Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 60 din 22 ianuarie 2004

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din  5 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 543/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Tinerii, in sensul prevederilor art. 6^2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, sunt persoane majore, in varsta de pana la 35 de ani, titulari ai cererilor de creditare, titulari ai contractelor de credit ipotecar pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor si/sau titulari ai contractelor de construire a locuintelor prin Agentia Nationala pentru Locuinte sau, dupa caz, titulari ai cererilor si repartitiilor pentru locuintele realizate in cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulate prin Agentia Nationala pentru Locuinte."
    2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In fundamentarea prevazuta la alin. (1) se cuprind cu prioritate sumele necesare acoperirii cererilor de creditare efectuate de tineri in vederea construirii sau cumpararii de locuinte."
    3. La alineatul (1) teza a II-a a articolului 10, sintagma "acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte" se inlocuieste cu termenul "ipotecare".
    4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Cererile de creditare pentru locuinte, formulate de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate."
    5. La alineatul (2) al articolului 12, sintagma "Institutul National pentru Statistica" se inlocuieste cu sintagma "Institutul National de Statistica".
    6. Dupa alineatul (4) al articolului 12 se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Pentru constructiile de locuinte realizate in cadrul programelor derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte si a caror finantare se asigura din credite ipotecare acordate de banci sau de alte institutii financiare autorizate, reactualizarea valorii contractelor de antrepriza generala se suporta din resurse ce se stabilesc prin conventii incheiate de agentie cu creditorii respectivi.
    (4^2) In structura pretului locuintelor realizate in conditiile prevazute la alin. (4^1) va fi cuprinsa o cota de 3% care se constituie venituri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea si urmarirea lucrarilor de executie, conform prevederilor contractelor de mandat incheiate cu beneficiarii de credite, cu respectarea legislatiei in vigoare."
    7. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    (2) Pentru locuintele destinate inchirierii unor tineri specialisti din invatamant si sanatate, evidenta si analiza solicitarilor se realizeaza prin grija consiliilor locale sau, dupa caz, a consiliilor judetene, in colaborare cu autoritatile publice centrale interesate si cu serviciile descentralizate in teritoriu ale acestora, cu respectarea prezentelor norme metodologice.
    (3) Solicitarile/cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui in acest scop prin dispozitie a primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, prin dispozitie a presedintilor consiliilor judetene.
    (4) Stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor inregistrate in conditiile alin. (1) si (3), precum si repartizarea locuintelor se realizeaza dupa criterii in care sunt incluse in mod obligatoriu criteriile-cadru din anexa nr. 11. Adoptarea acestor criterii, inclusiv a celor care suplimenteaza si/sau nuanteaza criteriile-cadru, precum si stabilirea sistemului de punctare a tuturor criteriilor se fac numai cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (5) Componenta comisiilor sociale si criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor se aproba de consiliile locale, la propunerea primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de consiliile judetene, la propunerea presedintelui consiliului judetean, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. Pentru analizarea cererilor de locuinte destinate inchirierii, efectuate de tineri specialisti din invatamant si sanatate, componenta comisiilor sociale va fi asigurata majoritar din membri cu atributii in domeniu, la propunerea autoritatilor publice centrale interesate si/sau a serviciilor descentralizate ale acestora din teritoriu.
    (6) Solicitarea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazut la alin. (4), se efectueaza de autoritatile prevazute la alin. (1) si (3), o data cu transmiterea inventarului locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, propuse a fi finantate in cadrul programului aprobat, conform art. 18, sau ori de cate ori se considera necesara modificarea criteriilor si/sau a punctajelor aferente, in vederea adaptarii acestora la situatii care difera de cele stabilite initial. Solicitarea va fi insotita de o nota de fundamentare a criteriilor si/sau a punctajelor propuse.
    (7) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate dupa criterii care nu sunt avizate si aprobate in conditiile prevederilor alin. (5) si (6), intra sub incidenta prevederilor art. 6^2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998.
    (8) In analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, localitatea de domiciliu, respectiv zona de rezidenta, nu poate face obiectul stabilirii unor criterii de prioritate."
    8. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In urma analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale sau, dupa caz, consiliilor judetene propuneri privind modul de solutionare a acestora, luand in considerare folosirea spatiului locativ existent, precum si construirea de locuinte noi in conditiile prezentelor norme metodologice.
    (2) Listele privind solicitarile de locuinte, hotararile consiliilor locale sau, dupa caz, hotararile consiliilor judetene in legatura cu acordarea prioritatilor, precum si criteriile care au stat la baza stabilirii acestora vor fi date publicitatii prin afisare intr-un loc accesibil publicului.
    (3) Contestatiile cu privire la acordarea prioritatilor se vor adresa primarului sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean, in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute la alin. (2). Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean va asigura solutionarea contestatiilor in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii."
    9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Pentru realizarea de constructii noi de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene raspund de punerea la dispozitie a terenurilor si de asigurarea acestora cu utilitati si dotari edilitare necesare, conform documentatiei urbanistice."
    10. Dupa alineatul (1^1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
    "(1^2) Pentru realizarea de constructii noi de locuinte destinate inchirierii unor tineri specialisti din invatamant si sanatate, autoritatile publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor. Terenurile care nu apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale se pun la dispozitie in conditiile schimbarii corespunzatoare a regimului juridic al proprietatii asupra acestora si prin trecerea lor in administrarea consiliilor locale sau, dupa caz, a consiliilor judetene, potrivit legii."
    11. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Necesitatea si oportunitatea realizarii unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de consiliile locale sau, dupa caz, de consiliile judetene. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute in bugetele proprii ale consiliilor locale sau, dupa caz, ale consiliilor judetene."
    12. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Pentru obiectivele noi de investitii aprobate in conditiile prevazute de art. 16 alin. (2), consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene vor finanta din surse proprii si vor realiza studii de fezabilitate pe care le vor transmite Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru a fi supuse aprobarii potrivit legii."
    13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    In vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevazute de art. 17 in programul de realizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene vor intocmi, vor actualiza si vor transmite anual inventarul, conform modelului prevazut in anexa nr. 1a), cel mai tarziu pana in data de 15 mai a fiecarui an."
    14. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    (1) In aplicarea prevederilor art. 6^2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, dupa finalizarea lucrarilor de constructie a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, acestea fac obiectul proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si se administreaza de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, se administreaza de consiliile judetene, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care terenurile aferente locuintelor prevazute la alin. (1) sunt in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea publica ori privata a statului, acestea se transmit, fara plata, in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, in administrarea consiliilor judetene, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) Predarea-preluarea locuintelor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, a terenurilor aferente prevazute la alin. (2) se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor, prin protocol incheiat intre Agentia Nationala pentru Locuinte si cei interesati, in conditiile stabilite conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv art. 19 alin. (3^1)."
    15. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In promovarea obiectivelor de investitii se poate avea in vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii existente sau aflate in diferite stadii de executie, in conditiile legii."
    16. Alineatul (5) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Constructiile prevazute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, numai in conditiile schimbarii corespunzatoare a regimului juridic al proprietatii asupra respectivelor constructii si, dupa caz, a regimului juridic al proprietatii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii."
    17. Alineatul (1) al articolului 21^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    (1) In aplicarea prevederilor art. 24^1 din Legea nr. 152/1998, constructia de locuinte din lemn va fi promovata prin obiective de investitii distincte si/sau prin obiecte distincte in cadrul unor obiective de investitii din programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii."
    18. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si dupa aprobarea finantarii programului de investitii prin legea bugetului de stat anual, Agentia Nationala pentru Locuinte organizeaza si desfasoara, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectarii si executiei lucrarilor sau, dupa caz, procedurile pentru achizitia executiei lucrarilor, pe baza documentatiei tehnice elaborate."
    19. Alineatul (2) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In devizul general al investitiei se vor evidentia si cheltuielile din capitolul A al listei din anexa nr. 2a), decontate si/sau prevazute a se finanta si deconta pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitii."
    20. Alineatul (4) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza de Agentia Nationala pentru Locuinte prin personal propriu atestat, angajati cu contract sau prin unitati de consultanta, in conformitate cu reglementarile in vigoare."
    21. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Finantarea constructiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se efectueaza conform prezentelor norme metodologice si prevederilor legale in vigoare privind investitiile publice, din sursele prevazute la art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998.
    (2) In situatia in care in derularea finantarii programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, resursele prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt insuficiente si/sau nu sunt alocate in concordanta cu programul de finantare aprobat, Agentia Nationala pentru Locuinte poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite.
    (3) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, Agentia Nationala pentru Locuinte va solicita lunar Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, in baza unei situatii intocmite conform modelului din anexa nr. 12.
    (4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finantarea obiectivelor de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in limita alocatiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar in curs se fundamenteaza si se cuprind in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din anul urmator."
    22. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) si 3 - 12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."
    23. Titlul de la litera A din Lista cheltuielilor de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, defalcate pe surse de finantare, cuprinsa in anexa-model nr. 2a) la normele metodologice, va avea urmatorul cuprins:
    "A. Consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene, precum si agentii economici pot finanta urmatoarele cheltuieli:"
    24. Dupa anexa nr. 10 se introduc doua anexe noi, anexele nr. 11 si 12, cu urmatorul cuprins:
    "ANEXA 11
    la normele metodologice

                              CRITERII-CADRU
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

    A. Criterii restrictive:
    1. Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii, si titular al contractului de inchiriere, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
    Acte doveditoare: copie autentificata de pe actul de nastere si/sau de pe actul de identitate.
    2. Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, in localitatea in care a solicitat locuinta (pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la nedetinerea in proprietate a unei locuinte in municipiul Bucuresti, indiferent in care sector al acestuia).
    Acte doveditoare: declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.

    NOTA:
    Restrictia nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.

    3. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

    NOTA:
    Lista de prioritati se stabileste anual.
    Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor prevazute la pct. 1 si 2, si care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

    4. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in localitatea in care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele din judetul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru fiecare amplasament al locuintelor, si se va da publicitatii conform prevederilor art. 14 alin. (1) din normele metodologice.
    Acte doveditoare: adeverinta de la locul de munca insotita de o copie de pe cartea de munca completata la zi.

    B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
    1. Situatia locativa actuala:
    1.1. chirias:
    a) in aceeasi localitate in care se afla locul de munca:
       a1) spatiu din fond locativ de stat;
       a2) spatiu din fond locativ privat;
    b) in alta localitate decat cea in care se afla locul de munca;
    1.2. tolerat in spatiu:
    a) in aceeasi localitate in care se afla locul de munca;
    b) in alta localitate decat cea in care se afla locul de munca;
    1.3. suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:
    a) mai mare de 18 mp;
    b) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv;
    c) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv;
    d) 8 mp si pana la 12 mp inclusiv;
    e) mai mica de 8 mp.
    2. Stare civila actuala:
    2.1. stare civila:
    a) casatorit;
    b) necasatorit.
    2.2. Numar de persoane in intretinere:
    a) copii;
    b) alte persoane, indiferent de numarul acestora.
    3. Starea de sanatate actuala:
    3.1. sanatos;
    3.2. boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere, care necesita insotitor sau o camera in plus.
    4. Vechimea cererii solicitantului:
    4.1. pana la 1 an;
    4.2. intre 1 an si 2 ani;
    4.3. intre 2 si 3 ani;
    4.4. intre 3 si 4 ani;
    4.5. peste 4 ani.
    5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:
    5.1. mai mic decat salariul minim pe economie;
    5.2. intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie;
    5.3. peste venitul mediu pe economie.
    6. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala:
    6.1. fara studii si fara pregatire profesionala;
    6.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala;
    6.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala;
    6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare de scurta durata;
    6.5. cu studii superioare.
    7. Locul de munca:
    7.1. institutii publice de interes national si comunitar;
    7.2. companii si regii autonome de interes national sau local;
    7.3. agenti economici;
    7.4. alte locuri de munca.

    NOTA:
    Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la lit. A.
    Au prioritate in repartizarea unei locuinte tinerii proveniti din casele de ocrotire sociala, care au implinit varsta de 18 ani, si solicitantii care au adoptat si/sau adopta copii din casele de ocrotire sociala.
    In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului, luand in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), avand prioritate, in acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul in care departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala + venitul mediu net lunar pe membru de familie).

    ANEXA 12
    la normele metodologice

                              SITUATIA
privind sumele avansate din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte si/sau sumele scadente pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe perioada ..............

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.       Categorii de cheltuieli              Sume        Sume          Rest de
crt.                                           necesare    recuperate    incasat
                                               de incasat  sau incasate
________________________________________________________________________________
  0                  1                              2           3           4
________________________________________________________________________________
  I. Sume avansate din resurse proprii, pe
     capitole din devizul general al
     investitorilor:
     ........................................
     ........................................
     ........................................
     ........................................
 II. Sume estimate aferente imprumuturilor:
     - rate scadente
     - dobanzi, comisioane, speze
     - alte costuri
________________________________________________________________________________

    Agentia Nationala pentru Locuinte poarta intreaga raspundere asupra actelor inscrise in formular.

            AGENTIA NATIONALA                    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
            PENTRU LOCUINTE                      CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

    Director general         Director general
    ................         adjunct economic,
                            ..................."

    25. In cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului".

    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 60/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 60 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu