Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.427 din 27.05.2020

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03 iunie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La punctul 4.1.a), b)1, după paragraful final al subpunctului 4 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: În cazul în care emisiunea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în valută a fost adjudecată cu o rată a discontului negativă, diferenţa dintre valoarea nominală totală adjudecată şi volumul total al cererii adjudecate este valoarea discontului negativ şi reprezintă primă care se înregistrează ca o cheltuială negativă a bugetului de stat. Echivalentul în lei obţinut din vânzarea valutei reprezentând discontul negativ încasat, la cursul publicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară datei efectuării operaţiunii de schimb valutar, reprezintă cheltuială negativă şi se va înregistra în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat 2. După punctul 4.1.i) se introduce un nou punct, punctul 4.1.f), cu următorul cuprins: 4.1.f) Procedura pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru, se realizează în funcţie de calitatea ce revine României, prin Ministerul Finanţelor Publice în cadrul acestora, respectiv împrumutat şi/sau garant, după cum urmează: 1. În cazul în care României, prin Ministerul Finanţelor Publice, îi revine calitatea de împrumutat se parcurg, în mod similar, etapele prevăzute la pct. 4.1.a), b)3. 2. În cazul în care României, prin Ministerul Finanţelor Publice, îi revine calitatea de garant se parcurg următoarele etape: 2.1. Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi supune aprobării Guvernului un memorandum cu privire la Acordul de principiu pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru. 2.2. În baza aprobării memorandumului de la subpct. 2.1, Ministerul Finanţelor Publice elaborează împreună cu ministerele de resort implicate, după caz, şi supune aprobării Guvernului un memorandum privind mandatul negocierii documentelor aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru. Acesta include, printre altele, propunerile de negociere a principalelor elemente tehnice, precum şi, după caz, elemente legate de componenţa delegaţiei părţii române participante la negocieri. La memorandum se anexează proiectul documentelor care fac obiectul negocierii, cum ar fi acordul de garanţie, indiferent de denumirea acestora, atât în limba română, cât şi în limba de circulaţie internaţională în care se vor încheia. 2.3. În funcţie de specificul mecanismului de garantare sau instrumentului de finanţare instituit la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru, memorandumurile prevăzute la subpct. 2.1 şi 2.2 pot face obiectul unui singur memorandum. 2.4. Negocierea se desfăşoară în conformitate cu mandatul aprobat şi poate fi efectuată direct prin teleconferinţă/ videoconferinţă sau prin corespondenţă, inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare. În cazul în care, potrivit specificului finanţatorului ca urmare a negocierii se încheie o minută a negocierii, aceasta este semnată de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, care conduce delegaţia română. 2.5. După finalizarea negocierilor, Ministerul Finanţelor Publice elaborează împreună cu ministerele de resort implicate, după caz, un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere, a semnării documentelor negociate şi, după caz, aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acestora. La memorandum se anexează forma negociată a documentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la, acordul de garanţie, indiferent de denumirea acestora, atât în limba română, cât şi în limba de circulaţie internaţională în care acesta se va încheia. Memorandumul se supune aprobării Guvernului. 2.6. Dacă finanţatorul solicită în mod expres emiterea deplinelor puteri de către Ministerul Afacerilor Externe, în vederea semnării documentelor negociate de către reprezentantul autorizat al României, memorandumul de la subpct. 2.5 se supune şi aprobării Preşedintelui României. 2.7. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentelor negociate şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestora nu conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române referitoare la conţinutul iniţial al documentelor, se poate elabora un memorandum comun pentru acordul de principiu, aprobarea negocierii şi a semnării, prevăzute la subpct. 2.1, 2.2 şi 2.5. 2.8. Dacă în procesul de avizare/aprobare a memorandumului de la subpct. 2.5 sunt formulate observaţii cu privire la elementele şi/sau documentele negociate, Ministerul Finanţelor Publice: a)poate relua procesul de negociere, dacă apreciază ca pertinente observaţiile; sau b)înaintează Secretariatului General al Guvernului o notă justificativă, cuprinzând argumentele neacceptării, totale sau parţiale, a observaţiilor sau a avizului negativ, urmând ca Guvernul să aprobe semnarea ori să decidă reluarea negocierilor.2.9. Documentele semnate aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru se aprobă conform prevederilor legale în vigoare aplicabile. Actul normativ de aprobare va fi însoţit de traducerea autorizată în limba română a acestor documente efectuată de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de Ministerul Finanţelor Publice. 2.10. Documentele aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru intră în efectivitate după aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României a actului normativ iniţiat conform subpct. 2.9 şi/sau conform prevederilor acestora. 2.11. Aplicarea prezentei proceduri se face cu luarea în considerare a specificului fiecărui finanţator extern şi/sau de specificul documentelor. Procedura aplicabilă în vederea solicitării acordului de principiu, aprobării notei-mandat de negociere, aprobării rezultatelor negocierii, precum şi eliberării deplinelor puteri în vederea semnării documentelor aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru, care sunt considerate tratate, este conformă cu cea prevăzută de Legea nr. 590/2003 privind tratatele. 2.12. Documentele aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru se modifică în conformitate cu prevederile acestora şi ale actului normativ de aprobare. 3. După punctul 5.13 se introduce un nou punct, punctul 5.14, cu următorul cuprins: 5.14. Garanţia pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru se asimilează finanţărilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, refinanţarea datoriei publice şi rambursarea anticipată şi reprezintă capital. 5.14.1. Obligaţiile de plată aferente garanţiei pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru se achită conform pct. 5.3.2, indiferent că reprezintă plată totală sau parţială în contul acestei garanţii. 5.14.2. Pentru asigurarea resurselor necesare acoperirii obligaţiilor de plată aferente garanţiei de la pct. 5.14 se menţine o rezervă minimă în disponibilul în valută existent în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în funcţie de condiţiile de pe pieţele financiare corelat cu obiectivele privind managementul datoriei publice. 5.14.3. Sumele recuperate potrivit mecanismelor de garantare sau instrumentelor de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru şi care revin României în calitate de parte la acestea se virează în contul de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României şi, în funcţie de mecanismul utilizat prevăzut la pct. 5.3.2, reîntregesc şi/sau majorează disponibilul în valută existent în acest cont, după caz. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 427/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 427 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu