E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 213 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 14 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Comisia Nationala pentru Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, organizeaza si coordoneaza statistica publica din Romania.
    (2) Comisia Nationala pentru Statistica are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetarilor statistice si constituirea fondului national de date statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic, necesare elaborarii politicii economice si sociale si aprecierii infaptuirii ei, informarii opiniei publice, elaborarii cercetarilor stiintifice si prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internationale potrivit obligatiilor asumate de statul roman, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi.
    Art. 2
   In realizarea obiectului sau de activitate, ce se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, specializarii, proportionalitatii si deontologiei statistice, Comisia Nationala pentru Statistica are urmatoarele atributii:
    1. informeaza opinia publica si organele autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii si furnizeaza utilizatorilor interesati datele statistice rezultate din cercetarile si anchetele efectuate. In acest scop editeaza lucrari, publicatii si studii statistice;
    2. culege, prelucreaza si stocheaza date si informatii, in vederea asigurarii fondului national de date statistice;
    3. elaboreaza sistemul de indicatori statistici, metodologiile, normele aferente, tehnologiile si standardele specifice;
    4. proiecteaza si exploateaza sistemul informatic statistic national;
    5. elaboreaza, tipareste si difuzeaza formularele statistice si instructiunile de completare aferente;
    6. organizeaza si conduce inregistrarea fenomenelor si proceselor economico-sociale prin recensaminte si anchete statistice;
    7. coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica in domeniul statisticii;
    8. elaboreaza studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;
    9. coordoneaza elaborarea clasificarilor si nomenclatoarelor unitare de interes national, obligatorii in toate formele de evidenta si in prelucrarea automata a datelor statistice;
    10. organizeaza si conduce unitatile subordonate, stabileste atributiile si normele de functionare ale acestora;
    11. colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice pentru compatibilizarea sistemului statistic cu celelalte sisteme informationale si informatice, sprijina aceste organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii in activitatea de statistica;
    12. organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul statisticii a personalului din Comisia Nationala pentru Statistica si unitatile subordonate si actioneaza pentru formarea unei culturi statistice la nivel national;
    13. exercita controlul si indrumarea in domeniul activitatilor statistice pe plan national;
    14. reprezinta Romania in relatiile internationale in domeniul statistic si coopereaza cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale O.N.U. si agentiile sale, cu alte organe si organisme internationale guvernamentale si neguvernamentale;
    15. asigura compatibilitatea sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Nationale Unite, Comunitatilor Europene si ale altor organisme internationale, conform obligatiilor asumate;
    16. indeplineste orice alte atributii, stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor sale, Comisia Nationala pentru Statistica are obligatia sa asigure, pe parcursul intregii cercetari statistice - de la inregistrare pana la publicare -, masuri de protectie a intereselor persoanelor fizice sau juridice ce ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul si activitatea acestora, in concordanta cu principiile confidentialitatii datelor statistice si cu normele legale privind secretul de stat.
    Art. 4
    In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala pentru Statistica are dreptul:
    1. sa solicite datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei si de la toate persoanele de cetatenie romana cu domiciliul in Romania, care se afla sau desfasoara activitate pe teritoriul altor tari;
    2. sa stabileasca termenele, periodicitatile si forma de prezentare a datelor statistice solicitate;
    3. sa efectueze, cu aparatul propriu central si teritorial si cu agenti statistici in calitate de colaboratori, cercetari statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economice si sociale;
    4. sa aplice amenzi contraventionale pentru refuzul sau intarzierea transmiterii datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele si evidentele necesare verificarii datelor statistice, ca si pentru neaplicarea masurilor dispuse de organele de control statistic.
    Art. 5
    (1) Ministerele, celelalte autoritati publice centrale si locale, toti agentii economici, precum si orice alte persoane juridice au obligatia de a pune la dispozitia Comisiei Nationale pentru Statistica, la cerere, gratuit, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    (2) Comisia Nationala pentru Statistica poate incheia conventii cu ministerele si alte autoritati publice centrale prin care se stabilesc obligatiile reciproce privind schimbul de date statistice.
    (3) Datele si informatiile statistice referitoare la activitatea economica ce se desfasoara in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii se obtin si se prelucreaza in conditiile stabilite prin conventie incheiata intre Comisia Nationala pentru Statistica si Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii.
    (4) Costul formularelor statistice pentru anchete si alte raportari se suporta din bugetul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (5) Aparatul teritorial al Comisiei Nationale pentru Statistica indruma profesional personalul consiliilor locale de la comune, orase si municipii cu atributii specifice in domeniul evidentei pe baza careia se furnizeaza datele statistice.
    Art. 6
    (1) Comisia Nationala pentru Statistica este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizia primului-ministru. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (2) Presedintele reprezinta Comisia Nationala pentru Statistica in raporturile cu alte organe ale administratiei publice centrale, precum si cu organizatii din tara si din strainatate.
    In acest scop, presedintele poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (3) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Comisiei Nationale pentru Statistica, organ cu caracter consultativ, a carui componenta se stabileste prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Comisiei Nationale pentru Statistica este prevazuta in anexa.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 910, exclusiv demnitarii.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul Comisiei Nationale pentru Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (4) In cadrul structurilor aprobate, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica se pot organiza numai servicii, birouri si colective temporare in conformitate cu art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 8
    (1) In subordinea Comisiei Nationale pentru Statistica functioneaza Directia generala de statistica a municipiului Bucuresti si directiile judetene de statistica, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si Revista romana de statistica, finantata din venituri extrabugetare.
    (2) Numarul maxim de posturi ale unitatilor subordonate finantate de la bugetul de stat este de 2.072.
    (3) Comisia Nationala pentru Statistica poate crea in centre urbane, altele decat resedintele de judet, si in sectoarele municipiului Bucuresti colective, servicii, birouri, pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, in functie de cerintele specifice ale activitatii sale, in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (4) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Comisiei Nationale pentru Statistica se aproba prin ordin al presedintelui.
    (5) Normativele de personal, constituirea compartimentelor si statelor de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat, si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Pentru asigurarea caracterului stiintific, obiectiv si transparent al metodologiilor si tehnicilor utilizate in efectuarea cercetarilor statistice, al indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificarilor folosite la culegerea si prelucrarea  datelor, precum si al sistemului de publicatii, functioneaza Consiliul de Orientare a Activitatii de Statistica, cu urmatoarele atributii:
    1. avizeaza strategia generala de dezvoltare a sistemului statistic national;
    2. analizeaza necesitatile de informatii statistice ale societatii si felul in care activitatea statistica le satisface;
    3. propune masuri ca programul anual al cercetarilor statistice sa satisfaca cerintele de informare ale organelor autoritatilor publice si altor institutii publice in limita fondurilor bugetare alocate;
    4. propune masuri pentru respectarea reglementarilor cu privire la caracterul confidential al informatiilor statistice furnizate Comisiei Nationale pentru Statistica sau altor institutii de profil;
    5. promoveaza concepte, modele, metode, tehnici si instrumente avansate pentru activitatea statistica prin care se asigura calitatea datelor si informatiilor statistice difuzate pe plan intern si pe plan international;
    6. avizeaza propunerile de completare a cadrului legislativ privind activitatea de statistica;
    7. avizeaza rapoartele de activitate ale Comisiei Nationale pentru Statistica;
    8. avizeaza Programul anual al cercetarilor statistice.
    (2) Membrii Consiliului de Orientare a Activitatii de Statistica care nu sunt reprezentanti ai administratiei publice sunt remunerati cu o indemnizatie de participare la sedinta de 15.000 lei, indexabila.
    Art. 10
    Comisia Nationala pentru Statistica are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale. Pentru efectuarea recensamantului general agricol, care se desfasoara in perioada 1995-1998, se aproba utilizarea suplimentara a doua autoturisme.
    Art. 11
    (1) Prefecturile si autoritatile publice locale vor sprijini Comisia Nationala pentru Statistica in vederea asigurarii spatiilor corespunzatoare necesare desfasurarii activitatii unitatilor sale din teritoriu.
    (2) Prefecturile si autoritatile publice locale, in care unitatile teritoriale subordonate Comisiei Nationale pentru Statistica nu dispun de spatii corespunzatoare, vor sprijini aceste unitati in vederea atribuirii, in conditiile legii, de amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Comisia Nationala pentru Statistica va prevedea in bugetele anuale cheltuielile de capital necesar pentru construirea unor astfel de obiective.
    Art. 12
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 1/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 10 februarie 1993, si Hotararea Guvernului nr. 600/1993 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 noiembrie 1993.

            PRIM-MINISTRU
           NICOLAE VACAROIU

                   Contrasemneaza:
                   Presedintele Comisiei
                   Nationale pentru Statistica,
                   Alexandru Radocea

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

                   Ministru de stat, ministrul
                   muncii si protectiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de posturi: 910
    (exclusiv demnitarii)

     - PRESEDINTE
        - CONSILIERII PRESEDINTELUI
        - CORPUL DE CONTROL   (condus de un director adjunct)
        - DIRECTIA DE COOPERARE SI INTEGRARE EUROPEANA
        - DIRECTIA DE RECENSAMINTE
        - OFICIUL DE STUDII SI PROIECTARI DEMOGRAFICE (Condus de un
          director adjunct)
        - SERVICIUL DE CONTENCIOS
        - CONTROL FINANCIAR INTERN
        - DIRECTIA RESURSE UMANE, SALARIZARE SI INVATAMANT
      - VICEPRESEDINTE
        - DIRECTIA GENERALA DE CERCETARE-DEZVOLTARE A SISTEMULUI
          STATISTIC SI DE PROIECTARE A APLICATIILOR
            - Directia de strategie, planificare, metodologie si
              logistica statistica
            - Directia de proiectare si elaborare a aplicatiilor
              statistice
            - Directia de logistica, proiectare si elaborare a
              aplicatiilor informatice
        - DIRECTIA GENERALA DE EXPLOATARE A APLICATIILOR STATISTICE SI
          DE PRODUCERE A INFORMATIILOR ECONOMICE
            - Directia statisticii industriei si constructiilor
            - Directia statisticii agriculturii, silviculturii si
              mediului
            - Directia statisticii comertului, turismului si
              serviciilor
            - Directia statisticii preturilor si tarifelor
        - DIRECTIA DE GESTIUNE A PATRIMONIULUI
        - DIRECTIA GENERALA DE EXPLOATARE A APLICATIILOR STATISTICE SI
          DE PRODUCERE A INFORMATIILOR SOCIALE
            - Directia statisticii populatiei si anchetelor demografice
            - Directia statisticii sociale si a calitatii vietii
            - Directia fond national de date statistice
            - Directia de exploatare a aplicatiilor si inginerie de
              sistem
        - DIRECTIA GENERALA DE SINTEZE MACROECONOMICE, ANALIZE, STUDII,
          PUBLICATII SI DISEMINARE A INFORMATIILOR
            - Directia de conturi nationale
            - Directia de sinteza si studii economice si sociale
              Directia de publicatii statistice si diseminare
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 213/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 213 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu