E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 368 din 25 aprilie 2007

privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 27 aprilie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.

(2)  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile aplică strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile.

(3)   Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.

(4)   Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia.

(5)   Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.

(6)  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile exercită următoarele funcţii:

a)  de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, strategia de dezvoltare durabilă şi strategia în domeniul mediului şi gospodăririi apelor;

b)  de reglementare, prin care se asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;

c)   de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de activitate;

d)  de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate;

e)  de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea sa;

f)    de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului;

g)  de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 3. - (1) In exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are următoarele atribuţii principale:

1.   asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2.   elaborează strategii şi politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3.  propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

4.  propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;

5.  elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

6.  elaborează proiecte de acte normative şi avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă;

7.  emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

8.  raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun acest acquis;

9.  coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a investiţiilor de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor;

10.  coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, aferent domeniului public al statului;

11.  fundamentează şi elaborează programe privind protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în scopul asigurării dezvoltării durabile;

12.   asigură, la nivel naţional, controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;

13.   reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile;

14.  asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi stabileşte conţinutul şi priorităţile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate;

15.  asigură, în condiţiile legii, elaborarea de studii şi cercetări necesare domeniilor sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea rezultatelor acestora;

16.   asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile subordonate, controlul respectării legislaţiei în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

17.  organizează evenimente, elaborează şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare din domeniile sale de activitate;

18.   organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei;

19.   identifică şi propune indicatori privind dezvoltarea durabilă, mediul şi gospodărirea apelor şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale;

20.  iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează şi realizează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

21.   iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale din sfera sa de competenţă, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme bilaterale şi internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state, în condiţiile legii;

22.  Intreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;

23.   exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte;

24.   asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă;

25.  coordonează elaborarea formei finale a poziţiei României în promovarea noului acquis de mediu la nivelul Uniunii Europene;

26.   programează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;

27.   asigură accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

28.  iniţiază şi dezvoltă programe de educaţie şi de instruire a specialiştilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului;

29.  asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media.

(2)   Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare.

(3)  In exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile colaborează cu celelalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale.

Art. 4. - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, indeplineşte şi următoarele atribuţii specifice:

1. solicită autorităţilor şi instituţiilor din cadrul administraţiei publice centrale informaţii necesare elaborării Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, elaborează strategia,  pe care o supune Guvernului spre adoptare;

2.  solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă pe domeniile de responsabilitate ale acestora şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;

3.   coordonează şi urmăreşte implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare de mediu;

4.   coordonează elaborarea şi supune aprobării Guvernului Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;

5.   urmăreşte implementarea Planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;

6.   aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune pentru protecţia mediului;

7.   asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;

8.  elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale sectoriale în domeniile protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, după cum urmează:

a)   Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind protecţia atmosferei;

b)   Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice;

c)   Strategia naţională şi Planul naţional de gestiune a deşeurilor;

d)   strategiile şi planurile naţionale privind gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase;

e)   Strategia naţională şi Planul naţional pentru conservarea biodiversităţii;

f)  Strategia naţională şi Planul naţional privind biosecuritatea;

g)  Strategia naţională de management al riscului la inundaţii;

h) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă;

i) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre;

j) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NOx, COV şi NH3;

k) Programul naţional de reducere a emisiilor de S02, NOx şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere;

l) Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu;

9.  coordonează activităţile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

10.   coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

11.   coordonează actualizarea anuală a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi elaborează raportările solicitate de instituţiile europene şi internaţionale;

12.  Indeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;

13.   asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului şi gospodăririi apelor, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;

14.   elaborează şi promovează acte normative necesare punerii în aplicare â prevederilor procedurii de organizare şi coordonare a Schemei de management şi audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă;

15.   asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul mediului;

16.   coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

17.   coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului;

18.   atestă persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu;

19.   coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind substanţele şi preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;

20.   coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind solul, subsolul şi gestionarea deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;

21.   organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia naturii şi conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate şi executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice;

22.  avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;

23.  asigură cadrul naţional privind biosecuritatea;

24.  organizează sistemul naţional de monitorizare integrată a calităţii şi radioactivităţii mediului, coordonează activitatea acestuia şi aprobă raportul anual privind starea mediului;

25.   asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor de protecţie a mediului şi gospodărire a apelor;

26.   stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;

27.   colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

28.   coordonează elaborarea şi reactualizarea schemelor directoare de management şi amenajare a bazinelor hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei;

29.   coordonează, prin Inspecţia de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;

30.   asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice şi fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;

31.  coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, â lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;

32.   organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;

33.   asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

34.   stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;

35.   coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;

36.  organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice si funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare Impotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;

37.  stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;

38.    dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;

39.   elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată â emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;

40.  elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor;

41.   coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor;

42.   organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;

43.  aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor administrate de deţinătorii cu orice titlu;

44.   certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;

45.   dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

46.   elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;

47.   elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;

48.  coordonează activitatea comitetelor de bazin;

49.  coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.

CAPITOLUL III

Conducerea ministerului

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se exercită de către ministru.

(2)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

(4)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a  ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(6)  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(7)  In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(8)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.

Art. 6. - (1) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului şi dezvoltării durabile este ajutat de 2 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate, prin ordin, de ministrul mediului şi dezvoltării durabile.

Art. 7. - In cazul în care ministrul mediului şi dezvoltării durabile, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 8. - (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministrul mediului şi dezvoltării durabile.

(4)  In realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcţionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.

Art. 9. - (1) Pe lângă ministrul mediului şi dezvoltării durabile funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.

(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile este prevăzută în anexa nr. 1. In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

(2)  In structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.

(3)   Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(4)  Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, precum şi încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(5)   Numărul maxim de posturi este de 544, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.

(6)   Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(7)  Numărul de posturi aferent fostului Minister al Mediului şi Gospodăririi Apelor se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(8)  Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (7) se preia de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, potrivit dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

(9)   Salarizarea personalului din aparatul propriu şi din instituţiile subordonate se realizează potrivit legii.

(10)   Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia toate drepturile şi obligaţiile fostului Minister al Mediului şi Gospodăririi Apelor, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia.

Art. 11. - (1) In cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile funcţionează Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, care îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.

(2)  Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu coordonează metodologic structurile desemnate ca organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Organismele intermediare prevăzute la alin. (2) sunt conduse de câte un director executiv şi funcţionează cu un număr total de 176 de posturi. Numărul şi structura posturilor pe fiecare unitate regională se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(4)  Organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu îndeplinesc atribuţiile delegate de autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu şi răspund pentru îndeplinirea acestora.

Art. 12. - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unităţile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii, numărul de posturi şi încadrarea personalului din unităţile bugetare care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în limita numărului maxim de posturi şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 14. - (1) In subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.

(2)   Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

(3)   Ministrul mediului şi dezvoltării durabile numeşte personalul unităţilor şi stabileşte competenţele directorului de proiect.

Art. 15. - Ministrul mediului şi dezvoltării durabile numeşte si eliberează din funcţie conducătorii instituţiilor subordonate si unităţilor din coordonarea şi de sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii.

Art. 16. - (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile funcţionează următoarele organisme consultative:

a)   Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional;

b)  Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU);

c)   Comisia naţională pentru siguranţa barajelor si a altor lucrări hidrotehnice' (CONSIB);

d)   Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional;

e)  Comisia naţională de acordare a etichetei ecologice;

f)   Comitetul consultativ de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit;

g)  Comisia tehnico-economică;

h) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor;

i) Comisia naţională privind schimbările climatice; j) Consiliul interministerial al apelor.

(2)  Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3)    Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 17. - (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu, precum şi în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor se utilizează un număr de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.

Art. 18. - Numărul autoturismelor pentru transportul personalului şi pentru alte utilizări speciale, precum şi cota de consum lunar alocată pentru unităţile subordonate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în conformitate cu normativele în vigoare.

Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 11)

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

*) SE ORGANIZEAZA LA NIVEL DE SERVICIU

**) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE COMPARTIMENT

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I.

Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării"

3.

Garda Naţională de Mediu

II.

Unităţi fără personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti -Ilfov

2.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia

3.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Sibiu pentru Regiunea 7 -- Centru

4.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bacău pentru Regiunea 1  - Nord-Est

5.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest

6.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest

7.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia

8.

Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est

III.

Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat

1.

Unităţi de management al proiectului (UMP)

2.

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

IV.

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi de la bugetul de stat

1.

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I şi II este de 3.699, din care un număr maxim de 249 de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Administraţia Naţională de Meteorologie

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I.

Unităţi finanţate din venituri proprii

1.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului -- ICIM Bucureşti

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

3.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

4.

Administraţia Fondului pentru Mediu

5.

Administraţia Naţională „Apele Române"


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 368/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 368 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 368/2007
Hotărârea 57 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului
Hotărârea 1621 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii" si a componentei nominale a Consiliului stiintific si a anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile
Hotărârea 1320 2008
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate
Hotărârea 1238 2008
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
Hotărârea 1528 2007
privind modificarea si completarea unor acte normative
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu