Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 552 din 14 septembrie 1992

privind circulatia titlurilor de valoare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 258 din 15 octombrie 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea asigurarii si garantarii circulatiei institutionalizate a titlurilor de valoare reprezentand actiuni si obligatiuni emise de societati comerciale si a certificatelor de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private, precum si a asigurarii de informatii publice adecvate, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare face parte din Ministerul Economiei si Finantelor, este coordonata de ministrul economiei si finantelor si este condusa de un sef al agentiei asimilat functiei de director. Structura organizatorica si regulamentul de lucru al acesteia se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare este creata in scopul de a controla si certifica valabilitatea emiterii si circulatiei titlurilor de valoare emise de societatile comerciale si a circulatiei certificatelor de proprietate emise de Fondurile Proprietatii Private, de a atesta agentiile de negociere si agentii de negociere ai acestor titluri, precum si pentru a crea o baza corespunzatoare de informatii publice, financiare, in beneficiul investitorilor potentiali.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare isi desfasoara activitatea sub indrumarea unui consiliu de coordonare, compus din membri numiti prin ordin al ministrului economiei si finantelor, din cadrul personalului Ministerului Economiei si Finantelor si din persoane recomandate de Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 5
    Persoanele juridice care procedeaza la emisiunea sau vanzarea de titluri de valoare prin oferta publica sunt obligate sa se inregistreze si sa obtina autorizarea de emisiune la Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare.
    Autorizatia de emisiune se obtine pe baza prospectului de oferta publica, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale prezentelor reglementari.
    Raspunsul privind autorizarea ofertei publice se transmite de catre agentie in cel mult 20 de zile de la data primirii prospectului de oferta publica.
    Prospectul de oferta publica va contine cel putin urmatoarele:
    1. Numele emitentului.
    2. Sediul inregistrat.
    3. Numarul si data inmatricularii la Oficiul Registrului comertului.
    4. Durata (sau o declaratie conform careia emitentul are succesiune perpetua in ceea ce priveste numele societatii).
    5. Capitalul subscris si varsat si o descriere a aporturilor de capital pe baza carora s-au emis titlurile.
    6. Numarul de salariati.
    7. Curriculum vitae (varsta, educatia, calificarea, experienta profesionala a directorilor si executorului).
    8. Informatii referitoare la activitatea emitentului, necesare pentru o evaluare generala de catre viitorul detinator al hartiilor de valoare (incluzand, dar nu limitand, informatii privind organizarea, operatiunile, vanzarile, precum si o prezentare a dezvoltarii generale a activitatii emitentului pe o perioada de timp in care emitentul se poate angaja in activitate, si la posibila extindere a activitatii estimata pentru urmatorii 3 ani).
    9. Bilantul contabil pentru anul fiscal trecut sau, in cazul primului an de activitate a agentilor economici, evidenta sintetica a perioadei respective, confirmate de organele financiare teritoriale.
    10. In masura in care sunt relevate, urmatoarele date privind oferta:
    a) data si sursa deciziei pentru a face o noua emisiune (ex: hotarari ale actionarilor, rezolutii ale consiliului de administratie);
    b) destinatiile principale ale incasarilor obtinute din vanzarea hartiilor de valoare;
    c) marimea fondurilor scontate a fi obtinute;
    d) tipuri de hartii de valoare care urmeaza a fi emise;
    e) numarul, valoarea nominala si/sau valoarea de subscriptie a hartiilor de valoare;
    f) numerele de lot si serie a hartiilor de valoare;
    g) locul si datele de deschidere pentru oferta hartiilor de valoare;
    h) pretul propus al emisiunii;
    i) numele si adresa agentului de negocieri al subscriitorului, daca exista;
    j) procedurile de adoptat in caz de supra si subscriere;
    k) numele si adresa fiecarui autor si/sau agent insarcinat cu plata, executia si mentinerea registrului de hartii de valoare.
    11. O lista cu titlul, suma si procentul voturilor hartiilor de valoare emise de catre emitent si destinate de fiecare persoana sau grup de persoane care au completat o cerere de negociere, lista care va nominaliza fiecare asemenea proprietar.
    12. Daca vor fi emise obligatiuni sau titluri de valoare, prospectul va contine un rezumat al urmatoarelor:
    a) titlul acestor hartii de valoare, suma oferita si, in caz de inscriere, cantitatea totala autorizata si cantitatea totala la vedere, la cea mai recenta data posibila;
    b) prevederi in ceea ce priveste termenul de scadenta, dobanda, conversiunea, rascumpararea, amortizarea sau retragerea;
    c) prevederi in ceea ce priveste subordonarea drepturilor detinatorilor de hartii de valoare in raport cu alti detinatori de hartii de valoare sau creditori ai emitentului;
    d) contractele financiare ale emitentului;
    e) tipurile de evenimente care conduc la incapacitate de plata;
    f) prevederi referitoare la modificarea caracteristicilor hartiilor de valoare sau a drepturilor detinatorilor de hartii de valoare;
    g) daca este necesar, procedura necesara sa impuna actiuni din partea mandatarului;
    h) orice alte conditii materiale.
    13. Daca se emit actiuni sau alte hartii de valoare similare, prospectul va contine un rezumat al urmatoarelor:
    a) titlul clasei de hartii de valoare;
    b) prevederi referitoare la drepturi de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemtiune si restrictii in ceea ce priveste instrainarea;
    c) prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de hartii de valoare;
    d) orice alte conditii materiale.
    14. Daca se emit garantii sau alte drepturi, prospectul va contine un rezumat al urmatoarelor:
    a) volumul hartiilor de valoare ce sustin aceste garantii sau drepturi;
    b) perioada in care si pretul la care garantiile si drepturile pot fi exercitate;
    c) volumul si drepturile garantiilor la vedere;
    d) prevederi referitoare la schimbari sau ajustari in pret;
    e) orice alte conditii considerate oportune.
    15. Natura si rezultatele din cele care urmeaza si implica emitentul sau oricare din filialele sale pe ultimii 3 ani (sau o perioada mai scurta, in raport cu data constituirii agentului economic) in care emitentul poate fi angajat in activitate.
    Orice lichidare, falimentare sau procedee similare.
    Schimbarea structurii capitalului, fuziuni, dezmembrari, achizitionarea sau vanzarea orcarei cantitati de active sau alte schimbari materiale in modalitatea de organizare si conducere a activitatii.
    16. O discutie a principalilor factori care fac oferta speculativa sau de mare risc, care trebuie inscrisa in prospect.

    Art. 6
    Negocierile si operatiunile comerciale cu titluri de valoare se fac de catre agenti de negocieri, la comanda si pe spezele clientilor lor.
    Agentii de negocieri se numesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor dintre persoanele recomandate de consiliul de coordonare al agentiei. Recomandarea va fi insotita de motivare si curriculum vitae al persoanelor selectate pe criterii de pregatire profesionala adecvata.
    Agentii de negocieri vor semna un angajament de loialitate si confidentialitate si, la intrarea in functie, vor depune juramant in acest sens in fata plenului consiliului de coordonare.
    Art. 7
    Agentul de negociere va publica in beneficiul persoanei ofertante de hartii de valoare un anunt, intr-un ziar de circulatie nationala, cu cel putin 7 zile inainte de oferta acestor titluri, care va contine informatii generale despre oferta cuprinse in prospectul de oferta, data aprobarii de catre Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare, locul si perioada in care prospectul poate fi consultat, adresa si telefonul pentru a solicita in scris o copie a prospectului, data si locul vanzarii titlurilor de valoare, modalitatile de plata.
    Art. 8
    Agentul de negociere poate inchide oferta inainte de data anuntata, daca oferta a fost in intregime subscrisa si prospectul a stabilit posibilitatea unei inchideri premature a perioadei de ofertare.
    Agentul de negociere va intocmi un raport al rezultatelor ofertei catre Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare in cursul a 7 zile dupa data inchiderii perioadei de ofertare.
    Subscriptiile pentru hartiile de valoare facute inainte de data stabilita de deschidere a ofertei si/sau dupa data inchiderii acesteia vor fi nevalidate.
    Art. 9
    Daca in timpul anterior completarii ofertei hartiilor de valoare apare un eveniment, astfel incat prospectul sa includa o afirmatie neadevarata sau sa omita sa includa un fapt material care contravine datelor cuprinse in prospectul publicat, ofertantul hartiilor de valoare sau agentul de negociere va corecta imediat prospectul si va comunica acest fapt agentiei si fiecarei persoane care a primit sau urmeaza sa primeasca prospectul.
    Art. 10
    Pentru asigurarea de informatii publice in beneficiul investitorilor potentiali, incurajarii si facilitarii investitiilor in Romania, fiecare societate:
    a) va publica, cel putin o data pe an, un raport asupra activitatii sale, precum si pozitia sa economica si financiara, care va reflecta o imagine adevarata si corecta a profitului sau pierderilor societatii in acel an si stadiul activitatii societatii la sfarsitul anului;
    b) va publica, in cotidiene de mare tiraj, data si locul in care raportul anual va fi accesibil orcarei persoane, spre a fi studiat;
    c) va inainta raportul anual tuturor detinatorilor de hartii de valoare ale societatii si catre Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare in 15 zile de la data depunerii bilantului contabil la organele financiare. Raportul anual va contine minimum:
    a) un scurt sumar al evenimentelor anului trecut;
    b) bilantul, contul de profit si pierderi, conturi consolidate (daca este cazul), certificate de catre un expert autorizat;
    c) date asupra hartiilor de valoare emise in cursul anului trecut;
    d) prezentarea si curriculum vitae pentru noii membrii ai conducerii, daca exista, si o declaratie a motivelor schimbarii.
    Art. 11
    Orice persoana sau grup de persoane care, ca rezultat al achizitionarii directe sau indirecte a drepturilor de proprietate asupra oricarei hartii de valoare, este sau sunt, direct sau indirect, proprietarul sau proprietarii  a mai mult de 10% din totalul consolidat al drepturilor de vot corespunzator tuturor categoriilor de actiuni cu drept de vot ale emitentului, vor trimite acestuia, la sediul sau principal, precum si Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare, in termen de 10 zile de la achizitie, declaratia sa de intentie.
    Declaratia de intentie va include urmatoarele informatii:
    a) numele persoanei raportoare;
    b) cetatenia sau locul organizatiei persoanei raportoare si - daca este cazul - al fiecarui membru al grupului;
    c) numele emitentului;
    d) titlul clasei de hartii de valoare;
    e) data evenimentului care reclama completarea unei astfel de declaratii;
    f) numarul de parti detinute de catre persoana raportoare si, daca este cazul, de oricare membru din grup (si identificarea acelor parti pe care are dreptul sa le achizitioneze);
    g) procentajul din totalul drepturilor de vot corespunzatoare tuturor categoriilor de actiuni ale emitentului si identificarea procentajului pe care are dreptul sa-l achizitioneze.
    Art. 12
    Orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care intentioneaza ca prin intermediul Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare sa lanseze o oferta publica de cumparare de titluri de valoare de natura celor prevazute la art. 1, este obligata sa solicite, in prealabil, autorizarea acesteia.
    In vederea obtinerii autorizatiei, solicitantul va depune la sediul Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare un document de oferta publica de cumparare, cuprinzand datele de identificare si conditiile ofertei sale.
    Documentul de oferta va cuprinde informatii veridice si suficiente pentru a permite acelora carora le este adresata sa ia hotararea in deplina cunostinta de cauza.
    Dupa primirea autorizatiei, initiatorul ofertei publice va face public continutul ofertei sale cu cel putin 15 zile inainte de data operatiunii.
    Oferta publica de cumparare trebuie sa respecte principiile concurentei loiale; in mod special, oferta de cumparare trebuie sa asigure tratamentul nediferentiat al cumparatorilor de aceeasi categorie.
    Orice masura luata de catre o societate vizata de o oferta publica de cumparare, cu scopul de a descuraja cererea de oferta sau a o impiedica, trebuie autorizata de adunarea generala a respectivei societati inainte de data publicarii raspunsului de oferta facuta organelor agentiei care il vor face public.
    Art. 13
    Agentia va interzice oferta publica de cumparare care nu respecta prevederile reglementarilor de fata. Eventualele contracte incheiate pe baza sau ca urmare a unei oferte neacceptate de agentie sunt nule de drept.
    Art. 14
    Ofertantul va putea extinde durata ofertei publice de cumparare numai cu aprobarea prealabila a agentiei.
    Art. 15
    Agentia va putea elabora si stabili reglementari suplimentare privind indatoririle celui care lanseaza cererea de oferta publica de cumparare.
    Art. 16
    Consiliul de administratie al societatii comerciale vizate de oferta de cumparare are obligatia de a notifica aceasta actionarilor, impreuna cu pozitia sa in legatura cu oferta primita.
    In cazul existentei mai multor oferte publice de cumparare, actionarii societatii vizate au dreptul de a alege in mod liber una dintre ele.
    Art. 17
    In vederea organizarii si functionarii Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare, numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei si Finantelor prin Hotararea Guvernului nr. 365/1992 se suplimenteaza cu 20 posturi de specialitate.
    La intrarea in vigoare a Legii bursei si a institutiei corespunzatoare de supraveghere - Comisia Valorilor Mobiliare - organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Titluri de Valoare vor fi reanalizate si adaptate noilor prevederi legale.
    Art. 18
    Ministerul Economiei si Finantelor va asigura conditiile de functionare a agentiei in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul economiei si finantelor,
                           George Danielescu

                           Presedintele Agentiei
                           Nationale pentru Privatizare si
                           Dezvoltarea Intreprinderilor
                           Mici si Mijlocii,
                           Adrian Severin,
                           secretar de stat
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 552/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 552 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu