Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.369 din 24.05.2018

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 31 mai 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. IV lit. d) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 alin. (1) coroborat cu art. 9 lit. a) şi art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: Articolul 11
(1) Activitatea de reglementare în construcţii se desfăşoară de către compartimentul de specialitate cu activitate în domeniul reglementărilor în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se finanţează integral din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Din veniturile obţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit alin. (2) se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital prevăzute la art. 43 alin. (5) lit. a) şi d), alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie, în condiţiile legii.
4. Articolele 2 şi 3 se abrogă . 5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Articolul IIAchiziţiilor publice ocazionate de reglementările tehnice şi activităţile specifice, corelative activităţii de reglementare în construcţii, pentru care a fost iniţiată procedura de atribuire până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi celor aflate în curs de elaborare li se aplică legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare. Articolul III Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Adrian Marius Rîndunică, secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae Burnete ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003) REGULAMENT privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente Articolul 1Activitatea de reglementare în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii conform prevederilor art. 9 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare şi cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum şi efectuarea de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare. Articolul 2
(1) Reglementările tehnice în construcţii, definite la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, pot fi regulamente sau proceduri precum coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificaţii/instrucţiuni/ norme tehnice, studii sau soluţii-cadru, îndrumătoare/proceduri/ manuale, după caz.
(2) Reglementările tehnice au caracter obligatoriu şi se elaborează pentru asigurarea cerinţelor fundamentale pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.
(3) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.
(4) Punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, şi prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public.
Articolul 3
(1) Activităţile specifice, corelative activităţii de reglementare, cuprind cercetare, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.
(2) Cercetarea cuprinde analize şi sinteze documentare, studii teoretice şi experimentale, traduceri, elaborarea de standarde de cost, precum şi elaborarea, în condiţiile legii privind standardizarea naţională, a versiunilor române ale standardelor europene/internaţionale în vigoare din domeniul construcţiilor şi a anexelor naţionale corespunzătoare, inclusiv revizuirea ori modificarea acestora.
(3) Testările cuprind încercări şi/sau experimentări in situ ori în laboratoare sau poligoane privind tehnologiile şi/sau comportarea în exploatare a construcţiilor, subansamblurilor, elementelor, materialelor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, inclusiv pe modele sau machete.
(4) Documentaţiile ce se realizează în sprijinul activităţii de reglementare tehnică cuprind studii pentru proiecte-pilot, inclusiv documentaţii tehnico-economice pentru realizarea acestora sau altora asemenea, expertize tehnice şi/sau energetice la construcţii existente pentru definirea sau monitorizarea unor indicatori, elaborarea unor instrucţiuni şi suporturi teoretice precum şi organizarea de activităţi de instruire şi/sau perfecţionare profesională a specialiştilor din domeniile menţionate, concursuri de soluţii cu premii organizate de instituţii publice în scopul creşterii calităţii construcţiilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice.
(5) Studiile cuprind analize de specialitate şi de documentare în domeniul construcţiilor, analize de impact al construcţiilor asupra mediului natural şi construit, de prognoză, de piaţă şi de cercetare economică privind impactul materialelor de construcţii noi asupra calităţii construcţiilor, sondaje, statistici şi studii sociologice privind calitatea vieţii în mediul construit, studii de caz, studii-pilot, studii topografice, geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, studii de stabilitate a terenului, de trafic/circulaţie/mobilitate, raport de diagnostic arheologic, studii istorice, precum şi alte studii de specialitate, după caz, pentru fundamentarea unor reglementări tehnice.
(6) Auditul cuprinde activitatea de expertiză tehnică, evaluarea performanţelor energetice ale clădirilor, precum şi activitatea de consultanţă în domeniul construcţiilor.
(7) Băncile de date cuprind date, informaţii, ilustrări grafice, planuri, hărţi, înregistrări de date în timp real privind acţiunile asupra construcţiilor şi comportarea acestora, realizarea de pachete software, sisteme informatice pentru colectare, gestionare şi arhivare a datelor şi informaţiilor, inclusiv privind certificarea energetică, expertizarea tehnică şi proiectarea clădirilor şi, după caz, prelucrare a datelor, inclusiv accesul la soft-uri de consultare a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, la standardele din domeniul construcţiilor, şi altele asemenea.
(8) Prototipurile cuprind realizarea de construcţii şi/sau subansambluri ori elemente de construcţii in situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi.
(9) Rezultatele activităţilor specifice se valorifică prin postarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public şi prin preluarea concluziilor în politicile, programele, proiectele şi reglementările elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(10) În susţinerea activităţii de elaborare de reglementări tehnice în domeniu, precum şi de efectuare de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, prevăzute la art. 1, pentru derularea optimă a acestora sunt necesare şi alte activităţi, care cuprind, după caz: achiziţionarea de bunuri şi servicii, achiziţionarea de abonamente pentru publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, accesul la documentaţii şi baze de date documentare on-line, înscrierea şi menţinerea calităţii de membru în structuri asociative internaţionale, punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor şi diseminarea informaţiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărţi, imprimate, publicaţii, materiale de promovare, difuzare pe suport magnetic, pagina web, participare şi/sau organizare de manifestări tehnico-ştiinţifice şi/sau schimburi de experienţă între specialişti, în ţară şi în străinătate, formare şi perfecţionarea profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, participare la conferinţe, seminarii, simpozioane, mese rotunde, inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, birotică, consumabile, service, monitorizare, inspecţii şi/sau deplasări în ţară la obiective în construcţie sau existente ca exemple de bună practică, privind rezultatele şi aplicabilitatea reglementărilor tehnice în construcţii.
Articolul 4
(1) Sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează comitetele tehnice de specialitate şi comitetul tehnic de coordonare generală, organisme consultative şi de avizare în activitatea de reglementare în construcţii, organizate pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţii aferente construcţiilor.
(2) Procedura privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi punerea la dispoziţia celor interesaţi a reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice, corelative activităţii de reglementare în construcţii, precum şi procedura privind structura, componenţa, indemnizaţia de participare a specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comitetelor tehnice de specialitate şi a comitetului tehnic de coordonare generală, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(3) Programele privind activitatea de reglementare în construcţii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează activitatea de reglementare în construcţii, scop în care efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, precum şi cheltuieli de capital pentru activitatea de reglementare în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării de reglementări tehnice şi de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, pentru participarea specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (10).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 369/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 369 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu