Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 506 din 10 iulie 1995

privind aprobarea alocarii fondurilor pentru cofinantarea proiectelor de valorificare si transfer tehnologic al unor rezultate obtinute din activitatea de cercetare stiintifica

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din  2 august 1995


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba alocarea sumei de 10.543,28 milioane lei, din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, agentilor economici prevazuti in anexa, pentru cofinantarea proiectelor de valorificare si transfer tehnologic al unor rezultate obtinute din activitatea de cercetare stiintifica, selectate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe baza criteriilor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 297/1995.
    Art. 2
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va lua masuri pentru incheierea contractelor de cofinantare, cu respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice si va aloca fondurile de la bugetul de stat in completare, proportional cu sumele utilizate de catre agentii economici din sursele proprii ale acestora.
    Art. 3
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

            p. PRIM-MINISTRU
            DAN MIRCEA POPESCU,
            ministru de stat, ministrul
            muncii si protectiei sociale

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Florin Tanasescu,
                        secretar de stat

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Nicolae Constantinescu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

-----------------------------------------------------------------------
                                        Contribu-  Fonduri
                              Valoarea  tia agen-  din buge-
                              totala a  tilor eco-  tul de    Avantaje
 Nr.  Agentul   Proiecte      contrac-  nomici din   stat    economice
crt. economic   de transfer   tului de  surse pro-  pentru
                tehnologic  cofinantare    prii   cofinantare
                             (milioane  (milioane   (milioane
                                lei)       lei)        lei)
-----------------------------------------------------------------------
  0      1           2           3           4          5        6
-----------------------------------------------------------------------
1. Societatea   Separarea     938.911     751,128   187,782  Cresterea
Comerciala      magnetica                                    productiei
"Cominex-      a feldspatului                                cu 5.000 t
Nemetalifere"   utilizand                                    Cresterea
- S.A. Cluj,   separatori mag-                               ponderii
Codul fiscal   netici cu mag-                                exportului
201314         neti permanenti                               cu 22%
               din paminturi
               rare

2. Societatea  Traductoare      1.252     1.001,6     250,4  Produs nou
Comerciala     piezorezistive                                Productie
"Fepa" - S.A.  de presiune                                   vanduta si
Barlad, Codul  relativa si                                  incasata de
fiscal 2808275  absoluta                                     1.800 mil.
                                                             lei/an
               Traductoare        178       142,4      35,6  Produs nou
               piezorezistive                                Productie
               de presiune                                   vanduta si
               diferentiala                                 incasata de
                                                             2.400 mil.
                                                             lei/an
               Traductoare de     158       126,4      31,6  Produs nou
               forta (celule                                 Productie
               de sarcina)                                   vanduta si
                                                            incasata de
                                                             1.000 mil.
                                                             lei/an
               Traductoare de     109        87,2      21,8  Produs nou
               debit VORTEX                                  Productie
                                                             vanduta si
                                                            incasata de
                                                             300 mil.
                                                             lei/an

3. Societatea  Traductoare        500        400        100  Cresterea
Comerciala     si senzori                                    productiei
"Retrom" - S.A.                                              in valoare
Pascani, Codul                                               de 2.000
fiscal 1996650                                              mil. lei/an
                                                             Reducerea
                                                           importurilor
               Indicatoare        250        200         50  Cresterea
                                                             productiei
                                                             in valoare
                                                            de 800 mil.
                                                             lei/an
                                                             Reducerea
                                                           importurilor
               Regulatoare        190        152         38  Cresterea
                                                             productiei
                                                             in valoare
                                                             de 1.000
                                                            mil. lei/an
                                                             Reducerea
                                                           importurilor
               Contoare si        500        400        100  Cresterea
               debitmetre                                    productiei
                                                             in valoare
                                                             de 3.000
                                                            mil. lei/an
                                                             Reducerea
                                                           importurilor

4. Societatea  Indicatoare      1.190       952         238  Cresterea
Comerciala        si                                         productiei
"F.E.A." -     inregistratoare                               in valoare
S.A. Bucuresti,                                              de 4.259
Codul fiscal                                                mil. lei/an
1589363                                                      Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             2%
               Traductoare        140       112          28  Cresterea
               pentru marimi                                 productiei
               fizice si chimice                             in valoare
                                                             de 1.244
                                                            mil. lei/an
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             2%
               Elemente de        120        96          24  Cresterea
               control si                                    productiei
               reglare proces                                in valoare
                                                             de 378
                                                            mil. lei/an
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             2,5%

5. Societatea  Modernizarea       180       144          36  Cresterea
Comerciala     vetrei mobile                                 producti-
"Ceramica"     la cuptoarele                                 vitatii cu
- S.A. Iasi,   tunel de ardere                               30%
Codul fiscal   a caramizilor                                 Reducerea
1989343        si tiglelor                                   consumuri-
                                                             lor ener-
                                                             getice cu
                                                             156 mil.
                                                             lei/an


6. Societatea  Sistema de       3.770     3.016         754  Cresterea
Comerciala     masini agricole                               producti-
"Tehnoutilaj"  modulata cu                                   vitatii cu
- S.A. Odorheiu tractiune meca-                              30%
Secuiesc,      nica pentru gama                              Pretul de
Codul fiscal   de putere a                                   cost cu
526146         tractoarelor de                               20% mai
               37 CP, 45 CP,                                 mic
               65 CP

7. Societatea  Restructurarea,    790       632         158  Cresterea
Comerciala     retehnologizarea                              producti-
"Olttyre"      si relansarea                                 vitatii cu
- S.A. Caracal,  productiei                                  16%
Codul fiscal   de anvelope                                   Cresterea
1525416                                                      indicelui
                                                            de calitate
                                                             la 95%
                                                             Cresterea
                                                             ponderii
                                                             exportului
                                                             cu 10%

8. Societatea  Produse    13.022,500      10.418   2.604,5  Produse noi
Comerciala     farmaceutice                                  Productie
"Biotehnos"    si cosmetice                                  vanduta si
- S.A. Bucu-   pe baza de                                   incasata de
resti, Codul   principii                                     54.681,9
fiscal 523,    naturale                                     mil. lei/an
asociata cu    (Armion, Alflutop,                            Ponderea
Societatea     Rhinogel, Gelisept,                           exportului
Comerciala     Insuveg, Varisalva,                           90%
"Tehman"       Biounda, Salvarheum,                          Profitul
- S.R.L.       Salvahem, Oftalmosalva,                      19.632 mil.
Bucuresti,     Cervisalva, Escasalva,                        lei/an
Codul fiscal   Solarmion, Salvaderm,
1555760        Salvapoderm si
               Ascoton)

9. Societatea  Tehnologii         800         640       160 Produse noi
Comerciala     conventionale                                 Productie
"I.C.P.E."     si neconventionale                            vanduta si
- S.A. Bucu-   pentru fabricarea                            incasata de
resti, Codul   masinilor electrice                           600.000
fiscal 423140  de tip RESOLVER                              mil. lei/an
                                                             Exportul
                                                             100%
               Tehnologie de      690         552       138 Produse noi
               fabricatie a                                  Productie
               magnetilor per-                               vanduta si
               manenti NdFeB cu                             incasata de
               stabilitate ter-                              312.000
               mica ridicata                                mil. lei/an
                                                             Ponderea
                                                             exportului
                                                             67%

10. Societatea  Echipamente       430       344          86  Cresterea
Comerciala      programabile                                 producti-
"I.P.A." - S.A. de comanda a                                 vitatii cu
Bucuresti,      proceselor                                   50%
Codul fiscal    industriale                                  Cresterea
1570298                                                      productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             300 mil.
                                                             lei/an
                Echipamente       265       212          53  Cresterea
                digitale de                                  producti-
                actionari                                    vitatii cu
                electrice                                    50%
                reglabile                                    Cresterea
                                                             productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             175 mil.
                                                             lei/an
                Traductoare       420       336          84  Cresterea
                si senzori                                   producti-
                                                             vitatii cu
                                                             50%
                                                             Cresterea
                                                             productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             280 mil.
                                                             lei/an
                Sisteme de        260       208          52  Cresterea
                achizitie si                                 producti-
                prelucrare                                   vitatii cu
                numerica a                                   50%
                semnalelor                                   Cresterea
                                                             productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             125 mil.
                                                             lei/an
                Echipamente si    255       204          51  Cresterea
                sisteme de cin-                              producti-
                tarire si dozare                             vitatii cu
                                                             50%
                                                             Cresterea
                                                             productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             150 mil.
                                                             lei/an
                Echipamente de    350       280          70  Cresterea
                automatizare cu                              producti-
                destinatie spe-                              vitatii cu
                cifica                                       40%
                                                             Cresterea
                                                             productiei
                                                             vandute si
                                                            incasate de
                                                             200 mil.
                                                             lei/an

11. Societatea  Tehnologie de  250,04   200,032      50,008  Cresterea
Comerciala      obtinere a sti-                              productiei
"Institutul     clei de menaj                               de 125 mil.
National de     si tehnica uti-                              lei/an
Sticla" - S.A.  lizind cuptor de                             Ponderea
Bucuresti,      topire incalzit                              exportului
Codul fiscal    gazoelectric                                 20%
3271705
                Tehnologie de     250       200          50  Cresterea
                obtinere a tu-                               productiei
                burilor capilare                             vandute si
                tip hematocrit                              incasate cu
                si pentru analize                            300 mil.
                microbiologice                               lei/an
                                                             Ponderea
                                                             exportului
                                                             20%

12. Societatea  Tehnologie de     390       312          78  Cresterea
Comerciala      peliculizare                                 productiei
"Ges" Scaeni,   pirolitica                                   vandute si
Codul fiscal    geam cristal                                incasate de
1317750                                                     18.700 mil.
                                                             lei/an
                                                             Ponderea
                                                             exportului
                                                             50%

13. Societatea  Tehnologie de      60          48        12  Produs nou
Comerciala      obtinere a                                   Productia
"Plantavorel"   extractului de                               vanduta si
- S.A. Piatra-  Crataegi folium                              incasata
Neamt, Codul    cum flores la                                250 mil.
fiscal 2047484  faza industriala                             lei/an
               Tehnologie de       50          40        10  Produs nou
               obtinere a extrac-                            Productia
               tului uscat de                                vanduta si
               Hippophae Rhamnoides                          incasata
               fructus si Cynosbati                          160 mil.
               fructus la faza                               lei/an
               industriala
               Tehnologie de       55          44        11  Produs nou
               obtinere la faza                              Productia
               industriala a                                 vanduta si
               medicamentului                                incasata
               Rumascorb                                     300 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie la       66        52,8      13,2  Produs nou
               faza industriala                              Productia
               de obtinere a                                 vanduta si
               extractului uscat                             incasata
               din Valeriana rhizoma                         500 mil.
               cum radicibus                                 lei/an

14. Societatea Articole si        232       185,6      46,4 Produse noi
Comerciala     dispozitive                                   Productia
"Incerplast"   medicale din                                  vanduta si
- S.A. Bucu-   material plastic                              incasata
resti, Codul                                                 232 mil.
fiscal 3314830                                               lei/an

15. Societatea Echipamente de     100          80        20 Produse noi
Comerciala     transport                                     Productia
"AMA" - S.A.   interoperational                              vanduta si
Bucuresti,     si interfazic,                                incasata
Codul fiscal   impuse de tehno-                              52 mil.
433516         logiile performante                           lei/an
               specifice industriei
               de confectii
               Procedee tehnolo-  100          80        20 Produse noi
               gice de montare a                             Productia
               subansamblurilor                              vanduta si
               produselor vestimen-                          incasata
               tare din tesaturi si                          230 mil.
               tricoturi pe baza                             lei/an
               unor noi dispozitive
               adaptabile utilajelor
               cu performante tehnice
               ridicate

16. Societatea Dispozitiv pentru   20          16         4 Produse noi
Comerciala     citirea si transmi-                           Productia
"SIAT" - S.A.  terea la distanta                             vanduta si
Bucuresti,     a indexului contoa-                           incasata
Codul fiscal   relor de energie                              50 mil.
1561311        electrica                                     lei/an
               Echipament          30          24         6 Produse noi
               pentru dirijarea                              Productia
               automata a tra-                               vanduta si
               ficului rutier                                incasata
                                                             110 mil.
                                                             lei/an
               Echipament pentru   15          12         3 Produse noi
               determinarea                                  Productia
               umiditatii                                    vanduta si
               cerealelor                                    incasata
                                                             150 mil.
                                                             lei/an

17. Societatea Tehnologie de       28        22,4       5,6 Produse noi
Comerciala     fabricatie a dis-                             Productie
"CIPEC"        pozitivelor de                                vanduta si
- S.R.L.       tratare magnetica                             incasata
Bucuresti,     a apei                                        100 mil.
Codul fiscal                                                 lei/an
333919

18. Societatea Modificarea li-     18       14,4        3,6  Cresterea
Comerciala     niilor de fabri-                              productiei
"Serti"        catie si a for-                               vandute si
- S.R.L.       mulei chimice de                             incasate cu
Bucuresti,     preparare a pro-                              65 mil.
Codul fiscal   duselor FRC si a                              lei/an
4216563        clasei de revela-                             Reducerea
               tori lith Lc8                               importurilor
               Inlocuirea vechii   10          8          2  Cresterea
               tehnologii de                                 productiei
               fabricare a reve-                             vandute si
               latorului indus-                             incasate cu
               trial DAP pentru                              18 mil.
               prelucrarea placi-                            lei/an
               lor offset presen-                            Reducerea
               sibilizate                                  importurilor

19. Societatea Aparatura de ve-   980        784        196  Cresterea
Comerciala     dere pe timp de                               ratei pro-
"Nuclear &     noapte si marca-                              fitului cu
Vacuum" -S.A.  toare laser                                   12%
Bucuresti,                                                   Cresterea
Codul fiscal                                                 ponderii
481419                                                       exportului
                                                             cu 10%
               Bisturiu chirur-    90         72         18  Cresterea
               gical BILAS-10                                producti-
                                                             vitatii cu
                                                             18%
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             15%

               Gamadensimetru      80         64         16  Cresterea
               pentru fluide                                 producti-
               GDF - 200/OP                                  vitatii cu
                                                             20%
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             12,5%
               Vacuumetru de vid   30         24          6  Cresterea
               mediu MV - 01/OP                              producti-
                                                             vitatii cu
                                                             15%
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             12%
               Filtre, sisteme    200        160         40  Cresterea
               de filtrare si                                producti-
               camere curate                                 vitatii cu
                                                             25%
                                                             Cresterea
                                                             ratei pro-
                                                             fitului cu
                                                             12%

20. Societatea Medicament pe baza 175         140        35 Produse noi
Comerciala     de acid L-aspartic                            Productia
"ICCF" - S.A.                                                vanduta si
Bucuresti,                                                   incasata
Codul fiscal                                                 70 mil.
3008580                                                      lei/an
                                                             Reducerea
                                                           importurilor
                                                             cu 25%
               Produs fitotera-     5           4         1 Produse noi
               peutic de uz vete-                            Productia
               rinar destinat tra-                           vanduta si
               tamentului mastopa-                           incasata
               tiilor                                        2 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie de      120          96        24  Cresterea
               obtinere a alcoolu-                           producti-
               lui etilic din                                vitatii cu
               hidrolizate de                                5%
               malai (obtinerea                              Productia
               alfa amilazei)                                vanduta si
                                                             incasata
                                                             50 mil.
                                                             lei/an.
                                                             Reducerea
                                                           importurilor
                                                             cu 25%
               Tehnologie de      125         100        25  Cresterea
               obtinere a produ-                             producti-
               sului farmaceutic                             vitatii cu
               "Capostar", utili-                            5%
               zat in activitatea                            Cresterea
               metabolismului pilos                          productiei
                                                             vandute si
                                                             incasate
                                                             de 50 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie de     36,4       29,12      7,28  Produs nou
               obtinere a Mexile-                            Productia
               tinului drajeuri                              vanduta si
                                                             incasata
                                                             de 20 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie de       28        22,4       5,6 Produse noi
               obtinere a                                    Productia
               Metoprololului                                vanduta si
               tartrat substanta                             incasata
               activa si compri-                            de 100 mil.
               mate                                          lei/an
               Tehnologie        21,7       17,36      4,34 Produse noi
               pentru obtinerea                              Productia
               Fenofibratului                                vanduta si
               substanta activa                              incasata
                                                             60 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie        31,5        25,2       6,3 Produse noi
               pentru obtinerea                              Productia
               Tramadolului                                  vanduta si
               substanta activa                              incasata
               si fiole                                      50 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie de     58,5        46,8      11,7 Produse noi
               obtinere a                                    Productia
               Naftidrofurilului                             vanduta si
               oxalat drajeuri                               incasata
                                                             30 mil.
                                                             lei/an
               Tehnologie          58        46,4      11,6 Produse noi
               pentru obtinerea                              Productia
               Citratului bazic                              vanduta si
               de bismut                                     incasata
                                                             30 mil.
                                                             lei/an
               Medicament       54,36      43,488    10,872 Produse noi
               pentru osteopo-                               Productia
               roza "Osofluor"                               vanduta si
                                                             incasata
                                                             88 mil.
                                                             lei/an
               Medicament        97,5          78      19,5 Produse noi
               antiviral                                     Productia
               "Aciclovir"                                   vanduta si
                                                             incasata
                                                             200 mil.
                                                             lei/an

21. Societatea  Proiectarea si    100        80          20  Cresterea
Comerciala      realizarea de                                producti-
"Imod" - S.A.   contexturi si pro-                           vitatii cu
Bucuresti,      duse noi din trico-                          25%
Codul fiscal    turi, aplicand teh-                          Reducerea
330041          nologii noi de tri-                          costurilor
                cotare, confectio-                           de produc-
                nare si finisare,                            tie
                aliniate la tendin-                          Cresterea
                tele mondiale de                             productiei
                design vestimentar                           vandute si
                                                             incasate
                                                             cu 96 mil.
                                                             lei/an

22. Societatea  Tehnologie de   2.400      1.920        480  Readucerea
Comerciala      curatare chimi-                             instalatiei
"Romag" - S.A.  ca a instalatiilor                           de schimb
Drobeta -       de schimb izotopic                          izotopic la
Turnu Severin,  apa H2S in vederea                          durata de
Codul fiscal    repiritizarii                               viata de 14
1590295                                                     ani
                                                            Profitul
                                                            6.615 mil.
                                                            lei/an
                 Elemente de     4.015     3.212        803  Cresterea
                 contact si teh-                            productiei
                 nologii de acti-                           de apa grea
                 vare a acestora,                           cu 54 t,
                 pentru instalatii                          respectiv
                 de distilare                               52.920 mil.
                                                            lei/an
                                                             Cresterea
                                                            profitului
                                                            cu 3.013
                                                            mil. lei/an

23. Societatea  Instalatie pen-  1.500     1.200       300  Linie teh-
Comerciala      tru obtinere argon,                         nologica
"Oltchim" -S.A. cuplata la instala-                         noua
Ramnicu Valcea, tia de separare a                           Productia
Codul fiscal    aerului                                     986 mil.
1475261                                                     lei/an
                                                            Profitul
                                                            179 mil.
                                                            lei/an

24. Institutul  Utilizarea unor    103      82,4      20,6  Linie teh-
de Criogenie si adsorbanti speci-                           nologica
Separari Izoto- fici la separarea                           noua
pice Ramnicu    bioxidului de car-                          Productia
Valcea, Codul   bon din amestecuri                          60 mil.
fiscal 2538104  multicomponente si                          lei/an
                la separarea ames-                          Profitul
                tecului He-Ne                               10 mil.
                                                            lei/an
                Instalatie de       59      47,2      11,8  Linie teh-
                testare a                                   nologica
                criosubstantelor                            noua
                                                            Productia
                                                            42 mil.
                                                            lei/an
                                                            Profitul
                                                            5 mil.
                                                            lei/an

25. Societatea  Modernizare strung 690       552       138  Reducerea
Comerciala      semiautomat DS-2NC,                         costurilor
"Neptun" - S.A. diam. 160 X 1.000                           manoperei
Campina,                                                    cu 100 mil.
Codul fiscal                                                lei/an
1322535                                                     Cresterea
                                                            productivi-
                                                            tatii cu
                                                            150%
                Modernizare      1.200       960       240  Cresterea
                strung semi-                                profitului
                automat DSF 400-NC,                         cu 180 mil.
                diam. 400 X 1.250                           lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                           tatii cu 30%
                Modernizare        460       368        92  Reducerea
                strung SP 500 CNC                           costurilor
                                                            manoperei
                                                            cu 92 mil.
                                                            lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                            tatii cu
                                                            100%
                Modernizare        370       296        74  Reducerea
                strung normal cu                            costurilor
                comanda numerica                            manoperei
                SNG 1.000-CNC,                              cu 62 mil.
                diam. 1.000 X 2.000                         lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                            tatii cu
                                                            200%
                Modernizare         50        40        10  Reducerea
                masina de masurat                           costurilor
                in 3 coordonate                             manoperei
                CLZ 1086                                    cu 6 mil.
                                                            lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                            tatii cu
                                                            15%
                Modernizare         38      30,4       7,6  Cresterea
                aparat de reglare                           profitului
                cutite pe capete                            cu 10 mil.
                de danturat roti                            lei/an
                dintate conice                              Cresterea
                OERLIKON tip SKK-2                          productivi-
                                                           tatii cu 30%
                Modernizare         31      24,8       6,2  Cresterea
                masina de veri-                             profitului
                ficat angrenaje                             cu 8 mil.
                conice ZPLK-500                             lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                           tatii cu 30%
                Modernizare        360       288        72  Cresterea
                agregat pentru pre-                         profitului
                lucrat carcase de                           cu 60 mil.
                reductoare melcate                          lei/an
                                                            Cresterea
                                                            ponderii
                                                            exportului
                                                            cu 20%
                Modernizare        650       520       130  Cresterea
                masina de rectifi-                          profitului
                cat roti dintate                            cu 95 mil.
                tip ZB - REISHAUER                          lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productiei
                                                            cu 12%
                Modernizare        500       400       100  Cresterea
                masina de lepuit                            profitului
                angrenaje conice                            cu 65 mil.
                ZLK 500                                     lei/an
                                                            Cresterea
                                                            productiei
                                                            cu 18%

26. Societatea  Echipamente digi-  825       660       165  Produse noi
Comerciala      tale de actionari                           Productia
"Automatica"    electrice reglabile                         1.485 mil.
- S.A.                                                      lei/an
Bucuresti,                                                  Profitul
Codul fiscal                                                123 mil.
11572345                                                    lei/an
                Echipamente pro-   350       280        70  Produse noi
                gramabile de co-                            Productia
                manda a proceselor                          630 mil.
                industriale                                 lei/an
                                                            Profitul 94
                                                            mil. lei/an
                Echipamente si      75        60        15  Produse noi
                sisteme pentru                              Productia
                cantarire si                                135 mil.
                dozare                                      lei/an
                                                            Profitul 12
                                                            mil. lei/an
                Sisteme de achi-   875       700       175  Produse noi
                zitie si prelucra-                          Productia
                re numerica a da-                           1.575 mil.
                telor                                       lei/an
                                                            Profitul
                                                            237 mil.
                                                            lei/an
                Traductoare si     375       300        75  Produse noi
                senzori                                     Productia
                                                            675 mil.
                                                            lei/an
                                                            Profitul
                                                            100 mil.
                                                            lei/an

27. Societatea  Sistema de ma-   1.990     1.592       398  Reducerea
Comerciala      sini agricole                              consumurilor
"Dava Invent"   modulate                                    de motorina
- S.R.L.                                                    cu 30%
Bucuresti,                                                  Reducerea
Codul fiscal                                                preturilor
6636768                                                     de vanzare
                                                            cu 30% fata
                                                            de piata
                                                            externa

28. Societatea  Traductoare de     600       480       120  Produse noi
Comerciala      debit cu virte-                             Productia
"Amco" - S.A.   juri VORTEX pen-                            1.000 mil.
Bucuresti,      tru lichide                                 lei/an
Codul fiscal                                                Profitul
1574869                                                     110 mil.
                                                            lei/an
                Termocuplu de    1.200       960       240  Produs nou
                imersie nerecu-                             Productia
                perabil, tip B                              3.300 mil.
                (Ptrh6 - Ptrh30)                            lei/an
                                                            Profitul
                                                            363 mil.
                                                            lei/an
                                                            Ponderea
                                                            exportului
                                                            20%

29. Societatea  Traductoare si     265       212        53  Produse noi
Comerciala      senzori                                     Productia
"Electrosigma"                                              1.680 mil.
- S.A. Cluj,                                                lei/an
Codul fiscal                                                Profitul
201608                                                      185 mil.
                                                            lei/an
                Echipamente de     290       232        58  Produse noi
                test si control                             Productia
                automat                                     600 mil.
                                                            lei/an
                                                            Profitul 66
                                                            mil. lei/an
                Aparatura           95        76        19  Produse noi
                medicala                                    Productia
                                                            260 mil.
                                                            lei/an
                                                            Profitul 29
                                                            mil. lei/an
                Sisteme de         125       100        25  Produse noi
                iluminat                                    Productia
                                                            1.000 mil.
                                                            lei/an
                                                            Profitul
                                                            110 mil.
                                                            lei/an

30. Societatea  Realizarea pro-    500       400       100  Reducerea
Comerciala      duselor ceramice                            consumului
"Ceroc" - S.A.  vitrificate de                              de combus-
Cluj, Codul     menaj si decora-                           tibil cu 20%
fiscal 202646   tive in regim de                            Cresterea
                ardere                                      exportului
                                                            cu 500.000
                                                            $ S.U.A./an
                                                            Cresterea
                                                            productivi-
                                                            tatii cu
                                                            25%

31. Institutul  Tehnologizarea     612     489,6     122,4  Cresterea
de Cercetare-   statiei de con-                             germinatiei
Productie pen-  ditionat samanta                            cu 10%
tru Cultura si  de elita                                    Productia
Industriali-                                                1.500 mil.
zarea Sfeclei                                               lei/an
de Zahar si                                                 Profitul
Substantelor                                                150 mil.
Dulci Fundulea,                                             lei/an
Codul fiscal
3230780

32. Societatea  Tehnologie de    1.110       888       222  Produs nou
Comerciala      sinteza a                                   Productia
"Zecasin"       Dimetsolului,                               4.000 mil.
- S.A.          inlocuitor de                               lei/an
Bucuresti,      freoni, si fabri-                           Profitul
Codul fiscal    carea pe baza                               1.000 mil.
434190          acestuia a spay-                            lei/an
                urilor deodorante,
                acceptate ecologic

33. Societatea  Realizarea unor    280       224        56  Cresterea
Comerciala      produse auxiliare                           productiei
"Scippa"        de ungere tip                               vandute si
- S.A.          ANSOLVEN RSA -                              incasate cu
Bucuresti,      FATTCHEMIE si de                            15%
Codul fiscal    retanare tip                                Profitul
430539          BLANCOROL RT - Bayer                        132 mil.
                                                            lei/an
                                                            Reducerea
                                                           importurilor
                                                           cu 440.000 $
                                                           S.U.A./anSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 506/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 506 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu