Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.466 din 11.06.2020

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 507 din 15 iunie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6 punctul II, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi de alte acte normative ce interesează domeniul justiţiei, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora şi a strategiilor în domeniul justiţiei, putând folosi, în condiţiile legii, şi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti, procedura de selecţie, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei; 2. La articolul 6 punctul II, după subpunctul 1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: 11. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanţate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituţii de învăţământ superior juridic şi juridico-administrativ, cu organizaţiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională iniţială şi continuă ale profesiilor juridice, precum şi cu alte entităţi de interes public din domeniul juridic şi juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în vederea elaborării şi promovării de strategii, studii, documentaţii sau programe privind politici publice şi proiecte legislative; 12. este autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi legilor complexe din domeniul justiţiei; 3. La articolul 6 punctul VIII, după subpunctul 42 se introduce un nou subpunct, subpunctul 43, cu următorul cuprins: 4^3. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferinţele de presă ale Ministerului şi răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al Ministerului; 4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Ministrul îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale Ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 141 Ministrul poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori. 6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct. 7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Secretarul general coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul «Cartierul pentru Justiţie - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar 8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21
(1) Pe lângă ministru funcţionează Direcţia Corpul de control al ministrului, condusă de un inspector-şef şi înfiinţată prin reorganizarea Corpului de control al ministrului.
(2) Componenţa şi atribuţiile Direcţiei Corpul de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 423 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune, denumită în continuare DNP.
10. La articolul 22, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins: (12) Pentru elaborarea unor proiecte specifice realizării obiectivelor Ministerului, pe perioada mandatului său, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiţiei, afaceri externe şi diplomaţie. (13) Activitatea consilierilor onorifici prevăzuţi la alin. (12) este neremunerată. 11. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind strategiile de comunicare, la nivelul Ministerului se înfiinţează Compartimentul pentru comunicare.
(2) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
(3) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
12. Articolul 363 se abrogă . 13. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39Ministerul participă la procesul de coordonare şi îndrumare a activităţii de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti, prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului. 14. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 15. La anexa nr. 3 punctul III, poziţia 4 se abrogă .
Articolul II
(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei se desfiinţează.
(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei preia pe bază de protocol de predare-primire patrimoniul, celelalte drepturi şi obligaţii ale institutului prevăzut la alin. (1), personalul şi posturile, precum şi dosarele profesionale ale personalului angajat. Modalităţile de predare-primire a elementelor patrimoniale şi a altor documente se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(3) Protocoalele de predare-primire cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate şi drepturile salariale aferente, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale institutului prevăzut la alin. (1). Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Până la data preluării efective a drepturilor şi obligaţiilor institutului prevăzut la alin. (1), plăţile aferente se efectuează din bugetul aparatului propriu al ministerului.
(5) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului justiţiei se vor stabili încadrarea şi repartizarea personalului preluat în cadrul direcţiilor, serviciilor sau birourilor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
Articolul III
(1) În structura Ministerului Justiţiei se înfiinţează Direcţia economică, prin comasarea Direcţiei financiar-contabile şi Direcţiei investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei, care se desfiinţează.
(2) Direcţia economică va prelua personalul şi posturile aferente Direcţiei financiar-contabile şi Direcţiei investiţii. Personalul care a ocupat funcţii de conducere în cadrul direcţiilor desfiinţate va fi numit pe funcţii de execuţie în cadrul noii direcţii, urmând ca posturile de conducere ale acesteia să fie ocupate prin concurs, în condiţiile legii.
(3) La numirea în noile funcţii a personalului care a ocupat funcţii de conducere în cadrul direcţiilor desfiinţate se au în vedere prevederile din actele normative care reglementează statutul categoriei din care funcţionarii respectivi fac parte.
Articolul IVBiroul de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiţiei se desfiinţează, atribuţiile, personalul şi posturile aferente fiind preluate de un compartiment nou-înfiinţat în cadrul Direcţiei resurse umane. Articolul VDirecţia Corpul de control al ministrului va prelua personalul şi posturile aferente Corpului de control al ministrului. Articolul VI
(1) Articolul I punctele 8, 11 şi 14 şi articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiţiei de stabilire a serviciilor şi a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum şi pentru alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
(2) Ordinul ministrului justiţiei prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
Articolul VII La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 14/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, se abrogă.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul justiţiei,Marian Cătălin Predoiup. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Ion Alin Dan Ignat,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Justiţiei1) Anexa este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 466/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 466 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 466/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu