Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 358 din 20 mai 1991

privind infiintarea si organizarea Regiei autonome "Monitorul Oficial"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  1 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza, sub autoritatea Adunarii Deputatilor, Regia autonoma "Monitorul Oficial", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucuresti, si a compartimentului "Monitorul Oficial" din Directia serviciilor legislative din aparatul Adunarii Deputatilor, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinteaza.
    Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monitorul Oficial" il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative, precum si de alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.
    Art. 3
    Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman si va cuprinde:
    a) Partea I - partea oficiala -, in care se publica legile si alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotaririle Guvernului, precum si alte acte normative;
    b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare -, in care se publica stenogramele sedintelor Adunarii Deputatilor, Senatului si Adunarii Constituante;
    c) Partea a III-a - Publicatii si anunturi -, in care se publica citatii, comunicari de acte procedurale, pierderi de acte, concursuri, precum si alte acte pentru care legea prevede obligatia publicarii;
    d) Partea a IV-a - Publicatii ale agentilor economici -, in care se publica acte de constituire, statute, contracte de asociere, bilanturi contabile ale agentilor economici si alte acte prevazute de lege.
    Pina la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial se va asigura de catre organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi rezerva dreptul la prima publicare a tuturor actelor normative.
    Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative in alte publicatii se poate face numai dupa texte publicate in Monitorul Oficial. Publicarea textelor legislative in colectii sau brosuri, altele decit cele de uz intern, se poate face numai cu avizul tehnic privind exactitatea reproducerii al Regiei autonome "Monitorul Oficial", in calitate de editor specializat.
    Art. 4
    Patrimoniul Regiei autonome "Monitorul Oficial" se constituie prin preluarea activului si pasivului unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2, conform bilantului intocmit la 31 martie 1991. Valoarea acestui patrimoniu inscris in bilant este de 13.383 mii lei.
    In protocolul de preluare se va inscrie situatia economica si financiara existenta la data efectiva a preluarii. O data cu activul si pasivul unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2 vor fi preluate si cotele de materii prime si materiale aferente procesului tehnologic.
    Art. 5
    Personalul trecut la regia autonoma se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Activitatea Regiei autonome "Monitorul Oficial" urmeaza sa se desfasoare in sediul mentionat la art. 1 alin. 1 pina la finalizarea investitiei pentru un nou sediu situat in municipiul Bucuresti, in zona 13 Septembrie - Casa Republicii, pe un amplasament ce se va stabili impreuna cu Primaria Capitalei.
    Art. 7
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare din anexa.
    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 9
    Atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercita de catre Secretariatul general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 11
    Pe data prezentei, Hotarirea Guvernului nr. 770/1991 privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzator.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Monitorul Oficial"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Denumirea regiei este Regia autonoma "Monitorul Oficial".
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica, are autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Obiectul de activitate al regiei il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative si alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" are un patrimoniu de 13.383 mii lei, conform bilantului intocmit la data de 31 martie 1991.
    Art. 5
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma dispune, poseda si foloseste in mod autonom bunurile pe care le are in patrimoniu sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 6
    Structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Monitorul Oficial", precum si numarul de personal, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome.
    Personalul regiei autonome este angajat de catre directorul general al acesteia.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome se stabileste, potrivit legii, de catre consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administratie.
    Art. 9
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al aparatului Adunarii Deputatilor si este compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului general al Adunarii Deputatilor.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al regiei autonome.
    Art. 10
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" are urmatoarele atributii principale:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba indemnizatia membrilor consiliului de administratie;
    - numeste directorii regiei, le stabileste atributiile si ii revoca;
    - aproba programele de activitate si politica de dezvoltare si de introducere de noi tehnologii;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - aproba tarife si taxe pentru publicatiile regiei autonome;
    - hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 12
    Activitatea curenta a Regiei autonome "Monitorul Oficial" este condusa de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de cite ori este necesar.
    Art. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 15
    Consiliul de administratie, in prima luna a fiecarui an, prezinta Secretariatului general al Adunarii Deputatilor un raport asupra activitatii regiei in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 17
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi acopera cheltuielile din venituri proprii, iar profitul net ramas dupa constituirea fondurilor prevazute de lege se varsa la bugetul Adunarii Deputatilor.
    Art. 18
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

    CAP. 7
    Relatiile regiei

    Art. 19
    Relatiile comerciale cu alte regii autonome sau societati comerciale se vor desfasura pe baze contractuale.
    Art. 20
    Regia va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili de consiliul de administratie prin contract, pe baza de negociere.
    Art. 21
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" poate incheia contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 22
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati specifice, precum si cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in vederea crearii de noi persoane juridice in acelasi scop.
    De asemenea, regia poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturi de vinzare a publicatiilor sale.
    Art. 23
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu