E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 682 din  7 octombrie 1994

privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri si constructii din zonele libere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din  8 noiembrie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru concesionarea de terenuri si constructii din zonele libere, prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul transporturilor,
                      Aurel Novac

                      Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Coordonare, Strategie si
                      Reforma Economica,
                      Mircea Cosea

                      p. Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Dan Mogos,
                      secretar de stat

                      Ministrul comertului,
                      Cristian Ionescu

    ANEXA 1
                        METODOLOGIE
pentru concesionarea de terenuri si constructii din zonele libere

    1. Dispozitii generale si comune
    1. Activitatea de concesionare de terenuri si constructii din zonele libere se desfasoara pe baza de licitatie publica.
    2. Prin contractul de concesiune, o parte - concedentul - transmite celeilalte parti - concesionarul - spre administrare rentabila, pe termen de maximum 50 de ani, in schimbul unei redevente, un teren sau o constructie din zona libera.
    3. Licitatiile publice in vederea concesionarii terenurilor si constructiilor din zonele libere se vor organiza de catre Administratia zonei libere sub indrumarea si coordonarea Agentiei zonelor libere din cadrul Ministerului Transporturilor si cu sprijinul consiliului judetean pe al carui teritoriu se afla zona libera.
    4. In cazul contractului de concesiune de terenuri si constructii din zonele libere, plata redeventelor se efectueaza numai in valuta liber convertibila acceptata de Banca Nationala a Romaniei.
    5. Initiativa concesionarii apartine Administratiei zonei libere, titulara dreptului de administrare a terenurilor si constructiilor.
    Initiativa concesionarii o poate avea si persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care justifica interesul dobandirii terenului sau constructiei in regim de concesiune.
    Anterior organizarii licitatiei, initiatorul va obtine, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, certificatul de urbanism.
    6. Administratia zonei libere publica in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si in presa interna si internationala, cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru tinerea licitatiei, obiectul ei (terenul sau constructia), precum si data, ora si locul tinerii acesteia.
    7. In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa, solicitantii vor depune la sediul Administratiei zonei libere cererile de participare, care vor cuprinde numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, suprafata, activitatile pe care doreste sa le desfasoare si durata concesionarii.
    In functie de solicitarile ofertantilor (suprafata, activitate, durata etc.), in urma analizarii cererilor, comisia de licitatie stabileste viitorii participanti la licitatie.
    In cazul in care nu au fost admisi toti solicitantii, Administratia zonei libere are obligatia sa comunice, in scris, celor respinsi motivele.
    8. Administratia zonei libere va stabili valoarea minima de incepere a licitatiei.
    9. In maximum 5 zile de la data anuntata a fi ultima zi de primire a cererilor, Administratia zonei libere va pune la dispozitia solicitantilor admisi la licitatie "Chestionarul de participare la licitatie in vederea concesionarii terenurilor si constructiilor din zonele libere", al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, precum si "Caietul de sarcini al concesiunii terenurilor si constructiilor din zonele libere", al carui continut-cadru este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    Chestionarul de participare la licitatie impreuna cu caietul de sarcini vor fi elaborate de catre Administratia zonei libere respective, cu obligatia de a respecta cele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta metodologie. Toate documentele de participare la licitatie vor fi avizate de Agentia zonelor libere.
    O data cu chestionarul de participare la licitatie, Administratia zonei libere va pune la dispozitia ofertantilor, contra cost, "Regulamentul de utilizare a zonei libere" si "Principiile privind realizarea constructiilor si instalatiilor in zona libera", elaborate de aceasta, precum si alte instructiuni ale Administratiei zonei libere si/sau ale Agentiei zonelor libere.
    In scrisoarea de insotire a chestionarului de participare la licitatie se vor mentiona valoarea minima de incepere a licitatiei, valoarea garantiei de participare, valoarea taxei de participare, termenul limita de depunere a chestionarelor.
    10. Valoarea garantiei de participare la licitatie va fi de minimum 5% din valoarea minima de incepere a licitatiei.
    In cazul in care un ofertant doreste sa participe la licitatie pentru mai mult de o parcela, acesta va depune fie cate o garantie de 5% din valoarea fiecarui teren, fie o singura garantie de 5% din valoarea totala a terenurilor.
    De asemenea, ofertantul poate participa la licitatie pentru toate parcelele mentionate in cerere, depunind o singura garantie de 5% din valoarea cea mai mare, dar in acest caz isi poate adjudeca o singura parcela.
    11. Pe baza datelor solicitate in chestionarul de participare la licitatie, precum si in caietul de sarcini, viitorii participanti la licitatie vor alcatui oferta tehnica. Aceasta va fi depusa la sediul Administratiei zonei libere cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data licitatiei, data de la care nu se mai admite nici o oferta.
    In aceasta perioada de 3 zile, comisia de licitatie va analiza ofertele tehnice, cu respectarea criteriilor de selectare prevazute in anexa nr. 3 la prezenta metodologie. Aceste criterii vor fi puse la dispozitia ofertantilor o data cu toate documentele de participare la licitatie.
    Fiecare ofertant va depune, o data cu oferta tehnica, o copie a dovezii de depunere a garantiei de participare la licitatie, garantie depusa la banca la care Administratia zonei libere are cont sau la o banca corespondenta acesteia si agreata de Administratia zonei libere, si o copie a dovezii de depunere a taxei de participare.
    12. Garantia de participare la licitatie va fi restituita, in cazul necistigarii licitatiei, in maximum 10 zile lucratoare de la incheierea licitatiei, iar in cazul castigarii, va fi majorata la maximum 25% din valoarea totala a contractului incheiat, devenind astfel garantia de buna executie contractuala, valabila pe toata perioada derularii acestuia.
    13. Oferta de pret se va prezenta comisiei de licitatie in ziua si la ora stabilite pentru licitatie, in plic sigilat.
    14. Organizarea licitatiei se face de catre o comisie de licitatie formata din sapte membri, respectiv reprezentanti desemnati de:
    - Administratia zonei libere;
    - Ministerul Transporturilor;
    - Ministerul Finantelor;
    - Agentia Nationala pentru Privatizare;
    - 2 specialisti in problemele zonelor libere din domeniul tehnic, economic si juridic desemnati de Ministerul Transporturilor si un specialist desemnat de prefectura judetului.
    Ministerul Transporturilor desemneaza pe presedintele comisiei de licitatie si asigura secretariatul acesteia.
    Plata indemnizatiei membrilor comisiei de licitatie va fi efectuata de Administratia zonei libere. Cuantumul acestei indemnizatii va fi stabilit de Administratia zonei libere pe baza unor instructiuni elaborate de Agentia zonelor libere.
    Procedura de desfasurare a licitatiei si de selectare a ofertantilor este detaliata in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    15. Licitatia fiind publica, pot asista si alte persoane fizice sau juridice, al caror acces in sala de licitatie va fi permis pe baza de bilet, contra cost, sau de invitatii eliberate de organizatori.
    Pot participa efectiv la licitatie numai persoanele imputernicite de agentii economici care au depus ofertele tehnice si garantiile de participare.
    16. Pe baza rezultatelor licitatiei, Administratia zonei libere va negocia si va incheia contractele de concesiune cu castigatorii, intr-un termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecarii.
    In cazul neincheierii contractului din vina exclusiva a ofertantului desemnat castigator pana la data limita stabilita, Administratia zonei libere negociaza contractul cu ofertantul clasat pe locul urmator. In astfel de cazuri, ofertantului castigator nu i se mai remunereaza garantia de participare la licitatie, iar Administratia zonei libere ii va pretinde daune-interese.
    Modelul contractului de concesiune este prezentat in anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    17. In vederea eliberarii licentei de lucru, cistigatorul trebuie sa prezinte, in maximum 10 zile de la cistigarea licitatiei, confirmarea scrisa (a bancii) ca a depus garantia de buna executare a contractului. Aceasta licenta va fi emisa de catre Administratia zonei libere respective.
    18. Cazurile de forta majora care impiedica predarea sau preluarea concesiunii, precum si incheierea contractului de concesiune, trebuie dovedite cu acte si anuntate in termen de 5 zile de la aparitie la Agentia zonelor libere, care va stabili, impreuna cu partile interesate, masurile ce se impun a fi luate.
    2. Dispozitii finale
    19. Dispozitiile prezentei metodologii se aplica tuturor activitatilor de concesionare al caror obiect il constituie terenurile si constructiile din zonele libere.
    20. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 156/1993, art. 11 alin. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 410/1993, art. 12 alin 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 190/1994 si art. 12 alin. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 330/1994.

    ANEXA 1
    la metodologie

    CHESTIONAR DE PARTICIPARE LA LICITATIE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR DIN ZONELE LIBERE

                     CONTINUT-CADRU
    1. Principalele informatii privind agentul economic care doreste sa participe la licitatie (denumirea, sediul, anul infiintarii, capitalul social, numarul de inregistrare in Registrul comertului, forma de proprietate etc.).
    2. Activitatile pe care ofertantul doreste sa le desfasoare in zona libera.
    3. Durata pentru care solicita concesionarea.
    4. Suprafata terenului sau constructiei solicitate.
    5. Date privind constructiile ce urmeaza a fi realizate pentru desfasurarea activitatilor (tipul, elementele caracteristice, perioada de proiectare si de realizare etc.).
    6. Structura cheltuielilor de investitie (constructie, utilaje, forta de munca etc.).
    7. Structura cheltuielilor pentru desfasurarea activitatii in vederea careia se concesioneaza terenul sau constructia (materii prime si materiale, instalatii, credite, forta de munca etc.).
    8. Necesarul de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, energie termica, telefon etc.).
    9. Date privind numarul si structura personalului care va fi angajat.
    10. Masuri de prevenire a poluarii mediului.
    11. Date cu privire la activitatea principala si activitatile complementare (descrierea produsului, tehnologia, volumul productiei, date privind aprovizionarea cu materii prime si materiale si desfacerea produselor realizate etc.).
    12. Date privind veniturile estimate ce se vor realiza de catre ofertanti in urma activitatilor desfasurate.
    13. Anexe cu informatii suplimentare, necesare descrierii activitatii, certificate de bonitate etc.).

    ANEXA 2
    la metodologie

    CAIETUL DE SARCINI AL CONCESIUNII TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR DIN ZONELE LIBERE
                      CONTINUT-CADRU
    1. Obiectul concesiunii:
    - amplasarea in zona libera;
    - caracteristici dimensionale;
    - dotarea infrastructurii, suprastructurii si retele de utilitati;
    - plan de situatie pentru terenuri.
    2. Activitati considerate adecvate parcelei.
    3. Durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 50 de ani.
    4. Programul minimal al lucrarilor de amenajare si termenul in care vor fi executate aceste lucrari de catre concesionar, precum si programul eventualelor investitii noi.
    5. Elemente de pret si plata eventualelor redevente in natura din rezultatele productiei.
    6. Conditiile tehnico-economice necesare realizarii investitiilor pentru desfasurarea activitatilor concesionarului.
    7. Categoriile de bunuri care, la expirarea concesiunii, vor reveni concedentului si, respectiv, concesionarului.
    7.1. Concedentului ii vor reveni:
    a) bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele rezultate in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini si prin programul minimal de lucrari de amenajare. Pentru aceasta din urma categorie de bunuri, care vor reveni gratuit concedentului, formalitatile de publicitate se vor efectua pe baza extrasului din contractul de concesiune;
    b) bunurile dobandite de concesionar pe durata concesiunii, in cazul in care concedentul isi manifesta, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului concesiunii, intentia de a le achizitiona, platind o indemnizatie de preluare. Aceasta indemnizatie nu va putea fi mai mica decat valoarea contabila actualizata a bunurilor respective.
    7.2. Concesionarului ii vor reveni in proprietate:
    - bunurile dobandite in timpul concesiunii, cu exceptia celor prevazute la art. 7.1.
    7.3. Investitiile in obiectul concesiunii, in ultimii 5 ani din durata concesiunii, se vor putea face numai cu aprobarea expresa a concedentului, care va aproba si devizele lucrarilor si va fixa cotele de amortisment in conditiile legii.
    8. Conditiile in care se poate rascumpara concesiunea.
    9. Conditiile rezilierii contractului de concesiune si raspunderea concesionarului in cazul rezilierii contractului din culpa sa.
    10. Raspunderea concesionarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini.
    11. Cauze de incetare a concesiunii, altele decat ajungerea la termen.
    12. Controlul general al respectarii de catre concesionar a obligatiilor asumate prin contract care va fi efectuat de : Agentia zonelor libere, Administratia zonei libere, Ministerul Finantelor si Agentia Nationala pentru Privatizare.
    13. Alte obligatii in raport cu obiectul concesiunii.

    ANEXA 3
    la metodologie

    PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI SI DE SELECTARE A OFERTANTILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR SI CONSTRUCTIILOR DIN ZONELE LIBERE
    1. Ofertantii la licitatie, fie din tara, fie din strainatate, isi vor declara domiciliul, resedinta ori sediul.
    In cazul in care intre castigatorii licitatiei sunt ofertanti din strainatate, acestia au obligatia ca in termen de 3 luni de la adjudecarea licitatiei sa-si deschida birou, filiala etc. pe teritoriul Romaniei.
    2. Oferta tehnica se va depune, de catre cei selectati, in termenul stipulat in metodologie. Depunerea se va face la sediul Administratiei zonei libere de catre un reprezentant imputernicit al ofertantului.
    Documentele trebuie sa cuprinda anexele solicitate in chestionarul de participare la licitatie (pct. 13 din anexa nr. 1 la metodologie) si documentele mentionate in metodologie.
    3. La stabilirea castigatorilor licitatiei se vor avea in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    a) specificul activitatilor prevazute a se desfasura in zona libera;
    b) volumul investitiilor prevazute a se realiza in zona libera;
    c) ponderea investitiei straine in totalul investitiei;
    d) durata de realizare a proiectelor si a investitiei;
    e) valoarea exportului din zona libera, asa cum reiese din proiect;
    f) numarul de locuri de munca nou-create;
    g) valoarea importurilor din Romania pentru desfasurarea activitatilor;
    h) rentabilitatea economica a agentilor economici solicitanti;
    i) activitatea desfasurata de ofertanti in alte zone libere;
    j) oferta de pret, precum si, dupa caz, alte criterii specifice pe care fiecare administratiei urmeaza sa le stabileasca, cu avizul Agentiei zonelor libere.
    4. Licitatiile se tin in ziua si la ora indicate in anuntul publicat, numai daca sunt cel putin doi ofertanti. In cazul in care un singur ofertant a depus documentele de participare la licitatie in termenul prevazut de metodologie, se procedeaza la amanarea cu 5 zile a licitatiei. Daca si dupa aceasta amanare se prezinta tot un singur ofertant, atunci se trece direct la negocierea contractului.
    Atunci cand ofertantii aflati la egalitate nu vor sa-si modifice ofertele, va fi preferat ofertantul care a obtinut cel mai mare punctaj la unul dintre criteriile mentionate la pct. 3, stabilite de catre comisia de licitatie, inainte de inceperea licitatiei.
    5. Grila de selectare cuprinzand punctajele acordate pentru fiecare criteriu, precum si ponderea ofertei tehnice si a celui de pret in totalul punctajului va fi intocmita de catre Administratia zonei libere si va fi pusa la dispozitia comisiei de licitatie.
    6. Pe baza criteriilor stabilite, comisia de licitatie desemneaza castigatorii licitatiei.
    7. La incheierea licitatiei se va intocmi un proces-verbal in care se va arata modul in care a decurs licitatia si pretul, in cifre si litere, al ofertei cele mai avantajoase.
    8. Dupa avizarea procesului-verbal de desfasurare a licitatiei, de catre Agentia zonelor libere, Administratia zonei libere trece la negocierea contractului de concesiune.
    9. Dosarul licitatiei cuprinzand procesul-verbal, chestionarele si documentele-anexa la acestea se va depune de catre presedintele comisiei de licitatie la sediul Administratiei zonei libere.
    10. Contestatiile ofertantilor necistigatori vor fi depuse in termen de maximum 24 de ore de la ora incheierii licitatiei la sediul Administratiei zonei libere. Comisia de licitatie le va analiza si va raspunde in scris in termen de 48 de ore.

    ANEXA 4
    la metodologie

              CONTRACT DE CONCESIUNE
                Nr. ........../......
    Acest contract de concesiune nr. ........ a fost incheiat astazi ........ intre:
    Administratia zonei libere organizata ca regie autonoma si infiintata prin Hotararea Guvernului nr. ......... din ............., avand sediul central in ................., reprezentata prin ............, numita in continuare concedent, pe de o parte, si ............... organizata ca ........ si infiintata prin ..........., avand sediul central in ..........., reprezentata prin ..........., numita in continuare concesionar, pe de alta parte.
    Urmare licitatiei organizate de concedent in data de ........., partile au convenit incheierea prezentului contract privind concesionarea parcelei in suprafata de ........ mp, situata in incinta zonei libere .............. platforma ......... .

    1.  Obiectul contractului
    1.1. Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea terenului/constructiei de ........ mp, situat in incinta zonei libere, platforma ......, parcela ........, pentru desfasurarea activitatilor de .......... .
    1.2. Caracteristicile parcelei/constructiei sunt detaliate in caietul de sarcini (anexa nr. .....), care face parte integranta din contract.
    1.3. Predarea-primirea terenului/constructiei se face pe baza procesului-verbal prezentat in anexa nr. .......... la acest contract.

    2.  Durata concesiunii
    2.1. Concedentul cedeaza si concesionarul preia in concesiune parcela/constructia pe o durata de ......... ani, incepand cu data semnarii procesului-verbal de predare-primire si a eliberarii licentei de lucru in zona libera.
    2.2. Durata de concesionare, poate fi redusa sau marita numai prin acordul scris al partilor, durata maxima neputand depasi limitele stabilite prin Legea nr. 84/1992, respectiv 50 de ani.

    3.  Obligatiile partilor
    3.1. Prin prezentul contract concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului parcela/constructia in suprafata de ........ mp, impreuna cu inventarul complet si liber de orice sarcini, cu data inceperii concesiunii, stipulata in procesul-verbal de predare-primire, in conformitate cu pct. 2.1. de mai sus.
    3.2. Concedentul are obligatia sa asigure:
    3.2.1. intretinerea in buna stare de functionare a facilitatilor privind energia electrica, apa si alte utilitati;
    3.2.2. intretinerea cailor rutiere de acces, a drumurilor, cailor ferate etc.
    3.3. De asemenea, concedentul se obliga sa-l sprijine pe concesionar, la solicitarea acestuia, in desfasurarea unor activitati legate de buna executie a prezentului contract, cu respectarea prevederilor acestuia si a legislatiei in vigoare.
    3.4. Concesionarul se obliga sa exploateze parcela/constructia cu diligenta maxima, pentru a conserva si a dezvolta valoarea acesteia pe toata durata concesiunii.
    3.5. Concesionarul este de acord sa despagubeasca pe concedent pentru orice pagube produse din culpa sa, in conditiile stabilite prin prezentul contract si prin caietul de sarcini.
    3.6. De asemenea, concesionarul are obligatia:
    3.6.1. sa plateasca redeventele in suma si la termenele prevazute la pct. 5.2. din prezentul contract;
    3.6.2. sa nu desfasoare nici un fel de alte activitati decat cele prevazute in prezentul contract si pentru care au fost eliberate licente;
    3.6.3. sa sprijine Administratia zonei libere in desfasurarea activitatilor de ordin administrativ (intretinere, salubrizare, depoluare, aplicarea normelor de protectie etc.);
    3.6.4. sa puna la dispozitia organelor de control toate evidentele si informatiile solicitate de acestea si care se refera la activitatile desfasurate;
    3.6.5. sa respecte intocmai regulamentele zonei libere, precum si normele si instructiunile privind salubrizarea, depoluarea, protectia mediului inconjurator etc.
    3.7. La expirarea duratei concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda toate bunurile ce au facut obiectul concesiunii si cele ce au rezultat in urma investitiilor facute de el, gratuit si libere de orice sarcini.
    La sfarsitul concesiunii, concedentul are facultatea de a prelua pe baza de contract: materialele aprovizionate si alte obiecte mobiliare ramase la dispozitia concesionarului, instalatii ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum si alte bunuri ce se vor conveni intre parti, la preturi actualizate.

    4.  Valoarea contractului
    4.1. Valoarea prezentului contract poate fi constituita fie ca:
    a) suma fixa (avand in vedere ca durata concesionarii poate ajunge la 50 de ani, se va insera o clauza de indexare a sumelor in functie de procentul anual al inflatiei, chiar daca pretul este in valuta);
    b) redeventa procentuala in bani;
    c) redeventa procentuala in natura.
    4.2. Suma de ........... se calculeaza incepand cu data de .......... .

    5.  Conditii si termene de plata
    5.1. Plata redeventelor se va face prin cec, dispozitie de plata, in natura sau prin orice alta modalitate ce urmeaza a fi convenita de catre parti.
    Contul concedentului nr. .......... deschis la ......... .
    Contul concesionarului nr. ........ deschis la ......... .
    5.2. Concedentul si concesionarul convin ca redeventele sa fie platite dupa cum urmeaza:
    .................................................
     (Se mentioneaza termenele de plata
        pe toata durata concesiunii.)

    6.  Raspunderea contractuala
    6.1. In cazul in care concesionarul intarzie plata redeventelor din vina sa, concedentul va aplica o penalizare de 0,01% din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intarziere.
    6.2. Daca aceasta intarziere este mai mare de 15 zile, concedentul va aplica o penalizare de 1% pe saptamana din valoarea totala a contractului.
    6.3. In cazul in care intarzierea va fi mai mare de 12 luni, concedentul are dreptul, in baza unei notificari scrise de catre concesionar, sa incaseze garantia de buna executie a contractului.
    De asemenea, concedentul poate rezilia contractul cu respectarea conditiilor legale.
    6.4. Valoarea totala a penalizarilor nu poate depasi 20-25% din valoarea intregului contract.

    7.  Garantii
    7.1. In termen de ............ zile de la data semnarii prezentului contract, ........... se obliga sa depuna garantia bancara la o banca ce urmeaza sa fie convenita de parti si agreata de banca concedentului.
    7.2. Aceasta garantie va fi de .........% din valoarea totala a contractului si va fi valabila pe toata perioada de derulare a contractului. Valoarea garantiei nu va fi mai mica decat valoarea celei depuse pentru participarea la licitatie.

    8.  Forta majora si arbitrajul
    8.1. In cazul in care una dintre parti nu-si indeplineste obligatiile din prezentul contract, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti, in scris, in termen de ...... zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul respectivului caz de forta majora. Notificarea va fi insotita de o confirmare a autoritatilor competente care sa certifice realitatea si exactitatea faptelor si datelor continute in respectiva nota. Partea care nu va respecta aceste clauze isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.
    Prin forta majora se intelege toate evenimentele neprevazute sau prevazute dar inevitabile care apar dupa incheierea contractului si care impiedica indeplinirea obligatiilor asumate.
    8.2. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motiv de forta majora nu atrag dupa sine, pentru nici una dintre parti, penalizari, alte compensatii sau participari in compensatii de la cealalta parte. Perioada de executare a contractului va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata forta majora.
    8.3. Partile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila eventualele controverse sau neintelegeri rezultate din contractul de concesiune.
    8.4. Toate litigiile care nu au fost rezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente si, eventual, prin arbitraj, potrivit legii.

    9.  Alte termene si conditii
    9.1. Acest contract poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor.
    9.2. Partile convin ca termenele si clauzele acestui contract sunt confidentiale, fiecare dintre parti obligindu-se sa nu divulge tertilor nici o informatie aferenta acestuia fara acordul celeilalte parti.
    9.3. Daca una dintre parti reziliaza unilateral contractul (fara o cauza justa), aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.

    10.  Dispozitii finale
    .................................................
    .................................................
    .................................................
    Acest contract a fost incheiat in limba .........., in ....... exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

    Semnat in localitatea ........, la data de ..........
                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 682/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 682 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 682/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu