E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 499 din 18 aprilie 2003

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 22 mai 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. II alin. (3) din Legea nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Directorul general al Oficiului de Stat
                         pentru Inventii si Marci,
                         Gabor Varga

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

    CAP. 1
    Procedura de depunere a cererilor de brevet de inventie

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Regula 1 - Protectia inventiilor prin brevet

    Brevetarea inventiilor se face conform dispozitiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.

    Regula 2 - Definitii

    (1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) Aranjamentul de la Strasbourg inseamna Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1998;
    b) art. inseamna orice articol din Legea nr. 64/1991, republicata;
    c) Birou International inseamna Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale;
    d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea Inventii;
    e) documentatia de brevetare inseamna cererea de brevet de inventie, insotita de descriere, revendicari, dupa caz, desene;
    f) examinator de stat de specialitate inseamna specialistul OSIM in functia de consilier, expert sau echivalentul acestei functii avand ca atributie de baza examinarea cererilor de brevet de inventie;
    g) lege inseamna Legea nr. 64/1991, republicata;
    h) persoana de specialitate in domeniu inseamna persoana considerata a avea acces la intregul stadiu al tehnicii, avand aptitudini obisnuite si cunostinte generale in domeniul tehnicii in care se pune problema tehnica rezolvata in inventie la data relevanta;
    i) Tratatul de la Budapesta inseamna Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 75/1999.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament, termenii si expresiile definite in lege au acelasi inteles.

    Regula 3 - Termene

    (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
    (2) Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.
    (3) Termenul care, incepand de la datele de 29, 30 si 31 ale lunii, expira intr-o luna care nu are o asemenea zi se socoteste implinit in prima zi a lunii urmatoare; termenul care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este inchis pentru public se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
    (4) Un termen incepe sa curga de la data notificarii sau de la data documentului emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare OSIM, cu conditia ca expedierea sa fie facuta cel mai tarziu in ziua urmatoare datei de pe notificare sau document, caz in care data reala de expediere este considerata a fi data la care incepe termenul; indiferent de data la care notificarea sau documentul a fost expediat, daca persoana interesata aduce dovezi la OSIM ca notificarea sau documentul a fost primit dupa mai mult de 7 zile de la data inscrisa in notificare sau in document, OSIM va considera ca termenul incepe de la data notificarii sau documentului si ca expira mai tarziu cu un numar suplimentar de zile care este egal cu durata intarzierii peste cele 7 zile.
    (5) Comunicarile trimise prin posta la OSIM se socotesc primite in termen daca au fost predate la oficiul postal inainte de data implinirii termenului.
    (6) Prelungirea unui termen intr-o procedura cu privire la o cerere sau la un brevet de inventie, acordat de OSIM, in baza prezentului regulament, este acceptata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) printr-o cerere semnata de solicitant sau de titular se solicita motivat, cu cel mult doua luni inainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia;
    b) taxa legala este platita o data cu inregistrarea cererii la OSIM.
    (7) Dispozitiile alin. (6) nu se aplica daca prelungirea termenului este ceruta in urmatoarele situatii:
    a) invocarea prioritatii conform art. 20 - 22;
    b) depunerea traducerii descrierii, revendicarilor sau desenelor conform art. 16 alin. 2;
    c) solicitarea examinarii in vederea acordarii brevetului conform art. 25;
    d) efectuarea platii taxelor de inregistrare si de efectuare a unui raport de documentare conform legii;
    e) inregistrarea unei cereri de contestatie sau de revocare conform art. 53 sau 54;
    f) depasirea termenului pentru divizarea unei cereri de brevet de inventie conform art. 19 alin. 2;
    g) depasirea termenului de depunere a unei cereri de brevet de inventie conform art. 65 alin. 2 lit. b);
    h) efectuarea platii taxelor de mentinere in vigoare a brevetului de inventie dupa expirarea termenului legal prevazut.
    (8) O cerere depusa conform alin. (6) nu poate fi respinsa inainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii si de a i se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite observatiile sale; OSIM notifica solicitantului, titularului sau reprezentantului acestuia acceptarea ori respingerea cererii.
    (9) Atunci cand solicitantul sau titularul nu a respectat un termen pentru indeplinirea unei proceduri, iar aceasta are ca efect pierderea drepturilor cu privire la cerere sau la brevetul de inventie, OSIM il poate repune in situatia anterioara pe solicitant sau pe titular, la cererea acestuia, intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la expirarea termenului nerespectat, cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
    a) solicitantul sau titularul cere expres repunerea in situatia anterioara;
    b) cererea este formulata in termen;
    c) cererea este motivata; si
    d) taxa legala este platita o data cu inregistrarea cererii.
    (10) In cazul in care repunerea in situatia anterioara este ceruta pentru o cerere care se incadreaza in prevederile art. 28 alin. 7 lit. d), trebuie indeplinite numai cerintele alin. (9) lit. a), b) si c).
    (11) Cererea depusa conform alin. (9) lit. a) nu poate fi respinsa, in tot sau in parte, inainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii si de a i se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite o comunicare cu observatiile sale.
    (12) OSIM respinge cererea de repunere in situatia anterioara a solicitantului sau titularului cu privire la o cerere sau la un brevet de inventie, daca aceasta se refera la una dintre situatiile prevazute la art. 46 alin. 2 si 3.
    (13) Hotararea de admitere sau respingere a cererii de repunere in situatia anterioara se comunica solicitantului sau, dupa caz, titularului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Depozitul cererii de brevet de inventie

    Regula 4 - Depunerea cererii de brevet de inventie

    (1) Depunerea unei cereri de brevet de inventie la OSIM se poate face de catre orice persoana numai:
    a) direct la Registratura generala a OSIM, deschisa publicului in fiecare zi lucratoare, conform orarului publicat in BOPI;
    b) prin posta;
    c) in forma electronica sau prin mijloace electronice, daca sunt respectate prevederile regulii 5.
    (2) OSIM confirma solicitantului primirea cererii transmise in una dintre formele prevazute la alin. (1).
    (3) Depunerea cererilor de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, creata pe teritoriul Romaniei, se face cu respectarea prevederilor legii speciale si conform regulii 7.
    (4) Toate cererile de brevet de inventie depuse sau primite la Registratura generala a OSIM sunt prelucrate in conformitate cu legea si cu prezentul regulament.
    (5) OSIM inscrie in cerere data depunerii sau primirii si confirma documentele primite; un exemplar al cererii astfel completat se returneaza de indata solicitantului.
    (6) Dupa depunerea sau primirea cererii de brevet de inventie, OSIM verifica indeplinirea cerintelor legale privind atribuirea datei de depozit si notifica despre aceasta solicitantului, conform regulii 8.
    (7) Notificarea prevazuta la alin. (6) va indica si alte lipsuri constatate de OSIM la depunerea sau primirea cererii de brevet de inventie si termenul in care acestea pot fi remediate:
    a) nedepunerea formularului prevazut conform regulii 13;
    b) lipsa semnaturii solicitantului sau a mandatarului autorizat;
    c) datele de identificare a solicitantului sau a mandatarului sunt scrise cu alte caractere decat cele ale alfabetului latin;
    d) lipsa titlului inventiei;
    e) lipsa traducerii in limba romana a descrierii, revendicarilor si desenelor cuprinse in cererea de brevet de inventie;
    f) lipsa dovezii de plata a taxelor legale;
    g) lipsa procurii mandatarului autorizat, in cazul in care solicitantul a indicat in cerere ca este reprezentat;
    h) neindicarea dispozitiilor legale in temeiul carora solicitantul este indreptatit la acordarea brevetului, inclusiv lipsa actului care confirma acest lucru;
    i) nedepunerea revendicarilor si/sau a desenelor;
    j) neindeplinirea conditiilor prevazute la regula 19.
    (8) In cazul in care se aplica prevederile regulii 8 alin. (6), petitionarului i se restituie documentatia, OSIM pastrand o copie de pe aceasta; copia este exemplarul-martor, care nu se publica, si poate fi consultata de catre petitionar, in urma unei cereri adresate in scris la OSIM.
    (9) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 sau la art. 15 alin. 8, cererii de brevet de inventie i se aloca un numar la care se asociaza data de depozit; acest numar si data de depozit sunt inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si ambele se inscriu pe formularul cererii de brevet de inventie si pe fiecare pagina a descrierii, revendicarilor, rezumatului si desenelor, chiar daca acestea sunt depuse ulterior.
    (10) Numarul din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse va fi folosit in toate notificarile OSIM si in comunicarile solicitantului sau persoanei interesate, legate de procedurile pe care le urmeaza cererea de brevet de inventie.
    (11) Daca formularul de cerere semnat este inregistrat in termenul acordat in notificarea trimisa, conform regulii 13 B alin. (10), data de depozit este data la care sunt indeplinite cerintele art. 15 alin. 1.
    (12) Orice comunicare sau documente depuse ori primite la registratura, referitoare la o cerere de brevet de inventie sau la un brevet de inventie, trebuie sa indice atat numele si adresa petitionarului pentru corespondenta, cat si numarul de inregistrare a cererii sau numarul brevetului de inventie la care se refera; in caz contrar, OSIM nu da curs solicitarii, acestea fiind restituite, daca petitionarul este identificabil, sau clasate.
    (13) Cand legea sau prezentul regulament prevede ca o cerere sau un document sa fie inregistrat intr-o anumita forma, aceasta cerere sau document trebuie inregistrat in forma prescrisa; daca cererea de brevet de inventie sau alt document nu indeplineste forma si/sau conditiile prescrise, OSIM notifica solicitantului lipsurile, acordand un termen de corectare, cu exceptia cazului prevazut la alin. (8).
    (14) Taxa de inregistrare a cererii de brevet de inventie este datorata de solicitant o data cu depunerea cererii de brevet de inventie la OSIM; daca solicitantul a platit taxa de inregistrare inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, el va preciza aceasta in cerere, anexand o copie a documentului de plata; in cazul in care la data de depozit exista o diferenta pana la cuantumul legal, OSIM notifica aceasta solicitantului.
    (15) Daca la depunerea cererii de brevet de inventie solicitantul nu a platit taxa de inregistrare, aceasta taxa poate fi platita in termen de 3 luni de la data de depozit; in caz contrar, cererea de brevet de inventie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. d).
    (16) Orice document de plata in care nu sunt inscrise datele de identificare a cererii de brevet de inventie sau a brevetului se claseaza ca exemplar-martor si suma va fi restituita numai in cazul in care platitorul poate fi identificat prin nume si adresa; in cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuata cu costul serviciului bancar sau postal.

    Regula 5 - Inregistrarea si prelucrarea cererilor de brevet de inventie si a altor documente in forma electronica sau prin mijloace electronice

    (1) Inregistrarea si prelucrarea cererilor de brevet de inventie si a altor documente in forma electronica sau prin mijloace electronice se fac conform instructiunilor emise de directorul general al OSIM, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Instructiunile vor stabili prevederile si cerintele referitoare la inregistrarea cererilor si procesarea ulterioara a acestora, in tot sau in parte, in forma electronica sau prin mijloace electronice, cum ar fi:
    a) prevederi si cerinte referitoare la confirmarea primirii;
    b) proceduri privind acordarea datei de depozit;
    c) mijloace de autentificare a documentelor si a identitatii partilor care comunica cu OSIM;
    d) aplicarea prevederilor regulii 19;
    e) prevederi referitoare la inregistrarea cererii intr-o limba straina, conform art. 16 alin. 2.
    (3) Aplicarea instructiunilor nu exclude inregistrarea si prelucrarea cererilor de brevet de inventie si a altor documente si pe suport hartie, conform regulii 4 alin. (4).
    (4) In orice moment al desfasurarii procedurilor pentru o cerere inregistrata, conform alin. (1), solicitantul poate cere, in scris si motivat, ca de la un anumit moment notificarile si comunicarile dintre solicitant si OSIM sa fie transmise, in tot sau in parte, pe suport hartie; in acest caz solicitantul, o data cu inregistrarea cererii sau in termen de doua luni de la notificarea OSIM, va achita o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare a situatiei juridice a solicitantului.
    (5) Atunci cand prin Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si prin Regulamentul de aplicare a acestuia, prin Conventia Brevetului European sau prin instructiuni se prevede, pentru documente, notificari, comunicari sau corespondenta, ca acestea sa fie transmise la OSIM, la un alt oficiu national ori la o organizatie interguvernamentala sau invers, trimiterea si primirea pot fi efectiv facute in forma electronica sau prin mijloace electronice, daca acest mod de transmitere este agreat de ambele parti.
    (6) In cazul in care cererea sau alte documente privind cererea sunt inregistrate pe suport hartie, OSIM poate accepta conform regulii 4 si in concordanta cu prevederile din instructiuni ca o copie a acestora, in forma electronica, sa fie transmisa la OSIM de catre solicitant, pentru prelucrarea cererii in continuare, in tot sau in parte, in forma electronica sau prin mijloace electronice, situatie in care se aplica prevederile alin. (4).

    Regula 6 - Limba oficiala

    (1) Limba oficiala de lucru in cadrul OSIM este limba romana.
    (2) Cererea de brevet de inventie, insotita de descriere, revendicari si, daca este cazul, de desene explicative, se depune la OSIM, in limba oficiala, care este si limba de publicare, precum si limba in care se desfasoara toate procedurile initiate de solicitant, titular sau persoana interesata.
    (3) In situatia in care OSIM are calitatea de oficiu receptor, se aplica prevederile regulii 21.
    (4) In procedurile in fata OSIM partile interesate trebuie sa foloseasca limba oficiala.
    (5) Documentele si materialele folosite ca probe, conform regulii 37 A alin. (7) si, respectiv, regulii 44 A alin. (14) in procedurile in fata OSIM, constand in general din publicatii, pot fi inregistrate in orice limba, caz in care OSIM poate cere depunerea traducerii acestora in limba romana, intr-un termen care nu poate fi mai mic de o luna de la notificare.
    (6) Cand un nume, o denumire, o adresa sau un sediu sunt scrise cu alte caractere decat cele ale alfabetului latin, acestea trebuie sa fie, de asemenea, indicate cu litere ale alfabetului latin, fie prin transliterare, fie prin traducere in limba romana; solicitantul, titularul sau orice persoana interesata va decide ce cuvinte vor fi transliterate si ce cuvinte vor fi traduse.

    Regula 7 - Inventia ca informatie sau ca informatie clasificata ca secret de stat

    (1) Informatiile referitoare la sau in legatura cu inventii create de cetateni romani ori de persoane fizice avand domiciliul pe teritoriul Romaniei si inregistrate la OSIM ca cereri de brevet de inventie, pe cale nationala sau ca cereri internationale, pana la data publicarii in BOPI ori in baza prevederilor Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor nu sunt publice in conformitate cu legea sau cu acest tratat.
    (2) Informatiile clasificate ca secret de stat, referitoare la cererile de brevet de inventie, se publica in termen de 3 luni de la data declasificarii lor, cu plata taxei legale, in conditiile art. 23.
    (3) In cazul in care o cerere de brevet de inventie din domeniul biotehnologiei contine informatii clasificate ca secret de stat, acelasi nivel de secretizare il va avea si microorganismul aferent, aflat la o autoritate de depozit internationala cu sediul in Romania, in vederea satisfacerii cerintei prevazute la art. 18 alin. 3.
    (4) In vederea clasificarii ca secret de stat a informatiilor cuprinse in cererile de brevet de inventie inregistrate la OSIM, declasificarii ori trecerii lor la un nivel inferior de clasificare, reprezentantii institutiilor abilitate au acces la toate informatiile privind inventia, iar in situatia unei inventii din domeniul biotehnologiei au acces si la microorganismul sau la esantionul din microorganismul respectiv, depus la o autoritate de depozit internationala cu sediul in Romania.
    (5) Sunt supuse prevederilor prezentei reguli si cererile internationale avand ca obiect inventiile aflate in situatia prevazuta la art. 42 alin. 2.
    (6) Documentele referitoare la continutul cererilor de brevet de inventie depuse la OSIM sau, dupa caz, referitoare la continutul documentelor emise de catre institutiile in drept au acelasi caracter cu cel atribuit inventiilor in sine, cu respectarea prevederilor legale.
    (7) Informatiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la sau in legatura cu inventii depuse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de catre emitent, acesta fiind obligat sa notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare.
    (8) Nivelurile de secretizare a informatiilor referitoare la sau in legatura cu inventiile pe care, conform art. 42 alin. 2, institutiile abilitate le pot atribui sunt cele prevazute de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si normele de aplicare a acesteia.
    (9) In conformitate cu art. 42 alin. 2, sarcina atribuirii caracterului secret de stat informatiilor continute in documentele privind inventiile care au legatura cu apararea nationala sau cu pastrarea sigurantei nationale revine Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii sau altor institutii in drept, prin reprezentantii lor oficial desemnati.
    (10) Inventiilor ce contin informatii care prezinta importanta deosebita pentru interesele economice si tehnico-stiintifice ale Romaniei li se poate atribui caracterul secret de stat de catre autoritatile ori institutiile publice competente, persoanele fizice sau juridice de drept privat carora le-au fost incredintate informatii secrete de stat, fiind obligate sa asigure protectia acestora.
    (11) Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii sau ai altor institutii in drept au obligatia sa asigure transmiterea, transportul si stocarea documentelor care cuprind astfel de informatii, in baza angajamentelor semnate cu OSIM si a prevederilor legii speciale.
    (12) Institutia care a clasificat ca secret de stat informatiile referitoare la sau in legatura cu inventii, in termen de 60 de zile de la data atribuirii clasei de secretizare, va plati in contul OSIM taxa anuala de mentinere a inventiei la nivelul de secretizare atribuit si, in acelasi termen, va notifica solicitantului nivelul de secretizare atribuit si durata pentru care acestea au fost clasificate; solicitantul poate face contestatie la autoritatea care a clasificat informatiile respective, conform prevederilor din legea speciala; hotararea privind contestatia va fi comunicata OSIM de catre persoana interesata, in termen de 30 de zile.
    (13) Clasificarea ca secret de stat a informatiilor referitoare la sau in legatura cu inventiile se face numai pentru cererile de brevet de inventie care privesc apararea si siguranta nationala ori prezinta importanta deosebita pentru interesele economice si tehnico-stiintifice ale Romaniei, in termen de 60 de zile de la data de depozit, aplicandu-se regulile de identificare si de marcare, inscriptionarile si mentiunile obligatorii, prevazute in normele de aplicare a legii speciale.
    (14) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii in drept vor putea pastra exemplarul din descrierea, revendicarile si desenele cererii de brevet de inventie anexat notificarii OSIM, pe intreaga perioada pentru care au achitat taxa anuala corespunzatoare mentinerii inventiei in clasa secret de stat.
    (15) Institutia in drept care a clasificat informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia o poate declasifica ori trece la un nivel inferior de clasificare, hotararea urmand sa fie notificata la OSIM de catre persoana interesata, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a acesteia; de la data primirii hotararii, OSIM va trata inventia conform noului nivel de clasificare.
    (16) In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii sau o alta institutie in drept trebuie sa acorde o compensatie materiala echitabila solicitantului cererii de brevet de inventie careia i s-a atribuit caracterul de secret de stat sau titularului brevetului, stabilita prin contract pe toata perioada mentinerii ei in aceasta categorie; in lipsa acordului privind pretul contractului, acesta urmeaza sa fie stabilit de catre instantele judecatoresti, potrivit dreptului comun.
    (17) In cazul inventiilor proprii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii sau o alta institutie in drept, in calitate de solicitant, va clasifica informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia, inainte de transmiterea si inregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.
    (18) OSIM va asigura conditiile necesare pentru evidenta, pastrarea, manipularea si multiplicarea informatiilor care reprezinta sau care se refera la inventii clasificate ca secrete de stat, in functie de nivelul de secretizare atribuit, in conformitate cu prevederile legislatiei speciale.
    (19) Depunerea la OSIM, in calitate de oficiu receptor, a unei cereri internationale avand ca obiect o inventie, care este depusa pe cale nationala, se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (9) si (10) si ale art. 27 alin. (8) din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
    (20) Orice persoana care are cunostinta sau efectueaza lucrari folosind informatii clasificate cuprinse in cererile de brevet de inventie are obligatia de a nu le divulga decat in masura in care i se permite sau este autorizata sa o faca, in baza unei dispozitii legale sau a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    (21) In cazul in care informatiile referitoare la o inventie sunt clasificate la sediul OSIM ca secrete de stat de catre institutiile abilitate, cererea de brevet de inventie este supusa procedurilor prevazute de art. 14, 15, 18, 19, 25 si 27, iar publicarea cererii si a mentiunii hotararii luate se face conform art. 23 alin. 5, respectiv art. 28 alin. 3 si 5.
    (22) In cazul in care din declaratia solicitantului, conform regulii 20 G, rezulta ca divulgarea inventiei a avut loc in conditiile art. 9, informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de inventie depuse nu pot fi clasificate ca secret de stat sau secret de serviciu, aceasta cerere urmand, daca sunt indeplinite prevederile legii si ale prezentului regulament, sa fie publicata in conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
    (23) Atunci cand informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de inventie au fost clasificate ca secret de serviciu, la solicitarea scrisa a conducatorului persoanei juridice, care are calitatea de solicitant, cererea va putea fi publicata in conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
    (24) La data indeplinirii cerintelor legale pentru publicarea cererilor prevazute la alin. (23), OSIM notifica solicitantului posibilitatea optiunii pentru:
    a) a fi de acord ca publicarea cererii sa se faca conform art. 23 alin. 1;
    b) a solicita retragerea cererii de brevet de inventie, situatie in care se aplica prevederile art. 28 alin. 6.
    (25) Daca o comunicare a solicitantului la notificarea prevazuta la alin. (24) nu este facuta la OSIM in termenul acordat in notificare, OSIM considera ca solicitantul este de acord cu publicarea cererii de brevet de inventie si finalizeaza aceasta procedura, daca toate conditiile legale sunt indeplinite conform prevederilor art. 23 alin. 1.

    Regula 8 - Data de depozit

    (1) Data de depozit a unei cereri de brevet de inventie este data la care sunt inregistrate la OSIM urmatoarele:
    a) o indicatie, in limba romana, explicita sau implicita, care lasa sa se inteleaga faptul ca ceea ce se inregistreaza ar putea fi o cerere de brevet de inventie;
    b) indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea lui de catre OSIM;
    c) o parte care la prima vedere ar putea constitui descrierea inventiei pentru care se solicita in cerere acordarea brevetului de inventie.
    (2) Descrierea de la alin. (1) lit. c) poate fi inregistrata si intr-o limba straina, in conditiile prevazute de regula 9 alin. (3).
    (3) Descrierea conform alin. (1) lit. c) poate fi si o referire in limba romana la o cerere de brevet anterioara, inregistrata intr-un stat parte la Conventia de la Paris sau membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, si aceasta referire trebuie sa cuprinda:
    a) numarul cererii anterioare;
    b) denumirea oficiului la care a fost inregistrata cererea;
    c) data de depozit a cererii.
    (4) Daca nu sunt inregistrate toate documentele prevazute la alin. (1), OSIM notifica solicitantului lipsurile constatate si, pentru remedierea acestora, acorda un termen de doua luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la alin. (1) a fost inregistrat la OSIM.
    (5) Data de depozit a cererii de brevet de inventie este data la care sunt inregistrate la OSIM documentele care cuprind remedierea lipsurilor semnalate in notificarea emisa conform alin. (4).
    (6) Daca lipsurile constatate nu au fost remediate in termenul acordat conform alin. (4), cererea de brevet de inventie se considera a nu fi fost depusa si se notifica despre aceasta petitionarului, indicand si motivele.
    (7) In cazul in care indicatiile si descrierea prevazute la alin. (1) au fost inregistrate, dar OSIM constata ca cel putin o parte din descriere lipseste, notifica solicitantului aceasta, cerandu-i sa depuna partea lipsa in termen de doua luni de la data expedierii notificarii, dar nu mai mult de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la alin. (1) a fost inregistrat la OSIM.
    (8) Partea lipsa din descriere poate fi depusa la OSIM si din proprie initiativa de catre solicitant, intr-un termen de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la alin. (1) a fost inregistrat la OSIM.
    (9) Daca solicitantul depune partea lipsa in termenul prevazut la alin. (7) sau (8), OSIM considera inclusa in descriere partea lipsa, data de depozit a cererii fiind data inregistrarii partii lipsa, si va notifica solicitantului faptul ca data de depozit noua este data la care s-a inregistrat partea lipsa.
    (10) In cazul in care este revendicata o prioritate, iar partea lipsa este cuprinsa in cererea anterioara a carei prioritate este revendicata, in scopul acordarii datei de depozit, solicitantul trebuie sa depuna:
    a) partea lipsa, in limba romana, in termen de 4 luni de la data la care cel putin un document dintre cele prevazute la alin. (1) a fost inregistrat la OSIM;
    b) o copie a cererii de brevet de inventie anterioare, continand partea lipsa, cu indicarea precisa a acesteia, in termenul prevazut la lit. a);
    c) o copie a cererii anterioare, certificata de oficiul la care a fost inregistrata cererea, in termen de 4 luni de la notificare, dar nu mai mult de 16 luni de la data de prioritate revendicata;
    d) o traducere in limba romana a cererii anterioare, daca aceasta nu este in limba romana, care va fi inregistrata la OSIM in termenul prevazut la lit. c).
    (11) In aplicarea alin. (1) se vor respecta urmatoarele:
    a) partea lipsa din descriere trebuie sa se regaseasca integral in cererea anterioara;
    b) atunci cand cererea anterioara este inregistrata la OSIM, solicitantul va inregistra numai partea lipsa, in termenul prevazut la alin. (10) lit. a);
    c) documentele prevazute la alin. (1) trebuie sa contina referiri exprese la faptul ca cererea anterioara a fost inclusa in cererea de brevet de inventie.
    (12) In conditiile in care sunt indeplinite cerintele alin. (10), data de depozit este data la care au fost inregistrate la OSIM toate indicatiile mentionate la alin. (1).
    (13) Daca partea lipsa a fost inregistrata in termenele prevazute la alin. (7) sau (8) si OSIM constata ca aceasta nu face parte din cererea de brevet de inventie anterioara, a carei prioritate este revendicata, data de depozit va fi data la care a fost depusa partea lipsa si notifica solicitantului aceasta, cu indicarea motivelor.
    (14) Daca in termen de o luna de la data notificarii privind atribuirea datei de depozit, in conditiile alin. (9) sau (13), solicitantul comunica la OSIM ca doreste retragerea partii care a lipsit initial, data de depozit va fi data la care sunt indeplinite cerintele la care se face referire la alin. (1).
    (15) In cazul in care partea lipsa este cuprinsa intr-o cerere anterioara, la care se face referire in indicatiile mentionate la alin. (1), in scopul acordarii datei de depozit, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele:
    a) partea lipsa, in limba romana, in termenul prevazut la alin. (7);
    b) o copie a cererii de brevet de inventie anterioare, cu data de inregistrare a acesteia, continand partea lipsa si cu indicarea precisa a acesteia in termenul prevazut la alin. (7).
    (16) Cererea anterioara la care se face referire trebuie sa fi fost inregistrata de catre solicitant, predecesorul sau succesorul sau.
    (17) Pentru a fi indeplinite cerintele prevazute la alin. (3), solicitantul trebuie sa depuna:
    a) o copie a cererii anterioare, in termen de 4 luni de la data la care cel putin o indicatie prevazuta la alin. (1) a fost inregistrata la OSIM, iar daca cererea de brevet de inventie anterioara este intr-o alta limba, se depune in acelasi termen si traducerea in limba romana a cererii si se plateste taxa aferenta;
    b) o copie certificata a cererii anterioare, intr-un termen de 4 luni de la inregistrarea la OSIM a cererii care contine referirea la cererea anterioara.
    (18) Copia cererii anterioare prevazuta la alin. (17) lit. a) trebuie sa contina: descriere, revendicari si, daca este cazul, desene; in situatia in care cererea anterioara nu contine revendicari si desene, acestea trebuie depuse in termenul prevazut la alin. (17) lit. a).
    (19) Cererea de inregistrare a partii lipsa sau de retragere a partii lipsa inregistrate este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei de depunere a partii lipsa a descrierii inventiei in scopul stabilirii datei de depozit sau, dupa caz, a taxei de retragere a partii lipsa depuse.
    (20) Data de depozit a unei cereri de brevet, rezultata in urma divizarii unei cereri initiale, este aceeasi cu data de depozit a cererii initiale.
    (21) In cazul in care se aplica prevederile art. 65 alin. 2 lit. b), noua cerere de brevet de inventie va avea aceeasi data de depozit cu cea a cererii initiale.

    Regula 9 - Depozitul national reglementar

    (1) Toate actele prevazute la art. 14 alin. 1, depuse la OSIM, constituie depozitul national reglementar.
    (2) De la data de depozit, in cazul indeplinirii prevederilor art. 14 sau ale art. 15 alin. 8, depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar, prevazut la art. 4 din Conventia de la Paris.
    (3) In cazul solicitantilor straini care depun descrierile, revendicarile si desenele intr-o limba straina, depozitul national reglementar produce efecte de la data de depozit, cu conditia ca, in termen de doua luni de la aceasta data, sa fie depusa in 3 exemplare si traducerea conforma in limba romana a documentelor respective, care face parte din depozitul national reglementar; in cazul nedepunerii traducerii sau neplatii taxei de depunere a acesteia, cererea se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. b).
    (4) In cazul in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 14 alin. 1, OSIM notifica solicitantului ca depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar.
    (5) In cazul in care la data de depozit nu au fost depuse si revendicarile si, daca este cazul, desenele, conform art. 15 alin. 7, acestea pot fi inregistrate la OSIM intr-un termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale, caz in care depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar de la data de depozit.
    (6) Daca nu sunt depuse revendicarile conform prevederilor art. 15 alin. 7, cererea este declarata, conform art. 28 alin. 7 lit. f), ca fiind retrasa.
    (7) In cazul in care in descrierea inventiei si in revendicari se face referire la desene, dar acestea nu au fost depuse la OSIM la data de depozit sau in termenul prevazut la alin. (5), nu se aplica prevederile art. 28 alin. 7, daca solicitantul cere ca:
    a) orice referire din descriere si din revendicari, cu privire la desene, sa fie considerata ca fiind eliminata, cu conditia sa inregistreze la OSIM, in termen de doua luni de la notificare, dar nu mai mult de 4 luni de la data de depozit, descrierea si revendicarile modificate, in sensul ca au fost eliminate din cuprinsul acestora referirile la desene; sau
    b) OSIM sa dea curs procedurii de examinare numai pentru acele parti din descriere in care nu se face referire la desene, caz in care, in aceleasi termene prevazute la lit. a), solicitantul va depune la OSIM reformularea descrierii si a revendicarilor.
    (8) In situatiile prevazute la alin. (5) este mentinuta data de depozit de la care se produc efectele unui depozit national reglementar daca sunt respectate prevederile alin. (7).
    (9) Prevederile la alin. (3) - (7) nu se aplica cererilor de brevet de inventie care au rezultat in urma divizarii unei cereri care nu respecta principiul unitatii prevazute la art. 19 alin. 1.
    (10) In toate cazurile in care OSIM constata neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. 1, notifica solicitantului despre aceasta si Comisia de examinare preliminara ia o hotarare numai dupa expirarea termenului de comunicare la OSIM a opiniei acestuia.
    (11) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si cererilor de brevet de inventie care au rezultat in urma divizarii unei cereri care nu respecta principiul unitatii prevazute la art. 19 alin. 1.

    Regula 10 - Revendicarea prioritatii

    A. Prioritatea conventionala
    (1) Cererea poate contine o declaratie prin care, conform art. 22 alin. 1, se revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare nationale, regionale sau internationale, inregistrate in sau pentru orice tara parte la Conventia de la Paris ori pentru orice membru al Organizatiei Mondiale a Comertului care nu este parte la Conventia de la Paris.
    (2) Conditiile pentru si efectele date de revendicarea unei prioritati sunt cele prevazute de Conventia de la Paris.
    (3) Revendicarea unei prioritati se face in cererea de brevet de inventie si trebuie sa indice:
    a) data la care a fost inregistrata cererea anterioara;
    b) numarul cererii anterioare;
    c) in cazul in care cererea anterioara este o cerere nationala, si denumirea tarii parte la Conventia de la Paris sau a membrului Organizatiei Mondiale a Comertului care nu este parte a conventiei in care cererea anterioara a fost depusa;
    d) in cazul in care cererea anterioara este o cerere regionala, denumirea autoritatii care acorda brevetul regional, in conformitate cu prevederile tratatului de brevet regional;
    e) cand cererea anterioara este o cerere internationala, denumirea oficiului receptor la care a fost inregistrata.
    (4) In situatia in care cererea anterioara este o cerere regionala sau o cerere internationala, revendicarea prioritatii poate sa indice si una sau mai multe tari parte la Conventia de la Paris pentru care cererea anterioara a fost inregistrata.
    (5) In situatia in care cererea anterioara este o cerere regionala si cel putin una dintre tarile parti la conventia de brevet regional nu este parte nici la Conventia de la Paris si nici membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, revendicarea prioritatii trebuie sa cuprinda cel putin o tara parte a Conventiei de la Paris sau un membru al Organizatiei Mondiale a Comertului pentru care cererea anterioara a fost inregistrata.
    (6) Atunci cand intr-o cerere este revendicata o prioritate a unei cereri anterioare in care a fost recunoscuta temporar o protectie, ca urmare a expunerii inventiei intr-o expozitie, perioada de prioritate de 12 luni incepe de la data expunerii.
    (7) Taxa pentru invocarea unei prioritati trebuie platita:
    a) in termen de 4 luni de la data de depozit a cererii, daca revendicarea prioritatii a fost facuta la aceasta data;
    b) o data cu deschiderea fazei nationale.
    (8) Daca in cerere sunt revendicate mai multe prioritati, pentru fiecare dintre acestea se va plati taxa stabilita; neplata taxei in cuantumul si in termenul prevazute conduce la nerecunoasterea prioritatii, conform art. 22 alin. 5.
    (9) Intr-o cerere de brevet de inventie pot fi revendicate mai multe prioritati ale unor cereri anterioare provenind din tari diferite, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. 2.
    (10) In situatia in care unele caracteristici ale inventiei pentru care prioritatea a fost invocata nu figureaza in nici o revendicare formulata in cererea anterioara, prioritatea poate fi totusi recunoscuta daca din ansamblul cererii anterioare rezulta evident aceste elemente.
    (11) Daca pentru o cerere de brevet de inventie au fost revendicate mai multe prioritati, termenele de la care incepe data de prioritate sunt calculate tinandu-se cont de data de prioritate cea mai veche conform art. 20 alin. 3.
    (12) Dreptul de prioritate se poate baza si pe un prim depozit al unei cereri de brevet neunitare, fie ca cererea a fost sau nu divizata in tara de origine.
    (13) Cererea de brevet rezultata in urma divizarii unei cereri initiale beneficiaza de dreptul de prioritate al cererii din care a fost divizata.
    (14) Cand intr-o cerere sunt revendicate una sau mai multe prioritati, recunoasterea se face numai pentru acea parte din depozitul cererii ulterioare continute in depozitul primei cereri sau in cele ale primelor cereri, cu respectarea principiului unitatii cererii ulterioare.
    (15) Nu este recunoscuta revendicarea mai multor prioritati in cascada.
    (16) Datele cuprinse in cerere potrivit alin. (3) pot fi corectate daca:
    a) o cerere semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita in mod expres corectarea datelor, este depusa in termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni de la data prioritatii;
    b) taxa de corectare a datelor referitoare la invocarea prioritatii este platita in 4 luni de la data depunerii cererii de brevet de inventie.
    (17) Intr-o cerere de brevet de inventie cu data de depozit cuprinsa in termenul de 12 luni de la data la care ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, conform art. 22 alin. 2, poate fi revendicata aceasta prioritate in termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii cele mai vechi, a carei prioritate a fost revendicata.
    (18) Prioritatea revendicata in conditiile alin. (17) poate fi recunoscuta, daca:
    a) o cerere semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres adaugarea revendicarii prioritatii, este depusa in termenul de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni;
    b) o data cu revendicarea prioritatii este platita taxa pentru invocarea unei prioritati dupa data inregistrarii cererii.
    (19) Prioritatea poate fi recunoscuta, conform art. 20 alin. 4, si in cazul in care o cerere ulterioara, in care se revendica sau ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, are o data de depozit care este cuprinsa intr-un termen de doua luni de la data expirarii termenului de prioritate, daca:
    a) exista o cerere semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres repunerea in dreptul de prioritate; atunci cand la data de depozit nu s-a revendicat prioritatea cererii anterioare, cererea va fi insotita de revendicarea prioritatii;
    b) cererea prevazuta la lit. a) este depusa in termen de doua luni de la expirarea termenului de prioritate;
    c) cererea prevazuta la lit. a) prezinta motivele pentru neincadrarea depunerii cererii in termenul de prioritate si o declaratie sau o alta dovada poate fi anexata pentru sustinerea motivelor;
    d) este platita taxa de invocare a unei prioritati cand cererea este depusa dupa expirarea termenului de prioritate, o data cu depunerea cererii prevazute la lit. a);
    e) OSIM constata, in urma analizei motivele anexate din cerere, ca prioritatea poate fi recunoscuta.
    (20) Prevederile alin. (18) sau (19) se aplica daca cererea prevazuta la alin. (18) lit. a) sau alin. (19) lit. a) este inregistrata inainte ca solicitantul sa ceara publicarea cererii, conform art. 23 alin. 3, sau sa ceara examinarea cererii de brevet de inventie si luarea hotararii in termen de 18 luni de la data de depozit, ori dupa ce aceste cereri au fost retrase de solicitant.
    (21) Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (19), OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii conform art. 22 alin. 5.

    B. Prioritatea interna
    (1) Daca intr-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de inventie depuse la OSIM este depusa o cerere de brevet de inventie ulterioara, de catre solicitantul cererii anterioare sau de catre succesorul sau in drepturi, atunci in cererea ulterioara poate fi revendicat un drept de prioritate interna, pentru elementele comune ale cererilor, cu conditia ca cererea anterioara sa nu fi servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
    (2) Daca a fost revendicata o prioritate interna intr-o cerere ulterioara, cererea anterioara a carei prioritate a fost revendicata este considerata ca fiind retrasa daca nu s-a luat o hotarare.
    (3) Prioritatea interna poate fi revendicata o data cu depunerea cererii ulterioare sau intr-un termen de doua luni de la data depunerii acestei cereri.
    (4) Prioritatea interna a unei cereri anterioare revendicata intr-o cerere ulterioara nu va fi recunoscuta, daca:
    a) cel putin una dintre cererile de brevet de inventie a beneficiat de o prioritate conventionala;
    b) in cererea anterioara au fost revendicate prioritati interne si una dintre ele are data anterioara termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare.
    (5) Taxa pentru revendicarea prioritatii interne trebuie platita in termen de 4 luni de la data de depozit a cererii ulterioare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obiectul inventiei

    Regula 11 - Produs

    (1) Produsul prevazut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei inventii, in masura in care constituie solutia unei probleme tehnice.
    (2) Produsele pot fi:
    a) obiecte materiale, cu proprietati determinate, definite tehnic prin partile lor constructive, cum ar fi: subansambluri, organe sau elemente de legatura dintre acestea, prin forma constructiva a lor sau a partilor lor constitutive, prin materialele din care sunt realizate, prin relatiile constructive, de pozitie si functionale dintre partile constitutive sau prin rolul functional al acestora;
    b) dispozitive, instalatii, echipamente, masini-unelte, aparate si altele, care se refera la mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de obtinere sau de lucru si care sunt definite tehnic conform lit. a);
    c) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, definite tehnic, conform lit. a);
    d) substante chimice, inclusiv produsele intermediare, definite prin elementele componente si legaturile dintre ele, simbolizate prin formule chimice, semnificatia radicalilor substituenti, structura moleculara, izomerie sterica, greutate moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeaza sau le identifica;
    e) mijloace sau agenti, asa cum sunt amestecurile fizice sau fizico-chimice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea, structura, proprietati fizico-chimice sau alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.
    (3) In situatia in care produsul nu poate fi definit conform alin. (2), acesta poate fi definit prin procedeul sau de fabricatie.
    (4) Produsul ca obiect al unei inventii biotehnologice este definit conform regulii 57 alin. 2.

    Regula 12 - Procedeu

    (1) Procedeul prevazut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei inventii, in masura in care constituie o solutie a unei probleme tehnice.
    (2) Procedeul, obiect al unei inventii brevetabile, consta din activitati tehnologice care conduc la:
    a) obtinerea, fabricatia, modificarea ori utilizarea unui produs; sau la
    b) rezultate de natura calitativa, cum ar fi: masurare, analiza, reglare, control, curatare, uscare, diagnosticare sau tratament medical si altele, specifice metodelor.
    (3) Procedeul este definit ca o succesiune logica de etape, faze sau pasi caracterizati prin ordinea lor de desfasurare, prin conditii initiale, ca de exemplu: materia prima aleasa, parametrii, prin conditii tehnice de desfasurare si/sau mijloace tehnice utilizate, cum ar fi: utilaje, instalatii, dispozitive, aparatura, catalizatori si prin produse sau rezultate finale.
    (4) Procedeul ca obiect al unei inventii biotehnologice este definit potrivit regulii 57 alin. (3).

    SECTIUNEA a 4-a
    Documentatia de brevetare

    Regula 13 - Forma si continutul cererii

    A. Forma cererii
    (1) Cererea in forma imprimata va contine o lista indicand:
    a) numarul total de pagini care constituie cererea de brevet de inventie si numarul de pagini ale fiecarui document al acesteia: cerere, descriere, lista de secvente de nucleotide, revendicari, desene si rezumat;
    b) denumirea altor documente anexate la cerere si numarul de pagini ale fiecarui document, dupa cum urmeaza: o procura in original sau o copie a unei procuri generale, un act de prioritate, o lista de secvente de nucleotide prezentata intr-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, un document referitor la plata taxelor, un act referitor la depozitul microorganismului sau altui material biologic, documentul prin care solicitantul desemneaza inventatorii, documentul prin care solicitantul dovedeste ca este indreptatit la inregistrarea cererii si la acordarea brevetului de inventie, un document din care reiese ca a avut loc o divulgare a inventiei, in conformitate cu art. 9, si ca solicita ca aceasta divulgare sa nu fie luata in considerare la aprecierea noutatii, precum si autorizatia privind transmiterea dreptului de prioritate;
    c) numarul figurii din desene, indicata de solicitant sa insoteasca rezumatul la publicare; motivat, solicitantul poate cere sa se publice doua figuri, caz in care va indica numerele acestora.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este completata de catre solicitant, iar OSIM verifica si consemneaza prezenta documentelor declarate ca fiind depuse.

    B. Continutul cererii
    (1) Cererea de brevet de inventie trebuie intocmita in 3 exemplare, pe un formular prevazut la pct. A alin. (1).
    (2) Formularul se completeaza prin imprimare, dactilografiere sau de mana si este redactat in limba romana.
    (3) Cererea va cuprinde:
    a) solicitarea explicita a acordarii unui brevet de inventie;
    b) titlul inventiei, intr-o formulare clara si concisa a obiectului inventiei;
    c) toate indicatiile necesare pentru stabilirea identitatii solicitantului;
    d) daca sunt mai multi solicitanti, pentru fiecare dintre acestia se vor aplica prevederile alin. (4);
    e) desemnarea inventatorului, daca acesta este acelasi cu solicitantul, cu indicarea locului de munca la data realizarii inventiei.
    (4) Indicatiile la care face referire alin. (3) lit. c) pot fi:
    a) in cazul in care solicitantul este o persoana fizica, in cerere se vor indica numele, prenumele, adresa si nationalitatea, prin indicarea numelui statului al carui cetatean este;
    b) in cazul in care solicitantul este o persoana juridica, in cerere se vor indica denumirea oficiala completa, adresa acesteia, precum si alte date oficiale privind existenta legala a persoanelor juridice.
    (5) Daca sunt mai multi solicitanti, iar acestia nu sunt reprezentati in fata OSIM printr-un mandatar autorizat, in cerere se va indica unul dintre solicitanti, care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; in caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant inscris in cerere.
    (6) La cererea solicitantului, corespondenta va fi expediata de OSIM la o alta adresa indicata de catre acesta.
    (7) In continutul cererii, daca este cazul, mai pot fi incluse:
    a) date de identificare a mandatarului autorizat, desemnat de catre solicitant, constand din nume si adresa;
    b) revendicarea unei prioritati, conform regulii 10;
    c) o referire, in limba romana, la o cerere de brevet anterioara, inregistrata intr-un stat parte la Conventia de la Paris sau la un membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, conform regulii 8 alin. (3);
    d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreste sa le urmeze cererea, dintre care, in mod expres: publicarea cererii de brevet conform art. 23 alin. 3, intocmirea unui raport de documentare conform art. 24, examinarea de fond conform art. 25;
    e) indicarea numarului si a datei de depozit ale cererii initiale din care cererea a rezultat prin divizare.
    (8) Adresele cerute conform alin. (4), (5) si alin. (7) lit. a) trebuie sa satisfaca cerintele obisnuite pentru livrarea prin posta; pentru a fi posibila comunicarea rapida, este recomandabil sa fie indicate si numarul de telefon, fax, datele necesare altor tipuri de comunicare.
    (9) Cererea trebuie semnata de catre solicitant sau de catre mandatarul autorizat desemnat de catre acesta.
    (10) Daca cererea prevazuta la art. 15 alin. 1 lit. a) nu este semnata, un exemplar din formularul cererii aflat la OSIM va fi returnat cu o notificare solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat pentru ca acesta, in termen de doua luni de la data de depozit, sa inregistreze la OSIM exemplarul de cerere semnat; in caz contrar, cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de inventie si se aplica prevederile regulii 8 alin. (6).

    Regula 14 - Descrierea inventiei

    (1) Descrierea inventiei trebuie sa contina, in mod succesiv, in ordinea de mai jos, urmatoarele:
    a) titlul inventiei, asa cum acesta a fost indicat in cererea de brevet de inventie, intr-o formulare clara si concisa a inventiei revendicate, fara sa o divulge;
    b) precizarea domeniului tehnic, in care poate fi aplicata inventia, fara sa divulge solutia;
    c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru intelegerea, cercetarea documentara si examinarea inventiei revendicate, cu indicarea documentelor care il fundamenteaza; se prezinta cel putin o solutie considerata cea mai apropiata de inventia revendicata; la depunerea cererii stadiul tehnicii este cel cunoscut solicitantului; in situatia in care stadiul tehnicii cuprinde si cunostinte traditionale, acestea vor fi indicate explicit in descriere, inclusiv sursa acestora, daca este cunoscuta;
    d) prezentarea problemei tehnice, pe care o rezolva inventia;
    e) expunerea inventiei, asa cum aceasta este revendicata, astfel incat problema tehnica si solutia acesteia sa poata fi intelese de o persoana de specialitate; in cazul in care descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta conditia de unitate a inventiei, expunerea fiecarei inventii din grup se efectueaza in mod distinct;
    f) indicarea, daca aceasta nu rezulta in mod evident din prezentarea conform lit. e) sau din natura inventiei, a modului in care inventia poate fi exploatata industrial;
    g) prezentarea avantajelor inventiei revendicate, in raport cu stadiul tehnicii;
    h) prezentarea, pe scurt, a fiecarei figuri din desenele explicative, daca acestea exista;
    i) prezentarea detaliata a obiectului inventiei, utilizandu-se, daca acestea exista, figuri sau desene, intr-un mod suficient de clar, complet si corect din punct de vedere stiintific si tehnic, astfel incat o persoana de specialitate sa poata realiza inventia; prezentarea trebuie sustinuta de exemple concrete de realizare; in cazul unor variante de realizare, se prezinta cel putin un exemplu de realizare pentru fiecare varianta.
    (2) In descriere pot fi prezentate modele si formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fara ca prezentarea obiectului inventiei, in exemplul de realizare, sa se bazeze exclusiv pe acestea.
    (3) Problema tehnica consta in formularea obiectivului prin a carui solutionare se obtine un succes in domeniul tehnic de aplicare a inventiei; solutia tehnica consta in prezentarea mijloacelor tehnice, pentru rezolvarea problemei tehnice.

    Regula 15 - Descrierea inventiei din domeniul programelor de calculator

    (1) Descrierea inventiei trebuie redactata in termeni tehnici din limba romana; in cazul in care in limba romana nu exista termeni echivalenti, pot fi utilizati termeni tehnici, uzuali intr-o limba straina, in special din domeniul prelucrarii datelor.
    (2) Descrierea poate fi insotita de diagrame care prezinta etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor; poate fi inclusa organigrama programului care arata toate starile posibile din desfasurarea programului.
    (3) In descriere se admit fragmente dintr-un program pentru unitatile de procesare a datelor, intr-un limbaj de programare uzual.

    Regula 16 - Revendicari

    (1) Revendicarile trebuie sa defineasca obiectul protectiei solicitate prin caracteristicile tehnice ale inventiei.
    (2) Revendicarile trebuie sa fie clare si concise atat individual, cat si in ansamblul lor, si sa se bazeze pe descriere.
    (3) Revendicarile se redacteaza in doua parti sau, dupa caz, intr-o singura parte.
    (4) Revendicarile in doua parti trebuie sa contina:
    a) un preambul indicand obiectul inventiei si caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea elementelor revendicate si care, in combinatie, fac parte din stadiul tehnicii; si
    b) o parte caracteristica, precedata de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca" in care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, in combinatie cu caracteristicile prezentate in preambul, definesc obiectul protectiei solicitate.
    (5) Revendicarile redactate intr-o singura parte contin o prezentare a unei combinatii de mai multe caracteristici tehnice sau a unei singure caracteristici tehnice, care defineste obiectul pentru care se solicita protectia.
    (6) Caracteristicile tehnice din revendicari trebuie sa aiba aceeasi denumire si aceleasi semne de referinta din descriere si din desene.
    (7) Revendicarile se redacteaza intr-o singura fraza; in cuprinsul frazei, caracteristicile tehnice pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerari, pentru fiecare caracteristica sau grup de caracteristici; in acest ultim caz fiecare punct al enumerarii este notat prin semne de subdivizare.
    (8) Daca cererea de brevet de inventie contine desene explicative, caracteristicile tehnice mentionate in revendicari trebuie, in masura in care acest lucru usureaza intelegerea revendicarii, sa fie urmate de semne de referinta ale acestor caracteristici, indicate intre paranteze; semnele de referinta nu trebuie sa fie interpretate ca o limitare a revendicarii.
    (9) Revendicarile nu contin desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator, dar pot contine formule chimice sau matematice ori tabele care sunt esentiale pentru definirea obiectului protectiei solicitate.
    (10) Revendicarile nu contin trimiteri ca, de exemplu, "asa cum este prezentat in ... din descriere" sau "asa cum este ilustrat in fig. ..."; totusi, in cazurile in care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, in ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale inventiei, la descriere sau desene.
    (11) O cerere de brevet de inventie contine una sau mai multe revendicari independente, in functie de caracteristicile tehnice esentiale ale inventiei; o astfel de revendicare poate fi urmata de una sau mai multe revendicari dependente.
    (12) O revendicare independenta trebuie sa precizeze in mod clar toate caracteristicile esentiale necesare pentru definirea inventiei.
    (13) Revendicarea dependenta contine in mod implicit toate caracteristicile revendicarii independente careia i se subordoneaza si, dupa caz:
    a) dezvolta sau expliciteaza caracteristicile tehnice care au fost deja enuntate in revendicarea independenta; sau
    b) se refera la exemple particulare de realizare a inventiei; sau
    c) contine si alte caracteristici tehnice, decat cele din revendicarea independenta careia i se subordoneaza.
    (14) Intr-o cerere de brevet pot fi admise revendicari dependente care se refera la alte revendicari dependente, primele fiind numite revendicari cu dependenta multipla.
    (15) Revendicarea dependenta trebuie sa cuprinda o trimitere la revendicarea careia i se subordoneaza, fara ca la inceputul acesteia sa se faca o referire la stadiul tehnicii.
    (16) Revendicarile dependente care se refera la una sau la mai multe revendicari anterioare trebuie sa fie grupate si plasate dupa acestea in cel mai potrivit mod.
    (17) Cererea care se refera la un grup de inventii care formeaza un singur concept inventiv general trebuie sa contina cel putin o revendicare independenta pentru fiecare inventie.
    (18) O cerere de brevet de inventie poate sa contina doua sau mai multe revendicari independente de aceeasi categorie numai daca inventia revendicata se refera, in special, la:
    a) mai multe produse interdependente; sau,
    b) diferite utilizari ale unui produs ori ale unui aparat; sau,
    c) solutii alternative pentru o anumita problema cand acestea nu pot fi cuprinse intr-o singura revendicare.
    (19) In cazul inventiilor din domeniul programelor de calculator:
    a) revendicarile de produs sunt admisibile daca noile caracteristici pot fi realizate cu ajutorul unui program de calculator intr-un sistem care cuprinde mijloace adaptate sa realizeze un procedeu echivalent;
    b) revendicarile de procedeu sunt admisibile daca procedeul poate fi realizat intr-un sistem sau daca programul care determina realizarea procedeului este rulat intr-un sistem.

    Regula 17 - Desene

    (1) Desenele sunt necesare in masura in care contribuie la intelegerea inventiei si a elementelor ei de noutate.
    (2) Desenele trebuie sa contina semne de referinta, cifre si/sau litere care sa indice elementele componente, corespunzatoare prezentarii lor in exemplul de realizare din descriere.
    (3) O fila de desene poate sa includa mai multe figuri.
    (4) Fila de desene este de format A4 sau, in cazuri exceptionale, A3 si va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu conditia ca desenul sa aiba contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatice; filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
    (5) Schemele si diagramele se considera desene; tabelele nu se considera desene.
    (6) Desenele nu contin texte, cu exceptia unui cuvant sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: "apa", "abur", "deschis", "inchis", iar pentru schemele si diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, cateva cuvinte-cheie, absolut necesare intelegerii acestora; fiecare cuvant folosit trebuie asezat in desen in asa fel incat sa permita inlocuirea lui fara sa acopere nici o linie a desenelor.
    (7) Toate semnele de referinta care apar in desene trebuie sa fie mentionate in descriere si invers.

    Regula 18 - Rezumat

    (1) Rezumatul indica titlul inventiei si contine o prezentare pe scurt a descrierii, revendicarilor si desenelor.
    (2) Rezumatul trebuie sa indice domeniul tehnic caruia ii apartine inventia sau grupul de inventii.
    (3) Rezumatul trebuie sa fie astfel redactat incat sa se inteleaga clar problema tehnica si esenta solutiei date de inventia revendicata.
    (4) Rezumatul va contine, dupa caz, formula chimica ce caracterizeaza inventia.
    (5) Daca cererea de brevet de inventie contine desene, solicitantul va indica figura din desene sau, in mod exceptional, figurile pe care le propune spre publicare impreuna cu rezumatul.
    (6) OSIM poate hotari publicarea unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de brevet de inventie, in cazul in care considera ca aceasta sau acestea caracterizeaza mai bine inventia; fiecare dintre caracteristicile principale mentionate in rezumat si ilustrate prin desen vor fi urmate de un semn de referinta pus intre paranteze.
    (7) Rezumatul are in exclusivitate rolul de a servi ca mijloc de selectie a informatiilor tehnice pentru specialisti, in scopul luarii unei decizii privind necesitatea consultarii descrierii inventiei si desenelor publicate; rezumatul inventiei nu poate fi luat in considerare pentru aprecierea intinderii protectiei si pentru aplicarea art. 8 alin. 3.
    (8) Rezumatul va contine, de preferinta, nu mai mult de 150 de cuvinte.

    Regula 19 - Conditii materiale privind cererea de brevet de inventie

    (1) Cererea, descrierea, revendicarile si desenele se intocmesc pe file separate de format A4 si se depun la OSIM in 3 exemplare; solicitantul va indica exemplarul original.
    (2) Toate filele cererii de brevet de inventie trebuie sa fie intocmite pe o singura fata a filei si in asa fel incat sa poata fi separate in vederea reproducerii lor.
    (3) Toate filele se numeroteaza cu cifre arabe in ordine crescatoare.
    (4) Descrierea si revendicarile vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5 - 2 randuri; marginile libere ale fiecarei file trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
    (5) Pe filele cererii de brevet de inventie nu se admit stersaturi, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate; daca totusi acestea exista, solicitantul va semna in dreptul modificarii facute, pe exemplarul original.
    (6) Fiecare pagina a descrierii, revendicarilor si desenelor din exemplarul original va fi semnata de solicitant.
    (7) Este indicat sa se foloseasca termeni, semne si simboluri tehnice care sunt, in general, acceptate in domeniul respectiv.
    (8) Unitatile de masura pentru marimi fizice, greutati, temperaturi, densitati si altele trebuie sa fie exprimate, de preferinta, in sistemul international.
    (9) Pentru indicatiile privind caldura, energia, lumina, sunetul si magnetismul, precum si pentru formulele matematice si unitatile electrice trebuie sa se respecte normele din practica internationala; pentru formulele chimice trebuie sa se foloseasca simboluri, greutati atomice si formule moleculare de uz general.
    (10) Terminologia si semnele de referinta din descriere, revendicari si desene trebuie sa fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.
    (11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de inventie si se restituie solicitantului urmatoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de executie privind inventia si altele asemenea.

    Regula 20 - Alte documente ale cererii de brevet de inventie

    A. Procura
    (1) Desemnarea mandatarului autorizat se face printr-o procura care poarta numele si semnatura persoanei reprezentate.
    (2) Daca procura nu este depusa la data de depozit sau la data deschiderii fazei nationale, aceasta poate fi inregistrata in termen de doua luni de la data la care OSIM notifica solicitantului cu privire la remedierea lipsei acesteia sau in termen de 4 luni de la data de depozit ori de la cea la care a fost deschisa faza nationala, care dintre date expira cel mai tarziu.
    (3) In cazul in care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei si nu a fost indeplinita prevederea alin. (2), cererea de brevet de inventie se respinge.
    (4) In cazul in care persoana mentionata in regula 53 alin. (1) are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei si nu a fost indeplinita prevederea alin. (2), OSIM nu inscrie in registre mandatarul autorizat.
    (5) Este suficient sa fie inregistrat la OSIM o singura procura care cuprinde procedurile pentru care se solicita reprezentarea, chiar daca se refera la mai multe cereri de brevet de inventie sau la mai multe brevete de inventie ale aceluiasi solicitant, cesionar sau titular ori privind o alta persoana interesata, cu conditia ca:
    a) toate cererile de brevet de inventie sau brevetele de inventie sa fie identificabile in cuprinsul procurii;
    b) sa se faca mentiunea in procura ca reprezentarea are loc pentru toate cererile de brevet existente si, dupa caz, cu specificarea acelora pentru care nu se face reprezentarea;
    c) pentru fiecare cerere de brevet de inventie si brevet de inventie se va inregistra la OSIM o copie a procurii cu numarul acesteia si semnatura mandatarului.
    (6) Daca procura nu este redactata in limba romana, aceasta va fi insotita de o traducere conforma.

    B. Actul de prioritate
    (1) Cand intr-o cerere este revendicata o prioritate, conform art. 20, o copie a cererii anterioare certificata de autoritatea la care aceasta a fost inregistrata va fi depusa de catre solicitant la OSIM in termen de 16 luni de la data de prioritate revendicata.
    (2) Cand intr-o cerere internationala este revendicata prioritatea unei cereri anterioare si faza nationala a fost deschisa, conform regulii 22 alin. (3) sau (4), iar documentul de prioritate nu a fost depus la Biroul International in termenul prevazut de Regula 17 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, acesta poate fi depus, in vederea recunoasterii prioritatii revendicate, la OSIM:
    a) in termen de 4 luni de la data de deschidere a fazei nationale, daca se aplica prevederile regulii 22 alin. (3); sau
    b) in termen de doua luni de la data de deschidere a fazei nationale, daca se aplica prevederile regulii 22 alin. (4).
    (3) In cazul cererilor internationale, o copie de pe documentul de prioritate este solicitata de catre OSIM de la Biroul International.
    (4) Prevederile alin. (3) se considera a fi indeplinite si in conditiile in care OSIM, pentru cererea internationala in care sunt revendicate una sau mai multe prioritati ale uneia sau mai multor cereri anterioare, a avut calitatea de oficiu receptor si a primit, in termenul stabilit de Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, actul de prioritate.
    (5) La cererea solicitantului, OSIM poate obtine actul de prioritate in forma electronica dintr-o biblioteca digitala a unui stat parte la Conventia de la Paris sau a unui membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, care nu este parte la conventie, cu plata unei taxe suplimentare pentru fiecare document, intr-un cuantum egal cu cel al invocarii unei prioritati, o data cu inregistrarea unei cereri de brevet de inventie; o astfel de cerere va fi inregistrata la OSIM cu respectarea prevederilor regulii 5 si in termenele care nu afecteaza termenul prevazut la alin. (1).
    (6) Pentru o cerere internationala, pentru care a fost deschisa faza nationala si OSIM a avut calitatea de oficiu receptor, va fi recunoscuta revendicarea unei prioritati a unei cereri anterioare inregistrate pe cale nationala la OSIM sau daca actul de prioritate este accesibil si poate fi obtinut in forma electronica dintr-o biblioteca digitala.
    (7) Daca in urma notificarii solicitantul cererii internationale comunica la OSIM toate datele privind revendicarea prioritatii unei cereri anterioare, precum si documentul de prioritate, revendicarea prioritatii in cererea internationala va fi luata in considerare de catre OSIM, in vederea recunoasterii acesteia.
    (8) Nedepunerea actului de prioritate in termenul prevazut la alin. (1), neinregistrarea unei cereri la OSIM, conform prevederilor alin. (5) sau neplata taxei pentru revendicarea unei prioritati in termenul stabilit pentru cererile de brevet de inventie inregistrate pe cale nationala conduce la nerecunoasterea prioritatii, conform art. 20 alin. 7, printr-o hotarare luata de OSIM in termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale.
    (9) Prevederile art. 22 alin. 1 se aplica mutatis mutandis si in cazul cererilor internationale prevazute la alin. (2).
    (10) Revendicarea expunerii inventiei intr-o expozitie, conform art. 21, se face intr-o cerere de brevet de inventie inregistrata intr-un termen de 6 luni de la data introducerii obiectului inventiei in expozitie.
    (11) Actul de prioritate depus in conditiile art. 22 alin. 3 trebuie sa contina:
    a) o copie certificata de administratia la care s-a constituit depozitul cererii anterioare a certificatului de garantie, din care sa rezulte cel putin data si numarul depozitului si statul sau organizatia interguvernamentala careia ii apartine administratia;
    b) o copie a cererii anterioare a carei prioritate este revendicata, certificata de catre administratia care a inregistrat cererea.
    (12) Actul de prioritate poate confirma depozitul cererii anterioare de brevet de inventie sau cel al primei cereri de protectie a unui model de utilitate ori de inregistrare a unui certificat de utilitate.
    (13) OSIM poate cere solicitantului, printr-o notificare, o traducere conforma in limba romana a actului de prioritate, in vederea recunoasterii prioritatii revendicate.
    (14) Atunci cand se revendica una sau mai multe prioritati si OSIM solicita, printr-o notificare, traducerea actului de prioritate, solicitantul sau succesorul sau in drepturi va indica si pasajele din descriere, revendicari si, daca este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecarui act de prioritate; nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate in termenul acordat, care nu poate depasi doua luni de la data notificarii, conduce la nerecunoasterea prioritatii revendicate.

    C. Autorizatia privind transmiterea drepturilor de prioritate
    (1) Autorizatia la care se face referire in art. 20 alin. 5 se depune la OSIM de catre cesionarul dreptului de prioritate si va mentiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea primului depozit.
    (2) In intervalul de prioritate sunt posibile cesiuni succesive ale dreptului de prioritate, care trebuie inregistrate la OSIM.
    (3) Termenul de inregistrare la OSIM a autorizatiei in cazurile revendicarii prioritatii prevazute la art. 20 alin. 1 si 4 si la art. 21 alin. 1 este de maximum 17 luni de la data prioritatii; in caz contrar, conform art. 20 alin. 7, OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii revendicate.
    (4) In cazul in care se aplica prevederile regulii 22 alin. (14), autorizatia se inregistreaza la OSIM in termen de 3 luni de la data deschiderii fazei nationale; in caz contrar, conform art. 22 alin. 5, OSIM hotaraste nerecunoasterea prioritatii revendicate in termen de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale.

    D. Actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala
    (1) Daca o cerere de brevet se refera la un material biologic si, in particular, la un microorganism la care publicul nu a avut acces, in conformitate cu art. 18 alin. 3 si cu regula 61 alin. (1), este necesara depunerea la OSIM a unui act care sa certifice existenta unui depozit al materialului biologic, respectiv al microorganismului, la o autoritate de depozit internationala.
    (2) Actul prevazut la alin. (1) trebuie sa contina:
    a) denumirea materialului biologic;
    b) denumirea si adresa autoritatii de depozit la care depozitul de material biologic a fost depus;
    c) numarul de ordine atribuit depozitului de aceasta autoritate de depozit;
    d) data de depozit a materialului biologic, respectiv, anul, luna, ziua depunerii la aceasta autoritate de depozit.
    (3) Din actul la care se face referire la alin. (1) si (2) trebuie sa rezulte ca materialul biologic a fost depus la autoritatea de depozit internationala la o data anterioara datei de depozit sau datei prioritatii recunoscute a cererii de brevet de inventie la OSIM.
    (4) Actul de certificare a depunerii materialului biologic trebuie depus la OSIM in termenele prevazute la regula 61 alin. (3); in caz contrar, daca cererea de brevet se refera la un microorganism, aceasta se respinge, iar daca cererea de brevet se refera la un alt material biologic decat un microorganism, cererea de brevet se examineaza pe baza documentelor existente.

    E. Desemnarea inventatorilor
    (1) Desemnarea trebuie sa stabileasca numele, prenumele si adresa completa a inventatorului; in cazul in care solicitantul este o alta persoana decat inventatorul, aceste date trebuie sa fie identice cu cele care sunt continute in documentul prin care solicitantul dovedeste ca este indreptatit la inregistrarea cererii si la acordarea brevetului sau sa se faca dovada ca este aceeasi persoana.
    (2) OSIM nu verifica exactitatea desemnarii inventatorului.
    (3) Daca solicitantul nu are si calitatea de inventator sau nu este singurul inventator, OSIM publica datele cu privire la inventatorul desemnat in declaratie, impreuna cu alte date prevazute la regula 27 pentru publicarea cererii de brevet de inventie conform art. 23.
    (4) Solicitantul si inventatorul nu pot invoca omisiunea unei notificari privind alin. (3), cu referire la erorile continute in documentul in care este desemnat inventatorul.
    (5) Inventatorul desemnat trebuie mentionat in publicarea cererii de brevet de inventie si in cea a fasciculului de brevet de inventie acordat, in afara cazului in care el renunta in scris la dreptul sau de a se face aceasta mentiune, conform art. 36 alin. 3; in acest ultim caz inventatorul trebuie sa inregistreze la OSIM o declaratie cel mai tarziu cu o luna inainte de data publicarii cererii.
    (6) Prevederile alin. (5) se aplica mutatis mutandis si cand o persoana inregistreaza la OSIM o hotarare definitiva si irevocabila prin care se stabileste, conform art. 62, ca solicitantul sau titularul unui brevet de inventie a cerut sa o desemneze pe aceasta ca inventator.
    (7) In cazul in care desemnarea mentionata la alin. (1) contine erori, rectificarea acestora se face la cerere, motivat si, dupa caz, cu consimtamantul persoanei desemnate.
    (8) Daca cererea de rectificare a datelor privind desemnarea inventatorului este inregistrata de un tert, este necesar si consimtamantul solicitantului sau titularului de brevet.
    (9) In cazul in care denumirea incorecta a inventatorului este inregistrata in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si, dupa caz, s-a publicat in BOPI, rectificarea sau anularea acesteia se va inregistra in registru si, dupa caz, se va publica in BOPI.
    (10) In cazul in care, in baza art. 36 alin. 3, numele inventatorului nu se publica, precum si in cazul inregistrarii unei cereri de rectificare sau de anulare a mentiunii privind desemnarea inventatorului, solicitantul sau, dupa caz, titularul brevetului de inventie datoreaza OSIM taxa de nepublicare a numelui inventatorului, respectiv o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare.
    (11) Daca inventatorii nu au fost declarati, solicitantul este obligat sa-i declare in termenul prevazut de art. 28 alin. 7 lit. a); in cazul cererilor de brevet de inventie care se incadreaza in prevederile art. 42 alin. 2, declararea inventatorilor se va face pana la declasificarea informatiilor in vederea publicarii sau pana la luarea unei hotarari cu privire la cererea de brevet de catre OSIM, conform art. 23 alin. 5 sau, respectiv, alin. 4.
    (12) In cazul in care solicitantul nu raspunde la notificarea OSIM privind declararea inventatorilor in termenele prevazute mai sus, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa.
    (13) In cazul in care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie sa depuna la OSIM o declaratie autentificata, din care sa rezulte ca persoanele initial mentionate in cerere ca inventatori sunt de acord cu:
    a) excluderea unuia sau a mai multora dintre ei si ordinea in care inventatorii ramasi urmeaza sa fie inscrisi si publicati;
    b) includerea altor persoane, ordinea in care inventatorii urmeaza sa fie inscrisi si publicati, dovada acceptului inventatorilor inclusi, cat si acordul lor pentru transmiterea drepturilor catre solicitant.
    (14) In situatiile prevazute la alin. (13) se da curs solicitarii numai daca sunt achitate taxele legale pentru modificarea colectivului de inventatori si pentru transmiterea de drepturi.
    (15) Depunerea declaratiei la OSIM conform alin. (13) poate fi facuta cel mai tarziu pana la luarea hotararii de acordare a brevetului de inventie; in caz contrar, OSIM nu ia in considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.

    F. Actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de inventie
    (1) Daca inventatorul ori inventatorii au cedat dreptul la brevet de inventie unei persoane fizice sau juridice inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, solicitantul va depune la OSIM actul din care rezulta aceasta transmitere, pentru a face dovada ca este persoana indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 14 alin. 4.
    (2) Actul se va inregistra la OSIM in original sau in copie autentificata, pana la luarea unei hotarari cu privire la cererea de brevet de inventie.
    (3) In cazul in care din documentatia cererii de brevet de inventie nu rezulta ca solicitantul este indreptatit la acordarea brevetului de inventie, OSIM va notifica si ii va cere acestuia actul in temeiul caruia are dreptul la brevet.
    (4) Daca solicitantul nu a depus actul prevazut la alin. (2) pana la luarea unei hotarari cu privire la cererea de brevet de inventie, OSIM va notifica, acordand un termen de 6 luni pentru a-l depune; nedepunerea actului conduce la respingerea cererii de brevet de inventie conform art. 28 alin. 2 lit. g).
    (5) Daca dreptul la acordarea brevetului de inventie s-a transmis dupa data de depozit, actul de transmitere trebuie depus, in original sau in copie autentificata, si taxa aferenta va fi platita pana la luarea unei hotarari de catre OSIM; in caz contrar, brevetul de inventie se acorda pe numele solicitantului.

    G. Declaratie privind divulgarea neopozabila
    (1) In aplicarea art. 9, divulgarea inventiei poate rezulta, direct sau indirect, de la inventator, solicitant sau persoana indreptatita la acordarea brevetului si trebuie sa fi intervenit in intervalul de 6 luni inaintea datei de depozit.
    (2) Persoana prevazuta la alin. (1) poate produce divulgarea inventiei direct si ca urmare a faptului ca a expus inventia intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, organizata in statele parti sau de catre membrii tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
    (3) Constituie abuz evident impotriva persoanelor prevazute la alin. (1) divulgarea inventiei de catre un tert:
    a) care a sustras inventia de la inventator sau de la succesorul sau in drepturi; sau
    b) caruia inventatorul i-a comunicat-o sub conditia ca acesta sa nu o faca publica.
    (4) Abuzul savarsit conform alin. (3) trebuie sa fie evident si acesta poate fi produs fie in privinta solicitantului cererii de brevet de inventie, fie in privinta inventatorului.
    (5) Abuzul, in intelesul alin. (4), poate fi invocat de solicitant, chiar daca abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci s-a produs in raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale asupra inventiei sau in raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.
    (6) Declaratia privind divulgarea inventiei intr-un document care, in intelesul art. 9, nu trebuie luat in considerare la aprecierea conditiei de noutate se face de catre solicitantul cererii, intr-un termen de maximum 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale; in cazul cererii internationale va fi luata in considerare declaratia anexata la aceasta.
    (7) Aplicarea dispozitiilor art. 9 lit. b) se poate face numai daca solicitantul cererii de brevet de inventie declara, la inregistrarea acesteia, ca inventia a fost expusa intr-o expozitie internationala oficiala sau oficial recunoscuta, organizata in conformitate cu prevederile Conventiei expozitiilor internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928 si revizuita la 30 noiembrie 1972, si depune, in termen de 4 luni de la data de depozit, certificatul de garantie care trebuie sa cuprinda:
    a) denumirea si sediul administratiei responsabile pentru protectia proprietatii industriale la expozitia in care a fost expusa inventia;
    b) denumirea expozitiei, sediul unde s-a desfasurat si data deschiderii acesteia;
    c) numele, denumirea, adresa ori sediul persoanei fizice sau juridice care a depus obiectul inventiei la administratia expozitiei si care il expune;
    d) constatarea ca inventia a fost in fapt expusa in expozitie;
    e) data la care a fost facuta expunerea publica a inventiei;
    f) numarul si data eliberarii certificatului de garantie;
    g) o copie a descrierii obiectului expus, redactata in limba romana, certificata de catre administratia prevazuta la lit. a), din care sa rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris.
    (8) In situatia prevazuta la alin. (7) lit. e), atunci cand prima divulgare a inventiei nu coincide cu data deschiderii expozitiei, se ia in considerare data cand a avut loc prima divulgare.
    (9) Certificatul poate fi insotit de un document privind identificarea inventatorului autentificat de administratia prevazuta la alin. (7) lit. a).
    (10) In cazul in care certificatul prevazut la alin. (7) nu este depus in limba romana, in urma notificarii OSIM, solicitantul va depune o traducere conforma a acestuia, in vederea stabilirii continutului inventiei divulgate.
    (11) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (6) si, dupa caz, (7) conduce la neaplicarea prevederilor art. 9.

    SECTIUNEA a 5-a
    Cereri internationale depuse la OSIM

    Regula 21 - Primirea si prelucrarea cererilor internationale

    (1) OSIM este oficiul receptor pentru cererile internationale ale solicitantilor romani, persoane fizice sau juridice, ale solicitantilor rezidenti in Romania sau ale celor care au intreprinderi industriale ori comerciale, reale si serioase in Romania, astfel cum este prevazut la art. 3 din Conventia de la Paris.
    (2) Daca o cerere internationala este depusa de mai multi solicitanti, dintre care cel putin unul indeplineste cerintele alin. (1), cererea este inregistrata.
    (3) In calitate de oficiu receptor OSIM primeste, verifica si transmite la Biroul International cererile internationale conform Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor si Regulamentului de aplicare a acestuia.
    (4) Cererea internationala se intocmeste de solicitant in 3 exemplare si va respecta conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si Regulamentul de aplicare a acestuia, formularul cererii fiind cel elaborat de Biroul International.
    (5) Descrierea, revendicarile si rezumatul vor fi redactate in una dintre limbile romana, franceza, engleza, germana sau rusa, la alegerea solicitantului.
    (6) In cazul in care descrierea, revendicarile si rezumatul sunt redactate in limba romana, solicitantul va folosi un formular de cerere internationala in una dintre celelalte limbi indicate la alin. (5).
    (7) Solicitantul poate alege ca autoritate de documentare internationala unul dintre oficiile desemnate in conformitate cu prevederile art. 16 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
    (8) Daca descrierea, revendicarile si desenele au fost depuse intr-o alta limba decat una dintre limbile acceptate de autoritatea de documentare internationala care a fost aleasa de solicitant, acesta trebuie sa depuna, in termen de o luna de la data de inregistrare a cererii, o traducere a documentelor in limba acceptata.
    (9) In cazul in care nu sunt indeplinite prevederile alin. (1), (2) sau (4), cererea internationala se considera ca fiind primita de OSIM in numele Biroului International, ca oficiu receptor, si intreaga documentatie se va transmite la Biroul International, cu conditia achitarii de catre solicitant, in beneficiul OSIM, a unei taxe avand cuantumul taxei de transmitere.
    (10) Solicitantul va plati urmatoarele taxe la OSIM in calitate de oficiu receptor:
    a) taxa de transmitere la Biroul International datorata OSIM ca oficiu receptor la care face referire regula 14 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;
    b) taxa internationala la care face referire regula 15 din acelasi regulament, astfel: taxa de baza, taxa de desemnare si, daca este cazul, taxa de confirmare a desemnarilor;
    c) taxa de documentare internationala la care face referire regula 16 alin. (1) din acelasi regulament.
    (11) Taxele prevazute la alin. (10) lit. b) si c) sunt incasate de OSIM in beneficiul Biroului International si in cel al autoritatii de documentare internationala si sunt transmise acestora.
    (12) Daca una dintre taxele prevazute la alin. (10) nu a fost platita in termen sau a fost platita partial pana la expirarea termenului limita, se aplica regula 16 bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor.
    (13) Dovada de plata a taxelor prevazute la alin. (10) si (12) se depune de catre solicitant la OSIM imediat dupa efectuarea platii.
    (14) Daca traducerea nu a fost depusa in termenul prevazut la alin. (8), aceasta poate fi depusa intr-un termen de o luna de la notificare, dar nu mai tarziu de doua luni de la inregistrarea cererii internationale, cu plata taxei de depunere ulterioara a traducerii cererii internationale.
    (15) In cazul in care cererea internationala indeplineste conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor si de Regulamentul de aplicare a acestuia, OSIM, in calitate de oficiu receptor, acorda data de depozit international si inscrie cererea in Registrul cererilor internationale depuse.
    (16) In Registrul cererilor internationale depuse se vor inscrie urmatoarele:
    a) numarul cererii internationale;
    b) data inregistrarii cererii internationale;
    c) data de depozit international;
    d) datele de identificare a solicitantului;
    e) datele de identificare a mandatarului autorizat;
    f) datele de identificare a inventatorilor;
    g) statele desemnate, conform regulii 4.9 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;
    h) in cazul in care este revendicata prioritatea unei cereri anterioare, se vor inscrie datele prevazute la regula 4.10 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor;
    i) autoritatea de documentare internationala aleasa de catre solicitant;
    j) numarul documentului de plata si data platii taxelor prevazute la alin. (10) si (12);
    k) mentiunea retragerii desemnarii unor state;
    l) mentiunea faptului ca cererea internationala este considerata retrasa;
    m) transmiteri de drepturi inregistrate in faza internationala;
    n) alte modificari privind regimul juridic al cererii internationale, intervenite in faza internationala.
    (17) Un exemplar separat al cererii internationale inregistrate la OSIM este pastrat ca martor si nu este facut accesibil publicului.
    (18) In cazul in care informatiile referitoare la sau in legatura cu inventia care face obiectul cererii internationale sunt clasificate ca secret de stat, conform art. 42 alin. 2, de catre institutiile in drept pentru apararea nationala si pentru pastrarea sigurantei nationale, OSIM, in calitate de oficiu receptor, nu trateaza cererea ca fiind o cerere internationala si, in consecinta, nu transmite cererea la Biroul International si la autoritatea de documentare internationala si va returna taxele prevazute la alin. (10) incasate.
    (19) Cererile internationale pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor sunt declarate ca fiind considerate retrase, daca:
    a) nu sunt remediate deficientele in termenele acordate prin notificari transmise solicitantului;
    b) nu a fost depusa traducerea cererii internationale si/sau nu a fost achitata taxa de depunere ulterioara a traducerii;
    c) nu au fost platite taxele prevazute la alin. (10) si, dupa caz, cele prevazute la alin. (12);
    d) nu a fost depus un exemplar original al cererii internationale;
    e) dupa acordarea datei de depozit international, OSIM, in calitate de oficiu receptor, in termen de 4 luni de la data de depozit, constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea acestei date si solicitantul, in termenul acordat, nu a remediat lipsurile notificate.
    (20) In conditiile in care solicitantul nu a raspuns la notificare in termenul acordat cu privire la remedierea lipsurilor, in vederea acordarii datei de depozit international, cererea acestuia nu este tratata ca o cerere internationala.
    (21) OSIM va notifica solicitantului si Biroului International deciziile luate in aplicarea alin. (19).
    (22) Daca solicitantul, printr-o comunicare facuta la OSIM ca urmare a notificarii prevazute la alin. (19) lit. a), aduce argumente pertinente pentru continuarea procedurilor, OSIM notifica solicitantului ca nu mai considera cererea internationala ca fiind retrasa.
    (23) La cererea solicitantului, OSIM, in calitate de oficiu receptor, ia act de retragerea cererii internationale sau a desemnarii unor state sau a prioritatii revendicate, notificand in acest sens Biroului International si autoritatii de documentare internationala.

    Regula 22 - Proceduri ale cererilor internationale in faza nationala

    (1) Prevederile prezentei reguli se aplica cererilor internationale in care Romania este stat desemnat si, dupa caz, ales, in conformitate cu Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor.
    (2) O cerere internationala care a primit data de depozit international la un oficiu receptor va avea acelasi efect ca o cerere de brevet de inventie depusa in Romania la aceeasi data.
    (3) Daca solicitantul doreste sa continue cererea internationala in Romania, in termen de 30 de luni de la data de depozit international sau, daca o prioritate a fost revendicata, de la data prioritatii, va deschide faza nationala in Romania.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul in care solicitantul, din motive justificate, deschide faza nationala in termen de doua luni de la data expirarii termenului de 30 de luni, cu plata unei taxe intr-un cuantum egal cu cel al taxei pentru inregistrarea unei contestatii.
    (5) Pentru deschiderea fazei nationale in Romania solicitantul va plati la OSIM taxa de deschidere a fazei nationale si, daca este cazul, taxa de revendicare a unei prioritati si va depune o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a deschiderii fazei nationale si traducerea conforma in limba romana a descrierii, revendicarilor, desenelor si rezumatului cererii internationale, aceasta din urma fiind redactata in 3 exemplare.
    (6) In intelesul alin. (5), solicitarea explicita de deschidere a fazei nationale se face prin depunerea unui formular de deschidere a fazei nationale, publicat in Ghidul depozantului PCT de catre Biroul International.
    (7) Cererile internationale pentru care s-a deschis faza nationala se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse.
    (8) Dupa deschiderea fazei nationale cererea internationala este supusa procedurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.
    (9) Daca solicitantul a achitat taxele prevazute la alin. (5) si a justificat depunerea descrierii, revendicarilor, desenelor si a rezumatului cererii internationale intr-o limba straina, traducerea conforma in limba romana a acestora poate fi depusa in termen de doua luni de la data deschiderii fazei nationale, cu plata taxei legale.
    (10) OSIM accepta, la cererea justificata a solicitantului, ca numai o parte a cererii internationale sa fie continuata in Romania, caz in care acesta va depune traducerea numai a acelei parti si face o declaratie din care sa reiasa partile cererii internationale neincluse in traducere si motivul renuntarii la acestea.
    (11) In cazul in care solicitantul nu a indeplinit cerintele prevazute la alin. (3), (4), (5), (9) sau (10), OSIM hotaraste, conform art. 28 alin. 2, respingerea cererii de brevet.
    (12) Daca o parte a unei cereri internationale nu a fost supusa documentarii internationale sau examinarii preliminare internationale, intrucat cererea parea a se referi la doua sau mai multe inventii independente, care nu formeaza un singur concept inventiv general, iar taxa suplimentara prevazuta in Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor nu a fost platita in termen, OSIM, la cererea solicitantului, analizeaza situatia, in sensul de a stabili daca aceasta este justificata, si o va notifica acestuia.
    (13) In cazul in care constatarea, conform alin. (12), este justificata, OSIM considera acea parte a cererii internationale ca fiind retrasa, in afara de cazul in care solicitantul, in termen de doua luni de la notificare, achita o taxa suplimentara intr-un cuantum egal cu cel al taxei de efectuare a unui raport de documentare, iar cererea in totalitate va continua procedurile in faza nationala.
    (14) In cazul in care solicitantul nu a depus la Biroul International in termenul prevazut de art. 22 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor declaratiile mentionate in regula 4.17 din Regulamentul de aplicare a acestuia, oricare dintre aceste declaratii poate fi depusa la OSIM in conditiile prevazute la regula 20 C si F.
    (15) Depunerea oricaruia dintre documentele prevazute la regula 20 C si F este insotita de dovada platii unei taxe intr-un cuantum egal cu cel al taxei de completare a cererii de brevet de inventie, prin depunerea partii lipsa a descrierii inventiei.
    (16) In cazul in care OSIM considera ca pentru derularea procedurilor la care este supusa o cerere internationala intrata in faza nationala sunt necesare copii ale documentelor in legatura cu respectiva cerere, depuse sau emise conform prevederilor Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor si Regulamentului de aplicare a acestuia, solicita aceste copii de la Biroul International.
    (17) Pentru cererea internationala intrata in faza nationala solicitantul va remite la OSIM traducerea revendicarilor amendate in urma efectuarii raportului de documentare internationala sau a raportului de examinare preliminara internationala, in cazul in care Romania este si stat ales; amendamentele nu trebuie sa depaseasca limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor.
    (18) Cand solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse initial si pe cea a revendicarilor amendate, OSIM ii notifica sa depuna traducerea in termen de 90 de zile, conform dispozitiilor regulii 49.5 c.bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor; in cazul in care in termenul fixat in notificare nu a fost primita traducerea care lipseste, OSIM deruleaza procedurile pe baza revendicarilor traduse depuse si nu ia in considerare revendicarile pentru care nu a fost depusa traducerea.
    (19) Daca revendicarile amendate conform art. 19 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor au fost supuse examinarii preliminare internationale, solicitantul trebuie sa remita la OSIM, in termen de 90 de zile de la data notificarii, traducerea revendicarilor initiale sau amendate, respectiv pe cea a carei lipsa a fost constatata.
    (20) Daca solicitantul a deschis faza nationala, conform prevederilor art. 22 din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, chiar daca Romania este si stat ales, acesta nu mai poate deschide faza nationala conform art. 39 din acelasi tratat.
    (21) Daca solicitantul, in conditiile prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, retrage cererea de examinare preliminara internationala sau retrage alegerea Romaniei, atunci Romania ramane stat desemnat.
    (22) Descrierea, revendicarile si desenele cererii internationale pentru care s-a deschis faza nationala in Romania, traduse in limba romana, vor fi publicate imediat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei nationale, in conformitate cu prevederile art. 23.
    (23) In cazul in care se solicita efectuarea unui raport de documentare conform art. 24, acesta se va intocmi pe baza descrierii, revendicarilor si desenelor initiale; in cazul in care traducerea revendicarilor initiale nu a fost depusa, se aplica prevederile alin. (18).
    (24) Totusi publicarea cererii nu poate fi facuta inainte de 20 de luni de la data de depozit sau de la data prioritatii revendicate fara consimtamantul solicitantului.
    (25) Protectia provizorie prevazuta la art. 34 curge, pentru cererea internationala, cu incepere de la data publicarii acesteia, facuta conform prevederilor art. 23.
    (26) Examinarea cererii internationale intrate in faza nationala va incepe la expirarea termenului prevazut la alin. (3) si numai la cererea expresa a solicitantului inainte de acest termen.
    (27) In cazul in care exista depuse la OSIM atat revendicari initiale, cat si amendate, la cererea solicitantului vor fi supuse procedurii de examinare revendicarile initiale sau cele amendate; solicitantul are posibilitatea ca in faza nationala sa amendeze descrierea, revendicarile si desenele in termenele prevazute de lege si de prezentul regulament.
    (28) O cerere internationala nu are efecte in Romania daca solicitantul a retras cererea internationala sau desemnarea Romaniei ori atunci cand cererea se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (3) sau art. 14 alin. (4) din Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor ori nu a fost deschisa faza nationala in termenul prevazut la alin. (3) sau (4).
    (29) Cererea internationala nu este considerata ca neavand efecte in Romania atunci cand solicitantul a continuat cererea internationala la Oficiul European de Brevete care actioneaza pentru OSIM.
    (30) In cazul in care solicitantul nu a raspuns in termenul prevazut in regula 26 bis 1(a) din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor la notificarea, conform regulii 26 bis 2(a), de a remedia deficientele din revendicarea de prioritate la care face referire regula 26 bis 2(b), iar pentru procedurile conform tratatului, revendicarea prioritatii nu a fost considerata ca nefiind facuta, in termen de 4 luni de la deschiderea fazei nationale solicitantul poate corecta deficientele din revendicarea de prioritate, cu plata taxei aferente.

    Regula 23 - Revizuirea de catre OSIM a cererilor internationale

    (1) Prevederile prezentei reguli se aplica cererilor internationale in care Romania a fost stat desemnat.
    (2) In cazul in care un oficiu receptor a refuzat sa acorde data de depozit unei cereri internationale sau a decis ca cererea ori desemnarea Romaniei este considerata retrasa, OSIM, la cererea solicitantului, analizeaza hotararea pentru a stabili daca aceasta este justificata, in vederea derularii procedurilor pe cale nationala si, daca este cazul, o revizuieste.
    (3) Prevederile alin. (2) pot fi aplicate in urma oricarei notificari a Biroului International, conform careia o cerere este considerata retrasa.
    (4) O cerere de revizuire va fi prezentata de solicitant la Biroul International inainte de expirarea termenului prevazut de regula 51.1 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor, in vederea transmiterii de catre Biroul International la OSIM a unei copii de pe toate documentele anexate la cererea internationala; pentru ca OSIM sa dea curs cererii de revizuire inainte de expirarea termenului, solicitantul va depune o traducere a cererii la OSIM si va plati o taxa in cuantum egal cu cel al taxei pentru inregistrarea unei contestatii.
    (5) Daca OSIM stabileste ca decizia oficiului receptor sau a Biroului International nu a fost justificata, cererea va fi supusa procedurilor prevazute in lege si in prezentul regulament.
    (6) Daca nu s-a acordat data de depozit international de catre oficiul receptor, cererea va avea ca data de depozit data la care OSIM considera ca ar fi trebuit acordata data de depozit.
    (7) Daca cererea internationala indeplineste cerintele referitoare la forma si continut, prevazute de Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, aceasta va avea efectele unei cereri nationale in Romania de la data de depozit.

    SECTIUNEA a 6-a
    Cererea de brevet european si brevetul european cu efecte in Romania

    Regula 24 - Cererea de brevet european si brevetul european

    Cererile de brevet european si brevetele europene cu efecte in Romania vor fi tratate de catre OSIM potrivit legislatiei in vigoare.

    CAP. 2
    Examinarea cererilor de brevet de inventie

    SECTIUNEA 1
    Examinarea preliminara

    Regula 25 - Examinarea depozitului national reglementar

    (1) Dupa ce sunt indeplinite cerintele art. 16 alin. 1 sau 2, cererea de brevet de inventie este supusa procedurii de examinare preliminara, in cadrul careia se analizeaza:
    a) daca solicitantul are dreptul la brevet de inventie, in cazul in care acesta este o alta persoana decat inventatorul;
    b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul in fata OSIM;
    c) daca sunt declarati inventatorii;
    d) daca prioritatea conventionala este corect revendicata si sustinuta prin acte de prioritate depuse la OSIM;
    e) daca taxele au fost platite in cuantumul si termenele corespunzatoare procedurilor solicitate in cererea de brevet de inventie;
    f) indeplinirea conditiilor materiale privind cererea de brevet de inventie, conform regulii 19;
    g) daca inventia se incadreaza in prevederile art. 12 lit. b) - d) sau ale art. 13 alin. 1;
    h) daca sunt respectate prevederile art. 12 lit. a);
    i) daca cererea rezulta din divizarea unei cereri anterioare, in cazul in care este mentionat in cerere acest lucru;
    j) indeplinirea conditiilor privind redactarea descrierii, revendicarilor si desenelor;
    k) indeplinirea conditiilor prevazute in regula 20 D privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala;
    l) daca cererea de brevet de inventie care cuprinde un grup de inventii respecta, la prima vedere, unitatea inventiei.
    (2) Daca in urma examinarii depozitului cererii de brevet de inventie si a documentelor anexate OSIM constata neregularitati privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de prezentul regulament, acestea se notifica solicitantului, acordandu-i-se un termen de raspuns.
    (3) Ca urmare a notificarii trimise, in urma examinarii preliminare sau din proprie initiativa, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele modificate, conform art. 27 alin. 5.
    (4) Descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele modificate trebuie inregistrate la OSIM, fie sub forma paginilor redactilografiate sau, dupa caz, a figurilor refacute, fie sub forma modificata in intregime; toate paginile, inclusiv cele care contin figurile, vor fi semnate de solicitant si vor fi supuse, la cererea solicitantului, procedurilor pe care le urmeaza cererea, cu conditia ca modificarile sa nu depaseasca limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit.
    (5) In cazul in care revendicarile sau, daca este cazul, desenele modificate conform alin. (4) depasesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, OSIM notifica solicitantului ca nu sunt indeplinite prevederile art. 27 alin. 5 si ca acestea nu vor fi supuse procedurilor pe care le urmeaza cererea; la aceasta notificare, in termenul acordat, solicitantul isi poate comunica opinia, dupa care OSIM va reanaliza si va decide.

    Regula 26 - Clasificarea cererii de brevet de inventie

    Dupa indeplinirea cerintelor art. 16 alin. 1 sau, dupa caz, alin. 2, OSIM clasifica cererea de brevet de inventie, atribuind indicii de clasificare conform Aranjamentului de la Strasbourg.

    SECTIUNEA a 2-a
    Publicarea cererii de brevet de inventie

    Regula 27 - Conditii de publicare

    (1) Cererea de brevet de inventie care indeplineste prevederile art. 16, pentru care s-au achitat taxele de inregistrare sau de deschidere a fazei nationale si de publicare, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, si pentru care, cu o luna inainte de data publicarii, nu a fost luata o hotarare de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau cererea nu a fost considerata ca fiind retrasa conform art. 28, se publica, cu respectarea termenelor prevazute la art. 23 alin. 1 - 5.
    (2) Termenele de plata a taxei de publicare a cererii, precum si cuantumul acesteia in oricare dintre situatiile prevazute la art. 23 alin. 1 - 5 sunt cele prevazute in reglementarile legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura.
    (3) In conditiile in care nu a fost solicitata in scris in mod expres publicarea cererii, dar este facuta dovada platii taxei de publicare in cuantumul si termenele legale, se considera ca solicitantul si-a dat acordul pentru publicare in cazurile prevazute la art. 23 alin. 1, 2, 4 si 5.
    (4) Publicarea cererii poate fi ceruta numai de catre solicitant, care datoreaza si taxa de publicare.
    (5) Daca o alta persoana decat solicitantul sau mandatarul autorizat al acestuia a solicitat publicarea si/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare; totusi, in cazul in care solicitantul este de acord cu plata taxei de publicare de catre o alta persoana, acesta comunica acordul sau la OSIM, care da curs publicarii cererii.
    (6) In lipsa acordului prevazut la alin. (5) suma platita se considera ca fiind necuvenita si se inapoiaza persoanei care a platit, in conditiile prevazute la regula 4 alin. (16).
    (7) Atunci cand sunt indeplinite conditiile legale privind publicarea cererii de brevet de inventie, se notifica solicitantului data publicarii cererii si faptul ca taxa de publicare nu se returneaza, oricare ar fi soarta ulterioara a acestei cereri.
    (8) Daca termenele de plata si cuantumul taxei prevazute in reglementarile legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura nu au fost respectate, OSIM hotaraste respingerea cererii de brevet de inventie, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d).
    (9) Cererile de brevet de inventie, pentru care solicitarea de examinare a fost facuta la data de depozit, iar taxa de examinare a cererii si de luare a hotararii in termen de 18 luni de la data de depozit a fost platita, se publica conform art. 23 alin. 4; taxa de publicare a cererii se considera a fi inclusa in cuantumul taxei de examinare.
    (10) Daca solicitantul a cerut examinarea cererii de brevet de inventie ulterior datei de depozit si a platit taxa de examinare a cererii, in termenele si in cuantumul prevazute in reglementarile legale privind regimul taxelor, fara sa plateasca si taxa de publicare a acesteia, OSIM nu va da curs procedurii de examinare in fond si va notifica solicitantului, acordandu-i un nou termen de doua luni, in care acesta trebuie sa comunice la OSIM optiunea sa privind alegerea uneia dintre urmatoarele variante:
    a) sa plateasca taxa de publicare;
    b) sa comunice acordul sau privind retinerea de catre OSIM a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare platita, urmand ca in termenul acordat sa faca dovada platii diferentei pentru completarea cuantumului legal al taxei de examinare.
    (11) Daca in termenul acordat de OSIM, conform alin. (10), solicitantul nu da curs nici uneia dintre variantele prevazute la lit. a) sau b), OSIM hotaraste respingerea cererii, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d), iar taxa de examinare se returneaza solicitantului in conditiile prevazute la regula 4 alin. (16).
    (12) Publicarea cererii de brevet de inventie in conformitate cu art. 23 alin. 3 este facuta la cererea solicitantului, dupa plata taxei legale, dar nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale ori, daca o prioritate a fost recunoscuta, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data prioritatii revendicate.
    (13) Publicarea cererii de brevet de inventie se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, a fasciculului format din descriere, revendicari si, daca este cazul, din desene, iar data publicarii cererii este data aparitiei BOPI in care a fost mentionata publicarea cererii, conform art. 23 alin. 6; fasciculul poate fi prelucrat si difuzat in forma electronica sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor regulii 5.
    (14) Fasciculul prevazut la alin. (13) contine si o parte editata de catre OSIM care va cuprinde, dupa caz, in principal, urmatoarele:
    a) numarul si data de depozit a cererii;
    b) indicele de clasificare atribuit conform sistemului international de clasificare a brevetelor;
    c) titlul inventiei;
    d) toate datele referitoare la identitatea solicitantului;
    e) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre solicitant;
    f) numele, prenumele si adresa inventatorului;
    g) data, numarul si unde a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este invocata;
    h) numarul si data de depozit a cererii internationale;
    i) numarul si data de publicare internationala a cererii internationale;
    j) data publicarii cererii;
    k) rezumatul acceptat sub semnatura de catre solicitant;
    l) numarul revendicarilor si al figurilor din cererea de brevet de inventie;
    m) figura sau figurile indicate de catre solicitant pentru a fi publicate.
    (15) Mentiunea publicarii cererii de brevet de inventie in BOPI, conform art. 23 alin. 6, cuprinde cel putin indicatiile prevazute la alin. (14) lit. a) - j).
    (16) Daca in urma examinarii preliminare a cererii OSIM constata ca cererea de brevet de inventie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, precum si ca acesta are posibilitatea de a diviza cererea cel mai tarziu cu doua luni inainte de data publicarii acesteia.
    (17) In cazul in care solicitantul, ca urmare a notificarii sau din proprie initiativa, a divizat cererea de brevet de inventie in termenul prevazut la alin. (16), OSIM publica descrierea, revendicarile si, daca este cazul, desenele initiale si revendicarile inventiei sau grupului de inventii care au ramas in urma divizarii in aceasta cerere.
    (18) Daca solicitantul nu divizeaza cererea de brevet de inventie in termenul prevazut la alin. (16), OSIM o publica in forma neunitara.
    (19) Cererea rezultata in urma divizarii unei cereri de brevet de inventie initiale se publica in termen de 3 luni de la data depunerii, dar nu mai devreme de 18 luni de la data de depozit, sau, daca a fost revendicata o prioritate, de la data de prioritate.
    (20) In situatia prevazuta la alin. (19) se publica in partea editata de catre OSIM numarul si data de depozit a cererii de baza din care aceasta a rezultat prin divizare.
    (21) OSIM publica, o data cu publicarea fasciculului prevazut la alin. (13), modificarile aduse unei cereri de brevet de inventie, in urmatoarele conditii:
    a) solicitantul, din proprie initiativa sau ca urmare a unei notificari facute in desfasurarea procedurii de examinare preliminara, conform regulii 25 alin. (2), a modificat descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele din cererea de brevet de inventie;
    b) sunt indeplinite prevederile alin. (4) sau (5);
    c) documentele prevazute la lit. a) au fost depuse cu cel putin doua luni inainte de data publicarii; si
    d) a fost platita taxa de publicare a modificarilor.
    (22) In cazul in care publicarea cererii de brevet de inventie este facuta conform art. 23 alin. 4, fasciculul acesteia este format din descrierea, revendicarile si, dupa caz, desenele depuse care constituie depozitul national reglementar, precum si, daca este cazul, revendicarile modificate, conform art. 27 alin. 5, care au fost supuse procedurii de examinare de fond.
    (23) Cererea de brevet de inventie publicata in conformitate cu prevederile art. 23 asigura provizoriu solicitantului, de la data publicarii, protectia conferita potrivit art. 33 alin. (5), pana cand o hotarare de acordare a brevetului de inventie a ramas definitiva si irevocabila.
    (24) In cazul in care o hotarare de respingere a ramas definitiva si irevocabila sau cererea de brevet a fost retrasa ori declarata ca fiind considerata retrasa, solicitantul nu beneficiaza de prevederile alin. (23).
    (25) Intinderea protectiei conferite provizoriu solicitantului prin publicarea cererii de brevet de inventie este determinata, conform art. 33 alin. (5), de revendicarile apartinand acesteia; revendicarile modificate vor avea acelasi efect de la data publicarii lor de catre OSIM.
    (26) Dupa publicarea cererii de brevet de inventie, OSIM publica, cu respectarea prevederilor legale, toate modificarile intervenite cu privire la regimul juridic al cererilor de brevet de inventie, cum ar fi modificarea persoanei care are drept la brevet sau cea a inventatorului, conform art. 65 alin. 2 lit. a), mentiunea hotararii de respingere a cererii conform art. 28 alin. 2 si art. 65 alin. 2 lit. c) sau mentiunea ca cererea a fost retrasa ori este considerata ca fiind retrasa conform art. 28 alin. 6 sau 7.
    (27) Prevederile art. 27 alin. 2 si ale regulii 3 nu se aplica pentru prelungirea termenului legal de publicare.

    Regula 28 - Elemente care nu se publica

    (1) Cererea de brevet nu trebuie sa contina:
    a) elemente sau desene contrare ordinii publice ori bunelor moravuri conform art. 12 alin. 1 lit. a);
    b) declaratii denigratoare privind produse, procedee sau valoarea cererilor de brevet ori brevetelor tertilor;
    c) elemente vadit fara nici o legatura cu obiectul inventiei sau inutile.
    (2) Compararea cu stadiul tehnicii nu este considerata denigratoare prin ea insasi.
    (3) In cazul in care documentatia de brevetare contine elemente sau desene de natura celor prevazute la alin. (1) lit. a), acestea nu sunt publicate, facandu-se mentiune cu privire la locul acestora in documentatia depusa si la numarul de cuvinte si/sau de desene nepublicate apartinand acestui loc.
    (4) In cazul in care documentatia de brevetare contine declaratii de natura celor prevazute la alin. (1) lit. b), acestea vor fi excluse de la publicare.
    (5) OSIM notifica solicitantului cu privire la cuvintele si/sau desenele excluse de la publicare, indicand si locul acestora in documentatia de brevetare, iar la cererea acestuia OSIM ii trimite o copie a cererii publicate.

    Regula 29 - Conditii de plata a taxelor de examinare si de intocmire a unui raport de documentare

    (1) Taxa de examinare a cererii de brevet de inventie si luare a hotararii in termen de 18 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale trebuie platita in cuantumul legal la data de depozit sau intr-un termen de 3 luni de la aceasta, de catre solicitant sau o alta persoana autorizata de solicitant.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca solicitantul cere intocmirea si publicarea unui raport de documentare si plateste pentru aceasta procedura taxa in cuantumul legal, taxa va fi returnata solicitantului, in conditiile prevazute la regula 4 alin. (16), aceasta taxa fiind inclusa in cea prevazuta la alin. (1).
    (3) Taxa de examinare a cererii de brevet de inventie si luare a hotararii in termen de 18 luni de la data platii poate fi platita in cuantumul legal, incepand cu luna a 4-a si pana in luna a 30-a inclusiv, de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale, fara a se depasi un termen de 3 luni de la solicitarea in scris a examinarii.
    (4) Daca taxa prevazuta la alin. (3) a fost platita in cuantumul legal in termen de 3 luni de la data de depozit, termenul de 18 luni pentru luarea hotararii incepe in luna a 4-a de la data de depozit.
    (5) In situatia prevazuta la regula 27 alin. (10) lit. b) se considera ca taxa de examinare a fost achitata in termenul legal.
    (6) Daca taxa prevazuta la alin. (3) a fost platita, examinarea de fond a cererii de brevet de inventie este efectuata numai daca a fost platita si taxa de publicare in termenul si in cuantumul legal; in caz contrar se aplica prevederile regulii 27 alin. (11).
    (7) Daca taxa prevazuta la alin. (1) a fost platita, se aplica prevederile regulii 27 alin. (9).
    (8) In cazul in care cererea de brevet de inventie a fost publicata, orice persoana poate cere examinarea de fond si poate plati taxa prevazuta la alin. (3), comunicand la OSIM datele cu ajutorul carora poate fi identificata, numarul si data de depozit ale cererii, precum si numele solicitantului si numarul BOPI in care exista mentiunea publicarii cererii si dovada efectuarii platii; toate aceste informatii vor fi notificate solicitantului si OSIM va da curs cererii de examinare de fond, dupa ce a expirat termenul acordat solicitantului, pentru a trimite o comunicare la OSIM; despre inceperea sau neinceperea examinarii se notifica si persoanei care a cerut examinarea si a platit taxa legala.
    (9) In conditiile alin. (1) si (8) nu se acorda reducerea cuantumului legal pentru taxa de examinare.
    (10) De indata ce sunt indeplinite conditiile legale privind examinarea cererii de brevet de inventie, OSIM notifica solicitantului in acest sens, precum si faptul ca taxa de examinare nu se returneaza, indiferent de modul de solutionare ulterioara a acestei cereri.
    (11) Cererea de brevet de inventie pentru care nu a fost platita taxa prevazuta la alin. (3) poate fi supusa procedurii de intocmire si publicare a unui raport de documentare la cererea solicitantului si cu conditia platii taxei legale, daca:
    a) data solicitarii in scris este pana in luna a 21-a de la data de depozit sau de deschidere a fazei nationale;
    b) taxa este platita in cuantumul si in termenele legale; si
    c) taxa de publicare a cererii de brevet de inventie a fost platita la termenul si in cuantumul legale.
    (12) Taxa prevazuta la alin. (11) lit. b) poate fi platita in termen de 3 luni de la data la care solicitarea in scris a fost inregistrata la OSIM.
    (13) Daca solicitarea prevazuta la alin. (11) lit. a) este inregistrata la OSIM pana in luna a 9-a inclusiv, taxa a fost platita in termenul prevazut la alin. (12) si sunt indeplinite cerintele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 1, publicarea raportului de documentare poate fi facuta o data cu publicarea fasciculului cererii de brevet de inventie, conform regulii 27.
    (14) Daca solicitarea prevazuta la alin. (11) lit. a) este inregistrata la OSIM dupa luna a 9-a pana in luna a 21-a inclusiv si taxa a fost platita in termenul prevazut la alin. (12), raportul de documentare se publica ulterior publicarii cererii de brevet de inventie.
    (15) Daca se aplica prevederile alin. (11) lit. a) si b) si sunt indeplinite cerintele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 2 sau cererea se afla in situatia prevazuta in regula 27 alin. (19), raportul de documentare se publica ulterior publicarii cererii de brevet de inventie.
    (16) De indata ce sunt indeplinite conditiile legale privind intocmirea unui raport de documentare, se notifica solicitantului in acest sens, precum si faptul ca taxa de intocmire a acestui raport nu se returneaza, indiferent de modul de solutionare ulterioara a acestei cereri.
    (17) In cazul in care taxa prevazuta la alin. (6) a fost platita si sunt indeplinite prevederile alin. (10), OSIM notifica solicitantului ca dupa intocmirea raportului de documentare si publicarea acestuia continua procedura de examinare in vederea luarii unei hotarari cu privire la cererea de brevet de inventie.
    (18) Daca solicitarea de intocmire a unui raport de documentare a fost inregistrata, OSIM notifica faptul ca nu poate trece la intocmirea raportului si returneaza taxa, in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
    a) solicitarea a fost inregistrata la OSIM dupa termenul prevazut la alin. (11) lit. a); sau
    b) taxa nu a fost platita in cuantumul si in termenul legale; sau
    c) inventia care face obiectul cererii de brevet de inventie se incadreaza in prevederile art. 12 sau ale art. 13 alin. 1 ori nu respecta prevederile art. 18 sau art. 7 alin. 2;
    d) cu privire la cererea de brevet de inventie OSIM a luat o hotarare de respingere, a luat act de retragerea cererii sau a declarat ca fiind considerata retrasa cererea inainte de data solicitarii prevazute la alin. (11) lit. a);
    e) cererea de brevet se incadreaza in prevederile art. 42 alin. 2;
    f) sunt indeplinite conditiile legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 4.
    (19) Neplata taxelor privind procedurile in fata OSIM, in cuantumul si la termenele legale, conduce la luarea unei hotarari de respingere a cererii, conform art. 28 alin. 2 lit. d), de catre Comisia de examinare preliminara.

    Regula 30 - Publicarea raportului de documentare

    (1) Pentru fiecare cerere de brevet de inventie OSIM intocmeste si publica, in conformitate cu art. 24 alin. 1, un raport de documentare, cu luarea in considerare a materialelor documentare accesibile din stadiul tehnicii, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar;
    b) inventia revendicata respecta prevederile art. 18 si, dupa caz, art. 7 alin. 2 ori nu face parte din categoriile prevazute la art. 12 sau art. 13 alin. 1;
    c) sunt respectate prevederile regulii 29.
    (2) Raportul de documentare a cererii de brevet de inventie se publica, in conformitate cu art. 24, fie o data cu cererea, fie ulterior publicarii cererii pana la luarea hotararii.
    (3) Daca in procedura de intocmire a raportului de documentare se constata ca cererea de brevet de inventie contine doua sau mai multe inventii care nu respecta criteriul unitatii inventiei conform art. 19 alin. 1 si OSIM nu a notificat aceasta solicitantului in procedura de examinare preliminara, lipsa unitatii inventiei se notifica la momentul constatarii si se cere solicitantului:
    a) plata taxei suplimentare pentru intocmirea raportului de documentare si pentru celelalte inventii;
    b) sa indice acea inventie sau grup de inventii din depozit pentru care raportul de documentare poate fi executat in baza taxei platite.
    (4) Daca in termenul acordat de OSIM solicitantul nu a respectat prevederile alin. (3), raportul de documentare se va intocmi pentru prima inventie sau grup de inventii unitar, revendicat.
    (5) Raportul de documentare se notifica solicitantului impreuna cu copii ale documentelor citate, pana la maximum 20 de pagini, inainte de data publicarii in BOPI a mentiunii intocmirii acestuia; la cererea solicitantului se pot transmite contra cost si celelalte copii ale documentelor citate in raport.
    (6) Raportul de documentare intocmit este pus la dispozitia publicului la sediul OSIM la data publicarii in BOPI a mentiunii intocmirii acestuia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Examinarea de fond

    Regula 31 - Conditii pentru inceperea examinarii de fond

    (1) OSIM efectueaza examinarea de fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate, in ordinea datei de depozit si cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul regulament.
    (2) Procedura de examinare de fond dureaza pana cand toate problemele privind examinarea de fond a cererii sunt clarificate, chiar daca in acest scop se depaseste termenul de 18 luni, inclusiv prin solicitarea de prelungiri succesive de termen de raspuns la notificarile OSIM.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) procedura de examinare de fond se considera ca fiind in termen legal daca OSIM a transmis solicitantului cel putin o notificare cu privire la indeplinirea criteriilor de brevetabilitate.

    Regula 32 - Inventii brevetabile. Exceptii de la brevetabilitate

    (1) In aplicarea prevederilor art. 13 nu sunt considerate inventii brevetabile, in special, urmatoarele: descoperirile, teoriile stiintifice, metodele matematice, creatiile estetice, planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, prezentarile de informatii sau programele de calculator.
    (2) In aplicarea art. 13 alin. 2 elementele prevazute la art. 13 alin. 1 sunt brevetabile daca au caracter tehnic.
    (3) Descoperirea in sine a unei substante sau a unui obiect aflat liber in natura, precum si substanta sau obiectul descoperit ori simpla descoperire a unei noi proprietati a unui material cunoscut nu este brevetabila.
    (4) Este brevetabil insa un produs realizat pe baza noii proprietati a unui material cunoscut.
    (5) Teoriile stiintifice in sine, precum si cele care explica sau fundamenteaza practici executate empiric anterior nu sunt brevetabile.
    (6) Teoriile stiintifice pot sta insa la baza realizarii de produse si procedee brevetabile.
    (7) Metodele matematice constituie cazuri particulare ale principiului nebrevetabilitatii metodelor in exercitarea de activitati mentale.
    (8) Este brevetabila insa o masina de calculat al carei principiu de functionare se bazeaza pe o metoda pentru efectuarea unei operatii matematice.
    (9) Efectul estetic in sine nu este brevetabil nici ca produs, nici ca procedeu.
    (10) Mijloacele tehnice, produsele sau procedeele de obtinere a unui efect estetic sunt brevetabile.
    (11) Planurile, principiile si metodele in exercitarea de activitati mentale, in materie de jocuri sau in domeniul activitatilor economice, cum ar fi, in special, planurile de constructie, tiparele pentru confectionarea articolelor de imbracaminte, metodele de instruire pentru oameni sau animale, partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de contabilitate, de finantare, de conducere a afacerilor, de reclama, regulile pentru practicarea diferitelor jocuri si altele asemenea, cum ar fi simpla posologie, nu sunt brevetabile.
    (12) Prezentarea de informatii, in sine, caracterizeaza numai prin continutul acestora, nu este brevetabila.
    (13) Purtatorul de informatii sau procedeul de transmitere a acestora este brevetabil daca purtatorul sau procedeul include cel putin o caracteristica tehnica noua.
    (14) Programele de calculator in sine nu sunt considerate inventii in sensul prevederilor art. 7.
    (15) Sunt brevetabile insa inventiile din domeniul programelor de calculator, respectiv inventiile a caror realizare implica utilizarea unui calculator, a unei retele de calculatoare sau a altor aparate programabile, inventii care au, la prima vedere, una sau mai multe caracteristici noi si care sunt realizate, in tot sau in parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
    (16) In cazul in care un program de calculator, care constituie obiectul inventiei, ruleaza sau este incarcat pe un calculator, determina sau este in masura sa determine un efect tehnic care este mai mult decat simpla interactiune fizica normala intre program si calculatorul pe care este executat, inventia este brevetabila.
    (17) Inventiile din domeniul programelor de calculator sunt considerate a apartine unui domeniu tehnologic si trebuie sa indeplineasca criteriile de brevetabilitate prevazute la art. 7 si la regula 37 B alin. (13) - (15).
    (18) Inventiile din domeniul programelor de calculator pot avea ca obiect un produs sau un procedeu.
    (19) In sensul prevederilor alin. (18), produsul poate fi un calculator programat, o retea de calculatoare programate sau de alte aparate, iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui astfel de calculator, unei retele de calculatoare sau de aparate prin executarea unuia sau a mai multor programe de calculator.
    (20) In aplicarea art. 12, nu se acorda brevet de inventie pentru metode de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie ori terapie si pentru metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal.
    (21) In sensul art. 7, 8 si 11, poate fi totusi acordat brevet de inventie pentru inventii avand ca obiect:
    a) produse, in particular substante sau compozitii, utilizate in oricare dintre metodele prevazute la alin. (20);
    b) instrumente sau aparate chirurgicale terapeutice ori de diagnosticare utilizate in aceste metode;
    c) metodele prevazute la alin. (20) care au un caracter tehnic, sunt susceptibile de aplicare industriala si care nu au un caracter esential biologic;
    d) metodele prevazute la alin. (20) practicate pe corpul uman sau animal, care nu este viu.
    (22) In aplicarea dispozitiilor art. 7 si 12 referitoare la inventiile biotehnologice se iau in considerare si exceptiile de la brevetabilitate prevazute la regulile 59 si 60.

    Regula 33 - Dezvaluirea inventiei

    (1) Dezvaluirea inventiei in descriere, revendicari si, dupa caz, in desene trebuie sa indeplineasca prevederile art. 18 alin. 1.
    (2) Daca o inventie este suficient de clar si complet dezvaluita astfel incat sa poata fi realizata de o persoana de specialitate, inventia este realizabila.
    (3) Daca OSIM constata ca nu sunt indeplinite prevederile alin. (2), aceasta constatare se notifica solicitantului.
    (4) Atunci cand, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, solicitantul aduce modificari descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificari trebuie sa respecte prevederile art. 27 alin. 5.
    (5) Modificarile si completarile aduse de solicitant sunt admise de OSIM daca:
    a) se refera la caracteristici existente in descrierea si desenele din depozitul national reglementar si contin precizari si explicatii cu privire la acestea;
    b) se refera la continutul revendicarilor, dar se bazeaza pe caracteristici existente in descrierea si desenele din depozitul national reglementar;
    c) se refera la desene, dar se bazeaza pe caracteristici existente in descriere, sau, dupa caz, se refera la descriere, dar se bazeaza pe caracteristici existente in desene;
    d) nu sunt continute in depozitul national reglementar si nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc caracteristici noi in revendicarile initiale, ele fiind destinate unei mai bune intelegeri a inventiei ori largirii domeniului de folosire a inventiei.
    (6) Daca modificarile aduse de solicitant nu pot fi admise, OSIM notifica acest lucru solicitantului, acordandu-i un termen de raspuns.
    (7) Daca, in urma reanalizarii de catre examinator, pe baza raspunsului solicitantului, a modificarilor, comisia de examinare constata ca acestea aduc clarificarile necesare si nu depasesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, atunci se trece la examinarea indeplinirii criteriilor de brevetabilitate, inclusiv pe baza modificarilor admise.
    (8) Daca solicitantul nu raspunde la notificarea OSIM prevazuta la alin. (3) si (6) sau nu aduce argumente care sa sustina ca aceste modificari pot fi admise, se considera ca cerintele art. 18 alin. 1 nu sunt indeplinite si cererea de brevet se respinge sau, dupa caz, se admite in parte.

    Regula 34 - Stadiul tehnicii

    (1) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului, oriunde in lume, printr-o descriere scrisa sau orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc, pana la data de depozit a cererii de brevet de inventie sau a prioritatii recunoscute, cu conditia ca data punerii la dispozitia publicului sa fie identificabila.
    (2) In cazul in care informatiile disponibile cuprind indicatii privind numai luna dintr-un anumit an sau numai anul, se considera ca aceste informatii au devenit accesibile publicului in ultima zi a lunii, respectiv in ultima zi a anului.
    (3) Cunostinte accesibile publicului inseamna informatiile la care publicul are acces, oriunde in lume, prin:
    a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informationale a unor documente de brevet sau a altor informatii;
    b) descrierea orala de informatii care nu au fost supuse niciunei restrictii de confidentialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informatii.
    (4) Accesibil publicului inseamna si faptul ca documentul cuprinzand informatiile sau prezentarea publica a acestora pe cale orala se afla intr-o biblioteca publica cu acces neingradit.
    (5) Prin public se intelege una sau mai multe persoane neconstranse la confidentialitate si care ar putea difuza informatii; publicul poate fi orice persoana, si nu neaparat o persoana de specialitate.
    (6) Descrierea orala poate consta intr-o conferinta, in emisiuni de radiodifuziune, in inregistrari pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.
    (7) Informatiile sunt considerate ca au devenit accesibile publicului prin folosire daca la data relevanta orice persoana ar putea intra in posesia acestora prin expunere sau folosire.
    (8) Masura in care cunostintele sunt considerate ca sunt accesibile publicului este data de nivelul de control impus asupra accesului la aceste informatii de catre persoana care le-a posedat initial.
    (9) Conform prevederilor alin. (8), daca o persoana vinde unui tert un obiect fara nici un fel de ingradiri, restrictii sau obligatii privind confidentialitatea, atunci obiectul este considerat ca a fost facut accesibil publicului, deoarece cumparatorul dobandeste posesia nerestrictionata a oricarei informatii care deriva din acel obiect.
    (10) In sensul alin. (1), prin orice alt mijloc se intelege mijloacele electronice, in particular bazele de date electronice sau Internetul.
    (11) Cunostintele care au devenit accesibile publicului pe cale orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc sunt considerate ca facand parte din stadiul tehnicii numai daca sunt confirmate printr-un document care sa le contina si care sa demonstreze ca au devenit si cand au devenit accesibile publicului; documentul poate fi si ulterior datei la care a avut loc prezentarea publica orala, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevanta fiind aceea la care cunostintele au devenit accesibile publicului.
    (12) Din stadiul tehnicii fac parte si cererile de brevet de inventie mentionate la art. 8 alin. 3, depuse la OSIM, si cererile internationale sau europene desemnand Romania, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta anterioara datei de depozit a cererii de examinat si care au fost publicate la sau dupa aceasta data.
    (13) De asemenea, fac parte din stadiul tehnicii si cererile prevazute la regula 23 alin. (6) si (7), de la data de depozit, cu conditia ca acestea sa fie accesibile publicului conform art. 23.
    (14) Daca o cerere de brevet de inventie a fost respinsa sau retrasa inainte de publicarea ei, nu a servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate si nu a lasat sa subziste drepturi, aceasta nu este considerata ca facand parte din stadiul tehnicii.

    Regula 35 - Continutul raportului de documentare

    (1) In scopul determinarii stadiului tehnicii relevant pentru o cerere de brevet de inventie, OSIM stabileste, pe baza revendicarilor, descrierii si desenelor, documentele relevante care sunt citate intr-un raport de documentare.
    (2) In raportul de documentare se citeaza documentele din stadiul tehnicii accesibile la data intocmirii acestuia, definit conform regulii 34, care pot fi luate in considerare pentru aprecierea noutatii si a activitatii inventive, indicandu-se, pentru fiecare citare, revendicarea din cererea de brevet de inventie la care se refera; se indica gradul de relevanta al acestora, folosindu-se simbolurile consacrate pe plan international, precum si, daca este cazul, partile relevante ale documentelor citate.
    (3) In raportul de documentare se inscriu indicii de clasificare internationala a brevetelor de inventie atribuiti obiectului cererii de brevet de inventie.
    (4) In raportul de documentare se face distinctie intre documentele citate, publicate inainte de data prioritatii revendicate, intre data de prioritate si la sau dupa data de depozit.
    (5) Daca OSIM considera ca cererea de brevet de inventie nu indeplineste conditiile legale, astfel incat aceasta nu permite efectuarea unei documentari in stadiul tehnicii, pe baza tuturor sau numai a unor revendicari, fie declara ca documentarea nu este posibila, fie, dupa caz, intocmeste un raport partial de documentare; declaratia si raportul partial vor fi luate in considerare in cadrul procedurilor ulterioare la care este supusa cererea de brevet de inventie.
    (6) Cu exceptia prevederilor alin. (2), raportul de documentare nu trebuie sa contina nici un fel de aprecieri referitoare la indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de brevetabilitate.

    Regula 36 - Unitatea inventiei

    (1) In conformitate cu art. 19 alin. 1 cererea de brevet de inventie trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii astfel legate incat sa formeze un singur concept inventiv general, comun tuturor inventiilor dintr-o cerere.
    (2) Prin concept inventiv se intelege un principiu sau o idee care fundamenteaza o solutie a unei probleme tehnice si care este in legatura cu contributia inventiei la stadiul tehnicii.
    (3) Conceptul inventiv exista daca inventia revendicata, luata ca un intreg, contine caracteristici tehnice care:
    a) aduc o contributie la stadiul tehnicii; si
    b) sunt necesare pentru atingerea unui anumit efect tehnic.
    (4) In cazul in care cererea de brevet de inventie se refera la mai multe inventii, conditia prevazuta la art. 19 alin. 1 privind unitatea inventiei este indeplinita daca intre aceste inventii exista o relatie tehnica referitoare la una sau mai multe caracteristici tehnice speciale, identice sau corespondente; prin caracteristici tehnice speciale se intelege acele caracteristici tehnice care determina o contributie la stadiul tehnicii a fiecareia dintre inventii, considerate ca un intreg, asa cum aceste inventii sunt revendicate.
    (5) Determinarea existentei unui singur concept inventiv general trebuie efectuata independent de faptul ca fiecare inventie este revendicata in revendicari separate sau ca variante intr-o singura revendicare.
    (6) Unitatea inventiei, atat in cazul in care cererea de brevet de inventie se refera la o singura inventie, cat si in cazul in care cererea se refera la un grup de inventii, este respectata daca problema tehnica este unitara.
    (7) Inventia sau grupul de inventii din cererea de brevet de inventie poate rezolva mai multe probleme tehnice, daca toate acestea se subsumeaza unei probleme tehnice generale unitare.
    (8) Daca problema tehnica din cererea de brevet de inventie este sau nu este noua, dar este rezolvata pentru prima data, in cerere pot coexista mai multe solutii tehnice de sine statatoare.
    (9) In sensul prevederilor alin. (4), abordarea unitatii inventiei trebuie efectuata astfel incat in particular sa permita includerea in aceeasi cerere de brevet de inventie a oricareia dintre urmatoarele combinatii de revendicari independente de categorii diferite:
    a) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului si revendicare independenta pentru utilizarea produsului;
    b) revendicare independenta pentru un procedeu si revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului;
    c) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului si revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului.
    (10) In sensul alin. (9), prin procedeu special adaptat se intelege acel procedeu care conduce in mod nemijlocit la obtinerea produsului revendicat; de asemenea, prin aparat sau mijloc special conceput se intelege aparatul sau mijlocul care este adecvat desfasurarii procedeului, existand si o relatie tehnica definita conform alin. (4) intre aparatul sau mijlocul revendicat si procedeul revendicat.
    (11) Daca o cerere de brevet de inventie se refera la doua sau mai multe inventii care nu satisfac conditia unitatii inventiei conform alin. (6), cererea de brevet de inventie este neunitara si pentru protectia tuturor inventiilor este necesara divizarea cererii.
    (12) In cazul in care se constata ca cererea de brevet de inventie este neunitara, OSIM notifica aceasta solicitantului sau succesorului sau in drepturi, invitandu-l sa depuna o optiune scrisa privind divizarea cererii.
    (13) Solicitantul are posibilitatea sa divizeze cererea, depunand la OSIM cate o cerere de brevet de inventie divizionara pentru fiecare inventie sau grup de inventii care respecta conditia unitatii inventiei.
    (14) Daca in urma notificarii prevazute la alin. (12) solicitantul nu isi exprima optiunea cu privire la divizarea cererii, OSIM examineaza cererea de brevet, considerand ca are ca obiect prima inventie sau primul grup de inventii revendicat care respecta conditia unitatii inventiei; descrierea inventiei sau a grupului de inventii examinat trebuie depusa de solicitant in termenul acordat, in vederea luarii hotararii, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 28 alin. 7 lit. b).
    (15) Dupa indeplinirea prevederilor alin. (14), OSIM notifica solicitantului ca urmeaza sa ia o hotarare privind cererea de brevet de inventie si ca in termenul acordat acesta poate inca depune cererile divizionare.
    (16) Cererile de brevet de inventie divizionare, rezultate in urma divizarii, cu descriere, revendicari si desene, se pot depune la OSIM pana la luarea unei hotarari asupra cererii initiale; in aceste conditii cererile divizionare depuse beneficiaza de data de depozit a cererii din care au fost divizate, precum si de dreptul de prioritate al acesteia, daca solicitantul respecta pentru fiecare inventie din cererea divizionara limitele dezvaluirii ei din primul depozit.
    (17) In cazul in care in cererea de brevet de inventie initiala au fost invocate prioritati multiple, solicitantul trebuie sa indice in fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzatoare.
    (18) In cazul in care pana la luarea unei hotarari asupra cererii initiale solicitantul nu a depus cereri de brevet pentru inventiile care nu respecta conditia unitatii inventiei, acestea raman in descriere, fara sa faca obiectul revendicarilor.
    (19) In cazul in care solicitantul nu a depus cereri divizionare si OSIM a examinat cererea de brevet avand ca obiect prima inventie sau primul grup de inventii care indeplineste conditia unitatii, pentru celelalte inventii revendicate cuprinse in cererea initiala, care este cerere de baza, se considera ca nu a fost solicitata protectia prin brevet.
    (20) Lipsa unitatii inventiei nu poate fi invocata in cadrul actiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de inventie.

    Regula 37 - Examinarea indeplinirii criteriilor de brevetabilitate

    A. Noutatea
    (1) Noutatea unei inventii brevetabile se stabileste, in conformitate cu prevederile art. 8 si 9, in raport cu continutul revendicarilor si al domeniului de aplicare precizat in descriere.
    (2) La stabilirea noutatii unei inventii problema tehnica pe care o rezolva inventia nu este luata in considerare.
    (3) La stabilirea noutatii unei inventii nu poate fi luat in considerare, de regula, decat un singur document din stadiul tehnicii, si anume cel considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata.
    (4) In aplicarea alin. (3) pot fi luate in considerare si alte documente la care se face trimitere in documente din stadiul tehnicii.
    (5) In cazul unei cereri care respecta conditia unitatii inventiei, pentru fiecare inventie se aplica prevederile alin. (3) si (4).
    (6) Fac parte din stadiul tehnicii de la data primei publicari si cererile internationale aflate in situatia prevazuta de regula 22 alin. (28), precum si cererile de brevet european care nu au efecte in Romania.
    (7) Sunt considerate documente relevante si sunt analizate in raportul de examinare prevazut la regula 40 acele documente din stadiul tehnicii al caror continut acopera, partial sau total, intinderea protectiei cerute de solicitant prin revendicari.
    (8) Examinarea noutatii se face prin compararea caracteristicilor din revendicari cu cele din documentul considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata, selectat in raportul de examinare.
    (9) Se apreciaza ca inventia revendicata indeplineste conditia noutatii daca difera prin cel putin o caracteristica esentiala de solutia tehnica din documentul selectat.
    (10) Inventia revendicata este noua si daca se refera la:
    a) un caz particular, iar documentul din stadiul tehnicii are in vedere o dezvaluire generala care include cazul particular; sau
    b) un subdomeniu selectat dintr-un domeniu dezvaluit intr-un document din stadiul tehnicii, cu conditia ca subdomeniul sa fie restrans, sa nu fie apropiat de valori cunoscute si sa aiba un efect tehnic diferit; sau
    c) un element sau un numar limitat de elemente, selectate dintr-o clasa mai larga, cunoscuta.
    (11) O inventie nu prezinta noutate daca materialul din stadiul tehnicii cuprinde un exemplu specific, iar inventia revendicata acopera acel exemplu specific.
    (12) La examinarea noutatii nu se iau in considerare echivalentele tehnice ale caracteristicilor inventiei revendicate.

    B. Activitatea inventiva
    (1) O inventie este considerata ca implicand o activitate inventiva daca, avand in vedere asemanarile si deosebirile dintre inventia revendicata, luata ca un tot, si stadiul tehnicii definit conform art. 8 alin. 2 si regulii 34, ea nu ar fi fost evidenta unei persoane de specialitate la data depozitului sau a prioritatii recunoscute.
    (2) La aprecierea activitatii inventive pot fi luate in considerare mai multe documente sau parti din documente, combinate in sistem mozaic, sau, dupa caz, un singur document.
    (3) Inventia revendicata, luata ca un tot, este considerata ca fiind evidenta in sensul art. 10 daca una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii sau cunostintele generale ale persoanei de specialitate in domeniu ar fi permis acesteia, la data de depozit sau a prioritatii revendicate, sa ajunga la inventia revendicata, prin inlocuire, combinare ori prin modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale stadiului tehnicii.
    (4) Activitatea inventiva se apreciaza in raport cu problema pe care o rezolva inventia si cu solutia revendicata.
    (5) In cazul in care aceasta apreciere a activitatii inventive se efectueaza prin abordarea de tip problema-solutie, sunt avute in vedere urmatoarele etape:
    a) determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat;
    b) stabilirea problemei tehnice de rezolvat;
    c) aprecierea masurii in care inventia revendicata, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat si de la problema tehnica, ar fi fost evidenta pentru persoana de specialitate in domeniu la data relevanta.
    (6) Stadiul tehnicii cel mai apropiat este acea combinatie de caracteristici care rezulta dintr-o singura referinta a stadiului tehnicii si care constituie cea mai buna baza pentru aprecierea evidentei; el poate fi, spre exemplu:
    a) o combinatie cunoscuta in domeniul tehnic relevant care dezvaluie efecte tehnice, utilizari sau rezultate, cele mai apropiate de inventia revendicata; sau
    b) acea combinatie care are cele mai multe caracteristici tehnice comune cu inventia revendicata si care este apta sa rezolve problema tehnica.
    (7) Problema tehnica de rezolvat trebuie stabilita in mod obiectiv; pentru aceasta, se compara caracteristicile tehnice ale inventiei revendicate cu stadiul tehnicii cel mai apropiat, punandu-se in evidenta diferentele dintre acestea; in acest sens problema tehnica rezulta din modificarea sau adaptarea stadiului tehnicii cel mai apropiat in vederea obtinerii efectelor tehnice ce constituie aportul inventiei la acest stadiu al tehnicii.
    (8) In aplicarea prevederilor alin. (3) activitatea inventiva poate fi apreciata, de asemenea, astfel:
    a) folosire neevidenta de mijloace cunoscute, cum ar fi o metoda de lucru sau un mijloc cunoscut, utilizat intr-un alt scop si care produce un efect nou, surprinzator sau o noua utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care implica eliminarea de dificultati tehnice imposibil de depasit prin tehnici uzuale;
    b) combinatie de caracteristici care nu decurge in mod evident din stadiul tehnicii realizat in asa fel incat caracteristicile combinatiei isi potenteaza reciproc efectele si se obtine un rezultat tehnic nou, situatie in care este irelevant faptul ca fiecare caracteristica luata individual este in sine cunoscuta, integral sau partial;
    c) selectie, dintr-un numar de posibilitati cunoscute, care nu decurge in mod evident din stadiul tehnicii, in cadrul unui procedeu, a unor conditii cum ar fi temperatura si/sau presiune de desfasurare a procedeului in interiorul unui interval cunoscut care produce efecte neasteptate asupra desfasurarii procedeului ori asupra proprietatilor produsului obtinut sau, in cadrul unui grup foarte larg de compusi ori de combinatii chimice determinate, care prezinta avantaje neasteptate; sau
    d) folosire a mijloacelor tehnice ale inventiei revendicate pentru rezolvarea problemei tehnice pe alta cale decat cea care rezulta din documentele din stadiul tehnicii analizate de persoana de specialitate.
    (9) Se considera ca o inventie nu implica o activitate inventiva daca se afla, in special, in una dintre situatiile urmatoare: folosire evidenta de mijloace cunoscute, combinatie de caracteristici care rezulta in mod evident din stadiul tehnicii sau o selectie evidenta dintr-un numar de posibilitati cunoscute.
    (10) Se considera a fi o folosire evidenta de mijloace cunoscute urmatoarele situatii:
    a) inventia reprezinta cel putin una dintre solutiile posibile care ar decurge in mod firesc si facil, pentru o persoana de specialitate in domeniu, pentru completarea unei lacune existente intr-un document anterior din stadiul tehnicii;
    b) inventia nu difera de stadiul cunoscut al tehnicii decat prin utilizarea unor mijloace echivalente mecanice, electrice sau chimice bine cunoscute;
    c) inventia consta doar intr-o noua utilizare folosind proprietatile cunoscute ale acestuia;
    d) inventia consta intr-o inlocuire, intr-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit si ale carui proprietati il fac adecvat pentru aceasta utilizare, denumita inlocuire analoaga;
    e) inventia consta doar in utilizarea unei tehnici cunoscute intr-o situatie riguros similara, denumita utilizare analoaga.
    (11) In cuprinsul unei inventii se considera a fi o combinatie de caracteristici, care rezulta in mod evident din stadiul tehnicii, simpla juxtapunere ori asociere de dispozitive sau procedee cunoscute, fiecare functionand ori desfasurandu-se in modul sau normal, nerezultand o interdependenta in functionare sau desfasurare neevidenta.
    (12) Se considera a fi o selectie evidenta dintr-un numar de posibilitati cunoscute daca inventia:
    a) consta doar in alegerea unei solutii dintr-un anumit numar de posibilitati la fel de adecvate;
    b) consta in alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatura sau a altor parametri dintr-un domeniu limitat si este evident ca acesti parametri ar fi putut fi obtinuti prin metoda obisnuita de incercari succesive sau prin folosirea metodelor uzuale de proiectare;
    c) se obtine doar printr-o simpla extrapolare rezultata in mod direct din stadiul tehnicii; sau
    d) consta numai in selectarea dintr-un grup foarte larg a unor compusi sau combinatii chimice, inclusiv aliaje, determinate, fara efecte noi, neasteptate.
    (13) Pentru inventiile din domeniul programelor de calculator se considera indeplinit criteriul activitatii inventive daca inventia aduce o contributie tehnica, prin aceasta intelegandu-se aport la stadiul tehnicii intr-un domeniu tehnic.
    (14) Contributia tehnica se determina prin luarea in considerare a diferentei dintre intinderea protectiei revendicate, considerata ca un tot, si stadiul tehnicii.
    (15) Revendicarea al carei continut determina intinderea protectiei poate cuprinde elemente care contin pe langa caracteristici tehnice si caracteristici netehnice.

    C. Aplicabilitatea industriala
    (1) Inventia, conform art. 11, este susceptibila de aplicare industriala daca obiectul sau poate fi realizat sau utilizat in cel putin unul dintre domeniile tehnologice, inclusiv in agricultura.
    (2) O inventie este susceptibila de aplicare industriala daca din descriere, revendicari si desene rezulta ca aceasta este corecta din punct de vedere stiintific si tehnic.
    (3) Nu are aplicabilitate industriala inventia revendicata avand ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a carui presupusa functionare este in mod evident contrara legilor fizicii, cum ar fi un mecanism de tip perpetuum mobile.
    (4) In aplicarea alin. (3) se pot formula obiectii privind aplicabilitatea industriala in cazul in care revendicarea specifica functia pe care se pretinde ca o indeplineste inventia.
    (5) Daca inventia nu respecta prevederile art. 18 si nu se refera la o constructie specifica a carei functie de perpetuum mobile nu este specificata, conditia aplicabilitatii industriale este indeplinita.

    Regula 38 - Dependenta obiectului cererii de un brevet anterior

    (1) In aplicarea art. 32, referitor la o cerere de brevet pentru o inventie care nu poate fi aplicata fara a aduce atingere unei inventii dintr-o cerere de brevet anterioara, brevetata in Romania si in vigoare, se vor avea in vedere, in special, urmatoarele situatii:
    a) inventia protejata prin brevetul anterior este utilizata in inventia ce constituie obiectul cererii;
    b) inventia ce constituie obiectul cererii reprezinta o dezvoltare, bazata pe o activitate inventiva, a inventiei protejate prin brevetul anterior;
    c) o parte a caracteristicilor din inventia brevetata a fost inlocuita in cererea de brevet de inventie cu caracteristici echivalente, iar perfectionarea adusa satisface criteriile de brevetabilitate;
    d) o parte a caracteristicilor inventiei din cerere reprezinta o selectie a caracteristicilor inventiei protejate prin brevetul anterior.
    (2) Examinatorul cererii de brevet de inventie al carei obiect depinde, in conformitate cu alin. (1), de un brevet de inventie anterior, in cazul in care comisia hotaraste acordarea unui brevet de inventie, transmite cate o notificare atat titularului brevetului anterior, cat si solicitantului cererii de brevet de inventie.
    (3) Notificarile prevazute la alin. (2) vor preciza faptul ca intre obiectul inventiei din cererea de brevet de inventie pentru care se ia hotararea de acordare si obiectul inventiei din brevetul anterior exista o relatie de dependenta; de asemenea, notificarile vor preciza faptul ca acestea au numai un caracter de informare, in eventuala aplicare a art. 54 si 62, si vor reda continutul prevederilor art. 48 si 49.
    (4) In conformitate cu art. 27 alin. 3, absenta notificarilor din partea OSIM nu absolva nici pe solicitantul cererii si nici pe titularul brevetului, intre ale caror obiecte ale inventiilor exista o relatie de dependenta, de respectarea prevederilor legii cu privire la transmiterea drepturilor.

    Regula 39 - Notificarile OSIM

    (1) Notificarile privind procedurile legale semnate si stampilate se transmit prin registratura generala, fie recomandat prin posta, fie se inmaneaza personal destinatarului sau imputernicitului acestuia care confirma in scris primirea.
    (2) Cu referire la procedurile legale, intre OSIM si solicitant pot fi incheiate minute, la sediul oficiului, validate prin semnaturile partilor si inregistrate la OSIM.
    (3) Notificarea isi produce efectele chiar daca destinatarul refuza sa accepte documentul de notificat sau sa recunoasca primirea acestuia.
    (4) Daca a fost desemnat un mandatar, notificarile ii sunt adresate acestuia; in cazul in care pentru o singura parte interesata au fost desemnati mai multi mandatari, este suficient daca notificarea este adresata unuia dintre acestia; in cazul in care mai multe parti interesate au un mandatar comun, este suficient ca notificarea sa fie adresata mandatarului comun.
    (5) Pentru eliberarea unei notificari a OSIM conform art. 41 alin. 2 lit. d) persoanei interesate, aceasta trebuie sa achite contravaloarea taxei de certificare si eliberare a unui document oficial de tipul adeverinta, duplicat, copie.
    (6) In notificarile transmise solicitantului OSIM indica termenul de raspuns; solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de raspuns legal conform regulii 3 alin. (6).
    (7) OSIM nu poate lua hotarari inainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru raspuns.
    (8) Daca in termenul fixat solicitantul nu raspunde si nici nu a cerut o prelungire a termenului de raspuns, hotararea privind cererea se ia de catre OSIM pe baza documentelor existente; fac exceptie cererile aflate in situatia prevazuta la art. 28 alin. 7 lit. b).
    (9) In toate situatiile in care s-a notificat solicitantului remedierea lipsurilor care conduc la aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 lit. b), in notificare se va preciza ca, in cazurile in care lipsurile nu sunt remediate, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa; in termen de 12 luni de la data la care solicitantului i s-a notificat faptul ca cererea este considerata retrasa, acesta poate cere repunerea in termen conform art. 46; in caz contrar cererea de brevet de inventie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. e).

    SECTIUNEA a 4-a
    Hotararile OSIM

    Regula 40 - Comisia de examinare

    (1) In procedura de examinare a cererii de brevet de inventie examinatorul de stat de specialitate intocmeste raportul de examinare, pe baza caruia o comisie de examinare de specialitate din cadrul OSIM ia hotararea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie; de asemenea, comisia de examinare ia act de retragerea cererii de brevet de inventie in cazul in care solicitantul cere retragerea in scris sau declara ca fiind considerate retrase cererile de brevet de inventie aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 28 alin. 7.
    (2) Comisiile de examinare din cadrul OSIM sunt constituite pe domenii de specialitate sau pe proceduri de examinare.
    (3) Comisia de examinare este formata din presedinte, desemnat de directorul general al OSIM, si 2 membri, desemnati de presedintele comisiei de examinare.
    (4) Examinatorul de stat de specialitate care a intocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare.
    (5) Toate hotararile luate de comisia de examinare se inscriu in Registrul comisiilor de examinare din serviciul de specialitate; in acelasi registru se inscriu si mentiunile privind cererile de brevet de inventie care au fost retrase de catre solicitant sau care sunt declarate ca fiind considerate retrase.
    (6) Mentiunile privind hotararile de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie, precum si rezumatele redactate de OSIM ale brevetelor de inventie acordate se publica in primul numar al BOPI, dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data luarii acestor hotarari.
    (7) In aplicarea art. 28 alin. 4, efectele hotararilor de acordare a brevetelor sau de respingere a cererilor de brevet de inventie se produc fata de terti de la data publicarii.
    (8) In termenul prevazut la alin. (6) hotararile luate de comisiile de examinare, precum si mentiunile privind cererile retrase sau mentiunile privind declaratiile conform carora cererile sunt considerate retrase se comunica solicitantului sau succesorului sau in drepturi si se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse.
    (9) Inventiile pentru care a fost acordat brevet se publica prin punerea la dispozitia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicarilor si desenelor incepand de la data publicarii in BOPI a mentiunilor privind hotararile de acordare, conform alin. (6).

    Regula 41 - Intreruperea si suspendarea procedurilor in fata OSIM

    (1) In cazul decesului partii interesate, procedura in fata OSIM se intrerupe conform art. 28 alin. 9; in intelesul art. 28 alin. 9, persoana interesata este solicitantul cererii de brevet de inventie, succesorul in drepturi al acestuia, titularul brevetului de inventie sau detinatorul dreptului de prioritate ori mandatarul autorizat.
    (2) In masura in care evenimentele prevazute la alin. (1) nu afecteaza mandatul, procedura in fata OSIM poate fi intrerupta numai la cererea mandatarului autorizat.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), reprezentantul legal poate:
    a) sa depuna la OSIM o cerere in care sa solicite in mod expres intreruperea procedurii in care se afla cererea de brevet de inventie;
    b) sa achite o taxa de prelungire a termenului de procedura; si
    c) sa depuna la OSIM copii certificate de pe toate documentele care atesta decesul.
    (4) Reluarea procedurii se face la cererea expresa a succesorului in drepturi sau a mandatarului autorizat, inregistrata la OSIM, la care se anexeaza documentele care atesta calitatea de succesor in drepturi; OSIM notifica partilor interesate data la care se reiau procedurile.
    (5) In situatia numirii unui nou mandatar autorizat, OSIM va relua procedurile numai dupa ce acesta depune procura de reprezentare a solicitantului; in caz contrar cererea de brevet de inventie se respinge conform regulii 20 A alin. (3) sau procedurile sunt reluate fara a se lua in considerare noul mandatar.
    (6) In cazul in care se instituie proceduri judiciare in privinta dreptului la acordarea brevetului sau a dreptului la brevet, procedura de brevetare se suspenda conform art. 28 alin. 10, iar OSIM notifica partii interesate data de la care procedura este suspendata.
    (7) In vederea reluarii procedurii suspendate, daca se aplica prevederile art. 65 alin. 1, partea interesata trebuie:
    a) sa comunice la OSIM hotararea judecatoreasca in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila;
    b) sa plateasca taxa privind inregistrarea de modificari cu privire la regimul juridic al brevetului.
    (8) Daca sunt indeplinite cerintele alin. (7) si este platita taxa prevazuta la regula 47 alin. (1) lit. b), OSIM elibereaza brevetul de inventie persoanei indreptatite si publica in BOPI schimbarea titularului.
    (9) In vederea reluarii procedurii suspendate, daca se aplica prevederile art. 65 alin. 2, partea interesata trebuie:
    a) sa comunice la OSIM hotararea judecatoreasca in termen de 3 luni de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie de catre instanta;
    b) sa comunice in scris la OSIM in acelasi termen optiunea sa cu privire la alegerea uneia dintre variantele cuprinse in art. 65 alin. 2 lit. a) - c).
    (10) In cazul in care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la brevet doreste sa continue procedura in locul solicitantului si plateste taxa privind inregistrarea de modificari cu privire la regimul juridic al cererii de brevet de inventie, OSIM publica in BOPI schimbarea persoanei indreptatite la eliberarea brevetului.
    (11) In situatia in care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la brevet va depune o noua cerere de brevet pentru inventia pentru care i-a fost recunoscut dreptul, aceasta depunere trebuie:
    a) sa fie facuta in cadrul termenului prevazut la alin. (9) lit. a);
    b) sa cuprinda in formularul de cerere o referire in limba romana la cererea initiala sau sa cuprinda descrierea, revendicarile si desenele inventiei pentru care i-a fost recunoscut dreptul la brevet;
    c) sa plateasca taxele pentru proceduri;
    d) sa cuprinda o copie a hotararii judecatoresti prevazute la alin. (9) lit. a).
    (12) Data de depozit a cererii de brevet de inventie prevazute la alin. (11) este aceeasi cu data de depozit a cererii initiale si noua cerere beneficiaza de dreptul de prioritate revendicat in cererea initiala.
    (13) Dupa indeplinirea prevederilor alin. (11), OSIM declara ca cererea initiala este considerata ca fiind retrasa incepand cu data de depozit.
    (14) In cazul in care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana careia i s-a recunoscut dreptul la brevet solicita respingerea cererii initiale si este indeplinita cerinta prevazuta la alin. (9) lit. a), OSIM ia hotararea de respingere a cererii initiale, publica mentiunea acesteia in BOPI si comunica hotararea partilor interesate.
    (15) OSIM notifica partii interesate data de la care procedura suspendata conform alin. (6) este reluata.
    (16) Intreruperea sau suspendarea procedurii nu poate interveni inainte de publicarea cererii de brevet de inventie conform art. 23.

    Regula 42 - Revocarea din oficiu

    (1) Hotararile comisiei de examinare, privind cererile de brevet de inventie, pot fi revocate din oficiu, in temeiul art. 29.
    (2) Revocarea hotararilor, prevazuta la alin. (1), se poate face daca acestea contin greseli sau pentru omisiuni, daca sunt luate cu neindeplinirea conditiilor prevazute de lege sau de prezentul regulament, ori pentru erori materiale privind numele, calitatea autorului, solicitantului sau titularului, adresa, cifre, sau daca, in perioada de revocare, la OSIM sunt identificate documente de natura a determina modificarea acestora.
    (3) Revocarea din oficiu se face de catre aceeasi comisie de examinare care a luat hotararea, comisie care, in vederea luarii unei noi hotarari, poate cere orice acte sau lamuriri.
    (4) Pentru erorile materiale si altele asemenea, a caror indreptare nu necesita modificarea hotararii, comisia de examinare dispune indreptarea acestora.
    (5) Comisia poate dispune amanarea publicarii si comunicarii hotararii in cazul in care constata ca solicitantul, altul decat inventatorul, nu este indreptatit la acordarea brevetului de inventie si ca sunt necesare noi dovezi privind dreptul la acordarea brevetului.
    (6) Amanarea comunicarii hotararii luate nu poate depasi un termen de 6 luni de la data acesteia.
    (7) Revocarea conform alin. (1) nu este supusa taxelor.
    (8) Mentiunea de revocare din oficiu a hotararii se inscrie in Registrul comisiilor de examinare din serviciul in care s-a luat hotararea.
    (9) Motivarea revocarii din oficiu se consemneaza de catre presedintele comisiei de examinare intr-un proces-verbal care se ataseaza la dosarul cererii de brevet.
    (10) Dupa revocarea hotararii comisia de examinare va lua o noua hotarare privind cererea de brevet de inventie imediat dupa solutionarea cauzelor care au determinat revocarea hotararii.
    (11) Pentru situatia prevazuta la alin. (5) comisia de examinare va lua, dupa caz, o noua hotarare in interiorul termenului de 6 luni.

    SECTIUNEA a 5-a
    Apararea drepturilor privind inventiile

    Regula 43 - Contestatia si cererea de revocare

    (1) Impotriva hotararilor OSIM privind cererile de brevet, precum si cu privire la brevetele de inventie persoanele interesate pot formula, personal sau prin mandatar autorizat ori avocat, contestatii, respectiv cereri de revocare, in termenele prevazute de lege si de prezentul regulament.
    (2) Hotararile OSIM cu privire la cererile de brevet de inventie pot fi contestate de catre solicitant sau titular in termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 53, iar in cazul hotararilor de acordare, acestea pot fi contestate de titular si cu privire la revendicari, in sensul modificarii intinderii protectiei.
    (3) Contestatia, in limba romana, continand motivele in fapt si temeiurile in drept, raportate la motivarea hotararii contestate, se depune la OSIM in doua exemplare, la care se anexeaza actele doveditoare, in principal cu caracter tehnic, pentru sustinerea motivelor invocate in contestatie.
    (4) In aplicarea art. 54, orice persoana interesata poate cere revocarea, in tot sau in parte, a hotararii de acordare sau a brevetului de inventie, in termen de 6 luni de la publicarea mentiunii hotararii de acordare, daca, in opinia sa, hotararea a fost luata fara respectarea dispozitiilor art. 7 - 11, ale art. 12, 13 si 18.
    (5) In perioada legala de revocare sau, dupa caz, pana la solutionarea cererii de revocare brevetul de inventie nu poate fi anulat.
    (6) Cererea de revocare, in limba romana, va fi depusa in doua exemplare pentru OSIM, plus un numar de exemplare egal cu numarul cotitularilor, si va cuprinde expunerea motivului sau motivelor in fapt si a temeiurilor in drept si documentele in sustinerea motivelor actiunii, fara a putea fi invocata nerespectarea conditiilor de forma sau procedura cu privire la cererea de brevet de inventie.
    (7) Un exemplar al cererii de revocare se comunica de catre OSIM titularului, in vederea depunerii observatiilor sale, in termenul prevazut de lege si va fi citat la termenul fixat pentru solutionarea cererii de revocare.
    (8) Judecarea in fond a contestatiei sau a cererii de revocare va fi supusa platii taxelor prevazute de lege, iar in lipsa acesteia, actiunea este respinsa.

    Regula 44 - Comisiile de reexaminare din OSIM

    A. Contestatia si cererea de revocare privind hotararile luate in examinare de fond
    (1) Potrivit art. 53 si 54, contestatiile si cererile de revocare sunt solutionate de o comisie de reexaminare, organ cu atributii administrativ-jurisdictionale, alcatuita din:
    a) presedinte;
    b) 1 sau 3 examinatori cu minimum 5 ani vechime in examinare; si
    c) un consilier juridic din cadrul Departamentului de apeluri.
    (2) Presedintele comisiei de reexaminare este directorul general al OSIM sau, prin delegarea de competenta, seful Departamentului de apeluri.
    (3) Secretariatul comisiei de reexaminare este asigurat de o persoana din cadrul Departamentului de apeluri.
    (4) Raportor al cauzei este desemnat examinatorul, in cazul comisiilor formate din 3 membri, sau unul dintre cei 3 examinatori, in cazul comisiilor formate din 5 membri.
    (5) Nu pot fi membri ai comisiilor de reexaminare specialistii care au facut parte din comisia de examinare sau care au un interes personal in cauza dezbatuta.
    (6) Daca pentru unul dintre motivele mentionate la alin. (5) sau pentru alte motive temeinice, care fac imposibila participarea sa in comisie, un membru al comisiei de reexaminare considera ca nu poate lua parte la procedura, el va informa comisia de reexaminare despre aceasta.
    (7) Membrii comisiei de reexaminare pot fi recuzati de oricare dintre parti pentru motivele mentionate la alin. (5).
    (8) Cererea de recuzare nu va fi admisa daca, avand cunostinta de motivele posibilei recuzari, respectiva parte a acceptat inceperea procedurii.
    (9) Comisia de reexaminare va decide asupra masurii ce urmeaza a fi luata in cazurile prevazute la alin. (5) - (7), situatie in care membrul supus recuzarii va fi inlocuit in aceasta comisie de catre un consilier juridic din Departamentul de apeluri in vederea solutionarii cererii de recuzare. Daca se considera necesar de catre comisia de reexaminare, membrul recuzat trebuie sa isi prezinte punctul de vedere cu privire la cererea de recuzare.
    (10) Inaintea luarii unei decizii referitoare la recuzarea unui membru nu va avea loc nici o alta procedura in cazul respectiv.
    (11) Inlocuirea unui membru al unei comisii de reexaminare in cazul in care acesta a fost recuzat sau pentru alte motive temeinice care fac imposibila participarea sa in comisie se va putea face cu specialisti desemnati.
    (12) Raportorul, in urma studierii documentatiei cererii de brevet de inventie si a dosarului cauzei, va intocmi un studiu preliminar al cazului, in care va evidentia argumentele formulate de parti, va mentiona probele cele mai relevante invocate si va semnala aspectele neclare ale cauzei.
    (13) Activitatea comisiei de reexaminare va fi consemnata de catre secretarul acesteia in Registrul comisiei de reexaminare, care poate fi si in format electronic.
    (14) Sedinta de solutionare a contestatiei sau a cererii de revocare se desfasoara cu ascultarea partilor, desfasurarea procedurilor orale, precum si depunerea de probe fiind consemnate de catre secretar intr-o condica de sedinta.
    (15) In solutionarea cauzei comisia de reexaminare va da posibilitatea partii interesate sa prezinte si sa sustina punctul sau de vedere pe baza probelor depuse la comisia de reexaminare in sustinerea cauzei, fie personal, fie prin mandatar autorizat sau avocat, pe baza imputernicirii avocatiale.
    (16) O persoana juridica poate fi reprezentata de persoana din conducere avand functie de reprezentare sau de un consilier juridic al persoanei juridice, cu delegatie speciala.
    (17) In cazul in care componenta comisiei de reexaminare se modifica pentru motive temeinice care fac imposibila participarea unuia dintre membri, presedintele dispune asupra conditiilor in care vor avea loc noi audieri, noul membru fiind tinut in aceeasi masura ca si ceilalti membri de o decizie deja luata in cauza.
    (18) Daca o comisie de reexaminare formata din 3 membri considera ca natura contestatiei sau cererii de revocare necesita ca respectiva comisie sa fie constituita din 3 membri examinatori, un presedinte si un jurist, decizia de largire a comisiei va fi luata pentru solutionarea cauzei pe rol.
    (19) In cazul in care se constata deficiente ale procedurii de examinare in fond, comisia de reexaminare va hotari transmiterea cererii de brevet de inventie aceleiasi comisii de examinare in fond, exceptand cazul in care exista motive temeinice pentru a nu se proceda astfel, si atunci va hotari transmiterea cererii de brevet de inventie comisiei de examinare competente, in baza hotararii luate conform regulii 46.
    (20) O data cu transmiterea citatiilor, comisia de reexaminare poate transmite notificarea redactata de raportor, intr-un mod care sa nu sugereze ca decizia comisiei de reexaminare ar putea fi conditionata de aceasta notificare.
    (21) In cazul procedurii orale, comisia de reexaminare asigura conditiile ca fiecare caz sa fie astfel audiat incat la inchiderea procedurilor sa poata fi luata o decizie, exceptand cazurile in care exista motive temeinice pentru acordarea unui nou termen in vederea completarii dovezilor in sustinerea cauzei.
    (22) In cazul acordarii unui nou termen, dezbaterile care au loc in solutionarea cauzei se consemneaza in incheieri de sedinta semnate de presedinte si membrii comisiei.

    B. Contestatia si cererea de revocare privind hotarari luate in examinare preliminara
    (1) Se solutioneaza de catre o comisie de reexaminare formata din 2 membri juristi din cadrul Directiei contencios si un membru examinator in cadrul Serviciului examinare preliminara contestatiile privind hotararile luate in examinarea preliminara, referitoare la:
    a) cererile de brevet de inventie;
    b) cererile de acordare a protectiei tranzitorii;
    c) cererile de brevet european cu efect in Romania;
    d) prioritatea revendicata;
    e) rectificari;
    f) repuneri in termen ori in drepturi;
    g) revalidarea brevetelor de inventie;
    h) inscrieri de transmiteri de drepturi.
    (2) Presedintele comisiei de reexaminare se deleaga de catre directorul general al OSIM, iar secretariatul acesteia se asigura de catre o persoana din Directia contencios.
    (3) Orice persoana poate cere comisiei de reexaminare prevazute la alin. (1) rectificarea datelor inscrise in registrele prevazute la regula 55, privind:
    a) omisiunea unei inscrieri;
    b) o inscriere eronata;
    c) o eroare intr-o inscriere.
    (4) In cazurile prevazute la alin. (3), in conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. 3, contestatiile nu sunt supuse platii taxelor si se solutioneaza in termenul prevazut la art. 53 alin. 2.
    (5) In timpul sedintei de solutionare a contestatiei comisia de reexaminare poate:
    a) sa solicite orice lamuriri sau documente care sunt necesare si suficiente in legatura cu rectificarea datelor inscrise in registru; si
    b) sa ia orice hotarare pe care o considera adecvata pentru rectificarea datelor inscrise in registre.
    (6) Inregistrarea contestatiei se comunica in scris Serviciului examinare preliminara in vederea sistarii pana la solutionarea contestatiei a eliberarii de documente care constituie o copie sau un extras al unei inscrieri din Registrul national, indiferent daca acestea sunt pe suport hartie ori aflate in totalitate sau partial in format electronic.
    (7) Hotararea comisiei de reexaminare se comunica Serviciului examinare preliminara, care opereaza in registru rectificarile corespunzatoare, acestea fiind mentionate in orice document eliberat ulterior si care este o copie sau un extras al unei inscrieri in Registrul national.

    Regula 45 - Desfasurarea sedintei de solutionare a cauzelor

    (1) Secretarul comisiei de reexaminare citeaza partile sau, dupa caz, reprezentantii acestora, cu cel putin 14 zile inainte de termenul fixat de presedinte pentru solutionarea cauzei, prin posta, cu confirmare de primire.
    (2) Daca una dintre parti, citata in mod regulamentar in fata comisiei de reexaminare intr-o procedura orala, nu s-a prezentat, procedura poate continua in lipsa acelei parti.
    (3) Sedintele de audiere sunt publice, iar in cazul in care dezbaterea publica ar putea aduce daune uneia dintre parti sau ar putea aduce atingere ordinii publice, comisia de reexaminare poate dispune ca sedinta sa nu fie publica.
    (4) Presedintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda si ridica sedinta.
    (5) Secretarul comisiei de reexaminare verifica daca este platita taxa, daca procedura de citare a fost legal indeplinita si face referatul cauzei.
    (6) Presedintele comisiei de reexaminare deschide dezbaterile, invitand comisia de examinare sa-si prezinte punctul de vedere, dupa care:
    a) in cazul contestatiei, da cuvantul contestatorului pentru a sustine contestatia;
    b) in cazul cererii de revocare, da cuvantul partilor.
    (7) Inaintea abordarii motivelor de fond, comisia de reexaminare, din oficiu, sau partile, cu incuviintarea presedintelui comisiei de reexaminare, pot ridica exceptii de procedura.
    (8) Daca este cazul, presedintele poate da cuvantul de mai multe ori partilor.
    (9) Presedintele poate adresa intrebari partilor si poate pune in dezbatere orice imprejurare relevanta pentru solutionarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt cuprinse in contestatie; membrii comisiei de reexaminare vor putea pune intrebari partilor numai prin intermediul presedintelui, care poate totusi incuviinta ca acestia sa puna intrebari direct.
    (10) Presedintele poate incuviinta solicitarea de a fi consultati alti specialisti din cadrul OSIM sau din afara institutiei.
    (11) Sustinerile prezentate de parti in sedinta vor fi consemnate de secretarul comisiei de reexaminare in condica de sedinta.
    (12) Dupa incheierea audierilor, numai membrii comisiei de reexaminare se vor reuni pentru a delibera asupra deciziei ce urmeaza a fi luata.
    (13) In cazul invocarii unei exceptii, comisia de reexaminare se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura.
    (14) Pe parcursul deliberarilor asupra exceptiilor, membrul jurist isi va exprima primul considerentele privind incadrarea juridica a cazului, urmat de catre ceilalti membri ai comisiei de reexaminare, ultimul in exprimarea opiniei fiind presedintele.
    (15) Pe parcursul deliberarilor pe fond asupra cazului, raportorul isi va exprima primul opinia, urmat de catre ceilalti membri ai comisiei, ultimul in exprimarea opiniei fiind presedintele.
    (16) Daca in cursul deliberarilor membrii comisiei de reexaminare ajung la concluzia ca au ramas nelamurite aspecte importante pentru justa solutionare a cauzei, comisia de reexaminare va dispune repunerea pe rol a acesteia, consemnata in incheierea de sedinta comunicata partilor, in care se evidentiaza respectivele aspecte si data noii sedinte.
    (17) Dupa incheierea deliberarilor presedintele rezuma optiunile posibile in legatura cu hotararea si le supune la vot, care este exprimat in prezenta tuturor membrilor.
    (18) Hotararea comisiei de reexaminare va fi adoptata cu voturile majoritatii membrilor sai, iar opiniile separate vor fi mentionate dupa dispozitivul hotararii.
    (19) In cazul in care comisia de reexaminare nu se va putea pronunta imediat dupa incheierea dezbaterilor, pronuntarea se va amana pentru un termen pe care presedintele il va anunta si care nu va putea fi mai mare de 7 zile.

    Regula 46 - Hotararile comisiei de reexaminare

    (1) In cazul contestatiilor comisia de reexaminare poate hotari:
    a) admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei, cu desfiintarea hotararii si acordarea brevetului de inventie, comisia de reexaminare urmand sa-si asume si competentele comisiei de examinare;
    b) admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei, desfiintarea hotararii de respingere si trimiterea cererii de brevet de inventie in examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare, in limite de competenta precizate in hotarare;
    c) admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei, desfiintarea hotararii de acordare a brevetului si, dupa caz, luarea unei hotarari de acordare a brevetului de inventie sau transmiterea cererii de brevet de inventie in examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare;
    d) admiterea sau respingerea contestatiei conform regulii 44 B alin. (1);
    e) respingerea contestatiei si mentinerea hotararii contestate;
    f) respingerea contestatiei si mentinerea hotararii contestate, cu schimbarea motivarii hotararii de respingere.
    (2) In cazul cererilor de revocare comisia de reexaminare poate hotari:
    a) admiterea in tot a cererii de revocare si revocarea brevetului de inventie;
    b) admiterea in parte a cererii de revocare, revocarea brevetului de inventie si, dupa caz, luarea unei hotarari de acordare sau de trimitere a cererii de brevet de inventie in examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare in limitele de competenta precizate in hotarare;
    c) respingerea cererii de revocare si mentinerea hotararii de acordare a brevetului de inventie.
    (3) Dupa pronuntare, raportorul redacteaza hotararea, care se semneaza de presedinte si de membri.
    (4) Hotararile comisiei de reexaminare sunt acte cu caracter jurisdictional.
    (5) Hotararile comisiei de reexaminare se vor comunica partilor de catre secretar, in termen de 15 zile de la pronuntare, iar un exemplar original se depune la dosarul de hotarari ale comisiei de reexaminare, si se inscriu in condica de sedinta.
    (6) In cazul in care comisia de reexaminare considera necesar ca in aplicarea legii sa se abata de la o practica anterioara in domeniu, in hotarare vor fi explicate motivele abaterii.
    (7) Dispozitiile prezentului regulament referitoare la procedura de solutionare a contestatiilor si cererilor de revocare, precum si cele referitoare la hotararile luate se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (8) Atacarea hotararilor comisiei de reexaminare se face in conformitate cu dispozitiile art. 56 alin. 1 si 2.
    (9) In cazul hotararii comisiei de reexaminare prin care se modifica o hotarare a comisiei de examinare, in dispozitivul hotararii comisiei de reexaminare se va preciza ca partea din hotararea atacata ramasa neschimbata isi va produce efectele de la data luarii hotararii comisiei de examinare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Eliberarea brevetului de inventie

    Regula 47 - Conditii pentru eliberarea brevetului de inventie

    (1) OSIM elibereaza brevetul de inventie titularului conform art. 30, in cazul in care:
    a) mentiunea hotararii de acordare a brevetului a fost publicata in BOPI; si
    b) taxa legala pentru tiparirea descrierii, revendicarilor si desenelor si eliberarea brevetului de inventie a fost platita de catre titular.
    (2) Brevetul de inventie cuprinzand diploma, impreuna cu descrierea, revendicarile si desenele, poate fi eliberat titularului imediat dupa tiparirea acestora.
    (3) In situatiile in care brevetul nu a fost eliberat si hotararea de acordare a fost contestata in baza art. 53 sau impotriva acesteia a fost introdusa o cerere de revocare in baza art. 54, la cererea solicitantului, termenul de 12 luni pentru plata taxei pentru tiparirea si eliberarea brevetului poate curge de la data la care hotararea de acordare a ramas definitiva si irevocabila.
    (4) In cazul in care brevetul de inventie este in regim de coproprietate, in conformitate cu regula 72, acesta se elibereaza cotitularului desemnat sau, in lipsa acestuia, primului cotitular mentionat, iar celorlalti cotitulari li se elibereaza un duplicat cu mentiunea "cotitular al brevetului de inventie nr. ..."; duplicatele se elibereaza fara plata unei taxe.
    (5) Titularului i se poate elibera, la cerere si cu plata taxei legale, un duplicat al brevetului de inventie dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a mentiunii pierderii sau distrugerii originalului; mentiunea eliberarii duplicatului se publica in BOPI.
    (6) Pentru brevetele de inventie anulate, in parte, in baza prevederilor art. 40, OSIM elibereaza un nou brevet de inventie, in conformitate cu hotararea definitiva si irevocabila a instantei, cu plata taxei prevazute la alin. (1) lit. b).
    (7) In cazul in care inventatorul are dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de inventie, conform art. 36 alin. 2, acest document se elibereaza de catre OSIM fara plata unei taxe.

    SECTIUNEA a 7-a
    Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie

    Regula 48 - Mentinerea in vigoare a brevetului de inventie in perioada de protectie

    (1) Pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, taxa pentru un an de protectie devine scadenta in prima zi a anului de protectie respectiv, cu urmatoarele exceptii:
    a) pentru primii 2 ani de protectie, deoarece titularul nu datoreaza taxe de mentinere in vigoare;
    b) pentru anii de protectie urmatori primilor 2 ani, inclusiv pentru anul urmator anului in care s-a publicat mentiunea de acordare a brevetului de inventie, deoarece taxele se platesc in termen de 12 luni de la data publicarii in BOPI a mentiunii acordarii brevetului.
    (2) Taxa prevazuta la art. 45 alin. 3 poate fi platita anticipat pentru o perioada de pana la 4 ani, in care este inclus si anul de protectie pentru care trebuia sa se faca aceasta plata, conform alin. (1).
    (3) In cazul in care taxa este platita anticipat, aceasta plata este considerata ca fiind valabila, chiar daca in perioada pentru care au fost platite taxele a fost actualizat cuantumul acestora.
    (4) Daca in perioada pentru care taxa a fost platita anticipat este inregistrata o transmitere de drepturi conform art. 47, o data cu transmiterea de drepturi se va plati diferenta pana la nivelul cuantumului legal pentru anul de protectie urmator celui in care este publicata mentiunea inregistrarii acestei transmiteri.
    (5) Daca plata diferentei de taxa prevazute la alin. (4) nu a fost facuta o data cu inregistrarea la OSIM a actului de transmitere a dreptului, printr-o notificare se acorda titularului un termen de doua luni pentru ca acesta sa plateasca diferenta pana la cuantumul taxei care trebuie achitata; in caz contrar pentru aceasta perioada nu se considera a fi fost facuta plata.
    (6) De indata ce sunt indeplinite conditiile legale pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, OSIM notifica aceasta titularului sau mandatarului autorizat, precum si faptul ca taxa de mentinere in vigoare nu se returneaza, indiferent de modificarile intervenite ulterior cu privire la regimul juridic al brevetului.
    (7) Plata poate fi facuta de catre orice persoana, cu conditia indicarii datelor de identificare a acesteia si a titularului, a numarului brevetului de inventie, a titlului inventiei care face obiectul protectiei prin brevet, a anului sau a perioadei pentru care se face plata taxei si a inregistrarii la OSIM a unei copii a documentului de plata si a actelor prin care sa se dovedeasca, daca este cazul, indeplinirea de catre titular a conditiilor de acordare a reducerii cuantumului.
    (8) In cazul in care, ca urmare a notificarii faptului ca urmeaza sa se ia o hotarare de acordare a brevetului de inventie, solicitantul cere, in baza art. 27 alin. 2, o prelungire a termenului de luare a hotararii din motive de incapacitate temporara de plata a taxelor de mentinere in vigoare si de tiparire a descrierii, a revendicarilor si desenelor si de eliberare a brevetului de inventie si OSIM considera ca dovezile aduse in sustinerea cererii sunt concludente, iar o taxa intr-un cuantum egal cu cel prevazut pentru taxa de prelungire a unui termen de procedura a fost platita, se va notifica acordul privind aceasta cerere; prelungirea termenului de luare a hotararii nu poate fi mai mare de 18 luni si se acorda o singura data.
    (9) Taxa legala pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pentru un an de protectie, care nu a fost platita in conditiile alin. (1), poate fi platita cu o majorare de 50% pana la sfarsitul unui termen de 6 luni de la data scadenta.
    (10) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) termenul de 6 luni curge de la data la care s-a sfarsit termenul de 12 luni calculat de la data publicarii mentiunii de acordare a brevetului de inventie.
    (11) Neplata taxei legale pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie pentru un an de protectie, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (9) sau (10), atrage, conform art. 45 alin. 3, decaderea titularului din drepturile conferite de brevet; mentiunea decaderii titularului din drepturile conferite de brevet se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI.
    (12) In cazul in care titularul decazut din drepturile conferite de brevetul de inventie cere la OSIM revalidarea acestuia si sunt indeplinite cerintele art. 38, inclusiv este platita taxa pentru mentinerea in vigoare datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata, comisia de reexaminare, constituita conform regulii 44 B alin. (1), in termenul legal, solutioneaza cererea.
    (13) Hotararea motivata se comunica partii interesate in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare, iar in cazul in care aceasta nu a fost atacata se publica mentiunea hotararii in BOPI, in termenul prevazut la art. 38.
    (14) Hotararea de revalidare ramasa definitiva si irevocabila se inregistreaza la OSIM de catre partea interesata si se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie, iar OSIM publica mentiunea hotararii de revalidare in termenul prevazut la art. 38; in cazul in care hotararea nu a fost comunicata la OSIM in termen de 30 de zile, termenul pentru publicare curge de la data la care este inregistrata la OSIM hotararea ramasa definitiva si irevocabila.

    Regula 49 - Anularea brevetului in cazul in care o alta persoana decat cea care figureaza pe brevet este indreptatita la acordarea brevetului

    (1) In aplicarea art. 62 alin. 1 si art. 65 alin. 1, in cazul in care se constata, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, ca o alta persoana decat cea care figureaza pe brevet are calitatea de inventator sau de succesor in drepturi al acestuia, OSIM elibereaza un nou brevet persoanei indreptatite, iar primul brevet nu mai produce efecte; data prioritatii brevetului de inventie nou-eliberat este data de prioritate a cererii de brevet de inventie in baza careia s-a eliberat primul brevet.
    (2) Persoana interesata, conform art. 62 alin. 2, trebuie sa comunice la OSIM hotararea judecatoreasca in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a ramas definitiva si irevocabila; inscrierea si publicarea mentiunii hotararii, precum si eliberarea noului brevet de inventie se fac numai daca sunt platite taxele legale pentru inregistrarea de modificari cu privire la regimul juridic al brevetului de inventie, pentru tiparirea descrierii, a revendicarilor si a desenelor si eliberarea brevetului de inventie, precum si a celor pentru mentinerea in vigoare a brevetului.

    Regula 50 - Renuntarea titularului la drepturi

    (1) Renuntarea de catre titular la drepturile conferite de un brevet, care este in perioada de valabilitate, conform prevederii art. 39 alin. 1, se face prin inregistrarea la OSIM a unei cereri; OSIM ia act de renuntarea titularului si ia o hotarare motivata, daca:
    a) cererea este expresa, indica daca renuntarea se face in tot sau in parte, precizeaza care sunt revendicarile la care se face referire;
    b) cererea este depusa dupa data la care mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie a fost publicata in BOPI;
    c) cererea este semnata de titular sau de coproprietari;
    d) se face dovada ca au fost respectate prevederile art. 39 alin. 2, 3 sau 5.
    (2) Hotararea de renuntare ramasa definitiva si irevocabila se inscrie in Registrul national al brevetelor de inventie si mentiunea acesteia este publicata in BOPI in termen de 60 de zile de la data la care aceasta a fost inregistrata la OSIM.
    (3) La cererea inventatorului, conform prevederilor art. 39 alin. 2, titularul transmite acestuia dreptul la brevet in tot sau in parte, iar inventatorul trebuie sa inregistreze la OSIM o cerere semnata, pentru preluarea dreptului la brevet, actul de renuntare si de transmitere a dreptului la brevet in tot sau in parte, in original sau in copie autentificata, si dovada de plata a taxei de modificare cu privire la regimul juridic al brevetului de inventie referitor la transmiterea de drepturi; OSIM inscrie transmiterea de drepturi in Registrul national al brevetelor de inventie si publica in BOPI mentiunea acesteia, conform art. 47 alin. 3.

    SECTIUNEA a 8-a
    Intinderea protectiei

    Regula 51 - Interpretarea revendicarilor

    (1) Termenii utilizati in revendicari se considera in sensul si sfera pe care acestia le au in mod normal in domeniul stadiului tehnicii relevant, cu exceptia cazurilor in care descrierea prevede un inteles dat al acestor termeni.
    (2) Dispozitiile art. 33 nu se considera ca semnificand faptul ca:
    a) intinderea protectiei conferite de brevetul de inventie este determinata in sens strans si literal de textul revendicarilor si ca descrierea si desenele servesc numai in scopul eliminarii ambiguitatilor asupra revendicarilor;
    b) revendicarile servesc numai ca linii directoare; si
    c) protectia se extinde si la ceea ce, dupa opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea si desenele, titularul brevetului a dorit sa protejeze.
    (3) In aplicarea dispozitiilor art. 33, va fi totusi definita o pozitie intre extreme, care sa asigure in acelasi timp o protectie echitabila solicitantului si un nivel rezonabil de certitudine tertilor.
    (4) In cazul in care caracteristicile tehnice ale revendicarii definesc un mijloc sau o faza prin termeni ai functiilor sau caracteristicilor sale, fara precizarea structurii sau a materialului ori a operatiei in sustinerea acesteia, o astfel de caracteristica trebuie interpretata ca definind orice structura sau material ori operatie care poate sa realizeze aceeasi functie sau care are aceleasi caracteristici.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care functia este inerenta mijlocului sau fazei si, de aceea, nu defineste mijlocul ori faza, caracteristica trebuie inteleasa ca fiind mijlocul sau faza in sine.
    (6) Daca o caracteristica tehnica a unei revendicari defineste un produs prin procedeul sau de fabricatie, o astfel de caracteristica trebuie interpretata ca fiind produsul in sine, avand caracteristicile dezvaluite prin procedeul de fabricatie.
    (7) In cazul in care o caracteristica tehnica a revendicarii defineste un produs pentru o utilizare particulara, o astfel de caracteristica trebuie interpretata in sensul ca produsul se limiteaza numai la acea utilizare; daca produsul este folosit numai in cadrul acelei utilizari sau este in particular adaptat pentru acea utilizare, caracteristica trebuie interpretata ca fiind produsul in sine.
    (8) Pentru determinarea intinderii protectiei conferite de brevet trebuie sa se tina cont de orice element echivalent unui element specificat in revendicari.
    (9) In aplicarea art. 33 alin. 4, un element este echivalent daca pentru o persoana de specialitate in domeniu este evident ca prin utilizarea acestuia se obtine in mod esential acelasi rezultat ca si cel care se obtine prin elementul specificat in revendicari.
    (10) La stabilirea intinderii protectiei trebuie sa fie avuta in vedere orice precizare care o limiteaza in raport cu continutul revendicarilor, facuta de solicitant sau de titularul brevetului in timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului.

    Regula 52 - Intinderea protectiei in functie de obiectele inventiei

    (1) In aplicarea art. 33, brevetul de inventie de produs confera o protectie absoluta, in sensul ca este independenta de modul de fabricatie sau de utilizare a produsului.
    (2) In cazul in care, in conformitate cu regula 11, produsul se defineste prin procedeul sau de fabricatie, intinderea protectiei este cea pentru produs, conform prevederilor alin. (1), protectia fiind valabila insa numai pentru acele produse care au fost fabricate conform procedeului brevetat.
    (3) Protectia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu se extinde asupra produsului obtinut in mod direct prin procedeul brevetat in baza art. 33.

    SECTIUNEA a 9-a
    Reprezentarea prin mandatar autorizat

    Regula 53 - Reprezentarea solicitantilor in proceduri in fata OSIM

    (1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau alta persoana interesata poate fi reprezentata pentru orice procedura privind o cerere de brevet de inventie sau un brevet de inventie printr-un mandatar autorizat.
    (2) Cand OSIM constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de brevet de inventie sau un brevet de inventie, verifica daca acesta figureaza in listele publicate in BOPI si inscrie, dupa caz, in unul dintre registrele prevazute la regula 55 mentiunile referitoare la desemnare.
    (3) Orice mentiune referitoare la desemnarea unui mandatar, precum si modificarile cu privire la regimul juridic al acestuia ori la renuntarea la mandatul de reprezentare sunt inscrise, dupa caz, in unul dintre registrele prevazute la regula 55, la cererea scrisa si semnata de catre solicitant, titular, cesionar, alta persoana interesata sau mandatar.
    (4) Inscrierea de catre OSIM a unei schimbari a mandatarului autorizat, desemnat intr-o cerere de brevet de inventie sau pentru un brevet de inventie, ori a unei modificari a adresei acestuia este facuta numai daca este platita taxa in cuantumul legal.
    (5) Inscrierea mandatarului este radiata din oficiu de catre OSIM daca un nou mandatar este desemnat sau in cazul in care o schimbare de titular a fost inscrisa fara ca noul titular sa-si desemneze un mandatar.

    Regula 54 - Proceduri OSIM in cazul exceptiilor de la reprezentare

    (1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau alta persoana interesata care nu are domiciliul ori sediul pe teritoriul Romaniei va fi in mod obligatoriu reprezentata in procedurile in fata OSIM printr-un mandatar autorizat, cu exceptia procedurilor prevazute la art. 41 alin. 2 si 3.
    (2) Cand o cerere de brevet de inventie a fost depusa la OSIM in mod direct de catre solicitant, OSIM va notifica acestuia o lista a consilierilor in proprietate industriala, precum si posibilitatea de a-si desemna un mandatar autorizat din lista comunicata.
    (3) In situatia in care, desi a fost desemnat un mandatar autorizat, una dintre procedurile prevazute la art. 41 alin. 2 lit. b) - d) a fost indeplinita direct de solicitant, titular, cesionar sau alta persoana interesata, OSIM notifica mandatarului despre actele efectuate de catre aceasta persoana; de asemenea, OSIM comunica persoanei care a indeplinit actele respective despre notificarea facuta mandatarului.

    SECTIUNEA a 10-a
    Registre nationale

    Regula 55 - Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si Registrul national al brevetelor de inventie

    (1) Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si Registrul national al brevetelor de inventie nu se formeaza si se pastreaza la OSIM.
    (2) Registrele sunt mentinute pe suport hartie sau partial ori in totalitate in format electronic.
    (3) Cererile de brevet de inventie care indeplinesc conditiile art. 15 alin. 1 sunt inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, in ordinea crescatoare a numarului la care este asociata data de depozit.
    (4) In cazurile in care prevederile legale privind forma ori continutul unui document, din care trebuie inscrise date in registre, sau plata taxelor legale, in cuantumul si la termenele legale pentru efectuarea procedurilor, nu sunt respectate ori solicitarea din document nu este facuta de catre persoana in drept, asa cum este aceasta regasita in datele din registre, datele nu sunt inregistrate in registre si despre aceasta se notifica solicitantului, titularului sau altei persoane interesate.
    (5) Pentru inscrierea datelor cererilor in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse, se preiau datele numai din documente originale sau avand valoare de original si se transcriu intocmai.
    (6) OSIM elibereaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, la cererea oricarei persoane, orice document solicitat, in copie sau, dupa caz, un extras al unei inscrieri din acest registru, daca a fost platita taxa de certificare si eliberare a unui document oficial.
    (7) Datele care se inscriu in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sunt urmatoarele:
    a) numarul cererii de brevet de inventie si data de depozit;
    b) in cazul in care cererea este inregistrata pe cale nationala, data inregistrarii la OSIM a cererii de brevet, daca aceasta este diferita de data de depozit;
    c) daca cererea de brevet este o cerere internationala pentru care s-a deschis faza nationala, numarul si data de depozit ale cererii internationale si data deschiderii fazei nationale;
    d) daca cererea de brevet a rezultat in urma revizuirii unei cereri internationale, conform regulii 23, cele referitoare la cererea internationala care a fost revizuita;
    e) daca cererea de brevet a rezultat din transformarea unei cereri de brevet european in cerere de brevet national, numarul cererii de brevet european, data de depozit, conform Conventiei brevetului european, si data la care cererea de brevet european s-a transformat in cerere de brevet national;
    f) titlul inventiei;
    g) codul de clasificare atribuit, conform sistemului international de clasificare a brevetelor;
    h) datele privind identitatea solicitantului, conform regulii 13 B alin. (1);
    i) numele, prenumele si adresa inventatorului si, daca este cazul, alte date pe care acesta le declara;
    j) adresa pentru corespondenta indicata de solicitant, conform regulii 13 B alin. (3);
    k) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre solicitant;
    l) daca este revendicata o prioritate, data, numarul si unde a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este revendicata;
    m) daca cererea a rezultat prin divizare, numarul si data de depozit ale cererii din care a rezultat aceasta;
    n) data publicarii cererii si temeiul legal in baza caruia s-a facut publicarea;
    o) numarul, data si felul hotararilor luate cu privire la cerere in cadrul OSIM;
    p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la autoritatea de depozit internationala, conform art. 18 alin. 3;
    r) transmiterile de drepturi inregistrate, conform art. 47 si art. 48 alin. 1;
    s) alte modificari inregistrate in situatia juridica a cererii de brevet;
    t) inregistrarea unei contestatii sau cereri de revocare;
    u) datele privind declaratia solicitantului referitoare la divulgarea neopozabila si depunerea certificatului de garantie, conform regulii 20 G alin. (7) si regulii 20 B alin. (11) lit. a);
    v) datele privind intreruperea sau suspendarea procedurii ori prelungirii de termene.
    (8) Datele privind cererile de brevet de inventie inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicata conform art. 23 si pot fi consultate de orice persoana la sediul OSIM, in cadrul programului de lucru cu publicul.
    (9) Daca o inregistrare a datelor cererilor de brevet de inventie este mentinuta partial sau in totalitate in format electronic, conform alin. (2), acestea devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicata conform art. 23, prin permiterea accesului publicului la un terminal de calculator care poate fi folosit pentru consultarea datelor, fie pe un ecran, fie sub forma tiparita.
    (10) Registrul national al brevetelor de inventie are o sectiune pentru brevetele de inventie acordate pe cale nationala si o sectiune pentru brevete europene cu efecte in Romania.
    (11) In Registrul national al brevetelor de inventie - Sectiunea pentru brevete de inventie acordate pe cale nationala, se inscriu urmatoarele:
    a) numarul brevetului de inventie, numarul si data de depozit ale cererii de brevet de inventie pe baza careia s-a acordat brevetul;
    b) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri inregistrate pe cale nationala, data depunerii la OSIM a cererii de brevet, daca aceasta este diferita de data de depozit;
    c) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri internationale pentru care s-a deschis faza nationala, numarul si data de depozit ale cererii internationale si data deschiderii fazei nationale;
    d) in cazul in care brevetul este acordat in baza unei cereri de brevet european transformate in cerere de brevet national, numarul cererii de brevet european, data de depozit, conform Conventiei brevetului european, si data la care cererea de brevet european s-a transformat in cerere de brevet national;
    e) titlul inventiei;
    f) indicele de clasificare atribuit, conform sistemului international de clasificare a brevetelor;
    g) toate indicatiile referitoare la identitatea inventatorului si titularului de brevet;
    h) adresa pentru corespondenta indicata de titular;
    i) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de catre titular;
    j) daca este revendicata o prioritate, data, numarul si statul sau organizatia unde a fost inregistrata cererea anterioara a carei prioritate este revendicata;
    k) data publicarii cererii si temeiul legal in baza caruia s-a facut publicarea;
    l) mentinerea hotararii de acordare a brevetului, conform art. 28 alin. 1;
    m) mentiunea numarului revendicarilor si a celui al figurilor din brevetul de inventie;
    n) mentiunea hotararii judecatoresti, ramasa definitiva si irevocabila, referitoare la persoana care are dreptul la brevet;
    o) data eliberarii brevetului de inventie, conform art. 30 alin. 2;
    p) documentele de plata a taxelor de tiparire si de mentinere in vigoare si cuantumul acestora;
    q) mentiunea decaderii din drepturi a titularului prin neplata taxelor si data publicarii acesteia;
    r) mentiunea hotararii de revalidare a brevetului, ramasa definitiva si irevocabila, conform art. 38;
    s) mentiunea hotararii de renuntare, in tot sau in parte, la dreptul la brevet, conform art. 39 alin. 6;
    s) mentiunea hotararii de anulare, in tot sau in parte, a brevetului de inventie, definitiva si irevocabila, conform art. 40 alin. 3;
    t) clasificarea informatiilor referitoare sau in legatura cu inventia care face obiectul brevetului de inventie, conform art. 42 si regulii 7;
    t) repunerea in termen, conform art. 46;
    u) transmiterea in tot sau in parte a dreptului la brevet sau a celor care decurg din brevet, conform art. 47;
    v) licentele obligatorii, conform art. 48, 49 si 52;
    w) mentiunea hotararii comisiei de reexaminare, ramasa definitiva si irevocabila, conform art. 56 alin. 4;
    x) mentiunea hotararii definitive si irevocabile referitoare la calitatea de inventator, de titular de brevet sau mentiunile cu privire la alte drepturi nascute din brevetul de inventie;
    y) mentiunea hotararii judecatoresti, ramasa definitiva si irevocabila, referitoare la faptul ca o alta persoana decat titularul din brevetul de inventie este indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 65 alin. 1, si operarea modificarilor.
    (12) In Registrul national al brevetelor de inventie - Sectiunea pentru brevete europene cu efecte in Romania, se inscriu datele cu privire la regimul juridic al acestora.
    (13) La data primirii unui exemplar dintr-o hotarare luata cu privire la o cerere de brevet de inventie sau la un brevet de inventie, mentiunea acesteia se inscrie in registre sau, dupa caz, se face rectificarea corespunzatoare in datele din registre; despre rectificarea facuta se va face referire in orice document eliberat care este copia sau extrasul unei inscrieri in registre.
    (14) Daca oricare dintre registre ori ambele sunt mentinute partial sau in totalitate in forma electronica, atunci:
    a) directorul general, printr-un ordin, va hotari, in concordanta cu legislatia in domeniu, daca registrele sunt mentinute partial sau in totalitate in forma electronica si data de la care este aplicabil ordinul;
    b) referirile din prezenta regula la o inscriere in registre inseamna referiri la o inregistrare a datelor intr-o baza de date in forma electronica, care cuprinde, partial sau in totalitate, registrele; si
    c) referirile din prezenta regula la datele inregistrate sau inscrise in registre trebuie intelese ca incluzand referirile pentru mentinerea unei inregistrari a acelor date ca parte a registrelor in forma electronica; si
    d) referirile din prezenta regula trebuie intelese ca incluzand referirile la erorile sau omisiunile inregistrarii datelor mentinute in forma electronica si care cuprind, partial sau in totalitate, registrele.
    (15) Registrele reprezinta dovada prima facie a oricarei date inscrise in acestea.

    CAP. 3
    Inventii biotehnologice

    SECTIUNEA 1
    Generalitati

    Regula 56 - Definitii

    (1) Dispozitiile prezentei reguli se aplica pentru cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie care au ca obiect inventii biotehnologice.
    (2) Inventiile biotehnologice sunt inventiile care se refera la un produs care consta din sau care contine un material biologic ori care se refera la un procedeu prin care este obtinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.
    (3) Material biologic inseamna orice material care contine informatia genetica si care este autoreproductibil sau reproductibil intr-un sistem biologic.
    (4) Procedeu microbiologic este orice procedeu in care se utilizeaza un material microbiologic, care implica o interventie asupra materialului microbiologic sau prin care se produce un material microbiologic.
    (5) Prin autoritate de depozit internationala, la care se face referire in art. 18 alin. 3, se intelege o institutie care asigura primirea, acceptarea si conservarea mircroorganismelor si remiterea de esantioane ale acestora.
    (6) Soiul de plante reprezinta orice grup de plante apartinand unui taxon botanic avand cel mai scazut rang cunoscut, care, independent de indeplinirea conditiilor pentru acordarea unui brevet de soi, poate fi:
    a) definit prin expresia caracterelor, rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinare de genotipuri;
    b) distinct fata de orice alt grup de plante, prin expresia a cel putin unuia dintre caracterele mentionate la lit. a);
    c) considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare; este considerat soi si hibridul cu formele parentale.
    (7) Rasa de animale reprezinta un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale cu caractere biochimice, fiziologice si ecologice comune, stabile, fixate ereditar si care se disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul aceleiasi specii.
    (8) Plantele sau animalele modificate genetic se definesc prin cel putin o gena functionala care a fost introdusa in genomul acestora si/sau prin caracteristicile noi dobandite, si nu prin genom in totalitatea lui.
    (9) Procedeu esential biologic este un procedeu de obtinere a plantelor sau animalelor bazat in intregime pe fenomene naturale, asa cum sunt incrucisarea sau selectia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Brevetabilitate

    Regula 57 - Obiectul inventiilor biotehnologice

    (1) Inventiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un procedeu, in conformitate cu art. 7 alin. 1.
    (2) Produsele pot fi materiale biologice definite la regula 56 alin. (3) si plante sau animale modificate genetic, definite la regula 56 alin. (8).
    (3) Materialele biologice mentionate la alin. (2) cuprind:
    a) microorganisme izolate din mediul lor natural sau obtinute prin procedee ce induc mutatii ori modificate genetic la nivelul genotipului, caracterizate prin incadrare taxonomica, trasaturi morfologice si biochimice, termenul "microorganisme" cuprinzand bacterii si alte organisme in general unicelulare, cu dimensiuni microscopice, care pot fi manipulate si inmultite in laborator, virusuri si plasmide, fungi unicelulari, inclusiv drojdii, alge, protozoare, cat si celule umane, animale si vegetale;
    b) gene sau vectori, caracterizati prin succesiunea de nucleotide sau cu trimitere la procedeul lor de obtinere, la o figura - harta de restrictie -, respectiv la un numar de depozit al unei linii de celule-gazda care le contine; sau
    c) proteine sau anticorpi monoclonali, caracterizati prin succesiunea de aminoacizi ori printr-o combinatie de parametri, cum ar fi: sursa de obtinere, greutatea moleculara si o proprietate functionala.
    (4) Procedeele pot fi microbiologice sau alte procedee tehnice.
    (5) Procedeele microbiologice definite conform regulii 56 alin. (4) sunt caracterizate prin:
    a) materiile prime, etapele si conditiile de lucru specifice tehnicilor de izolare, in cazul obtinerii unui material microbiologic, prin izolare din mediul sau natural;
    b) incadrarea taxonomica si trasaturile morfologice si biochimice ale noului material microbiologic rezultat, in cazul obtinerii unui material microbiologic; sau
    c) materialul biologic serveste ca mijloc de realizare a procedeului sau ca materie prima.

    Regula 58 - Inventii biotehnologice brevetabile

    (1) Sunt brevetabile, in conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. a), inventiile care au ca obiect un material biologic, definit la regula 56 alin. (3).
    (2) Materialul biologic mentionat la alin. (1) poate fi izolat din mediul natural si utilizat in scopuri practice sau poate fi produs prin orice procedeu tehnic.
    (3) Sunt brevetabile, in conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. b), inventiile care se refera la plante sau animale, daca realizarea tehnica a inventiei nu se limiteaza la un anumit soi de plante sau la o anumita rasa de animale, definite la regula 56 alin. (6) si (7).
    (4) Sunt brevetabile, in conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. c), inventiile care se refera la un procedeu microbiologic definit la regula 56 alin. (4) sau la un alt procedeu tehnic si un produs obtinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decat soiul de plante sau rasa de animale obtinute pe aceasta cale.

    Regula 59 - Exceptii de la brevetabilitate

    (1) Nu se acorda brevet de inventie, in conformitate cu art. 12 lit. a), in special pentru inventiile biotehnologice care au ca obiect:
    a) procedee de clonare a fiintei umane;
    b) procedee de modificare a identitatii genetice a unei linii germinale a fiintei umane;
    c) utilizari de embrioni umani in scopuri industriale, comerciale; sau
    d) procedee de modificare a identitatii genetice a animalelor, de natura sa le provoace suferinte fara nici un beneficiu medical substantial pentru om sau animal, precum si animalele rezultate din astfel de procedee.
    (2) Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. c) nu se refera la inventiile cu scop terapeutic sau de diagnostic care se aplica embrionului uman daca sunt utile acestuia.
    (3) Nu se acorda brevet de inventie, in conformitate cu art. 12 lit. b) si c), pentru soiuri de plante si rase de animale definite la regula 56 alin. (6) si (7) sau pentru procedee esential biologice, definite la regula 56 alin. (9), pentru obtinerea plantelor sau animalelor.
    (4) Nu se acorda protectie prin brevet de inventie pentru soiuri de plante sau rase de animale, chiar daca soiurile de plante sau rasele de animale sunt obtinute prin intermediul procedeelor microbiologice.

    Regula 60 - Inventii avand ca obiect corpul uman si elementele sale

    (1) Inventiile care se refera la un element izolat al corpului uman sau produs in alt mod printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, chiar daca structura acelui element este identica cu structura unui element natural, in conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. d), sunt inventii brevetabile.
    (2) Inventiile care au ca obiect corpul uman in diferitele etape ale formarii si dezvoltarii sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele corpului uman, inclusiv secventa sau secventa partiala a unei gene, in conformitate cu art. 12 alin. 1 lit. d), nu sunt inventii brevetabile.
    (3) Aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente partiale a unei gene trebuie sa fie dezvaluita in cererea de brevet de inventie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Depozit de material biologic

    Regula 61 - Conditii pentru inventii care se refera la un material biologic

    (1) In cazul in care o inventie se refera la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic, la care publicul nu a avut acces si care nu poate sa fie descris in cererea de brevet de inventie intr-un mod care sa permita unei persoane de specialitate in domeniu sa realizeze inventia, inventia poate fi considerata ca fiind expusa, conform prevederilor art. 18 alin. 1, numai daca:
    a) un esantion de material biologic a fost depus la o autoritate de depozit internationala, anterior datei de depozit a cererii sau a prioritatii recunoscute;
    b) cererea de brevet de inventie, asa cum a fost inregistrata, contine informatiile de care dispune solicitantul cu privire la caracteristicile materialului biologic;
    c) cererea de brevet de inventie cuprinde indicarea autoritatii de depozit internationale si numarul de acces al materialului biologic depus.
    (2) In cazul in care materialul biologic a fost depus de catre o alta persoana decat solicitantul, in cererea de brevet de inventie trebuie sa fie mentionate numele si adresa deponentului, iar la OSIM este necesar sa se depuna un document care sa dovedeasca faptul ca deponentul a autorizat solicitantul sa se refere in cerere la materialul biologic depus si a aprobat fara rezerva si in mod irevocabil sa puna la dispozitia publicului materialul depus, conform regulii 62.
    (3) Indicatiile mentionate la alin. (1) lit. c) si, dupa caz, alin. (2) pot sa fie comunicate:
    a) intr-un termen de 16 luni de la data de depozit sau, daca o prioritate este revendicata, de la data prioritatii, termenul fiind considerat respectat daca indicatiile sunt comunicate pana la incheierea procedurilor tehnice in vederea publicarii cererii de brevet de inventie;
    b) pana la data de prezentare a solicitarii de publicare a cererii de brevet de inventie, in conformitate cu art. 23 alin. 3.
    (4) Dupa comunicarea acestor indicatii solicitantul este considerat ca autorizand fara rezerva si in mod irevocabil punerea la dispozitia publicului a materialului biologic depus, conform regulii 62.

    Regula 62 - Accesul la depozitul de material biologic

    (1) Materialul biologic depus conform regulii 61 este accesibil, pe baza unei cereri, oricarei persoane incepand cu data publicarii cererii de brevet de inventie, accesul fiind efectuat prin eliberarea unui esantion de material biologic persoanei care a facut cererea.
    (2) Punerea la dispozitie a esantionului de material biologic depus, mentionata la alin. (1), se face numai in cazul in care persoana interesata se angajeaza, in fata solicitantului sau titularului de brevet, sa nu comunice tertilor materialul biologic sau un material biologic derivat si sa nu utilizeze acest material biologic decat in scopuri experimentale pana la data la care cererea de brevet de inventie este, dupa caz, respinsa, retrasa sau considerata ca fiind retrasa, cu exceptia cazului in care solicitantul sau titularul de brevet renunta in mod expres la un astfel de angajament.
    (3) Angajamentul de a nu utiliza materialul biologic decat in scopuri experimentale nu este aplicabil in cazul in care persoana interesata utilizeaza acest material pentru o exploatare care rezulta dintr-o licenta obligatorie.
    (4) Cererea prevazuta la alin. (1), insotita de dovada platii taxei de certificare a unui document oficial, este adresata la OSIM, care certifica faptul ca o cerere de brevet de inventie referitoare la un depozit de material biologic a fost inregistrata la OSIM si ca persoana interesata sau expertul desemnat de catre aceasta in conformitate cu regula 63 are dreptul sa i se puna la dispozitie acest esantion.
    (5) Cererea prevazuta la alin. (1) poate fi adresata OSIM si dupa acordarea brevetului de inventie.
    (6) OSIM transmite autoritatii de depozit internationale, precum si solicitantului sau titularului de brevet o copie a cererii prevazute la alin. (1), insotita de certificarea prevazuta la alin. (4).

    Regula 63 - Desemnarea unui expert

    (1) Solicitantul cererii de brevet poate comunica la OSIM ca:
    a) pana la terminarea pregatirilor in vederea publicarii cererii de brevet; sau
    b) pana la publicarea mentiunii hotararii de acordare a brevetului de inventie, in conformitate cu art. 23 alin. 4; sau, daca este cazul,
    c) pe durata de 20 de ani incepand de la data de depozit a cererii de brevet de inventie, daca aceasta este respinsa, retrasa sau considerata retrasa,
    accesul prevazut la regula 62 nu poate fi realizat decat prin punerea la dispozitie a unui esantion de material biologic unui expert desemnat de catre o persoana interesata.
    (2) Ca expert poate fi desemnata:
    a) orice persoana fizica, cu conditia ca persoana interesata, conform alin. (1), sa faca dovada ca desemnarea expertului are acordul solicitantului cererii de brevet la data inregistrarii cererii pentru punerea la dispozitie a esantionului;
    b) persoana fizica care este recunoscuta ca expert de catre OSIM, in baza unor instructiuni.

    Regula 64 - Nou depozit de material biologic

    (1) Daca materialul biologic depus in conformitate cu regula 61 alin. (1) inceteaza sa fie accesibil la autoritatea de depozit internationala, un nou depozit poate fi depus in conformitate cu Tratatul de la Budapesta.
    (2) In cazul in care este constituit un nou depozit, solicitantul trebuie sa depuna la OSIM o declaratie prin care sa certifice ca materialul biologic care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care a facut obiectul depozitului anterior.

    SECTIUNEA a 4-a
    Descrierea inventiei - particularitati

    Regula 65 - Continutul descrierii

    Dispozitiile prevazute la regula 14 se aplica in mod corespunzator si pentru continutul descrierii unei inventii din domeniul biotehnologiei, avandu-se in vedere si dispozitiile regulii 61.

    Regula 66 - Descrierea inventiei referitoare la microorganisme

    (1) Daca obiectul inventiei este un microorganism, descrierea inventiei trebuie sa contina, in cadrul exemplului de realizare a inventiei, caracteristicile taxonomice, morfologice si biochimice ale microorganismului si cel putin un procedeu de obtinere a acestui microorganism.
    (2) De asemenea, in descriere trebuie indicate: denumirea microorganismului, numarul de ordine si data de inregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internationala, denumirea autoritatii de depozit internationale la care a fost depus microorganismul.
    (3) Daca obiectul inventiei este un procedeu de obtinere a unui microorganism sau un produs obtinut printr-un procedeu in care este folosit un microorganism, descrierea inventiei trebuie sa contina in exemplul de realizare caracteristicile taxonomice, morfologice si biochimice ale microorganismului, denumirea microorganismului, numarul de ordine si data de inregistrare ale microorganismului, denumirea autoritatii de depozit internationale la care a fost depus microorganismul folosit.

    Regula 67 - Descrierea inventiei referitoare la secvente de aminoacizi sau nucleotide

    (1) Daca obiectul inventiei se refera la secvente de aminoacizi sau nucleotide, descrierea, dupa prezentarea exemplelor de realizare a inventiei, trebuie sa contina o lista de secvente conform unei reprezentari standardizate a secventelor de aminoacizi sau nucleotide.
    (2) OSIM solicita depunerea listei de secvente prevazute la alin. (1) intr-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, lista care trebuie sa fie insotita de o declaratie din care sa reiasa ca informatia inregistrata in acest format este identica cu lista de secvente scrisa din cadrul descrierii.
    (3) Daca o lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide este inregistrata la OSIM sau corectata dupa data de inregistrare, solicitantul cererii de brevet trebuie sa depuna o declaratie ca lista de secvente inregistrata sau corectata nu depaseste depozitul initial.
    (4) O lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide depusa dupa data de depozit poate constitui parte lipsa a descrierii, caz in care OSIM va acorda o noua data de depozit conform regulii 8 alin. (9).

    CAP. 4
    Drepturi

    Regula 68 - Exceptii privind incalcarea drepturilor

    (1) Nu constituie incalcare a drepturilor prevazute la art. 33 si 34, conferite titularului de catre un brevet de inventie care are ca obiect un produs medicamentos:
    a) actele premergatoare inregistrarii unui medicament, prevazute de legislatia nationala din domeniul medicamentului, cu conditia ca avizul de punere pe piata emis de institutia in drept sa fie aplicabil dupa data de expirare a valabilitatii brevetului de inventie;
    b) actele privitoare la cercetarea si dezvoltarea informatiilor cuprinse in brevet, sub conditia ca acestea sa fie destinate exclusiv experimentarilor sau studiilor care urmaresc evaluarea datelor tehnice din brevet.
    (2) Orice experiment sau studiu efectuat de terti, conform alin. (1) lit. b), nu trebuie sa fie executat pentru interese sau pentru scopuri comerciale si deci rezultatele obtinute nu pot fi exploatate comercial.
    (3) De asemenea, in intelesul art. 35, nu constituie un act de incalcare a drepturilor prevazute la art. 33 si 34, conferite titularului de catre un brevet de inventie, folosirea in invatamant a informatiilor din acest brevet.

    SECTIUNEA 1
    Transmiterea drepturilor

    Regula 69 - Cesiunea si licenta

    (1) Drepturile prevazute la art. 47 alin. 1 pot fi cesionate tertilor, in totalitate sau in parte.
    (2) Cesiunea este totala daca poarta asupra intregului brevet.
    (3) Cesiunea este partiala daca este limitata numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumita parte a inventiei protejata prin brevet.
    (4) Cesiunea partiala conduce la un regim de coproprietate asupra brevetului de inventie, conform regulii 72.
    (5) O data cu cesiunea nu se transmit drepturile morale ale inventatorului si nici dreptul de prioritate.
    (6) Licenta este exclusiva cand licentiatorul se obliga sa nu mai transmita drepturile cu privire la exploatarea inventiei si altor persoane.
    (7) In cazul licentei exclusive, daca nu se prevede altfel, licentiatorul isi conserva dreptul de exploatare a inventiei.
    (8) Licenta este neexclusiva daca licentiatorul isi rezerva posibilitatea de a acorda dreptul la exploatarea inventiei si altor persoane.
    (9) Licenta este totala daca poarta asupra totalitatii drepturilor de exploatare, totalitatii inventiei brevetate si intregului teritoriu; licenta poate fi limitata la o durata mai mica decat durata de protectie a brevetului de inventie.
    (10) Licentiatul poate acorda sublicente numai cu consimtamantul licentiatorului.
    (11) Daca in contractul de licenta nu este stipulat altfel, licentiatul nu poate introduce in justitie o actiune in contrafacere, fara consimtamantul titularului brevetului.
    (12) Totusi beneficiarul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, daca, dupa ce a notificat titularului brevetului actele in contrafacere de care a luat cunostinta, acesta nu a actionat in termenul solicitat de licentiat.
    (13) In situatii de urgenta nationala sau alte situatii de extrema urgenta, in vederea acordarii unei licente obligatorii de catre Tribunalul Bucuresti nu este necesara dovada faptului ca s-a incercat obtinerea unei licente contractuale.
    (14) Daca titularul brevetului nu exploateaza inventia sau daca aceasta exploatare nu este suficienta pe teritoriul Romaniei, importul obiectului brevetului de catre titular este considerat ca o exploatare a brevetului in Romania.
    (15) Cererea de brevet de inventie publicata conform art. 23 alin. 1, 2 sau 4 si brevetul de inventie in vigoare pot face obiectul constituirii de garantii reale ori al unor masuri de executare silita.
    (16) In cazul transmiterilor de drepturi inregistrate de catre un solicitant sau titular strain, OSIM poate cere, dupa caz, o traducere in limba romana a exemplarului original autentificat al contractului de transmitere de drepturi.

    Regula 70 - Licente obligatorii

    (1) Conform art. 48 alin. 1, 5 si 7, exista posibilitatea acordarii unei licente obligatorii oricarui solicitant pentru orice cerere de brevet de inventie sau oricarui titular pentru orice brevet de inventie.
    (2) Tribunalul Bucuresti poate sa acorde o licenta obligatorie in conditiile prevazute la art. 48 si 49 daca eforturile intreprinse de solicitant in scopul obtinerii unei licente contractuale, in conditii comerciale rezonabile, nu au ajuns la nici un rezultat.
    (3) Beneficiarul licentei obligatorii nu are calitatea de a intenta o actiune in contrafacere.
    (4) O licenta obligatorie este neexclusiva, iar intinderea si durata exploatarii trebuie sa fie limitate la scopurile pentru care a fost autorizata.
    (5) Tribunalul Bucuresti decide cu privire la acordarea, retragerea, intinderea, durata licentei obligatorii, precum si la remuneratia cuvenita titularului.
    (6) Beneficiarul unei licente obligatorii, conform art. 48 alin. 4, poate fi Guvernul Romaniei ori tertii autorizati de catre acesta, o persoana fizica sau juridica.
    (7) Obiectul unei licente obligatorii il constituie numai informatiile din cererea de brevet de inventie sau cele din brevetul de inventie.
    (8) Conditiile prevazute la art. 48 pentru acordarea unei licente obligatorii pot fi aplicate numai daca la data cererii adresate de persoana interesata Tribunalului Bucuresti exista o cerere de brevet de inventie pentru care OSIM nu a luat o hotarare de respingere ori nu a fost retrasa sau considerata ca fiind retrasa ori exista un brevet de inventie in vigoare pe teritoriul Romaniei.
    (9) In cazul in care titularul nu achita taxele anuale, pentru a mentine in vigoare brevetul, beneficiarul licentei obligatorii poate achita aceste taxe in contul pretului licentei.
    (10) Licenta obligatorie creeaza drepturi si obligatii numai intre parti.
    (11) Cele doua parti implicate intr-o licenta obligatorie pot transforma aceasta licenta in cesiune.
    (12) In cazul in care inventia din cererea de brevet de inventie sau din brevetul de inventie, pentru care s-a acordat o licenta obligatorie, constituie informatii clasificate, conform art. 42 alin. 2, acestea isi vor mentine in continuare caracterul atribuit.
    (13) Este asimilata unei transmiteri inregistrarea schimbarii de titular rezultata din absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice.

    Regula 71 - Licente obligatorii acordate in cazul inventiilor dependente

    (1) Licentele obligatorii solicitate cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 8 se autorizeaza in baza art. 48 alin. 1 si 3.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 48 alin. 8, daca inventia facand obiectul unui brevet nu poate fi utilizata fara a aduce atingere unui brevet anterior, titularul brevetului acordat in baza unei cereri ulterioare celei in baza careia a fost acordat brevetul anterior are dreptul sa obtina o licenta obligatorie neexclusiva in limitele necesare exploatarii inventiei protejate prin brevet, daca aceasta inventie, in raport cu cea care face obiectul brevetului anterior, prezinta un progres tehnic important si este de un interes economic considerabil.
    (3) In cazul unei licente obligatorii autorizate in conditiile art. 48 alin. 8, titularul brevetului anterior are dreptul la o licenta de utilizare a brevetului acordat in baza cererii ulterioare.
    (4) In cazul in care un brevet nu poate fi exploatat fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit este anterioara, referirea de la art. 48 alin. 8 lit. c) priveste faptul ca utilizarea autorizata in raport cu brevetul anterior este neintrerupta, cu exceptia cazului in care dreptul la brevetul ulterior este cedat.
    (5) O licenta obligatorie pentru un brevet poate fi exploatata fara sa aduca atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat in baza unei cereri a carei data de depozit este anterioara celei in baza careia a fost acordat brevetul care face obiectul licentei; licenta obligatorie poate fi ceruta cu respectarea conditiilor prevazute la art. 48 alin. 1, in acest caz fiind aplicabile si prevederile regulii 70 alin. (9).

    Regula 72 - Coproprietatea unei cereri sau a unui brevet de inventie

    (1) In situatia in care un brevet apartine in comun mai multor titulari, fiecare dintre acestia este coproprietar si, in aceasta situatie, exploatarea inventiei poate fi facuta in baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.
    (2) Daca nu exista un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inventiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inventia in propriul sau profit, sub rezerva de a-i despagubi in mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza in mod personal inventia sau care nu au acordat licente de exploatare; in lipsa unui acord, despagubirea este stabilita de instanta, potrivit dreptului comun.
    (3) Fiecare dintre coproprietari poate actiona in contrafacere in propriul sau profit; coproprietarul care actioneaza in contrafacere trebuie sa notifice actiunea celorlalti coproprietari.
    (4) Fiecare dintre coproprietari poate sa acorde unui tert o licenta de exploatare neexclusiva, in profitul sau, sub rezerva de a-i despagubi in mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza in mod personal inventia sau care nu au acordat licenta de exploatare; in lipsa unui acord, aceasta despagubire este stabilita de instanta, potrivit dreptului comun.
    (5) O licenta de exploatare exclusiva nu poate fi data decat cu acordul tuturor coproprietarilor sau in baza unei sentinte judecatoresti definitive si irevocabile.
    (6) Fiecare coproprietar poate, in orice moment, sa cedeze cota sa parte din proprietatea asupra brevetului.
    (7) Coproprietarii dispun de un drept de preferinta, ce trebuie exercitat intr-un termen de 3 luni cu incepere de la notificarea intentiei de cedare a brevetului; in lipsa unui acord, cu privire la pretul asupra cotei-parti cesionate, pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca, potrivit dreptului comun.
    (8) Coproprietarul unui brevet poate sa notifice celorlalti coproprietari ca renunta, in beneficiul celorlalti, la cota sa parte; cu incepere de la data inscrierii renuntarii in Registrul national al brevetelor de inventie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligatie fata de ceilalti coproprietari; in urma renuntarii ceilalti coproprietari isi repartizeaza cota-parte asupra careia s-a renuntat, in afara de situatia in care partile au convenit altfel.
    (9) Dispozitiile alin. (1) - (8) se aplica mutatis mutandis si in cazul coproprietatii asupra unei cereri de brevet de inventie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inscrieri de drepturi

    Regula 73 - Inscrierea schimbarii solicitantului sau titularului

    (1) Cererea de inscriere a schimbarii titularului se prezinta in scris, sub semnatura, de catre titularul anterior sau de noul titular si va contine urmatoarele indicatii:
    a) solicitarea expresa privind inscrierea schimbarii titularului;
    b) numarul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;
    c) numele si adresa titularului anterior, precum si numele si adresa noului titular;
    d) data schimbarii titularului;
    e) cand noul titular este strain, denumirea statului al carui cetatean este sau in care noul titular isi are domiciliul/sediul ori in care acesta are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
    f) justificarea schimbarii titularului;
    g) modalitatea de transmitere a drepturilor;
    h) durata transmiterii drepturilor.
    (2) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, cererea va fi insotita de o copie a contractului sau a unui extras din acesta, certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
    (3) Cand schimbarea titularului rezulta prin absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice, cererea va fi insotita de o copie a documentului facand aceasta dovada si care este certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (2) si (3), daca schimbarea vizeaza numai unul sau o parte din cotitulari si nu toti cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalti cotitulari, care sa contina acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
    (5) Cand schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau in baza unei hotarari judecatoresti, cererea va indica si va fi insotita de documentul care dovedeste aceasta schimbare.
    (6) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.
    (7) O singura cerere este suficienta chiar daca schimbarea se refera la mai multe cereri sau brevete ale aceleiasi persoane, daca:
    a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeasi pentru toate cererile si toate brevetele;
    b) numerele cererilor si brevetelor sunt indicate in cerere;
    c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de inventie indicata sau pentru brevetele acordate.
    (8) OSIM poate solicita dovezi suplimentare atunci cand are indoieli privind veridicitatea indicatiilor din cerere sau din orice document privind inscrierea titularului ori a corectitudinii oricarei traduceri necesare inscrierii.
    (9) OSIM examineaza, pe baza documentelor depuse, indeplinirea conditiilor legale privind cererea de inscriere si hotaraste, dupa caz, admiterea sau respingerea acesteia, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit in mod corespunzator de OSIM atunci cand se apreciaza ca fiind necesara depunerea de alte documente sau informatii.
    (10) Inscrierea schimbarii solicitantului sau titularului se inregistreaza, dupa caz, in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI in luna imediat urmatoare celei in care a fost facuta inscrierea.
    (11) Dispozitiile prezentei reguli sunt aplicabile mutatis mutandis si in cazul inscrierii unei schimbari a solicitantului unei cereri de brevet de inventie.

    Regula 74 - Inscrierea de licente sau garantii reale

    (1) Cererea de inscriere a unei licente se prezinta in scris, sub semnatura, de catre titular sau beneficiarul licentei si va contine urmatoarele elemente:
    a) o solicitare expresa de inscriere a licentei;
    b) numarul brevetului sau brevetelor la care se refera licenta;
    c) numele si adresa titularului;
    d) numele si adresa beneficiarului licentei;
    e) indicarea caracterului exclusiv sau neexclusiv al licentei ori alte indicatii cu privire la tipul licentei;
    f) denumirea statului in care beneficiarul licentei are o intreprindere industriala sau comerciala reala si serioasa, asa cum este prevazut la art. 3 din Conventia de la Paris;
    g) data acordarii si durata licentei.
    (2) Cererea este considerata a fi depusa numai dupa plata taxei prevazute de lege.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile mutatis mutandis:
    a) cererilor de inscriere a constituirii unei garantii reale purtand asupra unei cereri de brevet de inventie sau brevet;
    b) cererilor de radiere a inscrierii unei licente sau a constituirii unei garantii reale purtand asupra unei cereri de brevet de inventie sau brevet.
    (4) Cererea de inscriere a licentei va fi insotita de copia contractului de licenta sau copia unui extras al acestuia, certificata pentru conformitate cu originalul de catre un notar public.
    (5) Cand licenta este acordata in baza unei hotarari judecatoresti sau rezulta prin efectul legii, cererea de inscriere a licentei va fi insotita de hotararea ramasa definitiva si irevocabila.
    (6) In cazul constituirii unei garantii reale cererea de inscriere va fi insotita de copia legalizata a actului de constituire a garantiei.
    (7) Taxa pentru inscrierea unei garantii reale este aceeasi din punct de vedere al cuantumului si al termenului cu taxa perceputa pentru inscrierea licentelor.
    (8) Cererea de licenta obligatorie, formulata in temeiul art. 48 alin. 1 si 2, va fi insotita de justificarea faptului ca solicitantul licentei nu a putut obtine de la proprietarul brevetului o licenta de exploatare si ca este capabil sa exploateze inventia de o maniera serioasa si efectiva.
    (9) Dispozitiile alin. (8) - (10) ale regulii 73 sunt aplicabile mutatis mutandis si in cazul inscrierii licentelor si constituirii garantiilor reale.
    (10) La cererea uneia dintre parti licentele, sublicentele, constituirea unei garantii reale, precum si masurile de executare silita se inscriu, dupa caz, in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau in Registrul national al brevetelor de inventie si se publica in BOPI in luna imediat urmatoare celei in care a fost facuta inscrierea.
    (11) Dispozitiile prezentei reguli sunt aplicabile si inscrierii licentelor si constituirii de garantii reale privind cererile de brevet de inventie.

    Regula 75 - Anularea inscrierilor din registrele nationale OSIM

    (1) Inscrierea unei cesiuni, licente, sublicente sau inscrierea constituirii unei garantii reale poate fi anulata din Registrul national al cererilor de brevet de inventie sau, dupa caz, din Registrul national al brevetelor de inventie la solicitarea scrisa a uneia dintre persoanele interesate.
    (2) Cererea de anulare a inscrierii din registru va contine:
    a) numele si adresa solicitantului anularii inscrierii;
    b) elementele de identificare a cererii de brevet de inventie sau a brevetului la care se refera cererea de anulare a inscrierii unui drept conform regulilor 73 si 74;
    c) precizari asupra dreptului a carui inscriere se solicita a fi anulata.
    (3) Cererea va fi insotita de documentele care dovedesc incetarea dreptului inscris sau de o declaratie din care sa rezulte ca beneficiarul dreptului inscris si titularul dreptului sunt de acord cu anularea inscrierii.
    (4) Cererea este considerata ca fiind depusa numai dupa plata unei taxe al carei cuantum este egal cu cel prevazut pentru inregistrarea unei modificari referitoare la transmiteri de drepturi.

    CAP. 5
    Inventiile salariatilor

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii privind inventiile salariatilor

    Regula 76 - Dreptul salariatului la brevet de inventie

    (1) In conformitate cu art. 3 dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului sau in drepturi.
    (2) In cazul in care inventatorul este salariat, in baza art. 5 dreptul la brevetul de inventie apartine acestuia in urmatoarele situatii:
    a) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. a) si exista o clauza contractuala prin care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului;
    b) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b) si nu exista o clauza contrara intr-un contract privind inventiile salariatului;
    c) inventia realizata de salariat in timpul contractului individual de munca nu este in legatura cu activitatea unitatii, nu a fost creata prin exercitarea functiei acestuia, nici prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice sau a datelor existente in unitate si nici nu a fost creata cu ajutorul material al unitatii;
    d) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 2 si exista o clauza prin care dreptul la brevetul de inventie apartine inventatorului;
    e) inventia se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. 5 si salariatul a informat in scris unitatea, conform prevederilor regulii 78, dar unitatea nu a depus cererea de brevet la OSIM in termen de 60 de zile de la data informarii si nu exista o alta conventie intre parti.

    Regula 77 - Dreptul unitatii la brevet de inventie

    In cazul in care inventatorul este salariat, in baza art. 5 dreptul la brevet de inventie apartine unitatii in urmatoarele situatii:
    a) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. a) in cadrul unui contract cu misiune inventiva si nu exista o prevedere contractuala care sa dea inventatorului dreptul la brevet de inventie, contractul cu misiune inventiva fiind un contract individual de munca incheiat la angajare, un contract de munca reinnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act aditional la contractul de munca individual existent, daca intervine o misiune inventiva; misiunea inventiva va face obiectul unei clauze distincte a contractului, prin care se stabilesc, in mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice pentru a caror rezolvare salariatul se angajeaza sa le solutioneze cu aport creativ corespunzator functiei sale;
    b) inventia a fost creata in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 si nu exista o clauza contrara prin care inventatorul are drept la brevet de inventie in cadrul unui contract de cercetare, acesta putand prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie apartine fie unitatii care a comandat cercetarea, fie unitatii de cercetare, fie ambelor unitati; daca in contractul de cercetare nu este prevazuta o asemenea clauza, dreptul la brevet de inventie apartine unitatii care a comandat cercetarea;
    c) inventia a fost creata in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b) si exista, intr-un contract incheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la brevet de inventie apartine unitatii.

    Regula 78 - Relatiile dintre salariatii inventatori si unitatea in care lucreaza

    (1) Salariatul autor al unei inventii trebuie sa informeze in scris conducatorul unitatii in care lucreaza asupra inventiei create in conditiile prevazute la art. 5 alin. 3.
    (2) In cazul in care inventia a fost creata de mai multi inventatori, informarea va fi facuta in comun de toti inventatorii sau de imputernicitul acestora.
    (3) Informarea va contine suficiente date pentru a permite unitatii sa aprecieze incadrarea inventiei in una dintre categoriile prevazute la art. 5 si la regula 77.
    (4) Informarea va contine:
    a) obiectul inventiei si domeniul de aplicare;
    b) conditiile in care a fost creata inventia;
    c) incadrarea inventiei in prevederile art. 5, facuta de salariatul inventator.
    (5) Informarea trebuie insotita de o descriere a inventiei, in cazul in care unitatea are dreptul la brevetul de inventie; descrierea va expune inventia revendicata, tinandu-se cont de stadiul tehnicii, solutia propusa si un exemplu de realizare.
    (6) Informarea cu privire la inventie se face personal, cu numar de inregistrare la unitate, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa poata constitui un mijloc de proba al informarii unitatii, cu respectarea prevederilor legii speciale.
    (7) Termenul de 60 de zile prevazut la art. 5 alin. 5 incepe sa curga de la data inregistrarii informarii insotite de descriere.
    (8) Daca unitatea si salariatul nu au ajuns la o intelegere privind dreptul la brevet de inventie, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti, conform art. 65 alin. 1; in acest caz, in vederea asigurarii protectiei inventiei, cererea de brevet de inventie va fi depusa la OSIM de catre inventator inainte de sesizarea instantei judecatoresti, cu obligatia acestuia de a informa unitatea.
    (9) Incalcarea, in toate cazurile, a obligatiei de informare reciproca atrage raspunderea potrivit dreptului comun pentru prejudiciile cauzate, conform art. 5 alin. 4.
    (10) Unitatea si salariatul, pe tot parcursul procedurii pana la publicarea cererii de brevet de inventie, se vor abtine de la orice divulgare a inventiei.
    (11) In cazul unei inventii create in conditiile art. 5 alin. 1 lit. b), pentru care dreptul la brevet de inventie apartine salariatului, acesta are obligatia sa faca, conform art. 5 alin. 6, prima oferta de licenta sau cesiune unitatii al carei angajat este.
    (12) Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie sa-si manifeste interesul pentru preluarea de drepturi in termen de 3 luni de la oferta, in cadrul unui contract incheiat cu salariatul sau.
    (13) Daca in acest interval unitatea nu si-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului, are dreptul de a exploata inventia sa pe baza de contract cu orice tert.
    (14) Daca unitatea si-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o intelegere privind pretul contractului, litigiul se solutioneaza de instantele judecatoresti potrivit art. 5 alin. 6 si art. 62.
    (15) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii pot elabora metodologia privind inventiile create in domeniul lor de activitate, respectand conditiile art. 5 din lege si ale prezentului regulament.

    Regula 79 - Drepturile banesti ale inventatorilor salariati

    (1) In cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet apartine unitatii, conform art. 5 alin. 1 lit. a) inventatorul salariat are dreptul la o remuneratie suplimentara independenta de salariul de incadrare, remuneratie stabilita prin contractul cu misiune inventiva sau intr-un act aditional la contractul individual de munca.
    (2) In cazul in care inventia a fost creata in cadrul unui contract de cercetare, remuneratia suplimentara cuvenita salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act aditional la contractul individual de munca, potrivit art. 5 alin. 2.
    (3) Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, potrivit art. 37, se stabilesc pe baza de contract si se acorda in functie de efectele economice si/sau sociale, rezultate in perioada de valabilitate a brevetului din exploatarea brevetului, sau in functie de aportul economic al inventiei si numai pentru perioada de exploatare a acesteia.
    (4) La negocierea clauzelor contractului prevazut la art. 37 se vor avea in vedere, in special, urmatoarele:
    a) drepturile banesti corespunzand efectelor economice, inclusiv cele derivand din efectele sociale pe perioada de calcul al profitului, nu pot fi inferioare valorilor din urmatorul tabel:
 __________________________________________________________
| Efectele economice/sociale (E)|     Drepturi banesti     |
|       in milioane lei         |          (lei)           |
|_______________________________|__________________________|
|          E </= 250            | E x 15%, dar nu mai putin|
|                               | de 3 milioane            |
|       250 < E </= 1250        |  37,5 milioane + E x 10% |
|       250 < E </= 1250        | 137,5 milioane + E x 8%  |
|       250 < E </= 1250        | 237,5 milioane + E x 6%  |
|       250 < E </= 1250        | 387,5 milioane + E x 4%  |
|_______________________________|__________________________|

    b) restituirea cheltuielilor, direct catre inventator, pentru toate documentatiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetari cu prototipuri, daca acestea au fost efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei;
    c) indexarea drepturilor banesti cu indicele de inflatie oficial intre data efectuarii platii si data finalizarii negocierii.
    (5) La stabilirea efectelor economice se vor avea in vedere si diferenta de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor, reducerea costului investitiilor.
    (6) La evaluarea avantajelor sociale se vor avea in vedere si reducerea toxicitatii locului de munca, reducerea poluarii mediului inconjurator, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea in alte scopuri a unor utilaje importante si altele asemenea, cum ar fi diferenta de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor.
    (7) Drepturile banesti se stabilesc pentru fiecare inventie brevetata si se repartizeaza pe inventatori corespunzator intelegerii autentificate dintre acestia.
    (8) Daca partile nu ajung la o intelegere in urma negocierilor, litigiul este de competenta instantelor judecatoresti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Regula 80 - Instructiuni

    In aplicarea prezentului regulament directorul general al OSIM emite instructiuni care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Regula 81 - Dispozitii tranzitorii si finale

    (1) Toate drepturile dobandite de solicitant sau de catre titular in baza prevederilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, sunt recunoscute.
    (2) Cererile de brevet de inventie depuse la OSIM in conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, pentru care nu a fost luata o hotarare de acordare sau de respingere, se solutioneaza potrivit noilor reglementari.
    (3) Pentru cererile de brevet de inventie avand ca obiect o metoda de diagnosticare sau de tratament medical ori o rasa de animale se poate acorda protectie potrivit prevederilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, daca la data intrarii in vigoare a Legii nr. 203/2002 erau indeplinite conditiile de brevetare.
    (4) Cererile de brevet de inventie depuse inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 203/2002, pentru care au fost solicitate examinarea si luarea hotararilor in termen de 18 luni de la data depozitului, nu se vor publica conform art. 23 alin. 4; la aceste cereri nu se aplica prevederile regulii 29 alin. (2).
    (5) Toate cererile de brevet de inventie pentru care pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 203/2002 s a cerut amanarea publicarii dupa incheierea ultimului an pentru care s a solicitat aceasta si a fost platita taxa legala vor fi tratate ca informatii, conform prevederilor regulii 7 alin. (1); aceste cereri de brevet de inventie se vor publica cu plata taxei legale in termen de 3 luni de la incheierea ultimului an pentru care s a solicitat amanarea publicarii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 499/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 499 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu