Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.369 din 24.05.2018

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 31 mai 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. IV lit. d) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 alin. (1) coroborat cu art. 9 lit. a) şi art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: Articolul 11
(1) Activitatea de reglementare în construcţii se desfăşoară de către compartimentul de specialitate cu activitate în domeniul reglementărilor în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se finanţează integral din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Din veniturile obţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit alin. (2) se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital prevăzute la art. 43 alin. (5) lit. a) şi d), alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie, în condiţiile legii.
4. Articolele 2 şi 3 se abrogă . 5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Articolul IIAchiziţiilor publice ocazionate de reglementările tehnice şi activităţile specifice, corelative activităţii de reglementare în construcţii, pentru care a fost iniţiată procedura de atribuire până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi celor aflate în curs de elaborare li se aplică legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare. Articolul III Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică, secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae Burnete ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003) REGULAMENT privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente Articolul 1Activitatea de reglementare în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii conform prevederilor art. 9 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare şi cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum şi efectuarea de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare. Articolul 2
(1) Reglementările tehnice în construcţii, definite la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, pot fi regulamente sau proceduri precum coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificaţii/instrucţiuni/ norme tehnice, studii sau soluţii-cadru, îndrumătoare/proceduri/ manuale, după caz.
(2) Reglementările tehnice au caracter obligatoriu şi se elaborează pentru asigurarea cerinţelor fundamentale pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.
(3) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.
(4) Punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, şi prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public.
Articolul 3
(1) Activităţile specifice, corelative activităţii de reglementare, cuprind cercetare, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.
(2) Cercetarea cuprinde analize şi sinteze documentare, studii teoretice şi experimentale, traduceri, elaborarea de standarde de cost, precum şi elaborarea, în condiţiile legii privind standardizarea naţională, a versiunilor române ale standardelor europene/internaţionale în vigoare din domeniul construcţiilor şi a anexelor naţionale corespunzătoare, inclusiv revizuirea ori modificarea acestora.
(3) Testările cuprind încercări şi/sau experimentări in situ ori în laboratoare sau poligoane privind tehnologiile şi/sau comportarea în exploatare a construcţiilor, subansamblurilor, elementelor, materialelor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, inclusiv pe modele sau machete.
(4) Documentaţiile ce se realizează în sprijinul activităţii de reglementare tehnică cuprind studii pentru proiecte-pilot, inclusiv documentaţii tehnico-economice pentru realizarea acestora sau altora asemenea, expertize tehnice şi/sau energetice la construcţii existente pentru definirea sau monitorizarea unor indicatori, elaborarea unor instrucţiuni şi suporturi teoretice precum şi organizarea de activităţi de instruire şi/sau perfecţionare profesională a specialiştilor din domeniile menţionate, concursuri de soluţii cu premii organizate de instituţii publice în scopul creşterii calităţii construcţiilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice.
(5) Studiile cuprind analize de specialitate şi de documentare în domeniul construcţiilor, analize de impact al construcţiilor asupra mediului natural şi construit, de prognoză, de piaţă şi de cercetare economică privind impactul materialelor de construcţii noi asupra calităţii construcţiilor, sondaje, statistici şi studii sociologice privind calitatea vieţii în mediul construit, studii de caz, studii-pilot, studii topografice, geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, studii de stabilitate a terenului, de trafic/circulaţie/mobilitate, raport de diagnostic arheologic, studii istorice, precum şi alte studii de specialitate, după caz, pentru fundamentarea unor reglementări tehnice.
(6) Auditul cuprinde activitatea de expertiză tehnică, evaluarea performanţelor energetice ale clădirilor, precum şi activitatea de consultanţă în domeniul construcţiilor.
(7) Băncile de date cuprind date, informaţii, ilustrări grafice, planuri, hărţi, înregistrări de date în timp real privind acţiunile asupra construcţiilor şi comportarea acestora, realizarea de pachete software, sisteme informatice pentru colectare, gestionare şi arhivare a datelor şi informaţiilor, inclusiv privind certificarea energetică, expertizarea tehnică şi proiectarea clădirilor şi, după caz, prelucrare a datelor, inclusiv accesul la soft-uri de consultare a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, la standardele din domeniul construcţiilor, şi altele asemenea.
(8) Prototipurile cuprind realizarea de construcţii şi/sau subansambluri ori elemente de construcţii in situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi.
(9) Rezultatele activităţilor specifice se valorifică prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public şi prin preluarea concluziilor în politicile, programele, proiectele şi reglementările elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(10) În susţinerea activităţii de elaborare de reglementări tehnice în domeniu, precum şi de efectuare de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, prevăzute la art. 1, pentru derularea optimă a acestora sunt necesare şi alte activităţi, care cuprind, după caz: achiziţionarea de bunuri şi servicii, achiziţionarea de abonamente pentru publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, accesul la documentaţii şi baze de date documentare on-line, înscrierea şi menţinerea calităţii de membru în structuri asociative internaţionale, punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor şi diseminarea informaţiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărţi, imprimate, publicaţii, materiale de promovare, difuzare pe suport magnetic, pagina web, participare şi/sau organizare de manifestări tehnico-ştiinţifice şi/sau schimburi de experienţă între specialişti, în ţară şi în străinătate, formare şi perfecţionarea profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, participare la conferinţe, seminarii, simpozioane, mese rotunde, inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, birotică, consumabile, service, monitorizare, inspecţii şi/sau deplasări în ţară la obiective în construcţie sau existente ca exemple de bună practică, privind rezultatele şi aplicabilitatea reglementărilor tehnice în construcţii.
Articolul 4
(1) Sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează comitetele tehnice de specialitate şi comitetul tehnic de coordonare generală, organisme consultative şi de avizare în activitatea de reglementare în construcţii, organizate pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţii aferente construcţiilor.
(2) Procedura privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice, corelative activităţii de reglementare în construcţii, precum şi procedura privind structura, componenţa, indemnizaţia de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comitetelor tehnice de specialitate şi a comitetului tehnic de coordonare generală, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(3) Programele privind activitatea de reglementare în construcţii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează activitatea de reglementare în construcţii, scop în care efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, precum şi cheltuieli de capital pentru activitatea de reglementare în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării de reglementări tehnice şi de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, pentru participarea specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (10).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 369/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 369 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu