Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.369 din 25.05.2017

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 08 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 54, judeţul Galaţi, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(3) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de institut într-un cont de disponibil, din care acesta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al institutului.(4) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi administrează suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)Diviziunea 03 - Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci; b)Diviziunea 18 - Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; c)Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; d)Diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare; e)Diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; f)Diviziunea 70 - Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; g)Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; h)Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; i)Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; j)Diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, reorganizat, se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este de 110. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de acesta. Articolul 11(1) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este asigurată de:a)consiliul de administraţie, format din 5 membri; b)director general. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Conducerea executivă a institutului este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la institut, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al institutului, în condiţiile legii. Articolul 15Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 17 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a)se modifică denumirea bunului cu nr. M.F. 108407, conform datelor de identificare prevăzute la pct. 1 poziţia a treia din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; b)se actualizează valorile de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi - C.U.I. 1640830 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar - lei -
108393 8.28.10 Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş Construcţie tip hală din beton armat cu închidere din zidărie, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită - 650 mp Judeţul Galaţi Tarla 129, parcela 450 Brateş 462.828
108403 8.28.10 Compartimentare bazine Ferma de cercetare şi dezvoltare Brateş Construcţie specială - lucrări hidrotehnice, terasamente Judeţul Galaţi Tarla 12, parcela 450 Brateş 68.343
108407 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp B Clădire P + demisol, structura de rezistenţă şi închidere de zidărie, învelitori cu şarpantă Suprafaţa desfăşurată - 469 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2-4 6.624
108412 8.28.10 Bazin de decantare - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş Construcţie specială - Lucrare hidrotehnică în debleu cu taluze protejate cu pereţi de dale. Judeţul Galaţi Tarla 12, Brateş 20.135
108416 8.28.10 Platformă portuară Galaţi Construcţie specială - platformă pietruită Suprafaţa construită - 3.500 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54 319
108425 8.28.10 Dig compartimentare, baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială Lucrare hidrotehnică - terasamente Judeţul Galaţi Cotu-Chiului 36.107
108428 8.28.10 Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş - construcţie specială Lucrări hidrotehnice, terasamente şi instalaţii prin conducte metalice îngropate Judeţul Galaţi Tarla 12, Brateş 87.293
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa Valoarea de inventar - lei -
108432 8.28.10 Staţie de pompe, baza de genofonduri Cotu-Chiului Platformă betonată în debleu dotată cu instalaţie de pompare. Judeţul Galaţi Cotu-Chiului 154.310
108435 8.28.10 Dig de apărare, baza de genofonduri Cotu-Chiului Lucrare hidrotehnică; terasamente cu protecţie din dale de beton în zonele periculoase Judeţul Galaţi Râul Prut km 36-38 451.030
108437 8.28.10 Canton muncitori Cotu-Chiului (2 corpuri) Construcţie din cărămidă, Suprafaţa construită - 35 mp Judeţul Galaţi Cotu-Chiului 806
108439 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A Clădire P+1 cu structură de rezistenţă din beton şi închideri din zidărie, învelitori cu şarpantă, suprafaţa desfăşurată - 469 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2-4 12.538
108440 8.28.10 Magazie furaje - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş Construcţie din cărămidă, suprafaţa construită - 648 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, parcela 450 39.022
108441 8.28.10 Clădire staţie pompe - bază de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş Construcţie specială din beton, suprafaţa desfăşurată - 85,5 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş 89.600
108442 8.28.10 Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş Construcţie tip hală din beton, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită - 715 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş 48.266
108445 8.28.10 Pepiniera Piscicolă Brateş Incintă îndiguită şi compartimentată (320 ha) compusă din luciu apă S = 292 ha, din care: bazine creştere - 198,2 ha, bazine iernat - 59,2 ha, bazine parcare - 0,3 ha, bazine reproducere - 30 ha şi terasamente (diguri) şi canale 28 ha Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş 2.647.487
108448 8.28.10 Clădire sediu. Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş Construcţie din zidărie de cărămidă, regim de înălţime tip P, suprafaţa construită - 361 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Tarla 12, Brateş 40.744
108452 8.28.10 Atelier Prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit Clădire P + 2, Suprafaţa construită - 774 mp; suprafaţa desfăşurată - 1.496 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54 64.080
108463 8.05.03 Total suprafaţă 441,53 ha Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2 40.878.841
TOTAL 45.108.373

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
1. 1 Construcţii 211.727 în administrare
2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 1.271.474 în administrare
3. 3 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 270.831 în administrare
TOTAL 1.754.032

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1

Nr. crt. Denumirea bunului Nr. cadastral Nr. carte funciară Adresa Suprafaţa construită desfăşurată - mp - Suprafaţa terenului - mp - Valoarea contabilă - lei -
1. Baracă metalică pază - - Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi, tarla 129, parcela 450 Brateş 200 - 1.579
Nr. crt. Denumirea bunului Nr. cadastral Nr. carte funciară Adresa Suprafaţa construită desfăşurată - mp - Suprafaţa terenului - mp - Valoarea contabilă - lei -
2. Racord reţea electrică - - Bază experimentală Brateş, judeţul Galaţi, tarla 129, parcela 450 Brateş Lungime: 40 m - 1.780
3. Instalaţie electrică de alimentare - - Baza experimentală Cotu Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2 Lungime: 2.100 m - 23.402
4. Canton pază dig - - Baza experimentală Cotu Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2 128,40 - 2.415
5. Dig compartimentare bazine - - Baza experimentală Cotu Chiului comuna Folteşti, judeţul Galaţi, tarla 71, parcela 433/2 450 - 6.493
6. Magazie pentru materiale - - Str. Portului nr. 2-4 Galaţi, judeţul Galaţi 20 - 2.035
7. Magazie metalică - - Platforma Combinatului Chimic Săvineşti, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ 246,30 - 1.180
8. Hală fabricaţie - - Platforma Combinatului Chimic Săvineşti, comuna Săvineşti, judeţul Neamţ 450 - 172.843
TOTAL 211.727

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi – C.U.I. 1640830, care pot fi închiriate

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică pe scurt Adresa
108407 (parţial) 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp B Clădire P + demisol, structura de rezistenţă şi închidere de zidărie, învelitori cu şarpantă Suprafaţa desfăşurată - 100 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2-4
108416 (parţial) 8.28.10 Platformă portuară Galaţi Construcţie specială - platformă pietruită Suprafaţa construită - 500 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54
108439 (parţial) 8.29.08 Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A Clădire P+1 cu structură de rezistenţă din beton şi închideri din zidărie, învelitori cu şarpantă, suprafaţa desfăşurată - 280 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 2 - 4
108452 (parţial) 8.28.10 Atelier Prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit Clădire P + 2, Suprafaţa construită - 774 mp; suprafaţa desfăşurată - 78 mp Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi Str. Portului nr. 54SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 369/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 369 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu