Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 411 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Tineret

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 30 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Tineret are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, etaj 4, sectorul 2.
    (3) Autoritatea Nationala pentru Tineret se organizeaza prin preluarea atributiilor, personalului si a fondurilor aferente activitatilor din domeniul tineretului de la fostul Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (4) Autoritatea Nationala pentru Tineret are in subordine Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, casele de cultura studentesti, precum si Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei" din Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridica.
    (5) Agentia pentru Sprijinirea Studentilor se infiinteaza prin preluarea activitatii, personalului si a bugetului Agentiei Sociale a Studentilor, care se desfiinteaza, din subordinea fostului Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (6) Autoritatea Nationala pentru Tineret preia de la fostul Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului activitatea de organizare a taberelor studentesti si fondurile aferente. Aceasta activitate se va desfasura de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
    (7) Autoritatea Nationala pentru Tineret preia activitatea, personalul si fondurile aferente compartimentelor judetene pentru tineret, unitati fara personalitate juridica, din structura inspectoratelor scolare judetene.
    Art. 2
    (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala pentru Tineret exercita urmatoarele functii:
    a) de autoritate de stat in domeniu;
    b) de reglementare, prin elaborarea, promovarea si implementarea legislatiei in domeniu si prin sprijinirea initiativelor legislative referitoare la promovarea tineretului;
    c) de corelare si coordonare a planurilor elaborate de institutiile aflate in subordine, pe domeniile specifice de activitate;
    d) de strategie, prin analizarea, sinteza si evaluarea necesitatilor tinerilor atat la nivel individual, cat si la nivelul structurilor asociative de tineret;
    e) de supraveghere a cadrului legal in domeniul tineretului;
    f) de administrare a patrimoniului propriu;
    g) de reprezentare.
    (2) In scopul realizarii functiilor prevazute la alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Tineret indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) aplica politica guvernamentala pentru tineret, fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele tineretului, direct, prin institutiile aflate in subordinea sa, sau in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
    b) contribuie, prin stimularea performantei si capacitatii tinerilor, la realizarea programului de reforma a Guvernului de integrare in Uniunea Europeana;
    c) colaboreaza cu structurile de si pentru tineret legal constituite;
    d) elaboreaza programe in scopul finantarii actiunilor proprii;
    e) sprijina actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse in programele sale;
    f) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;
    g) sprijina structurile asociative de tineret in realizarea de programe interne si internationale;
    h) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala in domeniul tineretului, direct, prin institutiile aflate in subordinea sa, sau in colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tara si din strainatate;
    i) organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;
    j) infiinteaza centre de tineret noi sau prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa, potrivit legii;
    k) avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala pentru Tineret colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala pentru Tineret are dreptul sa solicite informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 4
    (1) Autoritatea Nationala pentru Tineret este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, potrivit legii.
    (2) Pe langa conducerea Autoritatii Nationale pentru Tineret functioneaza Consiliul director, care este format din: presedinte, vicepresedinte, directorul general al Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si directorul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
    (3) Consiliul director al Autoritatii Nationale pentru Tineret indeplineste functia de organ consultativ in coordonarea strategica a activitatii, conform obiectului sau de activitate.
    (4) Atributiile specifice ale Consiliului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    (5) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret organizeaza si conduce intreaga activitate a Autoritatii Nationale pentru Tineret si a institutiilor subordonate, raspunzand pentru aceasta in fata primului-ministru.
    (6) Presedintele reprezinta Autoritatea Nationala pentru Tineret in raporturile cu Guvernul, ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice romane sau straine.
    (7) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret emite ordine si instructiuni.
    (8) Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret este ordonator secundar de credite.
    (9) Vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret este inlocuitorul de drept al presedintelui si exercita atributiile delegate de acesta.
    Art. 5
    Finantarea activitatii Autoritatii Nationale pentru Tineret se face de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala pentru Tineret si institutiile aflate in subordinea sa pot procura si detine mijloace proprii de transport de persoane, alimente si materiale.
    (2) Numarul mijloacelor de transport si consumul normat de combustibil se incadreaza in numarul si consumul normat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Autoritatea Nationala pentru Tineret preia integral patrimoniul Directiei programe pentru tineret din cadrul fostului Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) Bunurile mobile si imobile din patrimoniul fostului Minister al Educatiei, Cercetarii si Tineretului si aflate in administrarea institutiilor din subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret, precum si a compartimentelor judetene pentru tineret se preiau cu titlu gratuit in patrimoniul Autoritatii Nationale pentru Tineret.
    (3) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Tineret va prelua prin protocol de predare-primire patrimoniul prevazut la alin. (1) si (2).
    Art. 8
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Autoritatii Nationale pentru Tineret este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In cadrul structurii prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, se pot organiza servicii si birouri, in conditiile legii.
    (3) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale pentru Tineret se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi al Autoritatii Nationale pentru Tineret este de 107, exclusiv demnitarii.
    (5) Unitatile din subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si sursele de finantare a acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (6) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea Nationala pentru Tineret va supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea infiintarii, reorganizarii, organizarii si functionarii, dupa caz, a institutiilor din subordine.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                              Numarul maxim de posturi = 107,
                                                          exclusiv demnitarii

                             STRUCTURA ORGANIZATORICA
                      a Autoritatii Nationale pentru Tineret

                                 ________________
                                |                |
                                |   PRESEDINTE   |
                                |________________|
                                        |
                                 _______v________
                                |                |
                                | VICEPRESEDINTE |
                                |________________|
                 __________________|         |__________________
                |                                               |
   _____________v______________                    _____________v____________
  | Directia generala programe |                  | Directia economica,      |
  | si relatii internationale  |                  | juridic si resurse umane |
  |____________________________|                  |__________________________|
                |
   _____________v______________
  | Compartimentele pentru     |
  | tineret                    |
  |____________________________|

    ANEXA 2

                                UNITATILE
    care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret

    I. Cu finantare de la bugetul de stat:
    1. Agentia pentru Sprijinirea Studentilor - 10 posturi.
    II. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat - 1.388 de posturi:
    1. Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar;
    2. agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar;
    3. casele de cultura studentesti;
    4. Complexul Cultural Sportiv Studentesc "Tei"   Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 411/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 411 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu