E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 677 din 30 septembrie 1998

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din  6 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala pentru Statistica este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care organizeaza si coordoneaza statistica publica din Romania.
    (2) Activitatea Comisiei Nationale pentru Statistica este coordonata de ministrul reformei.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, specializarii, proportionalitatii si deontologiei statistice, Comisia Nationala pentru Statistica are urmatoarele atributii principale:
    a) informeaza opinia publica si organele autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati datele rezultate din cercetarile statistice efectuate;
    b) elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile si standardele specifice;
    c) organizeaza si conduce inregistrarea informatiilor referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte si anchete statistice totale sau prin sondaj;
    d) proiecteaza, realizeaza, tipareste si difuzeaza formularele statistice si instructiunile de completare aferente;
    e) culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii, in vederea asigurarii fondului national de date statistice;
    f) elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;
    g) coordoneaza elaborarea clasificarilor si a nomenclatoarelor unitare de interes national;
    h) proiecteaza, realizeaza si exploateaza sistemul informatic statistic national;
    i) desfasoara activitati de cercetare stiintifica in domeniul statisticii;
    j) organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;
    k) colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statistic cu celelalte sisteme informationale si informatice; sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii in activitatea de statistica;
    l) primeste spre avizare metodologia cercetarii statistice proiectate, cu 90 de zile inainte de data inceperii cercetarii, in vederea asigurarii oportunitatii si corectitudinii metodelor statistice utilizate in cercetarile statistice efectuate de catre ministere, institutii centrale si de alte servicii publice;
    m) organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii a personalului din Comisia Nationala pentru Statistica si din unitatile sale subordonate si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;
    n) reprezinta Romania in relatiile internationale in domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;
    o) asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme internationale, conform obligatiilor asumate;
    p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor sale, Comisia Nationala pentru Statistica are obligatia sa asigure, pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare - masuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si la activitatea lor, in concordanta cu principiile confidentialitatii datelor statistice si cu normele legale privind secretul de stat.
    Art. 4
    In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala pentru Statistica are dreptul:
    a) sa solicite datele si informatiile economico-sociale de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital social sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei si de la toate persoanele fizice de cetatenie romana cu domiciliul in Romania, care se afla sau desfasoara activitate pe teritoriul altor tari;
    b) sa stabileasca termenele si periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate;
    c) sa efectueze, cu personalul propriu si/sau cu agenti statistici in calitate de colaboratori sau sub alte forme legale, cercetari statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale;
    d) sa aplice amenzi contraventionale pentru refuzul sau intarzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, precum si pentru neaplicarea masurilor dispuse de organele de control statistic.
    Art. 5
    (1) Ministerele, celelalte autoritati publice centrale si locale, toti agentii economici si alte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia de a pune la dispozitie Comisiei Nationale pentru Statistica, la cerere, gratuit, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    (2) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice, aflate in competenta ministerelor de resort si a altor autoritati publice centrale, Comisia Nationala pentru Statistica incheie conventii pentru schimbul reciproc de date statistice.
    Art. 6
    (1) Comisia Nationala pentru Statistica este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, ale caror salarii de baza se stabilesc prin asimilare cu functiile de demnitate publica, potrivit prevederilor anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si dispozitii.
    (2) Presedintele reprezinta Comisia Nationala pentru Statistica in raporturile cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, cu persoanele fizice si cu terte persoane juridice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate. In acest scop, presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (3) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Comisiei Nationale pentru Statistica, organ cu caracter consultativ, a carui componenta se stabileste prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Comisiei Nationale pentru Statistica este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Numarul de posturi este de 583, exclusiv presedintele si vicepresedintele.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor Comisiei Nationale pentru Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica.
    Art. 8
    (1) In subordinea Comisiei Nationale pentru Statistica functioneaza Directia Generala de Statistica a Municipiului Bucuresti si directiile generale judetene de statistica, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si Revista romana de statistica, finantata din venituri extrabugetare.
    (2) Revista romana de statistica poate sa asigure, cu perceperea unui comision de maximum 15%, difuzarea unor publicatii si date pe suport hartie, magnetic, CD-ROM sau prin acces direct la bazele de date - Internet - ale Comisiei Nationale pentru Statistica. Comisionul va asigura cheltuielile de functionare a Revistei romane de statistica si se aplica la costul publicatiilor si al datelor difuzate. Costul publicatiilor si al prestatiei de furnizare de date se vireaza in contul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (3) Numarul de posturi ale unitatilor subordonate, finantate de la bugetul de stat, este de 1.656.
    (4) Comisia Nationala pentru Statistica poate crea si in alte centre decat resedintele de judet, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti, colective, servicii, birouri, pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, in functie de cerintele specifice ale activitatii sale, in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (5) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Comisiei Nationale pentru Statistica se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.
    (6) Normativele de personal, constituirea compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Pentru asigurarea caracterului stiintific, obiectiv si transparent al metodologiilor si tehnicilor utilizate in efectuarea cercetarilor statistice, al indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificarilor folosite la culegerea si prelucrarea datelor, precum si al sistemului de publicatii, functioneaza Consiliul de Orientare a Activitatii de Statistica, cu urmatoarele atributii:
    a) avizeaza strategiile generale de dezvoltare a sistemului statistic national;
    b) analizeaza necesitatile de informatii statistice ale societatii si felul in care activitatea statistica le satisface;
    c) propune masuri ca programul anual al cercetarilor statistice sa satisfaca cerintele de informare ale organelor autoritatilor publice si ale altor institutii publice, in limita fondurilor bugetare alocate;
    d) propune masuri pentru respectarea reglementarilor cu privire la caracterul confidential al informatiilor statistice furnizate Comisiei Nationale pentru Statistica sau altor institutii de profil;
    e) promoveaza conceptele, metodele, tehnicile si instrumentele avansate pentru activitatea statistica, prin care se asigura calitatea datelor si a informatiilor statistice difuzate pe plan intern si pe plan international;
    f) avizeaza propunerile de completare a cadrului legislativ privind activitatea de statistica;
    g) avizeaza programul anual al cercetarilor statistice.
    (2) Membrii Consiliului de Orientare a Activitatii de Statistica, care nu sunt reprezentanti ai administratiei publice, sunt remunerati cu o indemnizatie de participare la sedinta de 50.000 lei, indexabila, sume acoperite din titlul "Cheltuieli de personal", prevazute in bugetul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    Art. 10
    (1) Consiliile locale si judetene vor asigura Comisiei Nationale pentru Statistica, potrivit competentelor, spatiile corespunzatoare necesare desfasurarii activitatii unitatilor sale din teritoriu.
    (2) Consiliile locale si judetene, in a caror raza unitatile teritoriale ale Comisiei Nationale pentru Statistica nu dispun de spatii corespunzatoare, vor asigura, in conditiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Comisia Nationala pentru Statistica va include in bugetele anuale cheltuielile de capital necesare constituirii unor astfel de obiective.
    Art. 11
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        p. Presedintele Comisiei
                        Nationale pentru Statistica,
                        Constantin Chirca,
                        vicepresedinte

                        Ministrul reformei,
                        presedintele Consiliului
                        pentru Reforma,
                        Ioan Muresan

                        p. Ministrul finantelor,
                        Valentin Lazea
                        secretar de stat

                        p. Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Norica Nicolai
                        secretar de stat

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 583
    (exclusiv presedintele si vicepresedintele)

                  COMISIA NATIONALA DE STATISTICA
  ________________                                       _______________
 | SECRETAR       |                                     | DIRECTIA      |
 | GENERAL        |<--        ____________           -->| GENERALA DE   |
 |________________|   |      |            |         |   | STATISTICA A  |
  ________________    |<-----| PRESEDINTE |-------->|   | POPULATIEI SI |
 | CONSILIERII    |   |      |____________|         |   | RECENSAMINTE  |
 | PRESEDINTELUI  |<--|            |                |   |_______________|
 |________________|   |     _______V________        |     |    ____________
  ________________    |    | VICEPRESEDINTE |       |     |   |Directia    |
 | CORPUL DE      |   |    |________________|       |     |-->|statisticii |
 | CONTROL        |<--|            |                |     |   |populatiei  |
 |________________|   |            |                |     |   |____________|
  ________________    |            |                |     |    ____________
 |DIRECTIA RESURSE|   |            |                |     |   |Directia de |
 |UMANE SI        |<--|            |                |     |-->|recensaminte|
 |SALARIZARE      |   |            |                |     |   |____________|
 |________________|   |            |                |     |    ____________
  ________________    |            |                |     |   |Oficiul de  |
 | BIROUL DE      |   |            |                |     |   |studii si   |
 | CONTENCIOS     |<--             |                |     |-->|cercetari   |
 |________________|                |                |         |demografice |
  _________________________________V___________     |         |____________|
 |    |         |         |            |       |    |    __________________
 |   _V_       _V_       _V_          _V_     _V_   |   | DIRECTIA GENERALA|
 |  | 1 |     | 2 |     | 3 |        | 4 |   | 5 |  |   | DE PROIECTARE    |
 |  |___|     |___|     |___|        |___|   |___|  |   | A APLICATIILOR   |
 |                                                  |-->| INFORMATICE SI   |
 |                                                  |   | INGINERIE DE     |
 |                                                  |   | SISTEM           |
 |                                                  |   |__________________|
 |                                                  |     |    ____________
 |                                                  |     |   |Directia de |
 |                                                  |     |   |logistica,  |
 |                                                  |     |   |proiectare  |
 |     _________________                            |     |   |si realizare|
 |    | Directia        |                           |     |-->|      a     |
  --->| de gestiune     |                           |     |   |aplicatiilor|
      | a patrimoniului |                           |     |   |informatice |
      |_________________|                           |     |   |complexe    |
                                                    |     |   |____________|
                                                    |     |    ____________
                                                    |     |   |Directia    |
                                                    |     |-->|inginerie   |
                                                    |         |de sistem   |
                                                    |         |____________|
                                                    |    __________________
                                                    |   | DIRECTIA DE      |
                                                    |   | COOPERARE        |
                                                    |-->| INTERNATIONALA   |
                                                    |   | SI INTEGRARE     |
                                                    |   | EUROPEANA        |
                                                    |   |__________________|
                                                    |    __________________
                                                    |   | UNITATEA PENTRU  |
                                                    |   | COORDONAREA SI   |
                                                     -->| IMPLEMENTAREA    |
                                                        | PROIECTELOR CU   |
                                                        | FINANTARE        |
                                                        | EXTERNA*)        |
                                                        |__________________|

    Comisia Nationala pentru Statistica are in subordine Directia Generala de Statistica a Municipiului Bucuresti si directiile generale judetene de statistica - servicii publice descentralizate, precum si Revista romana de statistica.
------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie.

    MODULUL 1
     _________________________
    | DIRECTIA GENERALA DE    |
    | CERCETARE SI DEZVOLTARE |
    | A SISTEMULUI STATISTIC  |
    |        NATIONAL         |
    |_________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de strategie  |
       |   | si dezvoltare a        |
       |-->| sistemului             |
       |   |informational statistic |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de coordonare |
        -->| a metodologiei         |
           | statistice             |
           |________________________|

    MODULUL 2
     _________________________
    | DIRECTIA GENERALA DE    |
    | PROIECTARE SI REALIZARE |
    | A CERCETARILOR          |
    | STATISTICE IN DOMENIUL  |
    | ECONOMIC                |
    |_________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |   | industriei si          |
       |-->| constructiilor         |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |   | comertului, serviciilor|
       |-->| si turismului          |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |   | agriculturii,          |
       |-->| silviculturii si       |
       |   | mediului               |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Serviciul anchete de   |
       |   | conjunctura in         |
        -->| industrie, constructii,|
           | comert, servicii       |
           |________________________|

    MODULUL 3
     _________________________
    | DIRECTIA GENERALA DE    |
    | PROIECTARE SI REALIZARE |
    | A ANCHETELOR STATISTICE |
    | STRUCTURALE IN          |
    | INTREPRINDERI           |
    |_________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de proiectare |
       |   | si realizare a         |
       |-->| anchetelor statistice  |
       |   | structurale            |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de            |
        -->| clasificari, registre, |
           | baze de sondaj         |
           |________________________|

    MODULUL 4
     _________________________
    | DIRECTIA GENERALA DE    |
    | PROIECTARE SI REALIZARE |
    | A CERCETARILOR          |
    | STATISTICE IN DOMENIUL  |
    | SOCIAL                  |
    |_________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |-->| calitatii vietii       |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |-->| serviciilor sociale    |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia statisticii   |
       |-->| muncii si protectiei   |
       |   | sociale                |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Oficiul baze de sondaj |
        -->| pentru gospodarii*)    |
           |________________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie.

    MODULUL 5
     _________________________
    | DIRECTIA GENERALA DE    |
    | SINTEZE MACROECONOMICE, |
    | ANALIZE, PUBLICATII SI  |
    | DISEMINARE INFORMATII   |
    | STATISTICE              |
    |_________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de conturi    |
       |-->| nationale              |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de sinteze si |
       |-->| studii macroeconomice  |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia fond national |
       |-->| de date statistice     |
       |   |________________________|
       |    ________________________
       |   | Directia de editare a  |
       |   | publicatiilor          |
       |   | statistice si          |
        -->| diseminare a           |
           | informatiilor          |
           |________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 677/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 677 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu