Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 358 din 20 mai 1991

privind infiintarea si organizarea Regiei autonome "Monitorul Oficial"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  1 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza, sub autoritatea Adunarii Deputatilor, Regia autonoma "Monitorul Oficial", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucuresti, si a compartimentului "Monitorul Oficial" din Directia serviciilor legislative din aparatul Adunarii Deputatilor, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinteaza.
    Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monitorul Oficial" il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative, precum si de alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.
    Art. 3
    Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman si va cuprinde:
    a) Partea I - partea oficiala -, in care se publica legile si alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotaririle Guvernului, precum si alte acte normative;
    b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare -, in care se publica stenogramele sedintelor Adunarii Deputatilor, Senatului si Adunarii Constituante;
    c) Partea a III-a - Publicatii si anunturi -, in care se publica citatii, comunicari de acte procedurale, pierderi de acte, concursuri, precum si alte acte pentru care legea prevede obligatia publicarii;
    d) Partea a IV-a - Publicatii ale agentilor economici -, in care se publica acte de constituire, statute, contracte de asociere, bilanturi contabile ale agentilor economici si alte acte prevazute de lege.
    Pina la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial se va asigura de catre organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi rezerva dreptul la prima publicare a tuturor actelor normative.
    Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative in alte publicatii se poate face numai dupa texte publicate in Monitorul Oficial. Publicarea textelor legislative in colectii sau brosuri, altele decit cele de uz intern, se poate face numai cu avizul tehnic privind exactitatea reproducerii al Regiei autonome "Monitorul Oficial", in calitate de editor specializat.
    Art. 4
    Patrimoniul Regiei autonome "Monitorul Oficial" se constituie prin preluarea activului si pasivului unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2, conform bilantului intocmit la 31 martie 1991. Valoarea acestui patrimoniu inscris in bilant este de 13.383 mii lei.
    In protocolul de preluare se va inscrie situatia economica si financiara existenta la data efectiva a preluarii. O data cu activul si pasivul unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2 vor fi preluate si cotele de materii prime si materiale aferente procesului tehnologic.
    Art. 5
    Personalul trecut la regia autonoma se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Activitatea Regiei autonome "Monitorul Oficial" urmeaza sa se desfasoare in sediul mentionat la art. 1 alin. 1 pina la finalizarea investitiei pentru un nou sediu situat in municipiul Bucuresti, in zona 13 Septembrie - Casa Republicii, pe un amplasament ce se va stabili impreuna cu Primaria Capitalei.
    Art. 7
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare din anexa.
    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 9
    Atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercita de catre Secretariatul general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 11
    Pe data prezentei, Hotarirea Guvernului nr. 770/1991 privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzator.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Monitorul Oficial"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Denumirea regiei este Regia autonoma "Monitorul Oficial".
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica, are autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Obiectul de activitate al regiei il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative si alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" are un patrimoniu de 13.383 mii lei, conform bilantului intocmit la data de 31 martie 1991.
    Art. 5
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma dispune, poseda si foloseste in mod autonom bunurile pe care le are in patrimoniu sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 6
    Structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Monitorul Oficial", precum si numarul de personal, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome.
    Personalul regiei autonome este angajat de catre directorul general al acesteia.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome se stabileste, potrivit legii, de catre consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administratie.
    Art. 9
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al aparatului Adunarii Deputatilor si este compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului general al Adunarii Deputatilor.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al regiei autonome.
    Art. 10
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" are urmatoarele atributii principale:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba indemnizatia membrilor consiliului de administratie;
    - numeste directorii regiei, le stabileste atributiile si ii revoca;
    - aproba programele de activitate si politica de dezvoltare si de introducere de noi tehnologii;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - aproba tarife si taxe pentru publicatiile regiei autonome;
    - hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 12
    Activitatea curenta a Regiei autonome "Monitorul Oficial" este condusa de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de cite ori este necesar.
    Art. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 15
    Consiliul de administratie, in prima luna a fiecarui an, prezinta Secretariatului general al Adunarii Deputatilor un raport asupra activitatii regiei in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 17
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi acopera cheltuielile din venituri proprii, iar profitul net ramas dupa constituirea fondurilor prevazute de lege se varsa la bugetul Adunarii Deputatilor.
    Art. 18
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

    CAP. 7
    Relatiile regiei

    Art. 19
    Relatiile comerciale cu alte regii autonome sau societati comerciale se vor desfasura pe baze contractuale.
    Art. 20
    Regia va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili de consiliul de administratie prin contract, pe baza de negociere.
    Art. 21
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" poate incheia contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 22
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati specifice, precum si cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in vederea crearii de noi persoane juridice in acelasi scop.
    De asemenea, regia poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturi de vinzare a publicatiilor sale.
    Art. 23
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu