observaţii

Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului/concursului ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ (numele şi prenumele) Semnături ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ........ ................ ................ ANEXA Nr. 8la regulament BORDEROU DE NOTARE la proba scrisă1 Data ........ ........ ............

Numărul de ordine al lucrării Nr. răspunsuri corecte Notă

Corector, ........ ................ .............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ .............. 1 Se utilizează numai la proba scrisă şi se utilizează şi de către Comisia de contestaţii. ANEXA Nr. 9la regulament CENTRALIZATOR COMUN pentru proba scrisă1 Data ........ ........ ............

Numărul de ordine al lucrării Notă Media la proba scrisă
Corector 1 Corector 2 Corector 32

Corectori, ........ ........ ............. ........ ........ ............. (numele şi prenumele) Semnături ........ ........ ............. ........ ........ ............. Preşedinte, ........ ........ ............. Semnătură ........ ........ ............. 1 Se utilizează şi la Comisia de contestaţii. 2 Rubrica cORECTOR 3 se completează în cazul în care există diferenţe de notare între cei 2 corectori, iar lucrarea este notată şi de un al treilea corector. ANEXA Nr. 10la regulament CENTRALIZATOR NOMINAL pentru proba scrisă Data ........ ................ ........

Nr. crt. Numele şi prenumele Numărul de ordine al lucrării Media la proba scrisă

Corectori, ........ ........ ......... ........ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnături ........ ........ ......... ........ ........ ......... Preşedinte, ........ ........ ......... Semnătură ........ ........ ......... ANEXA Nr. 11la regulament LISTA cuprinzând rezultatele examenului/concursului Data ........ ................ .......... CAMERA NOTARILOR PUBLICI ........ ................ ................ ................

Nr. crt. Numele şi prenumele Media proba orală Media proba scrisă Media examenului/concursului Rezultatul Admis/Respins

Corectori, ........ ........ ......... ........ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnături ........ ........ ......... ........ ........ ......... Preşedinte, ........ ........ ......... Semnătură ........ ........ ......... ANEXA Nr. 12la regulament CENTRALIZATOR NOMINAL la soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă Data ........ ................ .............

Nr. crt. Numele şi prenumele Numărul de ordine al lucrării Media la proba scrisă după contestaţie1

Corectori, ........ ........ ......... ........ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnături ........ ........ ......... ........ ........ ......... Preşedinte, ........ ........ ......... Semnătură ........ ........ ......... 1 Se va înscrie media rezultată în urma recorectării lucrării şi înscrisă şi pe lucrare. ANEXA Nr. 13la regulament LISTA REZULTATELOR DUPĂ SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR Data ........ ........ ............... CAMERA NOTARILOR PUBLICI ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. Numele şi prenumele Media proba orală Media proba scrisă1 Media examenului/concursului Rezultatul2 Admis/Respins contestaţie

Corectori, ........ ........ ......... ........ ........ ......... (numele şi prenumele) Semnături ........ ........ ......... ........ ........ ......... Preşedinte, ........ ........ ......... Semnătură ........ ........ ......... 1 Se va înscrie media cea mai mare obţinută. 2 În cazul în care media la contestaţie este mai mare decât media acordată de comisia de examinare, contestaţia este admisă şi se va modifica în mod corespunzător media examenului/concursului; în situaţia în care media la contestaţie este mai mică decât media acordată de comisia de examinare, contestaţia este respinsă, iar la rubricile Media la proba scrisă şi Media examenului şi concursului se vor înscrie mediile acordate de comisia de examinare. ANEXA Nr. 14la regulament LISTA cuprinzând rezultatele finale ale examenului/concursului, transmise spre validare Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România Data ........ ........ ............... Colegiul director al CAMEREI NOTARILOR PUBLICI ........ ................ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele Media proba orală Media proba scrisă Media examenului/concursului Rezultatul examenului/concursului Admis/Respins

Preşedintele Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 15la regulament
ANEXA Nr. 16la regulament
ANEXA Nr. 17la regulament CAMERA NOTARILOR PUBLICI ........ ........ ......... COLEGIUL DIRECTOR Nr. ............./data ........ ........ CERTIFICAT privind promovarea examenului/concursului de dobândire a calităţii de notar stagiar Se certifică faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. ........ ........ ........ de validare a rezultatelor examenului/concursului, dl/dna ........ ................ ............, domiciliat(ă) în ........ ................ ................ .........., posesor/posesoare al/a ........ ............., a fost declarat(ă) admis(ă) la examenul/concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar organizat de către Camera Notarilor Publici ........ ..............., la data de ........ ........ ..........., obţinând media ........ .............. . I se eliberează prezentul certificat în conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013 pentru a fi depus la Institutul Notarial Român. Preşedintele Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, ........ ................ ................ ........, notar public


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 72/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 72 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 72/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu