Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.69 din 27.02.2013

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 14 martie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental de ierarhizare (DFI) 40 Ştiinţe sociale se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cod DFI Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Cod RSI Ramura de ştiinţă (RSI) Cod DII Domeniul de ierarhizare (DII) Cod DSU_D/M Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Cod DL Domeniul de licenţă (DL) Cod S Specializarea (S) Număr de credite (ECTS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
„40 Ştiinţe sociale 10 Ştiinţe juridice 10 Drept 10 Drept 10 Drept 10 Drept 240
20 Drept european şi internaţional 240
20 Ştiinţe administrative 10 Ştiinţe administrative 10 Ştiinţe administrative 50 Ştiinţe administrative 10 Administraţie publică 180
20 Administraţie europeană 180
30 Asistenţă managerială şi secretariat 180
40 Poliţie locală 180
50 Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) 180
30 Ştiinţe ale comunicării 10 Ştiinţe ale comunicării 10 Ştiinţe ale comunicării 60 Ştiinţe ale comunicării 10 Jurnalism 180
20 Comunicare şi relaţii publice 180
30 Publicitate 180
40 Ştiinţe ale informării şi documentării 180
50 Comunicare audiovizuală - multimedia 180
40 Sociologie 10 Asistenţă socială 10 Sociologie 20 Asistenţă socială 10 Asistenţă socială 180
20 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 180
20 Antropologie 180
30 Resurse umane 180
50 Ştiinţe politice 10 Ştiinţe politice 10 Relaţii internaţionale şi studii europene 40 Relaţii internaţionale şi studii europene 10 Relaţii internaţionale şi studii europene 180
20 Ştiinţe politice 30 Ştiinţe politice 10 Ştiinţe politice 180
20 Studii de securitate 180
60 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 10 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 10 Informaţii şi securitate naţională 10 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 60 Comunicare şi relaţii publice - informaţii 180
70 Psihologie - informaţii 180
90 Securitate şi apărare 180
110 Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării 180
120 Sisteme informaţionale 180
130 Studii de securitate şi informaţii 180
20 Ordine publică şi siguranţă naţională 10 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 160 Ordine şi siguranţă publică*12) 180
30 Ştiinţe militare 10 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 10 Conducere interarme - forţe terestre 180
20 Conducere interarme - forţe navale 180
30 Conducere interarme - forţe aeriene 180
40 Conducere logistică 180
50 Managementul organizaţiei 180
80 Management economico-financiar 180
100 Conducere militară 180
140 Managementul traficului aerian 180
150 Management în aviaţie 180
70 Ştiinţe economice 10 Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 30 Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 180
20 Economia firmei 180
30 Economia comerţului, turismului şi serviciilor 180
40 Merceologie şi managementul calităţii 180
50 Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii 180
60 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 180
70 Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii 180
20 Cibernetică, statistică şi informatică economică 10 Cibernetică şi statistică 50 Cibernetică, statistică şi informatică economică 10 Cibernetică economică 180
30 Statistică şi previziune economică 180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Informatică economică 50 Cibernetică, statistică şi informatică economică 20 Informatică economică 180
30 Contabilitate 10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate şi informatică de gestiune 180
40 Economie 10 Economie 10 Economie 10 Economie generală 180
20 Economie agroalimentară 180
30 Economia mediului 180
40 Economie şi comunicare economică în afaceri 180
50 Economie agroalimentară şi a mediului 180
60 Economie generală şi comunicare economică 180
50 Finanţe 10 Finanţe 20 Finanţe 10 Finanţe şi bănci 180
60 Management 10 Management 70 Management 10 Management 180
20 Managementul dezvoltării rurale durabile 180
70 Marketing 10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180
80 Relaţii economice internaţionale 10 Economie şi afaceri internaţionale 60 Economie şi afaceri internaţionale 10 Economie internaţională 180
20 Afaceri internaţionale 180
30 Economie şi afaceri internaţionale 180
80 Psihologie şi ştiinţe comportamentale 10 Educaţie fizică şi sport 10 Ştiinţele motricităţii umane 10 Educaţie fizică şi sport 10 Educaţie fizică şi sportivă 180
20 Sport şi performanţă motrică 180
20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie şi motricitate specială 180
20 Psihologie 10 Psihologie 80 Psihologie 10 Psihologie 180
20 Terapie ocupaţională 180
30 Ştiinţe ale educaţiei 10 Ştiinţe ale educaţiei 70 Ştiinţe ale educaţiei 10 Pedagogie 180
20 Psihopedagogie specială 180
30 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 180“

2. La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental (DFI) 20 Ştiinţe inginereşti se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cod DFI Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Cod RSI Ramura de ştiinţă (RSI) Cod DII Domeniul de ierarhizare (DII) Cod DSU_D/M Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Cod DL Domeniul de licenţă (DL) Cod S Specializarea (S) Număr de credite (ECTS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
„20 Ştiinţe inginereşti 10 Inginerie civilă 10 Inginerie civilă şi instalaţii 10 Inginerie civilă şi instalaţii 60 Inginerie civilă 10 Construcţii civile, industriale şi agricole 240
20 Căi ferate, drumuri şi poduri 240
30 Construcţii şi fortificaţii 240
40 Amenajări şi construcţii hidrotehnice 240
50 Construcţii miniere 240
60 Inginerie sanitară şi protecţia mediului 240
70 Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 240
80 Inginerie civilă 240
90 Inginerie urbană şi dezvoltare regională 240
100 Infrastructura transporturilor metropolitane 240
70 Ingineria instalaţiilor 10 Instalaţii pentru construcţii 240
20 Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei 240
30 Instalaţii pentru construcţii - pompieri 240
20 Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii 10 Inginerie electrică şi energetică 10 Inginerie electrică 90 Inginerie electrică 10 Sisteme electrice 240
20 Electronică de putere şi acţionări electrice 240
30 Electrotehnică 240
40 Instrumentaţie şi achiziţii de date 240
50 Electromecanică 240
60 Inginerie electrică şi calculatoare 240
20 Inginerie energetică 110 Inginerie energetică 10 Ingineria sistemelor electroenergetice 240
20 Hidroenergetică 240
30 Termoenergetică 240
40 Energetică industrială 240
50 Energetică şi tehnologii nucleare 240
60 Managementul energiei 240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 10 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 100 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 10 Electronică aplicată 240
20 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 240
30 Reţele şi software de telecomunicaţii 240
40 Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii 240
50 Telecomenzi şi electronică în transporturi 240
60 Echipamente şi sisteme electronice militare 240
70 Transmisiuni 240
30 Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze 10 Inginerie geologică, Inginerie geodezică 10 Inginerie geologică 120 Inginerie geologică 10 Inginerie geologică 240
20 Geologia resurselor miniere 240
30 Geologia resurselor petroliere 240
40 Geofizică 240
20 Inginerie geodezică 30 Inginerie geodezică 10 Măsurători terestre şi cadastru 240
20 Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice 240
20 Mine, petrol şi gaze 10 Mine, petrol şi gaze 260 Mine, petrol şi gaze 10 Inginerie minieră 240
20 Prepararea substanţelor minerale utile 240
30 Topografie minieră 240
40 Inginerie de petrol şi gaze 240
50 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor 240
40 Ingineria transporturilor 10 Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi 10 Inginerie aerospaţială 40 Inginerie aerospaţială 10 Construcţii aerospaţiale 240
20 Sisteme de propulsie 240
30 Echipamente şi instalaţii de aviaţie 240
40 Inginerie şi management aeronautic 240
50 Aeronave şi motoare de aviaţie 240
60 Navigaţie aeriană (Air Navigation) 240
20 Ingineria autovehiculelor 160 Ingineria autovehiculelor 10 Construcţii de autovehicule 240
20 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 240
30 Autovehicule rutiere 240
40 Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule 240
50 Blindate, automobile şi tractoare 240
30 Ingineria transporturilor 240 Ingineria transporturilor 10 Ingineria transporturilor şi a traficului 240
20 Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară 240
30 Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră 240
50 Ingineria resurselor vegetale şi animale 10 Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră 10 Agronomie 10 Agronomie 10 Agricultură 240
20 Ştiinţele solului 240
30 Montanologie 240
40 Protecţia plantelor 240
50 Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară 240
20 Horticultură 20 Horticultură 10 Horticultură 240
20 Peisagistică 240
30 Inginerie forestieră 140 Inginerie forestieră 10 Ingineria prelucrării lemnului 240
20 Ingineria şi designul produselor finite din lemn 240
40 Silvicultură 30 Silvicultură 10 Silvicultură 240
20 Exploatări forestiere 240
30 Cinegetică 240
20 Biotehnologii 10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetică 240
20 Biotehnologii*10) 240
30 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 150 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 240
20 Tehnologia prelucrării produselor agricole 240
30 Controlul şi expertiza produselor alimentare 240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 Pescuit şi industrializarea peştelui 240
50 Protecţia consumatorului şi a mediului 240
60 Extracte şi aditivi naturali alimentari^) 240
40 Zootehnie 10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240
20 Piscicultură şi acvacultură 240
60 Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 10 Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 10 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 10 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 10 Calculatoare 240
20 Tehnologia informaţiei 240
30 Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională 240
40 Ingineria informaţiei 240
20 Ingineria sistemelor 220 Ingineria sistemelor 10 Automatică şi informatică aplicată 240
20 Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă 240
30 Ingineria sistemelor multimedia 240
70 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management 10 Inginerie mecanică 10 Inginerie mecanică 180 Inginerie mecanică 10 Sisteme şi echipamente termice 240
20 Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 240
30 Mecanică fină şi nanotehnologii 240
40 Maşini şi echipamente miniere 240
50 Inginerie mecanică 240
60 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară 240
70 Utilaje petroliere şi petrochimice 240
80 Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor 240
90 Echipamente pentru procese industriale 240
100 Utilaje tehnologice pentru construcţii 240
110 Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii 240
120 Utilaje pentru textile şi pielărie 240
130 Vehicule pentru transportul feroviar 240
140 Utilaje şi instalaţii portuare 240
150 Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) 240
20 Inginerie industrială 10 Inginerie industrială 130 Inginerie industrială 10 Tehnologia construcţiilor de maşini 240
20 Maşini-unelte şi sisteme de producţie 240
30 Ingineria sudării 240
40 Design industrial 240
50 Ingineria şi managementul calităţii 240
60 Ingineria securităţii în industrie 240
70 Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 240
80 Tehnologia şi designul produselor textile 240
90 Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori 240
100 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
110 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor 240
120 Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite 240
130 Logistică industrială 240
20 Inginerie navală şi navigaţie 210 Inginerie marină şi navigaţie 10 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial 240
20 Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale 240
30 Electromecanică navală 240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 Ştiinţe inginereşti aplicate 270 Ştiinţe inginereşti aplicate 10 Inginerie medicală 240
20 Optometrie 240
30 Biotehnologii industriale 240
40 Inginerie fizică 240
50 Informatică industrială 240
60 Informatică aplicată în inginerie electrică 240
70 ^)
80 Matematică şi informatică aplicată în inginerie 240
90 Fizică tehnologică 240
100 Bioinginerie 240
110 Biomateriale şi dispozitive medicale 240
120 Echipamente şi sisteme medicale 240
40 Arhitectură navală 200 Arhitectură navală 10 Arhitectură navală 240
20 Sisteme şi echipamente navale 240
30 Mecatronică şi robotică 10 Mecatronică şi robotică 250 Mecatronică şi robotică 10 Mecatronică 240
20 Robotică 240
40 Ingineria materialelor 10 Ingineria materialelor 170 Ingineria materialelor 10 Ştiinţa materialelor 240
20 Ingineria elaborării materialelor metalice 240
30 Ingineria procesării materialelor 240
40 Informatică aplicată în ingineria materialelor^) 240
50 Ingineria mediului 10 Ingineria mediului 190 Ingineria mediului 10 Ingineria şi protecţia mediului în industrie 240
20 Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice 240
30 Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică 240
40 Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 240
50 Ingineria dezvoltării rurale durabile 240
60 Ingineria mediului 240
70 Ingineria valorificării deşeurilor 240
80 Reconstrucţie ecologică 240
60 Inginerie şi management 10 Inginerie şi management 230 Inginerie şi management 10 Inginerie economică industrială 240
20 Inginerie economică în domeniul mecanic 240
30 Inginerie economică în construcţii 240
40 Inginerie şi management naval şi portuar 240
50 Inginerie economică în domeniul transporturilor 240
60 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 240
70 Inginerie economică în industria chimică şi de materiale 240
80 Inginerie economică în agricultură 240
90 Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 240
100 Inginerie şi management în industria turismului 240
110 Inginerie şi management forestier 240
120 Ingineria şi managementul afacerilor 240
70 Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii 10 Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii 20 Inginerie genistică 10 Maşini şi utilaje de geniu 240
20 Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 240
80 Inginerie de armament, rachete şi muniţii 10 Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare 240
20 Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi 240
30 Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului 240
40 Sisteme integrate de armament şi muniţie 240“

3. La anexa nr. 2, punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 12 „Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„12 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Limbă şi literatură Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B A IF 180 30
Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă A IF 180 21
Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B) A IF 180 25
Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B) AP IF 180 25
O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă A IF 180 30
O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura rromani A IF 180 750
Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B) A IF 180 50
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 180
Traducere şi interpretare A IF 180 180
Studii culturale Studii americane A IF 180 25
Studii iudaice A IF 180 25“

4. La anexa nr. 2, punctul 10 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ «I. L. CARAGIALE» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Teatru“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Teatru Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie) A IF 180 81
Scenografie A IF 180 12
Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral) A IF 180 11“

5. La anexa nr. 2, punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD“, numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată A IF 240 50
0 1 2 3 4 5 6 7
Inginerie industrială Ingineria sudăriio) A IF 240 25
Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 97
Tehnologia şi designul produselor textile A IF 240 40
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor A IF 240 50
Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 35
Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 240 60“

6. La anexa nr. 2, punctul 16 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV“, numărul curent 10 „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor“ şi numărul curent 14 „Facultatea de Medicină“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„10 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 50
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 75
Economia comerţului, turismului şi serviciilor AP ID 180 70
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică A IF 180 30
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate şi informatică de gestiune AP ID 180 75
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale A IF 180 75
Afaceri internaţionale AP ID 180 75
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75
Finanţe şi bănci A ID 180 50
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 75
Marketing Marketing A IF 180 75
Marketing AP ID 180 70
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
14 Facultatea de Medicină Sănătate Asistenţă medicală generală A IF 240 150
Laborator clinic AP IF 180 45
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare AP IF 180 45
Medicină A IF 360 100“

7. La anexa nr. 2, punctul 17 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA“, numărul curent 4 „Facultatea de Construcţii de Maşini“, numărul curent 9 „Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului“ şi numărul curent 11 „Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**)“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„4 Facultatea de Construcţii de Maşini Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
Maşini-unelte şi sisteme de producţie A IF 240 30
Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) A IF 240 60
Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare) AP IF 240 30
Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău) AP IF 240 30
Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 90
Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană) A IF 240 40
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia) A IF 240 60
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa) AP IF 240 30
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) A IF 240 60
Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) A IF 240 60
Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 25
Inginerie şi management Inginerie economică industrială A IF 240 75
Inginerie economică industrială (la Bistriţa) AP IF 240 30
Inginerie economică industrială (în limba engleză) A IF 240 100
Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) AP IF 240 30
Inginerie economică industrială (la Satu Mare) AP IF 240 30
Inginerie economică industrială (la Zalău) AP IF 240 30
Mecatronică şi robotică Robotică A IF 240 30
Robotică (în limba engleză) A IF 240 50
Robotică (la Bistriţa) AP IF 240 30
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
9 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 67
Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60
Ştiinţa materialelor A IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
0 1 2 3 4 5 6 7
11 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**) Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 25
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 53
Ingineria valorificării deşeurilor AP IF 240 60
Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 50
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru AP IF 240 50
Mine, petrol şi gaze Inginerie minieră A IF 240 30
Prepararea substanţelor minerale utile A IF 240 30
Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului AP IF 180 40

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).“

8. La anexa nr. 2, punctul 19 „UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA“, numărul curent 4 „Facultatea de Biologie şi Geologie“ şi numărul curent 15 „Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„4 Facultatea de Biologie şi Geologie Biologie Biochimie AP IF 180 50
Biologie A IF 180 55
Biologie (în limba maghiară) A IF 180 25
Geologie Geologie A IF 180 70
Geologie (în limba maghiară) AP IF 180 30
Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 40
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 60
Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană) A IF 180 15
Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară) A IF 180 25
Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii industriale AP IF 240 30
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
15 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 300
Administraţie publică A ID 180 150
Administraţie publică (în limba germană, la Satu Mare) A IF 180 25
Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 50
Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 70
Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A ID 180 40
0 1 2 3 4 5 6 7
Administraţie publică (la Bistriţa) A IF 180 100
Administraţie publică (la Bistriţa) AP ID 180 50
Administraţie publică (la Satu Mare) A IF 180 50
Administraţie publică (la Satu Mare) AP ID 180 30
Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 30
Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 20
Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) AP IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 145
Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75
Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) A IF 180 25
Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) A IF 180 50
Jurnalism A IF 180 200
Jurnalism A ID 180 50
Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50
Jurnalism (în limba germană) A IF 180 15
Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 35
Publicitate AP IF 180 100
Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100
Ştiinţe politice A ID 180 50
Ştiinţe politice (în limba maghiară) A IF 180 25
Ştiinţe politice (în limba engleză) A IF 180 25“

9. La anexa nr. 2, punctul 23 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA“, numărul curent 9 „Facultatea de Ştiinţe Economice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„9 Facultatea de Ştiinţe Economice Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 250
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A ID 180 100
Economia firmei AP IF 180 100
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 100
Contabilitate şi informatică de gestiune A ID 180 100
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale A IF 180 200
Afaceri internaţionale A ID 180 75
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 200
Finanţe şi bănci A ID 180 75
Management Management AP IF 180 100
Marketing Marketing A IF 180 100“

10. La anexa nr. 2, punctul 24 „UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA“, numărul curent 1 „Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval“ şi numărul curent 2 „Facultatea de Electromecanică Navală“ vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial A IF 240 225
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial A IFR 240 125
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză) A IF 240 60
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză, la Aktau Kazakhstan) AP IF 240 50
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul transporturilor A IF 240 60
2 Facultatea de Electromecanică Navală Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 90
Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 100
Electrotehnică A IFR 240 100
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 50
Inginerie marină şi navigaţie Electromecanică navală A IF 240 200
Electromecanică navală A IFR 240 100
Electromecanică navală (în limba engleză) A IF 240 30
Electromecanică navală (în limba engleză, la Aktau Kazakhstan) AP IF 240 50“

11. La anexa nr. 2, punctul 25 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA“, numărul curent 3 „Facultatea de Litere“, numărul curent 9 „Facultatea de Inginerie Electrică“ şi numărul curent 11 „Facultatea de Agricultură şi Horticultură“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„3 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină A IF 180 10
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A IF 180 30
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A ID 180 75
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 40
O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/ Limba şi literatura latină A IF 180 190
0 1 2 3 4 5 6 7
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză, franceză) A IF 180 40
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 8
Pedagogie muzicală A IF 180 15
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 90
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A IF 180 60
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Pedagogie AP IF 180 25
Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 10
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
9 Facultatea de Inginerie Electrică Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 50
Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 240 30
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Electromecanică A IFR 240 50
Inginerie electrică şi calculatoare A IF 240 45
Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză) A IF 240 30
Sisteme electrice A IF 240 25
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30
Termoenergetică A IF 240 30
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic A IF 240 30
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 50
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........
11 Facultatea de Agricultură şi Horticultură Agronomie Agricultură A IF 240 100
Agricultură AP IFR 240 75
Montanologie A IF 240 50
Biologie Biologie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 55
Peisagistică AP IF 240 40
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 60
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 50
Silvicultură Silvicultură AP IF 240 30“

12. La anexa nr. 2, punctul 26 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA“, numărul curent 3 „Facultatea de Medicină Dentară“ va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„3 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară A IF 360 95
Tehnică dentară A IF 180 45“

13. La anexa nr. 2, punctul 27 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI“, numărul curent 4 „Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu“ îşi modifică denumirea în „Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului“, iar numărul curent 2 „Facultatea de Arhitectură Navală“ şi numărul curent 15 „Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*)“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„2 Facultatea de Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală A IF 240 80
Sisteme şi echipamente navale A IF 240 80
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
4 Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 30
Ingineria procesării materialelor A IF 240 75
Ştiinţa materialelor A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 50
Ingineria şi protecţia mediului în industrie AP IFR 240 50
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
15 Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*) Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 *)
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 *)
Informatică Informatică A IF 180 *)
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie AP IF 240 *)
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 *)
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 30
Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 *)
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 *)
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru AP IF 240 30
0 1 2 3 4 5 6 7
Istorie Istorie AP IF 180 *)
Limbă şi literatură Limbă şi literatură română AP IF 180 *)
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 *)
Management Management A IF 180 *)
Matematică Matematică A IF 180 *)
Matematică informatică A IF 180 *)
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 *)
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură AP IF 240 50

*) Programele de studii universitare/specializările se şcolarizează la Cahul.“ 14. La anexa nr. 2, punctul 30 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI“, numărul curent 11 „Facultatea de Litere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„11 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Filologie clasică (Limba latină A - Limba greacă veche B) A IF 180 40
Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată A IF 180 20
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă A IF 180 250
Literatură universală şi comparată - Limbă şi literatură modernă A IF 180 20
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română A IF 180 200
O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) A IF 180 400
O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură universală şi comparată A IF 180 20
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare AP IF 180 30
Studii culturale Studii americane A IF 180 30
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 125“

15. La anexa nr. 2, punctul 33 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA“, numărul curent 8 „Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării“, numărul curent 10 „Facultatea de Medicină şi Farmacie“, numărul curent 12 „Facultatea de Ştiinţe“ şi numărul curent 15 „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„8 Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Istorie Istorie A IF 180 60
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) A IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50
Ştiinţe politice Studii de securitate AP IF 180 30
Ştiinţe politice A IF 180 75
Studii culturale Studii americane AP IF 180 50
Turism cultural AP IF 180 40
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
10 Facultatea de Medicină şi Farmacie Sănătate Asistenţă medicală generală AP IF 240 30
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 30
Farmacie A IF 300 50
Medicină A IF 360 140
Medicină dentară A IF 360 85
Medicină (în limba engleză) AP IF 360 50
Radiologie şi imagistică A IF 180 30
Tehnică dentară A IF 180 30
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
12 Facultatea de Ştiinţe Biologie Biologie A IF 180 80
Chimie Chimie A IF 180 40
Fizică Fizică A IF 180 40
Fizică informatică AP IF 180 40
Fizică medicală AP IF 180 25
Informatică Informatică A IF 180 40
Matematică Matematică A IF 180 50
Matematică informatică A IF 180 40
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului AP IF 180 40
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
15 Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman» Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 25
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 60“

16. La anexa nr. 2, punctul 35 „UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Ştiinţe“ şi numărul curent 10 „Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Ştiinţe Biologie Biologie A IF 180 70
Chimie Chimie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 40
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 30
Psihologie Terapie ocupaţională AP IF 180 50
Sănătate Asistenţă medicală generală A IF 240 45
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 110
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie fizică A IF 240 35
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
10 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Filosofie Filosofie A IF 180 25
Istorie Istorie A IF 180 30
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50
Ştiinţe administrative Poliţie locală AP IF 180 60
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50“

17. La anexa nr. 2, punctul 38 „UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU“, numărul curent 3 „Facultatea de Litere şi Arte“, numărul curent 4 „Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane“ şi numărul curent 6 „Facultatea de Ştiinţe“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„3 Facultatea de Litere şi Arte Limbă şi literatură Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză AP IF 180 25
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/Limba şi literatura română A IF 180 70
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/germană) sau Limba şi literatura română A IF 180 50
0 1 2 3 4 5 6 7
Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română A IF 180 50
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză) A IF 180 70
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)°) AP ID 180 75
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 100
Studii culturale Studii americane AP IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării A IF 180 25
Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
Teatrologie (management cultural) A IF 180 12
4 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Arte vizuale Conservare şi restaurare A IF 180 25
Design AP IF 180 25
Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 100
Filosofie Filozofie °) AP IF 180 50
Istorie Istorie A IF 180 50
Istorie (în limba germană) °) A IF 180 *)
Istorie AP ID 180 60
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50
Sociologie Resurse umane AP IF 180 75
Sociologie A IF 180 75
Studii culturale Etnologie°) AP IF 180 30
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 50
Comunicare şi relaţii publice A ID 180 50
Jurnalism A IF 180 90
Jurnalism A ID 180 50
Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogie specială°) AP IF 180 100
Ştiinţe politice Studii de securitate AP IF 180 60
Ştiinţe politice A IF 180 50
Ştiinţe politice A ID 180 50
Teologie Teologie asistenţă socială (în limba germană) AP IF 180 25
Teologie protestantă pastorală A IF 240 10
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
0 1 2 3 4 5 6 7
6 Facultatea de Ştiinţe Biologie Biologie A IF 180 40
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 25
Sport şi performanţă motrică A IF 180 30
Fizică Fizică °) A IF 180 25
Fizică informatică AP IF 180 25
Informatică Informatică A IF 180 30
Informatică aplicată °) AP IF 180 25
Informatică aplicată °) AP ID 180 *)
Matematică Matematică °) AP IF 180 *)
Matematică informatică A IF 180 100
Matematică informatică °) AP ID 180 *)
Matematici aplicate °) AP IF 180 *)
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 100
Fizica mediului AP IF 180 40“

18. La anexa nr. 2, punctul 39 „UNIVERSITATEA «ŞTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA“, numărul curent 6 „Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„6 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română A IF 180 30
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză A IF 180 45
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană A IF 180 25
Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană A IF 180 30
Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă A IF 180 50
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) A IF 180 50
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) A ID 180 50
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/Limba şi literatura română A IF 180 25
Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română sau o limbă modernă (spaniolă/italiană/germană) AP IF 180 25
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 25
Studii culturale Studii americane AP IF 180 35
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 50“

19. La anexa nr. 2, punctul 40 „UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIŞTE“, numărul curent 2 „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„2 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice Drept Drept A IF 240 100
Drept A ID 240 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 100
Administraţie publică A ID 180 75
Administraţie publică (la Alexandria) AP IF 180 80
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50“

20. La anexa nr. 2, punctul 41 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» DIN TÂRGU JIU“, numărul curent 3 „Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„3 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Drept A IF 240 150
Drept A ID 240 75
Istorie Istorie AP IF 180 50
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50
Sociologie Sociologie AP IF 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 100
Administraţie publică AP ID 180 30
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 50
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică AP IF 180 50“

21. La anexa nr. 2, punctul 42 „UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREŞ“, numărul curent 3 „Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„3 Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 100
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 100
Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 75
0 1 2 3 4 5 6 7
Drept Drept A IF 240 75
Drept A IFR 240 50
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100
Management Management A IF 180 100
Management A IFR 180 75
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 120
Administraţie publică A IFR 180 50“

22. La anexa nr. 2, punctul 43 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ“, numărul curent 2 „Facultatea de Medicină Dentară“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară A IF 360 140
Tehnică dentară A IF 180 30“

23. La anexa nr. 2, punctul 45 „UNIVERSITATEA «POLITEHNICA» DIN TIMIŞOARA“, numărul curent 9 „Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„9 Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare AP IF 180 25
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75“

24. La anexa nr. 2, punctul 47 „UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA“, numărul curent 6 „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative“, numărul curent 7 „Facultatea de Sociologie şi Psihologie“ şi numărul curent 8 „Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„6 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Drept A IF 240 550
Drept A IFR 240 100
Drept AP ID 240 150
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 100
Poliţie locală AP IF 180 100
0 1 2 3 4 5 6 7
7 Facultatea de Sociologie şi Psihologie Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 50
Asistenţă socială A ID 180 50
Psihologie Psihologie A IF 180 230
Sociologie Antropologie A IF 180 30
Resurse umane AP IF 180 50
Sociologie A IF 180 60
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A IF 180 60
Pedagogie A IF 180 175
Psihopedagogie specială A IF 180 50
8 Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 150
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică A IF 180 100
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 300
Contabilitate şi informatică de gestiune A ID 180 50
Economie Economie agroalimentară şi a mediului A IF 180 75
Economie generală şi comunicare economică A IF 180 75
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 150
Economie şi afaceri internaţionale °) AP ID 180 150
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 420
Finanţe şi bănci A ID 180 50
Finanţe şi bănci (în limba engleză) A IF 180 75
Management Management A IF 180 400
Management A ID 180 100
Management (în limba franceză) A IF 180 50
Marketing Marketing A IF 180 185“

25. La anexa nr. 2, punctul 48 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «VICTOR BABEŞ» DIN TIMIŞOARA“, numărul curent 2 „Facultatea de Medicină Dentară“ va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Asistenţă de profilaxie stomatologică AP IF 180 20
Asistenţă dentară A IF 180 20
Medicină dentară A IF 360 150
Medicină dentară (în limba engleză) AP IF 360 30
Tehnică dentară A IF 180 55“

26. La anexa nr. 2, punctul 50 „UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE «CAROL I» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Comandă şi Stat Major“ se modifică şi se introduce numărul curent 2 „Facultatea de Securitate şi Apărare“, care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe aeriene A IF 180 25
Conducere interarme - forţe terestre A IF 180 15
Conducere logistică A IF 180 25
Conducere militară AP IF 180 180
2 Facultatea de Securitate şi Apărare Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitate şi apărare AP IF 180 50
Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării AP IF 180 33
Sisteme informaţionale AP IF 180 30“

27. La anexa nr. 3, punctul 1 „UNIVERSITATEA CREŞTINĂ «DIMITRIE CANTEMIR» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative“, numărul curent 2 „Facultatea de Management Turistic şi Comercial“, numărul curent 4 „Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale“, numărul curent 5 „Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate“, numărul curent 6 „Facultatea de Ştiinţe Politice“, numărul curent 8 „Facultatea de Drept din Cluj-Napoca“, numărul curent 9 „Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca“, numărul curent 11 „Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara“, numărul curent 12 „Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa“, numărul curent 13 „Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov“, numărul curent 14 „Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov“ şi numărul curent 17 „Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Drept Drept A IF 240 500
Drept A IFR 240 300
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 100
Administraţie publică AP IFR 180 75
2 Facultatea de Management Turistic şi Comercial Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 600
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IFR 180 350
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
4 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 300
Economie şi afaceri internaţionale A IFR 180 200
5 Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune AP IF 180 150
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 400
Finanţe şi bănci A IFR 180 200
6 Facultatea de Ştiinţe Politice Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 80
Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 75
Ştiinţe politice A IFR 180 150
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
0 1 2 3 4 5 6 7
8 Facultatea de Drept din Cluj-Napoca Drept Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 150
9 Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 200
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IFR 180 150
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 75
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 50
Finanţe şi bănci A IFR 180 50
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
11 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 300
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IFR 180 150
12 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 100
Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IFR 180 150
13 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 100
Economie şi afaceri internaţionale A IFR 180 150
14 Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 125
Finanţe şi bănci A IFR 180 150
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
17 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar AP IF 180 80“

28. La anexa nr. 3, punctul 2 „UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 7 „Facultatea de Medicină“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„7 Facultatea de Medicină Sănătate Asistenţă medicală generală A IF 240 50
Medicină A IF 360 125“

29. La anexa nr. 3, punctul 3 „UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Drept“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1. Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 450
Drept A ID 240 150
Drept european şi internaţional A IF 240 200“

30. La anexa nr. 3, punctul 6 „UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 5 „Facultatea de Management Financiar-Contabil“, numărul curent 9 „Facultatea de Sociologie-Psihologie“, numărul curent 14 „Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov“, numărul curent 15 „Facultatea de Management Financiar- Contabil din Craiova“, numărul curent 21 „Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov“ şi numărul curent 23 „Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu Vâlcea“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„5 Facultatea de Management Financiar-Contabil Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 300
Contabilitate şi informatică de gestiune AP IFR 180 75
Contabilitate şi informatică de gestiune AP ID 180 120
Management Management AP IF 180 125
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
9 Facultatea de Sociologie- Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 200
Sociologie Sociologie A IF 180 125
Sociologie AP IFR 180 100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
14 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov Drept Drept A IF 240 100
Drept AP IFR 240 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 150
Administraţie publică A IFR 180 75
15 Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 150
Contabilitate şi informatică de gestiune AP IFR 180 75
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale AP IF 180 100
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 125
Finanţe şi bănci A IFR 180 50
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
21 Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov Psihologie Psihologie A IF 180 100
Psihologie AP IFR 180 50
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie A IF 180 100
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
23 Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu Vâlcea Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 50
Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 50
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75
Finanţe şi bănci A IFR 180 50“

31. La anexa nr. 3, punctul 13 „INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI“, numărul curent 1 „Facultatea de Teologie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„1 Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptistă pastorală A IF 240 25
Teologie baptistă pastorală A ID 240 50“

32. La anexa nr. 3, punctul 21 „UNIVERSITATEA «BOGDAN VODĂ» DIN CLUJ-NAPOCA“, numărul curent 2 „Facultatea de Drept“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„2 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 80
Drept AP IFR 240 50
Ştiinţe politice Ştiinţe politice °) AP IF 180 100“

33. La anexa nr. 3, punctul 33 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN PITEŞTI“, numărul curent 6 „Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2)) Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Forma de învăţământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
0 1 2 3 4 5 6 7
„6 Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor A IF 180 200
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 100
Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 100
Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100
Management Management A IF 180 200
Management A IFR 180 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 60“

Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 69/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 69 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 69/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu