Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 599 din 21 iunie 2001

pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din  4 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul cererii de inregistrare a comerciantului, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba modelul si continutul certificatului de inregistrare a comerciantului, inclusiv ale anexei la acesta, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

 ______________________________________________________________________________
| CAMERA DE COMERT |                CERERE                |                    |
|   SI INDUSTRIE   |                                      |                    |
|                  | - de inregistrare si autorizare   _  | Nr. intrare ...... |
|                  |   a functionarii                 |_| |                    |
|                  | - de inregistrare a modificarii   _  | Data: ............ |
|                  |   actului constitutiv            |_| |                    |
|                  |______________________________________|                    |
|                  |                                      |                    |
|                  | Cod unic de inregistrare ........... |                    |
|__________________|______________________________________|____________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Acest document constituie cerere de inregistrare in REGISTRUL COMERTULUI  |
|si la organul fiscal competent, cerere de luare in evidenta la Directia de    |
|Munca si Solidaritate Sociala Judeteana/a Municipiului Bucuresti, la Casa de  |
|Asigurari de Sanatate judeteana/a Municipiului Bucuresti, la Casa Judeteana de|
|Pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si la Agentia Judeteana/a      |
|Municipiului Bucuresti pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si cerere de   |
|autorizare a functionarii comerciantului.                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Referitor INREGISTRAREA CONSTITUIRII sau MODIFICARII                         |
|                                                                              |
|            Domnule Judecator Delegat/Director al C.C.I.-O.R.C.,              |
|                                                                              |
|    Subsemnat (ul/a) .................... domiciliat in .....................,|
|str.*1) .................., nr. ..., bloc ...., scara ..., etaj ...., ap. ...,|
|judet/sector ............., telefon(*2) ..........., act identitate .........,|
|seria ....., nr. ............, CNP(*3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat  |
|de ............., la data ............, in calitate de(*4) ..................,|
|reprezentat prin(*5) ........................................................,|
|in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 si/sau ale Legii nr. 31/1990,|
|va rog ca prin incheierea/rezolutia ce o veti pronunta sa dispuneti:          |
|  _                                                                           |
| |_| autorizarea constituirii si/sau inregistrarea in registrul comertului:   |
|  _                                                                           |
| |_| inregistrarea in registrul comertului a urmatoarelor mentiuni: ......... |
|     ........................................................................ |
|     ...................................................................... . |
| Firma ....................................................................., |
| cu sediul in: localitatea ....................., str.(*1) ................., |
| nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ..., judet/sector ........., |
| cod postal ........, telefon(*2) .........., ..........., fax(*2) ........., |
| ............, e-mail ......................., web site ................... . |
|                                                                              |
|    Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 Cod procedura |
|civila, iar in sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate pe     |
|verso.                                                                        |
|                                                                              |
| Cererea este legal timbrata cu .......... lei, taxa judiciara de timbru si   |
| ............. lei, timbru judiciar.                                          |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| (*6)                                                                         |
|    In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 si/sau art. 199 alin. (2) din     |
|Legea nr. 31/1990, ................................., judecator delegat si/sau|
|director al C.C.I.-Oficiul registrului comertului .........................., |
|examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu |
|sunt indeplinite cerintele legale dispune: .................................. |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|     Judecator delegat/Director C.C.I.-O.R.C.,                                |
|                                                                              |
|                                               Referent grefier(*7),          |
| Data: .................                                                      |
|______________________________________________________________________________|
                                                                  cod 11-10-82
    Nota:
    (*1) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    (*2) Se completeaza cu prefix - numar;
    (*3) Se completeaza numai de persoanele care detin calitatea de comerciant persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentant al persoanei juridice;
    (*4) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator);
    (*5) Se completeaza cu numele si prenumele imputernicitului;
    (*6) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta);
    (*7) Se completeaza cu numele, prenumele si semnatura.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ......... data: ..........
 ______________________________________________________________________________
| REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE:(*1)                   |
|  Cifra de afaceri anuala estimata(*2) ....................                   |
|                                                                              |
|  Realizati exclusiv operatiuni   _        Doriti sa optati pentru    _       |
|  scutite de T.V.A.?(*3)         |_|       plata T.V.A.?(*4)         |_|      |
|                                                                              |
|  C.U.I. al unitatii divizate(*5) ....................                        |
|  ______________________________________________________________________      |
|  Felul sediului pentru platitorii cu statut de sucursala(*6):                |
|                                                                              |
|   Platitor cu sediul central  _   C.U.I. al unitatii infiintatoare(*6) .... .|
|   in Romania(*6)             |_|                                             |
|                                                                              |
|   Platitor cu sediul central  _                                              |
|   in strainatate(*6)         |_|                                             |
|  ______________________________________________________________________      |
|    Banca(*7) ............................... Cont .......................... |
|              ...............................      .......................... |
|              ...............................      .......................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|              OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE                    |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |        Denumirea actului           | Nr. si data actului/Emitent | Nr.  |
|crt.|                                    |                             | file |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  1.| Act constitutiv/Act administrativ/ |                             |      |
|    | Act aditional                      |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  2.| Hotarare adunare generala          |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  3.| Declaratii pe proprie raspundere   |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  4.| Dovada sediu                       |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  5.| Dovada capital social              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  6.| Imputernicire/Procura              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  7.| Dovada disponibilitate firma       |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  8.| Dovada taxa registru               |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
|  9.| Dovada taxa publicare in M. Of.    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 10.| Dovada taxa judiciara de timbru    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 11.| Copii acte identitate              |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
 ______________________________________________________________________________
| Si, dupa caz, functie de inregistrarile solicitate, documentele doveditoare  |
| cerute de prevederile Normelor Metodologice privind modul de tinere a        |
| registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor:                    |
|______________________________________________________________________________|
| 12.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 13.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 14.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 15.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 16.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 17.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 18.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 19.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
| 20.|                                    |                             |      |
|____|____________________________________|_____________________________|______|
 ______________________________________________________________________________
|                                                              Total file:     |
|______________________________________________________________________________|

    Data: ..................                    Semnatura, .................

    NOTA:
    (*1) Rubricile corespunzatoare notelor de subsol 2, 3, 4 si 5 se completeaza numai in cazul inregistrarii firmei;
    (*2) Se estimeaza prin insumarea tuturor veniturilor prognozate a se obtine din activitatea desfasurata conform obiectului de activitate;
    (*3) Se marcheaza cu X doar de catre cei care realizeaza exclusiv operatiuni scutite de T.V.A.;
    (*4) Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care opteaza pentru plata T.V.A.;
    (*5) Se completeaza in cazul in care infiintarea platitorului se face prin divizare;
    (*6) Se completeaza numai de catre platitorii cu statut de sucursala; se marcheaza, dupa caz, cu X felul sediului;
    (*7) Se completeaza numai de platitorii care au cont deschis la banca.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| SOLICITARI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI                                 |
|                                                                              |
| A. OBTINEREA URMATOARELOR AVIZE SI AUTORIZATII PREALABILE*1):                |
|                                                                    _         |
| Autorizatia prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor  |_|;       |
|                                                                    _         |
| Autorizatia prealabila provizorie a Bancii Nationale a Romaniei   |_|;       |
|                                                                              |
| Avizul de principiu/autorizatia prealabila a Comisiei Nationale    _         |
| a Valorilor Mobiliare                                             |_|.       |
|                                                                              |
| B. PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL:                                          |
|                                                                              |
| - La inregistrarea firmei:                                                   |
|        Incheiere judecatoreasca de inregistrare a constituirii:              |
|                  _               _                                           |
|        integral |_| / in extras |_|;                                         |
|                                   _               _                          |
|        Act constitutiv: integral |_| / in extras |_|.                        |
|                                                                              |
| - La inregistrarea modificarii actului constitutiv:                          |
|                   _                     _                          _         |
|        act       |_|  hotarare         |_|  hotararea consiliului |_|        |
|        aditional      adunare generala      de administratie                 |
|                                     _                                _       |
|          hotararea judecatoreasca  |_| ordinul de numire a          |_|      |
|          definitiva                    consiliului de administratie          |
|                                                                              |
|                    nr. .........., din ..............                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 76/2001, solicit si mandatez BIROUL|
| UNIC pentru obtinerea inregistrarii si autorizarii functionarii / obtinerea  |
| inregistrarii modificarii actului constitutiv:                               |
|                                                                              |
|  A. OPERATIUNI PENTRU INREGISTRARE/MODIFICARE:                               |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea rezervarii firmei ...................................... |_|  |
|                                                                              |
|    - Efectuarea, pe baza de mandat, a varsamintelor                          |
|      reprezentand .............................................. .           |
|                        lei,                     valuta                       |
|                                                                          _   |
|      ca aport in numerar la capitalul social, la banca ................ |_|  |
|                                                                              |
|    - Redactarea:                                                         _   |
|             - actului constitutiv/modificator ......................... |_|  |
|                                                                              |
|             - declaratiilor pe propria raspundere a:                         |
|                                                                          _   |
|                  - fondatorilor ....................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|                  - administratorilor .................................. |_|  |
|                                                                          _   |
|                  - cenzorilor ......................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea autentificarii actului constitutiv/modificator ......... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea darii de data certa .................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|    - Obtinerea evaluarii, prin expertiza, a bunurilor imobile ......... |_|  |
|                                                                              |
|    - Obtinerea certificatului de sarcini pentru bunurile imobile aduse   _   |
|      ca aport in natura la capitalul social ........................... |_|  |
|                                                                              |
|    - Sustinerea cererii de inregistrare a comerciantului in fata         _   |
|      judecatorului delegat ............................................ |_|  |
|______________________________________________________________________________|

       Data: .............                   Semnatura, ..................

    NOTA:
    (*1) Se marcheaza, dupa caz, cu X pentru societatile de asigurari si/sau reasigurari, societatile bancare si societatile de valori mobiliare.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| B. OPERATIUNI DE OBTINERE A AVIZELOR, AUTORIZATIILOR SI/SAU ACORDURILOR      |
|    STRICT NECESARE                                                           |
|                                                                              |
| - SEDII SI/SAU ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AVIZAREA SI/SAU AUTORIZAREA    |
|   INCEPERII ACTIVITATII                                                      |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr.  | Cod  | Denumire activitate | Adresa spatiului aferent activitatii | |
| | crt. | CAEN |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
| |      |      |                     |                                      | |
| |______|______|_____________________|______________________________________| |
|                                                                              |
| - AVIZE SI/SAU AUTORIZATII NECESARE                                          |
|                                                                              |
|   - Avizul si/sau autorizatia pentru prevenirea si stingerea             _   |
|     incendiilor ....................................................... |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Avizul si/sau autorizatia sanitara ................................ |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Avizul si/sau autorizatia sanitara veterinara ..................... |_|  |
|                                                                          _   |
|   - Acordul si/sau autorizatia de mediu ............................... |_|  |
|                                                                              |
|   - Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei         _   |
|     muncii ............................................................ |_|  |
|                                                                              |
|   Pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor depun         |
|   documentele mentionate in opisul anexat.                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Persoana de contact desemnata potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990         |
|                                                                              |
| Nume si prenume ..........................................................., |
|                                                                              |
| in calitate de*1) ........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| Adresa: localitatea ....................., str.*2) ........................, |
| nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ..., ap. ...., judet/sector .........., |
| casuta postala ..., cod postal ..., telefon*3) ......., ......, fax*3) ...., |
| .........., e-mail .................., web site .......................... . |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Subsemnatul solicitant am luat cunostinta ca, pentru inceperea efectiva a    |
| activitatilor care pot genera pericole deosebite, este necesara indeplinirea |
| conditiilor legale incidente activitatilor respective.                       |
|                                                                              |
| Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in    |
| declaratii este pedepsit de legea penala.                                    |
|______________________________________________________________________________|

       Data: .............                   Semnatura, ..................

    NOTA:
    *1) Se completeaza cu calitatea pe care o detine (comerciant, asociat, fondator, administrator etc.);
    *2) Se completeaza, dupa caz, cu P-ta, B-dul, Calea, Sos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.;
    *3) Se completeaza cu prefix - numar.

    CERERE DE INREGISTRARE              Nr. intrare: ........  data: ..........
 ______________________________________________________________________________
|        OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBTINEREA:                        |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |      Denumirea actului               | Nr. si data actului/Emitent | Nr.|
|crt.|                                      |                             |file|
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| A. Avizului/Autorizatiei pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Dovada achitarii serviciului prestat |                             |    |
|    | conform tarifelor in vigoare         |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, unul din    |
|    | documentele:                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|  a)| AVIZUL/AUTORIZATIA DE P.S.I. insotite|                             |    |
|    | de documentatia vizata spre          |                             |    |
|    | neschimbare (in cazul in care au fost|                             |    |
|    | obtinute anterior);                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  b)| DOVADA DEPUNERII DOCUMENTATIEI DE    |                             |    |
|    | P.S.I. la brigazile/grupurile de     |                             |    |
|    | pompieri militari in vederea         |                             |    |
|    | obtinerii AVIZULUI/AUTORIZATIEI DE   |                             |    |
|    | P.S.I. (numarul de inregistrare);    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  c)| DOCUMENTATIA TEHNICA (piese scrise si|                             |    |
|    | desenate cuprinzand masurile de      |                             |    |
|    | P.S.I. si verificarea cerintei de    |                             |    |
|    | calitate - "siguranta la foc");      |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  d)| SCHITA SPATIULUI;                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  e)| DOVADA INDEPLINIRII MASURILOR DE     |                             |    |
|    | P.S.I. pentru cazurile in care       |                             |    |
|    | avizul/autorizatia de P.S.I. a fost  |                             |    |
|    | retrasa anterior.                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| B. Avizului/Autorizatiei sanitare                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Memoriu tehnic                       |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Schite sau planuri cu detalierea     |                             |    |
|    | arhitecturala, de structura          |                             |    |
|    | interioara si de dotari              |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Dovada de achitare a tarifului de    |                             |    |
|    | avizare/autorizare                   |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Dupa caz vor fi solicitate urmatoarele documente:                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|  a)| Declaratia pe proprie raspundere     |                             |    |
|    | referitoare la conditiile            |                             |    |
|    | igienico-sanitare                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  b)| Studiul de impact asupra sanatatii   |                             |    |
|    | populatiei                           |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  c)| Certificat care sa ateste insusirea  |                             |    |
|    | notiunilor fundamentale de igiena    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  d)| Document care sa ateste starea de    |                             |    |
|    | sanatate a personalului              |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  e)| Lista cu substantele toxice care     |                             |    |
|    | implica periculozitate pentru        |                             |    |
|    | manipulatori si populatie            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| C. Avizului si/sau Autorizatiei sanitare veterinare                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Memoriu tehnic                       |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Schita tehnica cu fluxul tehnologic  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Schita de amplasare si proiectare    |                             |    |
|    | pentru obiective nou construite      |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Contractul de munca sau colaborare cu|                             |    |
|    | un medic veterinar pentru unitati de |                             |    |
|    | productie si procesare               |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  5.| Dovada achitarii taxei de avizare    |                             |    |
|    | si/sau autorizare                    |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| D. Acordului si/sau Autorizatiei de mediu                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Fisa tip de prezentare a             |                             |    |
|    | obiectivului/activitatii             |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Dovada platii tarifului de autorizare|                             |    |
|    | de mediu                             |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
| E. Autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Declaratie pe proprie raspundere     |                             |    |
|    | privind respectarea legislatiei de   |                             |    |
|    | protectia muncii conform machetei din|                             |    |
|    | procedura                            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  2.| Lista echipamentelor tehnice din     |                             |    |
|    | dotare                               |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  3.| Copii de pe certificatele de         |                             |    |
|    | conformitate a echipamentelor tehnice|                             |    |
|    | folosite in zone cu pericol de       |                             |    |
|    | explozie (dupa caz)                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  4.| Dovada achitarii tarifului pentru    |                             |    |
|    | serviciile prestate                  |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|  5.| Dupa caz, alte documente necesare    |                             |    |
|    | desfasurarii activitatilor cu        |                             |    |
|    | substante toxice, explozive si       |                             |    |
|    | pesticide                            |                             |    |
|____|______________________________________|_____________________________|____|
|                                                        Total file:           |
|______________________________________________________________________________|

    Data .................        Semnatura, ..........................

    ANEXA 2

    Figura 1 - Certificat de inregistrare - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 4 iulie 2001, la pagina 9.

                 ANEXA LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARE
                        Seria ...... Nr. .........

                                                   COD UNIC DE INREGISTRARE
    FIRMA: ....................................    ........................
    Sediu social: .............................
    Sediu secundar/activitate: ................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      INSTITUTIA      |Concluzia|Nr. si data|Nr. si data |Nume si prenume|
|crt.|                      |evaluarii|referatului| avizului/  | reprezentant, |
|    |                      |         |           | acordului  |   semnatura   |
|    |                      |         |           |   si/sau   |  si stampila  |
|    |                      |         |           |autorizatiei|               |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 1. | MINISTERUL DE INTERNE|         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |   BRIGADA/GRUPUL DE  |         |           |            |               |
|    |   POMPIERI MILITARI  |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 2. | MINISTERUL SANATATII |         |           |            |               |
|    |     SI FAMILIEI      |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    | DIRECTIA DE SANATATE |         |           |            |               |
|    |      PUBLICA A       |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 3. |     MINISTERUL       |         |           |            |               |
|    |    AGRICULTURII,     |         |           |            |               |
|    |   ALIMENTATIEI SI    |         |           |            |               |
|    |      PADURILOR       |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |  AGENTIA NATIONALA   |         |           |            |               |
|    | SANITARA VETERINARA  |         |           |            |               |
|    |  DIRECTIA SANITARA   |         |           |            |               |
|    |    VETERINARA A      |         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 4. | MINISTERUL APELOR SI |         |           |            |               |
|    | PROTECTIEI MEDIULUI  |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |    INSPECTORATUL     |         |           |            |               |
|    | JUDETEAN DE PROTECTIA|         |           |            |               |
|    | MEDIULUI ........../ |         |           |            |               |
|    |   INSPECTORATUL DE   |         |           |            |               |
|    |  PROTECTIA MEDIULUI  |         |           |            |               |
|    |    AL MUNICIPIULUI   |         |           |            |               |
|    |       BUCURESTI      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|
| 5. | MINISTERUL MUNCII SI |         |           |            |               |
|    | SOLIDARITATII SOCIALE|         |           |            |               |
|    | - INSPECTIA MUNCII   |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            |               |
|    |    INSPECTORATUL     |         |           |            |               |
|    |TERITORIAL DE MUNCA AL|         |           |            |               |
|    | .................... |         |           |            |               |
|    |                      |         |           |            | Data: ....... |
|____|______________________|_________|___________|____________|_______________|

   ANULARI AVIZE/AUTORIZATII/ACORDURI                  REAUTORIZARI
 ______________________________________  ______________________________________
|Nr.|Institutia| Tipul, nr. | Numele,  ||Nr.|Institutia| Tipul, nr. | Numele,  |
|crt|          |  si data   |semnatura ||crt|          |  si data   |semnatura |
|   |          |documentului|   si     ||   |          |documentului|    si    |
|   |          |            | stampila ||   |          |            | stampila |
|   |          |            |persoanei ||   |          |            |persoanei |
|   |          |            |autorizate||   |          |            |autorizate|
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|   |          |            |          ||   |          |            |          |
|___|__________|____________|__________||___|__________|____________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 599/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 599 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu