Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 358 din 20 mai 1991

privind infiintarea si organizarea Regiei autonome "Monitorul Oficial"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  1 iulie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data prezentei hotariri se infiinteaza, sub autoritatea Adunarii Deputatilor, Regia autonoma "Monitorul Oficial", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic "Monitorul Oficial" din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate si difuzare pentru "Monitorul Oficial" din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria "Coresi" Bucuresti, si a compartimentului "Monitorul Oficial" din Directia serviciilor legislative din aparatul Adunarii Deputatilor, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desfiinteaza.
    Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monitorul Oficial" il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative, precum si de alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.
    Art. 3
    Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman si va cuprinde:
    a) Partea I - partea oficiala -, in care se publica legile si alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotaririle Guvernului, precum si alte acte normative;
    b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare -, in care se publica stenogramele sedintelor Adunarii Deputatilor, Senatului si Adunarii Constituante;
    c) Partea a III-a - Publicatii si anunturi -, in care se publica citatii, comunicari de acte procedurale, pierderi de acte, concursuri, precum si alte acte pentru care legea prevede obligatia publicarii;
    d) Partea a IV-a - Publicatii ale agentilor economici -, in care se publica acte de constituire, statute, contracte de asociere, bilanturi contabile ale agentilor economici si alte acte prevazute de lege.
    Pina la realizarea unei retele proprii, difuzarea Monitorului Oficial se va asigura de catre organele de difuzare ale Ministerului Comunicatiilor.
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi rezerva dreptul la prima publicare a tuturor actelor normative.
    Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative in alte publicatii se poate face numai dupa texte publicate in Monitorul Oficial. Publicarea textelor legislative in colectii sau brosuri, altele decit cele de uz intern, se poate face numai cu avizul tehnic privind exactitatea reproducerii al Regiei autonome "Monitorul Oficial", in calitate de editor specializat.
    Art. 4
    Patrimoniul Regiei autonome "Monitorul Oficial" se constituie prin preluarea activului si pasivului unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2, conform bilantului intocmit la 31 martie 1991. Valoarea acestui patrimoniu inscris in bilant este de 13.383 mii lei.
    In protocolul de preluare se va inscrie situatia economica si financiara existenta la data efectiva a preluarii. O data cu activul si pasivul unitatilor prevazute la art. 1 alin. 2 vor fi preluate si cotele de materii prime si materiale aferente procesului tehnologic.
    Art. 5
    Personalul trecut la regia autonoma se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 6
    Activitatea Regiei autonome "Monitorul Oficial" urmeaza sa se desfasoare in sediul mentionat la art. 1 alin. 1 pina la finalizarea investitiei pentru un nou sediu situat in municipiul Bucuresti, in zona 13 Septembrie - Casa Republicii, pe un amplasament ce se va stabili impreuna cu Primaria Capitalei.
    Art. 7
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare din anexa.
    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de catre consiliul de administratie. Presedintele consiliului de administratie este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 9
    Atributiile prevazute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercita de catre Secretariatul general al Adunarii Deputatilor.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 11
    Pe data prezentei, Hotarirea Guvernului nr. 770/1991 privind infiintarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifica corespunzator.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Regiei autonome "Monitorul Oficial"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Denumirea regiei este Regia autonoma "Monitorul Oficial".
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este persoana juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica, are autonomie financiara si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe baza prezentului regulament.
    Art. 2
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    Obiectul de activitate al regiei il constituie:
    a) editarea publicatiei "Monitorul Oficial" al Romaniei;
    b) editarea publicatiei "Parlamentul", organ de presa al Adunarii Deputatilor si Senatului;
    c) tiparirea legislatiei Romaniei, in care se reproduc toate actele normative de interes general;
    d) indexarea, sistematizarea si stocarea informatiei legislative a tarii;
    e) editarea de culegeri de acte normative si alte publicatii legislative grupate pe domenii de activitate;
    f) imprimarea materialelor destinate activitatii parlamentare;
    g) publicarea de acte normative si alte documente legislative in limbi straine;
    h) executarea altor lucrari poligrafice, in limita spatiului disponibil;
    i) difuzarea publicatiilor editate.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 4
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" are un patrimoniu de 13.383 mii lei, conform bilantului intocmit la data de 31 martie 1991.
    Art. 5
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
    In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma dispune, poseda si foloseste in mod autonom bunurile pe care le are in patrimoniu sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 4
    Structura regiei autonome

    Art. 6
    Structura organizatorica si functionala a Regiei autonome "Monitorul Oficial", precum si numarul de personal, se stabilesc de catre consiliul de administratie al regiei autonome.
    Personalul regiei autonome este angajat de catre directorul general al acesteia.
    Art. 7
    Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome se stabileste, potrivit legii, de catre consiliul de administratie.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 8
    Conducerea Regiei autonome "Monitorul Oficial" se asigura de consiliul de administratie.
    Art. 9
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al secretarului general al aparatului Adunarii Deputatilor si este compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului general al Adunarii Deputatilor.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre juristi, filologi, economisti si alti specialisti din domeniul de activitate al regiei autonome.
    Art. 10
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul sau de organizare si functionare si cu prevederile Legii nr. 15/1990.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" are urmatoarele atributii principale:
    - aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
    - aproba indemnizatia membrilor consiliului de administratie;
    - numeste directorii regiei, le stabileste atributiile si ii revoca;
    - aproba programele de activitate si politica de dezvoltare si de introducere de noi tehnologii;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
    - aproba utilizarea fondului valutar;
    - aproba tarife si taxe pentru publicatiile regiei autonome;
    - hotaraste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.
    Art. 12
    Activitatea curenta a Regiei autonome "Monitorul Oficial" este condusa de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Regiei autonome "Monitorul Oficial" se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si, la cererea presedintelui sau a cel putin 3 membri, ori de cite ori este necesar.
    Art. 14
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
    Art. 15
    Consiliul de administratie, in prima luna a fiecarui an, prezinta Secretariatului general al Adunarii Deputatilor un raport asupra activitatii regiei in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 17
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" isi acopera cheltuielile din venituri proprii, iar profitul net ramas dupa constituirea fondurilor prevazute de lege se varsa la bugetul Adunarii Deputatilor.
    Art. 18
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

    CAP. 7
    Relatiile regiei

    Art. 19
    Relatiile comerciale cu alte regii autonome sau societati comerciale se vor desfasura pe baze contractuale.
    Art. 20
    Regia va practica in raporturile cu tertii preturi si tarife ce se vor stabili de consiliul de administratie prin contract, pe baza de negociere.
    Art. 21
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" poate incheia contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori romani sau straini, in conditiile legii.
    Art. 22
    Regia autonoma "Monitorul Oficial" se poate asocia cu societati comerciale pentru realizarea in comun de activitati specifice, precum si cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in vederea crearii de noi persoane juridice in acelasi scop.
    De asemenea, regia poate concesiona altor unitati, pe baza de contracte, drepturi de vinzare a publicatiilor sale.
    Art. 23
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu