Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.5 din 28.01.2018

privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 12 februarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28.01.2018, emite următoarea hotărâre: Articolul 1(1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România eliberează autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumită în continuare lege, indiferent dacă deţin sau nu o autorizaţie de liberă practică eliberată de instituţii publice autorizate anterior apariţiei legii.(2) Autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Autorizaţia de liberă practică este valabilă până la data de 31 decembrie 2018. Articolul 2Autorizaţiile de liberă practică eliberate de instituţiile publice autorizate anterior apariţiei legii îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. Articolul 3Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea. Articolul 4Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente: a)documente de studii care atestă formarea în profesie [diplomă de licenţă sau adeverinţă în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege - original şi copie]; b)certificat de cazier judiciar - original; c)certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original; d)cerere de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2; e)carte de identitate - copie; f)certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie; g)declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul, prevăzută în anexa nr. 3; h)dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale; i)asigurarea pentru răspundere civilă profesională; j)pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul. Articolul 5Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea. Articolul 6Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente: a)dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare; b)certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată şi apostilată unde este cazul; c)certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original; d)cerere de înscriere; e)carte de identitate sau paşaport - copie; f)certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie; g)dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale; h)certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1; i)asigurarea pentru răspundere civilă profesională; j)autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă - traducere legalizată şi apostilată dacă este cazul. Articolul 7Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuţilor din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea şi sunt preluate de membrii desemnaţi ai consiliului teritorial al colegiului respectiv. Articolul 8Colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va elibera solicitantului, la depunerea documentelor, dovada cu numărul şi data înregistrării acestora. Articolul 9În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentelor, colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va emite autorizaţia de liberă practică. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 11 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,Elena CăciulanANEXA Nr. 1COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA Colegiul Fizioterapeuţilor ........ .......... Nr. .............../........ ................ ............ AUTORIZAŢIA DE LIBERĂ PRACTICĂ Nr. ............. Colegiul Fizioterapeuţilor din România autorizează pe: ........ ................ ................ ................ .............. CNP ........ ................ .......... Absolvent al Universităţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Facultatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Programul de studii/Specializarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... posesor al titlului de licenţiat în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ şi al Diplomei de licenţă seria ........ ................ ................ ................ ............. nr. ........ ................ ................ ........ .........../ Adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă nr. ........ ................ ........ ......... din data ........ ........../.............../................ să practice profesia de fizioterapeut ........ ................ ................ ........ ........../........ ................ ................ ........ ...............*) în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii conform competenţelor dobândite, în conformitate cu Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România. Orice dispozitiv medical utilizat în desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta autorizaţie de liberă practică îşi pierde de drept valabilitatea la data de ........ ........ ........./............/........ ............. Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: ........ ........ ............... Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor ........ ............. *) Se completează cu titlul menţionat pe diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 şi cu gradul profesional. ANEXA Nr. 2CERERE DE ÎNSCRIERE Doamnă/Domnule preşedinte, Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........ ........., identificat(ă) cu CI serie .............. nr. ........ .........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ................ ............. nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sector ..../judeţ ........ ................ ................ .........., tel. ........ ................ .........., e-mail ........ ................ ................ ........., absolvent(ă) al/a ........ ................ ................ ................ ..........., cu Diploma seria ......... nr. ..............., angajat(ă) la ........ ................ ........ ............*), exercit profesia în regim independent ........ ................ ..............**), cu ocupaţia ........ ................ ................, vă rog să îmi aprobaţi cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor ........ ................ ........ ...............***). Prin prezenta: declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Data ........ ........ .............. Semnătura ........ ........ .............. *) Se completează în cazul persoanelor care exercită profesia. **) Se completează forma de exercitare în regim independent a profesiei. ***) Se completează denumirea judeţului/judeţelor din regiunea teritorială de dezvoltare. ANEXA Nr. 3DECLARAŢIE Doamnă/Domnule preşedinte, Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........ ........., identificat(ă) cu CI seria .......... nr. .............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ........ ..............., str. ........ ................ ................ ................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul ..../ judeţul ........ ................ ........., tel.: ........ .............., e-mail: ........ ................ ............., absolvent(ă) al/a ........ ................ ........ ..............., cu Diploma seria ......... nr. ..............., declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu sunt angajat pe postul de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală sau balneofiziokinetoterapeut şi nici nu sunt înregistrat la oficiul registrul comerţului sau la administraţiile finanţelor publice pentru forme de practică independentă. Data ........ ............... Semnătura ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 5/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 5 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 5/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu