Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 491 din  1 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 23 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 19 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 NORME
privind functionarea si componenta Comisiei de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, precum si procedura de eliberare a acestei autorizatii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, denumita in continuare Comisia, avand sediul in cladirea Ministerului Culturii si Cultelor, este organismul de specialitate care elibereaza autorizatii necesare pentru:
    a) functionarea localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei;
    b) functionarea spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 196/2003;
    c) functionarea spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 196/2003.
    (2) Comisia este formata din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    CAP. 2
    Atributiile Comisiei

    Art. 2
    Comisia are urmatoarele atributii:
    a) examineaza cererile si documentele necesare eliberarii autorizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si decide eliberarea autorizatiei sau, dupa caz, respingerea cererii de eliberare a acesteia;
    b) suspenda sau anuleaza autorizatiile de functionare in cazurile prevazute in prezentele norme.
    Art. 3
    Termenul de valabilitate a autorizatiei de functionare este de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale.

    CAP. 3
    Organizarea Comisiei

    Art. 4
    (1) Comisia este compusa din 4 persoane, dupa cum urmeaza:
    a) un presedinte, la nivel de secretar de stat, din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, cu drept de vot, care asigura conducerea acesteia;
    b) 3 membri desemnati, unul de Ministerul Culturii si Cultelor, unul de Ministerul Administratiei si Internelor si unul de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Reprezentantii ministerelor prevazute la alin. (1) lit. b) sunt desemnati de conducatorii acestora si sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Deciziile Comisiei se adopta cu votul majoritatii simple. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
    (4) Functia de secretar al Comisiei este indeplinita de un functionar public desemnat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 5
    (1) Pierderea calitatii de membru al Comisiei are loc in urmatoarele situatii: revocare, demisie, absenta nejustificata la 3 sedinte succesive sau la 6 sedinte pe an, precum si in cazul decesului.
    (2) Revocarea membrilor Comisiei se face la propunerea presedintelui acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) In cazul in care exista unul sau mai multe locuri vacante in Comisie, presedintele acesteia, in termen de 15 zile, propune numirea unor noi membri, in conditiile art. 4, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    CAP. 4
    Functionarea Comisiei

    Art. 6
    (1) Comisia se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
    (2) Sedintele ordinare se desfasoara lunar sau ori de cate ori sunt de analizat cel putin 6 cereri de eliberare a autorizatiei.
    (3) Sedintele extraordinare au loc la solicitarea ministrului culturii si cultelor sau a presedintelui Comisiei.
    (4) Ordinea de zi si data sedintelor ordinare se stabilesc de presedintele Comisiei.
    (5) Ordinea de zi si data sedintelor extraordinare se stabilesc de presedintele Comisiei sau, dupa caz, de ministrul culturii si cultelor.
    (6) Convocarea sedintelor Comisiei se face de presedinte, prin intermediul secretarului.
    (7) Comisia este legal intrunita in prezenta a cel putin 3 membri, din care unul este, in mod obligatoriu, presedintele acesteia.

    CAP. 5
    Procedura de eliberare a autorizatiei de functionare

    Art. 7
    (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, agentul economic solicitant va depune la secretarul Comisiei o cerere de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele elemente, dupa caz:
    a) denumirea agentului economic, forma de organizare si sediul acestuia;
    b) codul fiscal al agentului economic solicitant;
    c) datele personale ale persoanei care angajeaza legal agentul economic, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinuta.
    (2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal agentul economic solicitant si va fi insotita de urmatoarele documente, in copie sau in original, dupa caz:
    a) actele constitutive ale persoanei juridice, in copie, sau, dupa caz, autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent ori autorizatia de infiintare si functionare a asociatiei familiale, in copie;
    b) certificatul de cazier judiciar eliberat reprezentantului legal al agentului economic solicitant;
    c) date cu privire la spatiul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, respectiv: amplasarea, suprafata, reprezentarea grafica;
    d) documente prin care se face dovada dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale, precum si numarul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in copie;
    e) acordul pentru desfasurarea activitatii, dat de detinatorul legal al spatiului in care se va desfasura activitatea, in copie;
    f) contractul de inchiriere a terenului pe care va fi amplasata constructia sau a cladirii ce va fi utilizata cu scop comercial, dupa caz, in copie;
    g) autorizatia de construire eliberata de autoritatea competenta, dupa caz, in copie;
    h) documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 196/2003, dupa caz.
    (3) Secretarul Comisiei verifica actele depuse la dosar in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii acestuia. In cazul in care dosarul este incomplet, in termen de 5 zile de la data verificarii, secretarul Comisiei solicita in scris completarea acestuia.
    (4) Verificarea conditiilor prevazute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 196/2003 se poate realiza si la fata locului de catre 2 membri ai Comisiei, desemnati de presedintele acesteia.
    Art. 8
    (1) In cazul in care dosarul prezentat de agentul economic este complet, conform dispozitiilor art. 7, secretarul il transmite presedintelui Comisiei. Dosarul va fi supus analizei membrilor Comisiei in cadrul sedintei ordinare.
    (2) In termen de 5 zile de la examinare Comisia comunica agentului economic solicitant decizia de eliberare a autorizatiei de functionare sau de respingere a cererii, dupa caz.
    Art. 9
    (1) Comisia elibereaza agentilor economici ale caror cereri au fost declarate admise, prin decizie, autorizatia de functionare, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    (2) O copie de pe autorizatia de functionare impreuna cu documentatia ce a stat la baza eliberarii acesteia se arhiveaza la Comisie.
    (3) Cererile si copiile de pe autorizatiile emise se vor inscrie in registre de evidenta speciale ale Comisiei.
    (4) In vederea prelungirii anuale a autorizatiei de functionare, agentul economic depune la secretarul Comisiei, cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate anterior de un an, o cerere completata conform art. 7 alin. (1) si insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (2).
    Art. 10
    Agentul economic a carui cerere a fost respinsa poate ataca decizia Comisiei in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 11
    (1) Autorizatia de functionare se suspenda, prin decizie motivata a Comisiei, in urmatoarele situatii:
    a) cand impotriva titularului autorizatiei sau, dupa caz, a reprezentantului sau legal a fost inceputa urmarirea penala pentru o infractiune dintre cele prevazute de Legea nr. 196/2003;
    b) ca urmare a savarsirii de catre titularul autorizatiei, respectiv de catre reprezentantul sau legal, a unei contraventii dintre cele prevazute de Legea nr. 196/2003, care a fost constatata, respectiv sanctionata, de organele abilitate printr-un act ramas definitiv, caz in care organul de politie care a aplicat sanctiunea are obligatia de a instiinta Comisia cu privire la masura aplicata, in termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive a acesteia;
    c) cand organele competente au constatat desfasurarea de catre titularul autorizatiei a altor activitati decat cele pentru care a fost eliberata autorizatia.
    (2) Suspendarea produce efecte de la data comunicarii deciziei adoptate de Comisie.
    (3) Suspendarea isi inceteaza efectele dupa cum urmeaza:
    a) pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), la data luarii uneia dintre masurile prevazute la art. 11 din Codul de procedura penala sau, dupa caz, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare;
    b) pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. b), dupa 6 luni de la data ramanerii definitive a actului de constatare si sanctionare a contraventiei;
    c) pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. c), la data incetarii activitatilor desfasurate de titularul autorizatiei, care excedeaza obiectului acesteia.
    Art. 12
    (1) Autorizatia de functionare se anuleaza, prin decizia motivata a Comisiei, in urmatoarele cazuri:
    a) in baza cererii de renuntare, formulata de titular sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal;
    b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;
    c) in cazul in care se constata, pe parcursul desfasurarii activitatii, ca titularul autorizatiei nu indeplineste toate conditiile prevazute de lege la data eliberarii autorizatiei;
    d) ca urmare a savarsirii de catre titularul autorizatiei, respectiv de catre reprezentantul sau legal, intr-un interval de timp de 6 luni, a doua sau mai multe contraventii dintre cele prevazute de Legea nr. 196/2003, care au fost constatate, respectiv sanctionate, de organele abilitate, printr-un act ramas definitiv;
    e) ca urmare a condamnarii titularului autorizatiei, respectiv reprezentantului sau legal, prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute de Legea nr. 196/2003.
    (2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris Comisiei de catre titular sau, dupa caz, de catre reprezentantul sau legal si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    Art. 13
    (1) Persoana careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni contraventionale poate solicita eliberarea unei noi autorizatii numai dupa expirarea unui an de la data comunicarii masurii de anulare, ramasa definitiva.
    (2) Persoana careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni contraventionale poate solicita eliberarea unei noi autorizatii numai dupa expirarea a 3 ani de la data comunicarii ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.

    ANEXA 1
    la norme

    Nr. ........................
    Data .......................

                                  ROMANIA

                      MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

    Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice

                                AUTORIZATIE

    Comisia de eliberare a autorizatiei de functionare a localurilor in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice, a spatiilor de comercializare a publicatiilor cu caracter pornografic si a spatiilor destinate inchirierii sau vanzarii de filme pornografice, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei si cu Decizia nr. .............. din data de ................., autorizeaza agentul economic ..............., avand codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ............................................, cu sediul in localitatea ................................, str. ......................., nr. ............., judetul/sectorul ..........................., sa desfasoare urmatoarele activitati: ........................................................
................................................................................

                             Presedintele Comisiei,
                          .............................
            _________     _________     _________     _________
           |  VIZA   |   |  VIZA   |   |  VIZA   |   |  VIZA   |
           | ANUALA  |   | ANUALA  |   | ANUALA  |   | ANUALA  |
           |         |   |         |   |         |   |         |
           |.../20...|   |.../20...|   |.../20...|   |.../20...|
           |_________|   |_________|   |_________|   |_________|

            _________     _________     _________     _________
           |  VIZA   |   |  VIZA   |   |  VIZA   |   |  VIZA   |
           | ANUALA  |   | ANUALA  |   | ANUALA  |   | ANUALA  |
           |         |   |         |   |         |   |         |
           |.../20...|   |.../20...|   |.../20...|   |.../20...|
           |_________|   |_________|   |_________|   |_________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 491/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 491 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 491/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu