E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 522 din 24 august 1998

privind infiintarea Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 335 din  7 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" - S.A., denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, cu sigla A.I.B.O., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", care se desfiinteaza.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica. Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin transferuri de la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este persoana juridica romana, cu sediul in comuna Otopeni, sos. Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, judetul Ilfov.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este de 141.014.103 mii lei si se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", trec in proprietatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se regasesc in capitalul social initial.
    (3) Bunurile proprietate publica de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, reprezentand piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de imbarcare-debarcare, precum si terenurile de sub acestea, aflate in administrarea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", se concesioneaza de catre Ministerul Transporturilor Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in conditiile legii.
    (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publica nu se regaseste in valoarea capitalului social al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publica, concesionate Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, se constituie venituri proprii ale acestuia.
    (6) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (7) Terenurile aflate in proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", care nu fac obiectul domeniului public, trec in proprietatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, includerea in capitalul social al acestuia efectuandu-se potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sunt detinute in totalitate de statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care isi exercita drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va putea fi privatizat in conditiile legii, statul pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure pozitia majoritara.
    Art. 4
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestatii, servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau in concesiune, in vederea asigurarii conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va putea efectua orice alte operatiuni si activitati legale necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (3) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni elaboreaza norme specifice care devin obligatorii, dupa aprobarea lor de catre Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum si pentru agentii economici si organele autoritatii de stat care isi desfasoara activitatea in perimetrul aeroportului.
    Art. 5
    (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe si din alte surse atrase, potrivit legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii aeroportuare, aprobate de catre Guvern pana la data infiintarii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (3) Crearea de noi bunuri proprietate publica, dezvoltarea si modernizarea celor existente in scopul extinderii si modernizarii activitatii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investitii respective se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) Bunurile de natura proprietatii publice, rezultate in urma finalizarii programelor de investitii aprobate de Guvern pana la data infiintarii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, precum si alte bunuri de natura proprietatii publice nou-create sau rezultate in urma dezvoltarii sau/si modernizarii celor existente se concesioneaza acestuia in conditiile legilor in vigoare.
    (5) Obligatiile de plata ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, nescadente pana la data infiintarii acestuia, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru realizarea programelor de investitii apartinand domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, se vor asigura din surse proprii si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (6) Obligatiile de plata nescadente pana la data infiintarii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, pentru crearea de noi bunuri proprietate publica, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publica existente, inclusiv sumele aferente din imprumuturi, impreuna cu dobanzile si comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare.
    Art. 6
    Prestarea de servicii in interesul institutiilor statului se va efectua pe baza unor contracte incheiate intre Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, si solicitant, pe de alta parte.
    Art. 7
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate pune la dispozitie spatii si utilitati necesare institutiilor statului, care desfasoara activitati in cadrul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si au ca scop apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica. Pentru asigurarea acestor spatii si utilitati, Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, cu avizul Ministerului Transporturilor, va incheia contracte cu institutiile statului implicate in activitatile de aparare, siguranta nationala si ordine publica, care isi desfasoara activitatea in cadrul aeroportului.
    Art. 8
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este condus de adunarea generala a actionarilor, constituita din imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    (2) Adunarea generala a actionarilor are atributii si competente stabilite prin statut.
    (3) Pana la privatizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin ministrul transporturilor sau prin imputernicitii mandatati de acesta.
    Art. 9
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este administrat de consiliul de administratie, ales de adunarea generala a actionarilor.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (4) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Aeroportul International Bucuresti - Otopeni preia activul si pasivul pe baza bilantului contabil de la data de 30 iunie 1998, precum si toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" si se substituie in toate litigiile in curs ale acesteia.
    Art. 11
    Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", preluat de catre Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, este considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activitatii aeroporturilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonoma "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele
                       Consiliului pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

    ANEXA 1

                               STATUTUL
    Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni"- S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" - S.A., cu sigla A.I.B.O., denumita in continuare Aeroportul International Bucuresti - Otopeni.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la Aeroportul International Bucuresti - Otopeni se vor mentiona denumirea acestuia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este in comuna Otopeni, sos. Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, judetul Ilfov, si poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri si altele asemenea in tara si in strainatate, legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 4
    Durata
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii lui in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    (1) Scopul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni il constituie efectuarea de prestatii, servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau in concesiune, in vederea asigurarii conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va efectua orice operatiuni si activitati necesare pregatirii si promovarii obiectului de activitate, in scopul acesta putand efectua orice feluri de operatiuni legale.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni are ca obiect de activitate:
    I. In domeniul tehnic:
    1. asigura exploatarea, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare: piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces si de incinta, parkinguri, aerogari, hangare, constructii, instalatii si echipamente speciale, precum si alte dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare, in concordanta cu standardele interne si internationale, in vederea satisfacerii cerintelor transportului aerian;
    2. asigura exploatarea, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor aeroportuare in sectoarele mecanoenergetic, telecomunicatii, de transport si deservire aeroportuara, tehnica de calcul si informatica, supraveghere si control, informatii si publicitate;
    3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice adaptate la specificul dotarii, pentru exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare;
    4. organizeaza si tine evidenta de cadastru;
    5. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele de servituti aeronautice ale aeroportului, in vederea avizarii acestora de catre organele in drept;
    6. aplica reglementarile interne si internationale privind activitatea aeroportuara;
    7. organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, specifica domeniului aeroportuar, potrivit normelor interne si internationale;
    8. asigura controlul desfasurarii proceselor si operatiunilor aeroportuare, in vederea respectarii normelor, reglementarilor si recomandarilor de exploatare aeroportuara interna si internationala;
    9. elaboreaza si propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la exploatarea, dezvoltarea si modernizarea sa;
    10. intocmeste studii si cercetari referitoare la dezvoltarea, modernizarea si optimizarea activitatii aeroportuare, precum si la impactul aeroportului in zona sa de influenta;
    11. prin posibilitati proprii sau cu parteneri din tara si din strainatate, pe baza de contract, realizeaza activitati de import si de aprovizionare tehnico-materiala;
    12. organizeaza si desfasoara activitati de cooperare tehnica, economica cu firme din tara si din strainatate in domeniul sau de activitate, potrivit normelor interne si internationale in vigoare;
    13. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, in tara sau in strainatate, a personalului propriu. Atesta calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitatilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele in vigoare interne sau internationale prevad alte conditii de atestare.
    II. In domeniul operational:
    1. asigura aplicarea reglementarilor interne si internationale privind activitatea aeroportuara;
    2. asigura facilitati de protectie a navigatiei aeriene, de infrastructura, mecanoenergetice, de telecomunicatii, informatice, de anuntare de supraveghere, de paza si control, necesare desfasurarii in conditii de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si de marfuri, executate de transportatori interni si externi;
    3. asigura supervizarea la sol: servicii de reprezentanta si legatura cu autoritatile locale sau cu oricare alta entitate; controlul inregistrarilor si comunicatii; servicii de manipulare, stocare si administrare a unitatilor de incarcare; orice altfel de serviciu de supervizare, inaintea, in timpul sau dupa zbor, si orice altfel de servicii administrative cerute de utilizatori;
    4. asigura orice fel de asistenta la sosirea, plecarea, transferul sau tranzitul pasagerilor, in sau in afara aeroportului, incluzand primirea si informarea acestora, verificarea biletelor si a documentelor de calatorie, inregistrarea bagajelor si transportul lor in zona de sortare;
    5. asigura orice fel de operatiune privind tratamentul bagajelor, manipularea lor in zonele de inregistrare si sortare, sortarea, pregatirea acestora pentru plecare, incarcarea si descarcarea lor de pe mijloacele de transport de la aeronava la zona de sortare si invers;
    6. asigura orice fel de operatiune privind tratamentul marfurilor si al postei, manipulare, transport, stocare la export, tranzit si import, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarea documentelor de insotire, organizarea procedurilor de vamuire si implementarea oricaror proceduri de securitate in acord cu transportatorul sau impuse de circumstante;
    7. asigura activitatea de escala a aeronavelor, cuprinzand conducerea aeronavei la sol, la sosire si la plecare; asistarea aeronavei la plecare; furnizarea si operarea mijloacelor necesare; organizarea comunicatiilor intre aeronava si sol; incarcarea si descarcarea aeronavei, inclusiv aprovizionarea si operarea mijloacelor corespunzatoare, ca si transportul echipajului si al pasagerilor intre aeronava si terminal; furnizarea si operarea unitatilor pentru alimentarea, aprovizionarea si pornirea aeronavei; organizarea masurilor de siguranta impotriva focului si altor riscuri, ca si furnizarea si operarea mijloacelor necesare; miscarea aeronavei la sol, la sosire si la plecare, precum si furnizarea si operarea mijloacelor corespunzatoare; curatarea interioara si exterioara a aeronavei, servicii de toaleta si apa; racorirea si incalzirea cabinei, indepartarea zapezii si a ghetii, dezghetarea aeronavei;
    8. asigura organizarea si efectuarea operatiunilor de alimentare cu combustibil, stocarea combustibililor, controlul calitatii combustibililor, alimentarea cu ulei si cu alte fluide;
    9. asigura organizarea si executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, cargoului si al postei intre aeroport si orice alt punct, precum si orice alt transport cerut de transportator;
    10. asigura organizarea si executarea transportului, incarcarii si descarcarii din avion a mancarii si bauturii, depozitarea mancarii, bauturilor si echipamentului necesar prepararii lor, curatarea acestui echipament;
    11. asigura organizarea si executarea de activitati si servicii cu specific aeroportuar;
    12. asigura datele de informare aeronautica interna si internationala cu privire la starea si functionarea sectoarelor si a mijloacelor care concura la activitatea aeroportuara;
    13. asigura elaborarea si aplicarea programului de securitate aeroportuara prin personalul propriu si in colaborare cu fortele militare si civile competente; asigura eliberarea documentelor de acces in zonele aeroportului, precum si controlul acceselor;
    14. organizeaza si coordoneaza elaborarea procedurilor de instiintare si scoatere a personalului in situatii deosebite si stabileste mijloacele de alarmare;
    15. participa la planurile de actiune privind alarmarea, cautarea si salvarea aeronavelor aflate in dificultate;
    16. organizeaza si executa controlul tehnic periodic in vederea omologarii infrastructurii, instalatiilor si a echipamentelor proprii, obtinerii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;
    17. asigura organizarea si efectuarea controlului medical al personalului aeroportului si interventia de urgenta in aeroport; asigura, contra cost, asistenta medicala personalului companiilor aeriene, agentilor economici, precum si servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;
    18. asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea activitatilor aeroportuare, a atributiilor de serviciu si a celorlalte prevederi legale de catre intregul personal aeroportuar si sanctioneaza abaterile constatate;
    19. asigura coordonarea intregii activitati aeroportuare desfasurate in spatiul aeroportuar. Elaboreaza norme, normative, regulamente si instructiuni pentru intreaga activitate aeroportuara, urmareste aplicarea acestora si sanctioneaza abaterile constatate. Incheie regulamente-cadru cu organele statului si cu agentii economici implicati in activitatea aeroportuara, pentru stabilirea obligatiilor, responsabilitatilor si a modului comun de actiune;
    20. in cadrul obiectului de activitate isi poate diversifica serviciile in scopul cresterii veniturilor si al satisfacerii cererii activitatii aeroportuare.
    III. In domeniul economico-financiar:
    1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, urmareste executarea acestora conform legislatiei in vigoare;
    2. elaboreaza programul sau de dezvoltare si modernizare, solicita acordarea de alocatii bugetare si de alte surse prevazute de lege pentru finantare, urmareste elaborarea si avizarea legala a documentatiei tehnice de executie si realizarea obiectivelor programate;
    3. pregateste documentele necesare si fundamenteaza cheltuielile de administrare si exploatare pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor si redeventelor in lei si in valuta pentru toate prestatiile efectuate conform obiectului sau de activitate;
    4. efectueaza prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializeaza produse in regim "duty-free", in conditiile legii, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializeaza bunuri de larg consum, alimentare si nealimentare, echipamente si utilaje specifice activitatii aeroportuare si piesele de schimb aferente;
    5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitatii pe care o desfasoara;
    6. efectueaza operatiuni de comert exterior si de marketing;
    7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul sau de activitate si poate participa la seminariile si conferintele organizate;
    8. fundamenteaza politica de credite si a altor surse de finantare a sa;
    9. asigura patrimoniul si activitatea aeroportului prin agenti economici specializati in acest domeniu;
    10. incheie contracte de prestari de servicii, inchiriere, antrepriza, asistenta tehnica, consultanta, asigurari, asociere etc. pentru realizarea obiectului sau de activitate, cu parteneri din tara si din strainatate;
    11. incheie contracte de inchiriere, concesiune si subconcesiune pentru utilizarea terenurilor, infrastructurii, instalatiilor si echipamentelor aeroportuare, in scopul realizarii obiectului sau de activitate;
    12. achizitioneaza terenuri noi pentru dezvoltarea si modernizarea platformei aeroportuare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este de 141.014.103 mii lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni", conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este reprezentat prin 1.410.141 actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (4) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate fi privatizat, in conditiile legii, statul roman pastrand pachetul majoritar.
    (5) Pana la privatizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din drepturile de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul Transporturilor.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (2) Capitalul social poate fi majorat prin:
    a) subscriere de noi aporturi la capital, in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului si primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Aeroportului International Bucuresti - Otopeni cu actiuni ale acestuia;
    d) includerea valorii, dupa expertizare, a terenurilor apartinand domeniului privat al statului care trec in proprietatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    e) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea ramasa, fie dizolvarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
    (2) Titlurile mentionate in alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, semnatura presedintelui consiliului de administratie si a unui membru al acestuia.
    (4) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul aeroportului.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni la Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, fara a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Actiunile subscrise si varsate de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, si orice alte drepturi prevazute in statut.
    (2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Cand o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare, in mod solidar, pentru efectuarea varsamintelor datorate.
    (6) Obligatiile Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (7) Patrimoniul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    (8) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile in orice raporturi cu Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, care nu recunoaste pentru fiecare actiune decat un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de administratie al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni de la publicarea pierderii actiunilor actionarul va putea obtine un duplicat al acestora.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Componenta si atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, care decide asupra activitatii acestuia si asupra politicii economice.
    (2) Pana la privatizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, care va numi un consiliu de administratie.
    (3) Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
    (4) In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor se stabileste regulamentul de functionare a acesteia.
    (5) Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    (6) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) alege cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    b) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale comisiei de cenzori si stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie;
    c) stabileste si modifica programele de activitate si bugetul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in conditiile legii;
    d) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori, dupa caz, si aproba repartizarea profitului intre actionari;
    e) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si la realizarea de investitii noi;
    f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a directorului general, a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    g) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    h) hotaraste in orice alte probleme privind Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, care intra in competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit legii si prezentului statut.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    b) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    c) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
    d) hotaraste cu privire la modificarea statutului;
    e) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, precum si la asocierea acestuia cu terte persoane fizice sau juridice pentru formarea de asociatii sau societati cu sau fara personalitate juridica;
    f) hotaraste cu privire la regimul de amortizare a fondurilor fixe;
    g) hotaraste schimbarea formei juridice a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    h) aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    i) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
    j) aproba conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    k) aproba emisiunea de obligatiuni;
    l) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    m) adopta orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, in termen de maximum 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
    (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de inlocuitorul desemnat de acesta.
    (3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este necesar, la solicitarea actionarului care detine pozitia de control, la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor sau la cererea detinatorilor a cel putin 10% din capitalul social.
    (4) In toate cazurile adunarea generala a actionarilor va fi convocata cu cel putin 30 de zile inainte. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata, transmisa fiecarui detinator de actiuni la ultima adresa inregistrata in registrul actionarilor. In situatia in care numarul actionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sau in orice alt loc specificat in convocare.
    (7) La propunerea actionarilor, cu acordul majoritatii reprezentand doua treimi din capitalul social, in sedintele adunarii generale a actionarilor pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise in ordinea de zi.
    (8) Membrii consiliului de administratie al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni participa la adunarile generale ale actionarilor in calitate de invitati.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social. Hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor detinatorilor capitalului social, care sunt reprezentati in aceasta.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social. La prima adunare hotararile se iau cu votul unui numar de actionari, care sunt reprezentati in aceasta, ce detin cel putin jumatate din capitalul social, iar la a doua adunare, cu votul unui numar de actionari, care sunt reprezentati in aceasta, ce detin cel putin o treime din capitalul social.
    (3) Sedintele adunarii generale a actionarilor sunt conduse de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre o persoana desemnata pentru a-l inlocui. In perioada in care statul este actionar unic, sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor fi conduse de catre un membru ales de acestea.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru desfasurarea sedintei. Secretarul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care va fi consemnat intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse in discutie, hotararile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si listele de prezenta a actionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedinta.
    (6) Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati sau care au votat impotriva.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.
    (5) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni au dreptul de a se retrage din acesta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare si functionare
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este administrat de un consiliu de administratie compus din 7 administratori, dupa cum urmeaza:
    - presedintele consiliului de administratie, care indeplineste si functia de director general al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - 2 reprezentanti ai Ministerului Transporturilor;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - ingineri, economisti si juristi, specialisti din sectoarele de activitate ale aeroportului. Membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;
    c) sa nu aiba calitatea de deputat sau de senator.
    (2) Consiliul de administratie al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este ales de catre adunarea generala a actionarilor. In perioada in care Ministerul Transporturilor detine pachetul majoritar de actiuni, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul administratorilor. Sedintele ordinare se anunta tuturor membrilor consiliului de administratie cu cel putin 3 zile inainte de tinerea lor, prin grija secretarului. Modificarea datei se transmite cu cel putin 24 de ore inainte. Ordinea de zi si materialele destinate a fi discutate in sedintele ordinare se elaboreaza in scris si se depun la secretariatul consiliului de administratie, astfel incat sa poata fi transmise tuturor membrilor cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii sedintei.
    (4) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru al consiliului, delegat de presedinte.
    (5) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de presedintele consiliului de administratie. Secretarul consiliului de administratie intocmeste si pastreaza dosarele sedintelor, care trebuie sa contina:
    - procesul-verbal al sedintei;
    - ordinea de zi, materialele scrise si documentare pentru sedinta;
    - stenograma sau materialele de inregistrare a lucrarilor sedintei, daca au existat;
    - hotararile adoptate, cu lista persoanelor carora le-au fost difuzate.
    Inainte de inceperea sedintei consiliului de administratie, secretarul acestuia prezinta presedintelui sau persoanei care urmeaza sa conduca lucrarile sedintei o nota cuprinzand:
    - situatia indeplinirii hotararilor si sarcinilor cu termene de rezolvare stabilite in sedintele anterioare;
    - numele membrilor consiliului de administratie care au anuntat ca nu pot participa la sedinta respectiva si motivele, daca se cunosc.
    Secretarul consiliului de administratie tine un registru unic de inregistrare si numerotare a hotararilor consiliului de administratie al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si urmareste permanent stadiul indeplinirii lor. Numerotarea hotararilor consiliului de administratie se face in ordinea adoptarii lor, anual.
    (6) La lucrarile consiliului de administratie pot participa ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care Aeroportul International Bucuresti - Otopeni are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai acestuia si reprezentanti ai sindicatelor.
    (7) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite.
    (9) Sedintele consiliului de administratie se tin in prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor consiliului de administratie. Hotararile consiliului de administratie se adopta prin vot deschis. La cererea a doua treimi din numarul membrilor prezenti se poate stabili ca o anumita hotarare sa fie adoptata prin vot secret. Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi. Votul presedintelui, la adoptarea hotararilor, este egal cu al fiecarui membru al consiliului de administratie. In caz de egalitate, votul sau este decisiv.
    (10) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea consiliului de administratie. Procesul-verbal al sedintei trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, urmatoarele:
    - data tinerii sedintei;
    - felul sedintei (ordinara sau extraordinara);
    - membrii consiliului de administratie care sunt prezenti;
    - membrii consiliului de administratie care sunt absenti (motivele);
    - prezentarea unor invitati (numele, prenumele si calitatea), cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la a caror dezbatere au fost invitati;
    - prezentarea unor reprezentanti ai sindicatului sau ai salariatilor (nume, prenume), daca participa, cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la care trebuie sa participe;
    - ordinea de zi propusa si adoptata;
    - problemele discutate, in ordinea dezbaterilor, cu mentionarea obiectiilor si a propunerilor deosebite;
    - hotararile adoptate, felul voturilor, nominalizarea membrilor consiliului de administratie care s-au abtinut sau au fost impotriva acestor hotarari, cu consemnarea obiectiilor;
    - data urmatoarei sedinte a consiliului de administratie, daca a fost hotarata.
    (11) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenti la sedinta consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Hotararea consiliului de administratie este semnata de presedintele consiliului de administratie si de secretari.
    (13) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, putand fi reinvestiti, si isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.
    (14) Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie, membrii acestuia primesc o indemnizatie, al carei cuantum se stabileste de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale.
    (15) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Aeroportul International Bucuresti - Otopeni pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greselile in administrarea acestuia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut.
    (17) Conducerea operativa a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi.
    (18) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    (19) Presedintele si membrii consiliului de administratie, cu avizul prealabil al adunarii generale a actionarilor, vor putea exercita functii pentru care se acorda sau nu drepturi salariale intr-o alta societate comerciala, exceptand societatile comerciale la care Aeroportul International Bucuresti - Otopeni detine pozitia de control sau majoritara.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    - aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    - analizeaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare, modernizare, restructurare si retehnologizare a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - aproba structura organizatorica si functionala a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    - aproba statul de functii si structura personalului, corespunzator necesitatilor activitatii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri si altele asemenea, in tara si in strainatate si aproba participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    - convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    - aproba structura personalului pentru agentiile din tara ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, precum si propunerile nominale pentru personalul detasat la agentiile din strainatate;
    - analizeaza bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar anterior, pe care le inainteaza spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
    - aproba, potrivit competentelor stabilite, investitiile ce urmeaza a fi realizate de Aeroportul International Bucuresti - Otopeni din surse proprii, in conditiile legii;
    - analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli pe baza de balanta contabila si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
    - aproba sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si a fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, si aproba componenta si mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de munca;
    - aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat cu reprezentantii salariatilor, potrivit legii;
    - aproba volumul creditelor bancare curente, al creditelor comerciale si al garantiilor ce urmeaza a fi contractate de Aeroportul International Bucuresti - Otopeni;
    - aproba sau propune, dupa caz, modificari in volumul fondului de rezerva;
    - propune majorarea sau diminuarea patrimoniul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni in conditiile legii;
    - aproba, potrivit legii, rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - prezinta ministrului transporturilor propuneri de acte normative si modificari ale celor existente pentru a fi supuse aprobarii potrivit legii;
    - isi da acordul pentru vanzarea de cladiri, spatii si terenuri ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sau aproba inchirierea acestora;
    - coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, in conditiile legii, a intregului patrimoniu al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor instrainarea bunurilor imobile apartinand Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in conditiile stabilite de lege;
    - aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si stabileste preturile si tarifele pentru prestatiile efectuate;
    - aproba criteriile de diferentiere a preturilor si tarifelor serviciilor pentru care este prevazuta incadrarea in limite de baza, de volum si complexitate;
    - propune adunarii generale a actionarilor scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    - aproba durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate si nerecuperate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune;
    - aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni; in cazul amortizarii accelerate, va propune Ministerului Finantelor aprobarea acestui sistem;
    - aproba valoarea actualizata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit de Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, estimate la inscrierea lor in activ pe baza propunerilor facute de specialistii acestuia;
    - aproba declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe existente in patrimoniul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - aproba programul de lucru al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - analizeaza si hotaraste, potrivit competentelor sale, asupra propunerilor, cererilor si contestatiilor salariatilor Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - analizeaza activitatea contractuala a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - stabileste indemnizatia secretarului consiliului de administratie;
    - hotaraste asupra invitarii reprezentantilor salariatilor la sedintele consiliului de administratie, atunci cand se dezbat probleme de interes profesional, economic, social sau cultural, si stabileste numarul acestora;
    - numeste directorii executivi, la propunerea directorului general;
    - aproba regulamentul de ordine interioara;
    - indeplineste orice alte atributii stabilite conform legii;
    - analizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si il transmite spre aprobare conform legii;
    - intocmeste si transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluat in bugetul de stat anual, la termenele prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, necesarul resurselor financiare ce urmeaza a fi asigurate de la bugetul de stat, in completarea surselor proprii, a surselor atrase si a creditelor contractate de Aeroportul International Bucuresti - Otopeni pentru finantarea programului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni", precum si a surselor de la bugetul de stat, necesare finantarii programelor de investitii aferente bunurilor publice;
    - intocmeste si transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluat in bugetul de stat anual, la termenele prevazute de Legea privind finantele publice, necesarul resurselor financiare ce urmeaza a fi asigurate de la bugetul de stat pentru rambursarea ratelor scadente, a dobanzilor si a altor comisioane aferente creditelor externe si interne contractate pentru finantarea obiectivului "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni".

    CAP. 6
    Atributiile directorului general

    Art. 20
    (1) Directorul general conduce activitatea curenta a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor. Pentru aceasta directorul general emite decizii. Directorul general raporteaza consiliului de administratie despre principalele masuri si decizii luate in perioada dintre doua sedinte ale consiliului de administratie. Directorul general are urmatoarele atributii si competente:
    - angajeaza Aeroportul International Bucuresti - Otopeni in raporturile cu persoane juridice si fizice, romane sau straine, precum si in fata organelor jurisdictionale;
    - reprezinta Aeroportul International Bucuresti - Otopeni in relatiile cu persoanele juridice si fizice romane, cu organismele si organizatiile internationale la care acesta a aderat, cu alte aeroporturi romane sau din alte state, precum si cu companii aeriene;
    - aproba mandatul delegatilor Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, care participa la negocierea unor contracte interne sau externe, la reuniuni sau la conferinte interne sau internationale;
    - propune consiliului de administratie spre aprobare numirea si revocarea directorilor executivi ai Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - angajeaza si concediaza personalul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, in conditiile legii;
    - propune consiliului de administratie spre aprobare personalul nominalizat pentru ocuparea posturilor de la agentiile, filialele, birourile din tara si din strainatate;
    - aproba redistribuirea posturilor vacante in cadrul compartimentelor functionale ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, fara a depasi numarul de personal aprobat;
    - negociaza si semneaza contractele individuale de munca pentru salariatii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni;
    - organizeaza, urmareste si raspunde de indeplinirea:
    a) bugetului de venituri si cheltuieli;
    b) programului de investitii;
    c) programului de retehnologizare;
    d) programului de reparatii;
    e) programului de achizitionare a materialelor, echipamentelor, pieselor;
    f) programului de lucru;
    g) programului de restructurare;
    - stabileste relatiile functionale si de cooperare in structura organizatorica aprobata;
    - urmareste operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de catre consiliul de administratie;
    - semneaza in numele Aeroportului International Bucuresti - Otopeni contractul colectiv de munca si asigura indeplinirea angajamentelor acestuia decurgand din contract;
    - aproba premiile, ajutoarele materiale si sporurile salariale care revin angajatilor prin lege, potrivit contractului colectiv de munca;
    - rezolva, in limitele competentelor legale, cererile si sesizarile salariatilor Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, precum si ale altor persoane care se adreseaza acestuia.
    (2) Directorul general indeplineste orice alte atributii sau sarcini care le revin prin lege sau prin alte acte normative directorilor sau directorilor generali ai societatilor comerciale sau care sunt stabilite prin hotarari ale consiliului de administratie sau ale adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 7
    Gestiunea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni

    Art. 21
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este controlata de actionari prin 3 cenzori alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, cenzorii vor fi recomandati de catre Ministerul Finantelor.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti care ii vor inlocui in conditiile legii, in caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza modul de efectuare a inventarierii, de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si evidentierea acesteia in bilantul anual, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul administratie asupra conturilor Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    - la lichidarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate.
    (6) Cenzorii se intrunesc la sediul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
    (8) Atributiile si modul de lucru ale cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile lor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    - sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    - sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    - sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor,
    - sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea in functie o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) Un cenzor poate fi inlocuit cu cenzorul supleant cel mai in varsta, in caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat. Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se mai poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la intrunirea cea mai apropiata a adunarii generale a actionarilor. In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (14) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni

    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni.
    Art. 23
    Personalul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni
    (1) Personalul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen si/sau selectie.
    (2) Conditiile de organizare si de desfasurare a concursului, examenului si selectiei, precum si conditiile de angajare se stabilesc prin regulamentul consiliului de administratie.
    (3) Personalul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este supus Statutului personalului din aviatia civila, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile, precum si regulamentului de ordine interioara.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Directorii executivi ai Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sunt numiti si revocati de consiliul de administratie.
    (6) Persoanele din conducerea compartimentelor si personalul de executie ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni sunt numite si concediate de catre directorul general.
    (7) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Art. 24
    Investitii noi si reparatii capitale
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni isi acopera cheltuielile de exploatare din veniturile proprii. Cheltuielile de capital ale Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite bancare si surse atrase. Finantarea programelor de investitii aeroportuare, aprobate de catre Guvern pana la data infiintarii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (2) Crearea de noi bunuri proprietate publica, dezvoltarea si modernizarea celor existente in scopul extinderii si modernizarii activitatii Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investitie respective se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni organizeaza si conduce evidenta contabila, potrivit legii.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se stabileste pe baza bilantului aprobat de catre adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, care nu contravin dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Din profitul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni ramas dupa plata impozitului pe profit se vor constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre adunarea generala a actionarilor in conditiile legii.
    (4) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (5) Plata dividendelor cuvenite actionarilor, rezultate dupa constituirea fondurilor prevazute de lege din profitul net, se face de catre Aeroportul International Bucuresti - Otopeni in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (6) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital social si in limita capitalului social subscris.
    (8) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate beneficia de reducerea sau de scutirea de impozite si taxe, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Registrele Aeroportului International Bucuresti - Otopeni
    Aeroportul International Bucuresti - Otopeni tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 28
    Asocierea
    (1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate constitui, singur sau impreuna cu alte persoane juridice, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni la constituirea de noi persoane juridice sau la incheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, modificarea formei juridice a Aeroportului International Bucuresti - Otopeni se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni:
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
    (2) Dizolvarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare, Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va fi lichidat.
    (2) Lichidarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Aeroportul International Bucuresti - Otopeni si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum si cu cele ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 522/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 522 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 522/1998
Hotărârea 1208 2009
privind înfiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti" - S.A. prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti"- S.A. cu Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti Baneasa -Aurel Vlaicu"- S.A.
Hotărârea 1096 2008
pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroporturilor de interes national
Hotărârea 321 2007
privind infiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti" - S.A. prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti" - S.A. cu Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Hotărârea 527 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 522/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu