Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.593 din 12.08.2019

pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 20 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se constituie Comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective: a)monitorizarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020; b)identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi a măsurilor operative privind stocurile de combustibil; c)informarea Guvernului, ori de câte ori situaţia o va impune, asupra măsurilor prevăzute la lit. b), precum şi a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă. Articolul 2Comandamentul energetic de iarnă se compune din câte 2 reprezentanţi, cu putere de decizie, ai instituţiilor şi autorităţilor statului competente în domeniul energiei, desemnaţi de conducătorii legali ai acestora, care sunt prevăzuţi în anexa nr. 1. Articolul 3Componenţa nominală a Comandamentului energetic de iarnă se stabileşte prin ordin al ministrului energiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Se aprobă Analiza estimativă şi măsurile privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul energiei, Doru Vişan, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu p. Ministrul economiei, Ilie Călin Bodea, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Iulian Octavian Stana, secretar de stat Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Bucureşti, 12 august 2019. Nr. 593. ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comandamentului energetic de iarnă Ministerul Energiei Ministerul Economiei Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Operatorii de transport şi sistem Ministerul Apelor şi Pădurilor Administraţia Naţională „Apele Române" Ministerul Transporturilor ANEXA Nr. 2ANALIZA ESTIMATIVĂ ŞI MĂSURILE privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 Prezentul document are ca obiective principale evaluarea consumului intern de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2019, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente. A. Estimarea balanţei producţie-consum de energie electrică şi termică în cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 A1. Consumul brut de energie În vederea estimării consumului de energie electrică şi termică în cogenerare au fost analizate valorile energiilor lunare şi valorile maxime ale consumului brut de energie electrică realizate în ultimii 6 ani, precum şi valorile temperaturilor medii lunare înregistrate în ultimii ani. Graficul nr. 1*) - Valorile consumului intern brut de energie electrică realizate în ultimii 6 ani în lunile de iarnă *) Graficul nr. 1 este reprodus în facsimil. Graficul nr. 2*) - Valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii 6 ani în lunile de iarnă şi norma climatologică standard *) Graficul nr. 2 este reprodus în facsimil. Tabelul nr. 1 - Valori de consum, vârf producţie şi temperaturi realizate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019

Luna Noiembrie 2018 Decembrie 2018 Ianuarie 2019 Februarie 2019 Martie 2019
Consum intern brut de energie electrică GWh 5.340 5.733 5.819 5.178 5.266
Vârf maxim valoare medie orară MW 9.487 9.626 9.555 9.211 8.708
Temperatura medie lunară realizată șC 4,7 –0,8 –2,1 1,5 6,4
Temperatura medie lunară norma climatologică standard șC 3,8 –0,8 –2,1 –1 3,5
Abaterea faţă de norma climatologică standard șC 0,9 0 0 2,5 2,91
Vârf maxim de producţie MW 9.815 9.653 9.075 9.611 9.156

Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al ţării aferent perioadei 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, în lipsa informaţiilor privind apariţia de noi agenţi economici cu consum relevant de energie electrică şi ţinând cont de gradul de incertitudine al prognozelor meteorologice cu orizont mediu şi mare de timp, de cel puţin 6 luni, Dispecerul Energetic Naţional a avut în vedere considerarea unui scenariu similar perioadei noiembrie 2018 - martie 2019, actualizat prin luarea în considerare a unei corecţii a evoluţiei consumului brut de energie electrică al ţării pe baza influenţei temperaturilor medii lunare. Temperaturile medii lunare realizate în perioada noiembrie 2018 - martie 2019 au fost egale sau mai ridicate decât mediile lunare multianuale în toată perioada, iarna 2018-2019 fiind mai caldă decât în mod normal. Cea mai mare abatere faţă de temperatura medie multianuală s-a înregistrat în luna martie, mai cald cu 2,9șC. În aceste condiţii, pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, Dispecerul Energetic Naţional a luat în considerare un scenariu cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale, al cărui efect îl reprezintă o creştere a mediei consumului intern brut de energie electrică cu cca 2,2% faţă de valorile înregistrate în perioada similară anului anterior, rezultând valorile din tabelul următor: Tabelul nr. 2 - Valorile brute ale energiilor lunare estimate privind consumul intern de energie electrică

Luna Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Consum intern brut (mii MWh) 5.400 5.750 5.850 5.450 5.500

A2. Producţia de energie electrică şi termică în cogenerare În cadrul balanţei de energii estimate pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 au fost incluşi toţi producătorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile şi parte dintre producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aferenţi unităţilor administrativ-teritoriale. Producţiile estimate şi comunicate de producătorii clasici de energie electrică şi de energie electrică şi termică în cogenerare s-au bazat pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate. Pentru producţiile aferente centralelor electrice din surse regenerabile, Dispecerul Energetic Naţional a estimat valori similare cu cele din sezonul anterior în centralele eoliene, fotovoltaice şi în cele care funcţionează pe biomasă. A3. Soldul de schimb de energie electrică În ceea ce priveşte soldul import-export pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, Dispecerul Energetic Naţional a estimat un sold mai scăzut faţă de sezonul anterior, pentru fiecare lună, pornind de la evoluţia importului şi a exportului din ultimul an. În acest sens, valori lunare ale soldului de export sunt estimate între 40 GWh şi 180 GWh, cu un total de cca 550 GWh. Tabelul nr. 3 - Valorile soldului de schimb (import-export)

Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
SOLD IMPORT-EXPORT GWh –180 –110 –40 –70 –150 –550
MW –250 –147 –53 –100 –202 –151

A4. Balanţa producţie internă - consumul intern - soldul de schimb de energie electrică Tabelul nr. 4 - Balanţa producţie-consum de energie electrică

Producţia şi consumul brut de energie electrică Producţia şi consumul brut de energie electrică Prognoza valorilor medii lunare pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
U.M. Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ mii MWh 5.468,142 5.802,304 5.889,460 5.469,634 5.951,010 28.580,551
MW 7.594,642 7.798,795 7.915,941 7.858,670 7.998,670 7.834,581
CĂRBUNE mii MWh 1.337,903 1.305,282 1.306,073 1.186,889 1.257,529 6.393,676
MW 1.858,199 1.754,411 1.755,474 1.766,204 1.690,227 1.752,652
HIDROCARBURI* mii MWh 1.373,879 1.590,950 1.582,315 1.440,793 1.411,744 7.399,682
MW 1.908,166 2.138,373 2.126,768 2.070,105 1.897,506 2.028,422
NUCLEAR mii MWh 981,360 1.014,072 1.014,072 947,952 1.009,737 4.967,193
MW 1.363,000 1.363,000 1.363,000 1.362,000 1.357,173 1.361,621
SURSE REGENERABILE, din care mii MWh 1.775,000 1.892,000 1.987,000 1.894,000 2.272,000 9.820,000
MW 2.465,278 2.543,011 2.670,699 2.721,264 3.053,763 2.691,886
în centrale hidroelectrice** mii MWh 1.073,000 1.192,000 1.104,000 1.099,000 1.397,000 5.865,000
MW 1.490,278 1.602,151 1.483,871 1.579,023 1.877,688 1.607,730
în centrale eoliene mii MWh 600,000 620,000 800,000 650,000 660,000 3.330,000
MW 833,333 833,333 1.075,269 933,908 887,097 912,829
în centrale fotovoltaice mii MWh 67,000 45,000 46,000 110,000 180,000 448,000
MW 93,056 60,484 61,828 158,046 241,935 122,807
în centrale pe biomasă mii MWh 35,000 35,000 37,000 35,000 35,000 177,000
MW 48,611 47,043 49,731 50,287 47,043 48,506
CONSUM BRUT ŢARĂ PROGNOZAT DE DEN mii MWh 5.400,000 5.750,000 5.850,000 5.450,000 5.500,000 27.950,000
MW 7.500,000 7.728,495 7.862,903 7.830,460 7.392,473 7.661,732
ACOPERIRE CONSUM BRUT ŢARĂ mii MWh 68,142 52,304 39,460 19,634 451,010 630,551
MW 94,642 70,301 53,038 28,210 606,197 172,848

* Inclusiv valorile aferente puterilor medii maxime lunare ce pot fi atinse în funcţie de parametrii atmosferici, la centralele la care, în scenariul de acoperire a vârfului de sarcină, producţia acestora este zero. ** Valorile includ şi producţia aferentă autoproducătorilor, precum şi a centralelor de la Porţile de Fier I şi II. În funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice şi de apelarea majoră pe piaţa de echilibrare, valorile pot suferi modificări. Cumulat pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 28.580 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul de energie electrică estimat de DEN de cca 27.950 GWh, rezultă disponibil un sold de cca 630 GWh. Analizând valorile estimative lunare şi având în vedere evoluţia producţiei interne de energie electrică din iarna anterioară, se constată că închiderea balanţei producţie-consum va fi sensibil influenţată de producţiile din surse regenerabile şi că, în condiţii meteorologice deosebite, pot exista perioade de neacoperire a vârfurilor de consum de energie electrică din producţia internă. Având în vedere prevederile legale, în situaţii de criză ce pot apărea în funcţionarea SEN în condiţii meteorologice extreme, măsurile de salvgardare şi regulile de aplicare a acestora sunt stabilite prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional. Aplicarea unora dintre aceste măsuri, precum sistarea exporturilor, necesită notificarea Comisiei Europene. A5. Balanţa producţie-consum la vârful de sarcină Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2019-2020, Dispecerul Energetic Naţional va prognoza balanţa producţie-consum luând în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze: a)înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi negative, cuprinse între -15șC ~ -20șC; b)structura producţiei la vârful de seară fără aportul centralelor eoliene şi fotovoltaice, limitări naturale sau dictate de protecţii tehnologice şi cu reduceri de putere, până la opriri, ale centralelor pe gaze naturale, în contextul unor presiuni mici în reţeaua de transport gaze naturale, pe fondul unei cereri crescute de gaze naturale în sectorul casnic; c)valoarea medie maximă orară considerată la vârful de consum este de 9.900 MW.În lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019, când soldul lunar s-a închis pe import, vârfurile de sarcină s-au acoperit din import în cele mai multe zile. A6. Producţia de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie termică în cogenerare În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic pentru populaţie, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 8.536 mii Gcal. Tabelul nr. 5 - Prognoza producţiei de energie termică pentru a fi livrată în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia de energie termică 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
mii Gcal 1.473 1.961 2.006 1.643 1.452

A7. Estimarea balanţei stocurilor de combustibili şi volumele de apă din principalele acumulări energetice pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 A7.1. Combustibili Având în vedere stocurile necesar a fi constituite conform reglementărilor în vigoare, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, de 28.580 mii MWh şi, respectiv, 8.536 mii Gcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt estimate după cum urmează în tabelul următor: Tabelul nr. 6 - Estimarea privind achiziţia şi consumul de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia şi consumul de combustibili U.M. Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
Achiziţii de combustibili
Cărbune mii tone 1.995,690 1.691,956 1.692,187 1.646,854 1.816,410 8.843,097
Gaze mil. mc 331,455 416,403 432,162 380,022 349,142 1.909,185
Păcură mii tone 1,000 2,500 2,000 0,000 0,000 5,500
Biomasă mii tcc 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 31,000
Consum de combustibili
Cărbune (inclusiv din import) mii tone 2.042,220 2.011,035 2.035,803 1.838,319 1.941,909 9.869,286
Gaze mil. mc 340,894 424,847 439,681 388,715 360,640 1.954,216
Păcură mii tone 0,350 4,176 4,520 0,877 0,391 10,313
Biomasă mii tcc 8,238 7,537 7,537 6,561 6,988 36,861

A7.2. Volumul de apă din principalele lacuri de amenajare În baza prognozei meteorologice elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie şi a prognozei hidrologice realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române", denumită în continuare ANAR, în calitate de administrator al apelor din domeniul public al statului, a elaborat Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020. Analizând estimările ANAR şi ţinând cont de faptul că prognozele elaborate pe o perioadă lungă de timp sunt caracterizate printr-un grad redus de realizare, rezervele de apă din principalele lacuri de amenajare au fost estimate luând în considerare asigurarea în mod continuu a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale, precum şi necesarul resursei hidro în balanţa producţie-consum de energie electrică. În tabelul următor sunt prezentate volumele minimale de apă, corespunzătoare sfârşitului de lună, în principalele acumulări energetice. Tabelul nr. 7 - Rezervele de apă corespunzătoare sfârşitului de lună

Perioada Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Acumulări energetice VNNR Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u.
Bazin hidrografic (B.H.) mil. mc mil. mc % mil. mc % mil. mc % mil. mc % mil. mc %
Vidraru (B.H. Argeş) 450,6 315 69,9 306 67,9 287 63,7 262 58,1 240 53,3
Izvorul Muntelui (B.H. Bistriţa) 1.122,0 496 44,2 348 31,0 291 25,9 229 20,4 227 20,2
Vidra (B.H. Lotru) 340,3 191 56,1 190 55,8 183 53,8 150 44,1 90 26,4
Fântânele (B.H. Someş) 212,9 140 65,8 113 53,1 112 52,6 100,2 47,1 86,9 40,8
Drăgan (B.H. Crişul Repede) 112,0 68 60,7 54 48,2 54 48,2 51,2 45,7 45,8 40,9
Oaşa (B.H. Sebeş) 123,1 74 60,1 55 44,7 53 43,0 52 42,2 48 38,9
Valea lui Iovan (B.H. Cerna) 124,0 80 64,5 69 55,7 65 52,4 56 45,2 48 38,7
Gura Apelor (B.H. Râul Mare) 165,2 75 45,4 53 32,1 50 30,3 39 23,6 33,2 20,1
Siriu (B.H. Buzău) 68,3 41 60,0 40 58,6 39 57,1 33 48,3 30 43,9
Poiana Mărului (B.H. Bistra Mărului) 90,0 65 72,2 48 53,3 46 51,1 39 43,3 31 34,4
Pecineagu (B.H. Dâmboviţa) 63,0 30 47,62 30 47,6 30 47,6 30 47,6 30 47,6
Râuşor (B.H. Târgului) 52,3 35,6 68,0 33 63,1 33,2 63,4 31,2 59,6 30 57,3

VNNR = volumul brut corespunzător nivelului normal de retenţie. c.u. = coeficient de umplere corespunzător volumelor brute. A.8. Stocuri Tabelul nr. 8 - Stocurile estimate a fi constituite până la 1 noiembrie 2019

Cărbune* mii tone 1.198,155**
Păcură mii tone 24,267
Gaze naturale mii MWh 23.497***
Rezerva de energie echivalentă în principalele lacuri mii MWh 2.100****

* Inclusiv cărbune din import. ** Dependent de lucrările de punere în siguranţă a infrastructurii CFR şi de opririle accidentale ale trenurilor de transport a lignitului pe ruta Motru-Işalniţa-Craiova II. *** Conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 663/20191) privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2019. **** Media ultimilor 6 ani. 1) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 663/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Tabelul nr. 9 - Estimarea privind evoluţia stocurilor de combustibili la sfârşitul fiecărei luni

Stoc de combustibili mii tone Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Cărbune 1.144,935* 880,900* 549,097* 425,778* 306,869*
Păcură 24,987 23,381 20,931 20,124 19,803
Biomasă 5,762 4,225 2,688 2,127 1,139

* Dependent de lucrările de punere în siguranţă a infrastructurii CFR şi de opririle accidentale ale trenurilor de transport a lignitului pe ruta Motru-Işalniţa-Craiova II. Tabelul nr. 10 - Valorile minime ale energiei echivalente şi gradul de umplere în marile lacuri de acumulare la sfârşitul fiecărei luni

Energie echivalentă mii MWh Octombrie 2019 Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
1.670 1.561 1.271 1.167 954 734
Coeficient de umplere*% 64,7 49,4 38,8 35,0 28,4 23,2

* Corespunzător volumelor utile. Operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul stocurilor de apă, astfel încât să asigure în lacurile de acumulare, la sfârşitul fiecărei luni, o rezervă de energie mai mare sau cel puţin egală cu cea din tabelul nr. 10. Prin exploatarea centralelor hidroelectrice, operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale va urmări ca valorile volumelor de apă din amenajările hidroenergetice să se încadreze în Programele de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ce vor fi elaborate lunar de către Administraţia Naţională „Apele Române" şi reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale. În cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, în urma unor analize cu toţi factorii implicaţi. B. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor operatorilor economici pe perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 Balanţa de energie electrică, producţie-consum, producţia de energie termică produsă în cogenerare, achiziţiile şi stocurile de combustibili, precum şi volumele de apă din marile amenajări hidroenergetice reprezintă scenariu orientativ care va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi în funcţie de Programele lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ. În ultimii ani a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de energie de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional. Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului electroenergetic naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au următoarele obligaţii: a)să asigure livrările de energie electrică şi serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare; b)să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piaţa de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă; c)să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem; d)să nu transmită operatorului de transport şi de sistem notificări fizice în dezechilibru negativ faţă de contractele pe care le au încheiate; e)să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele nr. 3 şi 4, fiecare producător de energie electrică va lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili, în conformitate cu producţiile estimate şi comunicate, bazate pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate pe piaţa de energie electrică. În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat. În condiţii meteorologice extreme ce pot genera situaţii de criză în funcţionarea SEN (deficit de putere/energie, care pune în pericol funcţionarea SEN sau a unei zone a acestuia şi care conduce la abaterea parametrilor de funcţionare în afara valorilor normate prevăzute de Codul tehnic al reţelei electrice de transport) OTS poate dispune operatorilor economici din SEN măsuri pentru prevenirea situaţiilor de criză şi măsuri care nu afectează funcţionarea pieţei de energie electrică, precum: a)încărcarea grupurilor până la puterea maximă disponibilă (inclusiv pornirea grupurilor în rezervă); b)creşterea puterii disponibile a SEN, prin punerea la dispoziţie a unităţilor de producţie aflate în reparaţie (redarea în exploatare înainte de termen a grupurilor aflate în reparaţie) şi/sau scoaterea din conservare a unităţilor de producţie; c)reducerea consumului dispecerizabil declarat ca ofertă de încărcare pe piaţa de echilibrare; d)solicitarea de ajutor de avarie de la OTS vecini; e)trecerea la funcţionarea în bandă minimă de tensiune în reţeaua de distribuţie.În situaţiile de criză în funcţionarea SEN, măsurile de salvgardare cu caracter tehnic şi comercial care afectează funcţionarea pieţei interne europene vor fi supuse aprobării Guvernului, la iniţiativa Ministerului Economiei şi a Ministerului Energiei. De asemenea, aceste măsuri de siguranţă vor fi notificate, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene. Potrivit Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014. pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, măsurile vizează: a)creşterea rezervelor tehnologice de sistem din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora, după caz; b)reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export; c)reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export; d)limitarea în tranşe a consumului intern de energie electrică. C. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite sau în situaţiile în care apar defecţiuni, accidente sau avarii în instalaţii, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari vor informa fără întârziere concedentul în legătură cu apariţia sau iminenţa unor situaţii de natură să facă imposibilă alimentarea cu energie electrică în zonele afectate. De asemenea, aceste informaţii vor fi transmise concomitent şi Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a Sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi/sau gaz furnal, având obligaţia de a constitui/contracta stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare. Pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă ca urmare a scăderii presiunii gazelor naturale în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, o parte din capacităţile energetice ale operatorului economic aflat în insolvenţă Societatea „Electrocentrale" Galaţi - S.A., în putere maximă de 77 MW, pot compensa o parte din deficitul de gaze naturale trecând de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea cu combustibili alternativi, gaze de furnal şi păcură. În perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 este necesară suplimentarea serviciului tehnologic de sistem „rezervă terţiară lentă" cu cantităţile prevăzute în tabelul următor: Tabelul nr. 11 - Cantitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, precum şi pe gaz furnal

Cantitate (MWh)
noiembrie 2019 decembrie 2019 ianuarie 2020 februarie 2020 martie 2020
55.440 57.288 57.288 53.592 57.211

Cantităţi ce se vor achiziţiona, în regim reglementat, de către operatorul de transport şi sistem. D. Finanţarea programului de iarnă D.1. Achiziţie combustibili Tabelul nr. 12 - Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 noiembrie 2019-31 martie 2020, pentru achiziţia de combustibili

Operatori economici Surse proprii, credite interne, subvenţii
Producători de energie electrică şi termică în cogenerare 3.147 mil. lei

D.2. Programe de reparaţii În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirii performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerii consumurilor specifice, operatorii economici din sectorul energetic, producători de energie electrică şi termică în cogenerare, au demarat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate. În ceea ce priveşte reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari au prevăzut pentru anul în curs lucrări de mentenanţă atât corective, cât şi preventiv. Aceştia au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp. Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca 1.238 mil. lei. Tabelul nr. 13 - Valoarea lucrărilor de reparaţii

Operatori economici Valoare preliminată
Producători de energie electrică şi termică în cogenerare 538 mil. lei
Operatori de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 700 mil. lei

Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispecerului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 593/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 593 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 593/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu