E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 521 din 24 august 1998

privind infiintarea Societatii Nationale "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 334 din  7 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A., denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Timisoara, cu sigla A.I.T., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara" care se desfiinteaza.
    (2) Aeroportul International Timisoara este societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica. Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin transferuri de la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Aeroportul International Timisoara este persoana juridica romana, cu sediul in comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, judetul Timis.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Aeroportului International Timisoara este de 8.307.515 mii lei si se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", trec in proprietatea Aeroportului International Timisoara la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se regasesc in capitalul social initial.
    (3) Bunurile proprietate publica de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, reprezentand piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de imbarcare-debarcare, precum si terenurile de sub acestea, aflate in administrarea Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", se concesioneaza de catre Ministerul Transporturilor Aeroportului International Timisoara, in conditiile legii.
    (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publica nu se regaseste in valoarea capitalului social al Aeroportului International Timisoara.
    (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publica, concesionate Aeroportului International Timisoara, se constituie venituri proprii ale acestuia.
    (6) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii Aeroportului International Timisoara.
    (7) Terenurile aflate in proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", care nu fac obiectul domeniului public, trec in proprietatea Aeroportului International Timisoara, includerea in capitalul social efectuandu-se potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, actiunile Aeroportului International Timisoara sunt detinute in totalitate de statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care isi exercita drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic.
    (2) Aeroportul International Timisoara va putea fi privatizat in conditiile legii, statul pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure pozitia majoritara.
    Art. 4
    (1) Aeroportul International Timisoara are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestatii, servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau in concesiune, in vederea asigurarii conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national.
    (2) Aeroportul International Timisoara va putea efectua orice alte operatiuni si activitati legale, necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (3) Aeroportul International Timisoara elaboreaza norme specifice care devin obligatorii, dupa aprobarea lor de catre Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum si pentru agentii economici si organele autoritatii de stat care isi desfasoara activitatea in perimetrul aeroportului.
    Art. 5
    (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului International Timisoara, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe si din alte surse atrase, potrivit legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii aeroportuare, aprobate de catre Guvern pana la data infiintarii Aeroportului International Timisoara, se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (3) Crearea de noi bunuri proprietate publica, dezvoltarea si modernizarea celor existente in scopul extinderii si modernizarii activitatii Aeroportului International Timisoara se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investitii respective se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (4) Bunurile de natura proprietatii publice, rezultate in urma finalizarii programelor de investitii aprobate de Guvern pana la data infiintarii Aeroportului International Timisoara, precum si alte bunuri de natura proprietatii publice nou-create sau rezultate in urma dezvoltarii sau/si modernizarii celor existente se concesioneaza acestuia in conditiile legilor in vigoare.
    (5) Obligatiile de plata ale Aeroportului International Timisoara, nescadente pana la data infiintarii acestuia, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru realizarea programelor de investitii apartinand domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului International Timisoara, se vor asigura din surse proprii si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (6) Obligatiile de plata nescadente pana la data infiintarii Aeroportului International Timisoara, pentru crearea de noi bunuri proprietate publica, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publica existente, inclusiv sumele aferente din imprumuturi, impreuna cu dobanzile si comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare.
    Art. 6
    Prestarea de servicii in interesul institutiilor statului se va efectua pe baza unor contracte incheiate intre Aeroportul International Timisoara cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, si solicitant, pe de alta parte.
    Art. 7
    Aeroportul International Timisoara poate pune la dispozitie spatii si utilitati necesare institutiilor statului care desfasoara activitati in cadrul Aeroportului International Timisoara si au ca scop apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica.
    Pentru asigurarea acestor spatii si utilitati, Aeroportul International Timisoara, cu avizul Ministerului Transporturilor va incheia contracte cu institutiile statului implicate in activitatile de aparare, siguranta nationala si ordine publica, care isi desfasoara activitatea in cadrul aeroportului.
    Art. 8
    (1) Aeroportul International Timisoara este condus de adunarea generala a actionarilor, constituita din imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    (2) Adunarea generala a actionarilor are atributii si competente stabilite prin statut.
    (3) Pana la privatizarea Aeroportului International Timisoara, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin imputernicitii mandatati de acesta.
    Art. 9
    (1) Aeroportul International Timisoara este administrat de consiliul de administratie, ales de adunarea generala a actionarilor.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Aeroportului International Timisoara.
    (4) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.
    Art. 10
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Aeroportul International Timisoara preia activul si pasivul pe baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1998, precum si toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara" si se substituie in toate litigiile in curs ale acesteia.
    Art. 11
    Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", preluat de catre Aeroportul International Timisoara, este considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile Hotararii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activitatii aeroporturilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonoma "Aeroportul International Timisoara", se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

    ANEXA 1

                              STATUTUL
Societatii Nationale "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A., cu sigla A.I.T., denumita in continuare Aeroportul International Timisoara.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la societate se vor mentiona denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    (1) Aeroportul International Timisoara este persoana juridica romana, initial cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
    (2) Aeroportul International Timisoara are ca obiect, in principal, activitati de interes public national si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul Aeroportului International Timisoara este in comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, judetul Timis, si poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legilor in vigoare.
    (2) Aeroportul International Timisoara poate infiinta reprezentante, agentii, sucursale sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, situate in alte localitati din tara si din strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Aeroportul International Timisoara se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acestuia la registrul comertului.

    CAP. 2
    Domeniul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Domeniul de activitate
    Aeroportul International Timisoara este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor sa desfasoare, in principal, activitati de interes public national, avand ca scop, conform obiectului sau de activitate, efectuarea de prestatii, servicii, lucrari de administrare si exploatare a bunurilor din patrimoniu sau aflate in proprietate ori in concesiune, in vederea realizarii traficului national si international al aeronavelor, asigurand tranzitul de persoane si de marfuri.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Aeroportul International Timisoara are ca obiect de activitate:
    a) exploatarea bazei aeroportuare proprii;
    b) organizarea si tinerea evidentei de cadastru a bunurilor imobile si a terenurilor incluse in capitalul social sau primite in concesiune;
    c) dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor romanesti si straine;
    d) organizarea, asigurarea si efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
    e) asigurarea facilitatilor de control antideturnare, de control vamal si pentru trecerea frontierei de stat, de control veterinar si fitosanitar, de sanatate publica;
    f) coordonarea activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri si de marfuri, a serviciilor necesare activitatilor de aviatie generala;
    g) asigurarea securitatii pasagerilor, aeronavelor, instalatiilor, echipamentelor, cladirilor si a bunurilor transportate, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale in domeniul aviatiei civile;
    h) aplicarea masurilor de protectie a mediului in conformitate cu legislatia in vigoare;
    i) asistenta pentru cautarea si salvarea aeronavelor aflate in primejdie si a supravietuitorilor accidentelor de aviatie;
    j) elaborarea de norme specifice, care reglementeaza atat activitatea proprie, cat si activitatea agentilor economici si a institutiilor statului in cadrul aeroportului, si supunerea acestora spre aprobare Ministerului Transporturilor;
    k) intretinerea, modernizarea si dezvoltarea pistelor de decolare-aterizare, a cailor de rulare si a platformelor de imbarcare-debarcare, a echipamentelor, instalatiilor, constructiilor si a mijloacelor tehnice din dotare;
    l) introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
    m) realizarea cooperarii in domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu organizatiile internationale de profil si cu alte aeroporturi;
    n) prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea de produse in regim "duty free", in conditiile legii, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea de bunuri de larg consum, alimentare si nealimentare, comercializarea de echipamente si utilaje specifice activitatii aeroportuare si de piese de schimb aferente;
    o) proiectare, executie si service de echipamente si mijloace tehnice aeroportuare, in conditiile prevazute de lege;
    p) proiectare, executie, reparatii si prestari servicii legate de construirea si intretinerea infrastructurilor aeroportuare, in conditiile prevazute de lege;
    q) management, consultanta si asistenta de specialitate in domeniul aeroportuar.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al Aeroportului International Timisoara este de 8.307.515 mii lei, constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara", conform datelor din bilantul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.
    (2) Capitalul social initial este reprezentat prin 83.075 actiuni nominative, avand fiecare o valoare nominala de 100.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii Aeroportului International Timisoara.
    (4) Aeroportul International Timisoara poate fi privatizat, in conditiile legii, statul roman pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure o pozitie majoritara.
    (5) Pana la privatizarea Aeroportului International Timisoara, actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul Transporturilor.
    (6) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al Aeroportului International Timisoara, in conditiile legii.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) subscriere de noi aporturi la capital, in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului si a primelor de emisiune;
    d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Aeroportului International Timisoara cu actiuni ale acestuia;
    e) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legilor in vigoare.
    (3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea ramasa, fie dizolvarea Aeroportului International Timisoara.
    (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
    (2) Titlurile mentionate in alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevazute de legislatia in vigoare.
    (3) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului International Timisoara, semnatura presedintelui consiliului de administratie si a unui membru al acestuia.
    (4) Aeroportul International Timisoara va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul aeroportului.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni la Aeroportul International Timisoara fara a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Aeroportul International Timisoara este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legislatiei in vigoare.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Actiunile subscrise si varsate de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, si orice alte drepturi prevazute in statut.
    (2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Cand o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare, in mod solidar, pentru efectuarea varsamintelor datorate.
    (6) Obligatiile Aeroportului International Timisoara sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (7) Patrimoniul Aeroportului International Timisoara nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    (8) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul Aeroportului International Timisoara ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesionarea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile in orice raporturi cu aeroportul, care nu recunoaste in cazul cesionarii decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesionarea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte, in scris, Consiliul de administratie al Aeroportului International Timisoara si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul acestuia. Dupa 6 luni de la publicarea pierderii actiunilor actionarul va putea obtine un duplicat al acestora.

    CAP. 4
    Conducerea si administrarea Aeroportului International Timisoara

    Art. 14
    Adunarea generala a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentanti ai actionarilor, este organul de conducere al Aeroportului International Timisoara care decide asupra activitatii acestuia si asupra politicii lui economice.
    (2) Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia Aeroportului International Timisoara avand ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor care va numi un consiliu de administratie.
    (3) In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de functionare a acesteia.
    (4) Pentru activitatea depusa, reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea exercitiului financiar anual.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este necesar, la solicitarea actionarului care detine pozitia de control, la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor sau la cererea detinatorilor a cel putin 10% din capitalul social.
    (3) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana desemnata sa ii tina locul.
    (4) In toate cazurile, adunarea generala a actionarilor va fi convocata cu cel putin 30 de zile inainte. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata, transmisa fiecarui detinator de actiuni la ultima adresa inregistrata in registrul actionarilor. In situatia in care numarul actionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul Aeroportului International Timisoara sau in orice alt loc specificat in convocare.
    (7) Pentru adunarile generale ordinare actionarii vor primi, o data cu invitatia, situatia bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, raportul de activitate si raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar incheiat, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate pentru exercitiul urmator.
    (8) La propunerea actionarilor, cu acordul majoritatii reprezentand doua treimi din capitalul social, in sedintele adunarilor generale ale actionarilor pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise in ordinea de zi.
    (9) Membrii consiliului de administratie al Aeroportului International Timisoara participa la adunarile generale ale actionarilor in calitate de invitati.
    Art. 16
    Competentele adunarii generale ordinare a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:
    a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si sa fixeze dividendul potrivit legilor in vigoare;
    b) sa numeasca sau sa revoce administratorii, sa fixeze remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa ii descarce de gestiune, sa stabileasca modul de constituire a garantiilor acestora;
    c) sa numeasca sau sa revoce cenzorii si supleantii acestora si sa le fixeze remuneratia;
    d) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre subunitatile Aeroportului International Timisoara;
    f) sa decida asupra oricaror alte probleme care intra in competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, conform legii si prezentului statut.
    Art. 17
    Competentele adunarii generale extraordinare a actionarilor
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are competente pentru:
    a) schimbarea formei juridice a Aeroportului International Timisoara;
    b) mutarea sediului aeroportului;
    c) schimbarea obiectului de activitate al aeroportului;
    d) prelungirea duratei de functionare a aeroportului;
    e) majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea cu alte societati sau divizarea aeroportului;
    h) dizolvarea anticipata a aeroportului;
    i) emisiunea de obligatiuni;
    j) reevaluarea patrimoniului potrivit legilor in vigoare;
    k) vanzarea sau transferul activelor;
    l) orice alte modificari ale actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f) si i), in conditiile legilor in vigoare.
    Art. 18
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata pentru a-l inlocui. In perioada in care statul este actionar unic, sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor fi conduse de catre un membru ales de aceasta.
    (2) Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru desfasurarea sedintei.
    Secretarul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.
    (3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse in discutie, hotararile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si listele de prezenta a actionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedinta.
    (4) Procesul-verbal se va semna de catre presedinte sau de catre persoana care ii tine locul si de catre secretarul desemnat.
    Art. 19
    Exercitarea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. La prima convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de legile in vigoare.
    (5) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar si pentru cei care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a Aeroportului International Timisoara au dreptul de a se retrage din acesta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 20
    Administrarea si conducerea Aeroportului International Timisoara
    (1) Aeroportul International Timisoara este administrat de un consiliu de administratie compus din 7 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele consiliului de administratie, care indeplineste si functia de director general al aeroportului;
    b) doi reprezentanti ai Ministerului Transporturilor;
    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    d) ingineri, economisti si juristi, specialisti din sectoarele de activitate ale aeroportului.
    Membrii consiliului de administratie, precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
    c) sa nu detina calitatea de deputat sau de senator.
    (2) Consiliul de administratie al Aeroportului International Timisoara se alege de catre adunarea generala a actionarilor. In perioada in care Ministerul Transporturilor detine pozitia de control, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Aeroportului International Timisoara, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului, delegat de presedinte.
    (5) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de consiliul de administratie, la propunerea presedintelui.
    (6) La lucrarile consiliului de administratie pot participa, ca invitati, delegati ai unor agenti economici si institutii cu care Aeroportul International Timisoara are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai acestuia si reprezentanti ai sindicatelor, in conditiile legii.
    (7) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acestora.
    (9) Sedintele consiliului de administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea consiliului de administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.
    (10) Consiliul de administratie delibereaza valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor consiliului de administratie in functie.
    (11) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea consiliului de administratie.
    (12) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenti la sedinta consiliului de administratie si de secretar.
    (13) Hotararea consiliului de administratie este semnata de presedintele consiliului de administratie si de secretar si contrasemnata de membrii acestuia.
    (14) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din consilii de administratie ale societatilor comerciale la care statul nu este actionar majoritar sau unic, cu care Aeroportul International Timisoara intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.
    (15) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, putand fi realesi, si isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate.
    (16) Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie membrii acestuia primesc o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
    (17) Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie constand in dublul indemnizatiei primite in aceasta calitate.
    (18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Aeroportul International Timisoara pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acestuia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
    (19) Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului International Timisoara in interesul acestuia, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut.
    (20) Conducerea operativa a Aeroportului International Timisoara va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Directorii executivi sunt salariati ai Aeroportului International Timisoara si nu pot fi membri ai consiliului de administratie.
    Art. 21
    Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba strategia de dezvoltare, modernizare sau restructurare a Aeroportului International Timisoara;
    c) aproba structura organizatorica si functionala a Aeroportului International Timisoara;
    d) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
    e) numeste si revoca directorii executivi ai Aeroportului International Timisoara atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    f) negociaza contractul colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor;
    g) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobare;
    h) analizeaza bilantul si contul de profit si pierderi anual;
    i) aproba sau propune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de catre Aeroportul International Timisoara, in conditiile legilor in vigoare;
    j) aproba nivelul creditelor bancare curente, creditelor comerciale si al garantiilor;
    k) prezinta ministrului transporturilor propuneri de subventii si alocatii pentru a fi aprobate de organele competente;
    l) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului Aeroportului International Timisoara, in conditiile legilor in vigoare;
    m) aproba sau propune, dupa caz, modificari in volumul fondului de rezerva;
    n) aproba sau propune spre aprobare tarifele pentru activitatile de baza, in conditiile legilor in vigoare;
    o) analizeaza raportul trimestrial privind activitatea Aeroportului International Timisoara, pe baza de bilant, si aproba masuri pentru desfasurarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
    p) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului International Timisoara;
    q) prezinta ministrului transporturilor propuneri de acte normative si modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legilor in vigoare;
    r) aproba vanzarea sau inchirierea de cladiri, spatii si terenuri ale societatii;
    s) aproba infiintarea sau desfiintarea de subunitati, fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    t) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    u) exercita orice atributii ce-i revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si functionare si din hotararile adunarii generale a actionarilor;
    (2) Presedintele consiliului de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) indeplineste si functia de director general al Aeroportului International Timisoara;
    b) numeste si, dupa caz, revoca directorii subunitatilor si celelalte persoane din conducerea compartimentelor Aeroportului International Timisoara;
    c) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul Aeroportului International Timisoara;
    d) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor executivi ai Aeroportului International Timisoara;
    e) asigura conducerea operativa a Aeroportului International Timisoara impreuna cu directorii executivi;
    f) reprezinta Aeroportul International Timisoara in relatiile cu tertii si semneaza actele ce il angajeaza fata de acestia pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    g) exercita orice atributii ce ii revin din regulamentul de organizare si functionare, din hotararile consiliului de administratie, precum si din prevederile legale.

    CAP. 5
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea Aeroportului International Timisoara este controlata de actionari prin 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (3) Adunarea generala alege 3 cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Aeroportului International Timisoara, bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea Aeroportului International Timisoara controleaza operatiunile de lichidare; prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Aeroportului International Timisoara.
    (5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Aeroportului International Timisoara sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    b) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (6) Cenzorii se intrunesc la sediul Aeroportului International Timisoara si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, cenzorii vor intocmi rapoarte separate, care se vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (8) Atributiile si modul de lucru ale cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in domeniu.
    (9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.
    (11) Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de intrarea in functie, o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    (12) Un cenzor poate fi inlocuit, in caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandatul sau, de supleantul cel mai in varsta. Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la intrunirea cea mai apropiata a adunarii generale a actionarilor. In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (13) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

    CAP. 6
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Aeroportul International Timisoara utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Aeroportului International Timisoara.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Directorii executivi ai Aeroportului International Timisoara sunt numiti si revocati de consiliul de administratie.
    (2) Directorii subunitatilor, celelalte persoane din conducerea compartimentelor si personalul de executie al Aeroportului International Timisoara sunt numiti si concediati de directorul general.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legilor in vigoare.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului Aeroportului International Timisoara se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    (6) Pentru luarea unei decizii complexe directorul general, cu aprobarea consiliului de administratie, poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate, urmand ca acestia sa fie recompensati material pe baza de conventie civila.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Aeroportului International Timisoara se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila
    (1) Aeroportul International Timisoara va tine evidenta contabila in lei, va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul Aeroportului International Timisoara se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legilor in vigoare.
    (2) Profitul Aeroportului International Timisoara, ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, se va repartiza, conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul pentru plata dividendelor cuvenit actionarilor.
    (3) Aeroportul International Timisoara isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legilor in vigoare.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face, in conditiile legilor in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 29
    Registrele
    Aeroportul International Timisoara tine toate registrele prevazute de legile in vigoare, prin grija presedintelui consiliului de administratie si a cenzorilor.

    CAP. 7
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile

    Art. 30
    Asocierea
    (1) Aeroportul International Timisoara poate constitui, singur sau impreuna cu alte persoane juridice, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Aeroportul International Timisoara poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a Aeroportului International Timisoara la constituirea de noi persoane juridice sau la incheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a Aeroportului International Timisoara se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de legile in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, modificarea formei juridice a Aeroportului International Timisoara se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Aeroportul International Timisoara se va dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) deschiderea procedurii lichidarii;
    d) reducerea capitalului social cu 50%, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea Aeroportului International Timisoara nu mai este posibila;
    f) in orice alte situatii, pe baza hotararii luate in unanimitate de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
    g) alte cauze prevazute de legile in vigoare.
    (2) Dizolvarea Aeroportului International Timisoara trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea Aeroportului International Timisoara are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    (2) Lichidarea Aeroportului International Timisoara si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de legile in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre Aeroportul International Timisoara si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Aeroportul International Timisoara si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legilor in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Codului comercial.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 521/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 521 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu