Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 358 din 20 mai 1991

privind infiintarea si organizarea Regiei autonome "Monitorul Oficial"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  1 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza, sub autoritatea Adunarii Deputatilor, Regia autonoma "Monitorul Oficial", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucuresti, si a compartimentului "Monitorul Oficial" din Directia serviciilor legislative din aparatul Adunarii Deputatilor, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinteaza.
    Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monitorul Oficial" il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative, precum si de alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.
    Art. 3
    Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman si va cuprinde:
    a) Partea I - partea oficiala -, in care se publica legile si alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotaririle Guvernului, precum si alte acte normative;
    b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare -, in care se publica stenogramele sedintelor Adunarii Deputatilor, Senatului si Adunarii Constituante;
    c) Partea a III-a - Publicatii si anunturi -, in care se publica citatii, comunicari de acte procedurale, pierderi de acte, concursuri, precum si alte acte pentru care legea prevede obligatia publicarii;
    d) Partea a IV-a - Publicatii ale agentilor economici -, in care se publica acte de constituire, statute, contracte de asociere, bilanturi contabile ale agentilor economici si alte acte prevazute de lege.
    Pina la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial se va asigura de catre organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi rezerva dreptul la prima publicare a tuturor actelor normative.
    Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative in alte publicatii se poate face numai dupa texte publicate in Monitorul Oficial. Publicarea textelor legislative in colectii sau brosuri, altele decit cele de uz intern, se poate face numai cu avizul tehnic privind exactitatea reproducerii al Regiei autonome "Monitorul Oficial", in calitate de editor specializat.
    Art. 4
    Patrimoniul Regiei autonome "Monitorul Oficial" se constituie prin preluarea activului si pasivului unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2, conform bilantului intocmit la 31 martie 1991. Valoarea acestui patrimoniu inscris in bilant este de 13.383 mii lei.
    In protocolul de preluare se va inscrie situatia economica si financiara existenta la data efectiva a preluarii. O data cu activul si pasivul unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2 vor fi preluate si cotele de materii prime si materiale aferente procesului tehnologic.
    Art. 5
    Personalul trecut la regia autonoma se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Activitatea Regiei autonome "Monitorul Oficial" urmeaza sa se desfasoare in sediul mentionat la art. 1 alin. 1 pina la finalizarea investitiei pentru un nou sediu situat in municipiul Bucuresti, in zona 13 Septembrie - Casa Republicii, pe un amplasament ce se va stabili impreuna cu Primaria Capitalei.
    Art. 7
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare din anexa.
    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 9
    Atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercita de catre Secretariatul general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 11
    Pe data prezentei, Hotarirea Guvernului nr. 770/1991 privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzator.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Monitorul Oficial"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Denumirea regiei este Regia autonoma "Monitorul Oficial".
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica, are autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Obiectul de activitate al regiei il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative si alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" are un patrimoniu de 13.383 mii lei, conform bilantului intocmit la data de 31 martie 1991.
    Art. 5
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma dispune, poseda si foloseste in mod autonom bunurile pe care le are in patrimoniu sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 6
    Structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Monitorul Oficial", precum si numarul de personal, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome.
    Personalul regiei autonome este angajat de catre directorul general al acesteia.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome se stabileste, potrivit legii, de catre consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administratie.
    Art. 9
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al aparatului Adunarii Deputatilor si este compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului general al Adunarii Deputatilor.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al regiei autonome.
    Art. 10
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" are urmatoarele atributii principale:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba indemnizatia membrilor consiliului de administratie;
    - numeste directorii regiei, le stabileste atributiile si ii revoca;
    - aproba programele de activitate si politica de dezvoltare si de introducere de noi tehnologii;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - aproba tarife si taxe pentru publicatiile regiei autonome;
    - hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 12
    Activitatea curenta a Regiei autonome "Monitorul Oficial" este condusa de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de cite ori este necesar.
    Art. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 15
    Consiliul de administratie, in prima luna a fiecarui an, prezinta Secretariatului general al Adunarii Deputatilor un raport asupra activitatii regiei in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 17
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi acopera cheltuielile din venituri proprii, iar profitul net ramas dupa constituirea fondurilor prevazute de lege se varsa la bugetul Adunarii Deputatilor.
    Art. 18
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

    CAP. 7
    Relatiile regiei

    Art. 19
    Relatiile comerciale cu alte regii autonome sau societati comerciale se vor desfasura pe baze contractuale.
    Art. 20
    Regia va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili de consiliul de administratie prin contract, pe baza de negociere.
    Art. 21
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" poate incheia contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 22
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati specifice, precum si cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in vederea crearii de noi persoane juridice in acelasi scop.
    De asemenea, regia poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturi de vinzare a publicatiilor sale.
    Art. 23
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu