Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 15 august 1997

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor


SmartCity3

de invatamant
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 209 din 27 august 1997

    In temeiul art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale vor lua masurile necesare in vederea aplicarii acestor norme.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul educatiei nationale,
                        Eugen Constantin Izbasoiu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa incadreze absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor comunica directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti numarul de absolventi necesari pe categorii profesionale (absolventi ai invatamantului profesional, special, liceal, postliceal si superior), profiluri, meserii si specializari.
    (2) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti vor centraliza posturile pe profilurile, meseriile si specializarile pe care urmeaza sa fie incadrati absolventii si vor afisa listele respective.
    (3) Pentru absolventii institutiilor de invatamant preuniversitar, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate de catre directiile generale de munca si protectie sociala inspectoratelor scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, care vor informa unitatile scolare subordonate.
    (4) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi inaintate de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care le va centraliza si le va transmite Ministerului Educatiei Nationale.
    Ministerul Educatiei Nationale va asigura transmiterea si afisarea acestor liste fiecarei unitati de invatamant superior, in raport cu profilul acesteia si cu specificul locurilor de munca.
    Art. 2
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor incheia cu directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti o conventie prin care se stabilesc numarul de absolventi si conditiile in care urmeaza sa-i incadreze.
    (2) Conventia se va incheia in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Art. 3
    (1) Incadrarea absolventilor se face pe posturi vacante nou-create ori care s-au eliberat prin desfacerea contractelor individuale de munca.
    (2) Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica, daca posturile au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de munca pe motivul reducerii personalului, in conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
    Art. 4
    Plata sumelor corespunzatoare numarului de absolventi de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, precum si cheltuielile ocazionate de recalificarea acestora se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, constituit conform Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi cu contract de munca pe durata nedeterminata primesc pe o perioada de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolventii proveniti din randul persoanelor handicapate, pentru fiecare absolvent, o suma lunara in cuantum de 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajarii prin contractul individual de munca.
    (2) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se va reduce proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna.
    (3) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
    (4) Prevederile de la alin. (1) nu se aplica absolventilor pe perioadele cand acestia se afla in concediu de boala sau fara plata.
    Art. 6
    (1) Sunt considerate persoane handicapate, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, persoanele prevazute de art. 1 alin. (1) si (2), precum si de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, indiferent de gradul de invaliditate.
    (2) Incadrarea in categoria de persoane handicapate se face de catre organele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/1992.
    Art. 7
    In vederea verificarii sumelor necesare pentru plata absolventilor de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, angajatorii vor depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti un tabel nominal intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme, pana la data de 20 a lunii urmatoare lunii de plata.
    Art. 8
    Sumele corespunzatoare platii absolventilor de invatamant incadrati vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj. In cazul in care suma necesara acoperirii platilor absolventilor va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei mentionate la art. 7.
    Art. 9
    In vederea organizarii cursurilor de recalificare, persoanele juridice vor prezenta la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
    - motivarea necesitatii efectuarii cursului pentru asigurarea reconversiei profesionale a absolventilor ca urmare a modificarii structurii pe meserii sau pe specialitati a personalului, impusa de dezvoltarea sau de schimbarea procesului de productie;
    - tabel nominal cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare, intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 10
    Organizarea cursurilor de recalificare se face in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.
    Art. 11
    Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de recalificarea absolventilor in perioada celor 3 ani de la angajare, persoanele juridice vor depune documentatia elaborata in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme, la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la finalizarea cursului.
    Art. 12
    Angajatorii vor depune lunar la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe langa declaratia prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997, si un tabel intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Art. 13
    Angajatorii vor pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale datele privind cheltuielile efectuate pentru salarizarea si recalificarea absolventilor si documentele necesare verificarii indeplinirii obligatiei de mentinere a contractelor individuale de munca pe perioada de 3 ani.
    Art. 14
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1

    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    Directia Generala de Munca si Protectie Sociala

    Judetul .................

                         CONVENTIA Nr. ......
    incheiata astazi .......... intre:

    Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ..........., reprezentata prin ............, avand functia de ........, pe de o parte, si persoana juridica (fizica) ........., reprezentata de ........., avand functia de ........., numita angajator, pe de alta parte, convin urmatoarele:
    1. Angajatorul ............... va incheia contracte individuale de munca pe durata nedeterminata pentru un numar de ..................... absolventi.
    2. Angajatorul se obliga sa mentina contractele individuale de munca ale absolventilor pe o perioada de minimum 3 ani de la data incheierii acestora.
    3. Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............. sau a municipiului Bucuresti se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant.

                                       Angajator,
    Director general,             persoana juridica (fizica),

    ANEXA 2

    Judetul: .............
    Persoana juridica (fizica): ............
    Sediul/adresa: ...............
    Cont banca: ..................
    Cod fiscal: ..................
    Telefon: .....................

                          TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant angajati in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

                   Luna ........... anul ...........

     Numarul de ore corespunzator programului normal de lucru din luna pentru care se face plata ...................

     --------------------------------------------------
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    | A |    B    | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | 0 |    A    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
    |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |   |TOTAL,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |din care:|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |1. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |2. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
     -------------------------------------------------

                        Angajator,
                  persoana juridica (fizica),

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Nr. crt.
    B: Numele si prenumele
    C: Anul absolvirii
       Nr. diplomei (adeverintei)
    D: Data angajarii
       Nr. actului de studii
       Forma de invatamant
    E: Functia, meseria
    F: Salariul de baza brut la data angajarii
    G: Salariul de baza net la data angajarii
    H: Salariul orar net - col. 5/nr. ore lucrate
    I: Nr. ore efectiv lucrate de absolvent
    J: Salariul corespunzator orelor efectiv lucrate - col. 6 x col. 7
    K: Cuantumul de 70% din col. 8


    ANEXA 3

    Judetul: .............................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ...............................
    Cont banca: .....................
    Cod fiscal: ........................
    Telefon: ............................

                           TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
 ---------------------------------------------------------
|Nr. |  Forma de invatamant   | B | C | D | E | F | G | H |
|crt.|  absolvita             |   |   |   |   |   |   |   |
 ---------------------------------------------------------
| 0  |          A             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 ---------------------------------------------------------
     I. Absolventi cu studii
        superioare
 1.  ........................
 2.  ........................
 3.  ........................
     II. Absolventi de colegiu
 1.  .........................
 2.  .........................
 3.  .........................
     III. Absolventi de scoli
          postliceale
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     IV. Absolventi cu studii
         medii
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     V. Absolventi de scoli
        profesionale
 1.  ...........................
 2.  ...........................
 3.  ...........................
---------------------------------------------------------
     TOTAL:
---------------------------------------------------------

                         Angajator,

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    B: Nr.
    C: Data angajarii
    D: Meseria, specialitatea
    E: Meseria, specializarea in care se recalifica
    F: Data inceperii cursului
    G: Durata cursului
    H: Cheltuieli preliminate pe cursant

    ANEXA Nr. 4

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ....................
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care au finalizat cursul de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 in meseria sau specializarea de ......................
    - data inceperii cursului ........................
    - data incheierii cursului .......................
    - durata (luni) ..................................
    - numarul de cursanti ............................
    - cheltuieli pe cursant ..........................
    - cheltuieli totale curs*) .......................

     -------------------------------------
    | Nr. crt.  |     Numele si prenumele |
    |-----------|-------------------------|
    |   0       |             A           |
    |-----------|-------------------------|
    |   1.      | ...............         |
    |-----------|-------------------------|
    |   2.      |.................        |
    |-----------|-------------------------|
    |           |  TOTAL:                 |
    |-----------|-------------------------|

               Angajator,

-------------
    *) Angajatorul va pune la dispozitie directiei generale de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti actele privind efectuarea cheltuielilor pentru realizarea cursului.

    ANEXA 5

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul/adresa ..............
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant superior angajati in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997

                  Conventia nr. .......
                Luna ........ anul .......

 -------------------------------------------------------
|    |          |          |              | Motivul     |
|    |          |          |              | desfacerii  |
|    |          |          |              | contractului|
|    |          |          |              | individual  |
|    |          |          |              | de munca,   |
|    |          |          |              | conform     |
| Nr.| Numele si| Data     | Semnatura*)  | Codului     |
|crt.| prenumele| angajarii| absolventului| muncii      |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
| 0  |    2     |    3     |       4      |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
    *) Absolventul va atesta prin semnatura faptul ca a incasat salariul de baza, stabilit prin contractul individual de munca.

                     Angajator,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu