Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 461 din 5 aprilie 2006

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din 4 mai 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1.   Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive."

2.   La articolul 2 alineatul (1) litera D, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizării în părţile subterane ale minelor şi la acele părţi ale instalaţiilor de la suprafaţă ale acestor mine care pot fi periclitate de grizu şi/sau pulberi combustibile;

b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi periclitate de atmosfere explozive."

3.   La articolul 3, literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:

,,d) echipamentelor individuale de protecţie reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare;

f) mijloacelor de transport, adică vehiculelor şi remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apă, precum şi mijloacelor de transport, atunci când acestea sunt destinate transportului de bunuri pe cale aeriană, pe drumuri publice, pe cale feroviară sau pe apă. Nu sunt excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosferă potenţial explozivă;".

4.    Alineatele (1) şi (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art.  1  alin. (2) numai dacă nu periclitează securitatea şi sănătatea persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzător instalate şi întreţinute şi când sunt utilizate potrivit destinaţiei lor.

(3)  La târguri, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea nu este interzisă prezentarea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, cu condiţia ca un indicator vizibil să specifice clar faptul că astfel de echipamente, sisteme protectoare şi dispozitive prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. In timpul demonstraţiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecţia persoanelor."

5.   Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Introducerea pe piaţă a componentelor care sunt însoţite de un atestat scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3) şi care sunt destinate să fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, aşa cum sunt ele definite în prezenta hotărâre, nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată."

6.    Alineatele (1) şi (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) In cazul în care standardele române şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene acoperă una sau mai multe dintre cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, se consideră că sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate relevante.

(4)   In situaţia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, expunând şi motivele care stau la baza sesizării sale. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană."

7.    Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) în cazul în care organul de control prevăzut la art. 14 constată că echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care poartă marcajul CE şi sunt folosite potrivit destinaţiei lor, pot periclita securitatea persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune măsuri pentru a le retrage de pe piaţă, pentru a le interzice introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea ori pentru a le restricţiona libera circulaţie.

(2) Organul de control informează imediat în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi  Familiei, care asigură de îndată informarea Comisiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează:

a)   nerespectării cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute la art. 5 alin. (1);

b)  aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);

c)  unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1)."

8.   La alineatul (1) al articolului 9, partea introductivă a literei A va avea următorul cuprins:

„Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu:".

9.   La alineatul (1) al articolului 9, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:

„B. Echipamente grupele I şi II. categoriile M2 şi II

a)  Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie internă şi al echipamentelor electrice din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să urmeze procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevăzută în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calităţii produsului, prevăzută în anexa nr. 7.

b)    Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe şi categorii, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, şi să înainteze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care confirmă primirea ei îndată ce este posibil şi o păstrează.

C.  Echipamente grupa II. categoria 3

Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să urmeze procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8.

D.  Echipamente grupele I şi II

Pentru a aplica marcajul CE, pe lângă procedurile prevăzute la lit. A, B şi C, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate, de asemenea, să urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 9."

10.   Alineatele (3) şi (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

„(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu excepţia aplicării marcajului CE. Se emite un atestat scris de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, prin care se declară conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotărâri şi se enunţă caracteristicile acestora, precum şi modul în care trebuie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a contribui la respectarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor ori sistemelor protectoare complete.

(4) In plus, pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate urma procedura referitoare la controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevăzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2."

11.   Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) In cazul în care organul de control stabileşte că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, fără a aduce atingere prevederilor art. 8, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este obligat să aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri în condiţiile stabilite de organul de control."

12.  Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Organul de control responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."

13.  Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Prevederile art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (1), (2) şi (4) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană."

14.  Alineatele (1), (2), (3), (5) şi (8) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune în România şi a echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat potrivit prevederilor alin. (2), precum şi a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însoţite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicată.

(2)    In situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor, sistemelor protectoare şi dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute şi aprobate potrivit prevederilor alin. (6), producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România aplică marcajul CS şi emite declaraţia CS de conformitate.

(3)    In situaţia în care evaluarea conformităţii componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), destinate pieţei naţionale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România emite atestatul scris de conformitate.

(5) Se interzice aplicarea simultană a marcajului CS şi a marcajului CE pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2).

(8) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (6) şi sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aprobă şi se actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

15.   Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Responsabilităţile producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în legătură cu echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piaţă cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE."

16.   Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare şi dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri, îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data aderării României la Uniunea Europeană."

17.  Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 94/9/EC privind alinierea legislaţiilor statelor membre privind echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 100 din 19 aprilie 1994."

18.  Punctele 1.0.4,1.2.9,1.6.3, 2.2.1.3 şi 3.0.3 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„1.0.4. Condiţii de mediu

Echipamentele şi sistemele protectoare trebuie astfel proiectate şi construite încât să fie capabile să facă faţă condiţiilor prezente sau previzibile de mediu.

1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagrantă Dacă părţile care pot aprinde o atmosferă explozivă sunt plasate într-o capsulare, trebuie luate măsuri să se asigure că respectiva capsulare rezistă la presiunea dezvoltată pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv şi previne transmiterea exploziei la atmosfera explozivă care înconjoară capsularea.

1.6.3. Pericole generate de întreruperea alimentării cu energie

In cazul în care echipamentele şi sistemele protectoare pot să dea naştere la o răspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie, trebuie să fie posibilă menţinerea lor într-o stare sigură de funcţionare independent de restul instalaţiei.

2.2.1.3. Echipamentele trebuie să fie astfel proiectate încât deschiderea acelor părţi de echipamente care ar putea fi surse de aprindere să fie posibilă numai în absenţa alimentării cu energie prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu este posibil ca echipamentele să poată deveni nefuncţionale, producătorul fixează o etichetă de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

3.0.3. In cazul unei întreruperi a alimentării cu energie, sistemele protectoare trebuie să-şi menţină capacitatea de a funcţiona pe o perioadă suficientă pentru a se evita o situaţie periculoasă."

19.   La punctul 1.0.6 din anexa nr. 2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Instrucţiunile sunt redactate de către producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în una dintre limbile Uniunii Europene sau, după caz, în limba română.

La punerea în funcţiune toate echipamentele şi sistemele protectoare trebuie să fie însoţite de o traducere în limba sau limbile oficială/oficiale a/ale ţării în care urmează să fie folosit echipamentul şi sistemul protector şi de instrucţiunile în limba originală.

Această traducere se face de către producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoana care introduce pe piaţă echipamentul ori sistemul protector.

Prin excepţie de la această cerinţă, instrucţiunile de întreţinere destinate a fi utilizate de către personalul de specialitate angajat de producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în  România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pot fi redactate şi într-o singură limbă comunitară înţeleasă de către acest personal."

20.    La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip este înaintată de către producător sau de către reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene la un organism notificat ales de acesta.

Cererea include:

a)   denumirea/numele şi sediul/adresa producătorului, precum şi denumirea/numele şi sediul/adresa reprezentan­tului său autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea este înaintată de către acesta din urmă;

b)   o declaraţie scrisă care să specifice că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c)  documentaţia tehnică, prevăzută la pct. 3.

Solicitantul pune la dispoziţia organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate solicita şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări."

21.  La anexa nr. 3, punctul 5, al treilea paragraf va avea următorul cuprins:

„Dacă producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene îi este respinsă o certificare de tip, organismul notificat furnizează motive detaliate pentru acest refuz."

22.    La anexa nr. 3, punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene păstrează împreună cu documentaţia tehnică copiile de pe certificatele de examinare EC de tip şi de pe completările la acestea o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului echipament sau sistem protector.

In situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a pune la dispoziţie documentaţia tehnică revine persoanei care introduce produsul pe piaţă."

23.   La anexa nr. 4, punctul 1, a doua frază va avea următorul cuprins:

„Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate."

24.    La anexa nr. 5, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Acest modul descrie procedura prin care un producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene verifică şi atestă că echipamentul supus prevederilor pct. 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi respectă cerinţele relevante ale prezentei hotărâri."

25.   La anexa nr. 5, punctul 2, a doua frază va avea următorul cuprins:

„Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie de conformitate."

26.    La anexa nr. 6, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene asigură şi declară că echipamentul în cauză este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi că respectă cerinţele prezentei hotărâri care se aplică acestuia. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate."

27.   La anexa nr. 6, punctul 3, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene păstrează o copie de pe declaraţia de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament. In cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a ţine disponibilă documentaţia tehnică revine persoanei care introduce echipamentul ori sistemul protector pe piaţă."

28.   La anexa nr. 7, punctul 1, a doua frază va avea următorul cuprins:

„Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare produs şi întocmeşte o declaraţie scrisă de conformitate."

29.   Punctele 1 şi 2 din anexa nr. 8 vor avea următorul cuprins:

„1. Modulul descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care îndeplineşte obligaţiile stabilite la pct. 2, asigură şi declară faptul că echipamentele satisfac cerinţele prezentei hotărâri care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament şi întocmeşte în scris o declaraţie de conformitate.

2. Producătorul elaborează documentaţia tehnică descrisă la pct. 3 şi, el sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, o păstrează la dispoziţia organului de control pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului exemplar de echipament.

In cazul în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia păstrării documentaţiei existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piaţă."

30.   La anexa nr. 9, punctul 1, a doua frază va avea următorul cuprins:

„Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplică marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector şi întocmeşte o declaraţie de conformitate."

31. La litera B din anexa nr. 10, prima şi ultima liniuţă vor avea următorul cuprins:

„- denumirea/numele sau marca de identificare şi sediul/adresa producătorului ori reprezentantului său autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;

- identificarea semnatarului care a fost împuternicit să-şi asume   angajamente   în   numele   producătorului   sau reprezentantului său autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 461/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu