Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 318 din 11 mai 1995

privind aprobarea criteriilor de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara si a modului de gestionare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 17 mai 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba criteriile de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara, precum si modul de gestionare a acestuia, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministru de stat,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Coordonare, Strategie
                      si Reforma Economica,
                      Mircea Cosea

                      Presedintele Consiliului
                      de administratie al Fondului
                      Proprietatii de Stat,
                      Emil Dima

                      Presedintele Agentiei
                      de Restructurare,
                      Dan Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                        CRITERIILE DE SELECTIE
a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara si modul de gestionare a acestuia

    I. Criteriile de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara
    Criteriile de selectie a agentilor economici in functie de destinatia fondului de redresare financiara sunt:
    A. Acordarea de facilitati personalului disponibilizat, conform prevederilor art. 22 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie.
    Beneficiaza de aceste facilitati personalul disponibilizat la regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, carora prin hotarare a Guvernului li s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara, ca urmare a aplicarii programelor de restructurare si redresare financiara aprobate.
    Disponibilizarea personalului din cadrul agentilor economici la care s-a instituit regimul special de supraveghere se face pe baza evaluarilor concrete - esalonate in timp - de disponibilizare a personalului, care se vor constitui ca parti componente ale programelor de restructurare si redresare financiara aprobate.
    B. Acordarea de credite fara dobanda consumatorilor de energie electrica si gaze naturale - regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat.
    Agentii economici beneficiari ai fondului de redresare financiara la dispozitia Guvernului sunt selectati de ministerele de resort, in cazul regiilor autonome, si de ministere impreuna cu Agentia de Restructurare si Fondul Proprietatii de Stat, in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.
    Selectia acestora se face avand in vedere indeplinirea a minimum patru dintre urmatoarele criterii:
    1. sunt in incapacitate de plata reflectata prin gradul scazut de lichiditate pe termen scurt;
    2. au un volum insemnat de plati restante, acestea insumind cel putin 1/5 din veniturile totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli;
    3. platile restante aferente consumului de energie electrica si/sau de gaze naturale au o pondere insemnata in totalul platilor restante;
    4. prin incetarea sau restrangerea substantiala a activitatii genereaza fenomene sociale pe plan local. Se vor avea in vedere: numarul si ponderea personalului angajat in unitatea respectiva in totalul fortei de munca ocupate din localitate, structura personalului, posibilitatile de recalificare si plasare in zona a personalului disponibilizat si altele;
    5. au o pondere semnificativa in ansamblul activitatii ramurii sau sectorului, iar prin nefunctionare provoaca efecte negative puternice, atat economice cat si sociale, asupra celorlalti agenti economici care au contractele incheiate pentru desfacerea productiei.
    Analiza pentru selectarea agentilor economici se face plecand de la situatia economico-financiara pe baza de bilant, raportari trimestriale si ultima balanta de verificare intocmita, agentul economic avand obligatia de a prezenta o sinteza potrivit modelului anexat.
    Totodata, agentii economici, potentiali beneficiari ai fondului de redresare financiara, trebuie sa prezinte o situatie fundamentata asupra modului in care vor rezolva problema lichiditatilor financiare pentru o perioada de minimum un an de la primirea imprumutului, precum si actiunile de imbunatatire a situatiei financiare, justificate prin:
    - program de restructurare cu masuri concrete de reducere a costurilor, in special a consumurilor energetice, de oprire temporara sau definitiva a instalatiilor si capacitatilor care genereaza pierderi, de dimensionare a personalului in functie de volumul de activitate, de adaptare a productiei la cerintele pietei;
    - actiuni pentru asigurarea desfacerii productiei pe baza de contracte;
    - masuri de incasare a creantelor, inclusiv prin aplicarea Legii nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar, republicata;
    - respectarea disciplinei valutare cu privire la repatrierea valutei, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata prin Legea nr. 12/1995;
    - neefectuarea de aprovizionari si plati in avans, precum si necreditarea, sub nici un motiv, a altor agenti economici;
    - dimensionarea corespunzatoare si incasarea veniturilor din locatii de gestiune si inchirieri;
    - valorificarea mijloacelor fixe inactive, fara perspective de utilizare, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746 din 9 iunie 1994.
    In urma analizelor efectuate pe baza elementelor mai sus mentionate, ministerele de resort pentru regiile autonome si ministerele, impreuna cu Agentia de Restructurare si Fondul Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale, vor supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, lista agentilor economici si sumele propuse a fi acordate acestora din fondul de redresare financiara, potrivit destinatiilor aprobate prin art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995.
    II. Modul de gestionare a fondului de redresare financiara
    Fondul de redresare financiara se constituie in baza prevederilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995.
    Fondul de redresare financiara se prevede anual in bugetul de stat, intr-o suma globala rezervata la dispozitia Guvernului.
    Fondul de redresare financiara se utilizeaza pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru urmatoarele destinatii:
    a) acordarea personalului disponibilizat a unei sume egale cu 6 salarii la nivelul salariului de baza net realizat in ultima luna de catre acesta, conform programelor de restructurare si redresare financiara aprobate. Aceasta suma se acorda o singura data si este neimpozabila. Personalul care beneficiaza de aceasta suma trebuie sa aiba o vechime in munca de minimum 12 luni in cadrul agentului economic pentru care se instituie regimul special de supraveghere economico-financiara;
    b) acordarea de credite fara dobanda regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, consumatorilor de energie electrica si gaze naturale, nominalizati prin hotarare a Guvernului.
    Este interzis a se utiliza sumele acordate din acest fond in alte scopuri decat cele mentionate la lit. a) si b).
    Sumele acordate agentilor economici pentru plata energiei electrice si a gazelor naturale se vor restitui de catre acestia din veniturile realizate, in termen de pana la 3 ani.
    In acest scop, ministerele de resort pentru regiile autonome si Fondul Proprietatii de Stat pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor incheia o conventie cu agentul economic, in care se va prevedea obligatia acestuia de a rambursa fondurile alocate, la conventie anexindu-se si graficul de restituire.
    Restituirea de catre agentul economic a sumelor primite de la bugetul de stat se face lunar, pana la data de 20 a lunii, la ministerul de resort sau la Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz.
    Sumele primite se vireaza de catre ministerul de resort sau Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz, in contul bugetului de stat, subcapitolul 22.1.13 "Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiara", lunar, pana in ultima zi a lunii respective, in situatia cand acestea reprezinta rate scadente aferente imprumutului acordat in anii precedenti.
    In cazul cand ratele reprezinta rambursari aferente imprumutului din acelasi an, se reintregesc cu aceste cheltuielile bugetare efectuate din fondul de redresare financiara.
    Ministerul de resort sau, dupa caz, Fondul Proprietatii de Stat va comunica Ministerului Finantelor suma, numarul si data documentului de varsare a sumelor restituite la bugetul de stat.
    In situatia in care ratele nu se depun la timp, suma de plata se considera restanta si pe tot timpul cat este in aceasta situatie se calculeaza penalizari la nivelul celor care se aplica in cazul veniturilor bugetului de stat, conform prevederilor legale.
    Ministerele de resort sau Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz, vor urmari rambursarea sumelor conform graficului de restituire intocmit de comun acord cu agentul economic.
    In cazul lichidarii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat carora li s-a acordat asemenea credite, statul are prioritate absoluta la recuperarea acestora.
    Pentru acordarea sumelor din fondul de redresare financiara, ministrii de resort sunt ordonatori principali de credite bugetare pentru regiile autonome, iar presedintele Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in conditiile legii.
    Trimestrial, o data cu darile de seama contabile, ordonatorii principali de credite intocmesc si raporteaza Ministerului Finantelor situatia cheltuielilor din fondul de redresare financiara si restituirea creditelor acordate din acest fond.
    Fondul Proprietatii de Stat va intocmi si va prezenta dari  de seama contabile, potrivit precizarilor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Ordonatorii principali de credite, Fondul Proprietatii de Stat si agentii economici vor inregistra in contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea fondurilor de la bugetul de stat si restituirea acestora, potrivit precizarilor intocmite in acest scop de catre Ministerul Finantelor.

    MODEL

    Judetul ................................
    Ministerul .............................
    Unitatea ...............................
    Adresa .................................
    Telefonul ..............................
    Codul fiscal ...........................

              SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
                   LA DATA DE .................
                                                   - mil. lei -
                                              --------------------
                                             Bilant          Cumulat
                                          an precedent      an curent

    1. Venituri din exploatare - total, din care:
    - cifra de afaceri
    - subventii de exploatare
    2. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
    - energie si apa, din care:
    - energie electrica
    - gaze
    - cheltuieli de personal - total
    3. Rezultatul din exploatare
    - Profit
    - Pierderi
    4. Venituri totale
    5. Cheltuieli totale
    6. Rezultatul net al exercitiului financiar
    (aferent livrarilor)
    7. Active circulante, din care:
    - stocuri
    - disponibilitati banesti
    - creante, din care:
    - de la furnizorii de energie electrica
    - de la furnizorii de gaze naturale
    8. Datorii pe termen scurt, din care:
    a) curente:
    - la furnizorii de energie electrica
    - la furnizorii de gaze naturale
    b) restante:
    - la furnizorii de energie electrica
    - la furnizorii de gaze naturale
    9. Lichiditate generala
    Active circulante
    Datorii pe termen scurt*)
    10. Lichiditate intermediara
    Active circulante-stocuri
    Datorii pe termen scurt*)
    11. Lichiditate imediata
    Disponibilitati banesti
    Datorii pe termen scurt*)
    12. Plati restante - total, din care:
    - furnizori
    - creditori
    - impozite si taxe neplatite la termenul
    stabilit in bugetul de stat sau local
    - credite bancare nerambursate la scadenta
    13. Ponderea platilor restante aferente consumului
    de energie electrica si/sau gaze naturale in
    totalul platilor restante
       rd. 8b)
       ------- X 100
       rd. 12
    14. Numar mediu de salariati, din care:
    - barbati:
    - intre 20-40 ani
    - intre 40-50 ani
    - peste 50 ani
    - femei:
    - intre 20-40 ani
    - intre 40-50 ani
    - peste 50 ani
    15. Ponderea personalului angajat in totalul fortei de munca ocupate din localitate
----------------------------------------------------------------------
    *) Datorii pe termen scurt = Total datorii - datorii pe termen mediu si lung.

    NOTA:
    Se vor anexa listele cu principalii debitori si creditori restanti in ordinea vechimii, cu precizarea ministerului de resort.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu