E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 31 din 7 noiembrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, precum si a statului de functii pe anul 2006

ACT EMIS DE: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 922 din 14 noiembrie 2006In temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Statul de funcţii pe anul 2006 al serviciilor Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - In limita numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii, în raport de necesităţi, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate aproba modificări în structura de personal, precum şi trecerea unor posturi de la un compartiment la altul.

Art. 4. - Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Camera Deputaţilor in şedinţa din 7 noiembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

*) Anexa nr. 2 se comunică instituţiilor interesate.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL

de organizare si funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor

PARTEA I

Organizarea Serviciilor Camerei Deputaţilor

CAPITOLUL I

Atribuţiile generale şi activităţile serviciilor Camerei Deputaţilor

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor are ca scop îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor Camerei Deputaţilor, fiind condusă de secretarul general al Camerei Deputaţilor.

(2) Serviciile Camerei Deputaţilor asigură condiţiile organizatorice, materiale şi asistenţa de specialitate pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţii parlamentare la sediul acesteia şi în circumscripţiile electorale.

Art. 2. - Biroul permanent al Camerei Deputaţilor conduce şi controlează serviciile Camerei Deputaţilor.

Art. 3. - Serviciile Camerei Deputaţilor răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Camera Deputaţilor, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de preşedintele Camerei Deputaţilor, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile generale ale serviciilor Camerei Deputaţilor

Art. 4. - Compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii generale:

a)   asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării şi definitivării actelor legislative;

b)  elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;

c)   organizarea, prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;

d)   organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor, inclusiv a şedinţelor comune;

e)   organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului permanent;

f)   documentarea, evidenţa şi informatizarea activităţii legislative;

g)    gestionarea resurselor umane şi financiare, contenciosul administrativ şi auditul intern;

h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii parlamentare externe şi de protocol, precum şi activitatea de informatică, relaţii cu presa şi cu publicul, registratură şi arhivă;

i) administrarea spaţiilor Palatului Parlamentului şi asigurarea serviciilor auxiliare pentru buna funcţionare a acestora.

SECŢIUNEA a 3-a

Activităţile serviciilor Camerei Deputaţilor

Art. 5. - Serviciile Camerei Deputaţilor desfăşoară următoarele activităţi principale:

a)     asigurarea condiţiilor pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare;

b)   fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane şi utilizarea lor, potrivit legii;

c)  elaborarea propunerilor privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale şi executarea aprobărilor, potrivit competenţelor;

d)  exercitarea controlului intern;

e)  administrarea bunurilor şi a serviciilor auxiliare.

Art. 6. - (1) Activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor privind pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare se realizează prin:

a)   organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor, inclusiv a şedinţelor comune;

b)   evidenţa activităţii legislative şi a altor documente care se supun dezbaterii Camerei Deputaţilor;

c)   asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării, redactării şi definitivării actelor legislative;

d)   organizarea, prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;

e)   organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului permanent şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;

f)   elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;

g)   asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;

h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de registratură şi arhivă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se îndeplineşte de către următoarele compartimente: Departamentul legislativ, Departamentul secretariatului tehnic şi Direcţia cercetare şi documentare.

Art. 7. - (1) Fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane, precum şi utilizarea lor raţională, potrivit legii, se realizează prin:

a)   fundamentarea şi utilizarea resurselor financiare; conducerea corectă a evidenţei contabile;

b)   elaborarea de propuneri privind achiziţiile publice în vederea aprovizionării şi distribuirii resurselor materiale conform deciziilor adoptate, potrivit competenţelor;

c)   fundamentarea volumului de investiţii, pregătirea şi urmărirea lucrărilor la obiectivele de investiţii, potrivit legii;

d)   asigurarea resurselor şi programelor informatice, precum şi a resurselor privind comunicaţiile;

e)   asigurarea resurselor umane necesare compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor statului de funcţii aprobat, precum şi activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale.

(2)   Resursele prevăzute la alin. (1) se asigură atât pentru structurile Camerei Deputaţilor, inclusiv pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, cât şi pentru serviciile Camerei Deputaţilor.

(3)  Activitatea prevăzută la alin. (1) se îndeplineşte de către următoarele compartimente: Departamentul economic, Direcţia generală pentru dezvoltare, Direcţia resurse umane şi Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Art. 8. - (1) Elaborarea propunerilor privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale şi executarea aprobărilor, potrivit competenţelor, se realizează prin:

a)  asistenţa de specialitate acordată structurilor Camerei Deputaţilor pentru stabilirea relaţiilor multilaterale cu organismele parlamentare internaţionale şi a relaţiilor bilaterale ale Camerei Deputaţilor şi ale Secretariatului general cu alte parlamente;

b)  asigurarea activităţilor de protocol privind organizarea primirii delegaţiilor oficiale sau a oaspeţilor străini, precum şi organizarea unor acţiuni de protocol interne;

c)  asistenţa de specialitate acordată structurilor Camerei Deputaţilor pentru stabilirea relaţiilor interne de comunicare cu mass-media, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu cetăţenii.

(2)  Activitatea prevăzută la alin. (1) se îndeplineşte de către următoarele compartimente: Direcţia generală afaceri externe, Direcţia pentru relaţii publice şi Direcţia de protocol.

(3)   Unele atribuţii privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale se îndeplinesc şi de către Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, corpul tehnic al Comisiei pentru politică externă, al Comisiei afaceri europene şi cel al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, de către personalul de la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale, precum şi de Cabinetul secretarului general; atribuţiile acestora se stabilesc de conducătorii structurilor respective, cu acordul secretarului general.

Art. 9. - (1) Activitatea privind exercitarea controlului intern se realizează prin:

a)  Direcţia de control;

b)  Serviciul juridic;

c)  Serviciul audit;

d)  Experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor;

e)  controlul ierarhic exercitat de persoanele cu funcţii de conducere asupra structurilor inferioare şi salariaţilor subordonaţi.

(2) Controlul realizat de structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se exercită, în principal, asupra compartimentelor în care au loc operaţiuni patrimoniale.

Art. 10. - (1) Administrarea bunurilor şi a serviciilor auxiliare se realizează prin:

a)  întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor;

b)  întreţinerea spaţiilor;

c)  transportul şi reparaţiile auto;

d)  asigurarea ordinii interne şi paza bunurilor;

e)  organizarea conferinţelor şi expoziţiilor;

f)   asigurarea şi organizarea serviciilor de alimentaţie. (2) Activităţile prevăzute la alin.  (1)  lit.  a) - c) se îndeplinesc de către Departamentul administrativ şi infrastructură, cele de la alin. (1) lit. d), de către Direcţia afaceri interne, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f), de către Centrul Internaţional de Conferinţe.

CAPITOLUL II

Organizarea serviciilor Camerei Deputaţilor

Art. 11. - (1) Serviciile Camerei Deputaţilor sunt organizate pe baza Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006.

(2)  Compartimentele structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006.

(3)   Nivelurile organizatorice ale structurii prevăzute la alin. (2) sunt:

a) departamente şi direcţii generale;

b)   direcţii independente şi direcţii organizate în cadrul departamentelor şi direcţiilor generale;

c)  servicii, sectoare şi birouri organizate, de regulă, în cadrul direcţiilor; structura organizatorică prevede unele structuri independente compuse numai din personal de execuţie, organizate în cadrul direcţiilor, conduse nemijlocit de directorii direcţiilor respective.

Art. 12. - (1) Se stabilesc structuri distincte pentru a îndeplini atribuţiile stabilite de membrii Biroului permanent, liderii grupurilor parlamentare, respectiv de către deputaţi, coordonate fiecare în mod direct de către aceştia, astfel:

a)  Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, de către preşedintele Camerei Deputaţilor;

b)    cabinetele membrilor Biroului permanent şi secretariatul acestora, de către fiecare membru al Biroului permanent;

c)   Secretariatul pentru grupurile parlamentare, de către liderul grupului parlamentar respectiv;

d)   colaboratori ai deputaţilor angajaţi pentru activitatea în circumscripţiile electorale, de către fiecare deputat.

(2)  Numărul colaboratorilor angajaţi pentru activitatea din circumscripţiile electorale, funcţiile şi atribuţiile acestora se stabilesc de către fiecare deputat; colaboratorii sunt plătiţi din suma forfetară aferentă deputatului respectiv.

(3)  Compartimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) fac parte din structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor.

CAPITOLUL III

Structura de conducere a serviciilor Camerei Deputaţilor

Art. 13. - (1) Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) lit. n) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor conduce şi controlează serviciile Camerei Deputaţilor.

(2)   Vicepreşedinţii şi secretarii Camerei Deputaţilor coordonează unele domenii de activitate ale serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit hotărârii Biroului permanent.

(3)   Potrivit prevederilor art. 36 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, chestorii exercită atribuţii de verificare şi control asupra activităţii financiare şi bugetare, precum şi asupra gestionării patrimoniului.

(4)  Birourile şi preşedinţii comisiilor Camerei Deputaţilor exercită atribuţii de conducere a activităţii personalului prevăzut la comisii.

(5)  Liderii grupurilor parlamentare conduc şi controlează activitatea personalului prevăzut la grupul parlamentar respectiv.

(6)   Structurile de conducere ale Camerei Deputaţilor prevăzute la alin. (1) -(5) au competenţele de aprobare stabilite de Biroul permanent.

Art. 14. - (1) Structura de conducere a serviciilor Camerei Deputaţilor este compusă din:

a)  secretarul general şi 2 secretari generali adjuncţi;

b)   şefii de departamente, directorii generali, directorii direcţiilor independente şi contabilul-şef;

c)   directorii direcţiilor din structura departamentelor şi direcţiilor generale;

d)  directorii adjuncţi, şefii de servicii sau birouri.

(2) Funcţia de secretar general, secretar general adjunct, şef departament şi director general sunt funcţii publice parlamentare corespunzătoare înalţilor funcţionari publici parlamentari.

(3)   Funcţia de director, director adjunct, şef de serviciu şi şef birou sunt funcţii publice parlamentare de conducere.

(4)  Competenţele de aprobare ale persoanelor cu funcţii de conducere prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin ordin al secretarului general.

PARTEA a II-a

Atribuţiile serviciilor Camerei Deputaţilor

CAPITOLUL I

Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor de conducere

SECŢIUNEA 1

Atribuţii şi răspunderi comune ale funcţiilor de conducere

Art. 15. - (1) Persoanele care deţin funcţii de conducere răspund de ordinele şi instrucţiunile pe care le dau personalului din subordine. Acestea trebuie să fie conforme cu reglementările legale şi să nu lezeze onoarea şi demnitatea funcţionarilor publici parlamentari care urmează să le execute.

(2) Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor au, în principal, următoarele atribuţii şi răspunderi:

a)  exercită, în mod permanent, funcţii de previziune şi programare, organizare şi reglementare, asigurare şi repartizare a personalului, precum şi de motivare a acestuia, coordonare şi antrenare, decizie şi aprobare, control şi evaluare a activităţilor asupra compartimentelor pe care le conduc, asupra proceselor de muncă la care participă subordonaţii lor şi asupra salariaţilor subordonaţi;

b)   răspund de asigurarea condiţiilor pentru realizarea atribuţiilor Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor în domeniile lor de activitate, cu respectarea criteriilor de legalitate, regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă prin aplicarea unor proceduri şi reguli specifice activităţilor respective;

c)   exercită controlul permanent şi supravegherea continuă a activităţii compartimentelor subordonate; au obligaţia să acţioneze corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale normelor legale, regulilor, procedurilor, instrucţiunilor, dispoziţiilor şi regulamentelor;

d)   elaborează instrucţiuni, reglementări metodologice şi proceduri pentru realizarea activităţilor şi atribuţiilor compartimentelor subordonate sau pentru realizarea sarcinilor stabilite personalului de execuţie;

e)   evaluează activitatea personalului din subordine; sancţionează disciplinar salariaţii din subordine, potrivit prevederilor legale, în limita competenţelor stabilite; propun sancţionarea salariaţilor din compartimentul subordonat pentru abateri care nu sunt în competenţa de aprobare a acestora;

f)   repartizează sarcinile pe salariaţi şi întocmesc fişa postului pentru fiecare salariat din subordine;

g)  se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale proprii şi a salariaţilor din subordine;

h) stabilesc atribuţiile pentru serviciile, secţiile, sectoarele şi birourile din structura direcţiilor;

i) răspund de organizarea, potrivit legii, a activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii în cadrul compartimentelor pe care le conduc şi de instruirea periodică a personalului din subordine.

SECŢIUNEA a 2-a

Secretarul general

Art. 16. - (1) Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

(2) Pe perioada în care funcţia de secretar general este sau devine vacantă, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile acesteia sunt preluate şi exercitate de unul dintre cei 2 secretari generali adjuncţi, care va fi desemnat de Biroul permanent.

Art. 17. - Secretarul general al Camerei Deputaţilor răspunde de buna funcţionare a activităţii serviciilor Camerei, asigurând conducerea acestora sub autoritatea şi controlul Biroului permanent.

Art. 18. - (1) Secretarul general este ordonatorul principal de credite al Camerei Deputaţilor şi are competenţele şi responsabilităţile stabilite de lege pentru această calitate.

(2)  Secretarul general, în calitate de ordonator principal de credite al Camerei Deputaţilor, poate delega unele competenţe secretarilor generali adjuncţi şi unor şefi de departamente, directori generali sau directori, după caz, potrivit legii.

(3)  Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin acte normative, prin hotărâri ale Camerei Deputaţilor sau ale Biroului permanent.

Art. 19. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general emite ordine.

(2) Competenţele de aprobare ale secretarului general sunt stabilite de reglementările legale şi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Art. 20. - (1) Secretarul general aprobă sau respinge, după caz, documentele prezentate pentru aprobare de compartimentele serviciilor Camerei Deputaţilor sau de salariaţi.

(2) Documentele întocmite de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, care urmează să fie prezentate spre aprobare Camerei Deputaţilor sau Biroului permanent, trebuie să fie însuşite, în prealabil, de secretarul general.

Art. 21. - (1) Secretarul general conduce personalul serviciilor Camerei Deputaţilor.

(2)    Personalul care îşi desfăşoară activitatea la Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor, la cabinetele membrilor Biroului permanent, în Secretariatul grupurilor parlamentare şi în Secretariatul comisiilor parlamentare este subordonat preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent, conducerii grupurilor parlamentare, respectiv birourilor comisiilor parlamentare. Coordonarea pregătirii profesionale şi a respectării ordinii interioare se realizează de secretarul general al Camerei Deputaţilor

(3)   Secretarul general poate sancţiona personalul prevăzut la alin. (2) pentru abateri sub aspectul pregătirii profesionale sau al respectării ordinii interioare, la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent, conducerii grupurilor parlamentare sau birourilor comisiilor parlamentare, după caz.

Art. 22. - (1) Numirea în funcţii a personalului serviciilor Camerei Deputaţilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 şi la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar se face prin ordin al secretarului general, pe bază de concurs sau examen, potrivit legii.

(2) Numirea şefilor de departamente şi a directorilor generali se face cu avizul conform al Biroului permanent.

(3)   Numirea în funcţii a personalului la Cancelaria preşedintelui se face la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor.

(4)   Numirea în funcţii a personalului la cabinetele membrilor Biroului permanent se face la propunerea fiecărui membru al Biroului permanent.

(5)   Numirea în funcţii a personalului la grupurile parlamentare se face la propunerea conducerii fiecărui grup parlamentar.

(6)   Numirea în funcţii a personalului de la secretariatul tehnic al comisiilor parlamentare se face la propunerea biroului fiecărei comisii parlamentare.

(7)   Numirea în funcţii a personalului la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale se face la propunerea deputatului respectiv.

(8)   Personalul din serviciile Camerei Deputaţilor care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, investiţii, întreţinere-reparaţii şi de deservire se încadrează în muncă prin contract individual de muncă, potrivit prevederilor Codului muncii.

Art. 23. - (1) Eliberarea sau destituirea din funcţie a salariaţilor, precum şi transferul acestora se fac prin ordin al secretarului general, potrivit prevederilor legale.

(2) Personalul prevăzut la art. 22 alin. (3) -(7) se eliberează, se destituie sau se transferă prin ordin al secretarului general, la propunerea structurilor prevăzute la art. 22 alin. (3)-(7).

Art. 24. - (1) Secretarul general coordonează în mod direct următoarele compartimente:

a)  Cabinetul secretarului general;

b)  Departamentul legislativ;

c)  Departamentul economic;

d)  Departamentul secretariatului tehnic;

e)  Direcţia de control;

f)   Direcţia resurse umane;

g)  Direcţia pentru relaţii publice;

h) Direcţia afaceri europene;

i)  Direcţia afaceri interne;

j)  Direcţia de protocol;

k) Serviciul juridic;

l)   Serviciul audit.

(2)   Regia Autonomă „Monitorul Oficial" îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Camerei Deputaţilor; secretarul general al Camerei Deputaţilor exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ministerul de resort.

(3)   Secretarul general exercită controlul ierarhic asupra activităţii secretarilor generali adjuncţi şi asupra compartimentelor conduse în mod direct de aceştia, precum şi asupra activităţilor îndeplinite de aceste compartimente.

(4)   Pentru realizarea anumitor activităţi sau sarcini profesionale complexe, secretarul general poate decide constituirea unor colective de lucru formate din funcţionari publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor.

Art. 25. - In îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general colaborează cu autorităţile şi instituţiile statului, cu agenţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatorii economici, cu mass-media şi societatea civilă.

Art. 26. - Secretarul general răspunde în faţa Camerei Deputaţilor şi a Biroului permanent pentru modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile ce îi revin.

Art. 27. - (1) Personalul din cadrul Cabinetului secretarului general are atribuţii legate în mod direct de activitatea secretarului general.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) exercită atribuţii de control, coordonare şi execuţie.

(3) Personalul din cadrul Cabinetului secretarului general are următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează propuneri privind îmbunătăţirea organizării serviciilor Camerei Deputaţilor şi întocmeşte proiecte pentru stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora;

b)   avizează, din punct de vedere juridic şi economic, documentele prezentate spre aprobare secretarului general, la cererea acestuia, şi întocmeşte referate cu privire la modul de soluţionare a problemelor respective;

c)  întocmeşte referate sau răspunsuri la unele scrisori adresate secretarului general;

d)  întocmeşte proiecte de ordine ale secretarului general în vederea reglementării unor probleme legate de activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor;

e)  exercită atribuţiile referitoare la primirea şi publicarea actelor în Monitorul Oficial al României; ţine evidenţa actelor primite spre publicare, potrivit reglementărilor legale;

f)   înregistrează şi păstrează declaraţiile de avere, declaraţiile de interese şi declaraţiile privind incompatibilitatea, precum şi documentele referitoare la ieşirea din situaţia de incompatibilitate ale deputaţilor, ale funcţionarilor publici parlamentari, precum şi ale altor persoane de la instituţiile publice aflate sub control parlamentar, potrivit legii; urmăreşte publicarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, potrivit legii;

g)  asigură activitatea de secretariat;

h) îndeplineşte alte sarcini încredinţate de secretarul general.

Art. 28. - (1) Serviciul de ambientare şi expoziţii se află în subordinea directă a directorului general al cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(2) Serviciul de ambientare şi expoziţii are următoarele atribuţii principale:

a)   coordonează activitatea de ambientare a spaţiilor aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa Camerei Deputaţilor;

b)  întocmeşte proiectul privind achiziţionarea unor bunuri destinate ambientării spaţiilor;

c)   proiectează designul şi grafica necesară organizării manifestărilor naţionale şi internaţionale ce se desfăşoară în spaţiile Camerei Deputaţilor, designul şi grafica pentru expoziţiile de artă, precum şi pentru alte manifestări culturale;

d)  organizează expoziţii de artă plastică în sala „Constantin Brâncuşi", precum şi, conform aprobării, în celelalte spaţii ale Camerei Deputaţilor;

e)  organizează manifestări în parteneriat cu societatea civilă, în sala „Constantin Brâncuşi";

f)   face propuneri secretarului general al Camerei Deputaţilor pentru primirea unor donaţii de opere de artă;

g)  ia măsuri pentru gestionarea, conservarea şi tezaurizarea bunurilor din patrimoniul său.

Art. 29. - (1) Muzeul Parlamentului României se află în subordinea directă a directorului general al cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(2) Directorul general al cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor coordonează activitatea Muzeului Parlamentului României, ia măsuri pentru conservarea şi tezaurizarea patrimoniului muzeului şi propune efectuarea achiziţiilor pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului.

SECŢIUNEA a 3-a

Secretarii generali adjuncţi

Art. 30. - (1) Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi  din funcţie de către  Camera  Deputaţilor,  la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

(2) Secretarii generali adjuncţi sunt înlocuitorii de drept ai secretarului general.

Art. 31. - Secretarii generali adjuncţi sunt subordonaţi Biroului permanent şi secretarului general al Camerei Deputaţilor şi răspund în faţa acestora pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile ce le revin.

Art. 32. - Secretarii generali adjuncţi avizează documentele ce se prezintă secretarului general, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru informare sau aprobare privind probleme ale compartimentelor pe care le coordonează; elaborează propuneri referitoare la investiţiile şi dotările Camerei Deputaţilor, precum şi pentru dezvoltarea patrimoniului.

Art. 33. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, secretarii generali adjuncţi emit decizii şi aprobă sau resping documente supuse spre aprobare sau avizare.

(2) Deciziile emise de secretarii generali adjuncţi se aduc de îndată la cunoştinţa secretarului general şi se înregistrează la Departamentul secretariatului tehnic.

Art. 34. - Fiecare dintre secretarii generali adjuncţi coordonează în mod direct şi răspunde de activitatea anumitor compartimente, astfel:

a)  un secretar general adjunct coordonează:

-   Direcţia cercetare şi documentare;

-   Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

-   Direcţia generală afaceri externe;

-   Centrul Internaţional de Conferinţe;

b)  un secretar general adjunct coordonează:

-   Departamentul administrativ şi infrastructură;

-   Direcţia generală pentru dezvoltare.

SECŢIUNEA a 4-a

Conducătorii compartimentelor independente

Art. 35. - (1) Compartimentele independente sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006.

(2)   Conducătorii compartimentelor prevăzute la alin. (1) sunt şefi de departamente, directori generali, directori, şefi servicii.

(3)   Conducătorii compartimentelor prevăzuţi la alin. (2), pe lângă atribuţiile şi răspunderile comune ale funcţiilor de conducere prevăzute la art. 15, au şi următoarele atribuţii şi răspunderi:

a)   conduc compartimentele principale ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi sunt factorii decizionali ai activităţii de conducere pentru realizarea obiectivelor acestora;

b)   răspund de realizarea sarcinilor serviciilor Camerei Deputaţilor rezultate din acte normative, hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi ale Biroului permanent, din aprobări ale Biroului permanent şi ale preşedintelui Camerei Deputaţilor, din ordine, aprobări şi decizii ale secretarului general, precum şi din aprobări şi decizii ale secretarilor generali adjuncţi;

c)   răspund de întocmirea şi prezentarea corectă şi la termenele stabilite a documentelor solicitate de structurile superioare;

d)  asigură însuşirea şi aplicarea de către personalul din subordine a legislaţiei şi regulilor care reglementează activităţile compartimentelor coordonate;

e)   repartizează spre rezolvare numai problemele care intră în atribuţiile compartimentului pe care îl conduc şi dau instrucţiunile necesare în vederea rezolvării acestora în mod corespunzător şi în termenul stabilit;

f)   răspund de respectarea riguroasă a procedurilor stabilite;

g)   fac propuneri şi participă la elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al Camerei Deputaţilor aferent activităţii compartimentului pe care îl conduc;

h) organizează activitatea compartimentelor şi a salariaţilor din subordine, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

i) răspund de integritatea patrimoniului pe care îl au în administrare;

j) răspund de angajarea patrimonială a instituţiei prin actele pe care le aprobă sau le avizează, în limita competenţelor ce le sunt acordate;

k) răspund de organizarea, conform legii, a activităţii de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul compartimentelor pe care le coordonează şi de instruirea periodică a personalului din subordine;

l) răspund în faţa secretarului general şi, după caz, a secretarilor generali adjuncţi pentru activitatea desfăşurată.

(4)   Cu privire la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor persoanele prevăzute la alin. (2) au următoarele competenţe:

a)   propun aprobarea angajamentelor de cheltuieli care urmează a se efectua din bugetul Camerei Deputaţilor, respectiv a proiectelor de operaţiuni referitoare la domeniul de activitate pe care îl coordonează;

b)   răspund de lichidarea cheltuielilor efectuate din bugetul Camerei Deputaţilor, având în vedere angajamentele bugetare prevăzute la lit. a) aprobate de secretarul general sau de persoanele împuternicite de acesta, potrivit legii;

c)  aprobă ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, în limita competenţelor stabilite de secretarul general al Camerei Deputaţilor.

(5)   Contabilul-şef, în calitate de director al Direcţiei financiar-contabile, exercită numai atribuţiile prevăzute la alin. (3); contabilul-şef nu are competenţe legale cu privire la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, prevăzute la alin. (4).

Art. 36. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, conducătorii compartimentelor independente emit decizii şi instrucţiuni aplicabile în cadrul compartimentelor pe care le conduc.

(2) Deciziile emise de conducătorii compartimentelor independente se aduc de îndată la cunoştinţa secretarului general şi a secretarului general adjunct coordonator.

Art. 37. - Pe timpul absenţei şefilor de departament, directorilor generali şi a directorilor direcţiilor independente, secretarul general desemnează, prin ordin, persoanele care să îi înlocuiască.

Art. 38. - (1) Secretarul general, prin ordin, poate delega conducătorilor compartimentelor independente şi alte competenţe, în limitele stabilite prin lege.

(2) Conducătorii compartimentelor independente au obligaţia de a informa pe secretarul general sau pe secretarii generali adjuncţi, după caz, asupra dispoziţiilor verbale sau scrise primite în mod direct de la preşedintele Camerei Deputaţilor, de la membrii Biroului permanent sau de la liderii grupurilor parlamentare.

Art. 39. - (1) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile şefilor de departamente, directorilor generali, directorilor, şefilor de serviciu sau de birou se stabilesc prin fişa postului.

(2) Fişa postului pentru funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se întocmeşte de şeful ierarhic şi se aprobă de secretarul general.

CAPITOLUL II

Atribuţiile personalului de la Cancelaria preşedintelui, cabinetele membrilor Biroului permanent, grupurile parlamentare şi birourile deputaţilor din circumscripţiile electorale

SECŢIUNEA 1

Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor

Art. 40. - Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor este compusă din două compartimente:

a)  Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor;

b)  Grupul de consilieri.

Art. 41. - (1) Atribuţiile principale ale Cancelariei preşedintelui sunt:

a)  controlul şi coordonarea conform sarcinilor stabilite de preşedintele Camerei Deputaţilor;

b)  pregătirea materialelor necesare preşedintelui pentru conducerea lucrărilor Camerei Deputaţilor;

c)  stabilirea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea preşedintelui Camerei Deputaţilor;

d)  soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate preşedintelui Camerei Deputaţilor;

e)   informarea, analiza şi programarea activităţilor propuse pentru agenda de lucru a preşedintelui;

f)    informarea şi documentarea pentru elaborarea de studii, analize, expuneri, articole, interviuri, comunicate, mesaje etc. privind principalele evoluţii şi evenimente politice, economico-sociale sau cultural-ştiinţifice necesare desfăşurării şi susţinerii activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor;

g)   stabilirea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu structurile serviciilor Camerei Deputaţilor;

h) elaborarea şi gestionarea politicii privind imaginea publică a preşedintelui Camerei Deputaţilor;

i) efectuarea lucrărilor de secretariat.

(2) Atribuţiile şi sarcinile pentru fiecare salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de preşedintele Camerei Deputaţilor.

Art. 42. - (1) Cancelaria preşedintelui este condusă de un director general.

(2)   Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor este condus de un director subordonat directorului general.

(3)   Directorul general şi directorul au atribuţiile comune ale funcţiilor de conducere; atribuţiile specifice ale directorului general şi ale directorului se stabilesc de preşedintele Camerei Deputaţilor prin fişa postului.

SECŢIUNEA a 2-a

Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent

Art. 43. - (1) Personalul de la cabinetele membrilor Biroului permanent asistă vicepreşedinţii, secretarii sau chestorii, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor.

(2) Activităţile care se desfăşoară de Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent sunt:

a) pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţilor parlamentare ale membrilor Biroului permanent, respectiv în cadrul Biroului permanent, în plen şi în comisii;

b)  asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea vicepreşedinţilor, secretarilor sau chestorilor, după caz;

c)  soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate vicepreşedintelui, secretarului sau chestorului, după caz;

d)  asigurarea informării membrilor Biroului permanent;

e)  asigurarea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor;

f)   asigurarea relaţiilor cu partidul din care face parte respectivul membru al Biroului permanent;

g)  efectuarea lucrărilor de secretariat.

(3) Atribuţiile şi sarcinile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de vicepreşedinte, secretar sau chestor, după caz.

SECŢIUNEA a 3-a

Secretariatul pentru grupurile parlamentare

Art. 44. - Secretariatele grupurilor parlamentare sunt următoarele:

a)  Secretariatul grupului parlamentar al P.S.D., condus de un director;

b)   Secretariatul grupului parlamentar al P.N.L., condus de un şef de serviciu;

c)   Secretariatul grupului parlamentar al P.R.M., condus de un şef de serviciu;

d)  Secretariatul grupului parlamentar al P.D., condus de un şef de serviciu;

e)   Secretariatul grupului parlamentar al U.D.M.R., condus de un şef de serviciu;

f)   Secretariatul grupului parlamentar al P.C., condus de un şef de serviciu;

g)   Secretariatul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, condus de un şef de serviciu.

Art. 45. - (1) Personalul de la Secretariatul pentru grupurile parlamentare asistă liderii grupurilor parlamentare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor parlamentare ale membrilor grupului parlamentar respectiv.

(2)   Activităţile care se desfăşoară de secretariatele pentru grupurile parlamentare sunt:

a)  pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţii liderilor grupurilor parlamentare, respectiv activitatea în Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în plen şi în comisii;

b)  pregătirea documentelor pentru desfăşurarea lucrărilor parlamentare, respectiv activitatea în plen şi în comisii a membrilor grupurilor parlamentare;

c)  asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea liderilor grupurilor parlamentare;

d)   soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate grupului parlamentar;

e)   asigurarea informării liderilor şi membrilor grupurilor parlamentare;

f)   asigurarea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor;

g)  asigurarea relaţiilor cu partidul respectiv; h) efectuarea lucrărilor de secretariat.

(3)   Atribuţiile şi sarcinile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de liderul grupului parlamentar.

SECŢIUNEA a 4-a

Personalul angajat de deputaţi pentru activitatea în circumscripţiile electorale

Art. 46. - (1) Personalul angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale are următoarele atribuţii principale:

a)   asigură efectuarea lucrărilor aferente activităţii de secretariat;

b)  se ocupă de asigurarea serviciilor necesare biroului parlamentar al deputatului sau deputaţilor, după caz, organizat în circumscripţia electorală respectivă;

c)  răspunde de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscripţia electorală respectivă, precum şi de utilizarea corespunzătoare a acestora.

(2)  Atribuţiile specifice se stabilesc de către deputat prin fişa postului, în raport de natura funcţiei respective.

(3)   Atribuţiile persoanelor angajate în calitate de colaboratori se stabilesc prin contractul civil încheiat cu fiecare colaborator, potrivit reglementărilor legale.

CAPITOLUL III

Activitatea privind lucrările parlamentare

SECŢIUNEA 1

Compartimentele cu atribuţii în domeniul lucrărilor parlamentare

Art. 47. - (1) Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind lucrările parlamentare sunt următoarele:

a)  Departamentul legislativ;

b)  Departamentul secretariatului tehnic;

c)  Direcţia cercetare şi documentare.

(2) Unele atribuţii privind lucrările parlamentare se realizează şi de către personalul care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la secretariatele grupurilor parlamentare, la Cabinetul secretarului general, precum şi la birourile din circumscripţiile electorale; atribuţiile acestora se stabilesc de fiecare dintre conducători sau de către deputaţi, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Departamentul legislativ

Art. 48. - (1) Departamentul legislativ asigură pregătirea desfăşurării lucrărilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, precum şi ale comisiilor parlamentare.

(2)    Departamentul legislativ are în structura sa următoarele compartimente:

a)  Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări;

b)  Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen;

c)  Serviciul pentru lucrări în comisii;

d)  Secretariatul comisiilor parlamentare.

(3)   Departamentul legislativ desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a)  pregăteşte desfăşurarea lucrărilor în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz; asigură evidenţa proiectelor de legi şi a altor documente care se dezbat în plenul Camerei Deputaţilor, respectiv al celor două Camere, după caz;

b)   asigură asistenţa de specialitate privind dezbaterea proiectelor de legi în plenul Camerei Deputaţilor sau al celor două Camere, după caz, precum şi a hotărârilor sau a altor acte aprobate de acestea; procesează proiectele de legi, respectiv legile, pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputaţilor sau de cele două Camere ale Parlamentului, după caz; asigură evidenţa acestora;

c)   pregăteşte lucrările privind activitatea comisiilor parlamentare; ţine evidenţa proiectelor de legi repartizate pe comisii pentru întocmirea raportului comisiei sau pentru aviz;

d)   asigură asistenţa de specialitate pentru activitatea comisiilor parlamentare; întocmeşte raportul comisiei sesizate în fond pe baza textelor adoptate de comisie; întocmeşte avizul comisiei sesizate pentru aviz în conformitate cu textele adoptate de comisie şi îl transmite comisiei sesizate în fond; execută lucrările rezultate din activitatea comisiilor de mediere; asigură lucrările de secretariat ale comisiilor.

Art. 49. - Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări are următoarele atribuţii principale:

a)   asigură asistenţă pentru redactarea proiectelor şi propunerilor legislative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă;

b)  întocmeşte note adresate comisiilor permanente care examinează în fond proiectele de legi/propunerile legislative şi asigură realizarea verificării proiectelor de raport prezentate în acest scop de către personalul de specialitate al acestor comisii, în vederea respectării normelor constituţionale, a normelor de tehnică legislativă, a normelor gramaticale şi în corelare cu legislaţia din domeniul respectiv în vigoare;

c)   participă la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere, după caz, urmăreşte dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, asigură redactarea textului proiectului de lege în mod riguros şi în conformitate cu textele votate în plen, cu respectarea normelor de tehnică legislativă, a normelor gramaticale şi în corelare cu legislaţia în vigoare; asigură dactilografierea şi colaţionarea acestora;

d)  participă la lucrările comisiilor de mediere, stabileşte textele adoptate în redactări diferite, urmăreşte modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere şi redactează forma finală a legii, în conformitate cu textele adoptate de cele două Camere;

e)   întocmeşte raportul asupra textelor rămase în divergenţă după mediere;

f)   elaborează unele proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor;

g)   redactează proiectele punctelor de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările adresate Curţii Constituţionale în materie de neconstituţionalitate şi proiectele punctelor de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate primite de la Curtea Constituţională, asigurând depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate;

h) întocmeşte, la cererea Biroului permanent, note privitoare la interpretarea legii;

i) verifică forma republicabilă primită de la Secretariatul general al Guvernului României şi asigură elaborarea formei republicabile a legilor pentru care Camera Deputaţilor a fost ultima Cameră care a adoptat modificarea şi/sau completarea, în cazul în care prin lege se dispune republicarea;

j) analizează şi face propuneri, prin note scrise, asupra cererilor de rectificare a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, întocmeşte astfel de cereri de rectificare, pe baza documentelor existente în dosarul legii;

k) colaborează cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial" cu privire la publicarea, republicarea şi rectificarea legilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;

l) elaborează şi monitorizează fişele legislative ale actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, existente în baza de date legislative a Camerei Deputaţilor, cu evidenţierea evenimentelor legislative potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

m) elaborează şi prezintă, pentru fiecare şedinţă a Biroului permanent, Situaţia privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea proiectelor de legi/propunerilor legislative;

n) întocmeşte şi prezintă preşedintelui de şedinţă Situaţia proiectelor de legi adoptate în fiecare şedinţă a plenului Camerei Deputaţilor, însoţită de note cu explicaţii, dacă este cazul;

o) întocmeşte Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor pentru Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor şi Situaţia proiectelor de legi adoptate pe domenii, cu un comentariu pentru fiecare săptămânal, semestrial, anual şi la sfârşitul legislaturii, după caz.

Art. 50. - (1) Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul pentru pregătirea lucrărilor în plen;

b)  Serviciul proceduri parlamentare, evidenţe şi secretariat;

c)  Serviciul stenograme.

(2)  Serviciul proceduri parlamentare, evidenţe şi secretariat este condus în mod nemijlocit de directorul direcţiei.

Art. 51. - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen are următoarele atribuţii principale:

a)  înregistrează proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi ale Parlamentului, care se supun pentru dezbatere şi aprobare plenului Camerei Deputaţilor sau plenului celor două Camere ale Parlamentului; ţine evidenţa circuitului acestora până la finalizarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi execută lucrările aferente, urmărind respectarea termenelor stabilite;

b)   pregăteşte pentru Biroul permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare nota cu iniţiativele legislative înregistrate la Camera Deputaţilor şi face propuneri cu privire la sesizarea comisiilor parlamentare, în fond şi pentru avize, precum şi cu privire la termenele de depunere a amendamentelor şi rapoartelor;

c)  urmăreşte respectarea termenelor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi a termenelor pentru depunerea rapoartelor de către comisiile sesizate în fond;

d)  întocmeşte lista iniţiativelor legislative şi a altor lucrări care pot fi înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor de către Biroul permanent şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;

e)   potrivit aprobării Biroului permanent şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, asigură redactarea şi multiplicarea ordinii de zi şi ale programului de lucru pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, pe care le distribuie tuturor deputaţilor;

f)   întocmeşte mapa de lucru pentru preşedintele de şedinţă în plen şi pentru secretarii de şedinţă;

g)  asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple şi de cenzură, a stenogramelor şedinţelor plenului, a listei conţinutului Monitorului Oficial al României, Partea I, precum şi a altor documente;

h) urmăreşte introducerea şi operarea pe calculator a datelor şi informaţiilor necesare lansării procedurii de vot electronic; lansează procedura de vot electronic şi pe cea de prezenţă prin mijloace electronice ;

i) transmite la Senat, în vederea dezbaterii, proiectele de legi care au fost adoptate de Camera Deputaţilor ca primă Cameră sesizată;

j) comunică, înainte de promulgare, legile adoptate de Parlament la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în Constituţie şi Regulamentul Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale;

k) trimite legile adoptate de Parlament la Administraţia Prezidenţială în vederea promulgării de către Preşedintele României;

l) asigură înregistrarea pe bandă magnetică, stenografierea şi verificarea transcrierii dezbaterilor din şedinţele Camerei Deputaţilor şi şedinţele comune ale celor două Camere;

m) pregăteşte şi supune birourilor permanente ale celor două Camere lista cu proiectele de legi, proiectele de hotărâri şi rapoartele comune ale comisiilor celor două Camere, pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune, asigură multiplicarea şi difuzarea ordinii de zi, a programului de lucru şi a celorlalte materiale ce se supun dezbaterii   sau prezentării în şedinţele comune;

n) redactează sumarul şedinţelor Camerei Deputaţilor şi al şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl transmite împreună cu stenogramele pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a;

o) ţine evidenţa interpelărilor, întrebărilor şi declaraţiilor politice ale deputaţilor sau ale grupurilor parlamentare şi, după caz, a răspunsurilor la acestea;

p) primeşte dosarele privind alegerea deputaţilor, le pune la dispoziţie Comisiei de validare şi asigură lucrările de secretariat pentru validarea mandatelor deputaţilor;

r) asigură lucrările de secretariat pentru desfăşurarea şedinţelor Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere ale Parlamentului; asigură condiţiile privind votul secret şi constatarea rezultatului acestuia;

s) multiplică proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, rapoartele comisiilor parlamentare şi alte materiale supuse spre dezbatere Camerei Deputaţilor, pe care le distribuie deputaţilor în condiţiile stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor;

ş) ţine evidenţa numerică şi nominală a deputaţilor şi a locurilor de deputat rămase vacante, precum şi a schimbărilor survenite în activitatea deputaţilor în timpul exercitării mandatelor; înregistrează prezenţa deputaţilor la şedinţele în plen, iar listele de prezenţă le transmite Departamentului economic; întocmeşte situaţiile privind absenţele nemotivate, pentru a fi prezentate Biroului permanent;

t) ţine evidenţa concediilor plătite, aprobate de Biroul permanent, şi a concediilor fără plată ale deputaţilor;

ţ) întocmeşte, în condiţiile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, situaţia lunară privind absenţele nemotivate ale deputaţilor de la şedinţele în plen şi în comisii, o prezintă secretarului Camerei Deputaţilor desemnat de Biroul permanent şi o transmite liderilor grupurilor parlamentare, sub semnătura secretarului Camerei Deputaţilor;

u) asigură, potrivit procedurii stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, publicarea lunară pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor a numelor deputaţilor rămaşi cu absenţe nemotivate de la şedinţele Camerei Deputaţilor, şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi de la şedinţele comisiilor parlamentare;

v) elaborează necesarul de abonamente la publicaţiile legislative şi asigură distribuirea acestora, conform aprobării.

Art. 52. - Serviciul pentru lucrări în comisii are următoarele atribuţii principale:

a)   execută lucrări de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat;

b)   execută lucrări de specialitate necesare constituirii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi alegerii birourilor acestora;

c)  înregistrează proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, amendamentele, avizele şi punctele de vedere ale Guvernului şi le transmite la comisiile sesizate în fond şi la cele sesizate pentru aviz;

d)   primeşte rapoartele întocmite de comisii şi asigură transmiterea acestora la Biroul permanent în vederea includerii lor pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor;

e)   asigură difuzarea rapoartelor, avizelor, sintezelor şi proceselor-verbale întocmite de comisii pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor; sintezele şedinţelor comisiilor se transmit şi la Regia Autonomă „Monitorul Oficial" în vederea publicării;

f)  ţine evidenţa iniţiativelor legislative aflate în examinare la comisii şi prezintă informări săptămânale Biroului permanent şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;

g)  monitorizează şi prezintă informări Biroului permanent şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare cu privire la iniţiativele legislative aflate la comisii cu termene depăşite de depunere a rapoartelor, care pot fi incluse pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor;

h) întocmeşte bilanţul privind activitatea comisiilor permanente şi a comisiilor de mediere şi participă la definitivarea Sintezei săptămânale a activităţii Camerei Deputaţilor;

i) la solicitarea membrilor Biroului permanent şi a secretarului general al Camerei Deputaţilor, efectuează analiza activităţii comisiilor cu privire la gradul de încărcare al acestora;

j) informează Biroul permanent asupra proiectelor de legi, propunerilor legislative şi altor documente care fac obiectul şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului;

k) pregăteşte documentaţia necesară pentru constituirea comisiilor de mediere şi participă la şedinţele acestora şi la întocmirea rapoartelor de mediere.

Art. 53. - Secretariatul comisiilor parlamentare are următoarele atribuţii principale:

a)  înregistrează la comisie proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, amendamentele, precum şi orice alte documente primite de la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de la secretarul general al acesteia;

b)   asigură documentarea şi informarea de specialitate pentru proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a comisiei;

c)    urmăreşte obţinerea de la celelalte comisii permanente, în timp util, a avizelor la proiectele de legi sau la propunerile legislative cu care comisia este sesizată în fond;

d)  pregăteşte şi întocmeşte rapoartele şi avizele asupra proiectelor de legi sau propunerilor legislative examinate de comisie, precum şi sintezele şi procesele-verbale ale şedinţelor;

e)   asigură asistenţa de specialitate pentru preşedintele comisiei şi pentru raportori privind dezbaterea proiectelor de legi în plenul Camerei Deputaţilor sau în plenul celor două Camere, după caz;

f)  întocmeşte tematici, materiale documentare şi situaţii comparative referitoare la domeniul de activitate al comisiei respective;

g)  asigură lucrările tehnice necesare audierii în comisii a candidaţilor a căror numire în funcţii se face cu aprobarea Parlamentului;

h) participă la şedinţele comisiilor de mediere şi asigură asistenţa de specialitate pentru membrii acestora.

SECŢIUNEA a 3-a

Departamentul secretariatului tehnic

Art. 54. - Departamentul secretariatului tehnic asigură pregătirea lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a lucrărilor Birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; urmăreşte îndeplinirea de către serviciile Camerei Deputaţilor a sarcinilor rezultate din hotărârile Biroului permanent, ale Birourilor permanente reunite, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum şi din dispoziţiile scrise ale preşedintelui Camerei Deputaţilor; desfăşoară activităţi pentru protecţia informaţiilor clasificate din Camera Deputaţilor, pentru soluţionarea petiţiilor adresate acesteia, precum şi pentru gestionarea arhivei.

Art. 55. - Departamentul secretariatului tehnic are în structura sa următoarele compartimente:

a)   Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent;

b)   Compartimentul pentru protecţia informaţiilor clasificate;

c)   Centrul de Informare a Cetăţeanului - Registratura;

d)   Arhiva.

Art. 56. - (1) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)    Serviciul pentru pregătirea lucrărilor Biroului permanent şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;

b)  Compartimentul evidenţe şi stenograme.

(2) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent, prin structurile componente, are următoarele atribuţii principale:

a)  primeşte, înregistrează şi multiplică materialele pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru şedinţele comune ale Birourilor permanente ale celor două Camere şi pentru şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; pregăteşte mapele de şedinţă şi le difuzează la cabinetele membrilor Biroului permanent şi la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare;

b)  verifică stenogramele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; întocmeşte sintezele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; asigură introducerea stenogramelor şi sintezelor şedinţelor Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, precum şi consultarea acestora de către deputaţi;

c)   comunică deciziile adoptate şi urmăreşte realizarea măsurilor stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, de Birourile permanente ale celor două Camere şi de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;

d)    redactează proiecte de hotărâri ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale birourilor permanente ale celor două Camere;

e)   prezintă Biroului permanent documentele supuse dezbaterii şi aprobării acestuia;

f)   înregistrează legile promulgate de Preşedintele României, moţiunile simple, moţiunile de cenzură, hotărârile adoptate de Camera Deputaţilor şi de Parlament, hotărârile Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale birourilor permanente ale celor două Camere, deciziile preşedintelui Camerei Deputaţilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi deciziile emise de secretarii generali adjuncţi, precum şi mesajele, declaraţiile, rezoluţiile şi alte acte politice adoptate de Camera Deputaţilor sau de Parlament;

g)  comunică unele documente Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi altor compartimente, pe baza unei note de difuzare aprobate de secretarul general;

h) ţine evidenţa rapoartelor prezentate de autorităţile, organismele şi instituţiile a căror activitate se află sub controlul Parlamentului sau al Camerei Deputaţilor, potrivit legii, precum şi a rapoartelor întocmite de comisiile speciale şi de anchetă; ţine evidenţa mesajelor adresate Parlamentului de către Preşedintele României;

i) ţine evidenţa sigiliilor şi ştampilelor; stabileşte modelele de registre, condici de expediţie, hârtie de corespondenţă etc, folosite în activitatea Camerei Deputaţilor;

j) efectuează înregistrarea pe bandă magnetică şi stenografierea dezbaterilor şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale şedinţelor Birourilor permanente ale celor două Camere şi ale şedinţelor Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Art. 57. - Compartimentul pentru protecţia informaţiilor clasificate are următoarele atribuţii principale:

a)    elaborează normele tehnice privind protecţia informaţiilor clasificate, a ghidului de atribuire a claselor şi nivelurilor de secretizare a informaţiilor clasificate, a listei cu informaţiile clasificate din Camera Deputaţilor, urmărind actualizarea periodică a acestora;

b)   iniţiază şi monitorizează procedurile de autorizare a accesului la informaţii clasificate pentru deputaţii şi personalul din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat de Biroul permanent;

c)   primeşte şi distribuie corespondenţa clasificată adresată personalului autorizat să acceseze informaţii clasificate;

d)   inventariază, arhivează şi păstrează documentele clasificate, conform prevederilor legale;

e)   urmăreşte asigurarea măsurilor de protecţie fizică şi juridică a informaţiilor clasificate, în colaborare cu departamentele şi direcţiile din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.

Art. 58. - Centrul de informare a cetăţeanului - Registratura are următoarele atribuţii principale:

a)   primeşte, înregistrează şi asigură activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Camerei Deputaţilor, primite electronic sau prin registratură;

b)  întocmeşte şi redactează adresele de îndrumare a petiţiilor, în funcţie de obiectul acestora, către comisiile parlamentare, structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor ori către autorităţile şi instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, precum şi comunicările către petent;

c)   întocmeşte evidenţa oficială a tuturor aspectelor rezultate din petiţii şi audienţe, precum şi a răspunsurilor autorităţilor abilitate de lege pentru soluţionare, materializată în Registrul unic pentru evidenţa petiţiilor;

d)  urmăreşte modul de soluţionare a petiţiilor, precum şi respectarea termenului de soluţionare;

e)   alcătuieşte şi actualizează baza de date în sistemul centralizat de urmărire a soluţionării petiţiilor;

f)    întocmeşte rapoarte periodice cu privire la soluţionarea petiţiilor, prezentându-le conducerii instituţiei;

g)  asigură păstrarea documentelor primite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

h) audiază cetăţenii care se prezintă la Biroul de audienţe;

i) primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită prin curier, prin poşta specială şi civilă de la autorităţi şi instituţii publice, de la persoane juridice şi de la persoane fizice;

j) înregistrează şi predă, pe bază de condică, corespondenţa adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent, comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi deputaţilor, precum şi pentru serviciile Camerei Deputaţilor;

k) primeşte de la serviciile Camerei Deputaţilor corespondenţa, pe baza unei condici de predare-primire, pentru a fi expediată prin poşta specială sau civilă, conform normelor tehnice privind împachetarea, coletarea, transportul, mânuirea şi distribuirea acestora; asigură predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice, adresate membrilor Biroului permanent, deputaţilor, secretarului general sau serviciilor Camerei Deputaţilor, ţinând seama de urgenţa acestora; ţine evidenţa adreselor poştale ale autorităţilor şi instituţiilor publice;

l) efectuează operaţiuni de gestiune privind corespondenţa civilă.

Art. 59.  - Arhiva are următoarele atribuţii principale:

a)  coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare; întocmeşte nomenclatorul documentelor generate de Camera Deputaţilor şi îl actualizează periodic;

b)  organizează primirea şi arhivarea documentelor de la structurile organizatorice ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor acesteia;

c)   propune componenţa comisiei de selecţionare a documentelor din arhivă; organizează predarea la Arhivele Naţionale a unor documente cu caracter permanent;

d)  se ocupă de completarea şi ţinerea la zi a colecţiilor „Monitorul Oficial", „Legislaţia României" şi „Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative".

SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia cercetare şi documentare

Art. 60. - (1) Direcţia cercetare şi documentare efectuează studii şi cercetări specifice şi asigură documentarea structurilor parlamentare.

(2) Direcţia cercetare şi documentare are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul studii parlamentare;

b)  Serviciul documentare;

c)  Biblioteca (serviciu).

Art. 61. - Direcţia cercetare şi documentare are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează studii, informări, întocmeşte buletine informative şi materiale documentare necesare activităţii parlamentare, din proprie iniţiativă sau la cererea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;

b)   elaborează, la cererea Biroului permanent, studii şi informări de drept comparat;

c)   alcătuieşte materiale de analiză şi sinteză privind problemele de interes internaţional pentru România;

d)   acordă consultaţii pe probleme parlamentare, realizează, la cerere, materiale documentare în sfera politicii externe pentru delegaţiile parlamentare române care efectuează vizite oficiale în străinătate;

e)   asigură preluarea şi utilizarea informaţiilor provenite din surse electronice;

f)    efectuează schimburi de informaţii cu Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară al Parlamentului European, cu compartimente de cercetare şi documentare ale parlamentelor naţionale, alte centre de studii şi informare din ţară şi străinătate, biblioteci, ambasade, centre culturale şi de documentare străine din Bucureşti şi cu alte instituţii de profil;

g)  organizează, actualizează şi întreţine propria bază de date, accesibilă pe intranet;

h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii bibliotecii parlamentare; propune efectuarea achiziţiilor de carte şi de alte mijloace de documentare; gestionează fondul de carte şi de informaţii parlamentare; disponibilizează on-line catalogul bibliografic; colaborează cu structuri similare din cadrul Parlamentului European (Biblioteca şi Biroul Publicaţiilor Oficiale), utilizând şi dezvoltând tezaurul Eurovoc.

CAPITOLUL IV

Activitatea privind resursele

SECŢIUNEA 1

Compartimentele cu atribuţii în domeniul resurselor

Art. 62. - Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind utilizarea resurselor sunt:

a)  Departamentul economic;

b)  Direcţia generală pentru dezvoltare;

c)  Direcţia resurse umane;

d)  Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Departamentul economic

Art. 63. - Departamentul economic are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Direcţia financiar-contabilă;

b)  Direcţia decontări pentru deputaţi;

c)  Direcţia de salarizare;

d)  Direcţia achiziţii publice;

e)  Serviciul pentru evidenţa tehnic-operativă a gestiunii.

Art. 64. - (1) Direcţia financiar-contabilă fundamentează şi elaborează, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în vederea prezentării acestuia spre aprobare, potrivit legii, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale.

(2) Direcţia financiar-contabilă are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul financiar;

b)  Serviciul contabilitate;

c)  Serviciul contabilitate bunuri;

d) Serviciul financiar-contabil pentru activităţi finanţate din venituri proprii.

(3) Direcţia financiar-contabilă are următoarele atribuţii principale:

a)   fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, având ca sursă de finanţare credite bugetare şi venituri proprii, pe baza propunerilor compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor;

b)   urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare plenului Camerei Deputaţilor, potrivit legii;

c)   întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice, atât pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget, cât şi a celor finanţate din venituri proprii;

d)   înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente, activele nefinanciare şi cele pentru activităţile finanţate din venituri proprii;

e)   urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;

f)    evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnic-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează în registrul inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;

g) urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

h) efectuează plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;

i) ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii;

j) verifică şi avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

k) întocmeşte lista de dotări independente, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare, pe care o supune aprobării, potrivit competenţelor.

Art. 65. - (1) Contabilul-şef este directorul Direcţiei financiar-contabile.

(2)   In domeniul evidenţei contabile, contabilul-şef are obligaţia să respecte prevederile Legii contabilităţii, ale altor reglementări legale, precum şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice.

(3)   Contabilul-şef răspunde de următoarele activităţi principale:

a)    exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor legate de deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;

b)   evidenţa contabilă a patrimoniului şi evidenţa angajamentelor;

c)   evidenţa plăţilor cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, conform clasificaţiei bugetare, precum şi înregistrarea contabilă a acestora.

Art. 66. - (1) Contabilul-şef se numeşte în funcţie de secretarul general cu respectarea criteriilor şi condiţiilor unitare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcţie a contabilulul-şef se face numai cu aprobarea secretarului general.

Art. 67. - (1) Direcţia decontări pentru deputaţi urmăreşte utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor şi asigură serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii acestora.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia decontări pentru deputaţi întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

(3)  Direcţia decontări pentru deputaţi are în componenţă următoarele compartimente:

a)  Serviciul decontări;

b)  Biroul servicii generale.

(4)   Activităţile Direcţiei decontări pentru deputaţi sunt:

a)  acordarea drepturilor băneşti cuvenite deputaţilor, cu excepţia indemnizaţiei, în funcţie de domiciliile acestora şi circumscripţiile electorale în care au fost aleşi;

b)  acordarea drepturilor cuvenite deputaţilor şi salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea deplasării în străinătate;

c)  asigurarea decontărilor pentru reparaţia autoturismelor din patrimoniul Camerei Deputaţilor, repartizate birourilor parlamentare;

d)  asigurarea serviciilor de cazare în Bucureşti, transport intern şi alte servicii solicitate de deputaţi;

e)   organizarea şi urmărirea modului de rezervare şi procurare a biletelor de odihnă şi tratament, conform legislaţiei;

f)   organizarea şi urmărirea modului de rezervare şi procurare a biletelor de odihnă pentru deputaţi prin unităţile RA-APPS.

(5)   Direcţia decontări pentru deputaţi are următoarele atribuţii principale:

a)     dimensionează fondurile bugetare necesare desfăşurării activităţii specifice direcţiei, respectiv pentru: suma forfetară, diurna de deplasare pentru prezenţa la lucrările Parlamentului, cheltuielile de cazare ale deputaţilor care nu domiciliază în Bucureşti, cheltuielile de deplasare în circumscripţiile electorale şi în ţară, cheltuielile pentru reparaţiile curente ale autoturismelor din dotarea birourilor parlamentare;

b)  ţine evidenţa fondului de cheltuieli destinat activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale - suma forfetară;

c)   verifică legalitatea cheltuielilor efectuate din suma forfetară, conform prevederilor Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare;

d)  întocmeşte şi verifică decontarea cheltuielilor privind diurna, cazarea şi transportul deputaţilor în circumscripţiile electorale şi în ţară; întocmeşte centralizatoarele de plată a acestor drepturi;

e)  verifică deconturile privind cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile autoturismelor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi; verifică şi înregistrarea unor cheltuieli din bugetul Camerei Deputaţilor pentru întreţinerea şi repararea bunurilor achiziţionate pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale;

f)   verifică concordanţa dintre datele de deplasare a deputaţilor în teritoriu, prezenţa la lucrări şi datele cuprinse în facturile de transport emise de Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române" - TAROM - S.A. şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.; întocmeşte notele de reţinere pentru eventualele neconcordanţe;

g) întocmeşte şi verifică documentaţia pentru plata drepturilor de cazare a deputaţilor care nu au domiciliul în Bucureşti şi care nu beneficiază de cazare gratuită;

h) întocmeşte şi verifică statele de plată lunare pentru cheltuieli interne, referitoare la diurna de deplasare şi cazare ale deputaţilor;

i) asigură transportul, cazarea, diurna şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale deputaţilor şi salariaţilor; verifică deconturile prezentate şi întocmeşte documentaţia necesară pentru înregistrarea în contabilitate;

j) întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare, respectiv borderourile cu drepturile băneşti ale deputaţilor, altele decât indemnizaţia, pentru deputaţii care posedă conturi de card şi conturi bancare deschise la respectivele unităţi bancare, în baza convenţiilor încheiate, şi ordinele de plată privind efectuarea acestor plăţi;

k) depune la unităţile bancare cererile privind emiterea de carduri ale deputaţilor; distribuie cardurile emise şi ţine legătura cu banca pentru acordarea facilităţilor de trezorerie (overdraft) ori de câte ori este cazul;

l) asigură cazarea în Bucureşti a deputaţilor cu domiciliul în provincie; asigură transportul, rezervarea şi procurarea biletelor de transport intern; rezolvă unele probleme legate de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor internaţionale, la solicitarea conducerii direcţiei şi a departamentului;

m) răspunde de urmărirea derulării corespunzătoare a contractelor privind transportul intern (aerian şi pe calea ferată) al deputaţilor;

n) gestionează Carnetele cu bilete de călătorie pentru deputaţi pe rutele C.F.R.;

o) întocmeşte documentele privind utilizarea fondului preşedintelui Camerei Deputaţilor;

p) întocmeşte documentele de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor aferente domeniilor de activitate menţionate.

Art. 68. - (1) Direcţia de salarizare aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculează şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi alte operaţiuni privind drepturile deputaţilor şi salariaţilor.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

(3)   Direcţia de salarizare are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)   Serviciul stat de funcţii şi salarizare personal din circumscripţii electorale;

b)   Serviciul salarizare administraţie centrală.

Art. 69. - Atribuţiile principale ale Direcţiei de salarizare sunt următoarele:

a)  întocmeşte proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi în structura de personal propusă şi fondul aferent salariilor de bază;

b)  întocmeşte şi verifică statele de funcţii nenominalizate, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, precum şi statele de funcţii nominalizate cuprinzând încadrarea personalului pe funcţii, grade şi trepte de salarizare; actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;

c)   gestionează fondul de salarii aprobat anual în baza legii bugetului de stat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale;

d)   avizează referatele pentru angajarea, promovarea, acordarea salariilor de merit, reevaluarea salariilor de bază, precum şi pentru sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului;

e)   verifică şi răspunde de aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare, şi stabileşte salariile de bază;

f)   întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile deputaţilor, statele de plată pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale salariaţilor din serviciile Camerei Deputaţilor şi statele de plată a indemnizaţiilor care se acordă colaboratorilor din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi din cadrul birourilor parlamentare; întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită deputaţilor, salariaţilor şi colaboratorilor;

g)  întocmeşte şi supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiilor trimestriale şi întocmeşte statul de plată în baza propunerilor primite de la compartimente;

h) întocmeşte şi supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiului anual, corespunzător nivelului salariului de bază realizat în ultima lună pentru anul în care se face plata şi în funcţie de timpul efectiv lucrat şi întocmeşte statul de plată pentru acordarea acestuia;

i) întocmeşte statul de plată pentru acordarea recompenselor acordate în condiţiile legii;

j) întocmeşte situaţiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de salariaţi a orelor suplimentare şi a orelor de noapte şi le include în statele de plată;

k) calculează şi virează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat: impozitul pe venituri din salarii şi contribuţiile pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările sociale de sănătate şi asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte obligaţii prevăzute de lege suportate de Camera Deputaţilor, de deputaţi şi de salariaţi; stabileşte sumele cuvenite terţilor; calculează reţinerile din indemnizaţiile deputaţilor şi salariile personalului serviciilor Camerei Deputaţilor şi din cadrul birourilor parlamentare; transmite Direcţiei financiar-contabile aprobarea de ordonanţare pentru efectuarea plăţilor;

l) întocmeşte documentele de plată pentru unităţile bancare, respectiv borderoul cu drepturile băneşti ale deputaţilor şi salariaţilor cu conturi de card deschise la respectivele unităţi bancare în baza convenţiilor încheiate şi ordinele de plată privind efectuarea acestor plăţi;

m) depune la unităţile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru noii angajaţi, distribuie salariaţilor cardurile emise de unităţile bancare, depune lunar situaţia persoanelor cărora Ie-a încetat contractul individual de muncă şi a documentaţiilor privind acordarea facilităţilor de trezorerie (overdraft) ori de câte ori este cazul;

n) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului deputaţilor, salariaţilor şi colaboratorilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;

o) ţine evidenţa lunară a veniturilor din indemnizaţii şi salarii realizate de deputaţi, salariaţi şi colaboratori, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate, reţinute şi virate; întocmeşte fişe fiscale pentru fiecare deputat, salariat şi  colaborator,  în  condiţiile  legii;  efectuează regularizarea anuală a impozitului pe venitul realizat din salarii;

p) întocmeşte lunar declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată datorată pentru asigurările sociale, pentru asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj, precum şi declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii; eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări sociale pentru întocmirea dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate;

r) întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor privind asigurările sociale de sănătate, în funcţie de opţiunile acestora;

s) proiectează lucrările şi sistemele informatice în domeniul salarizării, efectuează programele pentru calculator aferente şi asigură implementarea acestora;

ş) întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, structura personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii;

t) răspunde la cererile trimise de salariaţi, prin care se solicită precizări privind aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul salarizării.

Art. 70. - (1) Direcţia achiziţii publice achiziţionează principalele bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente necesare Camerei Deputaţilor, gestionând cu eficienţă resursele financiare, în limita prevederilor bugetare aprobate şi a programului anual aprobat al achiziţiilor publice,.

(2)  Intocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru categoriile de bunuri prevăzute la art. 71 lit. g).

(3)   Direcţia achiziţii publice are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul contractări;

b)  Serviciul achiziţii publice.

(4)   Direcţia achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:

a)  întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobării, potrivit competenţelor;

b)  efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente ce fac obiectul programului de achiziţii;

c)   efectuează achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice, aprobat potrivit competenţelor, prin procedurile prevăzute de lege;

d)   asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie;

e)  întocmeşte dosarul achiziţiei publice, pentru fiecare contract;

f)  întocmeşte proiectele de contracte de bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente; derulează contractele de bunuri, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrări utilizatorilor, pentru derulare şi executare;

g) urmăreşte ca bunurile facturate şi plătite să fie în concordanţă, din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii, cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz.

Art. 71. - Serviciul pentru evidenţa tehnic-operativă a gestiunii are următoarele atribuţii principale:

a)  ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, urmărirea modului de utilizare şi a integrităţii acestora;

b)   răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magaziile aflate în coordonare;

c)   asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale; controlează integritatea acestora;

d)  urmăreşte casarea sau declasarea acestora;

e)   operaţiunile menţionate se efectuează în baza avizelor şi aprobărilor date potrivit competenţelor stabilite;

f)  asigură coordonarea activităţii gestiunilor;

g)   fundamentează necesarul anual de rechizite şi materiale de papetărie încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

h) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de rechizite şi materiale de papetărie şi le supune aprobării potrivit competenţelor.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia generală pentru dezvoltare

Art. 72. - (1) Direcţia generală pentru dezvoltare gestionează şi răspunde de activitatea de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei la obiectivele aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu normele legale, utilizând fondurile de investiţii şi reparaţii capitale alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor potrivit destinaţiilor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea compartimentelor de exploatare şi cu avizul Departamentului administrativ şi infrastructură.

(2) In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia generală pentru dezvoltare întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, prevăzute pentru obiectivele aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, şi răspunde pentru respectarea normelor legale respective.

Art. 73. - Direcţia generală pentru dezvoltare are în componenţa sa următoarele structuri:

a)  Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii;

b)   Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii;

c)  Direcţia carte tehnică.

Art. 74. - (1) Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)   Serviciul pentru implementarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei;

b)  Serviciul pentru contractarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei.

(2) Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale:

a) răspunde de întocmirea documentaţiei tehnico-economice, efectuează programarea şi contractează lucrările de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei,  în  limita fondurilor alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor şi conform aprobărilor date, potrivit competenţelor;

b)  propune avizarea documentaţiei tehnice şi economice de către Consiliul tehnico-economic al Camerei Deputaţilor;

c)   gestionează devizele generale ale obiectivelor de investiţii ale Camerei Deputaţilor pe care le actualizează periodic, în vederea aprobării lor, potrivit normelor legale;

d)   organizează, împreună cu Direcţia achiziţii publice, procedurile privind achiziţiile de bunuri pentru prima dotare şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind achiziţiile publice, referitoare la aceste proceduri;

e)   asigură secretariatul Consiliului interdepartamental; întocmeşte materialele scrise necesare; efectuează convocarea Consiliului interdepartamental şi a factorilor implicaţi; întocmeşte proiectele de hotărâre ale Consiliului interdepartamental;

f)   răspunde de aplicarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor pentru executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei sau pentru încheierea actelor adiţionale, după caz;

g)   gestionează şi depozitează bunurile achiziţionate reprezentând prima dotare, prevăzute în devizul general, răspunde de integritatea şi păstrarea bunurilor gestionate, manipulează bunurile şi materialele gestionate, asigură conservarea acestora.

Art. 75. - (1) Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul recepţie;

b)  Biroul diriginţi.

(2) Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale:

a)   verifică calitatea lucrărilor de investiţii executate în baza unui program de control aprobat; ia măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate în operaţiile de executare a lucrărilor;

b)  verifică dacă, în execuţie, s-au folosit produsele şi procedeele prevăzute în proiect, conform prevederilor legale; consemnează şi semnalează lucrările necorespunzătoare;

c)  sesizează asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie; solicită efectuarea remedierilor şi urmăreşte ca soluţionarea acestora să se efectueze pe baza soluţiilor stabilite de proiectant;

d)    propune măsuri pentru remedierea defectelor calitative, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie;

e)     răspunde de întocmirea corectă a tuturor documentelor necesare (caiete de măsurători/ataşamente, situaţii de lucrări, borderouri etc.) pentru lucrările de investiţii, precum şi de stabilirea corectă a valorii situaţiilor de plată, potrivit reglementărilor legale;

f)   organizează recepţia pe faze şi recepţia finală; efectuează predarea către beneficiarii de folosinţă a părţilor de construcţie care pot funcţiona independent;

g)  urmăreşte şi răspunde din punct de vedere tehnic şi economic pentru realizarea lucrărilor de construcţii-montaj contractate în termenele stabilite; avizează documentele întocmite privind recepţia acestora; urmăreşte permanent respectarea criteriilor calitative;

h) răspunde de derularea contractelor de achiziţii de lucrări, servicii aferente şi de bunuri pentru prima dotare prevăzute în devizul general şi în proiectele de execuţie;

i) recepţionează bunurile achiziţionate şi le predă beneficiarului de folosinţă, potrivit reglementărilor legale.

Art. 76. - Direcţia carte tehnică întocmeşte şi gestionează cartea tehnică a construcţiei, potrivit prevederilor legale.

SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia resurse umane

Art. 77. - (1) Direcţia resurse umane are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate:

a)  în domeniul resurselor umane organizează acţiunile de recrutare şi selecţie a personalului în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcţii aprobat;

b)  asigură gestionarea resurselor umane pentru serviciile Camerei Deputaţilor şi birourile parlamentare ale deputaţilor din circumscripţiile electorale;

c)   în domeniul protecţiei muncii organizează şi răspunde de securitatea muncii şi de problemele privind medicina muncii, potrivit reglementărilor legale;

d)   organizează activitatea de formare profesională în conformitate cu planul întocmit pe baza recensământului nevoilor de formare profesională ale salariaţilor şi compartimentelor.

(2)   Direcţia resurse umane are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)   Serviciul administrare resurse umane, care are în componenţa sa Compartimentul protecţia muncii;

b)  Serviciul pentru dezvoltare profesională.

(3)   Serviciul pentru dezvoltare profesională are în componenţa sa Compartimentul recrutare personal, Compartimentul formare resurse umane şi Compartimentul managementul performanţei.

Art. 78. - Atribuţiile principale ale Serviciului administrare resurse umane sunt:

a)    gestionează carnetele de muncă şi dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor şi birourilor parlamentare, în conformitate cu normele legale în vigoare;

b)  ţine evidenţa perioadelor asimilate vechimii în muncă şi întocmeşte situaţii lunare pentru oficiile de muncă şi protecţie socială;

c)   eliberează adeverinţe la solicitarea deputaţilor şi salariaţilor;

d)   eliberează şi vizează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii serviciilor Camerei Deputaţilor şi legitimaţiile provizorii;

e)   calculează procentul sporului de vechime în muncă şi procentul sporului pentru stabilitate potrivit înscrierilor din carnetele de muncă şi le transmite în scris Direcţiei de salarizare;

f)   reglementează situaţia concediilor de odihnă şi a concediilor medicale;

g)  întocmeşte situaţia privind avansarea în funcţie, grad sau treaptă profesională şi prezintă propuneri secretarului general;

h)  verifică pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor;

i)  întocmeşte formalităţile de încetare a contractului individual de muncă şi pensionare a deputaţilor, a personalului serviciilor Camerei Deputaţilor şi a personalului încadrat la birourile parlamentare;

j) stabileşte funcţiile gestionare pentru care urmează a se reţine garanţie, precum şi, împreună cu Departamentul economic, cuantumul garanţiei;

k) urmăreşte efectuarea controlului medical al salariaţilor la angajarea în muncă şi periodic, pe durata executării contractului individual de muncă;

l) asigură instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională periodică a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii din cadrul structurilor organizatorice ale serviciilor Camerei Deputaţilor; efectuează instructajul introductiv general, la încadrare, privind protecţia muncii;

m) ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de protecţia muncii;

n) ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

o) elaborează, în colaborare cu responsabilii pe probleme de protecţia muncii din cadrul departamentelor şi direcţiilor serviciilor Camerei Deputaţilor, normativele de acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare, în concordanţă cu normativul-cadru elaborat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi stabileşte bugetul de cheltuieli pentru protecţia muncii;

p) ia măsurile necesare pentru asigurarea necesarului de echipamente individuale de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare şi urmăreşte repartizarea acestora către salariaţi;

r) verifică, la locurile de muncă, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii.

Art. 79. - Atribuţiile principale ale Serviciului pentru dezvoltare profesională sunt următoarele:

a)  organizează concursurile sau examenele pentru selecţionarea personalului şi ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte ordinele de încadrare şi contractele de muncă pentru candidaţii declaraţi admişi;

b)  elaborează planul de formare a personalului întocmit pe baza recensământului nevoilor de formare profesională ale salariaţilor şi compartimentelor;

c)  organizează cursuri de perfecţionare profesională;

d)  organizează sistemul de includere a personalului nou-angajat în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;

e)  organizează sistemul de mobilitate a personalului în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;

f)   organizează sistemul de evaluare a performanţei personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.

SECŢIUNEA a 5-a

Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Art. 80. - (1) Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor asigură resursele informatice şi de comunicaţii şi elaborează proiectul sistemului informatic general (SIG) al Camerei Deputaţilor, precum şi implementarea şi exploatarea acestuia şi a subsistemelor SIG; asigură asistenţa şi pregătirea informatică a utilizatorilor sistemului.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

(3)  Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul pentru managementul reţelei informatice, logistică şi internet;

b)  Serviciul pentru comunicaţii;

c)  Serviciul pentru tehnologia informaţiilor administrative;

d)  Serviciul pentru gestionarea bazelor de date legislative.

(4)  Serviciile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d) se află în subordinea unui director adjunct.

Art. 81. - Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) generează teme de proiect pentru componentele SIG; proiectează şi implementează subsistemele din cadrul SIG al Camerei Deputaţilor;

b)   întocmeşte caiete de sarcini pentru realizarea componentelor SIG şi specificaţii tehnice pentru subsistemele din cadrul SIG;

c)   implementează sistemul global şi subsistemele din cadrul SIG;

d)  elaborează studii de dezvoltare tehnologică;

e)   propune şi realizează interconectarea cu baze de date externe;

f)   administrează şi gestionează infrastructura de comunicaţii de date a Camerei Deputaţilor, asigurând desfăşurarea activităţii în condiţii de protecţie şi siguranţă;

g)  administrează, gestionează şi întreţine componentele hardware ale SIG;

h) asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea pentru software-ul de bază şi de aplicaţii din cadrul SIG;

i) acordă asistenţă tehnică pentru utilizatorii SIG; asigură pregătirea şi perfecţionarea informatică a acestora;

j) efectuează exploatarea curentă pentru aplicaţii informatice din domeniul economico-financiar;

k) răspunde de activitatea de exploatare a centralei telefonice digitale; asigură efectuarea convorbirilor telefonice în interior, directe şi de urgenţă, în condiţii de securitate;

l) asigură afişarea pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor a informaţiilor privind procedurile electronice de prezenţă şi de vot;

m) analizează sistemul informaţional existent şi face propuneri privind perfecţionarea acestuia;

n) fundamentează şi întocmeşte proiectul de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor; fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

o) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile solicitate a fi achiziţionate şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

p) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;

r) recepţionează, gestionează şi administrează programele informative achiziţionate sau realizate prin forţe proprii.

CAPITOLUL V

Activitatea privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale

SECŢIUNEA 1

Compartimentele cu atribuţii în domeniul relaţiilor cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale

Art. 82. - Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale sunt:

a)  Direcţia generală afaceri externe;

b)  Direcţia afaceri europene;

c)  Direcţia pentru relaţii publice;

d)  Direcţia de protocol.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia generală afaceri externe

Art. 83. - (1) Direcţia generală afaceri externe execută lucrările specifice pentru îndeplinirea activităţii de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective; totodată, întocmeşte proiectul caietului de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian şi cazare în străinătate şi urmăreşte aplicarea clauzelor care ţin de modul de lucru din contractele încheiate cu prestatorii de astfel de servicii.

(3)  Direcţia generală afaceri externe întocmeşte proiectul programului anual de relaţii externe al Parlamentului României, împreună cu compartimentul similar de la Senat, şi îl supune aprobării birourilor permanente ale celor două Camere; defalcă acţiunile externe ale Camerei Deputaţilor din acest program şi îl comunică Departamentului economico-financiar.

(4)  Organizarea acţiunilor de relaţii externe şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de acele acţiuni se fac potrivit reglementărilor speciale aprobate de birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului României.

(5)  Direcţia generală afaceri externe are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)   Direcţia cooperare parlamentară bilaterală;

b)   Direcţia de relaţii cu adunări şi organisme parlamentare internaţionale.

Art. 84. - Direcţia cooperare parlamentară bilaterală gestionează susţinerea şi protecţia, prin mijloacele şi instrumentele specifice diplomaţiei parlamentare, a intereselor generale ale ţării în raporturile sale cu celelalte state şi, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuţii principale:

a)   efectuează planificarea, execută coordonarea şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de relaţii externe cu parlamentele celorlalte ţări, potrivit programului de relaţii externe aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;

b)   urmăreşte evoluţiile politice din celelalte ţări în vederea promovării relaţiilor cu parlamentele acestor ţări;

c)  întreţine raporturi de lucru cu structurile specializate ale parlamentelor celorlalte state pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de relaţii externe care intră în atribuţiile sale;

d)   face propuneri privind realizarea acţiunilor de relaţii externe bilaterale - oportunitatea, perioada de desfăşurare, programul activităţilor, participanţi - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate şi a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;

e)  sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu alte state;

f)    întocmeşte materialele documentare necesare delegaţiilor parlamentare române care efectuează vizite în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine care vizitează Camera Deputaţilor;

g)   propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe sau interne;

h) coordonează şi răspunde de buna organizare în România a acţiunilor de relaţii parlamentare bilaterale cu participare externă;

i) în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde, asigură contactele de lucru şi colaborarea cu Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, precum şi cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu departamentul similar de la Senat;

j) păstrează o relaţie permanentă cu Direcţia afaceri europene, pentru a se asigura coordonarea şi armonizarea poziţiilor şi reprezentarea corespunzătoare a interesului naţional în relaţia cu parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene;

k) întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegaţiilor oficiale ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi pentru deplasarea oficială în străinătate a deputaţilor şi a salariaţilor, potrivit reglementărilor legale, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale;

l) gestionează derularea activităţilor în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputaţilor şi parlamentele din alte ţări;

m) gestionează activitatea privind participarea la Asociaţia Secretarilor Generali ai Parlamentelor Francofone.

Art. 85. - Direcţia de relaţii cu adunări şi organisme parlamentare internaţionale gestionează susţinerea şi protecţia, prin mijloacele şi instrumentele specifice diplomaţiei parlamentare, a intereselor generale ale ţării în raporturile sale cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale şi, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuţii principale:

a)   efectuează planificarea, execută coordonarea şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de relaţii externe cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale cuprinse în programul de relaţii aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;

b)    urmăreşte evoluţia relaţiilor cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale, asigură condiţiile pentru întreţinerea contactelor şi derularea cooperării cu acestea;

c)  întreţine raporturi de lucru cu structurile specializate ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de relaţii externe care intră în atribuţiile sale;

d)   face propuneri privind realizarea acţiunilor de relaţii externe multilaterale - oportunitatea, perioada de desfăşurare, programul activităţilor, participanţi - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate şi a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;

e)     pregăteşte materialele necesare delegaţiilor parlamentare permanente care participă la acţiuni ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale sau în cazul vizitelor la Camera Deputaţilor ale unor delegaţii ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale şi pregăteşte, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de poziţie necesare delegaţiilor parlamentare permanente sau parlamentarilor care participă la acţiuni ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale;

f)  asigură secretariatul delegaţiilor Camerei Deputaţilor la aceste organisme, gestionează corespondenţa şi asigură fluxul informaţional între Camera Deputaţilor, delegaţiile parlamentelor naţionale la adunările şi organismele parlamentare internaţionale;

g)   coordonează şi răspunde de buna organizare în România a acţiunilor de relaţii cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale cu participare externă;

h) în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde, asigură contactele de lucru şi colaborarea cu Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, precum şi cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu departamentul similar de la Senat;

i) păstrează o relaţie permanentă cu Direcţia afaceri europene, pentru a se asigura coordonarea şi armonizarea poziţiilor şi reprezentarea corespunzătoare a interesului naţional în relaţia cu organizaţiile internaţionale;

j) întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegaţiilor oficiale ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit reglementărilor legale, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia afaceri europene

Art. 86. - (1) Direcţia afaceri europene analizează politicile europene şi asigură expertiza necesară sistemului de control parlamentar în domeniul afacerilor europene şi pentru sistemul de transpunere a normelor europene, precum şi gestionarea bazei de date IPEX. Pe plan extern, gestionează relaţiile Camerei Deputaţilor cu instituţiile europene.

(2) Direcţia afaceri europene are în structura sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul politici UE;

b)  Serviciul control parlamentar UE;

c)  Biroul IPEX.

Art. 87. - Serviciul politici UE are următoarele atribuţii:

a)   realizează, în colaborare cu Departamentul legislativ şi Consiliul Legislativ, expertiza de sprijin (evaluarea conformităţii) pentru transpunerea directivelor europene, atât pentru proiectele legislative, cât şi pentru propunerile legislative iniţiate de parlamentari, la cerere;

b)   evaluează politicile europene şi evoluţiile din cadrul UE şi informează parlamentarii privind acestea, prin fişe de documentare, la cerere;

c)   redactează periodic un buletin informativ de sinteză a politicilor europene şi a evoluţiilor din cadrul UE;

d)     realizează, la cerere şi prin consultarea Departamentului legislativ şi a Consiliului Legislativ, studii de impact privind aplicarea normelor europene în România;

e)   realizează, ori de câte ori este necesar, prin consultarea Departamentului legislativ şi a Consiliului Legislativ, fişe de impact privind aplicarea normelor europene a căror transpunere în legislaţia naţională este obligatorie;

f)   realizează, prin fişe de evaluare, expertiza de sprijin a activităţii parlamentare româneşti la evenimente organizate de instituţii ale Uniunii Europene, Conferinţa preşedinţilor parlamentelor din UE şi COSAC;

g)  gestionează relaţiile Camerei Deputaţilor cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţiile şi structurile interparlamentare ale UE, precum şi cu europarlamentarii români;

h) păstrează o relaţie permanentă cu Direcţia generală afaceri externe, pentru a se asigura armonizarea poziţiilor şi reprezentarea corespunzătoare a interesului naţional şi parlamentar;

i) coordonează activitatea Reprezentanţei Permanente a Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European.

Art. 88. - Serviciul control parlamentar UE are următoarele atribuţii:

a)  înregistrează şi analizează lista documentelor formale ale Uniunii Europene, primite de la Guvern, precum şi alte documente ale Uniunii Europene;

b)    realizează selecţia documentelor formale şi întocmeşte listele de distribuţie a acestora;

c)   transmite listele de distribuţie către secretariatul Comisiei pentru afaceri europene, secretariatele comisiilor sectoriale şi secretariatele grupurilor parlamentare;

d)   centralizează recomandările formulate de Comisia pentru afaceri europene, comisiile sectoriale şi grupurile parlamentare;

e)   întocmeşte lista finală a documentelor formale, însoţită de recomandările Comisiei de afaceri europene, comisiilor sectoriale şi grupurilor parlamentare;

f)  colaborează cu personalul desemnat de secretariatele grupurilor parlamentare şi de către comisiile permanente, pentru probleme europene;

g)    menţine un contact permanent cu structurile guvernamentale relevante, în vederea informării asupra tuturor aspectelor specifice UE;

h) colaborează cu Departamentul legislativ şi Consiliul Legislativ în problemele specifice legate de documentele legislative europene;

i) colaborează cu serviciile Camerei Deputaţilor pentru realizarea sarcinilor comune şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor UE;

j) gestionează baza de date a documentelor formale introduse în lista finală a documentelor formale, la cerere;

k) realizează, la cerere, prin fişe de evaluare şi analiză, expertiza de sprijin pentru controlul parlamentar ex ante în afaceri europene;

l) evaluează satisfacerea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, prin consultare cu Departamentul legislativ şi Consiliul Legislativ;

m) furnizează Serviciului politici UE documentele relevante pentru realizarea buletinului informativ de sinteză a politicilor europene şi a evoluţiilor din cadrul UE.

Art. 89. - Biroul IPEX are următoarele atribuţii:

a)   gestionează baza de date IPEX, în limita funcţiilor Camerei Deputaţilor;

b)   asigură buna funcţionare a bazei de date IPEX, în limitele impuse de administratorii acesteia;

c)   colaborează cu celelalte servicii ale Camerei Deputaţilor şi cu structurile similare din cadrul parlamentelor naţionale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea atribuţiilor de gestionare a bazei de date IPEX;

d)   asigură planificarea activităţilor Camerei Deputaţilor legate de UE.

SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia pentru relaţii publice

Art. 90. - (1) Direcţia pentru relaţii publice asigură relaţiile Camerei Deputaţilor cu mass-media şi acţionează pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii parlamentare, transmite prin mijloace specifice de comunicare obiectivele şi mesajele forului legislativ asupra cărora acesta doreşte să comunice, în interiorul şi exteriorul instituţiei, organizează activităţi educative pentru tineri, furnizează informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare.

(2) Direcţia pentru relaţii publice are în structura sa următoarele compartimente:

a)   Serviciul pentru documentare şi evaluare a imaginii;

b)  Serviciul multimedia;

c)   Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă;

d)  Centrul educaţional;

e)  Centrul publicaţii şi televiziune.

Art. 91. - Serviciul pentru documentare şi evaluare a imaginii are următoarele atribuţii:

a)   monitorizează presa scrisă şi audiovideo în vederea elaborării de analize de tip sociologic referitoare la modul în care mass-media reflectă imaginea Camerei Deputaţilor şi a structurilor acesteia;

b)   elaborează buletine care sintetizează informaţiile difuzate de presa audiovideo referitoare la Camera Deputaţilor şi structurile acesteia;

c)     pregăteşte şi furnizează membrilor Biroului permanent, liderilor de grup parlamentar, preşedinţilor de comisii şi secretarului general baza documentară de susţinere a comunicării interne şi externe;

d)   realizează evaluări punctuale de imagine, sinteze şi dosare tematice de presă la solicitarea Biroului permanent, a grupurilor parlamentare, a comisiilor parlamentare sau a secretarului general;

e)   colaborează cu instituţii, organizaţii specializate şi structuri ale serviciilor Camerei Deputaţilor la acţiuni de evaluare şi/sau promovare a imaginii Camerei Deputaţilor;

f)   colaborează cu celelalte structuri şi contribuie la gestionarea paginii de internet a Camerei Deputaţilor ca element de imagine;

g)   colaborează cu celelalte structuri ale serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea elaborării unor strategii de comunicare internă;

h) actualizează baza de date aferentă paginii de internet a Camerei Deputaţilor cu lucrările efectuate.

Art. 92. - Serviciul multimedia are următoarele atribuţii:

a)   asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă ale membrilor Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare, ale comisiilor parlamentare şi ale deputaţilor;

b)   acordă asistenţă de specialitate la redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă după susţinerea unei conferinţe de presă de către deputaţi;

c)    asigură acreditarea, invitarea şi participarea reprezentanţilor mass-media la activităţile Camerei Deputaţilor, conform reglementărilor în vigoare;

d)  comunică reprezentanţilor mass-media acreditaţi, prin mijloacele tehnice pe care le are la dispoziţie, programul Camerei Deputaţilor (şedinţe în plen, activitatea comisiilor parlamentare, conferinţele de presă);

e)  furnizează, la cererea ziariştilor acreditaţi, declaraţiile politice ale deputaţilor, prezentate în şedinţele de plen;

f)   redactează şi transmite comunicate de presă despre şedinţele în plen şi ale comisiilor parlamentare;

g)   monitorizează presa scrisă cotidiană naţională şi realizează, pe baza acesteia, buletinul Revista presei, care cuprinde cu prioritate referiri şi comentarii privind activitatea parlamentară, a partidelor politice parlamentare şi procesul de integrare europeană;

h) redactează răspunsuri la unele articole apărute în presă referitoare la Camera Deputaţilor, în exercitarea dreptului la replică;

i) asigură transcrierea discursurilor, declaraţiilor, interviurilor şi alocuţiunilor de interes pentru conducerea Camerei Deputaţilor;

j) organizează şi asigură contacte ale mass-media cu membrii Biroului permanent, ai comisiilor şi grupurilor parlamentare, cu reprezentanţi ai conducerii direcţiilor din structura serviciilor Camerei Deputaţilor;

k) asigură legătura cu directorii şi redactorii-şefi ai publicaţiilor şi studiourilor de radio şi televiziune, cu jurnaliştii străini acreditaţi la Bucureşti, în contextul întreţinerii unor relaţii permanente cu mass-media, pentru corecta informare a opiniei publice privind activitatea Camerei Deputaţilor;

l) aprobă, la nivelul conducerii direcţiei, transmisiunile de televiziune în direct;

m) pune la dispoziţie reprezentanţilor mass-media materiale informative referitoare la desfăşurarea procesului legislativ, alte informaţii de interes public despre activităţile care se desfăşoară la Camera Deputaţilor;

n) redactează, administrează, actualizează şi stochează electronic Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor;

o)  coordonează activitatea Centrului de presă;

p) întocmeşte documentaţia privind necesarul de abonamente la presa internă, pe baza solicitărilor primite de la grupurile şi comisiile parlamentare; după aprobarea abonamentelor de către Biroul permanent, urmăreşte derularea contractelor şi distribuirea publicaţiilor către abonaţi;

r) administrează şi actualizează zilnic informaţiile referitoare la relaţia Camerei Deputaţilor cu presa, disponibile pe pagina de internet a instituţiei.

Art. 93. - Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii:

a)   asigură un schimb permanent de informaţii cu societatea civilă pentru realizarea unei comunicări eficiente;

b)  administrează repertoarul organizaţiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativă;

c)   primeşte cererile şi dosarele de acreditare ale organizaţiilor neguvernamentale la activităţile Camerei Deputaţilor;

d)  înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor propunerile de aprobare a acreditării pentru organizaţiile neguvernamentale solicitante, centralizează lista persoanelor acreditate şi eliberează legitimaţiile de acreditare;

e)  ţine evidenţa asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care se adresează Camerei Deputaţilor prin intermediul serviciului, constituind o bază de date cu acestea;

f)   transmite membrilor Biroului permanent, comisiilor, grupurilor parlamentare şi secretarului general observaţiile şi propunerile cu privire la iniţiativele legislative dezbătute, în legătură cu desfăşurarea procedurii de legiferare, precum şi cu alte aspecte pe care reprezentanţii societăţii civile le semnalează;

g)   propune realizarea unor proiecte în parteneriat cu societatea civilă;

h) participă la întâlniri, seminarii, mese rotunde, precum şi la alte acţiuni organizate de reprezentanţi ai societăţii civile;

i) organizează întâlniri tematice cu organizaţiile neguvernamentale;

j) întocmeşte Raportul anual privind relaţia cu societatea civilă, pe baza informaţiilor primite de la celelalte compartimente ale Camerei Deputaţilor;

k) răspunde cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile Camerei Deputaţilor care deţin informaţiile solicitate;

l)   asigură accesul la informaţiile de interes public prevăzute a se comunica din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, în format scris, pe suport electronic şi pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, după caz;

m) pune la dispoziţie solicitanţilor proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte ale comisiilor de specialitate, stenograme ale şedinţelor în plen, lista vorbitorilor, date despre activitatea deputaţilor şi a grupurilor parlamentare, programul săptămânal, ordinea de zi;

n) editează Buletinul informativ al Camerei Deputaţilor, care cuprinde informaţiile de interes public prevăzute a se comunica din oficiu;

o) editează, împreună cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, Raportul de activitate al instituţiei pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

p) întocmeşte şi dă publicităţii Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;

r) propune elaborarea unor materiale specifice de informare publică (broşuri, pliante, buletine informative etc);

s) elaborează şi actualizează o bază de date cu solicitanţii de informaţii publice şi modul în care sunt rezolvate cererile acestora;

ş) organizează punctul de informare-documentare şi asigură accesul publicului în cadrul acestuia;

t) organizează urmărirea dezbaterilor parlamentare la punctul de informare-documentare, pe monitoare TV cu circuit închis, asigurând, la cerere, consultarea documentelor aflate în dezbatere;

ţ) pune la dispoziţie, pentru consultare şi studiere, publicaţii parlamentare, documente care se dau publicităţii (rapoarte, buletine informative, comunicate, pliante, broşuri etc);

u) administrează conţinutul paginii proprii de internet.

Art. 94. - Centrul educaţional are următoarele atribuţii:

a)  desfăşoară activităţi care să stimuleze interesul şi dezvoltarea cunoştinţelor tinerilor faţă de activitatea Camerei Deputaţilor;

b)  organizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, programe educative adresate elevilor, studenţilor, precum şi altor grupuri sociale interesate, privind procesul legislativ la Camera Deputaţilor;

c)   propune programe educative în colaborare cu organizaţii specializate, instituţii şi operatori economici.

Art. 95. - Centrul publicaţii şi televiziune are următoarele atribuţii:

a)   propune şi realizează buletine, publicaţii, periodice care să prezinte activitatea Camerei Deputaţilor şi a structurilor sale;

b)   propune şi realizează buletine, publicaţii cu ocazia diferitelor evenimente importante organizate de Camera Deputaţilor;

c)   propune şi realizează buletine, cărţi, publicaţii cu ocazia aniversării unor momente marcante din istoria parlamentarismului din România;

d)   propune şi realizează volume de prezentare a Palatului Parlamentului;

e)   propune şi realizează pliante, afişe, broşuri necesare activităţilor specifice Camerei Deputaţilor şi programelor educative;

f)    realizează grila de programe a televiziunii parlamentare;

g)   produce programele televiziunii parlamentare.

SECŢIUNEA a 5-a

Direcţia de protocol

Art. 96. - Direcţia de protocol are următoarele atribuţii principale:

a) aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Camera Deputaţilor;

b)  colaborează cu Direcţia generală protocol naţional din Ministerul Afacerilor Externe, cu structurile de protocol ale Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Guvernului, Ministerului Apărării şi ale altor instituţii centrale, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;

c)   colaborează cu autorităţile civile şi militare în rezolvarea detaliilor legate de organizarea activităţilor oficiale, cu autorităţile abilitate pentru facilitarea formalităţilor de frontieră şi cu reprezentanţii Serviciului de Protecţie ş.a., în vederea schimbului de informaţii necesar aprecierii oportunităţii şi asigurării protecţiei demnitarilor străini, stabilirii traseului etc;

d)   organizează, din punct de vedere protocolar, şedinţele solemne şi festive ale Camerei Deputaţilor; colaborează cu structurile similare din Senat pentru pregătirea şedinţelor comune solemne şi festive ale celor două Camere ale Parlamentului;

e)    organizează primirile la conducerea Camerei Deputaţilor, conform standardelor de protocol;

f)   pregăteşte, organizează şi realizează programele acţiunilor parlamentare bilaterale şi multilaterale, conform aprobării Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi/sau secretarului general;

g)     planifică, coordonează logistica şi execută programului detaliat al vizitelor delegaţiilor parlamentare/ altor invitaţi oficiali străini, în funcţie de rangul acestora;

h) organizează ceremoniile de semnare a unor acorduri, convenţii, protocoale ş.a. de către conducerea Camerei Deputaţilor sau de către secretarul general;

i) menţine legătura cu Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol;

j) realizează demersurile necesare în vederea eliberării paşapoartelor diplomatice sau de serviciu şi obţinerii vizelor necesare pentru membrii delegaţiilor parlamentare, deputaţii şi personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, care călătoresc în misiuni oficiale în afara ţării; organizează protocolul plecărilor şi sosirilor la aeroport ale preşedintelui Camerei Deputaţilor, ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi secretarului general;

k) colaborează cu instituţiile abilitate, în vederea organizării ceremonialului unor acţiuni la care participă membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;

l) participă la întruniri/misiuni pregătitoare împreună cu reprezentanţi ai altor compartimente interne şi externe, în vederea planificării, organizării şi coordonării activităţilor cu caracter protocolar;

m) menţine legătura pe probleme de protocol cu reprezentanţi ai misiunilor României în străinătate, misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale din Bucureşti, pentru organizarea evenimentelor care antrenează activitatea Direcţiei de protocol;

n) studiază uzanţele de ceremonial şi protocol parlamentar din alte state şi elaborează propuneri de perfecţionare a practicii de protocol în România; întocmeşte, la solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi/sau a secretarului general, materiale privind reguli, obiceiuri şi uzanţe protocolare din diferite state;

o) acordă asistenţa şi sprijinul necesar în rezolvarea diferitelor probleme de protocol;

p) întocmeşte documentaţia necesară, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, pentru acţiunile cu caracter protocolar;

r) întocmeşte listele de cadouri simbolice ce se oferă cu prilejul vizitelor oficiale, întocmeşte listele cu propuneri pentru achiziţionarea unor cadouri reprezentative şi gestionează fondul de obiecte de protocol;

s) elaborează proiectele unor tipărituri cu caracter protocolar (invitaţii, felicitări, programe etc);

ş) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe sau interne;

t) menţine şi actualizează lista cu coordonatele membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului, Corpului Diplomatic, reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale în România şi ale altor personalităţi;

ţ) asigură legătura cu Direcţia pentru relaţii publice pentru reflectarea corespunzătoare în mass-media a activităţii parlamentare externe a Camerei Deputaţilor;

u) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor.

CAPITOLUL VI

Activitatea de control intern

SECŢIUNEA 1

Compartimente cu atribuţii în domeniul controlului intern

Art. 97. - Activitatea de control intern se realizează prin următoarele compartimente:

a)  Direcţia de control;

b)  Serviciul juridic;

c)  Serviciul audit;

d)  consilierii - experţi contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia de control

Art. 98. - (1) Direcţia de control execută verificarea şi investigarea tuturor sesizărilor şi reclamatiilor primite de către secretarul general al Camerei Deputaţilor. Prin acţiunile executate, se vor identifica natura deficienţelor, a încălcărilor prevederilor legale constatate, cauzele şi împrejurările producerii acestora, actele normative încălcate sau eludate, consecinţele încălcărilor produse, precum şi răspunderea persoanelor care se fac vinovate de cele de mai sus, permiţând în acest mod luarea măsurilor necesare în raport cu cele constatate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Direcţia de control are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul control administrativ;

b)  Serviciul control de gestiune;

c)  Serviciul control financiar preventiv.

Art. 99. - Serviciul control administrativ are următoarele atribuţii principale:

a)   urmăreşte şi controlează îndeplinirea de către compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor a sarcinilor prevăzute în ordine şi dispoziţii scrise ale secretarului general;

b)  efectuează controale interne, dispuse de conducătorul ierarhic superior sau de secretarul general;

c)  gestionează activităţile de implementare a sistemelor de management financiar şi de control la nivelul Camerei Deputaţilor.

Art. 100. - Serviciul control de gestiune răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului la gestiunile Camerei Deputaţilor situate în clădirea Palatului Parlamentului şi a spaţiilor anexe, cât şi a bunurilor din dotarea birourilor parlamentare şi în îndeplinirea acestui obiectiv are următoarele atribuţii principale:

a)   verifică respectarea normelor legale cu privire la existenţa şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;

b)   verifică respectarea normelor legale cu privire la gestionarea şi apărarea patrimoniului, precum şi a celor referitoare la evidenţa şi controlul acestora;

c)   verifică respectarea normelor legale cu privire la încasări şi vărsăminte, realitatea obligaţiilor băneşti în lei sau în valută;

d)   verifică realitatea datelor înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile de execuţie;

e)  efectuează operaţiunile de inventariere a patrimoniului Camerei Deputaţilor;

f)   efectuează inventarieri inopinate la gestiunile din sediul Camerei Deputaţilor şi la cele din circumscripţiile electorale, cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul strict al ordinelor sau deciziilor primite;

g)    face propuneri pentru stabilirea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate;

h) îndeplineşte orice altă sarcină primită de la conducătorii ierarhici superiori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) în cazuri speciale, conform ordinelor primite, colaborează direct cu secretarul general al Camerei Deputaţilor.

Art. 101. - (1) Serviciul control financiar-preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul sau fondurile alocate Camerei Deputaţilor.

(2)   Controlul financiar preventiv se execută asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile şi/sau patrimoniul Camerei Deputaţilor şi care vizează în principal:

-  angajamentele legale şi angajamentele bugetare;

-  ordonanţarea cheltuielilor;

-   alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor.

(3)   Nicio cheltuială nu poate fi aprobată fără viza prealabilă de control financiar preventiv.

(4)   Personalul desemnat să exercite această activitate nu poate fi implicat prin sarcinile de serviciu în aprobarea, efectuarea şi înregistrarea acestora şi trebuie să îndeplinească cerinţele unui cod deontologic şi moral specific.

(5)    Activitatea de control financiar-preventiv se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi reglementărilor specifice.

SECŢIUNEA a 3-a

Serviciul juridic

Art. 102. - Serviciul juridic exercită atribuţii de avizare şi control privind legalitatea şi conformitatea ordinelor secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a altor documente stabilite de prezentul regulament şi de secretarul general; respinge în scris avizarea dacă documentele respective nu îndeplinesc condiţiile normelor legale.

Art. 103. - Serviciul juridic are următoarele atribuţii principale:

a)  avizează contractele în care Camera Deputaţilor este parte;

b)  avizează contractele de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul birourilor parlamentare;

c)   avizează contractele civile încheiate între deputaţi şi persoane fizice;

d)   avizează ordinele secretarului general, precum şi deciziile secretarilor generali adjuncţi;

e)   avizează deciziile de sancţionare disciplinară emise de secretarul general;

f)  avizează orice alte lucrări cu caracter juridic dispuse de secretarul general;

g)  colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor care au ca obiect activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor;

h) reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti, putând pune concluzii la instanţele de judecată de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale, pe bază de împuternicire;

i) ţine evidenţa litigiilor pe rol în care este parte Camera Deputaţilor;

j) redactează acţiunile în justiţie, punerile în întârziere, întâmpinările, concluziile scrise, precum şi orice alte acte procedurale în cadrul derulării proceselor aflate pe rol;

k) propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora;

l) exercită procedura concilierii directe în vederea soluţionării debitelor înregistrate în evidenţa contabilă şi comunicate de Direcţia financiar-contabilă;

m) face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii şi urmăreşte împreună cu Direcţia financiar-contabilă punerea în executare a acestora, precum şi lichidarea debitelor.

SECŢIUNEA a 4-a

Serviciul audit

Art. 104. - Activitatea Serviciului audit se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi reglementărilor specifice.

Art. 105. - (1) Serviciul audit îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual şi pe termen lung, aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor, utilizând metodologii specifice care cuprind standarde de audit şi proceduri formalizate pe activităţi.

(2)   Serviciul audit desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare.

(3)   Serviciul audit efectuează misiuni de audit intern şi consiliere asupra tuturor activităţilor şi compartimentelor Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, inclusiv asupra entităţilor sub autoritate, care, prin atribuţiile ce le revin, iniţiază şi execută operaţiuni de utilizare a resurselor financiare, materiale şi umane, precum şi asupra evaluării managementului şi controlului intern al acestora.

(4)   Serviciul audit este un compartiment independent care nu poate fi implicat în activităţile şi în compartimentele pe care le auditează sau le consiliază.

(5)   Serviciul audit nu poate fi implicat în activitatea procedurală şi efectivă de control intern din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputaţilor.

(6)  Serviciul audit este subordonat nemijlocit secretarului general al Camerei Deputaţilor.

Art. 106. - Serviciul audit are următoarele atribuţii principale:

a)  evaluează angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b)  evaluează plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c)  examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi frauduloasă, propune măsuri şi soluţii secretarului general al Camerei Deputaţilor;

d)  examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea, închirierea de bunuri din domeniul public al statului, donaţii şi sponsorizări, urmărind evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

e)  examinează alocarea creditelor bugetare;

f)  examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial, examinează şi evaluează rezultatele;

g)  examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, organizarea şi coordonarea deciziilor, precum şi urmărirea şi controlul îndeplinirii acestora;

h) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operaţiuni, propune măsuri pentru corectarea acestora şi eliminarea riscurilor, după caz;

i) evaluează sistemele informatice;

j) efectuează unele misiuni dispuse de secretarul general al Camerei Deputaţilor, care nu au fost nominalizate în planul de audit pe anul respectiv;

k) elaborează norme metodologice specifice de audit intern;

l) elaborează proiectele planului anual şi planului strategic pe termen lung;

m) elaborează raportul anual pentru activitatea auditului intern;

n) raportează Unităţii Centrale de Armonizare pentru Audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre cazurile de neimplementare a recomandărilor rezultate din misiunile de audit;

o) auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu;

p) auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor certificate pentru conformitate de la persoanele aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie;

r) auditorii interni pot efectua orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse;

s) auditorii interni, în cazul identificării unor iregularităţi, neconformităţi sau posibile prejudicii, raportează de îndată secretarului general al Camerei Deputaţilor şi structurii de control abilitate.

SECŢIUNEA a 5-a

Experţi contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor

Art. 107. - (1) Pe lângă cabinetele chestorilor funcţionează 2 consilieri având calitatea de experţi contabili.

(2) Experţii contabili prevăzuţi la alin. (1) sunt subordonaţi chestorilor Camerei Deputaţilor şi exercită atribuţii de control şi asigură asistenţa de specialitate pentru îndeplinirea de către chestori a atribuţiilor de control financiar, bugetar şi patrimonial prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Art. 108. - (1) Experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii principale:

a)  verifică modul de gestionare a patrimoniului;

b)  verifică funcţionarea şi calitatea serviciilor Camerei Deputaţilor, din însărcinarea şi cu obiectivele stabilite de chestori;

c)  exercită control financiar asupra cheltuielilor efectuate;

d)  verifică proiectul de buget şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar anual ale Camerei Deputaţilor care se prezintă Biroului permanent de către chestori;

e)   îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de chestorii Camerei Deputaţilor prin fişa postului.

(2)   Obiectivele de control şi verificare se stabilesc în Planul anual de control aprobat de chestorii Camerei Deputaţilor.

(3)  Concluziile verificărilor efectuate se consemnează în acte de control, procese-verbale, note de prezentare, note confidenţiale, informări şi referate.

(4)   Evaluarea activităţii experţilor contabili se face de către chestori cel puţin o dată pe an.

CAPITOLUL VII

Activitatea administrativă

SECŢIUNEA 1

Compartimentele cu atribuţii în domeniul administrativ

Art. 109. - Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii administrative sunt următoarele:

a)  Departamentul administrativ şi infrastructură;

b)  Direcţia afaceri interne;

c)  Centrul Internaţional de Conferinţe.

SECŢIUNEA a 2-a

Departamentul administrativ şi infrastructură

Art. 110. - (1) Departamentul administrativ şi infrastructură administrează, gestionează, exploatează, asigură mentenanţa şi totalitatea modernizărilor aferente imobilului Palatul Parlamentului, ale spaţiilor, utilajelor şi instalaţiilor acestuia, precum şi ale bunurilor date în folosinţă pentru a asigura condiţiile optime necesare activităţilor parlamentare şi altor activităţi care se desfăşoară în Palatul Parlamentului.

(2) In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

Art. 111. - Departamentul administrativ şi infrastructură are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Direcţia tehnică;

b)  Direcţia administrativă;

c)  Direcţia pentru transporturi;

d)  Serviciul întreţinere.

Art. 112. - (1) Direcţia tehnică are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul tehnic;

b)  Serviciul energetic;

c)  Serviciul audiovideo;

d)  Serviciul ascensoare;

e)  Serviciul dispecerat tehnic.

(2) Direcţia tehnică are următoarele atribuţii principale:

a)    organizează activităţile privind mentenanţa şi modernizarea, în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor, inclusiv a staţiei de hidrofoare, a punctului termic, a staţiilor de transformare a energiei electrice şi a tablourilor de corp, a centralelor de ventilaţie şi instalaţiilor de climatizare, a ascensoarelor, a echipamentelor de multiplicare/fax, a receptoarelor TV şi răspunde de buna funcţionare a acestora; asigură executarea reparaţiilor curente şi capitale ale acestora;

b)   exploatează instalaţiile şi reţelele aferente spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor (sanitare, termice, electrice etc.) şi răspunde de funcţionarea acestora; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;

c)  organizează activităţile de lăcătuşărie şi tâmplărie în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor; asigură executarea reparaţiilor curente şi capitale de această natură;

d)  asigură distribuţia cu agent termic, energie electrică şi apă de consum în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor, buna funcţionare a instalaţiilor electrice, sanitare, menajere şi de stins incendiul; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;

e)  răspunde de integritatea şi funcţionarea normală şi în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de marfă şi persoane din imobil; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;

f)  asigură buna funcţionare a instalaţiei de televiziune cu circuit închis din imobil şi a celor de sonorizare/amplificare şi asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi modernizarea acestora; efectuează şi păstrează înregistrările audio şi video ale şedinţelor din sala de plen a Camerei Deputaţilor şi pe cele aferente conferinţelor de presă; asigură transmisia audio/video a şedinţelor în plen şi a diverselor evenimente de interes public pe instalaţia de televiziune cu circuit închis şi către televiziunile acreditate;

g)   asigură buna funcţionare, efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi modernizarea sistemului integrat de conferinţă, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicaţii audio/video şi de date din cadrul Camerei Deputaţilor; configurează şi actualizează de oricâte ori este nevoie baza de date a sistemului de vot electronic; programează şi inscripţionează cartelele de vot ale deputaţilor; asigură transmiterea rezultatelor procedurilor electronice de prezenţă şi de vot Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în vederea afişării acestora;

h) asigură distribuţia în cadrul imobilului Palatul Parlamentului a programelor de televiziune;

i) asigură multiplicarea unor documente; asigură funcţionarea şi întreţinerea aparatelor proprii de multiplicare şi a celor care funcţionează în cadrul compartimentelor; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;

j) asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea echipamentelor de tip multiplicare/fax din dotarea imobilului; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;

k) răspunde de utilizarea pieselor de schimb şi a materialelor scoase din magazie pentru efectuarea unor lucrări specifice şi face propuneri pentru completarea stocurilor;

l) răspunde de gestionarea bunurilor primite în folosinţă de către salariaţii din cadrul direcţiei;

m) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi lucrări şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

n) urmăreşte achiziţia publică de produse, servicii şi lucrări aferente echipamentelor şi instalaţiilor pe care le exploatează;

o) avizează din punct de vedere tehnic contractele de furnizare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor privitoare la întreţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor din cadrul imobilului pe care le exploatează; urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate; înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale;

p) elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde;

r) fundamentează necesarul anual de bunuri, servicii şi lucrări curente încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

s) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile, serviciile şi lucrările aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul dacă este cazul;

ş) urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora.

Art. 113. - (1) Direcţia administrativă are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Sectorul administrativ zona I;

b)  Sectorul administrativ zona II;

c)  Sectorul administrativ zona III;

d)  Sectorul administrativ zona IV;

e)  Sectorul horticol.

(2)   Delimitarea zonelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de secretarul general adjunct.

(3)   Direcţia administrativă are următoarele atribuţii principale:

a)   preia în exploatare de la Direcţia generală pentru dezvoltare spaţiile la care investiţia a fost finalizată, precum şi dotările aferente acestora, după efectuarea probelor şi a recepţiilor finale, pe baza documentaţiei tehnice, potrivit procedurii legale în vigoare;

b)   organizează şi răspunde de activităţile privind gestionarea bunurilor aflate în folosinţă în patrimoniul Camerei Deputaţilor, în Palatul Parlamentului, de întreţinerea şi curăţenia spaţiilor din Palatul Parlamentului şi a spaţiilor exterioare, precum şi de dotările aferente acestora;

c)   amenajează şi asigură funcţionarea neîntreruptă a sălilor, saloanelor, cabinetelor şi birourilor, spaţiilor de circulaţie, grupurilor sanitare şi a altor anexe cu caracter social pentru activităţile ce se desfăşoară în Palatul Parlamentului, pe spaţiile administrate de Camera Deputaţilor;

d)   asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor în care funcţionează Centrul Internaţional de Conferinţe; organizează şi răspunde de gestionarea bunurilor pe aceste spaţii; execută amenajarea şi deamenajarea spaţiilor în cadrul activităţilor organizate de Centrul Internaţional de Conferinţe;

e)  răspunde de întreţinerea curăţeniei garajului subteran;

f)  răspunde de gestionarea, conservarea, manipularea şi modul de mişcare a materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în vederea prevenirii degradării, distrugerii, sustragerii sau folosirii neraţionale a acestora;

g) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

h) fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

i) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil, stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

j) avizează contractele de achiziţii de bunuri şi servicii aferente Direcţiei administrative; urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora.

(4) Direcţia administrativă răspunde de utilizarea pieselor şi materialelor scoase din magazii pentru efectuarea unor lucrări specifice direcţiei.

Art. 114. - (1) Direcţia pentru transporturi asigură mijloacele de transport necesare structurilor şi serviciilor Camerei Deputaţilor, răspunde de gestiunea parcului auto şi de utilizarea eficientă a acestuia.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia pentru transporturi întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

(3)   Direcţia pentru transporturi are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul dispecerat şi exploatare auto;

b)   Serviciul pentru mecanizare şi transporturi diverse;

c)  Serviciul pentru întreţinere şi reparaţii auto.

Art. 115. - Direcţia pentru transporturi are următoarele atribuţii principale:

a)   elaborează propuneri pentru completarea parcului auto central şi din circumscripţiile electorale; efectuează propuneri pentru scoaterea din uz a autovehiculelor;

b)   face propuneri pentru planul anual de achiziţii cu piesele de schimb şi materialele necesare întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor;

c)   gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia;

d)   asigură mijloacele auto (midibuzele şi microbuzele) necesare transportului deputaţilor în Bucureşti şi în provincie şi mijloacele de transport pentru acţiunile de protocol;

e)   răspunde de utilizarea, potrivit normelor aprobate, a autovehiculelor de transport marfă şi a autospecialelor;

f)     răspunde de starea tehnică şi estetică a autovehiculelor; execută întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor; execută reviziile şi inspecţiile tehnice periodice pentru autovehiculele pentru care a obţinut autorizare; efectuează recepţia tehnică privind întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

g)  aprobă eliberarea din magazie şi utilizarea pieselor şi materialelor necesare pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor, potrivit normelor legale;

h) elaborează propuneri de normare a consumului de carburanţi;

i) răspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburanţi, de eliberarea acestora din gestiune în baza consumurilor normate şi utilizarea acestora, potrivit reglementărilor în vigoare;

j) ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autovehiculelor pe baza foilor de parcurs şi a pontajelor, întocmeşte situaţia orelor prestate peste programul normal de lucru de către şoferi;

k) întocmeşte documentele de necesitate şi recepţie pentru reparaţiile ce se efectuează în afara atelierului propriu;

l) urmăreşte, din punct de vedere tehnic, modul de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor destinate deputaţilor pentru activitatea din circumscripţiile electorale;

m) întocmeşte documentaţia tehnică în vederea recuperării sumelor de la societăţile de asigurări;

n) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

o) fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

p) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

r) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi întocmeşte documentaţia de necesitate şi recepţie a acestora.

Art. 116. - (1) Serviciul întreţinere este compartimentul de specialitate al serviciilor Camerei Deputaţilor care organizează, coordonează şi răspunde de activităţile de întreţinere şi reparaţii la elementele de construcţie şi infrastructură, necesare exploatării eficiente a imobilului Palatul Parlamentului.

(2) Serviciul întreţinere are următoarele atribuţii principale:

a)  efectuează lucrările de întreţinere şi reparaţii curente necesare la elementele de construcţie şi arhitectură (zidărie, vopsitorii, zugrăveli, închideri, construcţii metalice, terase, căi de acces, placaje şi pardoseli şi altele asemenea), asigurând funcţionarea normală a acestora;

b)   elaborează datele necesare (planuri de cheltuieli anuale, trimestriale, lunare; liste de materiale, piese de schimb şi dotări necesare desfăşurării activităţii serviciului) pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a spaţiilor respective;

c)   elaborează planurile de reparaţii curente pentru spaţiile deservite şi execută lucrările respective conform normativelor în vigoare;

d)   iniţiază procedurile legale în vederea contractării serviciilor şi a lucrărilor de specialitate care depăşesc posibilităţile realizării prin personalul propriu angajat al Camerei Deputaţilor (în privinţa volumului, complexităţii, dotării tehnice sau a personalului specializat) sau pentru care Camera Deputaţilor nu este abilitată; urmăreşte respectarea obligaţiilor contractuale şi aplicarea penalităţilor prevăzute în contracte;

e)   urmăreşte executarea şi modul de derulare a lucrărilor de reparaţii curente de specialitate efectuate de către terţi, face observaţiile necesare pe parcursul executării lucrărilor şi participă la efectuarea probelor şi recepţiei lucrărilor, precum şi la preluarea în exploatare a respectivelor spaţii, după terminarea lucrărilor;

f)  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale sau la solicitarea conducerii ierarhice.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia afaceri interne

Art. 117. - (1) Direcţia afaceri interne are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul pentru paza bunurilor şi acces;

b)   Serviciul echipamente de supraveghere şi control;

c)  Serviciul pază şi supraveghere parcaj subteran;

d)   Compartimentul P.S.I., protecţie civilă şi evidenţă. (2) Direcţia afaceri interne are următoarele atribuţii principale:

a)  asigură măsurile necesare pentru accesul, circulaţia, protecţia persoanelor şi răspunde de paza bunurilor şi valorilor din patrimoniul Camerei Deputaţilor în Palatul Parlamentului, parcajul subteran şi incintă;

b)   elaborează şi ţine evidenţa documentelor pentru accesul persoanelor în interiorul Palatului Parlamentului şi al mijloacelor auto în perimetrul exterior al acestuia, în conformitate cu aprobările date, potrivit competenţelor; răspunde, împreună cu structurile abilitate conform convenţiilor încheiate, pentru circulaţia în parcaj şi în incintă;

c)  asigură întâmpinarea şi însoţirea persoanelor invitate la şi de la Cabinetul preşedintelui şi cabinetele membrilor Biroului permanent, ale preşedinţilor comisiilor Camerei Deputaţilor şi liderilor grupurilor parlamentare, conform metodologiei stabilite, precum şi însoţirea la lojile rezervate în sala de şedinţe a persoanelor care participă la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor;

d)  răspunde de menţinerea ordinii necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţilor parlamentare şi extraparlamentare în Palatul Parlamentului;

e)   asigură serviciul de permanenţă pentru serviciile Camerei Deputaţilor în afara programului de lucru, luând măsurile ce se impun în contextul apariţiei unor situaţii anormale;

f)   răspunde de exploatarea specifică şi întreţinerea echipamentelor de supraveghere video şi control acces, precum şi a echipamentelor de avertizare P.S.I.;

g)  prezintă propuneri pentru elaborarea sau completarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare specifică în Palatul Parlamentului;

h) colaborează cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea clucerii la îndeplinire a sarcinilor specifice Direcţiei afaceri interne;

i) ţine evidenţa militară a salariaţilor;

j) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

k) fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

l) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aferente direcţiei, aprobate a se achiziţiona, şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

m) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora.

SECŢIUNEA a 4-a

Centrul Internaţional de Conferinţe

Art. 118. - (1) Centrul Internaţional de Conferinţe organizează, în spaţiile destinate acestuia, acţiuni specifice interne şi internaţionale şi asigură serviciile de alimentaţie pentru deputaţi, salariaţi şi pentru acţiunile organizate în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe.

(2)   In îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.

(3)   Acţiunile specifice şi serviciile de alimentaţie se organizează, respectiv se asigură, îndeosebi, în regim extrabugetar.

(4)    Centrul Internaţional de Conferinţe are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)   Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare;

b)  Direcţia pentru alimentaţie.

Art. 119. - (1) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul promovare-contractare;

b)  Serviciul de organizare şi prestaţii.

(2) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare are următoarele atribuţii principale:

a)  stabileşte, în funcţie de solicitările Direcţiei generale afaceri externe şi ale Direcţiei afaceri europene, proiectul programului anual de activităţi cu caracter parlamentar şi proiectul altor reuniuni;

b)   elaborează propuneri de tarife, în lei şi în valută, pentru prestările de servicii sau pentru alte activităţi desfăşurate de Centrul Internaţional de Conferinţe;

c)   studiază cerinţele pieţei în domeniul de activitate al Centrului Internaţional de Conferinţe şi elaborează planuri de ansamblu şi de detaliu ale activităţii promoţionale;

d)    stabileşte relaţii cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil la care acesta este afiliat sau intenţionează să se afilieze şi cu centrele similare din ţară şi străinătate;

e)   asigură aplicarea regulilor specifice de protocol la acţiunile desfăşurate în cadrul Centrului;

f)   răspunde de utilizarea corespunzătoare a dotărilor şi de recuperarea pagubelor;

g)  coordonează programul de vizitare; stabileşte traseul de vizitare;

h) organizează, împreună cu alte compartimente implicate ale serviciilor Camerei Deputaţilor, vizite ale cetăţenilor în Palatul Parlamentului;

i) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

j) fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

k) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

l) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;

m) urmăreşte acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.

Art. 120. - (1) Direcţia pentru alimentaţie are în componenţa sa următoarele compartimente:

a)  Serviciul aprovizionare;

b)  Serviciul bucătărie-cofetărie;

c)  Serviciul de desfacere (restaurante şi bufete);

d)  Compartimentul tehnologic.

(2) Direcţia pentru alimentaţie are următoarele atribuţii principale:

a)    asigură pregătirea şi servirea mesei pentru parlamentari, personalul din Palatul Parlamentului, alţi participanţi la acţiunile Camerei Deputaţilor, pentru acţiuni ale Centrului Internaţional de Conferinţe, precum si pentru terţi;

b)   răspunde de asigurarea condiţiilor de igienă şi sanitar-veterinare în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;

c)  întocmeşte proiectul planului anual de achiziţii pentru mărfuri şi asigură realizarea acestuia după aprobare; efectuează achiziţiile respective cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;

d)  urmăreşte îmbunătăţirea aprovizionării unităţilor cu un sortiment complet de mărfuri de calitate;

e)  întocmeşte lista de preparate de bucătărie, cofetărie, patiserie şi de bar, urmărind înscrierea corectă a denumirii şi a preţului produselor comercializate;

f)  asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii restaurantelor, bufetelor, punctelor de desfacere a mărfurilor şi a celorlalte activităţi comerciale aflate în subordinea direcţiei;

g)   răspunde de gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente acestei activităţi;

h) răspunde de utilizarea resurselor, în conformitate cu prevederile legale;

i) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor;

j) fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;

k) întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul;

l) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;

m) urmăreşte acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.

CAPITOLUL VIII

Fişa postului

Art. 121. - (1) Postul este componenta de bază a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor, căruia i se stabilesc obiective individuale, sarcini, competenţe şi responsabilităţi care, în mod regulat, revin spre executare unui salariat.

(2) Cerinţele, sarcinile şi competenţele postului, precum şi lucrările ce trebuie executate sau avizate de ocupantul postului se stabilesc în fişa postului.

Art. 122. - (1) Fişa postului trebuie să cuprindă date privind prezentarea postului, cerinţele generale ale postului, precum şi cerinţele specifice pentru fiecare compartiment.

(2) In prezentarea postului se menţionează compartimentul la care este repartizat postul, condiţiile privind pregătirea, experienţa şi abilităţile pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul respectiv şi ce sarcini şi lucrări trebuie să îndeplinească persoana care îl ocupă.

(3) Descrierea postului potrivit prevederilor alin. (2) serveşte şi pentru selectarea, angajarea şi evaluarea salariaţilor.

Art. 123. - (1) Se întocmeşte câte o fişă a postului pentru totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale, care au aceleaşi sarcini şi responsabilităţi şi care se regăsesc în acelaşi compartiment.

(2) Fişa postului se întocmeşte separat pentru funcţiile de conducere şi separat pentru funcţiile de execuţie.

Art. 124. - (1) Fişa postului pentru funcţia de execuţie se întocmeşte de către şeful compartimentului în care este repartizat postul respectiv, se avizează de către funcţia ierarhic superioară acestuia şi se aprobă de secretarul general, respectiv de secretarul general adjunct, după caz.

(2)   Fişa postului pentru funcţia de conducere se întocmeşte de şeful ierarhic şi se aprobă de secretarul general.

(3)  Fişa postului se semnează de titularul postului.

(4)   Fişa postului poate fi modificată şi actualizată în funcţie de modificările intervenite în repartizarea sarcinilor.

(5) Fişa postului se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul rămâne la salariatul care ocupă postul, unul la şeful compartimentului, iar unul la Direcţia resurse umane.

Art. 125. - (1) Fişele postului se grupează pe compartimentele prevăzute în prezentul regulament.

(2)  Atribuţiile stabilite pentru fiecare compartiment, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, împreună cu fişele postului din compartimentul respectiv formează un modul al obiectivelor, activităţilor, atribuţiilor, sarcinilor, lucrărilor şi competenţelor ce revin compartimentului şi salariaţilor din compartimentul respectiv.

(3)   Direcţia resurse umane păstrează fişele postului întocmite, semnate şi aprobate, care constituie anexe la atribuţiile compartimentelor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.

Art. 126. - Fişa postului cuprinde atribuţiile şi competenţele rezultate din aplicarea reglementărilor legale privind finanţele publice şi cele referitoare la controlul intern; fişa postului se modifică potrivit acestor prevederi legale.

Art. 127. - Pentru aplicarea prevederilor legale privind finanţele publice şi controlul intern, secretarul general emite ordine de aprobare a normelor specifice.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu