Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.593 din 12.08.2019

pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 20 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se constituie Comandamentul energetic de iarnă, având, în principal, următoarele obiective: a)monitorizarea funcţionării Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020; b)identificarea situaţiilor de disfuncţionalitate ce pot apărea în sectorul de energie şi în cel de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 şi stabilirea măsurilor operative, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional şi a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi a măsurilor operative privind stocurile de combustibil; c)informarea Guvernului, ori de câte ori situaţia o va impune, asupra măsurilor prevăzute la lit. b), precum şi a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă. Articolul 2Comandamentul energetic de iarnă se compune din câte 2 reprezentanţi, cu putere de decizie, ai instituţiilor şi autorităţilor statului competente în domeniul energiei, desemnaţi de conducătorii legali ai acestora, care sunt prevăzuţi în anexa nr. 1. Articolul 3Componenţa nominală a Comandamentului energetic de iarnă se stabileşte prin ordin al ministrului energiei, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Se aprobă Analiza estimativă şi măsurile privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul energiei, Doru Vişan, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu p. Ministrul economiei, Ilie Călin Bodea, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Iulian Octavian Stana, secretar de stat Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Bucureşti, 12 august 2019. Nr. 593. ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comandamentului energetic de iarnă Ministerul Energiei Ministerul Economiei Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Operatorii de transport şi sistem Ministerul Apelor şi Pădurilor Administraţia Naţională „Apele Române" Ministerul Transporturilor ANEXA Nr. 2ANALIZA ESTIMATIVĂ ŞI MĂSURILE privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 Prezentul document are ca obiective principale evaluarea consumului intern de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2019, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente. A. Estimarea balanţei producţie-consum de energie electrică şi termică în cogenerare pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 A1. Consumul brut de energie În vederea estimării consumului de energie electrică şi termică în cogenerare au fost analizate valorile energiilor lunare şi valorile maxime ale consumului brut de energie electrică realizate în ultimii 6 ani, precum şi valorile temperaturilor medii lunare înregistrate în ultimii ani. Graficul nr. 1*) - Valorile consumului intern brut de energie electrică realizate în ultimii 6 ani în lunile de iarnă *) Graficul nr. 1 este reprodus în facsimil. Graficul nr. 2*) - Valorile medii lunare ale temperaturilor înregistrate în ultimii 6 ani în lunile de iarnă şi norma climatologică standard *) Graficul nr. 2 este reprodus în facsimil. Tabelul nr. 1 - Valori de consum, vârf producţie şi temperaturi realizate în perioada 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019

Luna Noiembrie 2018 Decembrie 2018 Ianuarie 2019 Februarie 2019 Martie 2019
Consum intern brut de energie electrică GWh 5.340 5.733 5.819 5.178 5.266
Vârf maxim valoare medie orară MW 9.487 9.626 9.555 9.211 8.708
Temperatura medie lunară realizată șC 4,7 –0,8 –2,1 1,5 6,4
Temperatura medie lunară norma climatologică standard șC 3,8 –0,8 –2,1 –1 3,5
Abaterea faţă de norma climatologică standard șC 0,9 0 0 2,5 2,91
Vârf maxim de producţie MW 9.815 9.653 9.075 9.611 9.156

Pentru estimarea consumului brut de energie electrică al ţării aferent perioadei 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, în lipsa informaţiilor privind apariţia de noi agenţi economici cu consum relevant de energie electrică şi ţinând cont de gradul de incertitudine al prognozelor meteorologice cu orizont mediu şi mare de timp, de cel puţin 6 luni, Dispecerul Energetic Naţional a avut în vedere considerarea unui scenariu similar perioadei noiembrie 2018 - martie 2019, actualizat prin luarea în considerare a unei corecţii a evoluţiei consumului brut de energie electrică al ţării pe baza influenţei temperaturilor medii lunare. Temperaturile medii lunare realizate în perioada noiembrie 2018 - martie 2019 au fost egale sau mai ridicate decât mediile lunare multianuale în toată perioada, iarna 2018-2019 fiind mai caldă decât în mod normal. Cea mai mare abatere faţă de temperatura medie multianuală s-a înregistrat în luna martie, mai cald cu 2,9șC. În aceste condiţii, pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, Dispecerul Energetic Naţional a luat în considerare un scenariu cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale, al cărui efect îl reprezintă o creştere a mediei consumului intern brut de energie electrică cu cca 2,2% faţă de valorile înregistrate în perioada similară anului anterior, rezultând valorile din tabelul următor: Tabelul nr. 2 - Valorile brute ale energiilor lunare estimate privind consumul intern de energie electrică

Luna Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Consum intern brut (mii MWh) 5.400 5.750 5.850 5.450 5.500

A2. Producţia de energie electrică şi termică în cogenerare În cadrul balanţei de energii estimate pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 au fost incluşi toţi producătorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare cu unităţi dispecerizabile şi parte dintre producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare aferenţi unităţilor administrativ-teritoriale. Producţiile estimate şi comunicate de producătorii clasici de energie electrică şi de energie electrică şi termică în cogenerare s-au bazat pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate. Pentru producţiile aferente centralelor electrice din surse regenerabile, Dispecerul Energetic Naţional a estimat valori similare cu cele din sezonul anterior în centralele eoliene, fotovoltaice şi în cele care funcţionează pe biomasă. A3. Soldul de schimb de energie electrică În ceea ce priveşte soldul import-export pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, Dispecerul Energetic Naţional a estimat un sold mai scăzut faţă de sezonul anterior, pentru fiecare lună, pornind de la evoluţia importului şi a exportului din ultimul an. În acest sens, valori lunare ale soldului de export sunt estimate între 40 GWh şi 180 GWh, cu un total de cca 550 GWh. Tabelul nr. 3 - Valorile soldului de schimb (import-export)

Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
SOLD IMPORT-EXPORT GWh –180 –110 –40 –70 –150 –550
MW –250 –147 –53 –100 –202 –151

A4. Balanţa producţie internă - consumul intern - soldul de schimb de energie electrică Tabelul nr. 4 - Balanţa producţie-consum de energie electrică

Producţia şi consumul brut de energie electrică Producţia şi consumul brut de energie electrică Prognoza valorilor medii lunare pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
U.M. Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ mii MWh 5.468,142 5.802,304 5.889,460 5.469,634 5.951,010 28.580,551
MW 7.594,642 7.798,795 7.915,941 7.858,670 7.998,670 7.834,581
CĂRBUNE mii MWh 1.337,903 1.305,282 1.306,073 1.186,889 1.257,529 6.393,676
MW 1.858,199 1.754,411 1.755,474 1.766,204 1.690,227 1.752,652
HIDROCARBURI* mii MWh 1.373,879 1.590,950 1.582,315 1.440,793 1.411,744 7.399,682
MW 1.908,166 2.138,373 2.126,768 2.070,105 1.897,506 2.028,422
NUCLEAR mii MWh 981,360 1.014,072 1.014,072 947,952 1.009,737 4.967,193
MW 1.363,000 1.363,000 1.363,000 1.362,000 1.357,173 1.361,621
SURSE REGENERABILE, din care mii MWh 1.775,000 1.892,000 1.987,000 1.894,000 2.272,000 9.820,000
MW 2.465,278 2.543,011 2.670,699 2.721,264 3.053,763 2.691,886
în centrale hidroelectrice** mii MWh 1.073,000 1.192,000 1.104,000 1.099,000 1.397,000 5.865,000
MW 1.490,278 1.602,151 1.483,871 1.579,023 1.877,688 1.607,730
în centrale eoliene mii MWh 600,000 620,000 800,000 650,000 660,000 3.330,000
MW 833,333 833,333 1.075,269 933,908 887,097 912,829
în centrale fotovoltaice mii MWh 67,000 45,000 46,000 110,000 180,000 448,000
MW 93,056 60,484 61,828 158,046 241,935 122,807
în centrale pe biomasă mii MWh 35,000 35,000 37,000 35,000 35,000 177,000
MW 48,611 47,043 49,731 50,287 47,043 48,506
CONSUM BRUT ŢARĂ PROGNOZAT DE DEN mii MWh 5.400,000 5.750,000 5.850,000 5.450,000 5.500,000 27.950,000
MW 7.500,000 7.728,495 7.862,903 7.830,460 7.392,473 7.661,732
ACOPERIRE CONSUM BRUT ŢARĂ mii MWh 68,142 52,304 39,460 19,634 451,010 630,551
MW 94,642 70,301 53,038 28,210 606,197 172,848

* Inclusiv valorile aferente puterilor medii maxime lunare ce pot fi atinse în funcţie de parametrii atmosferici, la centralele la care, în scenariul de acoperire a vârfului de sarcină, producţia acestora este zero. ** Valorile includ şi producţia aferentă autoproducătorilor, precum şi a centralelor de la Porţile de Fier I şi II. În funcţie de evoluţia situaţiei hidrologice şi de apelarea majoră pe piaţa de echilibrare, valorile pot suferi modificări. Cumulat pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 28.580 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul de energie electrică estimat de DEN de cca 27.950 GWh, rezultă disponibil un sold de cca 630 GWh. Analizând valorile estimative lunare şi având în vedere evoluţia producţiei interne de energie electrică din iarna anterioară, se constată că închiderea balanţei producţie-consum va fi sensibil influenţată de producţiile din surse regenerabile şi că, în condiţii meteorologice deosebite, pot exista perioade de neacoperire a vârfurilor de consum de energie electrică din producţia internă. Având în vedere prevederile legale, în situaţii de criză ce pot apărea în funcţionarea SEN în condiţii meteorologice extreme, măsurile de salvgardare şi regulile de aplicare a acestora sunt stabilite prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional. Aplicarea unora dintre aceste măsuri, precum sistarea exporturilor, necesită notificarea Comisiei Europene. A5. Balanţa producţie-consum la vârful de sarcină Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2019-2020, Dispecerul Energetic Naţional va prognoza balanţa producţie-consum luând în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze: a)înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi negative, cuprinse între -15șC ~ -20șC; b)structura producţiei la vârful de seară fără aportul centralelor eoliene şi fotovoltaice, limitări naturale sau dictate de protecţii tehnologice şi cu reduceri de putere, până la opriri, ale centralelor pe gaze naturale, în contextul unor presiuni mici în reţeaua de transport gaze naturale, pe fondul unei cereri crescute de gaze naturale în sectorul casnic; c)valoarea medie maximă orară considerată la vârful de consum este de 9.900 MW.În lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019, când soldul lunar s-a închis pe import, vârfurile de sarcină s-au acoperit din import în cele mai multe zile. A6. Producţia de energie termică a principalilor furnizori de căldură, producători de energie termică în cogenerare În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic pentru populaţie, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 8.536 mii Gcal. Tabelul nr. 5 - Prognoza producţiei de energie termică pentru a fi livrată în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia de energie termică 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020
Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
mii Gcal 1.473 1.961 2.006 1.643 1.452

A7. Estimarea balanţei stocurilor de combustibili şi volumele de apă din principalele acumulări energetice pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 A7.1. Combustibili Având în vedere stocurile necesar a fi constituite conform reglementărilor în vigoare, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020, de 28.580 mii MWh şi, respectiv, 8.536 mii Gcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt estimate după cum urmează în tabelul următor: Tabelul nr. 6 - Estimarea privind achiziţia şi consumul de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia şi consumul de combustibili U.M. Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020 Cumulat
Achiziţii de combustibili
Cărbune mii tone 1.995,690 1.691,956 1.692,187 1.646,854 1.816,410 8.843,097
Gaze mil. mc 331,455 416,403 432,162 380,022 349,142 1.909,185
Păcură mii tone 1,000 2,500 2,000 0,000 0,000 5,500
Biomasă mii tcc 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 31,000
Consum de combustibili
Cărbune (inclusiv din import) mii tone 2.042,220 2.011,035 2.035,803 1.838,319 1.941,909 9.869,286
Gaze mil. mc 340,894 424,847 439,681 388,715 360,640 1.954,216
Păcură mii tone 0,350 4,176 4,520 0,877 0,391 10,313
Biomasă mii tcc 8,238 7,537 7,537 6,561 6,988 36,861

A7.2. Volumul de apă din principalele lacuri de amenajare În baza prognozei meteorologice elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie şi a prognozei hidrologice realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române", denumită în continuare ANAR, în calitate de administrator al apelor din domeniul public al statului, a elaborat Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020. Analizând estimările ANAR şi ţinând cont de faptul că prognozele elaborate pe o perioadă lungă de timp sunt caracterizate printr-un grad redus de realizare, rezervele de apă din principalele lacuri de amenajare au fost estimate luând în considerare asigurarea în mod continuu a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale, precum şi necesarul resursei hidro în balanţa producţie-consum de energie electrică. În tabelul următor sunt prezentate volumele minimale de apă, corespunzătoare sfârşitului de lună, în principalele acumulări energetice. Tabelul nr. 7 - Rezervele de apă corespunzătoare sfârşitului de lună

Perioada Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Acumulări energetice VNNR Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u. Vbrut c.u.
Bazin hidrografic (B.H.) mil. mc mil. mc % mil. mc % mil. mc % mil. mc % mil. mc %
Vidraru (B.H. Argeş) 450,6 315 69,9 306 67,9 287 63,7 262 58,1 240 53,3
Izvorul Muntelui (B.H. Bistriţa) 1.122,0 496 44,2 348 31,0 291 25,9 229 20,4 227 20,2
Vidra (B.H. Lotru) 340,3 191 56,1 190 55,8 183 53,8 150 44,1 90 26,4
Fântânele (B.H. Someş) 212,9 140 65,8 113 53,1 112 52,6 100,2 47,1 86,9 40,8
Drăgan (B.H. Crişul Repede) 112,0 68 60,7 54 48,2 54 48,2 51,2 45,7 45,8 40,9
Oaşa (B.H. Sebeş) 123,1 74 60,1 55 44,7 53 43,0 52 42,2 48 38,9
Valea lui Iovan (B.H. Cerna) 124,0 80 64,5 69 55,7 65 52,4 56 45,2 48 38,7
Gura Apelor (B.H. Râul Mare) 165,2 75 45,4 53 32,1 50 30,3 39 23,6 33,2 20,1
Siriu (B.H. Buzău) 68,3 41 60,0 40 58,6 39 57,1 33 48,3 30 43,9
Poiana Mărului (B.H. Bistra Mărului) 90,0 65 72,2 48 53,3 46 51,1 39 43,3 31 34,4
Pecineagu (B.H. Dâmboviţa) 63,0 30 47,62 30 47,6 30 47,6 30 47,6 30 47,6
Râuşor (B.H. Târgului) 52,3 35,6 68,0 33 63,1 33,2 63,4 31,2 59,6 30 57,3

VNNR = volumul brut corespunzător nivelului normal de retenţie. c.u. = coeficient de umplere corespunzător volumelor brute. A.8. Stocuri Tabelul nr. 8 - Stocurile estimate a fi constituite până la 1 noiembrie 2019

Cărbune* mii tone 1.198,155**
Păcură mii tone 24,267
Gaze naturale mii MWh 23.497***
Rezerva de energie echivalentă în principalele lacuri mii MWh 2.100****

* Inclusiv cărbune din import. ** Dependent de lucrările de punere în siguranţă a infrastructurii CFR şi de opririle accidentale ale trenurilor de transport a lignitului pe ruta Motru-Işalniţa-Craiova II. *** Conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 663/20191) privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2019. **** Media ultimilor 6 ani. 1) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 663/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. Tabelul nr. 9 - Estimarea privind evoluţia stocurilor de combustibili la sfârşitul fiecărei luni

Stoc de combustibili mii tone Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Cărbune 1.144,935* 880,900* 549,097* 425,778* 306,869*
Păcură 24,987 23,381 20,931 20,124 19,803
Biomasă 5,762 4,225 2,688 2,127 1,139

* Dependent de lucrările de punere în siguranţă a infrastructurii CFR şi de opririle accidentale ale trenurilor de transport a lignitului pe ruta Motru-Işalniţa-Craiova II. Tabelul nr. 10 - Valorile minime ale energiei echivalente şi gradul de umplere în marile lacuri de acumulare la sfârşitul fiecărei luni

Energie echivalentă mii MWh Octombrie 2019 Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
1.670 1.561 1.271 1.167 954 734
Coeficient de umplere*% 64,7 49,4 38,8 35,0 28,4 23,2

* Corespunzător volumelor utile. Operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul stocurilor de apă, astfel încât să asigure în lacurile de acumulare, la sfârşitul fiecărei luni, o rezervă de energie mai mare sau cel puţin egală cu cea din tabelul nr. 10. Prin exploatarea centralelor hidroelectrice, operatorul economic producător de energie electrică în hidrocentrale va urmări ca valorile volumelor de apă din amenajările hidroenergetice să se încadreze în Programele de exploatare a principalelor lacuri de acumulare ce vor fi elaborate lunar de către Administraţia Naţională „Apele Române" şi reactualizate în cazul producerii unor modificări majore ale regimului hidrologic, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale. În cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional, în urma unor analize cu toţi factorii implicaţi. B. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor operatorilor economici pe perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 Balanţa de energie electrică, producţie-consum, producţia de energie termică produsă în cogenerare, achiziţiile şi stocurile de combustibili, precum şi volumele de apă din marile amenajări hidroenergetice reprezintă scenariu orientativ care va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum şi în funcţie de Programele lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ. În ultimii ani a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de energie de echilibrare a Sistemului electroenergetic naţional. Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului electroenergetic naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au următoarele obligaţii: a)să asigure livrările de energie electrică şi serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare; b)să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piaţa de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă; c)să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem; d)să nu transmită operatorului de transport şi de sistem notificări fizice în dezechilibru negativ faţă de contractele pe care le au încheiate; e)să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele nr. 3 şi 4, fiecare producător de energie electrică va lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili, în conformitate cu producţiile estimate şi comunicate, bazate pe bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, respectiv pe contractele de vânzare a energiei electrice aflate în derulare sau care se estimează a fi încheiate pe piaţa de energie electrică. În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat. În condiţii meteorologice extreme ce pot genera situaţii de criză în funcţionarea SEN (deficit de putere/energie, care pune în pericol funcţionarea SEN sau a unei zone a acestuia şi care conduce la abaterea parametrilor de funcţionare în afara valorilor normate prevăzute de Codul tehnic al reţelei electrice de transport) OTS poate dispune operatorilor economici din SEN măsuri pentru prevenirea situaţiilor de criză şi măsuri care nu afectează funcţionarea pieţei de energie electrică, precum: a)încărcarea grupurilor până la puterea maximă disponibilă (inclusiv pornirea grupurilor în rezervă); b)creşterea puterii disponibile a SEN, prin punerea la dispoziţie a unităţilor de producţie aflate în reparaţie (redarea în exploatare înainte de termen a grupurilor aflate în reparaţie) şi/sau scoaterea din conservare a unităţilor de producţie; c)reducerea consumului dispecerizabil declarat ca ofertă de încărcare pe piaţa de echilibrare; d)solicitarea de ajutor de avarie de la OTS vecini; e)trecerea la funcţionarea în bandă minimă de tensiune în reţeaua de distribuţie.În situaţiile de criză în funcţionarea SEN, măsurile de salvgardare cu caracter tehnic şi comercial care afectează funcţionarea pieţei interne europene vor fi supuse aprobării Guvernului, la iniţiativa Ministerului Economiei şi a Ministerului Energiei. De asemenea, aceste măsuri de siguranţă vor fi notificate, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene. Potrivit Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 142/2014. pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, măsurile vizează: a)creşterea rezervelor tehnologice de sistem din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora, după caz; b)reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export; c)reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export; d)limitarea în tranşe a consumului intern de energie electrică. C. Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite sau în situaţiile în care apar defecţiuni, accidente sau avarii în instalaţii, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari vor informa fără întârziere concedentul în legătură cu apariţia sau iminenţa unor situaţii de natură să facă imposibilă alimentarea cu energie electrică în zonele afectate. De asemenea, aceste informaţii vor fi transmise concomitent şi Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului electroenergetic naţional, cât şi a Sistemului naţional de transport gaze naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului naţional de transport gaze naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură şi care au posibilitatea vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi/sau gaz furnal, având obligaţia de a constitui/contracta stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare. Pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă ca urmare a scăderii presiunii gazelor naturale în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, o parte din capacităţile energetice ale operatorului economic aflat în insolvenţă Societatea „Electrocentrale" Galaţi - S.A., în putere maximă de 77 MW, pot compensa o parte din deficitul de gaze naturale trecând de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea cu combustibili alternativi, gaze de furnal şi păcură. În perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 este necesară suplimentarea serviciului tehnologic de sistem „rezervă terţiară lentă" cu cantităţile prevăzute în tabelul următor: Tabelul nr. 11 - Cantitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, precum şi pe gaz furnal

Cantitate (MWh)
noiembrie 2019 decembrie 2019 ianuarie 2020 februarie 2020 martie 2020
55.440 57.288 57.288 53.592 57.211

Cantităţi ce se vor achiziţiona, în regim reglementat, de către operatorul de transport şi sistem. D. Finanţarea programului de iarnă D.1. Achiziţie combustibili Tabelul nr. 12 - Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 noiembrie 2019-31 martie 2020, pentru achiziţia de combustibili

Operatori economici Surse proprii, credite interne, subvenţii
Producători de energie electrică şi termică în cogenerare 3.147 mil. lei

D.2. Programe de reparaţii În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirii performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerii consumurilor specifice, operatorii economici din sectorul energetic, producători de energie electrică şi termică în cogenerare, au demarat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate. În ceea ce priveşte reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorii de distribuţie concesionari au prevăzut pentru anul în curs lucrări de mentenanţă atât corective, cât şi preventiv. Aceştia au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp. Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă este de cca 1.238 mil. lei. Tabelul nr. 13 - Valoarea lucrărilor de reparaţii

Operatori economici Valoare preliminată
Producători de energie electrică şi termică în cogenerare 538 mil. lei
Operatori de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 700 mil. lei

Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispecerului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 593/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 593 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 593/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu