Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 580 din 22 septembrie 1992

de modificare si completare a Hotaririi Guvernului nr. 354/1990 privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 299 din 24 noiembrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotarirea Guvernului nr. 354 din 2 aprilie 1990 privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Modul de organizare si functionare, precum si atributiile Fundatiei Culturale Romane se stabilesc prin statutul anexa, care face parte din prezenta hotarire."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Fundatia Culturala Romana poate produce, edita si difuza reviste, carti si alte publicatii de profil, material audiovizual, precum si alte asemenea produse culturale.
    Fundatia asigura sau, in asociere, poate infiinta, in conditiile legii, entitati economice cu caracter lucrativ, ale caror activitati sint compatibile cu scopurile sale statutare, utilizind profiturile realizate in satisfacerea acestor scopuri, dupa plata impozitului pe profit, stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Fundatia poate infiinta filiale in tara si in strainatate."
    Art. 2
    Articolele 7 si 8 se abroga.

                    PRIM-MINISTRU
                  THEODOR STOLOJAN

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul culturii,
                          Ludovic Spiess

                          Ministrul afacerilor externe,
                          Adrian Nastase

                          Ministrul economiei si finantelor,
                          George Danielescu

                          pt. Ministrul bugetului,
                          veniturilor statului si
                          controlului financiar,
                          Nicolae Vacaroiu,
                          secretar de stat


    ANEXA 1

                  STATUTUL DE FUNCTIONARE SI ORGANIZARE
                      a Fundatiei Culturale Romane

    CAP. 1
    Functionare
    (Denumire, natura juridica, sediu, obiect, scopuri, patrimoniu)

    Art. 1
    Fundatia Culturala Romana este persoana juridica autonoma si functioneaza ca institutie culturala, de utilitate publica, apolitica, pe durata nelimitata.
    Art. 2
    Fundatia are sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 38, putind deschide filiale in alte localitati din tara sau din strainatate.
    Art. 3
    Obiectul activitatii Fundatiei Culturale Romane il constituie desfasurarea unor programe de schimburi cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ, documentar, intre persoane fizice, institutii neguvernamentale, asociatii profesionale interesind sfera sa de activitate, pentru favorizarea cunoasterii si raspindirii culturii romane, stabilirii de legaturi culturale si spirituale cu romanii si originarii din Romania, precum si stimularea cunoasterii altor culturi, indeosebi a celor interferate spatiului spiritualitatii romanesti oriunde in lume.
    Art. 4
    In acest scop, Fundatia Culturala Romana:
    - mentine si intareste legaturile cu romanii din afara frontierelor tarii, precum si cu persoanele care apartin spatiului spiritualitatii romanesti, in vederea pastrarii identitatii lor culturale, de limba si traditii;
    - promoveaza si sprijina activitatile de studiu si cercetare cu privire la istoria si civilizatia romanilor;
    - mentine legaturi cu asociatii culturale si ligi de prietenie din strainatate;
    - acorda burse si organizeaza cursuri lingvistice, de istorie si cultura, in tara si in strainatate;
    - doteaza biblioteci, institute de invatamint, centre culturale si asezaminte, din tara si strainatate, cu publicatii, carti, mobilier etc.;
    - organizeaza sau participa la expozitii, spectacole, concerte si alte manifestari cultural-artistice;
    - produce, editeaza si difuzeaza carti si reviste, material audiovizual, precum si alte asemenea produse culturale;
    - organizeaza orice alte actiuni compatibile cu obiectul sau de activitate.
    Art. 5
    Patrimoniul Fundatiei Culturale Romane se compune din bunurile imobiliare si mobiliare trecute in administrarea sa prin actul de infiintare sau dobindite ulterior, potrivit legii.
    Finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare se asigura din:
    - venituri proprii;
    - donatii acordate de persoane fizice si juridice;
    - subventii de la bugetul de stat.
    Fundatia Culturala Romana dispune de cont bancar.
    Art. 6
    Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai daca nu sint grevate de conditii sau sarcini care ar afecta autonomia fundatiei sau de natura sa-i impuna o conduita morala contrara obiectului de activitate si scopurilor stabilite prin prezentul statut.
    Art. 7
    Fundatia poate infiinta, potrivit legii, entitati economice proprii, cu capital exclusiv al fundatiei, realizat din venituri proprii sau din donatii, precum si in asociere cu alte capitaluri, beneficiind de profiturile ramase dupa plata impozitului pe profit datorat in conditiile legii.
    De asemenea, in indeplinirea obiectivelor statutare, fundatia va putea incheia conventii de cooperare economica sau cu caracter de mutualitate cu alte persoane juridice romane ori straine.

    CAP. 2
    Organizare si administrare

    Art. 8
    Organele de conducere si administrare ale Fundatiei Culturale Romane sint:
    - Consiliul director;
    - Consiliul de administratie;
    - Forumul.
    Art. 9
    Consiliul director este organul de conducere al Fundatiei Culturale Romane.
    Consiliul este alcatuit din presedinte si 22 membri. In compunerea consiliului intra 2 vicepresedinti, dintre care unul executiv, salarizat, secretarul executiv, conducatorii departamentelor functionale, Centrului de Studii Transilvane, publicatiilor si editurii fundatiei, reprezentantii unor institutii publice cu activitati similare celei desfasurate de fundatie, precum si 3 membri, personalitati prestigioase din lumea culturii.
    Institutiile publice reprezentate in consiliu sint: Academia Romana, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Invatamintului si Stiintei.
    Reprezentantii institutiilor publice impreuna cu sefii departamentelor functionale, ai Centrului de Studii Transilvane, publicatiilor si editurii aleg prin vot secret, cu majoritate simpla, cei 3 membri, personalitati prestigioase din lumea culturii.
    Art. 10
    Atributiile consiliului director sint urmatoarele:
    - alege si revoca presedintele fundatiei;
    - aproba si modifica programele de activitate ale fundatiei;
    - face propuneri pentru bugetul de venituri si cheltuieli, care se aproba in conditiile prevazute de lege;
    - face acte de dispozitie privind valori mai mari de 200.000 lei; nu pot fi instrainate, cu indiferent ce titlu sau grevate, bunurile proprietate de stat date in administratie fundatiei;
    - hotaraste, in conditiile legii, infiintarea de entitati economice cu scop lucrativ;
    - stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor functionale si ale angajatilor;
    - numeste comisia de cenzori, alcatuita din 3 membri;
    - ia orice alta masura care nu este interzisa prin lege sau care nu este data prin statut in competenta unui alt organ.
    Art. 11
    Consiliul director isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu majoritate de doua treimi, afara de cazurile in care prin statut se prevede altfel.
    Art. 12
    Presedintele fundatiei este o personalitate de prestigiu national si international, neangajata politic.
    El este ales cu o majoritate de doua treimi din totalul numarului membrilor consiliului director, pe o perioada de 4 ani.
    Presedintele poate fi revocat sau suspendat din functie pentru savirsirea unor grave incalcari ale prevederilor statutului.
    Mandatul presedintelui se reinnoieste la fiecare patru ani.
    Art. 13
    Presedintele reprezinta fundatia in toate actele sale si realizeaza conducerea operativa a acesteia. Presedintele conduce de asemenea activitatea consiliului de administratie.
    Art. 14
    Vicepresedintii si secretarul executiv sint numiti de presedinte, la propunerea comitetului director.
    Art. 15
    Vicepresedintii coopereaza cu presedintele, in limita competentelor atribuite, la realizarea activitatii fundatiei.
    In absenta presedintelui, vicepresedintele executiv indeplineste toate atributiile acestuia.
    Art. 16
    Secretarul executiv urmareste aducerea la indeplinire a hotaririlor organelor de conducere ale fundatiei si coordoneaza activitatea personalului salariat al acesteia.
    Art. 17
    Consiliul de administratie este organul de coordonare a activitatii curente a Fundatiei Culturale Romane si este alcatuit din 5 membri, dintre membrii consiliului director, dupa cum urmeaza: presedinte, vicepresedintele executiv, secretarul executiv, directorul economic si cite unul dintre directorii departamentelor functionale, desemnat prin rotatie.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie sint urmatoarele:
    - elaboreaza programul de activitate al fundatiei si bugetul de venituri si cheltuieli, care sint supuse aprobarii consiliului director;
    - analizeaza si aproba propunerile presedintelui fundatiei privind activitatile curente ale acesteia, precum si modul de organizare si finantare a activitatilor;
    - accepta liberalitatile in conditiile prevazute de statut si stabileste destinatia ce urmeaza a fi data acestora, tinind seama de clauzele ori sarcinile impuse de autor, precum si de interesele de utilitate publica ale fundatiei;
    - aproba actele de dispozitie pentru valori de pina la 200.000 lei, informind despre aceste masuri, ulterior, consiliul director;
    - intocmeste raportul de activitate al fundatiei si bilantul contabil, pe care le prezinta consiliului director;
    - aproba Regulamentul interior de functionare a fundatiei;
    - indeplineste alte atributii stabilite de consiliul director.
    Art. 19
    Consiliul de administratie se intruneste in fiecare luna, precum si la solicitarea presedintelui.
    Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.
    Art. 20
    Structura organizatorica a fundatiei este constituita din urmatoarele departamente: Cercetare, Analiza si Programe, Relatii Internationale - Educatie si Invatamint, Schimburi Culturale, Diaspora, Casa de Presa si Editura, Analiza Economica, Finantare, Contabilitate, Centrul de Studii Transilvane.
    Art. 21
    Activitatea financiara a fundatiei este verificata de o comisie de cenzori, care functioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

    CAP. 3
    Membri de onoare. Forumul Romaniei

    Art. 22
    Fundatia Culturala Romana poate acorda titlul de membru de onoare al fundatiei unor persoane care s-au ilustrat prin contributii remarcabile in promovarea culturii si spiritualitatii romanesti, sau care au consolidat, prin activitatea lor, prestigiul moral al fundatiei si nu sustin programatic si activ puncte de vedere cu caracter extremist, de intoleranta nationala, rasiala sau confesionala.
    Membrii de onoare pot proveni dintre:
    - reprezentantii comunitatilor etnice sau spirituale romanesti de pretutindeni, indiferent de apartenenta statala, confesionala si de optiunile politice;
    - personalitati culturale, artistice, stiintifice, din tara si strainatate, care contribuie la realizarea scopurilor formulate prin prezentul statut;
    - membri ai uniunilor si asociatiilor de creatie, organizatiilor profesionale si cultelor;
    Titlul de membru de onoare este acordat de consiliul director, la propunerea consiliului de administratie sau a presedintelui fundatiei.
    Art. 23
    Forumul se constituie prin participarea urmatoarelor persoane:
    - membrii consiliului director al fundatiei si membrii de onoare ai fundatiei;
    - reprezentanti ai uniunilor si asociatiilor de creatie;
    - reprezentanti ai organizatiilor profesionale de ziaristi;
    - membri ai asociatiilor profesionale ale oamenilor de cultura, stiinta si invatamint;
    - reprezentanti ai principalelor culte din Romania;
    - delegati ai comunitatilor romanesti sau de limba romana, din strainatate, interesate in realizarea scopurilor fundatiei.
    Hotaririle forumului au un caracter de recomandare.
    Art. 24
    Forumul fundatiei se constituie in reuniuni ordinare o data la patru ani, iar in reuniuni extraordinare, ori de cite ori este nevoie.
    Art. 25
    Modul de desemnare si convocare a participantilor, fixarea ordinii de zi, desfasurarea dezbaterilor, precum si procedura de adoptare a hotaririlor se stabilesc printr-un regulament aprobat de catre consiliul director.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 26
    Fundatia va pregati si publica anual un raport general cu privire la activitatea desfasurata.
    Art. 27
    Incetarea activitatii Fundatiei Culturale Romane poate avea loc numai ca urmare a hotaririi de dizolvare, luata cu o majoritate de patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.
    Conditiile lichidarii patrimoniului se stabilesc prin actul de dizolvare.
    Art. 28
    Pina la alegerea consiliului director, fundatia va fi condusa de un consiliu provizoriu, alcatuit din presedinte, vicepresedinti, secretar executiv, conducatorii departamentelor functionale, ai publicatiilor, Editurii si Centrului de Studii Transilvane.
    In termen de o luna de la adoptarea statutului, consiliul provizoriu va proceda la organizarea si definitivarea consiliului director, potrivit normelor prezentului statut.
    Art. 29
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 580/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 580 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu