Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 6 din 4 iulie 2007

asupra initiativei legislative a cetatenilor de revizuire a Constitutiei Romaniei, privind articolul 48

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 540 din 8 august 2007I. Cu Adresa nr. Bp.757 din 9 mai 2007, preşedintele Senatului a transmis Curţii Constituţionale propunerea legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei, înregistrată la Senat sub nr. Bp.757 din 21 decembrie 2006.

In cuprinsul adresei se face menţiunea că aceasta este însoţită „de originalele listelor de susţinători atestate".

Documentaţia transmisă Curţii Constituţionale de către Senat cuprinde:

1. Cererea înregistrată la Biroul permanent al Senatului sub nr. 757 din 21 decembrie 2006, prin care membrii Comitetului de iniţiativă au solicitat înregistrarea propunerii legislative a cetăţenilor;

2. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, în care sunt publicate:

- Expunerea de motive semnată de Comitetul de iniţiativă, format din 10 membri, şi textul proiectului de lege de revizuire a Constituţiei României;

- Avizul nr. 782 din 2 iunie 2006 al Consiliului Legislativ referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru revizuirea art. 48 din Constituţia României în vederea ocrotirii căsătoriei şi familiei în România;

- Imputernicire în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru emiterea avizului cu privire la propunerea legislativă, precum şi în vederea publicării sale în Monitorul Oficial al României;

- Declaraţie privind constituirea Comitetului de iniţiativă în vederea exercitării iniţiativei legislative, în condiţiile Legii nr. 189/1999 şi ale art. 150 din Constituţia României;

- Incheierea de autentificare nr. 216 din 16 februarie 2006 a Biroului notarului public Ogăşanu Dan Dumitru.

3.    Procura dată de Câmpean Beniamin, prin care împuterniceşte pe Iov Adrian Ovidiu „să semneze declaraţia în vederea formării unui comitet de iniţiativă pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, în condiţiile Legii nr. 189/1999 şi ale art. 146 din Constituţie, în vederea introducerii exprese în Constituţia României a prevederii că „în România poligamia este interzisă, iar căsătoria este permisă doar între un bărbat şi o femeie", precum şi să semneze actul de constituire a Comitetului de iniţiativă şi oricare act necesar realizării proiectului propus.

4.   Un număr de 1.807 de dosare cu semnături ale susţinătorilor iniţiativei legislative a cetăţenilor din 37 de judeţe şi 4 sectoare ale municipiului Bucureşti.

5. Adresa Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, în copie, înregistrată la Biroul permanent al Senatului, sub nr. 757 din 25 aprilie 2007, prin care au fost transmise listele cu semnături atestate ale susţinătorilor propunerii legislative cetăţeneşti de revizuire a Constituţiei.

6.  Adresa secretarului general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în copie, înregistrată la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, sub nr. 2.802 din 23 aprilie 2007, prin care au fost transmise aceleaşi liste cu semnături atestate. Propunerea legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României formează obiectul Dosarului nr. 689J/2007 al Curţii Constituţionale şi are următorul cuprins:

„Articol unic. - 1. Articolul 48 din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Familia                                

Articolul 48

(1) In România poligamia este interzisă, iar căsătoria este permisă doar între un bărbat şi o femeie.

(2)  Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

(3)  Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

(4)  Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.»"

In expunerea de motive ce însoţeşte propunerea legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României se arată, în esenţă, că, potrivit prevederilor art. 16 pct. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, „bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie", iar, potrivit pct. 3 al aceluiaşi articol, „familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului".

Se mai arată că, potrivit prevederilor art. 12 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, „începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept".

Dreptul internaţional şi Constituţia Uniunii Europene (art. II-9) permit statelor suverane să reglementeze instituţia căsătoriei în conformitate cu legile naţionale, iar Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevede, la art. 8 paragrafele 1 şi 2, că „orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale; nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este în acord cu legea şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară (legitimă) pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora".

Prevederile paragrafului 2 al art. 8 din menţionata convenţie au fost interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în sensul că menţinerea şi promovarea vieţii de familie tradiţionale este o măsură necesară pentru societate, fiind un obiectiv legitim al societăţii.

In prezent, se arată în finalul expunerii de motive, în Statele Unite ale Americii se desfăşoară acţiuni în sensul amendării constituţiilor statelor constituante în vederea menţinerii şi promovării familiei tradiţionale, în 19 state fiind deja revizuite constituţiile, în sensul că nu se permit căsătoriile între persoane de acelaşi sex.

Constituţia României nu defineşte căsătoria, însă, potrivit art. 1 şi următoarele din Codul familiei, aceasta reprezintă uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit legii în scopul întemeierii unei familii, iar, potrivit alin. 1 şi 2 ale art. 1 din Codul familiei, „în România statul ocroteşte familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei; statul apără interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii".

Principiul monogamiei este consacrat de dispoziţiile art. 5 din Codul familiei, care prevăd că „este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit şi femeia care este căsătorită".

Totodată, în expunerea de motive se mai arată că manifestările izolate care subminează familia nu sunt în concordanţă cu tradiţia, cultura şi credinţa creştină ca valori fundamentale ale poporului roman, întrucât, în mod tradiţional, românii nu au practicat poligamia şi nicio altă variantă a căsătoriei.

Familia constituită conform actualelor reglementări din Codul familiei este expresia credinţei creştine şi asigură continuitatea naţiunii şi a valorilor sale. Ea „este aceea care întăreşte civilizaţia şi suveranitatea naţională [...], este garantul valorilor morale, spirituale şi culturale ale generaţiei tinere, precum şi ale societăţii democratice [...] Formele alternative de convieţuire au efecte nocive asupra minorilor, asupra societăţii şi a dezvoltării demografice a ţării. Studiile sociologice indică efectul nociv asupra identităţii şi stării emotive a copiilor care trăiesc cu părinţi de acelaşi sex".

Căsătoria între persoane de acelaşi sex ar genera dificultăţi în materie de moştenire, care vor determina modificarea legislaţiei în domeniu. Mai mult, admiterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex sau poligame va genera inevitabile confuzii cu privire la valorile fundamentale privind căsătoria şi familia.

In prezent art. 48 din Constituţie nu defineşte căsătoria, iar această lacună trebuie acoperită printr-o dispoziţie expresă, în sensul că aceasta este permisă doar între un bărbat şi o femeie şi că poligamia în România este interzisă.

Comitetul de iniţiativă a depus la Curtea Constituţională un memoriu în sprijinul propunerii legislative, înregistrat sub nr. 4.796 din 17 mai 2007, prin care dezvoltă susţinerile cuprinse în expunerea de motive, invocând detaliat jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului potrivit căreia restrângerea expresă a dreptului la căsătorie doar pentru cuplurile heterosexuale nu constituie discriminare, fiind o măsură necesară pentru protejarea căsătoriei şi proporţională cu situaţia care a creat-o. In memoriu se mai susţine că iniţiativa legislativă nu încalcă prevederile Directivei Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, directivă care a fost transpusă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, este menţionat Raportul privind familia şi drepturile copiilor prezentat Parlamentului Franţei de către o comisie constituită din 30 de parlamentari, din care rezultă, în esenţă, că, întrucât nu sunt cunoscute efectele negative pe care le poate genera creşterea copilului de către părinţi homosexuali, este în interesul copilului să se dea aplicare principiului prudenţei.

CURTEA,

examinând iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei, prin raportare la dispoziţiile art. 150 din Constituţie, ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi cele ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorii-raportori, reţine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată de preşedintele Senatului cu privire la iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi cu dispoziţiile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată.

Competenţa Curţii Constituţionale de a se pronunţa asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei este prevăzută de art. 146 lit. j) din Constituţie, potrivit căreia această autoritate „verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni". In legătură cu această atribuţie, sunt incidente şi dispoziţiile art. 150 din Constituţie, potrivit cărora „(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.

(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative".

Curtea reţine că sub aspectul competenţei sale sunt, de asemenea, aplicabile dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum şi dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004, care, utilizând aceiaşi termeni, stabilesc obiectul verificării pe care Curtea o realizează în exercitarea atribuţiei sale constituţionale.

Art. 48 din legea organică a Curţii Constituţionale prevede următoarele: „Curtea Constituţională, din oficiu sau pe baza sesizării preşedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat iniţiativa legislativă a cetăţenilor, se pronunţă asupra:

a) caracterului constituţional al propunerii legislative ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor;

b)  îndeplinirii condiţiilor referitoare la publicarea acestei propuneri şi dacă listele de susţinători sunt atestate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale ori de către împuterniciţii acestora;

c) întrunirii numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) sau, după caz, la art. 150 alin. (1) din Constituţie, republicată, precum şi asupra respectării dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de aceleaşi articole."

In exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 146 lit. j) din Constituţie de a verifica iniţiativa legislativă a cetăţenilor, Curtea are în vedere dispoziţiile art. 150 din Constituţie, ale art. 48 din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicată, şi reţine următoarele:

1. In ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor referitoare la publicarea propunerii legislative:

Curtea constată că propunerea legislativă ce face obiectul iniţiativei cetăţenilor, ca şi expunerea de motive care o însoţeşte, semnată de Comitetul de iniţiativă format din 10 membri, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, în cadrul termenului de maximum 30 de zile de la emiterea Avizului nr. 782 din 2 iunie 2006 al Consiliului Legislativ, fiind astfel respectate dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 189/1999, republicată. Inregistrarea propunerii ca iniţiativă legislativă s-a făcut în condiţiile art. 6 al aceleiaşi legi. Astfel, Comitetul de iniţiativă a înregistrat propunerea legislativă la Senat la data de 21 decembrie 2006, chiar în ziua împlinirii termenului de 6 luni de la data publicării propunerii.

2. In ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor referitoare la atestarea listelor de susţinători potrivit cerinţelor art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată:

Pentru verificarea listelor de susţinători transmise Curţii, prin rezoluţia preşedintelui Curţii Constituţionale a fost constituit un colectiv de magistraţi-asistenţi care a verificat cele 1.807 de dosare cu semnături ale susţinătorilor iniţiativei legislative provenind din 37 de judeţe şi 4 sectoare ale municipiului Bucureşti.

In urma verificărilor făcute, Curtea constată că există cazuri în care listele de susţinători nu sunt atestate, cum de pildă este cazul municipiului Timişoara sau al celor 4 sectoare ale municipiului Bucureşti.

De asemenea, se constată că Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a verificat îndeplinirea condiţiilor de domiciliu şi a dreptului de vot ale susţinătorilor iniţiativei legislative şi a selecţionat listele care privesc atestări nelegale, pe care le-a îndosariat separat. Aceste adeziuni atestate eronat, în număr de 2.189, nu sunt incluse în numărul susţinătorilor atestaţi de primarii unităţilor administrativ-teritoriale.

Pe baza verificărilor întreprinse se mai reţine că atestarea listelor de susţinători nu s-a făcut în toate cazurile cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale sau, în localităţile urbane, şi de funcţionari ai primăriei împuterniciţi în acest scop de primar.

Astfel, se constată situaţii în care atestarea calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor, prevăzută de art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, s-a făcut în mediul rural prin semnătură, fără a se menţiona calitatea de primar, aplicându-se ştampila consiliului local, iar nu a primarului, sau situaţii în care atestarea a fost făcută de secretarul consiliului local. Ţinând seama de dispoziţiile art. 5 alin. (1) ale aceleiaşi legi, în mediul urban atestarea este validă numai dacă este făcută de primar, având în vedere că el nu are dreptul să împuternicească funcţionari ai autorităţii locale să exercite atribuţia de atestare a calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor iniţiativei legislative. Aceste atestări se consideră ca fiind nelegale, astfel încât nici acestea nu sunt incluse în numărul total al atestărilor, potrivit menţiunilor cuprinse în listele centralizatoare ale adeziunilor din judeţe.

3. Cu privire la întrunirea numărului minim de susţinători pentru promovarea iniţiativei de revizuire a Constituţiei, prevăzut de art. 150 din Constituţie, precum şi la respectarea dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzute de acelaşi text:

In conformitate cu prevederile art. 150 din Constituţie, iniţiativa legislativă pentru revizuirea Constituţiei aparţine unui număr de 500.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.0000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Pe baza examinării dosarelor cu susţinătorii iniţiativei legislative, Curtea Constituţională reţine că din totalul de 612.251 semnături înregistrate pe liste, care provin din 37 de judeţe şi 4 sectoare ale municipiului Bucureşti, au fost atestate, cu respectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, un număr de 509.975 de semnături.

Aşa fiind, Curtea constată că este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim al cetăţenilor cu drept de vot care pot iniţia revizuirea Constituţiei.

In ceea ce priveşte însă condiţia cumulativă privind dispersia teritorială, Curtea constată că aceasta nu este îndeplinită, întrucât doar în 10 judeţe ale ţării sunt legal atestate cîte cel puţin 20.000 de susţinători în sprijinul iniţiativei. Aceste judeţe sunt următoarele: Alba, Arad, Bihor, Botoşani, Brăila, Galaţi, laşi, Mureş, Neamţ şi Suceava.

In consecinţă, Curtea reţine că listele legal atestate provenind din celelalte 27 de judeţe, care nu au înregistrat cel puţin 20.000 de semnături, nu pot fi luate în considerare şi pe cale de consecinţă, susţinătorii cuprinşi în aceste liste nu pot fi incluşi în numărul total al susţinătorilor iniţiativei legislative, deoarece condiţiile prevăzute de art. 150 din Constituţie sunt cumulative.

Judeţele în care au fost înregistrate mai puţin de 20.000 de semnături pentru susţinerea iniţiativei atestate legal sunt: Bacău, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Braşov, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Maramuraş, Mehedinţi, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. Municipiul Bucureşti nu este inclus printre unităţile administrativ-teritoriale menţionate, deoarece niciunul dintre susţinătorii înscrişi pe liste nu este atestat legal.

Faţă de cele expuse, Curtea Constituţională constată că iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei nu întruneşte condiţia cumulativă a dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, prevăzută de art. 150 alin. (2) din Constituţie.

Având în vedere aceste considerente, dispoziţiile art. 146 lit. j) şi ale art. 150 din Constituţie, prevederile Legii nr. 47/1992, republicată, precum şi dispoziţiile Legii nr. 189/1999, republicată,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In  numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Constată că iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României, privind articolul 48, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 150 din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie.

Hotărârea se comunică preşedintelui Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 4 iulie 2007 şi la aceasta au participat: Ioan Vida, preşedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokar Gabor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Şerban Viorel Stănoiu şi Tudorel Toader, judecători.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 6/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 6 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 6/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu