Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.592 din 12.08.2019

pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada" în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", precum şi pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 19 august 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului, constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada", stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României" în „Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente, cu modificările ulterioare, în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti". Articolul 2Se aprobă Programul prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale Municipiului Bucureşti", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3În scopul realizării obiectivului de investiţii „Cartierul pentru Justiţie", parte a programului prevăzut la art. 2, se mandatează Ministerul Justiţiei să iniţieze demersurile legale necesare efectuării fazelor de proiectare şi execuţie. Articolul 4Obiectivul de investiţii „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", parte a programului prevăzut la art. 2, se realizează de Primăria Municipiului Bucureşti în condiţiile legii. Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României" în „Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu Ministrul justiţiei, Ana Birchall Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ PROGRAM prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului „Esplanada" în „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3 Având în vedere valoarea amplasamentului care este parţial ocupat, în prezent, de fundaţiile fostului obiectiv de investiţii „Centrul de Creaţie şi Cultură - Cântarea României", abandonat definitiv după 1989, ulterior „Esplanada", conform Hotărârii Guvernului nr. 373/2004, precum şi imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie funcţională a amplasamentului, în condiţiile legii, conform Programului de guvernare 2018-2020, capitolul Justiţie, rubrica Resurse materiale şi investiţii, măsura nr. 17 - Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiţie - Justice District" din Bucureşti şi conform Memorandumului cu tema „Decizie vizând situaţia amplasamentului «Esplanada» în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcţională", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 2 august 2018. Obiectivele de investiţii care se vor realiza pe acest amplasament vor purta denumirea de „Cartierul pentru Justiţie", respectiv de „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti". Amplasamentul, teren şi construcţii, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004, cu modificările ulterioare, este delimitat de străzile: Bd. Unirii-bd. Octavian Goga-str. Nerva Traian-str. Mircea Vodă, având o suprafaţă de 107.140 mp, din care 27.024 mp ocupaţi de fundaţiile vechiului obiectiv de investiţii. Terenul va fi utilizat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general (PUG) al municipiului Bucureşti, plan urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, Bucureşti, şi ale prezentului program. Conform planului urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, Bucureşti, terenul este reprezentat de subzona CA 1 - Obiectiv de utilitate publică: proiectul de regenerare urbană şi reconversie funcţională, incluzând „Cartierul pentru Justiţie" şi „proiectele de interes public ale municipiului Bucureşti". Terenul este grevat de: existenţa fundaţiilor vechiului obiectiv de investiţii - soluţia tehnică de înglobare sau eliminare se va stabili în baza unei expertize tehnice;

necesitatea elaborării şi aprobării de documentaţii PUD, pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte („Cartierul pentru Justiţie" şi „proiectele de interes public ale municipiului Bucureşti"), conform PUZ Sector 3 Bucureşti;

drepturi reale sau prezumptive de proprietate, respectiv: a) pe amplasament s-a reconstituit dreptul de proprietate privată pentru 34 de persoane fizice şi juridice; b) sunt în curs de derulare proceduri administrative şi judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

calitatea de expropriator a Ministerului Justiţiei - pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar - şi a autorităţii administraţiei publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, în conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare. Programul de reconversie funcţională a amplasamentului „Esplanada" presupune dezvoltarea unui proiect de regenerare urbană în cadrul căruia să fie integrate atât „Cartierul pentru Justiţiei", cât şi proiecte investiţionale iniţiate de Primăria Municipiului Bucureşti. Se va urmări o dezvoltare proporţională pe amplasamentul intitulat generic „Esplanada", astfel încât utilizarea terenului de către cele două proiecte să fie echilibrată, respectiv egală. Astfel, ½ din suprafaţa întregului amplasament, respectiv cea vestică, localizată în vecinătatea Bibliotecii Naţionale a României (bd. Mircea Vodă), va fi dedicată obiectivului „Cartierul pentru Justiţie", respectiv pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Cealaltă jumătate a aceluiaşi amplasament, localizată în vecinătatea străzii Nerva Traian, va fi dedicată obiectivului „Proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti" iniţiate de Primăria Municipiului Bucureşti, pentru lucrări de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Modul de utilizare a terenului este detaliat prin documentaţia de urbanism. Obiectivul „Cartierul pentru Justiţie": Va cuprinde funcţiuni aferente construcţiilor administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, inclusiv pentru infrastructura acestora;

Schema funcţională a „Cartierului pentru Justiţie" va avea în vedere gruparea spaţiilor destinate instanţelor de judecată, precum şi a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în Bucureşti (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători şi procurori, grefieri, personal contractual şi auxiliar, spaţii tehnice etc.), precum şi a altor instituţii din sistemul judiciar, precum Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri. Aşadar, în funcţie de spaţiul disponibil, de condiţiile reale din teren şi de cele tehnico-juridice, pot fi avute în vedere şi alte obiective de investiţii aferente sistemului judiciar, în cadrul proiectului de reabilitare urbană. „Cartierul pentru Justiţie" reprezintă un obiectiv major de investiţii care va crea condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din cadrul sistemului judiciar localizate în Bucureşti. Suprafaţa desfăşurată estimată a acestor instituţii este de 130.000-150.000 mp, excluzând parcările.

Se admit în baza documentaţiilor de proiectare subsecvente şi alte activităţi pentru deservirea instituţiilor, personalului instituţiilor sau a publicului justiţiabil, precum restaurante, cafenele, terase, librării, centre de fotocopiere etc.Obiectivul „Proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti":

Se prevăd funcţiuni aferente construcţiilor administrative, sociale şi culturale, de interes public local, inclusiv pentru infrastructura acestora;

Se admit şi alte funcţiuni specifice centrelor oraşelor mari, în condiţiile legislaţiei naţionale şi reglementărilor locale aplicabile, inclusiv pentru infrastructura acestora. De asemenea se admit în baza documentaţiilor de proiectare subsecvente şi alte funcţiuni care permit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific.Aspecte comune dezvoltării amplasamentului:

Amplasarea şi configurarea funcţional-volumetrică şi estetică a clădirilor vor fi adaptate în funcţie de prevederile planului de urbanism zonal, de planurile de urbanism de detaliu şi de măsurile tehnice, legale şi de oportunitate care vor fi necesare ca o consecinţă a documentaţiilor de urbanism, a expertizei tehnice a fundaţiei existente şi a studiului geotehnic.

Având în vedere importanţa amplasamentului, se va urmări ca soluţiile urbanistice propuse pentru reconversia funcţională a vechiului obiectiv abandonat să aibă un caracter unitar şi reprezentativ pentru imaginea capitalei, integrându-se armonios cu clădirile şi estetica de faţadă a fronturilor existente pe arterele perimetrale care delimitează terenul.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Proiectarea parcajelor şi calculul necesarului de parcaje se vor face conform normativelor în vigoare; se admite concesionarea locurilor de parcaj adiacent, dacă acesta este situat la o distanţă de maximum 500 m de amplasament.

Sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări: activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; dispunerea pe faţade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile şi a antenelor pentru telefonie mobilă; depozitare angro; depozitare pentru vânzări a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; activităţi poluante, platforme de precolectare a deşeurilor urbane.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 592/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 592 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 592/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu