E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 458 din 15 august 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 25 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 7 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, elaborate de Banca Nationala a Romaniei, Agentia Nationala pentru Privatizare si Fondul Proprietatii de Stat, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                        PRIM-MINISTRU
                        VICTOR CIORBEA

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               ministrul reformei,
                               Ulm Spineanu

                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Mircea Ciumara

                               p. Ministrul justitiei,
                               Dinu Ianculescu,
                               secretar de stat

                               Guvernatorul Bancii
                               Nationale a Romaniei,
                               Mugur Isarescu

                               Presedintele Agentiei
                               Nationale pentru Privatizare,
                               Valentin M. Ionescu

                               p. Presedintele Fondului
                               Proprietatii de Stat,
                               Bogdan Baltazar

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc componenta, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de privatizare constituite pentru societatile comerciale bancare la care statul este actionar, denumite in continuare societati bancare, infiintate in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, care se privatizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 83/1997, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Comisia de privatizare, constituita prin hotarare a Guvernului pentru fiecare societate bancara, este compusa din 7 membri desemnati dupa cum urmeaza:
    - 2, de catre Banca Nationala a Romaniei;
    - 2, de catre Agentia Nationala pentru Privatizare;
    - 3, de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    (2) Comisia de privatizare alege, prin vot secret, un presedinte din randul membrilor sai; presedintele comisiei de privatizare ales numeste un vicepresedinte din randul membrilor desemnati de catre Banca Nationala a Romaniei. In cazul in care presedintele este ales dintre membrii desemnati de Banca Nationala a Romaniei, vicepresedintele va fi numit din randul celorlalti membri, reprezentand Fondul Proprietatii de Stat sau Agentia Nationala pentru Privatizare, dupa caz.
    (3) Presedintele comisiei de privatizare poate delega vicepresedintelui exercitarea unora dintre atributiile care ii revin.
    (4) Presedintele comisiei de privatizare raspunde de organizarea activitatii desfasurate de comisia de privatizare si o reprezinta in relatiile cu tertii.
    (5) Fiecare institutie nominalizata la alin. (1) desemneaza cate o persoana care-l va inlocui pe titular in caz de indisponibilitate pe o perioada mai lunga de 30 de zile.
    (6) Membrii comisiei de privatizare si persoanele desemnate pentru a-i inlocui se supun prevederilor art. 6 alin. (4)-(6) din lege.
    Art. 3
    Comisia de privatizare ia decizii valabile cu votul a cel putin cinci din numarul membrilor sai.
    Art. 4
    Comisia de privatizare isi inceteaza activitatea la data descarcarii de mandat, la propunerea institutiilor care ii desemneaza ca membri, dupa depunerea si acceptarea de catre aceste institutii a raportului final privind privatizarea respectivei societati bancare.
    Art. 5
    (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepresedintele acesteia, beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita la nivelul salariului corespunzator functiei de consilier al presedintelui societatii bancare supuse privatizarii.
    (2) Presedintele comisiei de privatizare beneficiaza de o indemnizatie lunara, stabilita la nivelul salariului corespunzator functiei de presedinte al societatii bancare supuse privatizarii.
    Art. 6
    (1) Lucrarile comisiei de privatizare se desfasoara la un sediu stabilit de Fondul Proprietatii de Stat, care asigura si secretariatul tehnic, constituit din 2 persoane.
    (2) Membrii secretariatului tehnic primesc o indemnizatie lunara reprezentand 25% din indemnizatia membrilor comisiei de privatizare.
    Art. 7
    Societatea bancara supusa privatizarii are obligatia sa asigure, la solicitarea comisiei de privatizare, informatiile necesare desfasurarii activitatii acesteia.
    Art. 8
    Comisia de privatizare se convoaca de catre presedinte in termen de 3 zile de la nominalizarea acesteia. La prima sedinta a comisiei de privatizare se stabilesc atributiile si responsabilitatile secretariatului tehnic si modul de functionare a acestuia.
    Art. 9
    Comisia constituita pentru privatizarea societatii bancare are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza toate operatiunile legate de privatizarea societatii bancare in conditiile legii, respectand principiile de transparenta, rigoare si obiectivitate;
    b) raspunde de organizarea si de desfasurarea licitatiei pentru selectarea societatii comerciale/firmei specializate care efectueaza raportul de evaluare si studiul de fezabilitate;
    c) elaboreaza caietul de sarcini, in termen de 15 zile de la nominalizarea comisiei de privatizare, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    d) initiaza efectuarea publicitatii pentru selectarea prin licitatie publica deschisa, a societatii comerciale/firmei specializate care va realiza raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii;
    e) indeplineste toate sarcinile care-i revin in desfasurarea licitatiei conform prevederilor Regulamentului de organizare a licitatiei pentru selectarea societatii comerciale/firmei specializate care sa elaboreze raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii, prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
    f) analizeaza raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii, prezentate de societatea comerciala/firma specializata, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora;
    g) se consulta cu Agentia Nationala pentru Privatizare, Banca Nationala a Romaniei si Fondul Proprietatii de Stat si elaboreaza, in baza raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii, propunerea de privatizare ce cuprinde procedeele si metodele de privatizare care se vor utiliza, numarul de actiuni aferente cotelor de capital social care pot fi dobandite de persoanele fizice sau juridice la societatile bancare, precum si termenele de realizare a programului de privatizare;
    h) solicita avizul comun al institutiilor prevazute la art. 8 alin. (1) din lege si supune, spre aprobare, Guvernului propunerea de privatizare;
    i) dupa aprobarea prin hotarare a Guvernului a propunerii de privatizare, dispune, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din lege, publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare a societatii bancare si ale studiului de fezabilitate a privatizarii in cel putin 3 cotidiene de raspandire nationala, precum si in cel putin 3 saptamanale financiare internationale, respectand reglementarile legale din domeniul bancar;
    j) supravegheaza punerea in aplicare a hotararii Guvernului, adoptata in aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, si dispune elaborarea documentatiilor si efectuarea publicitatii, respectand reglementarile legale cu privire la metodele de privatizare;
    k) elaboreaza rapoarte cu privire la evolutia procesului de privatizare a societatii bancare si la rezultatele acestuia, pe care le inainteaza Guvernului, Bancii Nationale a Romaniei, Agentiei Nationale pentru Privatizare si Fondului Proprietatii de Stat. Rapoartele se intocmesc trimestrial, la incheierea fiecarei etape, cat si la finalizarea operatiunii de privatizare pentru care a fost numita;
    l) propune modificarea conditiilor de privatizare a societatii bancare, stabilite prin hotarare a Guvernului, in situatiile in care considera necesar. Propunerea de modificare, avizata de Agentia Nationala pentru Privatizare, Fondul Proprietatii de Stat si Banca Nationala a Romaniei, se supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 10
    In situatia in care, prin hotarare a Guvernului, se aproba ca Fondul Proprietatii de Stat sa detina actiunea nominativa de control la o societate bancara, Fondul Proprietatii de Stat va asigura, prin reprezentantii sai mandatati, modificarea corespunzatoare a statutului si a contractului societatii bancare respective si inscrierea de mentiune a modificarilor la Oficiul Registrului comertului, in cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului.
    Art. 11
    Presedintele comisiei de privatizare va lua masurile necesare respectarii prevederilor art. 14 alin. (1) si (2) din lege.
    Art. 12
    Banca Nationala a Romaniei stabileste care dintre ofertantii participanti la procesul de privatizare a societatii bancare se incadreaza in categoria institutiilor financiar-bancare internationale reputate, prevazuta la art. 14 alin. (1) din lege.
    Art. 13
    (1) Sumele incasate in valuta de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor societatilor bancare care se privatizeaza si care fac obiectul unui contract de vanzare-cumparare vor fi cedate Bancii Nationale a Romaniei pentru rezerva valutara a statului, intr-un termen de cel mult 3 zile de la incasare.
    (2) Banca Nationala a Romaniei deconteaza Fondului Proprietatii de Stat contravaloarea in lei a valutei primite, la cursul valutar anuntat pentru ziua efectuarii incasarii valutei cedate.
    Art. 14
    (1) Fondul Proprietatii de Stat va vira sumele rezultate din vanzarea actiunilor societatilor bancare care se privatizeaza in contul 64.86. - "Disponibil al Fondului special de dezvoltare la dispozitia Guvernului" deschis pe seama Ministerului Finantelor la Banca Nationala a Romaniei, Sucursala Municipiului Bucuresti.
    (2) Sumele se vireaza la data de 25 a lunii pentru realizarile lunii precedente. Nerespectarea acestui termen atrage aplicarea penalizarilor prevazute pentru creantele bugetare.
    Art. 15
    Cheltuielile efectuate pentru functionarea comisiei de privatizare si a secretariatului tehnic, cheltuielile de publicitate, plata serviciilor prestate de societatea comerciala/firma specializata care efectueaza raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea privatizarii societatii bancare se suporta de catre Fondul Proprietatii de Stat, conform art. 26 alin. 2 lit. b) din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997.
    Art. 16
    In situatia in care acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 15 se face din fonduri asigurate prin programul PHARE, termenele prevazute in prezentele norme metodologice referitoare la selectarea societatii comerciale/firmei specializate, care va realiza raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii, se modifica corespunzator prevederilor procedurii PHARE.
    Art. 17
    (1) Agentia Nationala pentru Privatizare controleaza privatizarea societatilor bancare urmarind, in principal, respectarea:
    a) termenelor de realizare a sarcinilor ce revin comisiei de privatizare din prezentele norme metodologice;
    b) prevederilor referitoare la organizarea licitatiei pentru selectarea societatii comerciale/firmei specializate pentru elaborarea raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii;
    c) prevederilor legale referitoare la procedeele si metodele de privatizare.
    (2) Agentia Nationala pentru Privatizare poate propune Guvernului revocarea membrilor comisiei de privatizare in situatia in care constata nerespectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme metodologice.
    Art. 18
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             REGULAMENT
de organizare a licitatiei pentru selectarea societatii comerciale/firmei specializate care sa elaboreze raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii

    1. Selectarea societatii comerciale/firmei specializate pentru elaborarea raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii se efectueaza pe baza de licitatie publica deschisa, cu oferte in plicuri sigilate.
    2. Pot participa la licitatie, in calitate de ofertanti, societati comerciale/firme specializate, persoane juridice romane si straine, cu experienta in evaluarea societatilor bancare si a institutiilor financiare.
    3. Licitatia este organizata de catre comisia de privatizare, constituita pentru societatea bancara care se privatizeaza prin hotarare a Guvernului.
    4. Publicitatea se face de catre organizatorul licitatiei, cu minimum 15 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea ofertelor. Anunturile publicitare vor fi facute in cel putin 3 cotidiene nationale, 2 cotidiene internationale, in reviste de specialitate, precum si in sistem informatic.
    5. Anuntul publicitar contine urmatoarele:
    - obiectul licitatiei;
    - locul, data si ora limita pentru depunerea ofertelor si a documentelor necesare participarii la licitatie;
    - locul, data si ora deschiderii ofertelor;
    - garantia de participare la licitatie;
    - locul de unde se poate obtine caietul de sarcini;
    - persoana de contact: numele, prenumele, numarul de telefon, numarul de fax.
    6. Garantia de participare la licitatie este de 20.000 de dolari S.U.A., sau echivalentul in lei, si se constituie printr-o scrisoare de garantie bancara avand termenul de valabilitate de cel putin 10 zile de la data limita anuntata pentru depunerea ofertelor.
    Caietul de sarcini al licitatiei se poate obtine de cei interesati contra sumei de 100 de dolari S.U.A. sau echivalentul in lei, la cursul valutar al zilei, anuntat de societatea bancara care se privatizeaza.
    Cheltuielile de publicitate a licitatiilor se acopera din sumele incasate in urma vanzarii caietelor de sarcini.
    7. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului, este secreta si se depune, impreuna cu documentele necesare participarii la licitatie, solicitate prin caietul de sarcini, cel mai tarziu cu o ora inainte de ora anuntata pentru deschiderea ofertelor. Ea cuprinde doua componente:
    a) oferta tehnica, cu elemente privind indeplinirea conditiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii, conform caietului de sarcini;
    b) oferta financiara, cu stabilirea pretului pentru prestatia de executat.
    8. Oferta tehnica si oferta financiara se depun la sediul organizatorului licitatiei, in plicuri separate, sigilate si semnate. Pe plic se inscriu:
    - mentiunea ofertei - publica/privata;
    - denumirea ofertantului si sediul acestuia;
    - organizatorul licitatiei si denumirea societatii bancare care se privatizeaza.
    La primirea ofertelor, organizatorul licitatiei verifica mentiunile inscrise pe plic si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.
    9. Ofertele care nu sunt prezentate in termenul limita anuntat nu se iau in considerare.
    10. In situatia in care, la data si la ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, se constata ca s-a depus o singura oferta sau niciuna, se repeta publicitatea pana cand se depun cel putin doua oferte.
    11. La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea ofertelor, comisia de privatizare deschide ofertele tehnice, in prezenta ofertantilor. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica. Comisia de privatizare verifica existenta documentelor necesare participarii la licitatie, solicitate prin caietul de sarcini.
    12. Ofertantii care nu au depus toate documentele solicitate si/sau a caror scrisoare de garantie bancara depusa de acestia nu intruneste conditiile cerute se exclud de la licitatie. Dupa admiterea ofertantilor, comisia de privatizare intocmeste un proces-verbal, semnat de membrii sai si de participantii prezenti.
    13. Analiza si evaluarea ofertelor tehnice se fac de catre comisia de privatizare, in baza grilei de punctaj, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. Rezultatele evaluarii ofertelor tehnice se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.
    14. Comisia de privatizare deschide numai ofertele financiare ale ofertantilor care au obtinut pentru ofertele tehnice cel putin 70% din punctajul maxim al grilei de punctaj. Ofertantii ale caror oferte nu au indeplinit acest barem sunt descalificati. Oferta financiara cu pretul cel mai mic primeste punctajul maxim, iar celelalte oferte financiare primesc un punctaj proportional cu acesta. Punctajul final pentru fiecare oferta se calculeaza considerand o pondere de 80% din punctajul obtinut pentru oferta tehnica si 20% din punctajul obtinut pentru oferta financiara.
    15. Pe baza punctajului final se desemneaza castigatorul licitatiei si se intocmeste procesul-verbal final, semnat de membrii comisiei de privatizare, care trebuie sa cuprinda:
    - lista ofertelor cu denumirea si sediul ofertantilor, valorile ofertelor financiare;
    - lista ofertelor respinse;
    - calculul punctajelor de la ofertele tehnice si financiare si punctajele finale obtinute de ofertanti.
    16. Comisia de privatizare va anunta rezultatele licitatiei in cel mult 3 zile de la data anuntata pentru deschiderea ofertelor, prin afisare la sediul unde a avut loc licitatia. La cererea oricarui ofertant, se poate comunica in scris rezultatul licitatiei.
    Ofertantului castigator i se notifica urmatoarele:
    - adjudecarea ofertei;
    - invitatia de a semna contractul de prestari servicii;
    - termenul de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara, stabilit de comisia de privatizare.
    17. Ofertantii participanti pot depune contestatii in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatului licitatiei. Solutionarea contestatiilor se face de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, in termen de 2 zile de la depunerea acestora.
    18. Castigatorul licitatiei semneaza contractul de prestari servicii cu Fondul Proprietatii de Stat, in termen de cel mult 7 zile de la data notificarii, oferta tehnica si financiara fiind anexe ale acestui contract. Nesemnarea in termen a contractului de prestari servicii, din vina castigatorului licitatiei, conduce la executarea scrisorii de garantie bancara si la reluarea procedurii de licitatie.
    19. In termen de 3 zile de la data anuntarii rezultatelor licitatiei, comisia de privatizare va dispune restituirea scrisorilor de garantie bancara pentru ofertantii necastigatori.
    20. Societatea bancara care se privatizeaza are obligatia sa puna la dispozitia castigatorului licitatiei datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare a societatii bancare si a raportului de fezabilitate a privatizarii.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                             CAIET DE SARCINI
                              Continut-cadru

    Caietul de sarcini are ca obiect prezentarea:
    - societatii bancare care se privatizeaza in baza legii;
    - sarcinilor ce-i revin societatii comerciale/firmei specializate care realizeaza raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii;
    - conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca societatea comerciala/firma specializata privind capacitatea de executare a raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii.
    I. Prezentarea societatii bancare:
    1. Istoric.
    2. Constituire
       - infiintata in baza ..................
       - capitalul social (valoarea si numarul de actiuni, valoarea nominala a actiunii)
       - structura actionariatului.
    3. Descrierea retelei teritoriale
       - numarul sucursalelor, filialelor si agentiilor.
    4. Patrimoniul
       - terenuri
       - cladiri
       - investitii in curs (valoare, studiu de executie).
    5. Structura capitalului propriu
       - cota procentuala a capitalului social
       - cota procentuala a rezervelor
       - cota procentuala a altor fonduri (prima de emisiune etc.).
    6. Produse si servicii - Etapele diversificarii gamei de produse si servicii
       - credite pentru agenti economici si populatie, in lei si in valuta
       - depozite, certificate de depozit, in lei si in valuta, pentru persoane
         fizice si juridice
       - tranzactii spot si arbitraje valutare
       - intermediere si schimburi valutare
       - operatiuni de incasare si plati in lei si in valuta
       - emiteri de garantii bancare
       - factoring international
       - servicii de consultanta privind expertize tehnice, evaluari
       patrimoniale, analize-diagnostic, studii de fezabilitate, rapoarte de
       restructurare a activitatilor societatilor comerciale
       - operatiuni cu carti de credit.
    7. Baze de clienti
       - numarul clientilor persoane fizice romane si straine
       - numarul clientilor persoane juridice, de stat si private, romane, mixte si straine
       - numarul bancilor corespondente
       - membri ai retelei internationale de comunicatii financiar-bancare SWIFT
       - membri la alte institutii financiare internationale
       - linii de lucru FOREX acordate de bancile de prim rang din lume.
    8. Managementul si structura de personal
       - presedinte si vicepresedinti
       - consiliul de administratie
       - comitetul de directie
       - structura organizatorica
       - structura personalului in functie de nivelul de pregatire profesionala,
       varsta si sex.
    9. Program de pregatire, testari ale personalului.
    10. Centre de perfectionare proprii ale societatii bancare.

    II. Sarcinile societatii comerciale/firmei specializate:
    A. Raportul de evaluare a societatii bancare
    1. - Analiza-diagnostic
    1.1. Diagnostic juridic
    Atestarea dreptului de proprietate - cladiri, terenuri, investitii in curs.
    1.2. Analiza activitatii societatii bancare:
       - gama de produse si servicii prestate;
       - piata financiar-bancara in care isi desfasoara activitatea;
       - activitatea de creditare;
       - politica de creditare;
       - urmarirea, derularea si recuperarea creditelor;
       - calitatea portofoliului de credite detinut;
       - sistemul informatic;
       - strategia de dezvoltare;
       - reteaua teritoriala;
       - reteaua de banci corespondente;
       - situatia si performantele financiare (se anexeaza ultimul bilant
       contabil);
       - alte aspecte considerate necesare.
    Analiza financiara a societatii bancare trebuie sa aiba in vedere criterii de performanta bancara, cum sunt:
      - organizare, management, forta de munca.
    Analiza-diagnostic va permite stabilirea:
      - punctelor tari;
      - punctelor slabe;
      - tendintelor de dezvoltare a activitatii societatii bancare.
    2. Evaluarea patrimoniala.
    3. Evaluarea financiara, prin metode consacrate si specifice domeniului financiar-bancar.
    4. Propunerea de pret.
    B. Studiul de fezabilitate a privatizarii societatii bancare
    1. Memorandum de prezentare a societatii bancare, care va contine informatii si date sumare din raportul de evaluare a societatii bancare.
    2. Valoarea neta contabila.
    3. Rulajul contului "Capital social" de la infiintare pana la data intocmirii studiului de fezabilitate a privatizarii.
    4. Concluziile rezultate din analiza-diagnostic din raportul de evaluare a societatii bancare.
    5. Oportunitatile de privatizare si modalitatile de punere in practica a acestora, in aplicarea Legii nr. 83/1997:
    a) procesul si metoda/metodele de privatizare, care sunt indicate a fi utilizate;
    b) structura optima a actionariatului care trebuie sa rezulte dupa privatizare;
    c) numarul maxim de actiuni (si cota lor, din total), care poate fi dobandit de catre persoanele fizice si/sau juridice;
    d) numarul maxim de actiuni, care poate fi oferit spre privatizare, intr-o etapa;
    e) numarul maxim de actiuni, care va fi rezervat statului, in conditiile art. 5 din lege;
    f) categoriile de actiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune si a pretului de vanzare, in cazul in care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinatie a acestuia cu vanzarea de actiuni de catre Fondul Proprietatii de Stat;
    g) termenele propuse pentru realizarea programului de privatizare.
    6. Identificarea tendintelor care ar putea afecta desfasurarea privatizarii societatii bancare.
    7. Estimarea volumului necesar de investitii pentru restructurarea societatii bancare.
    8. Eficienta privatizarii si restructurarii societatii bancare.
    9. Regimul dividendelor potentiale impreuna cu riscurile asociate.
    III. Evaluarea capacitatii ofertantului
    Prin oferta prezentata, consultantul va trebui sa demonstreze ca este capabil:
    - sa formeze o echipa adaptata la specificul cadrului legislativ si al mediului economic romanesc;
    - sa aiba experienta in domeniul evaluarii, al elaborarii studiilor de fezabilitate si privatizarii societatilor bancare din tarile occidentale, din Europa Centrala si de Est;
    - sa asigure logistica necesara organizarii, in cele mai bune conditii, a derularii contractului de prestari servicii.
    IV. Componenta echipei de lucru
    Numarul si componenta echipei de lucru, persoane fizice si juridice, vor fi stabilite de societatea comerciala/firma specializata ofertanta.
    Cerintele pentru membrii echipei de lucru:
    1. Conducatorul echipei:
    - capacitate manageriala specifica proiectului;
    - experienta in evaluarea si restructurarea societatilor bancare din tarile occidentale si din Europa Centrala si de Est.
    2. Echipa de lucru:
    - experienta
    - capacitate de adaptare socio-culturala la un mediu cultural diferit si abilitate de a comunica cu oficialitatile.
    Echipa trebuie sa aiba in componenta sa specialisti care au participat la privatizarea unor societati bancare din alte tari sau sa aiba experienta intr-o firma de "investment banking" de minimum 5 ani.
    V. Documente necesare participarii la licitatie
    Pentru a fi acceptati sa participe la licitatie, ofertantii trebuie sa depuna, la locul, data si ora limita stabilita in anuntul publicitar, urmatoarele documente:
    - fisa de informatii privind ofertantul;
    - copie de pe certificatul de inmatriculare a ofertantului;
    - declaratie de participare, semnata de ofertant;
    - scrisoare de garantie bancara;
    - oferta tehnica, ce va dovedi calitatile si capacitatile ofertantului solicitate prin caietul de sarcini;
    - oferta financiara.
    Oferta tehnica si oferta financiara vor fi redactate in limba romana si vor fi prezentate in 7 copii fiecare.
    VI. Finalizarea licitatiei
    Rezultatele licitatiei vor fi afisate la sediul unde a avut loc licitatia.
    Semnarea contractului de prestari servicii se face in termen de 7 zile de la comunicarea castigatorului licitatiei.
    Derularea contractului de prestari servicii incepe dupa 3 zile de la data semnarii acestuia.
    Contractul de prestari servicii va prevedea ca durata de executare a raportului de evaluare a societatii bancare si a studiului de fezabilitate a privatizarii sa fie de cel mult 50 de zile de la semnarea contractului.
    Raportul de evaluare a societatii bancare si studiul de fezabilitate a privatizarii vor fi prezentate in 7 copii redactate in limba romana si un exemplar in limba engleza.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             GRILA DE PUNCTAJ
                   pentru evaluarea ofertei tehnice

    1. Analiza obiectivelor cuprinse in
       caietul de sarcini
                                              maximum 50 de puncte
    - modul de abordare a obiectivelor (timp
    pentru culegerea si prelucrarea datelor,
    redactarea materialului);
    - aprecierea metodelor de evaluare propuse;
    - aprecierea procedurilor si a metodelor de
    privatizare cuprinse in studiul de
    fezabilitate a privatizarii;
    - suport logistic si organizatoric;
    - colaborare cu alte firme;
    - durata de realizare a rapoartelor.
    2. Experienta societatii comerciale/firmei
    specializate in domeniul evaluarii
    societatii bancare si al elaborarii de
    studii de fezabilitate a privatizarii        maximum 15 puncte
    - in tari din Europa Centrala si de Est;
    - in tari occidentale.
    3. Echipa propusa de consultant
                                              maximum 20 de puncte
    Seful echipei:
    - pregatire si experienta generala;
    - experienta in evaluarea institutiilor
    financiare si a societatilor bancare;
    Membrii echipei:
    - pregatire si experienta generala;
    - experienta in evaluarea institutiilor
    financiare si a societatilor bancare;
    - experienta intr-o firma de
    "investment banking".
    4. Marimea si recunoasterea internationala
     a societatii comerciale/firmei ofertante
                                                 maximum 15 puncte
    - cifra de afaceri
    - numarul de tari in care opereaza (filiale)
    - pozitia in clasamentul mondial de
     specialitate.
                                              TOTAL: 100 de puncte

    NOTA:
    Comisia de privatizare va stabili defalcarea, in cadrul fiecarui punct, a punctajului maxim prevazut pentru punctul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 458/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 458 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 458/1997
Hotărârea 1208 2004
privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
Hotărârea 746 2004
privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
Hotărârea 119 2000
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
Hotărârea 522 1999
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
Hotărârea 776 1998
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
Hotărârea 428 1998
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Comerciale "Banca Romana pentru Dezvoltare" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu