E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 532 din  1 iulie 1999

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din  8 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 372/1997 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 24 iulie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului pentru
                       Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                            METODOLOGIE
de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora

    La stabilirea nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, respectiv caminele pentru pensionari si batrani caminele-spital si caminele-atelier, si la incasarea acesteia se au in vedere urmatoarele prevederi:
    Art. 1
    (1) Sunt obligate la plata contributiei lunare de intretinere persoanele asistate in institutiile de asistenta sociala, care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent.
    (2) La stabilirea contributiei de intretinere nu se iau in calcul veniturile realizate de persoana asistata din prestarea unor activitati lucrative in cadrul actiunilor de ergoterapie, organizate de institutiile de ocrotire. De asemenea, nu se iau in calcul indemnizatia de ingrijire ce se acorda persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, ajutorul social lunar acordat pe baza legislatiei privind pensiile, ajutorul special lunar acordat in baza Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, precum si ajutorul social acordat in baza Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a caror plata se sisteaza pe perioada internarii.
    Art. 2
    (1) Contributia de intretinere stabilita nu va depasi costul mediu lunar de intretinere.
    (2) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste anual de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru caminele de pensionari si de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru caminele de batrani, caminele-spital si caminele-atelier, cu avizul Ministerului Finantelor, pe categorii de institutii de asistenta sociala, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent pentru hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament.
    (3) Costul mediu lunar de intretinere poate fi modificat in cursul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care intervin indexari ale alocatiei zilnice de hrana.
    Art. 3
    (1) In cazul in care persoana asistata nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decat costul mediu lunar de intretinere stabilit, plata contributiei de intretinere se datoreaza in totalitate sau partial, dupa caz, de catre sotul (sotia), copiii sau parintii acesteia.
    (2) Contributia de intretinere se datoreaza in urmatoarea ordine de obligare la plata:
    a) sotul pentru sotie sau, dupa caz, sotia pentru sot;
    b) copiii pentru parinti;
    c) parintii pentru copii.
    (3) In cazul in care una dintre persoanele care datoreaza plata, potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a costului intretinerii celui asistat, diferenta de plata trece in obligatia celorlalte persoane, in ordinea stabilita la alin. (2), pana la completarea integrala a cuantumului contributiei de intretinere; cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligati la plata, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele respective.
    (4) In cazul in care obligatia de plata a contributiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita si numai de una dintre acestea, care isi asuma obligatia de intretinere.
    (5) Sunt scutiti de la plata contributiei de intretinere sustinatorii legali ai persoanelor internate in caminele-atelier, precum si sustinatorii legali ai bolnavilor neuropsihici asistati in caminele-spital.
    (6) Pentru persoanele obligate la plata contributiei de intretinere la stabilirea cuantumului acesteia se iau in considerare toate veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala, alocatie de sprijin, ajutoare si indemnizatii cu caracter permanent, acordate potrivit legii, incasari banesti de la societatile si asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole si a celor provenite din industria casnica si mestesugareasca, din exercitarea meseriilor, din vanzari si inchirieri de locuinte si terenuri, din prestari de servicii, precum si din orice alte venituri realizate.
    Art. 4
    La stabilirea contributiei de intretinere in sarcina persoanelor asistate se procedeaza astfel:
    a) din veniturile proprii lunare se deduc obligatiile legale de intretinere ale asistatului, aflate in executare;
    b) din suma ramasa se deduce 20%, dar nu mai putin de 15.000 lei, suma ce se lasa la dispozitie celui asistat, pentru cheltuieli personale;
    c) suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care cel asistat ii intretine efectiv - sot, sotie, copii - (inclusiv persoana asistata), in masura in care acestia nu au venituri proprii si nu beneficiaza de internare in institutii de asistenta sociala, stabilindu-se in acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoana. Suma astfel rezultata se stabileste drept contributie lunara de intretinere.
    Art. 5
    (1) La stabilirea cuantumului contributiei de intretinere in sarcina altor persoane decat cea asistata (sustinatorii legali), cand acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrala a contributiei, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligatii legale de intretinere, aflate in executare;
    b) suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care sustinatorii legali ii au efectiv in intretinere;
    c) in raport cu suma astfel rezultata - care reprezinta venitul mediu net lunar pe o persoana - se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de sustinatorul legal al persoanei asistate, folosindu-se urmatoarele intervale de venituri:
____________________________________________________________
    Venitul mediu net lunar             Contributia lunara
         pe o persoana                (% din contributia de
             (lei)                    intretinere calculata)
____________________________________________________________
pana la   450.000                             scutit
          450.001 -   550.000                   20
          550.001 -   700.000                   40
          700.001 -   850.000                   60
          850.001 - 1.000.000                   80
peste   1.000.000                              100
____________________________________________________________

    (2) La stabilirea contributiei de intretinere, in conditiile alin. (1), se procedeaza la retinerea sumei, in ordinea de obligatie la plata, mentionata la art. 3 alin. (2), pana la completarea sumei corespunzatoare costului intretinerii; cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor in cauza, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele obligate la plata.
    (3) Intervalele de venituri prevazute la lit. c) a alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
    (4) Daca persoana asistata si sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentand contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in institutia de asistenta sociala se suporta din bugetul acestei institutii.
    (5) Atunci cand asistatii lipsesc din institutia de asistenta sociala pe perioade mai mari de 5 zile, contributia de intretinere de platit se recalculeaza scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective. Recalcularea se face numai in situatia in care contributia de intretinere lunara, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de intretinere.
    Art. 6
    (1) Cand internarea intr-o institutie de asistenta sociala este solicitata de persoana in cauza, aprobarea internarii se acorda pe baza semnarii, in prealabil, a unui angajament de plata, in care se inscriu datele privind persoana internata si, dupa caz, persoana care se obliga la plata contributiei de intretinere.
    (2) Daca cei obligati la plata (asistatul, sotul/sotia, copiii sau parintii) nu au posibilitatea materiala de a se angaja la plata integrala a costului intretinerii, acestia vor prezenta documentele necesare in vederea calcularii contributiei de intretinere potrivit prevederilor prezentei metodologii. Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata si a cuantumului sumelor ce le revine de platit, se intocmeste un angajament de plata pentru fiecare dintre acestea, cu mentionarea sumelor respective.
    Art. 7
    (1) Inaintea internarii fiecare dintre cei obligati la plata contributiei de intretinere semneaza un angajament de plata, care constituie titlu executoriu, in conditiile legii. Modelul este prevazut in anexa la prezenta metodologie.
    (2) Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare, dintre care: un exemplar se ataseaza la dosarul asistatului, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contributiei de intretinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmeaza sa faca retinerile sau care urmareste plata contributiei de intretinere.
    (3) Sumele reprezentand contributiile de intretinere lunare, datorate de persoanele obligate la plata, se retin de institutia de asistenta sociala in cazul in care cel obligat la plata este pensionar; in celelalte cazuri plata se face la organele financiare in a caror raza de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmari si incasarea sumelor.
    (4) Organele care fac retinerea sau urmarirea platii contributiilor de intretinere confirma in scris institutiilor de asistenta sociala respective luarea in evidenta a acestora, precum si cazurile in care, din diferite motive retinerea sau urmarirea nu mai este posibila.
    (5) Institutiile de asistenta sociala au obligatia sa informeze persoanele obligate la plata contributiei de intretinere ori de cate ori intervin modificari ale cuantumului contributiilor sau incetarea platii acestora.
    (6) Plata contributiilor de intretinere din pensiile sau ajutoarele acordate de organizatii din strainatate se face direct institutiei de asistenta sociala. Aceasta precizare se inscrie in angajamentul de plata.
    Art. 8
    (1) Contributia de intretinere se stabileste de catre directia generala de munca si protectie sociala teritoriala sau, dupa caz, de inspectoratul teritorial de stat pentru handicapati, care aproba internarea in institutia de asistenta sociala, si se consemneaza in angajamentul de plata semnat de persoana care se obliga sa faca plata. In angajamentul de plata se mentioneaza si consimtamantul persoanei care urmeaza sa achite contributia de intretinere, in conditiile majorarii cuantumului acesteia ca urmare a indexarii veniturilor si a modificarii costului lunar de intretinere. In angajamentul de plata se mentioneaza si obligatia de a aduce la cunostinta institutiilor de asistenta sociala orice modificare intervenita in situatia veniturilor personale sau ale familiei asistatului.
    (2) Recalcularea contributiei de intretinere dupa internare, ca urmare a modificarilor veniturilor persoanei internate sau ale persoanelor obligate la plata contributiei de intretinere, se efectueaza de institutia de asistenta sociala.
    (3) In vederea stabilirii contributiei de intretinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde, pe langa documentatia necesara internarii, si actele privind starea civila, componenta familiei si situatia materiala a celui internat, precum si a persoanelor din familie sau a sustinatorilor legali care pot fi obligati la plata, astfel:
    a) copii de pe certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei asistate, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz;
    b) declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz;
    c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere ca nu are venituri, legalizata;
    d) copii de pe hotarari judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui asistat, daca este cazul;
    e) copii de pe eventualele hotarari judecatoresti actualizate, prin care cei care datoreaza plata contributiei de intretinere au stabilite obligatii de intretinere si fata de alte persoane;
    f) ancheta sociala privind situatia persoanei asistate si a familiei acesteia.
    (4) Sumele incasate cu titlu de contributie de intretinere se varsa in termen de 3 zile la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale din care este finantata institutia de asistenta sociala.

    ANEXA 1
    la metodologie

                        ANGAJAMENT DE PLATA

    Subsemnatul(a) .................., domiciliat(a) in*1) ...................., in calitate de*2) ..................................., cu incepere de la data de ..........................., ma oblig sa platesc suma de ......................, reprezentand contributia de intretinere stabilita de*3) ......................., pentru*4) ............................, asistat in*5) ........................ .
    In cazul in care intervin majorari ale cuantumului contributiei de intretinere, ma oblig sa platesc suma stabilita.
    Suma de mai sus se va retine lunar din venitul subsemnatului de catre ........................ a judetului/municipiului ................. sau va fi urmarita la plata prin*6) ............................ .
    Ma angajez pe propria raspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de munca, a domiciliului sau a veniturilor sa o comunic, in cel mult 15 zile, institutiei de asistenta sociala pentru care am subscris prezentul angajament.
    Intocmit in*7) ..............., la data de ............, in trei exemplare dintre care am primit un exemplar.
    Semnatura*8) .............................
    Completat si semnat in fata noastra,
    Semnatura*9) .............................
    Se completeaza cu:

------------
    *1) Adresa exacta (localitatea, judetul, strada, numarul etc.).
    *2) Asistat, sot, sotie, fiu, fiica, mama, tata, dupa caz.
    *3) Denumirea institutiei de asistenta sociala care a calculat contributia de intretinere (directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, inspectoratul teritorial de stat pentru persoanele cu handicap sau institutia de asistenta sociala).
    *4) Numele persoanei asistate.
    *5) Denumirea si sediul institutiei de asistenta sociala.
    *6) Administratia financiara a judetului/municipiului/sectorului ......... .
    *7) Localitatea.
    *8) Semnatura persoanei care se obliga la plata.
    *9) Semnatura conducatorului institutiei de asistenta sociala.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 532/1999

 
13.12.2013 22:15:26  Anonim  a scris :
lege 532 este o lege prost gindita nu faciliteaza persoana cu probleme ci ajuta sistemul sa se mentina asa ca pe timpul lui ceausescu voi nu aveti nici un interes sa ne ajutati degeaba va numiti anph sinteti mai handicapati decit noi
   
 
13.12.2013 22:12:26  Anonim  a scris :
daca voi luati unei persoane cu handicap ca lucreaza in siste cum il mai motivati sa munceasca sau sasi mai faca o familie asa cum sint eu stanciu grigore nicolaie ne folositi dep sclavi sistemului ce motivatie eu mai am sa muncesc nu mai bine stu si imi dati voi
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu