Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 316 din 20 aprilie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul cu functii de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din subordinea Academiei Romane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 197 din  6 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul cu functii de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din subordinea Academiei Romane, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Academiei Romane,
                       Eugen Simion

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Stiinta, Tehnologie
                       si Inovare,
                       Lanyi Szabolcs

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul cu functii de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din subordinea Academiei Romane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica personalului angajat cu contract individual de munca in unitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din subordinea Academiei Romane, in functiile de specialitate, salarizate potrivit lit. a) si b) din anexa nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
    Art. 2
    Pentru personalul angajat cu contract individual de munca in unitatile mentionate la art. 1, in functiile de executie auxiliare, salarizate potrivit lit. c) din anexa nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998, se aplica Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 749/1998.
    Art. 3
    (1) Metodologia creeaza cadrul realizarii urmatoarelor obiective:
    a) asigurarea concordantei dintre exigentele (cerintele) postului si calitatile personalului de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    b) selectarea si promovarea personalului de cercetare pe criterii obiective, specifice activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) stimularea cresterii performantelor profesionale individuale ale personalului de specialitate si a calitatii muncii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    d) stabilirea salariului de baza individual intre limite in functie de performantele profesionale individuale.
    (2) Pentru atingerea acestor obiective prezenta metodologie prevede:
    a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
    b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor;
    c) stabilirea si reevaluarea salariului de baza intre limite, in functie de performantele profesionale ale fiecarui angajat.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 4
    (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii care reprezinta cerintele de ocupare a acestora, cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (2) Conducerile unitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pot completa fisa postului si cu alte elemente specifice activitatii si, de asemenea, pot detalia sau diversifica criteriile de evaluare prezentate in anexa nr. 1 la prezenta metodologie. Ponderile asociate criteriilor se vor modifica in mod corespunzator, astfel incat suma ponderilor sa reprezinte 100% .
    Art. 5
    Criteriile de evaluare a postului se inscriu in fisa postului, prin care ordonatorii de credite bugetare vor asigura si descrierea principalelor atributii si raspunderi ce revin angajatilor.
    Art. 6
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu relevanta acestuia.
    Art. 7
    (1) Corespunzator fiecarui post, seful ierarhic al acestuia stabileste standardele de performanta ale postului, cu aprobarea conducerii unitatii respective.
    (2) Standardele de performanta se exprima prin urmatorii indicatori, cuantificati in conformitate cu specificul activitatilor si operatiunilor proprii fiecarui post:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) finantare;
    d) incadrare in timpul prevazut;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Continutul indicatorilor este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (3) Conducerile unitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica vor institui procedurile si regulile de masurare adecvata a fiecarui indicator care determina standardele de performanta.
    (4) In stabilirea procedurilor si regulilor de masurare a indicatorilor de performanta conducerile unitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica vor consulta sindicatele si/sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.
    (5) Standardele de performanta stabilite pentru fiecare post trebuie sa reflecte repartizarea echitabila a sarcinilor intre posturi si sa fie defalcate din obiectivele cuantificate ale unitatii.
    Art. 8
    Principalele elemente care sunt avute in vedere la elaborarea fisei postului sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
    Art. 9
    (1) Evaluarea se aplica fiecarui post utilizat in fiecare institutie publica.
    (2) La nivelul ordonatorilor de credite bugetare care sunt unitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, evaluarea posturilor va fi asigurata de catre compartimentele de gestiune a resurselor umane, impreuna cu persoanele desemnate de consiliul stiintific si cu conducatorii compartimentelor in care se regasesc posturile supuse evaluarii.
    (3) Pentru unitatile care nu dispun de compartimente de gestiune a resurselor umane evaluarea posturilor va fi asigurata de catre persoanele desemnate de consiliul stiintific, impreuna cu conducatorii compartimentelor respective.
    (4) Documentatia aferenta activitatilor de evaluare se gestioneaza de catre persoanele mentionate la alin. (2).
    Art. 10
    (1) Modul de calcul al punctajelor minime, maxime si medii pe baza rezultatelor evaluarii posturilor este prezentat in anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    (2) Punctajul mediu va servi drept criteriu de ordonare a posturilor pe intreaga structura organizatorica a institutiei publice si va permite estimarea costului mediu pentru ansamblul posturilor existente.

    CAP. 3
    Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele postului

    Art. 11
    Principalele etape in activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt:
    a) descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    b) procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    c) urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei performantelor profesionale individuale in timp.

    Sectiunea I
    Descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 12
    Descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale este cuprinsa in anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

    Sectiunea a II-a
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 13
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se realizeaza pe baza unor norme de evaluare, care reprezinta un cumul de tehnici de masurare a performantelor profesionale individuale, pe baza carora sa poata fi stabilit, ori de cate ori este necesar, nivelul salariilor de baza individuale intre limite, potrivit legii.
    Art. 14
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului ocupat.
    Art. 15
    Evaluarea performantelor profesionale individuale se bazeaza pe aprecierea in mod sistematic si obiectiv a productivitatii, a calitatii muncii de cercetare, a comportamentului, a initiativei, a originalitatii, a eficientei si a creativitatii fiecarui angajat.
    Art. 16
    (1) Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale este un proces continuu, coordonat de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane sau, dupa caz, de catre consiliul stiintific ori de persoanele desemnate de catre acesta.
    (2) Angajatorul va stabili, dupa primul an de aplicare a legii, momentul pentru masurarea anuala a rezultatelor evaluarii performantelor profesionale individuale.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
    b) angajatilor care se reangajeaza in unitati de cercetare-dezvoltare dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reintrarea in sistem;
    c) angajatilor din unitati de cercetare-dezvoltare, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
    d) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice;
    e) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
    f) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de catre conducerea fiecarei institutii publice.
    Art. 17
    Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinta:
    a) fisa cuprinzand descrierea postului, intocmita potrivit prevederilor art. 4 si 5;
    b) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate in anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
    Art. 18
    (1) Pe baza elementelor mentionate la art. 17, persoanele care vor realiza procedurile de evaluare parcurg urmatoarele etape:
    a) acorda calificative, notate de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevazut in fisa de evaluare a fiecarui angajat;
    b) notele acordate vor avea urmatoarea semnificatie:
    - 1 = nesatisfacator;
    - 2 = satisfacator;
    - 3 = la nivelul standardului de performanta stabilit pentru post;
    - 4 = bine;
    - 5 = foarte bine;
    c) pentru fiecare criteriu nota acordata angajatului se pondereaza in raport cu importanta si cu relevanta criteriului respectiv pentru procesul de evaluare a performantelor individuale; pentru primul an de aplicare criteriile de evaluare au urmatoarele ponderi:
    - gradul de indeplinire a standardelor de performanta = 50%;
    - asumarea responsabilitatii = 15%;
    - adaptarea la complexitatea muncii = 15%;
    - initiativa, originalitatea si creativitatea = 20% .
    (2) Pentru procesele de evaluare a performantelor profesionale individuale, care se vor desfasura dupa primul an de aplicare, ordonatorii de credite pot stabili alte ponderi pentru criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu obiectivele si cu specificul unitatii respective.
    (3) Pentru evaluarea performantelor profesionale individuale se vor utiliza fisa de evaluare si formula de calcul, prevazute in anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
    (4) Calificativele corespunzatoare fiecarui criteriu vor fi acordate de catre:
    - angajat (autoevaluare);
    - conducatorul compartimentului in care angajatul isi desfasoara activitatea;
    - persoanele cu atributii de evaluare din compartimentele de gestiune a resurselor umane sau, dupa caz, de catre persoanele desemnate de consiliul stiintific al unitatii.
    (5) Seful ierarhic al conducatorului compartimentului in care angajatul isi desfasoara activitatea decide asupra calificativelor finale, tinand seama de cele trei evaluari prevazute la alin. (4) si de rezultatele de ansamblu ale compartimentului, eliminand valorile extreme dintre calificativele acordate pentru fiecare criteriu.
    (6) Pe baza calificativului final, stabilit potrivit alin. (5), se determina punctajul total, care se comunica angajatului de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane, in termen de 5 zile.
    Art. 19
    (1) Fiecare angajat are dreptul sa conteste evaluarea si, respectiv, punctajul total rezultat.
    (2) Contestatia se depune la compartimentul de gestiune a resurselor umane in termen de 5 zile de la comunicare si se solutioneaza, in prezenta partilor, de catre presedintele consiliului stiintific, in termen de 10 zile.

    Sectiunea a III-a
    Urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei performantelor profesionale individuale in timp
    Art. 20
    Evaluarea performantelor profesionale individuale la perioadele stabilite de catre ordonatorul de credite bugetare se face sub indrumarea compartimentelor de gestiune a resurselor umane, care au si sarcina de a urmari si a controla rezultatele obtinute, in conditiile prevazute la art. 16.
    Art. 21
    Compartimentul de gestiune a resurselor umane propune conducerii unitatii utilizarea rezultatelor obtinute din evaluari, in scopul:
    a) pregatirii si perfectionarii personalului pentru:
    - definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor, corespunzator fiecarui post;
    - monitorizarea raportului dintre rezultate si cost, obtinut in urma activitatii de pregatire/perfectionare;
    - elaborarea programelor (strategiei de pregatire continua a personalului) prin stabilirea unui plan de pregatire continua pentru fiecare angajat si prin evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop;
    b) recrutarii/selectionarii personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/proiecte;
    c) determinarii evolutiei performantelor profesionale individuale in timp;
    d) distribuirii fondului de salarii, identificat ca sursa pentru diferentieri salariale si pentru stabilirea salariilor de baza individuale intre limite.

    Sectiunea a IV-a
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale angajatilor
    Art. 22
    (1) Punctajul total calculat, potrivit art. 18 si anexei nr. 6 la prezenta metodologie, pentru fiecare angajat se compara cu intervalul delimitat de punctajul minim, respectiv maxim, al postului ocupat de acesta, calculat potrivit art. 10 si anexei nr. 4 la prezenta metodologie. In functie de rezultat, se disting urmatoarele situatii:
    a) punctajul realizat de angajat se inscrie intre limite (minima si maxima de punctaj ale postului), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor postului;
    b) punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a punctajului postului, deci angajatul nu corespunde cerintelor postului;
    c) punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a punctajului postului, deci angajatul este promovabil pe o functie superioara. Promovarea poate deveni efectiva, daca angajatul in cauza realizeaza cel putin punctajul minim corespunzator acestui post, in limita posturilor vacante si prin sustinerea unui concurs.
    (2) Concursul pentru promovare se desfasoara in conformitate cu conditiile prevazute in regulamentul unitatii respective, tinandu-se seama de Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

    CAP. 4
    Stabilirea salariilor de baza intre limite in functie de performantele profesionale individuale

    Art. 23
    (1) Ordonatorii de credite bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asigura ca stabilirea salariilor de baza intre limite sa se realizeze cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit de legea bugetului de stat.
    (2) Stabilirea salariilor de baza individuale intre limite se face pe baza rezultatelor evaluarii performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului.
    Art. 24
    (1) Calculul salariului de baza individual, potential, pentru perioadele urmatoare, se face dupa cum urmeaza:
    a) coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale
                                                                        x
individuale, realizate de salariatul "y" pentru ocuparea postului "x" (Cy), se stabileste prin formula:
                x    x
     x        (py - pm) (CM - Cm)
    Cy = Cm + --------------------.
                    x    x
                   (pM - pm)

    Pentru verificare se poate utiliza formula:
               x    x
     x       (pM - py) (CM - Cm)
    Cy = CM - --------------------.
                     x    x
                   (pM - pm)

    In formule se noteaza:
    - Cm = limita inferioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
    - CM = limita superioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
       x                                                 x
    - pm  = punctajul minim al postului "x", diferit de pM;
       x                                                 x
    - pM  = punctajul maxim al postului "x", diferit de pm;
       x
    - py = performanta profesionala individuala a salariatului "y" pe postul "x";
    b) salariul de baza intre limite, potential, pentru salariatul "y" pe
                                          x
postul "x" se calculeaza multiplicand cu Cy valoarea de referinta sectoriala
corespunzatoare.
    (2) Salariul de baza calculat potrivit alin. (1) poate fi mai mare, egal sau mai mic decat salariul de baza avut in luna anterioara incheierii procedurilor de evaluare; modalitatile concrete de majorare sau de diminuare a salariilor de baza se stabilesc de ordonatorul principal de credite bugetare, in limitele resurselor financiare disponibile pentru cheltuieli de personal si avand in vedere si obiectivele preconizate ale institutiei respective.
    Art. 25
    (1) Salariul de baza al unui angajat se reevalueaza anual de catre angajator, cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala respectiva.
    (2) Reevaluarea prevazuta la alin. (1) se face pe baza acelorasi criterii, potrivit prezentei metodologii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Ca urmare a evaluarii posturilor si performantelor profesionale individuale, potrivit prezentei metodologii, se pot face modificari ale salariilor de baza numai in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator principal de credite bugetare.
    Art. 27
    (1) La angajare, pe baza de concurs, salariile de baza individuale pot fi stabilite intre limitele prevazute de lege, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului, in conditiile prezentei metodologii.
    (2) Aplicarea criteriilor de selectie si evaluarea performantelor profesionale la angajare se materializeaza in calificative notate de la 1 la 5.
    (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale, potentiale, la angajare, se face de catre comisia de concurs desemnata in conformitate cu regulamentul institutiei respective.
    Art. 28
    In masura in care sunt indeplinite integral dispozitiile prezentei metodologii, aceasta se poate aplica atat la nivelul intregii institutii publice, cat si la nivelul unor activitati din cadrul acesteia, in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator de credite bugetare.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                    CRITERII DE EVALUARE A POSTURILOR
                                (exemple)
______________________________________________________________________________
                Criterii                                Continut
______________________________________________________________________________
 1. Pregatirea profesionala impusa    1.1. Pregatirea de baza corespunzatoare
    ocupantului postului                   studiilor absolvite, potrivit
                                           prevederilor legale:
                                           1.1.1. liceala
                                           1.1.2. postliceala
                                           1.1.3. universitara de scurta
                                                  durata
                                           1.1.4. universitara de lunga durata
                                      1.2. Pregatire postuniversitara:
                                           1.2.1. masterat
                                           1.2.2. doctorat
                                           1.2.3. studii postdoctorale
 2. Experienta in activitatea de      2.1. Experienta, in general
    cercetare stiintifica si          2.2. Experienta in specialitate
    dezvoltare tehnologica            2.3. Experienta in postul ocupat
 3. Dificultatea activitatii          3.1. Cunostinte de specialitate si
    specifice postului                     interdisciplinare necesare
                                      3.2. Cunostinte teoretice si
                                           experimentale
                                      3.3. Capacitate de documentare
                                      3.4. Cunostinte de limbi straine
                                      3.5. Utilizarea calculatorului
 4. Responsabilitatea implicata de    4.1. Responsabilitatea fata de
    post                                   conducerea unui colectiv de
                                           cercetare-dezvoltare
                                      4.2. Responsabilitatea fata de
                                           realizarea planului de
                                           cercetare-dezvoltare
                                      4.3. Responsabilitatea fata de obtinerea
                                           si realizarea contractelor de
                                           cercetare extrabugetare
                                      4.4. Responsabilitatea fata de obtinerea
                                           si realizarea granturilor
 5. Sfera de relatii                  5.1. Relatii cu propriul colectiv de
                                           cercetare-dezvoltare (management,
                                           colaborare, disciplina)
                                      5.2. Relatii cu beneficiarii
                                      5.3. Relatii cu finantatori, sponsori
                                           etc.
                                      5.4. Relatii de cooperare internationala
                                      5.5. Relatii cu cercetatorii in curs de
                                           formare
                                      5.6. Relatii cu activitatea didactica
______________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                               CONTINUTUL
indicatorilor pentru standardele de performanta asociate posturilor
                               (exemple)

    1. Cantitate:
    a) numarul de carti (tratate, monografii etc.) sau de capitole din acestea, aparute in tara sau in strainatate;
    b) numarul de articole aparute in reviste stiintifice de specialitate, cu referenti din tara (de exemplu: periodice ale Academiei Romane si ale principalelor universitati) sau din strainatate;
    c) numarul de comunicari la manifestari stiintifice din tara si din strainatate, numai daca au fost publicate in extenso (nu in rezumat) in memoriile acestora (proceedings);
    d) numarul de doctoranzi in curs de conducere;
    e) numarul de brevete solicitate (depuse) si acordate, daca este cazul, in functie de domeniul de specialitate;
    f) numarul de teme/proiecte de cercetare finalizate in conditii de calitate.
    2. Calitate
    a) alegerea ca membru al Academiei Romane sau al altor institutii similare din strainatate, al unor comitete de redactie sau ca referent al unor periodice stiintifice de specialitate;
    b) decernarea de titluri stiintifice, atestarea in calitate de conducator de doctorat;
    c) numarul de citari ale lucrarilor stiintifice proprii de catre alti autori (se exclud autocitarile), factorul de impact al revistelor in care au aparut lucrarile;
    d) participarea in cadrul unui colectiv care a obtinut calificativul de excelenta;
    e) participarea la programe prioritare sau in cooperare internationala;
    f) valorificarea cercetarilor efectuate in economie, cultura, viata sociala etc. si rezultatele obtinute.
    3. Finantare:
    a) obtinerea de granturi pentru cercetare prin competitie interna sau internationala;
    b) obtinerea de contracte extrabugetare;
    c) atragerea altor surse de finantare (sponsorizari etc.).
    4. Incadrarea in timpul prevazut:
    a) incadrarea in timpul prevazut pentru temele/proiectele din cadrul unitatii;
    b) incadrarea in timpul prevazut pentru contractele extrabugetare;
    c) incadrarea in timpul prevazut pentru contractele de grant;
    d) utilizarea eficienta a timpului in cadrul cooperarilor internationale;
    e) utilizarea cu maxima eficienta a timpului de lucru, punctualitatea.
    5. Utilizarea resurselor:
    a) capacitatea de a utiliza eficient resursele puse la dispozitia postului, ca de exemplu: echipament experimental, mijloace de documentare din interiorul sau din afara unitatii, documentarea electronica (Internet), echipament de birotica si calculatoare, materiale consumabile etc.
    b) utilizarea eficienta a deplasarilor in tara si in strainatate;
    c) utilizarea eficienta a resurselor umane din interiorul si din afara colectivului de lucru propriu.
    6. Modul de realizare:
    a) capacitatea de a se integra in efortul colectiv depus de grupul de cercetare din care face parte, contributia personala la rezolvarea problemelor, modul in care pune la dispozitia grupului competenta si experienta proprii;
    b) capacitatea de a redacta si prezenta lucrari stiintifice la standarde internationale;
    c) perseverenta si autoorganizarea.

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

                              FISA POSTULUI
                         (model de completare)

                      FISA POSTULUI Nr. ............

    Denumirea institutiei publice:

    Compartimentul:

    Denumirea postului:

    Gradul profesional al ocupantului postului:

    Nivelul postului: de conducere sau de executie

    Punctajul postului: a) minim =
    (calculat conform   b) maxim =
    anexei nr. 4)       c) mediu =

    Standardul de performanta asociat postului (exprimat prin indicatori)
    (conform anexei nr. 2)

    Descrierea postului:
    Se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului prevazute in anexa nr. 1 si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul compartimentului.

    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:
    Se vor avea in vedere toate activitatile de cercetare-dezvoltare si aferente, ca de exemplu: selectia tematica, intocmirea planurilor de cercetare-dezvoltare, documentarea, cercetarile teoretice si experimentale, prelucrarea rezultatelor, redactarea si publicarea lucrarilor, valorificarea rezultatelor, conducerea de doctoranzi, dupa caz.

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

                           MODUL DE CALCUL
al punctajelor in cadrul operatiunii de evaluare a postului

    1. Postul se evalueaza potrivit criteriilor din anexa nr. 1, selectandu-le pe cele corespunzatoare si/sau completandu-le cu altele specifice.
    2. Pentru fiecare criteriu se acorda un calificativ notat de la 1 la 5.
    3. Pentru fiecare criteriu se stabileste o pondere, astfel incat suma ponderilor sa reprezinte 100% .
    4. Formula de calcul al punctajului total minim pentru fiecare post este:

    Pt  = (p   x C ) + (p   x C ) + ... + (p   x C ),
      m     m1    1      m2    2            mn    n

    in care:
    - p   ... p   = nota minima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la
       m1      mn   5;
    - C  ... C   = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a
       1      n    postului, in %;
    - Pt  = punctajul total minim.
        m
    5. Formula de calcul al punctajului total maxim pentru fiecare post este:

    Pt  = (p   x C ) + (p   x C ) + ... + (p   x C ),
      M     M1    1      M2    2            Mn    n

    in care:
    - p   ... p   = nota maxima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la
       M1      Mn   5;
    - C  ... C   = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a
       1      n    postului, in %;
    - Pt  = punctajul total maxim.
        M

    6. In vederea ierarhizarii tuturor posturilor dintr-o institutie publica, se calculeaza punctajul mediu, ca medie aritmetica a punctajului minim si maxim, corespunzatoare postului.
    7. Calculul punctajelor minim, maxim si mediu pentru fiecare post, cu relatiile de mai sus, se prezinta sub forma unui tabel, conform modelului de mai jos:
____________________________________________________________________________
 Criteriile de        Ponderea   Calificativul        Punctajul rezultat
 evaluare a postului     %       (de la 1 la 5)     ------------------------
                                 --------------        minim       maxim
                                 minim    maxim
____________________________________________________________________________
        1                2         3        4        5 = 2 x 3    6 = 2 x 4
____________________________________________________________________________
 Conform anexei         C          p        p         p   x C      p  x C
 nr. 1                   1          m1       M1        m1    1      M1   1
                                  Punctajul total        Pt           Pt
                                                           m            M
                                  Punctajul mediu
____________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 5
    la metodologie

                              DESCRIEREA
criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale

    1. Gradul de indeplinire a standardelor de performanta, in conformitate cu anexa nr. 2
    2. Asumarea responsabilitatii implica evaluarea:
    - pentru activitatea de conducere:
      - nivelului, precum si a riscului decizional;
      - modalitatilor si tehnicilor de comunicare;
      - lucrului in colectiv;
      - comportamentului managerial;
    - pentru activitatea de executie:
      - gradului de implicare in executarea atributiilor de serviciu;
      - gradului de executare in conditii de calitate si la timp a sarcinilor de cercetare-dezvoltare;
      - comportamentului la presiuni exterioare si interioare.
    3. Adecvarea la complexitatea muncii se exprima prin nivelul activitatii de conceptie, activitatii de analiza, activitatii de sinteza si al activitatii de rutina.
    - Activitatea de conceptie se caracterizeaza prin:
      - prelucrarea unui volum mare de informatii;
      - construirea de alternative/optiuni;
      - evaluarea efectelor si a consecintelor;
      - integrarea optiunilor.
    - Activitatea de analiza se caracterizeaza prin:
      - identificarea influentelor si a determinarilor;
      - identificarea metodelor matematice de descriere a proceselor, fenomenelor si starilor analizate.
    - Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin:
      - construirea modelelor fenomenelor si/sau proceselor studiate;
      - identificarea fluxurilor informationale;
      - proiectarea metodelor si instrumentelor experimentale.
    - Activitatea de rutina se caracterizeaza prin:
      - gradul ridicat de repetare a operatiunilor;
      - executarea de operatiuni in conditii practic identice.
    4. Initiativa, originalitatea si creativitatea sunt calitati indispensabile personalului de cercetare. In cercetarea fundamentala, in primul rand, au valoare numai rezultatele cu caracter de originalitate, care imbogatesc astfel patrimoniul de cunoastere. Aceste calitati se manifesta prin:
    - propunerea de a aborda teme sau aspecte noi;
    - propunerea de a utiliza noi metode sau puncte de vedere in tratarea unor subiecte cunoscute;
    - perfectionarea metodelor si a tehnicilor de abordare a subiectului;
    - obtinerea de rezultate noi care completeaza cunoasterea unui subiect.

    ANEXA Nr. 6
    la metodologie

                                 FISA
          de evaluare a performantelor profesionale individuale
                               (model)

    Fisa postului nr. ....

    Numele si prenumele titularului:

    Rezultatul evaluarii: (punctajul)

    Perioada de evaluare:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criteriile de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului compartimentului
    D - Evaluarea compartimentului de gestiune a resurselor umane
    E - Evaluarea finala
    F - Punctajul criteriului
___________________________________________________________________________
        A             B     C         D                E             F
___________________________________________________________________________
 Cele 4 criterii                sau, dupa caz,    a sefului      (p  x C )
 ponderate                      a persoanelor     ierarhic al      1    1
 conform                        desemnate         conducatorului
 anexei nr. 5                   de consiliul      de compartiment
 si art. 18                     stiintific
 alin. (1) lit. c)
 din metodologie
___________________________________________________________________________
                                                     Punctajul total = Pt
___________________________________________________________________________
   Punctajul total =

   Comentarii:

   Sef de compartiment:                      Salariat:
___________________________________________________________________________

    Punctajul total (Pt) se calculeaza dupa urmatoarea formula:

    Pt = (p  x C ) + (p  x C ) + (p  x C ) + (p  x C ),
           1    1      2    2      3    3      4    4

    in care:
    - p ... p = punctajul acordat fiecarui calificativ, notat de la 1 la 5.
       1     4
      C ... C  = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a
       1     4   performantelor profesionale individuale, exprimata in % .SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 316/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 316 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu