Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 373 din 31 martie 2008

privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 3 aprilie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, denumit în continuare Centrul Naţional, se organizează, potrivit legii, în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul Naţional îndeplineşte următoarele funcţii:

a) funcţia de conducere, prin care asigură fundamentarea şi elaborarea deciziilor, precum şi implementarea acestora;

b) funcţia de reglementare, prin care asigură elaborarea proiectelor de acte normative şi a standardelor/procedurilor operaţionale în domeniul managementului acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice;

c) funcţia de planificare, prin care asigură elaborarea strategiilor şi planurilor privind desfăşurarea acţiunilor de ordine publică şi modul de întrebuinţare a efectivelor corespunzător specificului situaţiilor operative;

d) funcţia de coordonare, prin care se asigură interoperabilitatea forţelor de ordine publică, principale, de sprijin şi complementare, pe timpul desfăşurării acţiunilor de ordine publică;

e) funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă, precum şi evaluarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa ordinii publice;

f) funcţia de comunicare, prin care se asigură notificarea/înştiinţarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare, în funcţie de evoluţia situaţiei operative;

g) funcţia de control, prin care se asigură testarea/verificarea capacităţii operaţionale a forţelor de ordine publică;

h) funcţia de cooperare, prin care se desfăşoară acţiuni în comun, în conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pe plan intern şi internaţional, în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

Art. 2. -In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile folosite au următoarele înţelesuri:

a) criză în domeniul ordinii publice - situaţia care prin natura, complexitatea, amploarea şi intensitatea sa ameninţă sau pune în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul, proprietatea, stabilitatea politică, economică ori socială, ordinea şi valorile constituţionale sau îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului şi care face necesară adoptarea de măsuri specifice, prin acţiunea unitară a instituţiilor şi autorităţilor cu competenţe în domeniu;

b) managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice - ansamblul mecanismelor, procedurilor şi activităţilor prin care factorii de decizie, abilitaţi prin lege, stabilesc şi pun în aplicare în mod unitar măsurile necesare pentru prevenirea şi controlul crizelor în domeniul ordinii publice, precum şi pentru înlăturarea efectelor acestora, în scopul revenirii la starea de normalitate;

c) starea de alertă în domeniul ordinii publice - situaţia în care instituţiile statului sau persoanele abilitate dispun punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi de măsuri, de către structurile de ordine publică, precum şi de avertizare a populaţiei, în scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor crizei;

d) sistem de alertă/alarmare - sistemul unic de semnale destinat avertizării asupra iminenţei producerii unei crize, în scopul creşterii capacităţii operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniu;

e) factori de risc în domeniul ordinii publice - fenomenele, procesele, evenimentele, situaţiile sau condiţiile interne ori externe manifestate în acelaşi timp şi spaţiu, care, prin acţiune ori inacţiune, pot determina sau influenţa apariţia şi manifestarea unei crize în domeniul ordinii publice; '

f) măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice - măsurile predefinite, planificate din timp sau adoptate în urma unei decizii, prin care se asigură revenirea la starea de normalitate şi care cuprind proceduri de implementare detaliate aplicabile imediat de către structurile abilitate;

g) ridicarea graduală a capacităţii operaţionale - totalitatea activităţilor ce se desfăşoară, potrivit legii, pentru completarea structurilor prin concentrări şi rechiziţii, conform organizării la război, precum şi a măsurilor prevăzute a se lua la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, potrivit planurilor elaborate în acest sens din timp de pace;

h) creşterea capacităţii operaţionale - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat a structurilor la îndeplinirea misiunilor specifice pe timpul unor evenimente sau situaţii potenţial generatoare de criză în domeniul ordinii publice, inclusiv pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace între acestea.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional

Art. 3. - (1) Centrul Naţional se constituie şi funcţionează în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în subordinea nemijlocită a ministrului internelor şi reformei administrative, şi are în compunere: Centrul de decizie, Centrul de consultanţă şi Centrul operaţional de comandă asigurat de Direcţia generală management operaţional din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Conducerea executivă a Centrului Naţional este asigurată de şeful Centrului operaţional de comandă.

(3) Reprezentarea in cadrul Centrului de decizie şi al Centrului de consultanţă se stabileşte potrivit listei cuprinzând instituţiile publice care compun Centrul Naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Centrul Naţional cooperează cu Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul de Situaţii al Guvernului, Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Naţional Militar de Comandă, precum şi cu celelalte centre operative constituite la nivelul instituţiilor publice reprezentate.

Art. 4. - (1) Centrul de decizie funcţionează ca organism interinstituţional din care fac parte: secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, secretarul de stat pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, secretarul general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, directorul general al Direcţiei generale management operaţional, inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi câte un secretar de stat sau adjunct al conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.

(2) Componenţa nominală a Centrului de decizie se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, pe baza propunerilor făcute de conducătorii instituţiilor publice reprezentate, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Instituţiile publice reprezentate au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul Centrului de decizie, sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori intervin schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate potrivit alin. (2).

Art. 5. - (1) Centrul de decizie se întruneşte în şedinţe ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea ministrului internelor şi reformei administrative sau a secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, ori a conducătorilor celorlalte instituţii publice reprezentate.

(2) Şedinţele Centrului de decizie sunt conduse de ministrul internelor şi reformei administrative sau, în lipsa acestuia, de secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică.

(3) Centrul de decizie adoptă măsuri care se pun în aplicare, pe timpul stării de urgenţă, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, iar pe timpul celorlalte situaţii, prin ordine/dispoziţii proprii sau comune ale conducătorilor instituţiilor publice reprezentate.

(4) La şedinţele Centrului de decizie pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice, ai organizaţiilor patronale şi sindicale şi ai unor persoane juridice de drept public sau privat care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză.

Art. 6. - (1) Centrul operaţional de comandă este structură operativă cu activitate permanentă.

(2) Organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

(3) Centrul operaţional de comandă asigură şi Secretariatul tehnic al Centrului Naţional.

Art. 7. - (1) Centrul operaţional de comandă asigură, prin structurile de specialitate, simularea reacţiilor pentru diferite scenarii, exerciţii şi antrenamente, precum şi standardizarea procedurilor de acţiune pe diferite tipuri de riscuri şi implementarea bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene şi ale NATO.

(2) Verificarea nivelului de pregătire a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu atribuţii în domeniul gestionării crizelor se realizează prin testarea capacităţii operaţionale în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art. 8. - Centrul de consultanţă funcţionează ca o componentă de specialitate, constituită din reprezentanţi ai instituţiilor publice reprezentate, experţi şi/sau specialişti în domeniile gestionate de acestea, precum şi, în funcţie de complexitatea şi particularităţile situaţiei, din experţi şi/sau specialişti din alte domenii.

CAPITOLUL III

Atribuţii specifice componentelor Centrului Naţional

Art. 9. - Centrul de decizie îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) propune ministrului internelor şi reformei administrative declararea stării de alertă în domeniul ordinii publice sau declararea încetării acesteia, la nivel naţional ori la nivelul mai multor judeţe;

b) propune, prin ministrul internelor şi reformei administrative, instituirea stării de urgenţă;

c) propune Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin ministrul internelor şi reformei administrative, măsuri pentru ridicarea graduală a capacităţii operaţionale a forţelor de ordine publică şi asigură aplicarea acestor măsuri, în vederea contracarării acţiunilor îndreptate împotriva ordinii constituţionale;

d) asigură trecerea forţelor de ordine publică la executarea misiunilor specifice, conform planurilor de acţiune întocmite în acest sens;

e) asigură managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice, inclusiv autorizarea concepţiei, standardelor operaţionale şi măsurilor de răspuns la criză, precum şi a planurilor de intervenţie şi restabilire a ordinii publice, potrivit legii;

f) solicită, în cadrul cooperării, participarea la gestionarea crizelor în domeniul ordinii publice a instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege;

g) propune, prin ministrul internelor şi reformei administrative, prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute pentru starea de urgenţă;

h) informează, prin ministrul internelor şi reformei administrative, Primul-Ministru al Guvernului României, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentul asupra stadiului realizării măsurilor stabilite şi a principalelor evoluţii, pe timpul stării de urgenţă ori al altor situaţii de criză în domeniul ordinii publice;

i) asigură comunicarea publică privind evoluţia crizei;

j) analizează, definitivează şi promovează spre aprobare, potrivit legii, strategia naţională de ordine publică şi planurile naţionale de acţiune în domeniu;

k) analizează evaluările periodice referitoare la ameninţările şi riscurile la adresa ordinii publice şi stabileşte măsuri de contracarare;

l) aprobă planul de înştiinţare/alertare comună a structurilor proprii ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a instituţiilor publice reprezentate în cadrul Centrului Naţional.

Art. 10. - Centrul operaţional de comandă îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. In domeniul planificării strategice:

a) elaborează proiectul strategiei naţionale de ordine publică;

b) elaborează proiectul planului naţional de acţiune pentru ordine publică, planului strategic de întrebuinţare a forţelor de ordine publică, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezintă spre aprobare, conform competenţelor legale;

c) elaborează proiectele standardelor operaţionale în domeniul ordinii publice.

2. In domeniul gestionării stării de urgenţă:

a) elaborează şi transmite directiva de acţiune, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

b) elaborează şi actualizează planul de acţiune potrivit prevederilor decretului de instituire a stării de urgenţă şi transmite extrase din acesta autorităţilor publice civile şi militare implicate;

c) coordonează aplicarea unitară a măsurilor dispuse prin decretul de instituire a stării de urgenţă;

d) coordonează forţele şi resursele de sprijin, potrivit planului naţional de acţiune în domeniul ordinii publice;

e) verifică executarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în planurile de ridicare graduală a capacităţii operaţionale şi a celorlalte activităţi, de către structurile prevăzute a fi angajate în gestionarea situaţiei de criză în domeniul ordinii publice, potrivit Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, decretului de instituire a stării de urgenţă şi ordinelor ministrului internelor şi reformei administrative;

f) analizează şi propune, în cadrul cooperării, participarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a altor instituţii şi autorităţi publice, potrivit atribuţiilor stabilite pentru acestea prin lege;

g) monitorizează activităţile privind anunţarea şi trimiterea resurselor umane şi materiale la unităţile militare, dacă situaţia o impune;

h) analizează evoluţia situaţiei operative şi propune prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute pentru starea de urgenţă;

i) monitorizează permanent situaţia operativă şi propune măsurile ce se impun pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor pe timpul situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, precum şi contracararea acţiunilor care periclitează securitatea naţională şi ordinea constituţională.

3. In domeniul managementului operaţional:

a) gestionează activitatea de centralizare a datelor şi informaţiilor referitoare la potenţialele riscuri şi ameninţări, a factorilor de risc la adresa ordinii şi siguranţei publice şi asigură diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi celorlalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu;

b) iniţiază măsuri cu caracter imediat, atunci când se produc evenimente, situaţii ori fenomene grave generatoare de riscuri şi ameninţări la adresa ordinii publice;

c) monitorizează situaţia operativă şi informează permanent Centrul de decizie sau, după caz, instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale asupra dinamicii şi tendinţelor de evoluţie a riscurilor, ameninţărilor şi crizelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

d) stabileşte un sistem de alarmare/alertare a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a celorlalte instituţii publice reprezentate, cu atribuţii în domeniu, şi asigură transmiterea mesajelor de avertizare, alertare şi alarmare;

e) asigură fundamentarea elementelor necesare adoptării măsurilor de către Centrul de decizie şi elaborarea planurilor şi documentelor operative;

f) monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate de către Centrul de decizie;

g) iniţiază şi realizează cu ocazia unor manifestări publice de amploare sau a unor situaţii care impun intervenţia mai multor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative concepţia de acţiune şi întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor şi, la ordin, coordonează în mod unitar îndeplinirea acestor misiuni;

h) coordonează realizarea dispozitivelor de acţiune, precum şi a suportului logistic necesar forţelor angajate;

i) coordonează, la ordin, prin puncte de conducere înaintate, acţiunile forţelor de ordine publică;

j) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forţe şi mijloace şi monitorizează modul de realizare a acesteia în condiţiile stabilite;

k) întocmeşte informări periodice privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit instituţiilor publice reprezentate;

l) cooperează cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor şi serviciilor de informaţii, în vederea realizării schimbului operativ de date şi armonizării procedurilor de acţiune;

m) organizează serviciul operativ la nivelul centrului, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informaţional necesar îndeplinirii atribuţiilor specifice;

n) verifică stadiul de pregătire, măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice şi de ridicare graduală a capacităţii operaţionale, precum şi modul de aplicare a standardelor operaţionale;

o) asigură măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate şi participă la elaborarea comunicatelor de presă.

4. Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al Centrului Naţional:

a) gestionează documentele Centrului Naţional;

b) asigură convocarea membrilor Centrului Naţional şi transmiterea principalelor probleme ce urmează a fi analizate;

c) primeşte şi pregăteşte documentele pentru şedinţele Centrului de decizie şi asigură prezentarea mapei de şedinţă membrilor acestuia;

d) elaborează documentele şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Centrului Naţional;

e) asigură difuzarea la toate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de Centrul Naţional, primirea şi centralizarea rapoartelor structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

f) consemnează, în scris, ordinele şi dispoziţiile transmise verbal de către ministrul internelor şi reformei administrative, respectiv de către secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;

g) asigură cunoaşterea permanentă de către membrii Centrului Naţional a situaţiei forţelor de ordine publică care acţionează şi a posibilităţilor acestora de intervenţie;

h) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă împreună cu structurile de profil din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

i) asigură realizarea suportului logistic pentru şedinţele Centrului Naţional;

j) preia, prelucrează şi gestionează informaţiile referitoare la evoluţia crizei în domeniul ordinii publice şi asigură înştiinţarea oportună a membrilor Centrului Naţional.

Art. 11. - Centrul de consultanţă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură consilierea membrilor Centrului de decizie asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate;

b) asigură documentarea tehnică de specialitate pentru toate tipurile de risc ce pot afecta ordinea publică;

c) realizează alte activităţi conexe ce pot contribui la soluţionarea operativă a situaţiilor create.

CAPITOLUL IV

Asigurarea materială şi financiară

Art. 12. - Suportul logistic necesar pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional şi crearea capabilităţilor de reacţie se asigură prin grija direcţiilor centrale de specialitate din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau subordonate acestora, potrivit domeniului de competenţă şi atribuţiilor ce li se vor stabili prin planurile de operaţionalizare şi modernizare elaborate în acest sens.

Art. 13. - (1) Centrul Naţional dispune de un sistem propriu de comunicaţii şi informatică instalat într-un centru de bază, ce satisface la cele mai înalte standarde tehnice cerinţele operaţionale. In situaţii deosebite, când centrul de bază nu poate funcţiona, activităţile specifice se vor desfăşura într-un centru de rezervă care va asigura aceleaşi condiţii de spaţiu, tehnice şi de lucru după principiul „în oglindă".

(2) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică asigură interconectarea şi interoperabilitatea cu dispeceratele şi centrele operative constituite atât la nivelul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cât şi la nivelul celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice.

Art. 14. - (1) Pe timpul situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice sau al stării de urgenţă, completarea dotării structurilor operative de ordine publică, precum şi a consumurilor se poate realiza cu bunuri materiale existente în rezerva operativă sau de mobilizare, potrivit reglementărilor interne ale instituţiilor publice reprezentate.

(2) Reîntregirea cu bunuri materiale a rezervei operative sau de mobilizare, precum şi completarea dotării structurilor/instituţiilor ce au asigurat intervenţia operativă pentru restabilirea stării de normalitate, ca urmare a consumării sau pierderii lor pe timpul îndeplinirii misiunilor, se asigură din resurse bugetare.

Art. 15. - Finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii şi a cheltuielilor de capital ale Centrului Naţional se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 16. - In vederea reglementării modului de îndeplinire a unor atribuţii prevăzute de lege pentru gestionarea situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, Centrul Naţional elaborează Planul de cooperare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor de ordine publică, civile şi militare pe timpul instituirii stării de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi metodologii şi standarde/proceduri operaţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art. 17. - Declararea stării de alertă în domeniul ordinii publice sau a încetării acesteia, la nivel naţional ori pe teritoriul mai multor judeţe, se face prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin ordin al prefectului, care se publică în Monitorul Oficial al judeţului sau al municipiului Bucureşti.

Art. 18. - (1) Centrul operaţional de comandă funcţionează ca punct naţional standard de contact, prin care se asigură acoperirea tuturor tipurilor de criză transfrontalieră în domeniul ordinii şi siguranţei publice în relaţiile cu organismele şi instituţiile internaţionale şi este responsabil de fluxul intern de informaţii în acest domeniu.

(2) Pentru coordonarea activităţilor de ordine publică în situaţii de criză se pot constitui, temporar, la nivel zonal şi judeţean, centre de conducere a acţiunilor de ordine publică.

(3) Organizarea şi funcţionarea centrelor zonale şi a centrelor judeţene de conducere a acţiunilor de ordine publică se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art. 19. - Constituirea Centrului Naţional se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar operaţionalizarea acestuia se va realiza pe baza unui grafic aprobat prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, emis în termen de 30 de zile de la constituire.

Art. 20. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobriţoiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduţa Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

LISTA

cuprinzând instituţiile publice centrale care compun Centrul National de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică

1. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

2. Ministerul Apărării

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Justiţiei

5. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

6. Ministerul Transporturilor

7. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

8. Ministerul Economiei şi Finanţelor

9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

10. Ministerul Sănătăţii Publice

11. Serviciul Român de Informaţii

12. Serviciul de Protecţie şi Pază

13. Serviciul de Informaţii Externe

14. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 373/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 373 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 373/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu