Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 639 din  6 octombrie 1997

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 20 octombrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa, constituita pe langa Ministerul de Interne, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministru de interne,
                      Emanuel Albu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul apararii nationale,
                      Ion Dan Zaharia,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul transporturilor,
                      Adrian Gheorghe Marinescu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Ioan Lucacel,
                      secretar de stat

                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei si comertului,
                      Calin Popescu-Tariceanu

                      Ministrul apelor, padurilor
                      si protectiei mediului,
                      Ioan Oltean

                      Ministrul sanatatii,
                      Stefan Iosif Dragulescu

                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Dinu Gavrilescu

                      Ministrul comunicatiilor,
                      Sorin Pantis

                      p. Ministru delegat
                      pe langa primul-ministru pentru
                      coordonarea Secretariatului General
                      al Guvernului si a Departamentului
                      pentru Administratie Publica Locala,
                      Radu Stroe

    ANEXA 1

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru incendii in masa

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In Romania apararea vietii oamenilor si protejarea bunurilor materiale impotriva incendiilor in masa constituie o activitate de interes public la care trebuie sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice, agentii economici, institutiile publice, persoanele fizice si persoanele juridice.
    (2) Prin incendiu in masa, in sensul prezentului regulament, se intelege acel incendiu de mari proportii care poate genera consecinte negative majore asupra desfasurarii normale a activitatilor social-economice, precum si asupra mediului inconjurator, si care nu poate fi controlat si lichidat numai prin interventia serviciilor de pompieri constituite potrivit legii.
    Art. 2
    Obiectul prezentului regulament il constituie organizarea, modul de functionare, atributiile si dotarea Comisiei centrale pentru incendii in masa, denumita in continuare comisia centrala.

    CAP. 2
    Organizarea comisiei centrale

    Art. 3
    Comisia centrala este alcatuita din reprezentanti ai administratiei publice centrale, cu atributii si responsabilitati privind apararea impotriva dezastrelor, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Art. 4
    (1) Presedintele comisiei centrale este ministrul de interne.
    (2) In situatia in care presedintele este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, conducerea activitatii comisiei centrale se asigura de catre unul dintre vicepresedinti.
    (3) Secretar al comisiei centrale este comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 5
    (1) Ministrii sau, dupa caz, conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate, mentionati in anexa nr. 1, vor comunica ministrului de interne persoanele desemnate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
    (2) Persoanele desemnate, cu putere de decizie, vor avea competentele necesare indeplinirii atributiilor in cadrul comisiei centrale.
    Art. 6
    (1) Comisia centrala isi constituie un secretariat tehnic permanent, din structura Ministerului de Interne - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Seful secretariatului tehnic permanent este loctiitorul sefului de Stat Major din Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 7
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale, care asigura membri in comisia centrala, prezentate in anexa nr. 1, vor desemna si alti specialisti in grupele de coordonare, pe domenii ale acesteia, pentru solutionarea problemelor specifice incendiilor in masa.
    (2) Comisia centrala poate nominaliza si alte institutii sau organisme cu care colaboreaza si care au atributii si responsabilitati legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa asigure specialisti in cadrul acesteia.

    CAP. 3
    Functionarea comisiei centrale

    Art. 8
    Comisia centrala functioneaza pe langa Ministerul de Interne si se subordoneaza Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 9
    Comisia centrala isi desfasoara activitatea prin sedinte ordinare anuale. Ordinea de zi a sedintelor, precum si documentele care urmeaza a fi analizate si aprobate vor fi puse la dispozitia participantilor, de catre secretariatul tehnic permanent, cu cel putin 15 zile inainte de sedinta.
    Art. 10
    Comisia centrala si grupele de coordonare, pe domenii, pot invita la sedinte experti pentru examinarea diferitelor proiecte care urmeaza a fi aprobate.
    Art. 11
    Atunci cand considera necesar sau situatia o impune, presedintele poate convoca, prin secretariatul tehnic permanent, membrii comisiei centrale si/sau ai grupelor de coordonare, in sedinte extraordinare.
    Art. 12
    Ordinea de zi se adopta la inceputul sedintei. La propunerea presedintelui sau a unor membri ai comisiei centrale, in ordinea de zi pot fi incluse si alte probleme in afara celor prevazute in proiectul difuzat.
    Art. 13
    (1) In caz de incendiu in masa, activarea comisiei centrale se asigura de catre secretariatul tehnic permanent, la propunerea secretarului comisiei centrale, cu aprobarea presedintelui, pe baza notificarii facute de autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale, conform planurilor proprii.
    (2) Pana la activarea comisiei centrale, problemele curente vor fi solutionate de secretariatul tehnic permanent.
    Art. 14
    Propunerile si masurile stabilite in comisia centrala se adopta cu votul majoritatii membrilor ce o compun si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Hotararile comisiei centrale se semneaza de catre presedintele acesteia si se comunica factorilor interesati, prin grija secretariatului tehnic permanent.
    Art. 15
    Coordonarea actiunilor de interventie in cazul incendiilor in masa se asigura pe baza Planului operativ de aparare impotriva incendiilor in masa, avizat de catre Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor.
    Art. 16
    Comisia centrala isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului de Interne, iar secretariatul tehnic permanent, in cel al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 17
    Secretariatul tehnic permanent colaboreaza cu specialisti din institute de invatamant superior si de cercetare-proiectare, cu reprezentanti ai companiilor nationale, regiilor autonome si societatilor comerciale, precum si cu specialisti din alte institutii si organizatii, cu atributii si responsabilitati in apararea impotriva incendiilor.

    CAP. 4
    Atributiile comisiei centrale si ale secretariatului tehnic permanent

    Art. 18
    Comisia centrala are urmatoarele atributii principale:
    A. In perioada predezastru:
    a) participa, in limitele competentei, la elaborarea strategiei nationale, precum si a programelor si planurilor de protectie si de interventie pentru apararea impotriva dezastrelor;
    b) elaboreaza regulamente si reglementari specifice de aparare impotriva incendiilor in masa, pe care le supune spre aprobare Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor;
    c) elaboreaza si, la nevoie, pune in aplicare Planul operativ de aparare impotriva incendiilor in masa;
    d) stabileste structura-cadru pentru planurile de protectie si interventie in cazul incendiilor in masa, care trebuie elaborate in plan teritorial;
    e) propune mecanisme si instrumente de prevenire, de limitare si de control al riscurilor care pot genera incendii in masa, precum si metode de identificare si de evaluare a acestora;
    f) stabileste, prin regulamente, parametrii pe baza carora se pot defini incendiile in masa;
    g) initiaza programe de asigurare a bazei materiale necesare interventiei pentru limitarea si inlaturarea efectelor incendiilor in masa;
    h) informeaza opinia publica, prin mass-media, dupa caz, asupra zonelor de risc potential, masurilor si comportamentului care trebuie adoptate de populatie in aceste zone;
    i) anual, face propuneri Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor pentru asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare organizarii apararii in cazul producerii incendiilor in masa si pentru inlaturarea efectelor acestora;
    j) indruma si controleaza autoritatile centrale si comisiile teritoriale de aparare impotriva dezastrelor, potrivit domeniului sau de competenta, privind indeplinirea atributiilor ce le revin in domeniul apararii impotriva incendiilor in masa;
    k) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pe baza propunerilor secretariatului tehnic permanent;
    l) planifica, organizeaza si conduce, in colaborare cu Comandamentul Protectiei Civile, exercitii si aplicatii in scopul pregatirii organelor de conducere si a populatiei pentru situatii de incendiu in masa;
    m) initiaza programe de cercetare in domeniul specific si face propuneri pentru fondurile necesare realizarii acestora.
    B. In perioada dezastrului:
    a) informeaza operativ Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor despre producerea incendiilor care se pot dezvolta ca incendii in masa, efectele acestora si masurile intreprinse;
    b) pune in aplicare Planul operativ de aparare impotriva incendiilor in masa;
    c) stabileste fortele si mijloacele necesare desfasurarii actiunii de interventie si ia masuri de concentrare a acestora in locurile si in zonele impuse de evolutia situatiei operative;
    d) conduce nemijlocit actiunea de interventie pentru limitarea si inlaturarea efectelor incendiului in masa;
    e) dispune efectuarea manevrelor de forte si de mijloace specializate in teritoriu, in raport cu evolutia situatiei operative;
    f) informeaza publicul despre evolutia probabila a incendiilor in masa, actiunile intreprinse pentru limitarea efectelor acestora, precum si despre masurile de protectie ce trebuie respectate in zona dezastrului.
    C. In perioada postdezastru:
    a) prezinta Comisiei guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor rapoarte privind efectele si cauzele incendiului in masa, actiunile intreprinse, fortele si mijloacele intrebuintate si masurile care se impun pentru prevenirea unor noi dezastre de acest tip;
    b) intreprinde demersurile pentru refacerea capacitatii fortelor care au actionat la stingerea incendiului in masa;
    c) analizeaza actiunile desfasurate si valorifica concluziile pentru perfectionarea activitatii comisiei centrale.
    Art. 19
    Secretariatul tehnic permanent are urmatoarele atributii principale:
    a) propune presedintelui convocarea comisiei centrale, pentru rezolvarea problemelor curente, precum si in situatia producerii incendiului in masa, si pregateste datele preliminare pentru informarea acesteia;
    b) notifica autoritatile administratiei publice centrale si institutiile cu reprezentanti in comisie, in caz de incendiu in masa;
    c) pregateste materialele necesare activitatii comisiei centrale si asigura punerea acestora la dispozitia membrilor ei;
    d) asigura pregatirea propunerilor privind masurile de prevenire si de limitare, de pregatire pentru interventie, de actiune dupa declansarea incendiului in masa, de inlaturare a consecintelor, de recuperare si de reabilitare;
    e) coordoneaza si urmareste realizarea masurilor adoptate de catre comisia centrala;
    f) asigura si pregateste documentele necesare lucrului pentru organizarea masurilor operative de interventie dupa declansarea incendiului in masa, precum si conducerea acestora pana la activarea comisiei centrale;
    g) analizeaza cauzele si urmarile incendiului in masa si propune comisiei centrale masuri de imbunatatire a prevenirii incendiilor in masa si pregatirii pentru interventie;
    h) analizeaza, verifica si prezinta observatii si solutii la proiectele regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor, pe care le supune spre avizare presedintelui comisiei centrale;
    i) indruma intocmirea planurilor de aparare la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti de aparare impotriva dezastrelor si asigura avizarea acestora;
    j) indeplineste, in conformitate cu legea, orice alte sarcini stabilite de comisia centrala.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Membrii comisiei centrale isi exercita atributiile cu titlu gratuit. Cheltuielile ocazionate de indeplinirea misiunilor stabilite in cadrul comisiei centrale se deconteaza, in conditiile legii, dupa caz, de catre unitatea in care este angajat fiecare membru, specialist si/sau expert.
    Art. 21
    Dotarea comisiei centrale si a secretariatului tehnic permanent cuprinde echipament pentru telecomunicatii, tehnica de calcul, aparatura necesara multiplicarii de documente, harti ale zonelor de risc, la diferite scari, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 22
    Documentele privind activitatea comisiei centrale se arhiveaza de catre secretariatul tehnic permanent, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                 COMPONENTA
    Comisiei centrale pentru incendii in masa

    1. Presedinte - ministrul de interne.
    2. Vicepresedinti:
    - secretar de stat, seful Departamentului ordinii publice, prim-loctiitor al ministrului de interne;
    - secretar de stat, seful Departamentului organizare, mobilizare, inzestrare si logistica din Ministerul de Interne.
    3. Membri:
     1) secretar de stat la Ministerul Apararii Nationale;
     2) secretar de stat la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
     3) secretar de stat la Ministerul Industriei si Comertului;
     4) secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
     5) secretar de stat la Ministerul Sanatatii;
     6) secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
     7) secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor;
     8) secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
     9) secretar de stat la Ministerul Finantelor;
    10) seful Directiei organizare, mobilizare si operatii din Ministerul de Interne;
    11) vicepresedinte al Regiei Autonome de Electricitate "Renel";
    12) vicepresedinte al Regiei Autonome "Apele Romane";
    13) inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei;
    14) comandantul Corpului Pompierilor Militari;
    15) comandantul Comandamentului Trupelor de Jandarmi;
    16) comandantul Comandamentului National al Granicerilor.

    ANEXA Nr. 2
    la regulament

                             DOTAREA
             Comisiei centrale pentru incendii in
     masa si, respectiv, a secretariatului tehnic permanent

    1. Echipament de telecomunicatii:
    - aparate telefonice cu linie independenta
      si iesire in teritoriu:
    - fax                                            2 buc.
    - telefon operativ                               1 buc.
    - unitati pager                                 10 buc.
    - unitati telemobil                             10 buc.
    - taxe de instalare si abonament
    2. Tehnica de calcul:
    - complet calculator cu monitor              2 complete
    - statie de lucru-server, dotata cu
      fax-modem, posta electronica,
      imprimanta laser si scaner color               2 buc.
    - materiale consumabile/an, pentru
      tehnica de calcul
    - proiector pentru calculator                    2 buc.
    - software in domeniul apararii
      impotriva dezastrelor
    3. Echipament pentru multiplicare:
    - fotocopiator alb-negru                         2 buc.
    - fotocopiator color                             2 buc.
    4. Documente operative:
    - harta Romaniei cu zonarea seismica,            2 buc.
      a culturilor si a ariilor construite
    - harti ale judetelor din Romania              3 seturi
    - folie transparenta pentru actualizarea     consumabil
      operativa a datelor de pe harta
    5. Alte dotari:
    - retroproiector cu ecran aferent,           2 complete
      cu interfata calculator
    - aspectomat cu interfata calculator         2 complete
    - monitor video
    - accesorii birotica
      service postgarantie pentru tehnica de
      calcul si de telecomunicatii din dotareSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 639/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 639 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu