Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.361 din 25.05.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 06 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 alin. (16) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, cu sediul în localitatea Nucet, nr. 549, judeţul Dâmboviţa, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. Articolul 2(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi bunuri proprii, datorii şi alte active, de la Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează suprafaţa de teren de 167,03 ha din domeniul public al statului, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.49 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a)Diviziunea 03 - Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci; b)Diviziunea 18 - Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire; c)Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; d)Diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere şi de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; e)Diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi altor activităţi de editare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare; f)Diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; g)Diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; h)Diviziunea 70 - Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; i)Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; j)Diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; k)Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; l)Diviziunea 75 - Activităţi veterinare; Grupa 750 - Activităţi veterinare, Clasa 7500 - Activităţi veterinare; m)Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; n)Diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ; o)relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet conduce evidenţa contabilă, potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul existent în Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este de 95. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite prin acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este asigurată de:a)consiliul de administraţie, format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. Articolul 14Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet preia toate drepturile şi obligaţiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi se substituie în toate litigiile în curs ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. Articolul 15Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 16Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 18 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)diminuarea, cu suprafaţa de teren de 0,50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, a suprafeţei de teren înregistrate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu nr. M.F. 117135, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii, potrivit Deciziei civile nr. 180 din 20.02.2007, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa; b)actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii; c)modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public al statului care trec din patrimoniul Centrului de Cercetare–Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet - C.U.I. 14769170

Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii (dării în folosinţă) Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117044 8.28.10 Canton de exploatare 98 mp Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Nucet nr. - 1974 105.300 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117050 8.28.10 Staţie incubaţie Beton, I 20 m În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1980 217.700 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117058 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 4 70 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1987 37.500 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117062 8.27.03 Siloz cereale 6 celule metalice, fundaţie din beton În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1973 37.600 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117067 8.28.10 Magazie furaje Zidărie, 71 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 32.800 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117072 8.27.07 Grajd cai Cărămidă, 17 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Sălcioara, nr. - 1996 8.400 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117078 8.28.10 Depozit furaje Clădire zidărie 30 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Băleni, nr. - 1975 19.400 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117079 8.28.10 Canton pază Zidărie 43 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Băleni, nr. - 1975 43.100 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117089 8.28.10 Pod Pod din beton În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 149.456 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117092 8.28.10 Staţie prod. furaje Clădire zidărie 465 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1973 197.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117095 8.28.13 Centrală termică Clădire zidărie 3 cazane În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 175.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117097 8.28.10 Baracă depozit Zidărie, 28 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Băleni, nr. - 1975 14.200 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117099 8.28.10 Canton nr. 3 Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1938 107.500 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117101 8.28.12 Casă oaspeţi Clădire zidărie 156 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1944 132.800 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117104 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 1 Clădire zidărie, 1 nivel, 214 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 141.600 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
117108 8.29.08 Pavilion administrativ Clădire zidărie 484 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1960 1.331.200 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117109 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 3 Clădire zidărie, 1 nivel, 467 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 250.500 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117112 8.28.10 Depozit carburanţi Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 3.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117113 8.28.10 Bibliotecă Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1977 583.300 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117124 8.28.10 Canton nr. 1 Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1938 107.500 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117127 8.27.07 Grajd pentru cai Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1980 3.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117129 8.27.07 Grajd pentru cai Clădire zidărie În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1980 30.700 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117131 8.28.10 Staţie incubaţie nr. 2 Clădire zidărie, 1 nivel, 411 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 220.500 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117134 8.28.12 Bloc apartamente Clădire zidărie 108 mp În incinta Bazei Experimentale Nucet Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1964 400.400 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
121420 8.28.10 Amenajare piscicolă - Suprafaţa totală 104,0 ha - bazine şi heleşteie din pământ 70 buc. cu lucrări şi instalaţii specifice de exploatare; - stăvilare din beton pe pârâul Ilfov 2 buc. N - păşuni în administrarea Consiliului Local Nucet, S - terenuri agricole proprietate privată, E - păşuni în administrarea Consiliului Local Nucet - drum de exploatare agricolă, V - teren agricol administrat de S.C. Sagricom - S.A. Tgv. Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1974 173.433.900 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
121422 8.28.10 Amenajare piscicolă - Suprafaţa totală 17,3 ha - bazine şi heleşteie din pământ 5 buc. cu suprafeţe între 0,8-4,5 ha cu lacuri şi instalaţii specifice de exploatare; - Zona de proiecţie diguri. N - drum comunal 112, S - păşune în administrarea Consiliului Local Salcioara, E - pârâul Ilfov, V - drum exploatare agricolă Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1991 17.371.100 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare imobil
121423 8.28.10 Amenajare piscicolă - Suprafaţa totală 26,0 ha - bazine şi heleşteie din pământ 5 buc. cu lucrări şi instalaţii specifice de exploatare N - drum de exploatare şi terenuri agricole proprietate privată, S - gospodărie particulară, E - polder în administrarea Consiliului Local Băleni, V - drum judeţean Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 1975 29.732.200 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
121424 8.28.10 Amenajare piscicolă - Suprafaţa totală 17,0 ha - bazin piscicol tip iaz cu 1 deversor, călugăr şi pasarelă. N - păşune în administrarea Consiliului Local Corbii Mari, S, V - păşuni administrate de Consiliul Local Corbii Mari, E - terenuri agricole proprietate privată Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Corbii Mari, nr. - 1975 64.350.000 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare în administrare Imobil
117135 8.05.01 Total suprafaţă 167,0300 ha Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - 2004 564.440 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.49 în administrare Imobil
TOTAL 289.722.149

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafeţei de teren aflată în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, C.U.I. 14769170, care se scade din inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Baza legală
0 1 2 3 4 5 6
1 117135 (parţial) 8.05.01 Total suprafaţă Suprafaţa - 0,50 ha, T31, P239 ape, bălţi Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Nucet, nr. - Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Dâmboviţa nr. 34C/06.03.2006 şi Decizia civilă nr. 180/20.02.2007 a Tribunalului Dâmboviţa, în Dosarul nr. 8.109/2006.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 361/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 361 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu