Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 599 din 21 iunie 2001

pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din  4 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare a comerciantului, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba modelul si continutul certificatului de inregistrare a comerciantului, inclusiv ale anexei la acesta, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

 ______________________________________________________________________________
| CAMERA DE COMERT |                CERERE                |                    |
|   SI INDUSTRIE   |                                      |                    |
|                  | - de inregistrare si autorizare   _  | Nr. intrare ...... |
|                  |   a functionarii                 |_| |                    |
|                  | - de inregistrare a modificarii   _  | Data: ............ |
|                  |   actului constitutiv            |_| |                    |
|                  |______________________________________|                    |
|                  |                                      |                    |
|                  | Cod unic de inregistrare ........... |                    |
|__________________|______________________________________|____________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Acest document constituie cerere de inregistrare in REGISTRUL COMERTULUI  |
|si la organul fiscal competent, cerere de luare in evidenta la Directia de    |
|Munca si Solidaritate Sociala Judeteana/a Municipiului Bucuresti, la Casa de  |
|Asigurari de Sanatate judeteana/a Municipiului Bucuresti, la Casa Judeteana de|
|Pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si la Agentia Judeteana/a      |
|Municipiului Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si cerere de   |
|autorizare a functionarii comerciantului.                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Referitor INREGISTRAREA CONSTITUIRII sau MODIFICARII                         |
|                                                                              |
|            Domnule Judecator Delegat/Director al C.C.I.-O.R.C.,              |
|                                                                              |
|    Subsemnat (ul/a) .................... domiciliat in .....................,|
|str.*1) .................., nr. ..., bloc ...., scara ..., etaj ...., ap. ...,|
|judet/sector ............., telefon(*2) ..........., act identitate .........,|
|seria ....., nr. ............, CNP(*3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat  |
|de ............., la data ............, in calitate de(*4) ..................,|
|reprezentat prin(*5) ........................................................,|
|in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 si/sau ale Legii nr. 31/1990,|
|va rog ca prin incheierea/rezolutia ce o veti pronunta sa dispuneti:          |
|  _                                                                           |
| |_| autorizarea constituirii si/sau inregistrarea in registrul comertului:   |
|  _                                                                           |
| |_| inregistrarea in registrul comertului a urmatoarelor mentiuni: ......... |
|     ........................................................................ |
|     ...................................................................... . |
| Firma ....................................................................., |
| cu sediul in: localitatea ....................., str.(*1) ................., |
| nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ..., judet/sector ........., |
| cod postal ........, telefon(*2) .........., ..........., fax(*2) ........., |
| ............, e-mail ......................., web site ................... . |
|                                                                              |
|    Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 Cod procedura |
|civila, iar in sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate pe     |
|verso.                                                                        |
|                                                                              |
| Cererea este legal timbrata cu .......... lei, taxa judiciara de timbru si   |
| ............. lei, timbru judiciar.                                          |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| (*6)                                                                         |
|    In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 si/sau art. 199 alin. (2) din     |
|Legea nr. 31/1990, ................................., judecator delegat si/sau|
|director al C.C.I.-Oficiul registrului comertului .........................., |
|examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu |
|sunt indeplinite cerintele legale dispune: .................................. |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|     Judecator delegat/Director C.C.I.-O.R.C.,                                |
|                                                                              |
|                                               Referent grefier(*7),          |
| Data: .................                                                      |
|______________________________________________________________________________|
                                                                  cod 11-10-82
    Nota:
    (*1) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    (*2) Se completeaza cu prefix - numar;
    (*3) Se completeaza numai de persoanele care detin calitatea de comerciant persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentant al persoanei juridice;
    (*4) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator);
    (*5) Se completeaza cu numele si prenumele imputernicitului;
    (*6) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta);
    (*7) Se completeaza cu numele, prenumele si semnatura.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ......... data: ..........
 ______________________________________________________________________________
| REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE:(*1)                   |
|  Cifra de afaceri anuala estimata(*2) ....................                   |
|                                                                              |
|  Realizati exclusiv operatiuni   _        Doriti sa optati pentru    _       |
|  scutite de T.V.A.?(*3)         |_|       plata T.V.A.?(*4)         |_|      |
|                                                                              |
|  C.U.I. al unitatii divizate(*5) ....................                        |
|  ______________________________________________________________________      |
|  Felul sediului pentru platitorii cu statut de sucursala(*6):                |
|                                                                              |
|   Platitor cu sediul central  _   C.U.I. al unitatii infiintatoare(*6) .... .|
|   in Romania(*6)             |_|                                             |
|                                                                              |
|   Platitor cu sediul central  _                                              |
|   in strainatate(*6)         |_|                                             |
|  ______________________________________________________________________      |
|    Banca(*7) ............................... Cont .......................... |
|              ...............................      .......................... |
|              ...............................      .......................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|              OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE                    |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |        Denumirea actului           | Nr. si data actului/Emitent | Nr.  |
|crt.|                                    |                             | file |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  1.| Act constitutiv/Act administrativ/ |                             |      |
|    | Act aditional                      |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  2.| Hotarare adunare generala          |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  3.| Declaratii pe proprie raspundere   |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  4.| Dovada sediu                       |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  5.| Dovada capital social              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  6.| Imputernicire/Procura              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  7.| Dovada disponibilitate firma       |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  8.| Dovada taxa registru               |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  9.| Dovada taxa publicare in M. Of.    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 10.| Dovada taxa judiciara de timbru    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 11.| Copii acte identitate              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
 ______________________________________________________________________________
| Si, dupa caz, functie de inregistrarile solicitate, documentele doveditoare  |
| cerute de prevederile Normelor Metodologice privind modul de tinere a        |
| registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor:                    |
|______________________________________________________________________________|
| 12.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 13.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 14.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 15.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 16.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 17.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 18.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 19.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 20.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
 ______________________________________________________________________________
|                                                              Total file:     |
|______________________________________________________________________________|

    Data: ..................                    Semnatura, .................

    NOTA:
    (*1) Rubricile corespunzatoare notelor de subsol 2, 3, 4 si 5 se completeaza numai in cazul inregistrarii firmei;
    (*2) Se estimeaza prin insumarea tuturor veniturilor prognozate a se obtine din activitatea desfasurata conform obiectului de activitate;
    (*3) Se marcheaza cu X doar de catre cei care realizeaza exclusiv operatiuni scutite de T.V.A.;
    (*4) Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care opteaza pentru plata T.V.A.;
    (*5) Se completeaza in cazul in care infiintarea platitorului se face prin divizare;
    (*6) Se completeaza numai de catre platitorii cu statut de sucursala; se marcheaza, dupa caz, cu X felul sediului;
    (*7) Se completeaza numai de platitorii care au cont deschis la banca.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| SOLICITARI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI                                 |
|                                                                              |
| A. OBTINEREA URMATOARELOR AVIZE SI AUTORIZATII PREALABILE*1):                |
|                                                                    _         |
| Autorizatia prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor  |_|;       |
|                                                                    _         |
| Autorizatia prealabila provizorie a Bancii Nationale a Romaniei   |_|;       |
|                                                                              |
| Avizul de principiu/autorizatia prealabila a Comisiei Nationale    _         |
| a Valorilor Mobiliare                                             |_|.       |
|                                                                              |
| B. PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL:                                          |
|                                                                              |
| - La inregistrarea firmei:                                                   |
|        Incheiere judecatoreasca de inregistrare a constituirii:              |
|                  _               _                                           |
|        integral |_| / in extras |_|;                                         |
|                                   _               _                          |
|        Act constitutiv: integral |_| / in extras |_|.                        |
|                                                                              |
| - La inregistrarea modificarii actului constitutiv:                          |
|                   _                     _                          _         |
|        act       |_|  hotarare         |_|  hotararea consiliului |_|        |
|        aditional      adunare generala      de administratie                 |
|                                     _                                _       |
|          hotararea judecatoreasca  |_| ordinul de numire a          |_|      |
|          definitiva                    consiliului de administratie          |
|                                                                              |
|                    nr. .........., din ..............                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 76/2001, solicit si mandatez BIROUL|
| UNIC pentru obtinerea inregistrarii si autorizarii functionarii / obtinerea  |
| inregistrarii modificarii actului constitutiv:                               |
|                                                                              |
|  A. OPERATIUNI PENTRU INREGISTRARE/MODIFICARE:                               |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea rezervarii firmei ...................................... |_|  |
|                                                                              |
|    - Efectuarea, pe baza de mandat, a varsamintelor                          |
|      reprezentand .............................................. .           |
|                        lei,                     valuta                       |
|                                                                          _   |
|      ca aport in numerar la capitalul social, la banca ................ |_|  |
|                                                                              |
|    - Redactarea:                                                         _   |
|             - actului constitutiv/modificator ......................... |_|  |
|                                                                              |
|             - declaratiilor pe propria raspundere a:                         |
|                                                                          _   |
|                  - fondatorilor ....................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|                  - administratorilor .................................. |_|  |
|                                                                          _   |
|                  - cenzorilor ......................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea autentificarii actului constitutiv/modificator ......... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea darii de data certa .................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea evaluarii, prin expertiza, a bunurilor imobile ......... |_|  |
|                                                                              |
|    - Obtinerea certificatului de sarcini pentru bunurile imobile aduse   _   |
|      ca aport in natura la capitalul social ........................... |_|  |
|                                                                              |
|    - Sustinerea cererii de inregistrare a comerciantului in fata         _   |
|      judecatorului delegat ............................................ |_|  |
|______________________________________________________________________________|

       Data: .............                   Semnatura, ..................

    NOTA:
    (*1) Se marcheaza, dupa caz, cu X pentru societatile de asigurari si/sau reasigurari, societatile bancare si societatile de valori mobiliare.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| B. OPERATIUNI DE OBTINERE A AVIZELOR, AUTORIZATIILOR SI/SAU ACORDURILOR      |
|    STRICT NECESARE                                                           |
|                                                                              |
| - SEDII SI/SAU ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AVIZAREA SI/SAU AUTORIZAREA    |
|   INCEPERII ACTIVITATII                                                      |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr.  | Cod  | Denumire activitate | Adresa spatiului aferent activitatii | |
| | crt. | CAEN |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
|                                                                              |
| - AVIZE SI/SAU AUTORIZATII NECESARE                                          |
|                                                                              |
|   - Avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea             _   |
|     incendiilor ....................................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Avizul si/sau autorizatia sanitara ................................ |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Avizul si/sau autorizatia sanitara veterinara ..................... |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Acordul si/sau autorizatia de mediu ............................... |_|  |
|                                                                              |
|   - Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei         _   |
|     muncii ............................................................ |_|  |
|                                                                              |
|   Pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor depun         |
|   documentele mentionate in opisul anexat.                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Persoana de contact desemnata potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990         |
|                                                                              |
| Nume si prenume ..........................................................., |
|                                                                              |
| in calitate de*1) ........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| Adresa: localitatea ....................., str.*2) ........................, |
| nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., judet/sector .........., |
| casuta postala ..., cod postal ..., telefon*3) ......., ......, fax*3) ...., |
| .........., e-mail .................., web site .......................... . |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Subsemnatul solicitant am luat cunostinta ca, pentru inceperea efectiva a    |
| activitatilor care pot genera pericole deosebite, este necesara indeplinirea |
| conditiilor legale incidente activitatilor respective.                       |
|                                                                              |
| Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in    |
| declaratii este pedepsit de legea penala.                                    |
|______________________________________________________________________________|

       Data: .............                   Semnatura, ..................

    NOTA:
    *1) Se completeaza cu calitatea pe care o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator etc.);
    *2) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *3) Se completeaza cu prefix - numar.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|        OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBTINEREA:                        |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |      Denumirea actului               | Nr. si data actului/Emitent | Nr.|
|crt.|                                      |                             |file|
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| A. Avizului/Autorizatiei pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Dovada achitarii serviciului prestat |                             |    |
|    | conform tarifelor in vigoare         |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, unul din    |
|    | documentele:                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|  a)| AVIZUL/AUTORIZATIA DE P.S.I. insotite|                             |    |
|    | de documentatia vizata spre          |                             |    |
|    | neschimbare (in cazul in care au fost|                             |    |
|    | obtinute anterior);                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  b)| DOVADA DEPUNERII DOCUMENTATIEI DE    |                             |    |
|    | P.S.I. la brigazile/grupurile de     |                             |    |
|    | pompieri militari in vederea         |                             |    |
|    | obtinerii AVIZULUI/AUTORIZATIEI DE   |                             |    |
|    | P.S.I. (numarul de inregistrare);    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  c)| DOCUMENTATIA TEHNICA (piese scrise si|                             |    |
|    | desenate cuprinzand masurile de      |                             |    |
|    | P.S.I. si verificarea cerintei de    |                             |    |
|    | calitate - "siguranta la foc");      |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  d)| SCHITA SPATIULUI;                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  e)| DOVADA INDEPLINIRII MASURILOR DE     |                             |    |
|    | P.S.I. pentru cazurile in care       |                             |    |
|    | avizul/autorizatia de P.S.I. a fost  |                             |    |
|    | retrasa anterior.                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| B. Avizului/Autorizatiei sanitare                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Memoriu tehnic                       |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Schite sau planuri cu detalierea     |                             |    |
|    | arhitecturala, de structura          |                             |    |
|    | interioara si de dotari              |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Dovada de achitare a tarifului de    |                             |    |
|    | avizare/autorizare                   |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Dupa caz vor fi solicitate urmatoarele documente:                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|  a)| Declaratia pe proprie raspundere     |                             |    |
|    | referitoare la conditiile            |                             |    |
|    | igienico-sanitare                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  b)| Studiul de impact asupra sanatatii   |                             |    |
|    | populatiei                           |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  c)| Certificat care sa ateste insusirea  |                             |    |
|    | notiunilor fundamentale de igiena    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  d)| Document care sa ateste starea de    |                             |    |
|    | sanatate a personalului              |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  e)| Lista cu substantele toxice care     |                             |    |
|    | implica periculozitate pentru        |                             |    |
|    | manipulatori si populatie            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| C. Avizului si/sau Autorizatiei sanitare veterinare                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Memoriu tehnic                       |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Schita tehnica cu fluxul tehnologic  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Schita de amplasare si proiectare    |                             |    |
|    | pentru obiective nou construite      |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Contractul de munca sau colaborare cu|                             |    |
|    | un medic veterinar pentru unitati de |                             |    |
|    | productie si procesare               |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  5.| Dovada achitarii taxei de avizare    |                             |    |
|    | si/sau autorizare                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| D. Acordului si/sau Autorizatiei de mediu                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Fisa tip de prezentare a             |                             |    |
|    | obiectivului/activitatii             |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Dovada platii tarifului de autorizare|                             |    |
|    | de mediu                             |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| E. Autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe proprie raspundere     |                             |    |
|    | privind respectarea legislatiei de   |                             |    |
|    | protectia muncii conform machetei din|                             |    |
|    | procedura                            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Lista echipamentelor tehnice din     |                             |    |
|    | dotare                               |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Copii de pe certificatele de         |                             |    |
|    | conformitate a echipamentelor tehnice|                             |    |
|    | folosite in zone cu pericol de       |                             |    |
|    | explozie (dupa caz)                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Dovada achitarii tarifului pentru    |                             |    |
|    | serviciile prestate                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  5.| Dupa caz, alte documente necesare    |                             |    |
|    | desfasurarii activitatilor cu        |                             |    |
|    | substante toxice, explozive si       |                             |    |
|    | pesticide                            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|                                                        Total file:           |
|______________________________________________________________________________|

    Data .................        Semnatura, ..........................

    ANEXA 2

    Figura 1 - Certificat de inregistrare - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 4 iulie 2001, la pagina 9.

                 ANEXA LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE
                        Seria ...... Nr. .........

                                                   COD UNIC DE INREGISTRARE
    FIRMA: ....................................    ........................
    Sediu social: .............................
    Sediu secundar/activitate: ................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      INSTITUTIA      |Concluzia|Nr. si data|Nr. si data |Nume si prenume|
|crt.|                      |evaluarii|referatului| avizului/  | reprezentant, |
|    |                      |         |           | acordului  |   semnatura   |
|    |                      |         |           |   si/sau   |  si stampila  |
|    |                      |         |           |autorizatiei|               |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 1. | MINISTERUL DE INTERNE|         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |   BRIGADA/GRUPUL DE  |         |           |            |               |
|    |   POMPIERI MILITARI  |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 2. | MINISTERUL SANATATII |         |           |            |               |
|    |     SI FAMILIEI      |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    | DIRECTIA DE SANATATE |         |           |            |               |
|    |      PUBLICA A       |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 3. |     MINISTERUL       |         |           |            |               |
|    |    AGRICULTURII,     |         |           |            |               |
|    |   ALIMENTATIEI SI    |         |           |            |               |
|    |      PADURILOR       |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |  AGENTIA NATIONALA   |         |           |            |               |
|    | SANITARA VETERINARA  |         |           |            |               |
|    |  DIRECTIA SANITARA   |         |           |            |               |
|    |    VETERINARA A      |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 4. | MINISTERUL APELOR SI |         |           |            |               |
|    | PROTECTIEI MEDIULUI  |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |    INSPECTORATUL     |         |           |            |               |
|    | JUDETEAN DE PROTECTIA|         |           |            |               |
|    | MEDIULUI ........../ |         |           |            |               |
|    |   INSPECTORATUL DE   |         |           |            |               |
|    |  PROTECTIA MEDIULUI  |         |           |            |               |
|    |    AL MUNICIPIULUI   |         |           |            |               |
|    |       BUCURESTI      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 5. | MINISTERUL MUNCII SI |         |           |            |               |
|    | SOLIDARITATII SOCIALE|         |           |            |               |
|    | - INSPECTIA MUNCII   |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |    INSPECTORATUL     |         |           |            |               |
|    |TERITORIAL DE MUNCA AL|         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|

   ANULARI AVIZE/AUTORIZATII/ACORDURI                  REAUTORIZARI
 ______________________________________  ______________________________________
|Nr.|Institutia| Tipul, nr. | Numele,  ||Nr.|Institutia| Tipul, nr. | Numele,  |
|crt|          |  si data   |semnatura ||crt|          |  si data   |semnatura |
|   |          |documentului|   si     ||   |          |documentului|    si    |
|   |          |            | stampila ||   |          |            | stampila |
|   |          |            |persoanei ||   |          |            |persoanei |
|   |          |            |autorizate||   |          |            |autorizate|
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 599/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 599 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu