Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.4 din 11.03.2020

pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România
ACT EMIS DE: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 02 iulie 2020SmartCity1

În temeiul art. 16 alin. (3) şi (4), art. 40 alin. (1) lit. l), art. 42 şi ale art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în şedinţa din data de 11 martie 2020, emite următoarea hotărâre: Articolul 1
(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
(2) Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, denumit în continuare Registrul naţional unic, este un sistem informatic integrat care cuprinde evidenţa tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor, asistenţilor medicali, surorilor medicale şi oficianţilor medicali care deţin sau au deţinut calitatea de membru, respectiv membru asociat al OAMGMAMR şi care se va actualiza permanent.
(3) În cuprinsul prezentei hotărâri expresia membru OAMGMAMR desemnează atât asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cât şi membrii asociaţi, respectiv surorile medicale şi oficianţii medicali.
Articolul 2
(1) Registrul naţional unic va fi structurat pe module, respectiv:a)modulul Date personale; b)modulul Status şi formare profesională; c)modulul Educaţie profesională continuă; d)modulul Exercitare temporară; e)modulul Acces parţial exercitare profesie; f)modulul Membri asociaţi; g)modulul Adeverinţe, certificate de membru, formulare-tip; h)modulul Transfer membri; i)modulul Cotizaţii membri.
(2) Lista datelor cu caracter personal ale membrilor OAMGMAMR care sunt prelucrate pentru înregistrarea membrilor în Registrul naţional unic este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 3
(1) Pentru înscrierea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, persoanele menţionate la art. 1 vor prezenta următoarele documente, în copie:a)actul de identitate sau documente de identitate emise de ţara de origine pentru cetăţenii altor state; b)documentele care atestă formarea profesională; c)adeverinţa de la locul de muncă care să ateste funcţia ocupată şi salariul de bază; d)cazierul judiciar; e)dovada achitării taxei de înscriere.
(2) Înscrierea în Registrul naţional unic se realizează la nivelul filialelor judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, de către persoanele desemnate în acest sens prin decizie a preşedintelui filialei.
(3) La înscrierea în Registrul naţional unic, fiecare membru primeşte un cod de identificare profesională, unic, format din 6 cifre care se păstrează pe parcursul întregii sale cariere profesionale, indiferent de modificările care intervin.
(4) Responsabilitatea cu privire la corectitudinea informaţiilor înregistrate aparţine filialei OAMGMAMR care a introdus datele în aplicaţia informatică.
(5) Informaţiile privind membrii OAMGMAMR care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, şi-au suspendat această calitate sau nu mai deţin calitatea de membru se vor păstra în baza de date a aplicaţiei informatice, vor constitui istoric şi vor putea fi folosite în scopuri statistice.
(6) Datele membrilor OAMGMAMR din aplicaţia informatică în vigoare la data prezentei se vor prelua în noul Registru naţional unic, se vor completa şi actualiza ori de câte ori intervin modificări ale acestora. În acest sens, membrii OAMGMAMR au obligaţia de a comunica filialei ai căror membri sunt informaţiile privind modificarea oricăror date din cele menţionate în anexă.
Articolul 4Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România publică pe pagina de internet proprie următoarele informaţii cu privire la asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, surorile medicale şi oficianţii medicali care deţin sau au deţinut calitatea de membru al OAMGMAMR: a)codul unic de înregistrare al membrului OAMGMAMR; b)numele şi prenumele; c)filiala judeţeană/a municipiului Bucureşti al cărui membru este în prezent sau ultima filială OAMGMAMR în care a fost înscris; d)data expirării avizului anual de exercitare a profesiei; e)statusul membrului; f)specialitatea/specialităţile deţinută(e), cu menţionarea dreptului de practică pentru fiecare dintre ele, conform avizului anual; g)programul de specializare absolvit (reconversie profesională, dezvoltare de abilităţi), dacă este cazul. Articolul 5Statusul menţionat la art. 4 lit. e) poate fi: a)activ - status acordat membrului OAMGMAMR care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei; b)inactiv - status acordat membrului OAMGMAMR care nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei; c)fost membru - asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, soră medicală sau oficiant medical care a deţinut în trecut calitatea de membru/membru asociat al OAMGMAMR. Articolul 6Structura centrală a OAMGMAMR, prin persoanele desemnate prin decizie de către preşedintele OAMGMAMR, are drept de acces la datele din Registrul naţional unic pe care le consultă în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege. Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020. Articolul 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte ANEXĂDATE CU CARACTER PERSONAL prelucrate prin Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România 1.1. Informaţii de identificare şi de contact:  Numele complet: numele, prenumele, iniţiala tatălui  Numele anterior căsătoriei  CNP  Codul de identificare profesională  Dovada identităţii (BI, CI/paşaport - serie, număr, data eliberării, eliberat de....)  Naţionalitatea  Cetăţenia  Datele din certificatul de naştere  Adresa de domiciliu  Semnătura  Sexul  Date privind starea civilă: căsătorit/necăsătorit/divorţat/ văduv  E-mail  Telefon  Rezidenţa în alt stat: date de contact personale, telefon, e-mail 1.2. Informaţii profesionale şi de serviciu: 1.2.1. Date privind locul de muncă actual (adresă, telefon, funcţie, secţie, data angajării, tipul angajării, modalitatea de prestare a activităţii) Angajat în regim salarial: spital (privat-public, rural-urban, spital-secţie, funcţie, data angajării), adresă, telefon Angajat în regim salarial: CMI (privat, rural-urban, funcţie, data angajării), adresă, telefon Angajat în regim independent: spital (privat-public, rural-urban, spital-secţie, funcţie, data angajării), adresă, telefon Angajat în regim independent: CMI (privat, rural-urban, funcţie, data angajării), adresă, telefon Angajat în regim independent: CPI (denumire cabinet, specialitatea cabinetului, număr registru judeţean CPI, număr aviz OAMGMAMR, adresă, telefon) Prestare temporară/ocazională pe teritoriul României: data primei prestări, frecvenţa, durata prestării, perioada, continuitate (unitatea sanitară, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie, tip contract/convenţie/ colaborare) Voluntariat: număr de contract de voluntariat, număr de certificate de voluntariat eliberate de angajator, perioada de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa, normă întreagă/cu timp parţial, număr de ore pe zi/săptămână, număr ALP, unitatea sanitară - CMI, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie  Acces parţial: - stabilire în România: (unitatea sanitară, funcţie-specialitatea, privat-public, rural-urban, spital-secţie, tip contract/convenţie/colaborare) 1.2.2. Date privind formarea profesională (studii de bază, specializări, calificări, atestate, competenţe, grad profesional, program revalorizare, reatestare profesională, educaţie medicală continuă)  Studii medii: diplomă bacalaureat, instituţie: liceu sanitar/liceu teoretic, numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei); date atestat/echivalare. Studii postliceale: (adeverinţă absolvire, diplomă absolvire şcoală postliceală, certificat de absolvire şcoală postliceală, certificat de competenţe profesionale, certificat de calificare nivel V, certificat de calificare profesională nivel V): numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România) sau (UE, SEE, CE, state terţe – se va trece şi titlul oficial de calificare obţinut în statele respective, documentele de recunoaştere a calificării respective: ordin ministrul sănătăţii, decizie OAMGMAMR, atestat Ministerul Educaţiei - număr document şi data emiterii), specialitatea; atestat de echivalare: serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România, UE, SEE, CE, state terţe), specialitatea, emitentul. Studii superioare de scurtă durată (SSD): diplomă de absolvire: numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, specialitatea. Programe de studii universitare: • studii superioare (SS)/licenţă: adeverinţă absolvire; diplomă de licenţă: 180 ECTS durata 3 ani, 240 ECTS durata 4 ani: numele unităţii de învăţământ, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei, locul obţinerii: (România) sau (UE, SEE, CE, state terţe - se va trece şi titlul oficial de calificare obţinut în statele respective, documentele de recunoaştere a calificării respective: ordin ministrul sănătăţii, decizie OAMGMAMR, atestat Ministerul Educaţiei - număr document şi data emiterii), specialitatea; • masterat, doctorat, studii postuniversitare: tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei. Specializări: reconversie profesională: (radiologie şi imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dietetică, BFT, igienă şi sănătate publică) - tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei; dezvoltare abilităţi profesionale (pediatrie, îngrijiri paliative, psihiatrie, medicină dentară, neonatologie, asistenţă medicală comunitară, anestezie şi terapie intensivă, pneumoftiziologie, anatomie patologică, bloc operator, geriatrie şi gerontologie, diabet, oncologie, neflogie/hemodializă şi dializă peritoneală, cardiologie, gastroenterologie, asistenţă comunitară, radioterapie, operator Ct/RM, laborator farmaceutic etc.) - tip act de studii: adeverinţă sau certificat de absolvire, numele unităţii de învăţământ, titlul programului de specializare, titlul oficial de calificare obţinut, durata studiilor (de la ZZ/LL/AA până la ZZ/LL/AA), anul absolvirii, sesiunea de promovare examen, serie, număr, data eliberării diplomei.  Grad profesional – principal: adeverinţă/certificat, specialitatea, anul obţinerii, serie şi număr, emitent  Program special de revalorizare: unitatea de învăţământ (denumirea si localitatea), tipul: adeverinţă/certificate, serie, număr, data eliberării  Reatestare profesională: unitatea sanitară unde se face reatestarea, perioada reatestării, certificat de reatestare: data eliberării, seria, numărul  Educaţie medicală continuă Acreditare/Reacreditare furnizori formare • Persoane fizice: nume şi prenume, CNP, CI/BI + serie şi număr, adresa completă, profesia, angajator, telefon, e-mail, certificat formator, certificat membru OAMGMAMR, aviz liberă practică, adeverinţă vechime, CV, documente studii • Persoane juridice: denumirea persoanei juridice, sediul, nr. Registrul Comerţului sau Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, CUI/CIF, reprezentant legal, funcţia, CNP, BI/CI + serie şi număr, adresa completă, telefon, e-mail, nume complet formatori, profesie formatori, relaţia contractuală cu formatorii, date contact formatori. Se vor încărca în sistem următoarele documente: documentele firmei/instituţiei/organizaţiei (copii certificate pentru conformitate după: act constitutiv/statut, certificat înmatriculare/ sentinţă judecătorească de înfiinţare, certificat constatator, CIF, certificat de atestare fiscală, dosar acreditare persoană fizică, adeverinţe, contracte de muncă, împuternicire reprezentant legal, dovada achitării taxei de acreditare persoane juridice, programa cursurilor propuse, bibliografie). Creditare cursuri EMC (obligatorii, în specialitate, suplimentare)Datele colectate vor fi următoarele: - coordonator desemnat de conducerea filialei (nume, prenume, titlul profesional/ştiinţific, telefon, e-mail), furnizorul de formare (se va selecta din lista furnizorilor deja acreditaţi în acel moment), coorganizatori sau parteneri, titlul cursului (se va selecta din lista cursurilor deja acreditate pentru furnizorul de formare de mai sus), specialitatea cursului (se va insera automat în momentul selectării cursului acreditat anterior), grup-ţintă, loc desfăşurare, perioadă, număr de participanţi (limitat conform normelor 50 de locuri pentru teorie şi 20 de locuri pentru practică), programa de pregătire, număr ore teorie, număr ore practică, număr total ore, bibliografie. Creditare: ateliere de lucru/practică, stagii practice, şcoli de iarnă/vară, cursuri online, manifestări, congrese, conferinţe, simpozion, masă rotundă datele colectate vor fi următoarele: tema/titlul, locul de desfăşurare, perioada de desfăşurare, organizatorul, numărul de credite 1.2.3. Informaţii referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională 1.2.4. Informaţii financiare  Salariu/remuneraţie, alte drepturi salariale 1.3. Categorii speciale de date  Informaţii privind starea de sănătate fizică şi psihică  Date privind abaterile disciplinare  Condamnări penale şi infracţiuni, inclusiv cazier judiciar 1.4. Date de autentificare:  Username  Parolă


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu