Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 15 august 1997

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor


SmartCity3

de invatamant
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 209 din 27 august 1997

    In temeiul art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale vor lua masurile necesare in vederea aplicarii acestor norme.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul educatiei nationale,
                        Eugen Constantin Izbasoiu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa incadreze absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor comunica directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti numarul de absolventi necesari pe categorii profesionale (absolventi ai invatamantului profesional, special, liceal, postliceal si superior), profiluri, meserii si specializari.
    (2) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti vor centraliza posturile pe profilurile, meseriile si specializarile pe care urmeaza sa fie incadrati absolventii si vor afisa listele respective.
    (3) Pentru absolventii institutiilor de invatamant preuniversitar, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate de catre directiile generale de munca si protectie sociala inspectoratelor scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, care vor informa unitatile scolare subordonate.
    (4) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi inaintate de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care le va centraliza si le va transmite Ministerului Educatiei Nationale.
    Ministerul Educatiei Nationale va asigura transmiterea si afisarea acestor liste fiecarei unitati de invatamant superior, in raport cu profilul acesteia si cu specificul locurilor de munca.
    Art. 2
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor incheia cu directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti o conventie prin care se stabilesc numarul de absolventi si conditiile in care urmeaza sa-i incadreze.
    (2) Conventia se va incheia in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Art. 3
    (1) Incadrarea absolventilor se face pe posturi vacante nou-create ori care s-au eliberat prin desfacerea contractelor individuale de munca.
    (2) Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica, daca posturile au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de munca pe motivul reducerii personalului, in conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
    Art. 4
    Plata sumelor corespunzatoare numarului de absolventi de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, precum si cheltuielile ocazionate de recalificarea acestora se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, constituit conform Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi cu contract de munca pe durata nedeterminata primesc pe o perioada de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolventii proveniti din randul persoanelor handicapate, pentru fiecare absolvent, o suma lunara in cuantum de 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajarii prin contractul individual de munca.
    (2) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se va reduce proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna.
    (3) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
    (4) Prevederile de la alin. (1) nu se aplica absolventilor pe perioadele cand acestia se afla in concediu de boala sau fara plata.
    Art. 6
    (1) Sunt considerate persoane handicapate, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, persoanele prevazute de art. 1 alin. (1) si (2), precum si de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, indiferent de gradul de invaliditate.
    (2) Incadrarea in categoria de persoane handicapate se face de catre organele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/1992.
    Art. 7
    In vederea verificarii sumelor necesare pentru plata absolventilor de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, angajatorii vor depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti un tabel nominal intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme, pana la data de 20 a lunii urmatoare lunii de plata.
    Art. 8
    Sumele corespunzatoare platii absolventilor de invatamant incadrati vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj. In cazul in care suma necesara acoperirii platilor absolventilor va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei mentionate la art. 7.
    Art. 9
    In vederea organizarii cursurilor de recalificare, persoanele juridice vor prezenta la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
    - motivarea necesitatii efectuarii cursului pentru asigurarea reconversiei profesionale a absolventilor ca urmare a modificarii structurii pe meserii sau pe specialitati a personalului, impusa de dezvoltarea sau de schimbarea procesului de productie;
    - tabel nominal cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare, intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 10
    Organizarea cursurilor de recalificare se face in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.
    Art. 11
    Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de recalificarea absolventilor in perioada celor 3 ani de la angajare, persoanele juridice vor depune documentatia elaborata in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme, la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la finalizarea cursului.
    Art. 12
    Angajatorii vor depune lunar la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe langa declaratia prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997, si un tabel intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Art. 13
    Angajatorii vor pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale datele privind cheltuielile efectuate pentru salarizarea si recalificarea absolventilor si documentele necesare verificarii indeplinirii obligatiei de mentinere a contractelor individuale de munca pe perioada de 3 ani.
    Art. 14
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1

    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    Directia Generala de Munca si Protectie Sociala

    Judetul .................

                         CONVENTIA Nr. ......
    incheiata astazi .......... intre:

    Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ..........., reprezentata prin ............, avand functia de ........, pe de o parte, si persoana juridica (fizica) ........., reprezentata de ........., avand functia de ........., numita angajator, pe de alta parte, convin urmatoarele:
    1. Angajatorul ............... va incheia contracte individuale de munca pe durata nedeterminata pentru un numar de ..................... absolventi.
    2. Angajatorul se obliga sa mentina contractele individuale de munca ale absolventilor pe o perioada de minimum 3 ani de la data incheierii acestora.
    3. Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............. sau a municipiului Bucuresti se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant.

                                       Angajator,
    Director general,             persoana juridica (fizica),

    ANEXA 2

    Judetul: .............
    Persoana juridica (fizica): ............
    Sediul/adresa: ...............
    Cont banca: ..................
    Cod fiscal: ..................
    Telefon: .....................

                          TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant angajati in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

                   Luna ........... anul ...........

     Numarul de ore corespunzator programului normal de lucru din luna pentru care se face plata ...................

     --------------------------------------------------
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    | A |    B    | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | 0 |    A    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
    |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |   |TOTAL,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |din care:|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |1. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |2. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
     -------------------------------------------------

                        Angajator,
                  persoana juridica (fizica),

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Nr. crt.
    B: Numele si prenumele
    C: Anul absolvirii
       Nr. diplomei (adeverintei)
    D: Data angajarii
       Nr. actului de studii
       Forma de invatamant
    E: Functia, meseria
    F: Salariul de baza brut la data angajarii
    G: Salariul de baza net la data angajarii
    H: Salariul orar net - col. 5/nr. ore lucrate
    I: Nr. ore efectiv lucrate de absolvent
    J: Salariul corespunzator orelor efectiv lucrate - col. 6 x col. 7
    K: Cuantumul de 70% din col. 8


    ANEXA 3

    Judetul: .............................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ...............................
    Cont banca: .....................
    Cod fiscal: ........................
    Telefon: ............................

                           TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
 ---------------------------------------------------------
|Nr. |  Forma de invatamant   | B | C | D | E | F | G | H |
|crt.|  absolvita             |   |   |   |   |   |   |   |
 ---------------------------------------------------------
| 0  |          A             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 ---------------------------------------------------------
     I. Absolventi cu studii
        superioare
 1.  ........................
 2.  ........................
 3.  ........................
     II. Absolventi de colegiu
 1.  .........................
 2.  .........................
 3.  .........................
     III. Absolventi de scoli
          postliceale
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     IV. Absolventi cu studii
         medii
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     V. Absolventi de scoli
        profesionale
 1.  ...........................
 2.  ...........................
 3.  ...........................
---------------------------------------------------------
     TOTAL:
---------------------------------------------------------

                         Angajator,

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    B: Nr.
    C: Data angajarii
    D: Meseria, specialitatea
    E: Meseria, specializarea in care se recalifica
    F: Data inceperii cursului
    G: Durata cursului
    H: Cheltuieli preliminate pe cursant

    ANEXA Nr. 4

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ....................
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care au finalizat cursul de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 in meseria sau specializarea de ......................
    - data inceperii cursului ........................
    - data incheierii cursului .......................
    - durata (luni) ..................................
    - numarul de cursanti ............................
    - cheltuieli pe cursant ..........................
    - cheltuieli totale curs*) .......................

     -------------------------------------
    | Nr. crt.  |     Numele si prenumele |
    |-----------|-------------------------|
    |   0       |             A           |
    |-----------|-------------------------|
    |   1.      | ...............         |
    |-----------|-------------------------|
    |   2.      |.................        |
    |-----------|-------------------------|
    |           |  TOTAL:                 |
    |-----------|-------------------------|

               Angajator,

-------------
    *) Angajatorul va pune la dispozitie directiei generale de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti actele privind efectuarea cheltuielilor pentru realizarea cursului.

    ANEXA 5

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul/adresa ..............
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant superior angajati in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997

                  Conventia nr. .......
                Luna ........ anul .......

 -------------------------------------------------------
|    |          |          |              | Motivul     |
|    |          |          |              | desfacerii  |
|    |          |          |              | contractului|
|    |          |          |              | individual  |
|    |          |          |              | de munca,   |
|    |          |          |              | conform     |
| Nr.| Numele si| Data     | Semnatura*)  | Codului     |
|crt.| prenumele| angajarii| absolventului| muncii      |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
| 0  |    2     |    3     |       4      |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
    *) Absolventul va atesta prin semnatura faptul ca a incasat salariul de baza, stabilit prin contractul individual de munca.

                     Angajator,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu