Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 640 din 20 iunie 2007

privind stabilirea unor masuri in aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si pentru stabilirea unor masuri de reorganizare institutionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din 27 iunie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se desfiinţează prin reorganizare prin absorbţie de către această agenţie.

(2) Incepând cu data prevăzută la alin. (1), Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, precum şi Direcţia evidenţă şi monitorizare din structura Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Drepturile şi obligaţiile Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, arhiva, documentele, bazele de date, precum şi bunurile mobile şi imobile aferente activităţii acestuia se preiau de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între cele două instituţii publice, cu excepţia celor în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, preluate de către Oficiul Român pentru Imigrări, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

(2) Atribuţiile Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, precum şi posturile aferente acestuia, altele decât cele din domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, se preiau de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 3. - (1) Atribuţiile Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care se desfiinţează, atribuţiile Direcţiei protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi ale Direcţiei evidenţă şi monitorizare, a căror activitate se reorganizează, vor fi exercitate prin aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi, respectiv, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), în cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor funcţiona următoarele compartimente organizatorice:

a) Direcţia aplicare instrumente juridice bilaterale;

b) Direcţia protecţie drepturi cetăţeni români care lucrează în străinătate;

c) Direcţia informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.

Art. 4. - (1) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul direcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), se preia şi se redistribuie la compartimentele organizatorice prevăzute la art. 3 alin. (2), în condiţiile legii.

(2) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, cu excepţia celui care se preia de către Oficiul Român pentru Imigrări în temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007, se preia şi se redistribuie în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, în condiţiile legii.

Art. 5. - Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a) implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii;

b) monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional/teritorial;

c) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională;

d) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

e) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;

f) verifică respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile sau în contractele încheiate potrivit legii;

g) îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritară «Modernizarea serviciului public de ocupare»;

h) gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

i) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii;

j) asigură aplicarea în domeniul circulaţiei forţei de muncă a instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state;

k) asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri;

l) colaborează cu instituţiile competente din ţară şi din străinătate în vederea asigurării şi protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

m) asigură consiliere în litigii şi conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv;

n) realizează monitorizarea şi coordonarea aplicării instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state, precum şi evidenţa circulaţiei forţei de muncă;

o) realizează acţiuni de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

p) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse modificarea şi, după caz, completarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate."

2.  Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   5.   -   Agenţia   Naţională  are  în   subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică:

a)  agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale;

b)  centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu."

3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 şi 62, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - In structura Agenţiei Naţionale se înfiinţează, la nivel de direcţie, următoarele compartimente funcţionale:

a) Direcţia aplicare instrumente juridice bilaterale;

b) Direcţia protecţie drepturi cetăţeni români care lucrează în străinătate;

c) Direcţia informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.

Art. 62. - (1) Personalul compartimentelor funcţionale prevăzute la art. 61 este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar, după caz."

4.  Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege."

5.  Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 -Agentia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 3.517 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care pentru aparatul central 260 de posturi, 3.127 de posturi pentru agenţiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale şi 15 posturi pentru Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9.  -  Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale."

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11.-(1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale."

8. La articolul 18, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) realizarea recrutării şi plasării forţei de muncă în străinătate."

9. Titlul secţiunii a 4-a „Unităţile de implementare a programului" şi articolele 49-55 se abrogă.

10. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

11.  Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 7. - Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la statut)

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Numărul maxim de posturi = 260

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la statut)

PARCUL   NORMAT

de mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine

Nr. crt.

Activităţile specifice

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consum de carburanţi

- litri/lună/vehicul -*)

1.

Agenţia Naţională (aparatul propriu)

autoturism

4

300

autovehicul pentru transport persoane

1

350

2.

Agenţiile teritoriale (aparatul propriu)

autoturism

95

250

şalupă şi ponton (capacitate de până la 30 de persoane)

1

1.500

3.

Centrele regionale

autoturism

12

250

4.

Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu

autoturism

1

250

autovehicul pentru transport marfă

1

350

*) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unităţile subordonate Agenţiei Naţionale.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 640/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 640 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu