Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 456 din 15 august 1997

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor


SmartCity3

de invatamant
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 209 din 27 august 1997

    In temeiul art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale vor lua masurile necesare in vederea aplicarii acestor norme.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        p. Ministrul educatiei nationale,
                        Eugen Constantin Izbasoiu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa incadreze absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor comunica directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti numarul de absolventi necesari pe categorii profesionale (absolventi ai invatamantului profesional, special, liceal, postliceal si superior), profiluri, meserii si specializari.
    (2) Directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti vor centraliza posturile pe profilurile, meseriile si specializarile pe care urmeaza sa fie incadrati absolventii si vor afisa listele respective.
    (3) Pentru absolventii institutiilor de invatamant preuniversitar, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate de catre directiile generale de munca si protectie sociala inspectoratelor scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, care vor informa unitatile scolare subordonate.
    (4) Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi inaintate de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care le va centraliza si le va transmite Ministerului Educatiei Nationale.
    Ministerul Educatiei Nationale va asigura transmiterea si afisarea acestor liste fiecarei unitati de invatamant superior, in raport cu profilul acesteia si cu specificul locurilor de munca.
    Art. 2
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 vor incheia cu directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti o conventie prin care se stabilesc numarul de absolventi si conditiile in care urmeaza sa-i incadreze.
    (2) Conventia se va incheia in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Art. 3
    (1) Incadrarea absolventilor se face pe posturi vacante nou-create ori care s-au eliberat prin desfacerea contractelor individuale de munca.
    (2) Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica, daca posturile au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de munca pe motivul reducerii personalului, in conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
    Art. 4
    Plata sumelor corespunzatoare numarului de absolventi de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, precum si cheltuielile ocazionate de recalificarea acestora se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, constituit conform Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Persoanele fizice sau juridice care incadreaza absolventi cu contract de munca pe durata nedeterminata primesc pe o perioada de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolventii proveniti din randul persoanelor handicapate, pentru fiecare absolvent, o suma lunara in cuantum de 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajarii prin contractul individual de munca.
    (2) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se va reduce proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna.
    (3) Suma lunara reprezentand 70% din salariul de baza net stabilit la data angajarii se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
    (4) Prevederile de la alin. (1) nu se aplica absolventilor pe perioadele cand acestia se afla in concediu de boala sau fara plata.
    Art. 6
    (1) Sunt considerate persoane handicapate, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, persoanele prevazute de art. 1 alin. (1) si (2), precum si de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile ulterioare, indiferent de gradul de invaliditate.
    (2) Incadrarea in categoria de persoane handicapate se face de catre organele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/1992.
    Art. 7
    In vederea verificarii sumelor necesare pentru plata absolventilor de invatamant incadrati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, angajatorii vor depune la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti un tabel nominal intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme, pana la data de 20 a lunii urmatoare lunii de plata.
    Art. 8
    Sumele corespunzatoare platii absolventilor de invatamant incadrati vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj. In cazul in care suma necesara acoperirii platilor absolventilor va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei mentionate la art. 7.
    Art. 9
    In vederea organizarii cursurilor de recalificare, persoanele juridice vor prezenta la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
    - motivarea necesitatii efectuarii cursului pentru asigurarea reconversiei profesionale a absolventilor ca urmare a modificarii structurii pe meserii sau pe specialitati a personalului, impusa de dezvoltarea sau de schimbarea procesului de productie;
    - tabel nominal cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare, intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme.
    Art. 10
    Organizarea cursurilor de recalificare se face in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.
    Art. 11
    Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de recalificarea absolventilor in perioada celor 3 ani de la angajare, persoanele juridice vor depune documentatia elaborata in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme, la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la finalizarea cursului.
    Art. 12
    Angajatorii vor depune lunar la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe langa declaratia prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997, si un tabel intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Art. 13
    Angajatorii vor pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale datele privind cheltuielile efectuate pentru salarizarea si recalificarea absolventilor si documentele necesare verificarii indeplinirii obligatiei de mentinere a contractelor individuale de munca pe perioada de 3 ani.
    Art. 14
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1

    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    Directia Generala de Munca si Protectie Sociala

    Judetul .................

                         CONVENTIA Nr. ......
    incheiata astazi .......... intre:

    Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ..........., reprezentata prin ............, avand functia de ........, pe de o parte, si persoana juridica (fizica) ........., reprezentata de ........., avand functia de ........., numita angajator, pe de alta parte, convin urmatoarele:
    1. Angajatorul ............... va incheia contracte individuale de munca pe durata nedeterminata pentru un numar de ..................... absolventi.
    2. Angajatorul se obliga sa mentina contractele individuale de munca ale absolventilor pe o perioada de minimum 3 ani de la data incheierii acestora.
    3. Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............. sau a municipiului Bucuresti se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant.

                                       Angajator,
    Director general,             persoana juridica (fizica),

    ANEXA 2

    Judetul: .............
    Persoana juridica (fizica): ............
    Sediul/adresa: ...............
    Cont banca: ..................
    Cod fiscal: ..................
    Telefon: .....................

                          TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant angajati in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant

                   Luna ........... anul ...........

     Numarul de ore corespunzator programului normal de lucru din luna pentru care se face plata ...................

     --------------------------------------------------
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    | A |    B    | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
    |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | 0 |    A    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
    |-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |   |TOTAL,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |   |din care:|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |1. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
    |2. | ....... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
     -------------------------------------------------

                        Angajator,
                  persoana juridica (fizica),

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Nr. crt.
    B: Numele si prenumele
    C: Anul absolvirii
       Nr. diplomei (adeverintei)
    D: Data angajarii
       Nr. actului de studii
       Forma de invatamant
    E: Functia, meseria
    F: Salariul de baza brut la data angajarii
    G: Salariul de baza net la data angajarii
    H: Salariul orar net - col. 5/nr. ore lucrate
    I: Nr. ore efectiv lucrate de absolvent
    J: Salariul corespunzator orelor efectiv lucrate - col. 6 x col. 7
    K: Cuantumul de 70% din col. 8


    ANEXA 3

    Judetul: .............................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ...............................
    Cont banca: .....................
    Cod fiscal: ........................
    Telefon: ............................

                           TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care urmeaza a fi pregatiti prin cursuri de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997
 ---------------------------------------------------------
|Nr. |  Forma de invatamant   | B | C | D | E | F | G | H |
|crt.|  absolvita             |   |   |   |   |   |   |   |
 ---------------------------------------------------------
| 0  |          A             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 ---------------------------------------------------------
     I. Absolventi cu studii
        superioare
 1.  ........................
 2.  ........................
 3.  ........................
     II. Absolventi de colegiu
 1.  .........................
 2.  .........................
 3.  .........................
     III. Absolventi de scoli
          postliceale
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     IV. Absolventi cu studii
         medii
 1.  ..........................
 2.  ..........................
 3.  ..........................
     V. Absolventi de scoli
        profesionale
 1.  ...........................
 2.  ...........................
 3.  ...........................
---------------------------------------------------------
     TOTAL:
---------------------------------------------------------

                         Angajator,

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    B: Nr.
    C: Data angajarii
    D: Meseria, specialitatea
    E: Meseria, specializarea in care se recalifica
    F: Data inceperii cursului
    G: Durata cursului
    H: Cheltuieli preliminate pe cursant

    ANEXA Nr. 4

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul: ....................
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care au finalizat cursul de recalificare in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 in meseria sau specializarea de ......................
    - data inceperii cursului ........................
    - data incheierii cursului .......................
    - durata (luni) ..................................
    - numarul de cursanti ............................
    - cheltuieli pe cursant ..........................
    - cheltuieli totale curs*) .......................

     -------------------------------------
    | Nr. crt.  |     Numele si prenumele |
    |-----------|-------------------------|
    |   0       |             A           |
    |-----------|-------------------------|
    |   1.      | ...............         |
    |-----------|-------------------------|
    |   2.      |.................        |
    |-----------|-------------------------|
    |           |  TOTAL:                 |
    |-----------|-------------------------|

               Angajator,

-------------
    *) Angajatorul va pune la dispozitie directiei generale de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti actele privind efectuarea cheltuielilor pentru realizarea cursului.

    ANEXA 5

    Judetul: ...................
    Persoana juridica: ....................
    Sediul/adresa ..............
    Cont banca: ................
    Cod fiscal:.................
    Telefon: ...................

                      TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant superior angajati in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997

                  Conventia nr. .......
                Luna ........ anul .......

 -------------------------------------------------------
|    |          |          |              | Motivul     |
|    |          |          |              | desfacerii  |
|    |          |          |              | contractului|
|    |          |          |              | individual  |
|    |          |          |              | de munca,   |
|    |          |          |              | conform     |
| Nr.| Numele si| Data     | Semnatura*)  | Codului     |
|crt.| prenumele| angajarii| absolventului| muncii      |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
| 0  |    2     |    3     |       4      |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|    |          |          |              |             |
|----|----------|----------|--------------|-------------|
    *) Absolventul va atesta prin semnatura faptul ca a incasat salariul de baza, stabilit prin contractul individual de munca.

                     Angajator,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 456/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 456 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu