Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.592 din 12.08.2019

pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada" în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 19 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului, constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada", stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României" în „Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente, cu modificările ulterioare, în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti". Articolul 2Se aprobă Programul prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale Municipiului Bucureşti", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3În scopul realizării obiectivului de investiţii „Cartierul pentru Justiţie", parte a programului prevăzut la art. 2, se mandatează Ministerul Justiţiei să iniţieze demersurile legale necesare efectuării fazelor de proiectare şi execuţie. Articolul 4Obiectivul de investiţii „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", parte a programului prevăzut la art. 2, se realizează de Primăria Municipiului Bucureşti în condiţiile legii. Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României" în „Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul justiţiei, Ana Birchall Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ PROGRAM prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului „Esplanada" în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3 Având în vedere valoarea amplasamentului care este parţial ocupat, în prezent, de fundaţiile fostului obiectiv de investiţii „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României", abandonat definitiv după 1989, ulterior „Esplanada", conform Hotărârii Guvernului nr. 373/2004, precum şi imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie funcţională a amplasamentului, în condiţiile legii, conform Programului de guvernare 2018-2020, capitolul Justiţie, rubrica Resurse materiale şi investiţii, măsura nr. 17 - Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiţie - Justice District" din Bucureşti şi conform Memorandumului cu tema „Decizie vizând situaţia amplasamentului «Esplanada» în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcţională", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 2 august 2018. Obiectivele de investiţii care se vor realiza pe acest amplasament vor purta denumirea de „Cartierul pentru Justiţie", respectiv de „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti". Amplasamentul, teren şi construcţii, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004, cu modificările ulterioare, este delimitat de străzile: Bd. Unirii-bd. Octavian Goga-str. Nerva Traian-str. Mircea Vodă, având o suprafaţă de 107.140 mp, din care 27.024 mp ocupaţi de fundaţiile vechiului obiectiv de investiţii. Terenul va fi utilizat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general (PUG) al municipiului Bucureşti, plan urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, Bucureşti, şi ale prezentului program. Conform planului urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, Bucureşti, terenul este reprezentat de subzona CA 1 - Obiectiv de utilitate publică: proiectul de regenerare urbană şi reconversie funcţională, incluzând „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiectele de interes public ale municipiului Bucureşti". Terenul este grevat de: existenţa fundaţiilor vechiului obiectiv de investiţii - soluţia tehnică de înglobare sau eliminare se va stabili în baza unei expertize tehnice;

necesitatea elaborării şi aprobării de documentaţii PUD, pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte („Cartierul pentru Justiţie" şi „proiectele de interes public ale municipiului Bucureşti"), conform PUZ Sector 3 Bucureşti;

drepturi reale sau prezumptive de proprietate, respectiv: a) pe amplasament s-a reconstituit dreptul de proprietate privată pentru 34 de persoane fizice şi juridice; b) sunt în curs de derulare proceduri administrative şi judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

calitatea de expropriator a Ministerului Justiţiei - pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar - şi a autorităţii administraţiei publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, în conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. Programul de reconversie funcţională a amplasamentului „Esplanada" presupune dezvoltarea unui proiect de regenerare urbană în cadrul căruia să fie integrate atât „Cartierul pentru Justiţiei", cât şi proiecte investiţionale iniţiate de Primăria Municipiului Bucureşti. Se va urmări o dezvoltare proporţională pe amplasamentul intitulat generic „Esplanada", astfel încât utilizarea terenului de către cele două proiecte să fie echilibrată, respectiv egală. Astfel, ½ din suprafaţa întregului amplasament, respectiv cea vestică, localizată în vecinătatea Bibliotecii Naţionale a României (bd. Mircea Vodă), va fi dedicată obiectivului „Cartierul pentru Justiţie", respectiv pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Cealaltă jumătate a aceluiaşi amplasament, localizată în vecinătatea străzii Nerva Traian, va fi dedicată obiectivului „Proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti" iniţiate de Primăria Municipiului Bucureşti, pentru lucrări de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Modul de utilizare a terenului este detaliat prin documentaţia de urbanism. Obiectivul „Cartierul pentru Justiţie": Va cuprinde funcţiuni aferente construcţiilor administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, inclusiv pentru infrastructura acestora;

Schema funcţională a „Cartierului pentru Justiţie" va avea în vedere gruparea spaţiilor destinate instanţelor de judecată, precum şi a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în Bucureşti (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători şi procurori, grefieri, personal contractual şi auxiliar, spaţii tehnice etc.), precum şi a altor instituţii din sistemul judiciar, precum Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri. Aşadar, în funcţie de spaţiul disponibil, de condiţiile reale din teren şi de cele tehnico-juridice, pot fi avute în vedere şi alte obiective de investiţii aferente sistemului judiciar, în cadrul proiectului de reabilitare urbană. „Cartierul pentru Justiţie" reprezintă un obiectiv major de investiţii care va crea condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din cadrul sistemului judiciar localizate în Bucureşti. Suprafaţa desfăşurată estimată a acestor instituţii este de 130.000-150.000 mp, excluzând parcările.

Se admit în baza documentaţiilor de proiectare subsecvente şi alte activităţi pentru deservirea instituţiilor, personalului instituţiilor sau a publicului justiţiabil, precum restaurante, cafenele, terase, librării, centre de fotocopiere etc.Obiectivul „Proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti":

Se prevăd funcţiuni aferente construcţiilor administrative, sociale şi culturale, de interes public local, inclusiv pentru infrastructura acestora;

Se admit şi alte funcţiuni specifice centrelor oraşelor mari, în condiţiile legislaţiei naţionale şi reglementărilor locale aplicabile, inclusiv pentru infrastructura acestora. De asemenea se admit în baza documentaţiilor de proiectare subsecvente şi alte funcţiuni care permit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific.Aspecte comune dezvoltării amplasamentului:

Amplasarea şi configurarea funcţional-volumetrică şi estetică a clădirilor vor fi adaptate în funcţie de prevederile planului de urbanism zonal, de planurile de urbanism de detaliu şi de măsurile tehnice, legale şi de oportunitate care vor fi necesare ca o consecinţă a documentaţiilor de urbanism, a expertizei tehnice a fundaţiei existente şi a studiului geotehnic.

Având în vedere importanţa amplasamentului, se va urmări ca soluţiile urbanistice propuse pentru reconversia funcţională a vechiului obiectiv abandonat să aibă un caracter unitar şi reprezentativ pentru imaginea capitalei, integrându-se armonios cu clădirile şi estetica de faţadă a fronturilor existente pe arterele perimetrale care delimitează terenul.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Proiectarea parcajelor şi calculul necesarului de parcaje se vor face conform normativelor în vigoare; se admite concesionarea locurilor de parcaj adiacent, dacă acesta este situat la o distanţă de maximum 500 m de amplasament.

Sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări: activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; dispunerea pe faţade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile şi a antenelor pentru telefonie mobilă; depozitare angro; depozitare pentru vânzări a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; activităţi poluante, platforme de precolectare a deşeurilor urbane.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 592/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 592 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 592/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu