Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.5 din 20.02.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 22 februarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 32 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie. Articolul 1
(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2019.
Articolul 2 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 20 februarie 2019. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, EUGEN NICOLICEA Bucureşti, 20 februarie 2019. Nr. 5. ANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Serviciile Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament, în vederea asigurării condiţiilor organizatorice şi materiale şi asistenţei de specialitate pentru desfăşurarea activităţilor parlamentare şi în vederea exercitării prerogativelor constituţionale ale Parlamentului. Articolul 2Structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor este aprobată prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi prin Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 6/2018 privind organizarea şi reorganizarea unor compartimente din structura serviciilor Camerei Deputaţilor. Capitolul IIConducerea serviciilor Camerei Deputaţilor Articolul 3
(1) Biroul permanent conduce serviciile Camerei Deputaţilor.
(2) Personalul din serviciile Camerei Deputaţilor este condus de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
(3) Înalţii funcţionari publici parlamentari sunt: secretarul general, secretarul general adjunct, şeful de departament şi directorul general.
(4) Funcţiile de conducere sunt: director, director adjunct, şef de serviciu şi şef de birou.
Articolul 4
(1) Secretarul general este reprezentantul legal al Camerei Deputaţilor şi conduce întreaga activitate funcţională a Camerei Deputaţilor, sub autoritatea şi controlul Biroului permanent.
(2) Secretarul general este ordonatorul principal de credite al Camerei Deputaţilor.
(3) Secretarul general poate delega unele competenţe persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (3), după caz, potrivit legii.
Capitolul IIIOrganizarea, funcţionarea şi atribuţiile generale ale serviciilor Camerei Deputaţilor Secţiunea 1Organizarea şi funcţionarea serviciilor Camerei Deputaţilor Articolul 5Activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor este organizată pe departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Camerei Deputaţilor. Articolul 6Serviciile Camerei Deputaţilor desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a)asigură condiţiile pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare; b)asigură relaţia cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial"; c)gestionează resursele financiare, materiale şi umane; d)relaţionează cu autorităţile şi instituţiile publice, cetăţenii, organismele interne şi internaţionale şi organizează activităţile de protocol; e)exercită activitatea juridică şi de contencios, precum şi controlul intern managerial; f)efectuează auditul public intern; g)exercită atribuţiile de administrator pe spaţiile aflate în administrarea Camerei Deputaţilor din imobilul Palatul Parlamentului şi asigură servicii auxiliare pentru buna funcţionare a acestuia; h)administrează şi dezvoltă sistemul informatic integrat şi de comunicaţii; i)efectuează achiziţii publice în condiţiile prevăzute de lege; j)asigură servicii de transport; k)asigură servicii de alimentaţie şi organizare de evenimente; l)asigură ordinea şi securitatea la Palatul Parlamentului. Articolul 7
(1) Asigurarea condiţiilor pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare în vederea exercitării prerogativelor constituţionale ale Parlamentului se realizează prin:a)organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor, inclusiv a şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; b)ţinerea evidenţei activităţii legislative şi a altor documente care se supun dezbaterii Camerei Deputaţilor sau celor două Camere ale Parlamentului reunite în şedinţă comună; c)asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării, redactării şi definitivării actelor legislative; d)organizarea, prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare; e)organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative destinate activităţii parlamentare; g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare; h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor de registratură şi arhivă.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către următoarele compartimente: Departamentul legislativ, Departamentul secretariatului tehnic, Departamentul de studii parlamentare şi politici UE şi Direcţia informatică şi telecomunicaţii.
Articolul 8Asigurarea relaţiei cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial", pentru actele care se transmit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se realizează prin secretarul general al Camerei Deputaţilor. Articolul 9
(1) Gestionarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane, precum şi utilizarea lor, potrivit legii, se realizează prin:a)fundamentarea şi utilizarea resurselor financiare precum şi conducerea corectă a evidenţei contabile; b)elaborarea de propuneri privind achiziţiile publice în vederea aprovizionării şi distribuirii resurselor materiale conform deciziilor adoptate, potrivit competenţelor; c)derularea procedurilor de achiziţie publică, precum şi achiziţionarea directă a principalelor bunuri, servicii şi lucrări; d)asigurarea resurselor hardware şi software, precum şi a resurselor privind comunicaţiile; e)asigurarea resurselor umane necesare, potrivit statului de funcţii aprobat.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se asigură atât pentru structurile Camerei Deputaţilor, inclusiv pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, cât şi pentru serviciile Camerei Deputaţilor.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează în principal de către următoarele compartimente: Departamentul economic, Direcţia generală resurse umane şi salarizare, Direcţia achiziţii publice, Direcţia informatică şi telecomunicaţii, Departamentul transporturi şi administrativ şi Departamentul tehnic.
Articolul 10
(1) Relaţionarea cu autorităţile, instituţiile publice şi organismele interne şi internaţionale, organizarea activităţilor de protocol, precum şi punerea în aplicare a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, se realizează prin:a)asigurarea desfăşurării relaţiilor multilaterale cu organismele parlamentare internaţionale şi cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi a relaţiilor bilaterale ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor cu alte parlamente; b)organizarea activităţilor de protocol pentru structurile Camerei Deputaţilor; c)promovarea activităţii parlamentare şi acordarea asistenţei de specialitate structurilor Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu mass-media, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu cetăţenii.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către următoarele compartimente: Direcţia generală afaceri externe şi protocol, Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, Direcţia comunicare şi relaţii publice, Direcţia pentru promovarea activităţii parlamentare, Departamentul secretariatului tehnic, Cancelarie şi Cabinet secretar general.
Articolul 11
(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din serviciile Camerei Deputaţilor au obligaţia de a respecta prevederile codurilor de conduită care reglementează normele de conduită profesională pentru aceste categorii de angajaţi.
(2) Personalul din serviciile Camerei Deputaţilor desemnat să participe la activităţile şi/sau dezbaterile publice sau să facă declaraţii publice reprezentanţilor mass-mediei trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat în prealabil de secretarul general al instituţiei.
Articolul 12Exercitarea activităţii juridice şi de contencios se realizează de Serviciul juridic, prin exercitarea atribuţiilor de avizare şi control şi prin activitatea de reprezentare convenţională a Camerei Deputaţilor. Articolul 13Exercitarea activităţii privind controlul intern se realizează prin: a)Direcţia control şi management organizaţional; b)Serviciul juridic; c)Serviciul audit; d)experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor; e)controlul ierarhic exercitat de persoanele cu funcţii de conducere asupra structurilor şi a salariaţilor subordonaţi. Articolul 14
(1) Efectuarea auditului public intern se realizează prin Serviciul audit.
(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, Regiei Autonome „Monitorul Oficial" şi Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO).
Articolul 15
(1) Activitatea privind exercitarea atribuţiilor de administrator pentru spaţiile aflate în administrarea Camerei Deputaţilor şi suportul necesar desfăşurării activităţii parlamentare se realizează prin:a)întreţinerea spaţiilor; b)menţinerea integrităţii bunurilor aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor; c)exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor; d)asigurarea utilităţilor; e)transportul şi reparaţiile auto; f)asigurarea accesului, ordinii şi securităţii; g)organizarea de conferinţe, expoziţii şi alte evenimente, precum şi vizitarea Palatului Parlamentului (Camera Deputaţilor); h)asigurarea şi organizarea serviciilor de alimentaţie.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Departamentul transporturi şi administrativ, Departamentul tehnic, Direcţia afaceri interne şi Centrul internaţional de conferinţe.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se asigură în regim de permanenţă, 24h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.
Articolul 16
(1) Activitatea privind administrarea şi dezvoltarea sistemului informatic integrat şi de comunicaţii se realizează prin:a)menţinerea în stare de funcţionare a sistemului informatic integrat şi de comunicaţii al Camerei Deputaţilor; b)alegerea şi implementarea soluţiilor optime de dezvoltare a sistemului informatic integrat şi de comunicaţii al Camerei Deputaţilor.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează în principal de către Direcţia informatică şi telecomunicaţii şi Departamentul tehnic.
Articolul 17
(1) Activitatea privind efectuarea achiziţiilor publice se realizează prin:a)elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesarului anual de lucrări, servicii şi bunuri transmise de compartimentele solicitante; b)întocmirea referatelor de necesitate şi a caietelor de sarcini pentru achiziţii publice de către compartimentele solicitante; c)organizarea şi derularea achiziţiilor publice de către Direcţia achiziţii publice în colaborare cu compartimentele solicitante, potrivit legii; d)angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor de către compartimentele solicitante pentru domeniul lor de activitate; e)urmărirea executării şi monitorizarea implementării contractelor/acordurilor-cadru de achiziţii publice de către compartimentele solicitante pentru domeniul lor de activitate.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Direcţia achiziţii publice, Centrul internaţional de conferinţe şi de compartimentele solicitante din serviciile Camerei Deputaţilor, pentru domeniul lor de activitate.
Articolul 18În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7-17, compartimentele din serviciile Camerei Deputaţilor: a)colaborează şi îşi acordă sprijin reciproc; b)întocmesc documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor şi răspund de respectarea reglementărilor legale în vigoare; c)fundamentează propuneri privind cheltuielile bugetare necesare întocmirii Proiectului de buget al Camerei Deputaţilor. Articolul 19În îndeplinirea atribuţiilor specifice, serviciile Camerei Deputaţilor colaborează cu serviciile Senatului, precum şi cu alte autorităţi publice, organisme interne şi internaţionale, după caz. Articolul 20
(1) La nivelul Camerei Deputaţilor funcţionează, în principal, conform reglementărilor legale în vigoare, următoarele organisme de lucru:a)Consiliul tehnico-economic; b)Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; c)Comisia centrală de protecţie pentru situaţii de urgenţă; d)Comisia de monitorizare în domeniul sistemului de control intern managerial; e)Comisia de disciplină.
(2) Componenţa şi modul de organizare ale organismelor de lucru prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de secretarul general.
Secţiunea a 2-aSecretarul general Articolul 21
(1) Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
(2) Pe perioada în care funcţia de secretar general este vacantă, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile acestuia sunt exercitate de unul dintre secretarii generali adjuncţi, desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
Articolul 22
(1) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin acte normative, prin hotărâri ale Camerei Deputaţilor, decizii ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau prin hotărâri ale Birourilor permanente reunite.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), secretarul general al Camerei Deputaţilor:a)conduce activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor şi stabileşte măsuri privind îmbunătăţirea acesteia; b)prezintă informări Biroului permanent, după caz.
Articolul 23În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general emite ordine. Articolul 24
(1) Secretarul general aprobă sau respinge, după caz, documentele supuse aprobării.
(2) Documentele care urmează să fie prezentate Biroului permanent al Camerei Deputaţilor trebuie să fie avizate în prealabil de secretarul general.
Articolul 25
(1) Secretarul general conduce personalul serviciilor Camerei Deputaţilor.
(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea la Cancelarie, cabinetele membrilor Biroului permanent, grupurile parlamentare şi cabinetele preşedinţilor de comisii parlamentare este subordonat preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, conducerii grupurilor parlamentare şi comisiilor parlamentare, după caz, şi este condus, sub aspectul pregătirii profesionale şi al respectării ordinii interioare, de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
Articolul 26
(1) Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, prevăzute în Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin ordin, emis de către secretarul general, în condiţiile legii.
(2) Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului contractual din serviciile Camerei Deputaţilor se realizează în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numirea şi eliberarea în/din funcţia de şef de departament şi cea de director general se realizează prin ordin emis de secretarul general, cu avizul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.
(4) Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului de la Cancelarie, cabinetele membrilor Biroului permanent, de la grupurile parlamentare şi de la cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente se realizează prin ordin emis de secretarul general, la propunerea, după caz, a:a)preşedintelui Camerei Deputaţilor; b)fiecărui membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; c)liderului fiecărui grup parlamentar; d)preşedintelui fiecărei comisii permanente.
(5) Încheierea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului de la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale se fac la propunerea şi/sau cu aprobarea deputatului respectiv.
Articolul 27
(1) Secretarul general coordonează în mod direct următoarele compartimente:a)Cabinet secretar general; b)Departamentul secretariatului tehnic; c)Departamentul legislativ; d)Direcţia control şi management organizaţional; e)Direcţia comunicare şi relaţii publice; f)Direcţia pentru promovarea activităţii parlamentare; g)Departamentul economic; h)Direcţia generală resurse umane şi salarizare; i)Serviciul juridic; j)Serviciul audit; k)Direcţia afaceri interne.
(2) Secretarul general exercită controlul ierarhic asupra activităţii secretarilor generali adjuncţi şi asupra compartimentelor conduse în mod direct de aceştia.
(3) Secretarul general poate numi consilieri onorifici pe anumite domenii pentru efectuarea unor activităţi ori proiecte specifice, a căror activitate este neremunerată.
(4) Pentru realizarea anumitor activităţi sau sarcini profesionale complexe, secretarul general poate decide constituirea unor grupuri de lucru formate din funcţionari publici parlamentari/personal contractual din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor.
(5) Regia Autonomă „Monitorul Oficial" se organizează ca regie autonomă sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Secretarul general exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 3-aSecretarii generali adjuncţi Articolul 28
(1) Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
(2) Secretarii generali adjuncţi sunt înlocuitorii de drept ai secretarului general.
Articolul 29Secretarii generali adjuncţi sunt subordonaţi Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi secretarului general al Camerei Deputaţilor şi răspund în faţa acestora pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile ce le revin. Articolul 30Secretarii generali adjuncţi avizează documentele care se prezintă secretarului general, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Biroului permanent privind activitatea compartimentelor pe care le coordonează şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, potrivit competenţelor. Articolul 31
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, secretarii generali adjuncţi emit decizii cu consultarea prealabilă a secretarului general şi aprobă sau resping documentele supuse spre aprobare sau avizare.
(2) Deciziile se aduc de îndată la cunoştinţa secretarului general şi se înregistrează la Departamentul secretariatului tehnic.
Articolul 32
(1) Secretarii generali adjuncţi coordonează în mod direct şi răspund de activitatea anumitor compartimente, după cum urmează:
(2) Secretarul general adjunct 1:a)Departamentul de studii parlamentare şi politici UE; b)Direcţia generală afaceri externe şi protocol; c)Centrul internaţional de conferinţe; d)Direcţia achiziţii publice.
(3) Secretarul general adjunct 2:a)Departamentul transporturi şi administrativ; b)Departamentul tehnic; c)Direcţia informatică şi telecomunicaţii.
Secţiunea a 4-aAtribuţii şi răspunderi comune ale funcţiilor de conducere Articolul 33
(1) Înalţii funcţionari publici parlamentari şi persoanele cu funcţii de conducere din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii principale:a)conduc compartimentele serviciilor Camerei Deputaţilor şi sunt factorii decizionali ai activităţii de conducere pentru realizarea obiectivelor acestora; b)elaborează şi revizuiesc procedurile operaţionale şi de sistem specifice activităţii; c)asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii Camerei Deputaţilor şi serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit competenţelor, cu respectarea criteriilor de legalitate, regularitate, eficacitate şi eficienţă; d)exercită controlul şi supravegherea activităţii compartimentelor subordonate, având obligaţia de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale normelor legale; e)evaluează activitatea personalului din subordine; f)propun cercetarea disciplinară a personalului din subordine, în limita competenţelor; g)prezintă propuneri pentru actualizarea atribuţiilor specifice compartimentelor subordonate; h)repartizează sarcini şi întocmesc fişa postului pentru personalul din subordine; i)asigură însuşirea şi aplicarea de către personalul din subordine a legislaţiei şi regulilor specifice activităţilor compartimentelor coordonate; j)urmăresc perfecţionarea pregătirii profesionale proprii şi a personalului din subordine; k)organizează activitatea compartimentelor subordonate, cu respectarea normelor privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi de protecţie în domeniul situaţiilor de urgenţă; l)întocmesc anual rapoarte de activitate privind activitatea desfăşurată; m)fac propuneri şi participă la elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al Camerei Deputaţilor aferent activităţii compartimentului pe care îl conduc; n)asigură condiţiile şi accesul, în condiţiile legii, la toate datele şi informaţiile necesare realizării misiunilor de audit sau acţiunilor de control; o)furnizează date de specialitate compartimentului desemnat să dea răspunsuri la cererile formulate de petenţi în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; p)întocmesc, păstrează şi pregătesc pentru arhivare, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Camerei Deputaţilor, documentele proprii, pe care le gestionează până la data predării la arhiva instituţiei.
(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, înalţii funcţionari publici parlamentari şi persoanele cu funcţii de conducere pot emite dispoziţii scrise, cu avizul superiorilor ierarhici.
(3) Dispoziţiile scrise care privesc desfăşurarea activităţii parlamentare se avizează de secretarul general şi de secretarii generali adjuncţi şi se înregistrează la Departamentul secretariatului tehnic.
(4) Dispoziţiile scrise, altele decât cele prevăzute la alin. (3), cu caracter permanent se aduc la cunoştinţa secretarului general şi se înregistrează la Departamentul secretariatului tehnic.
Articolul 34
(1) Înalţii funcţionari publici parlamentari şi persoanele cu funcţii de conducere în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor răspund de:a)îndeplinirea atribuţiilor specifice; b)întocmirea şi prezentarea corectă şi la termenele stabilite a documentelor solicitate de superiorii ierarhici; c)repartizarea spre rezolvare a sarcinilor care intră în atribuţiile compartimentului pe care îl conduc şi acordarea suportului necesar în vederea rezolvării acestora în mod corespunzător şi în termenul stabilit; d)respectarea procedurilor aprobate; e)menţinerea integrităţii bunurilor aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor; f)angajarea patrimonială a Camerei Deputaţilor prin actele pe care le aprobă sau le avizează, în limita competenţelor; g)organizarea, conform legii, a activităţii de securitate şi sănătate în muncă, de protecţie în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul compartimentelor pe care le conduc, inclusiv instruirea periodică a personalului din subordine şi numirea lucrătorului desemnat cu atribuţii pentru activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; h)modul în care sunt repartizate şi angajate cheltuielile bugetare propuse în bugetul de cheltuieli al Camerei Deputaţilor aferent activităţii compartimentului pe care îl conduc; i)implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului pe care îl conduc; j)implementarea măsurilor dispuse prin actele de control încheiate şi aprobate de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
(2) Conducătorii compartimentelor au obligaţia de a-l informa pe secretarul general sau pe secretarii generali adjuncţi, după caz, asupra dispoziţiilor primite în mod direct de la preşedintele Camerei Deputaţilor, de la membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, de la liderii grupurilor parlamentare sau de la preşedinţii comisiilor parlamentare.
Articolul 35Pe timpul absenţei secretarilor generali adjuncţi, şefilor de departament, directorilor generali, directorilor şi şefilor Serviciului juridic şi Serviciului audit, secretarul general desemnează prin ordin persoanele cărora li se deleagă atribuţiile.
Capitolul IVAtribuţiile specifice ale serviciilor Camerei Deputaţilor Secţiunea 1Cancelarie Articolul 36
(1) Cancelaria este condusă de un director general.
(2) În cadrul Cancelariei îşi desfăşoară activitatea un director, consilieri parlamentari şi Reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul european, subordonaţi directorului general.
Articolul 37Atribuţiile specifice ale Cancelariei sunt: 1. programarea, dispunerea şi asistarea organizatorică şi informaţională a activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor, în vederea realizării eficiente a prerogativelor constituţionale şi legale; 2. planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor circumscrise agendei şi activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor, conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament; 3. relaţionarea cu Administraţia Prezidenţială, Senatul României, cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, din dispoziţia preşedintelui Camerei Deputaţilor sau în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite; 4. comunicarea şi conlucrarea cu serviciile Camerei Deputaţilor responsabile pentru asigurarea resurselor logistice, materiale şi informaţionale necesare activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor, pentru: a)dezvoltarea şi promovarea diplomaţiei parlamentare; b)prezentarea comunicărilor în timp real şi profesionist a informaţiilor de interes public, prin mass-media, multimedia şi social media; c)dezvoltarea politicilor sociale circumscrise activităţii Parlamentului şi promovarea deciziilor de interes public, pe relaţia cu societatea civilă; d)asigurarea activităţilor de secretariat, evidenţă şi monitorizare a circuitului documentelor; e)examinarea petiţiilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, primite de la persoane fizice şi persoane juridice, adresate preşedintelui Camerei Deputaţilor; f)perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;5. stabilirea relaţiilor profesionale adecvate, colaborarea şi cooperarea cu comisiile permanente şi de specialitate, respectiv cu grupurile parlamentare pentru buna desfăşurare şi realizarea activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor; 6. sprijinirea şi coordonarea activităţii Reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European; 7. îndeplinirea altor funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţă prin prezentul regulament sau trasate de preşedintele Camerei Deputaţilor. Articolul 38
(1) Preşedintele Camerei Deputaţilor poate numi consilieri onorifici pentru anumite domenii, în vederea efectuării unor activităţi ori proiecte specifice.
(2) Consilierii onorifici prevăzuţi la alin. (1):a)îndeplinesc atribuţiile stabilite, în raport cu misiunea de îndeplinit; b)desfăşoară activitate neremunerată; c)pot participa la activităţile desfăşurate în cadrul Camerei Deputaţilor dispuse de preşedinte.
Secţiunea a 2-aCabinet secretar general Articolul 39
(1) Cabinetul secretarului general este condus de un director general, care are în subordinea sa următoarele compartimente:a)Grupul de consilieri; b)Serviciul pentru securitatea informaţiilor; c)Compartimentul Muzeul Parlamentului; d)Biroul evidenţă documente secretar general; e)Compartimentul pentru dimensiunea parlamentară a preşedinţiei Consiliului UE; f)Biroul evidenţă Monitorul Oficial.
(2) Directorul general asigură derularea în bune condiţii a relaţiilor dintre Regia Autonomă „Monitorul Oficial" şi secretarul general, precum şi dintre Camera Deputaţilor şi Clubul Parlamentarilor Români „Ion Raţiu".
Articolul 40Grupul de consilieri are următoarele atribuţii: a)analizează, din punct de vedere juridic, tehnic şi economic, documentele prezentate spre aprobare secretarului general, la cererea acestuia; b)prezintă directorului general/secretarului general documentele primite la Cabinetul secretarului general; c)oferă consiliere pe temele solicitate de directorul general/secretarul general; d)elaborează propuneri privind îmbunătăţirea organizării serviciilor Camerei Deputaţilor; e)propune compartimentelor soluţii privind activitatea acestora în limitele competenţelor stabilite de directorul general/secretarul general; f)întocmeşte unele proiecte de răspunsuri la corespondenţa adresată secretarului general; g)întocmeşte proiecte de ordine ale secretarului general, în vederea reglementării unor aspecte legate de activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor. Articolul 41
(1) Serviciul pentru securitatea informaţiilor are în subordinea sa următoarele compartimente:a)Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate; b)Compartimentul declaraţii de avere şi de interese.
(2) Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate are următoarele atribuţii:a)elaborează şi supune aprobării conducerii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, ghidul de atribuire a claselor şi nivelurilor de secretizare pentru informaţiile clasificate, lista cu informaţiile clasificate din cadrul instituţiei, urmărind actualizarea periodică a acestora; b)biroul, ca parte a structurii de securitate, participă la organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul aplicării măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate; c)întocmeşte şi supune spre aprobare, conform competenţelor, lista funcţiilor ce presupun acces la informaţii naţionale, ale NATO şi UE clasificate; d)iniţiază şi monitorizează, pentru personalul cu atribuţii specifice din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, procedurile de autorizare a accesului la informaţii naţionale, NATO şi UE clasificate; e)asigură instruirea persoanelor cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces, atât la acordarea acestora, cât şi periodic, cu privire la conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate; f)primeşte şi distribuie corespondenţa clasificată adresată persoanelor autorizate să acceseze informaţii clasificate; g)inventariază, arhivează, distruge, multiplică, păstrează documentele clasificate şi alte operaţiuni specifice, conform prevederilor legale; h)urmăreşte asigurarea măsurilor de protecţie fizică şi juridică a informaţiilor clasificate, în colaborare cu serviciile Camerei Deputaţilor; i)colaborează cu compartimentul similar din cadrul Senatului României, cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, cu autorităţile desemnate de securitate şi cu alte structuri cu atribuţii în domeniul informaţiilor clasificate din cadrul instituţiilor.
(3) Compartimentul declaraţii de avere şi de interese are următoarele atribuţii:a)la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora; b)primeşte şi înregistrează declaraţiile de avere şi de interese ale deputaţilor, ale funcţionarilor publici parlamentari şi ale personalului cu funcţii de conducere şi de control, eliberând depunătorului o dovadă de primire; c)evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale deputaţilor şi ale celorlalte categorii de personal, în registre speciale, şi asigură publicarea şi menţinerea acestora pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, conform termenelor legale, cu sprijinul Direcţiei informatică şi telecomunicaţii; d)acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile; e)colaborează cu Agenţia Naţională de Integritate şi cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în vederea aplicării prevederilor legale.
Articolul 42Compartimentul Muzeul Parlamentului are următoarele atribuţii: a)completează patrimoniul muzeal prin achiziţii, donaţii şi schimburi de bunuri între muzee; b)asigură integritatea şi conservarea patrimoniului muzeal; c)asigură gestionarea în bune condiţii a valorilor muzeale aflate în custodia Camerei Deputaţilor, provenite de la alte instituţii culturale de profil; d)asigură fotografierea patrimoniului muzeal; e)asigură evidenţa ştiinţifică a patrimoniului muzeal şi stocarea datelor muzeografice atât în registrul general de inventar, cât şi pe suport electronic; f)valorifică patrimoniul muzeal prin expoziţii permanente şi temporare (aniversare, comemorative, biografice etc.); g)valorifică patrimoniul muzeal prin publicaţii (pliante, cataloage, albume etc.), prin DVD-uri, prin realizarea de copii după unele obiecte considerate emblematice pentru istoria parlamentarismului românesc. Articolul 43Biroul evidenţă documente secretar general are următoarele atribuţii: a)asigură evidenţa documentelor înregistrate la secretarul general; b)asigură legătura serviciilor Camerei Deputaţilor cu secretarul general; c)pregăteşte mapa cu documente a secretarului general; d)organizează programul audienţelor la secretarul general. Articolul 44Compartimentul pentru dimensiunea parlamentară a preşedinţiei Consiliului UE are următoarele atribuţii: a)colaborează cu secretariatul tehnic al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, denumită în continuare Comisia; b)colaborează cu reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în procesul pregătirii preşedinţiei Consiliului UE; c)participă, la propunerea membrilor Comisiei, la şedinţe/ dezbateri publice cu reprezentanţi ai autorităţilor publice implicate în procesul pregătirii preşedinţiei Consiliului UE; d)se implică în organizarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei Consiliului UE, alături de Comisie, prin colaborarea cu parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, instituţiile Uniunii Europene, precum şi cu alţi experţi în domeniu; e)colaborează cu celelalte Comisii angrenate în organizarea dimensiunii parlamentare a preşedinţiei Consiliului UE; f)îndeplineşte alte atribuţii cerute de desfăşurarea în bune condiţii a asigurării preşedinţiei Consiliului UE, cu acordul secretarului general. Articolul 45Biroul evidenţă Monitorul Oficial are următoarele atribuţii: a)primeşte, înregistrează şi transmite actele spre publicare în Monitorul Oficial al României; b)verifică îndeplinirea prevederilor legale conform Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 pentru actele primite de secretarul general, care se transmit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a; c)ţine evidenţa republicărilor, rectificărilor şi a altor intervenţii legislative care se publică în Monitorul Oficial; d)oferă informaţii solicitate de către emitenţii care transmit acte în vederea publicării; e)ţine evidenţa actelor primite spre publicare, într-un registru special, pe categorii de acte.
Secţiunea a 3-aDepartamentul secretariatului tehnic Articolul 46
(1) Departamentul secretariatului tehnic este compartimentul de specialitate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor care asigură:a)pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare şi a şedinţelor comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; b)desfăşurarea activităţilor de secretariat la cabinetele membrilor Biroului permanent, de la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi de la grupurile parlamentare; c)înregistrează legile promulgate de Preşedintele României, actele adoptate de Camera Deputaţilor şi de Parlament, deciziile Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi hotărârile birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, deciziile preşedintelui Camerei Deputaţilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi deciziile emise de secretarii generali adjuncţi; d)asigură transmiterea măsurilor şi a deciziilor adoptate în şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare şi în şedinţele comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului către cabinetele membrilor Biroului permanent şi cele ale liderilor grupurilor parlamentare; e)gestionează petiţiile adresate Camerei Deputaţilor, corespondenţa şi arhiva instituţiei.
(2) Departamentul secretariatului tehnic are în structura sa următoarele compartimente:a)Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent; b)Direcţia secretariate tehnice, registratură şi arhivă.
Articolul 47
(1) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Biroul pentru pregătirea lucrărilor Biroului permanent şi Comitetului liderilor; b)Compartimentul evidenţe şi stenograme.
(2) Biroul pentru pregătirea lucrărilor Biroului permanent şi Comitetului liderilor are următoarele atribuţii principale:a)primeşte şi înregistrează materialele pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare şi pentru şedinţele comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; b)pregăteşte mapele de şedinţă şi asigură difuzarea acestora; c)scanează şi introduce pe site-ul Camerei Deputaţilor materialele cuprinse în ordinea de zi a şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi pe cele cuprinse în ordinea de zi a şedinţelor comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; d)scanează şi introduce pe site-ul Camerei Deputaţilor materialele aprobate/respinse, stenogramele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, precum şi materialele aprobate/respinse şi stenogramele şedinţelor comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; e)asigură comunicarea măsurilor dispuse şi a deciziilor adoptate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare şi de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; f)redactează proiecte de decizii ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi proiecte de hotărâri ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; g)înregistrează legile promulgate de Preşedintele României, moţiunile simple, moţiunile de cenzură, hotărârile adoptate de Camera Deputaţilor şi de Parlament, deciziile Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi hotărârile birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, deciziile preşedintelui Camerei Deputaţilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi deciziile emise de secretarii generali adjuncţi, declaraţiile, rezoluţiile şi alte acte politice adoptate de Camera Deputaţilor sau de Parlament şi dispoziţiile scrise emise de înalţii funcţionari publici parlamentari şi persoanele cu funcţii de conducere din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor; h)ţine evidenţa rapoartelor prezentate de autorităţile şi instituţiile publice a căror activitate se află sub control parlamentar, potrivit legii; i)ţine evidenţa numirilor în funcţii de conducere la instituţii şi autorităţi publice a căror activitate se află sub control parlamentar; j)ţine evidenţa sigiliilor şi a ştampilelor utilizate în activitatea deputaţilor şi a serviciilor Camerei Deputaţilor; k)stabileşte, cu aprobarea secretarului general, modele de adrese de corespondenţă utilizate în activitatea Camerei Deputaţilor; l)asigură protocolul pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru şedinţele comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru cele ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, pentru Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la Cabinetul secretarului general şi cabinetele secretarilor generali adjuncţi, precum şi gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente acestei activităţi.
(3) Compartimentul evidenţe şi stenograme are următoarele atribuţii principale:a)asigură evidenţa şi predarea la arhiva Camerei Deputaţilor a documentelor înregistrate la nivelul Direcţiei pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent; b)asigură stenografierea şi redactarea stenogramelor dezbaterilor din şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare şi şedinţele comune ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; c)asigură stenografierea şi redactarea stenogramelor dezbaterilor din şedinţele la care participă preşedintele Camerei Deputaţilor, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Camerei Deputaţilor, liderii grupurilor parlamentare, preşedinţii comisiilor parlamentare ori alte persoane invitate, numai cu aprobarea preşedintelui Camerei Deputaţilor sau a secretarului general, după caz.
Articolul 48Direcţia secretariate tehnice, registratură şi arhivă are în componenţa sa următoarele compartimente: a)Staff cabinete membri BP; b)Staff grupuri parlamentare; c)Biroul registratură şi arhivă. Articolul 49
(1) Stafful cabinetelor membrilor Biroului permanent asistă vicepreşedinţii, secretarii sau chestorii, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de deciziile Biroului permanent.
(2) Activităţile desfăşurate de stafful cabinetelor membrilor Biroului permanent sunt, în principal, următoarele:a)pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţilor parlamentare ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în plen şi în comisii; b)asigurarea suportului necesar pentru: elaborarea de amendamente la proiectele de lege şi propunerile legislative aflate în dezbatere; documentarea şi elaborarea propunerilor legislative iniţiate de membrii Biroului permanent; formularea şi/sau documentarea problematicilor care fac obiectul întrebărilor, interpelărilor parlamentare, a declaraţiilor politice prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor, precum şi a discursurilor sau altor intervenţii în plen, în comisii, a grupurilor de lucru şi a altor întâlniri oficiale ale membrilor Biroului permanent; elaborarea de materiale documentare la cererea membrilor Biroului permanent respectiv pe teme date, inclusiv materiale de analiză şi sinteză; c)asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea vicepreşedinţilor, secretarilor sau chestorilor, după caz; d)soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate vicepreşedintelui, secretarului sau chestorului, după caz; e)asigurarea informării membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; f)asigurarea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor; g)asigurarea relaţiilor cu grupul parlamentar şi cu partidul din care face parte respectivul membru al Biroului permanent; h)efectuarea lucrărilor de secretariat şi arhivare necesare la cabinetul respectivului membru al Biroului permanent.
(3) Prin excepţie de la art. 33 alin. (1) lit. h), atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului, întocmită de vicepreşedintele, secretarul sau chestorul respectiv, după caz, şi aprobată de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
Articolul 50
(1) În exercitarea atribuţiilor de control financiar-contabil chestorii sunt sprijiniţi de un corp de control compus din 2 experţi contabili şi sunt subordonaţi numai plenului Camerei Deputaţilor. Aceştia exercită atribuţii de control şi asigură asistenţa de specialitate pentru îndeplinirea de către chestori a atribuţiilor de control financiar, bugetar şi patrimonial prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor.
(2) Experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii principale:a)verifică modul de gestionare a patrimoniului; b)verifică funcţionarea şi calitatea serviciilor Camerei Deputaţilor, din însărcinarea şi cu obiectivele stabilite de chestori; c)exercită control financiar asupra cheltuielilor efectuate; d)verifică proiectul de buget şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar anual ale Camerei Deputaţilor, care se prezintă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de către chestori.
(3) Concluziile verificărilor efectuate se consemnează în acte de control, procese-verbale, note de prezentare, note confidenţiale, informări şi referate.
(4) Evaluarea activităţii experţilor contabili se face de către chestori cel puţin o dată pe an.
(5) Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui expert contabil se stabilesc prin fişa postului, întocmită de chestori şi aprobată de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
Articolul 51
(1) Stafful grupurilor parlamentare asistă liderii grupurilor parlamentare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor parlamentare ale membrilor grupului parlamentar respectiv.
(2) Activităţile desfăşurate de stafful grupurilor parlamentare sunt, în principal, următoarele:a)pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţilor liderilor grupurilor parlamentare, a activităţilor în Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în plen şi în comisii; b)pregătirea documentelor pentru desfăşurarea lucrărilor parlamentare, respectiv activitatea în plen şi în comisii a membrilor grupurilor parlamentare; c)asigură suportul necesar pentru: elaborarea de amendamente la proiectele de lege şi propunerile legislative aflate în dezbatere; documentarea şi elaborarea propunerilor legislative iniţiate de membri ai grupurilor parlamentare; formularea şi/sau documentarea problematicilor care fac obiectul întrebărilor, interpelărilor parlamentare, a declaraţiilor politice prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor, precum şi a discursurilor sau altor intervenţii în plen, în comisii, a grupurilor de lucru şi a altor întâlniri oficiale ale membrilor grupurilor parlamentare; elaborarea de materiale documentare la cererea membrilor grupului parlamentar respectiv pe teme date, inclusiv materiale de analiză şi sinteză; d)asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea liderilor grupurilor parlamentare, respectiv a membrilor grupurilor parlamentare, după caz; e)soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate grupului parlamentar; f)asigurarea informării liderilor şi membrilor grupurilor parlamentare; g)asigurarea relaţiilor grupurilor parlamentare cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor; h)asigurarea relaţiilor cu partidul sau alianţa politică respectivă; i)efectuarea lucrărilor de secretariat şi arhivare a documentelor; j)asigurarea activităţilor de protocol.
(3) Fişa postului pentru stafful grupurilor parlamentare întocmită potrivit art. 33 alin. (1) lit. h) şi art. 113 alin. (2) se avizează de către liderul grupului parlamentar.
Articolul 52
(1) Biroul registratură şi arhivă are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Compartimentul pentru petiţii şi audienţe; b)Compartimentul registratură; c)Compartimentul arhivă.
(2) Compartimentul pentru petiţii şi audienţe are următoarele atribuţii principale:a)asigură activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Camerei Deputaţilor în conformitate cu normele legale în vigoare; b)întocmeşte şi redactează adresele de îndrumare a petiţiilor, în funcţie de obiectul acestora, către comisiile parlamentare, structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor ori către autorităţile şi instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, precum şi comunicările către petenţi; c)organizează şi susţine, prin personal propriu, activitatea de audiere a cetăţenilor; d)întocmeşte evidenţa petiţiilor, precum şi a răspunsurilor primite, materializată în Registrul de evidenţă a petiţiilor; e)prelucrează statistic datele şi informaţiile provenite din petiţii şi întocmeşte anual rapoarte privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, prezentându-le secretarului general al Camerei Deputaţilor; f)gestionează datele şi informaţiile referitoare la petiţiile adresate Camerei Deputaţilor şi arhivează documentele în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; g)urmăreşte modul de soluţionare a petiţiilor, precum şi respectarea termenului de soluţionare.
(3) Compartimentul registratură are următoarele atribuţii principale:a)primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită prin curier, prin poşta specială sau civilă de la autorităţi şi instituţii publice, de la persoane fizice şi juridice; b)înregistrează şi predă, pe bază de condică, corespondenţa adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi grupurilor parlamentare, precum şi serviciilor Camerei Deputaţilor; c)asigură predarea coletelor adresate membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, deputaţilor, secretarului general sau serviciilor Camerei Deputaţilor, ţinând seama de urgenţa acestora; d)primeşte corespondenţa de la serviciile Camerei Deputaţilor, pe bază de condică, pentru a fi expediată prin poşta specială, civilă sau curieri, conform Normelor tehnice privind primirea, înregistrarea, repartizarea, evidenţa, manipularea, expedierea, multiplicarea, arhivarea şi selecţionarea documentelor; e)efectuează operaţiuni de gestiune privind corespondenţa civilă.
(4) Compartimentul arhivă are următoarele atribuţii principale:a)coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Camerei Deputaţilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; b)organizează primirea şi arhivarea documentelor de la structurile Camerei Deputaţilor pe bază de proces-verbal şi inventare, întocmite conform legislaţiei în vigoare; c)propune componenţa Comisiei de selecţionare a documentelor şi o convoacă în vederea analizării documentelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse spre eliminare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecţionare de către Arhivele Naţionale; d)asigură completarea şi actualizarea colecţiilor „Monitorul Oficial al României" - Părţile I, II şi IIc, „Legislaţia României", „Hotărâri ale Guvernului României" şi alte „acte normative"; e)iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al Camerei Deputaţilor şi îl actualizează periodic; asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului şi urmăreşte modul de aplicare a acestuia de către structurile Camerei Deputaţilor; f)întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; g)asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrelor specifice; h)cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi extraselor solicitate de cetăţeni, în conformitate cu legislaţia arhivistică în vigoare; i)pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor, la restituire verifică integritatea documentului împrumutat; j)organizează depozitul de arhivă potrivit prevederilor arhivistice în vigoare; solicită conducerii Camerei Deputaţilor dotarea corespunzătoare a depozitelor, informează conducerea acesteia şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei; k)pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control privind situaţia arhivelor la creatori; l)pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora, în vederea predării lor la Arhivele Naţionale, conform legislaţiei arhivistice în vigoare.
Secţiunea a 4-aDepartamentul legislativ Articolul 53
(1) Departamentul legislativ asigură pregătirea desfăşurării lucrărilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, precum şi ale comisiilor parlamentare.
(2) Departamentul legislativ desfăşoară următoarele activităţi principale:a)pregăteşte desfăşurarea lucrărilor în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz; asigură evidenţa iniţiativelor legislative şi a altor documente care se dezbat în plenul Camerei Deputaţilor, respectiv al celor două Camere, după caz; b)asigură asistenţa de specialitate privind dezbaterea iniţiativelor legislative în plenul Camerei Deputaţilor sau al celor două Camere, după caz; colaţionează proiectele de legi, respectiv legile, pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputaţilor sau de cele două Camere ale Parlamentului, după caz; asigură evidenţa acestora; c)asigură asistenţa de specialitate privind dezbaterea hotărârilor sau a altor acte adoptate de Camera Deputaţilor; colaţionează proiectele de hotărâri, pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputaţilor sau de cele două Camere ale Parlamentului, după caz; asigură evidenţa acestora; redactează forma finală a hotărârilor Camerei Deputaţilor, ca urmare a dezbaterii în plen, întocmite la nivelul departamentului, conform atribuţiilor; d)pregăteşte lucrările privind activitatea comisiilor parlamentare; ţine evidenţa iniţiativelor legislative repartizate pe comisii, pentru întocmirea raportului comisiei sau pentru aviz; e)asigură asistenţa de specialitate pentru activitatea comisiilor parlamentare; întocmeşte raportul comisiei sesizate în fond pe baza textelor adoptate de comisie; întocmeşte avizul comisiei sesizate pentru aviz în conformitate cu textele adoptate de comisie şi îl transmite comisiei sesizate în fond; execută lucrările rezultate din activitatea comisiilor de mediere; asigură lucrările de secretariat ale comisiilor; f)asigură întocmirea sintezei săptămânale a activităţii Camerei Deputaţilor.
(3) Departamentul legislativ are în structura sa următoarele compartimente:a)Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări; b)Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului; c)Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor.
Articolul 54Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări are următoarele atribuţii principale: a)asigură asistenţă juridică de specialitate pe durata derulării procesului legislativ în cele două Camere ale Parlamentului, de la înregistrarea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative până la publicarea legilor în Monitorul Oficial al României, Partea I; b)asigură asistenţă juridică de specialitate cu privire la proiectele de legi şi propunerile legislative cu care este sesizată Camera Deputaţilor în vederea respectării dispoziţiilor constituţionale, a normelor de tehnică legislativă şi a legislaţiei în vigoare; c)întocmeşte, dacă este cazul, note adresate comisiilor permanente care examinează în fond proiectele de legi şi/sau propunerile legislative, după caz, şi asigură realizarea verificării proiectelor de raport prezentate în acest scop de către personalul de specialitate al acestor comisii, în vederea respectării normelor constituţionale, a normelor de tehnică legislativă şi a normelor gramaticale, precum şi în vederea corelării cu legislaţia internă şi a Uniunii Europene din domeniul respectiv; d)participă la dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative repartizate în cadrul comisiilor de specialitate, la solicitarea preşedintelui comisiei sesizate în fond; e)participă la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere, după caz, urmăreşte dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative; f)redactează textul proiectului de lege sau al legii, după caz, în mod riguros şi în conformitate cu raportul comisiei/comisiilor sesizate în fond şi cu textele votate în plen, cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a normelor gramaticale; asigură tehnoredactarea şi colaţionarea acestora; g)asigură îndreptarea erorilor materiale apărute în procesul de colaţionare şi tehnoredactare a actelor normative adoptate de Camera Deputaţilor sau în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în conformitate cu textele votate în plen, anterior publicării acestora în Monitorul Oficial al României; h)redactează textele supuse medierii, participă la lucrările comisiilor de mediere şi asigură asistenţă de specialitate acestora, urmăreşte modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere în plenul Camerei Deputaţilor; dacă este cazul, redactează textele rămase în divergenţă după mediere şi urmăreşte modul de adoptare a textelor rămase în divergenţă în plenul celor două Camere ale Parlamentului; în ambele situaţii, întocmeşte textul final al legii, în conformitate cu raportul comisiei/comisiilor sesizate în fond, cu raportul comisiei de mediere şi cu textele adoptate de cele două Camere; i)redactează textul hotărârilor care privesc modificarea/ completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în mod riguros şi în conformitate cu raportul comisiei/comisiilor sesizate în fond şi cu textele votate în plen, cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a normelor gramaticale; asigură tehnoredactarea şi colaţionarea acestora; j)întocmeşte proiectele punctelor de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate, precum şi proiectele punctelor de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate adresate Curţii Constituţionale, asigurând depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate; k)întocmeşte proiectul punctelor de vedere ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate privind Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adresate Curţii Constituţionale, asigurând depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate; l)întocmeşte forma republicabilă a legilor pentru care Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională, în cazul în care actul de modificare/completare dispune republicarea; m)întocmeşte forma republicabilă a Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în cazul în care actul de modificare/completare dispune republicarea; n)analizează şi face propuneri cu privire la cererile de rectificare a legilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, întocmeşte cereri de rectificare, pe baza documentelor existente în dosarul legii; o)colaborează cu Biroul evidenţă Monitorul Oficial în vederea publicării/republicării legilor, precum şi a rectificării legilor şi a hotărârilor Camerei Deputaţilor sau a hotărârilor Parlamentului în Monitorul Oficial al României; p)introduce în fişa proiectului de lege existentă pe site-ul Camerei Deputaţilor textul legii sau al proiectului de lege, după caz, fără semnătura preşedinţilor Camerelor Parlamentului; q)transmite Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului situaţia legilor adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională; r)elaborează şi prezintă, pentru fiecare şedinţă a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, situaţia privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, pentru care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată; s)întocmeşte şi prezintă preşedintelui de şedinţă situaţia proiectelor de legi şi a propunerilor legislative asupra cărora Camera Deputaţilor s-a pronunţat; t)întocmeşte situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor pentru sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor; u)întocmeşte situaţia proiectelor de legi adoptate pe domenii, anual şi la sfârşitul legislaturii, după caz. Articolul 55
(1) Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului pregăteşte desfăşurarea lucrărilor în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, şi asigură evidenţa iniţiativelor legislative şi a altor documente care se dezbat în plenul Camerei Deputaţilor, respectiv al celor două Camere, după caz.
(2) Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului are următoarele atribuţii principale:a)înregistrează proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, care se supun spre dezbatere şi aprobare plenului Camerei Deputaţilor sau plenului celor două Camere ale Parlamentului; urmăreşte etapele procedurii legislative pentru acestea; ţine evidenţa realizării acestora până la încheierea procesului legislativ, respectiv până la publicarea legilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi execută lucrările aferente, urmărind respectarea termenelor stabilite; b)pregăteşte pentru Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi pentru Comitetul liderilor grupurilor parlamentare Nota cuprinzând iniţiativele legislative înregistrate la Camera Deputaţilor şi face propuneri cu privire la sesizarea comisiilor permanente, în fond şi pentru avize, cu privire la termenele de depunere a amendamentelor şi rapoartelor şi cu privire la termenele de consultare publică; c)urmăreşte respectarea termenelor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi la art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi a termenelor pentru depunerea rapoartelor de către comisiile permanente sesizate în fond; d)întocmeşte lista iniţiativelor legislative şi a altor lucrări care pot fi înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare; e)asigură înscrierea în ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a proiectelor de hotărâri ale Camerei Deputaţilor pentru adoptarea avizelor finale şi opiniilor care se supun votului plenului, în urma aprobării de către Comitetul liderilor grupurilor parlamentare; f)pregăteşte şi supune birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului lista cuprinzând proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri şi rapoartele comune ale comisiilor celor două Camere, pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune, asigură multiplicarea şi difuzarea ordinii de zi, a programului de lucru şi a celorlalte materiale care se supun dezbaterii sau prezentării în şedinţele comune; g)asigură redactarea şi multiplicarea ordinii de zi şi a programului de lucru pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, pe care le distribuie tuturor deputaţilor; h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a rapoartelor comisiilor parlamentare, a informării cu privire la iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple şi de cenzură, a stenogramelor şedinţelor plenului, precum şi a altor documente; i)urmăreşte introducerea şi operarea pe calculator a datelor şi informaţiilor necesare lansării procedurii de vot electronic; lansează procedura de vot electronic şi pe cea de prezenţă, prin mijloace electronice, în cadrul dezbaterilor şi votului din plenul Camerei Deputaţilor; j)informează Biroul permanent al Camerei Deputaţilor asupra proiectelor de legi, propunerilor legislative şi altor documente care fac obiectul şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului; k)ţine evidenţa interpelărilor, întrebărilor şi declaraţiilor politice ale deputaţilor sau ale grupurilor parlamentare şi, după caz, a răspunsurilor la acestea; l)asigură lucrările de secretariat pentru desfăşurarea şedinţelor Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere ale Parlamentului; asigură condiţiile de desfăşurare a votului secret şi de constatare a rezultatului acestuia; m)multiplică proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, rapoartele comisiilor parlamentare şi alte materiale supuse spre dezbatere Camerei Deputaţilor, pe care le distribuie deputaţilor în condiţiile stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul Camerei Deputaţilor); n)ţine evidenţa numerică şi nominală a deputaţilor, a grupurilor parlamentare şi a conducerii acestora, a locurilor de deputat devenite vacante, precum şi a schimbărilor survenite în activitatea deputaţilor în timpul exercitării mandatelor; o)ţine evidenţa prezenţei deputaţilor la lucrările în plen, utilizând Sistemul electronic de înregistrare a prezenţei deputaţilor la lucrările în plen, pe baza suportului tehnic asigurat de Direcţia informatică şi telecomunicaţii; transmite, în copie, Departamentului economic listele cu înregistrarea prezenţei deputaţilor la lucrările în plen; întocmeşte situaţiile privind absenţele nemotivate, pentru a fi prezentate Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; p)ţine evidenţa concediilor cu plata drepturilor băneşti şi a concediilor fără plată ale deputaţilor, aprobate de preşedintele Camerei Deputaţilor sau de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, după caz, precum şi a concediilor medicale; q)întocmeşte, în condiţiile legii şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, situaţia privind deputaţii care nu au participat la cel puţin o activitate parlamentară şi nu au aprobată motivarea absenţei, pe care o prezintă secretarului Camerei Deputaţilor, desemnat de Biroul permanent, şi o transmite liderilor grupurilor parlamentare, sub semnătura acestuia; r)asigură, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, publicarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a numelor deputaţilor absenţi nemotivat de la lucrările Camerei Deputaţilor în plen şi comisii parlamentare, stabilite potrivit programului de lucru; s)elaborează nota privind necesarul de abonamente la publicaţiile legislative pentru structurile Camerei Deputaţilor şi serviciile acesteia, pe care o prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor în vederea supunerii aprobării Biroului permanent; t)elaborează proiectele de Hotărâri ale Parlamentului României cu privire la: aprobarea componentei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu alte parlamente, a delegaţiilor cu caracter permanent la organizaţiile parlamentare internaţionale, a Grupului PRO-America şi ţine evidenţa modificărilor acestora.
(3) Direcţia pentru organizarea lucrărilor plenului are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Biroul pentru pregătirea lucrărilor plenului; b)Compartimentul pentru transcrierea şi redactarea şedinţelor plenului.
(4) Biroul pentru pregătirea lucrărilor plenului are următoarele atribuţii principale:a)înregistrează proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, care se supun spre dezbatere şi aprobare plenului Camerei Deputaţilor sau plenului celor două Camere ale Parlamentului; urmăreşte etapele procedurii legislative pentru acestea; ţine evidenţa realizării acestora până la încheierea procesului legislativ, respectiv până la publicarea legilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi execută lucrările aferente, urmărind respectarea termenelor stabilite; b)întocmeşte mapa de lucru pentru preşedintele de şedinţă în plen şi pentru secretarii de şedinţă; c)transmite Senatului, în vederea dezbaterii, iniţiativele legislative asupra cărora Camera Deputaţilor s-a pronunţat, în calitate de primă Cameră sesizată; d)comunică, înainte de promulgare, legile adoptate de Parlament autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale; e)trimite legile adoptate de Parlament la Administraţia Prezidenţială în vederea promulgării de către Preşedintele României.
(5) Compartimentul pentru transcrierea şi redactarea şedinţelor plenului are următoarele atribuţii principale:a)asigură stenografierea şi verificarea transcrierii dezbaterilor din şedinţele Camerei Deputaţilor şi din şedinţele comune ale celor două Camere; b)pune la dispoziţie, la cererea celor interesaţi, extrase din stenogramele întocmite; c)asigură interpretarea în limbaj mimico-gestual a şedinţelor Camerei Deputaţilor şi a şedinţelor comune ale celor două Camere; d)redactează sumarul şedinţelor Camerei Deputaţilor şi al şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl transmite împreună cu stenogramele pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
Articolul 56
(1) Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Staff Comisii parlamentare; b)Serviciul pentru activităţi în comisii; c)Biroul pentru redactarea proiectelor de hotărâri.
(2) Compartimentul Staff Comisii parlamentare are următoarele atribuţii principale:a)înregistrează la comisie proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, amendamentele, precum şi orice alte documente primite de la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de la secretarul general al acesteia; b)asigură documentarea şi informarea de specialitate pentru proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a comisiei; c)urmăreşte obţinerea de la celelalte comisii permanente, în timp util, a avizelor pentru proiectele de legi sau propunerile legislative cu care comisia este sesizată în fond; d)transmite proiectele rapoartelor Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări, în vederea verificării lor sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, a normelor constituţionale şi a normelor gramaticale, precum şi în vederea corelării cu legislaţia internă şi a Uniunii Europene din domeniul respectiv; e)pregăteşte şi întocmeşte rapoartele şi avizele asupra proiectelor de legi sau propunerilor legislative examinate de comisie, precum şi sintezele şi procesele-verbale ale şedinţelor comisiei şi le transmite Biroului pentru pregătirea lucrărilor comisiilor; f)transmite Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări, în format electronic, raportul comisiei, în vederea întocmirii textului final al legii; g)asigură asistenţa de specialitate pentru preşedintele comisiei şi pentru raportori privind dezbaterea proiectelor de legi în plenul Camerei Deputaţilor sau în plenul celor două Camere, după caz; h)întocmeşte tematici, materiale documentare şi situaţii comparative referitoare la domeniul de activitate al comisiei respective; i)asigură lucrările tehnice necesare audierii în comisii a candidaţilor a căror numire în funcţii şi demnităţi publice se face cu aprobarea Parlamentului; j)participă la şedinţele comisiilor de mediere şi asigură asistenţa de specialitate pentru membrii acestora; k)asigură asistenţă de specialitate pentru preşedintele comisiei permanente; l)stabileşte relaţii cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale şi cu operatorii economici, din domeniul de activitate al comisiei permanente; m)realizează informarea, analiza şi programarea activităţilor propuse pentru agenda de lucru a preşedintelui comisiei permanente; n)întocmeşte răspunsurile la petiţiile adresate preşedintelui comisiei permanente.
(3) Serviciul pentru activităţi în comisii are următoarele atribuţii principale:a)monitorizează şi prezintă informări Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare cu privire la iniţiativele legislative aflate la comisii, cu termene depăşite de depunere a rapoartelor, care pot fi incluse pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor; b)ţine evidenţa reprezentării grupurilor parlamentare în componenţa comisiilor permanente, în concordanţă cu limitele minime şi maxime ale acestora, precum şi cu numărul convenit pentru fiecare grup parlamentar; c)centralizează şi arhivează listele de prezenţă a deputaţilor la şedinţele comisiilor parlamentare; trimite centralizatoarele Direcţiei decontări cu deputaţii şi, în copie, Direcţiei pentru organizarea lucrărilor în plen; d)întocmeşte săptămânal, pe sesiuni, pe ani şi pe legislaturi, bilanţul privind activitatea comisiilor parlamentare; e)efectuează analiza activităţii comisiilor parlamentare cu privire la gradul de încărcare a acestora, la solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau a secretarului general al Camerei Deputaţilor; f)asigură buna desfăşurare a activităţilor comisiilor legate de dimensiunea parlamentară a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019; g)colaborează cu comisiile parlamentare pentru delimitarea atribuţiilor curente în desfăşurarea procesului legislativ de cele legate de dimensiunea parlamentară a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.
(4) Serviciul pentru activităţi în comisii are în componenţa sa Biroul pentru pregătirea lucrărilor comisiilor.
(5) Biroul pentru pregătirea lucrărilor comisiilor are următoarele atribuţii principale:a)asigură asistenţa de specialitate necesară constituirii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi alegerii birourilor acestora; b)elaborează proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor sau ale Parlamentului cu privire la înfiinţarea, organizarea, componenţa şi activitatea comisiilor parlamentare, conform atribuţiilor; c)ţine evidenţa proiectelor de legi, propunerilor legislative, proiectelor de hotărâri, amendamentele, avizele şi punctele de vedere ale Guvernului şi le distribuie comisiilor permanente sesizate în fond şi celor sesizate pentru aviz; d)primeşte rapoartele întocmite de comisiile parlamentare şi asigură transmiterea acestora Biroului permanent al Camerei Deputaţilor în vederea includerii lor pe proiectul ordinii de zi a plenului Camerei Deputaţilor; e)asigură difuzarea rapoartelor, avizelor, sintezelor, proceselor-verbale şi a altor documente întocmite de comisiile permanente pe site-ul Camerei Deputaţilor; sintezele şedinţelor comisiilor parlamentare se transmit Biroului evidenţă Monitorul Oficial, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a; f)transmite zilnic Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului lista rapoartelor depuse de comisiile parlamentare sesizate în fond; g)întocmeşte săptămânal documentarul cu privire la participarea invitaţilor din partea Guvernului şi a altor autorităţi publice la şedinţele comisiilor parlamentare; h)întocmeşte, înaintea fiecărei şedinţe a plenului Camerei Deputaţilor, lista rapoartelor depuse de comisiile sesizate în fond, în ordinea cronologică a depunerii acestora la Biroul permanent; i)ţine evidenţa iniţiativelor legislative aflate în examinare la comisiile permanente şi prezintă informări periodice Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; j)ţine evidenţa modificărilor în componenţa comisiilor parlamentare şi a birourilor acestora, asigură actualizarea pe site-ul Camerei Deputaţilor şi transmite comisiilor modificările respective şi Direcţiei generale resurse umane şi salarizare; k)monitorizează stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului aflate în procedură legislativă şi prezintă informări cu privire la acesta Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; l)gestionează şi asigură selectarea şi publicarea propunerilor/sugestiilor formulate de către persoanele interesate la propunerile legislative aflate în dezbatere publică; m)pregăteşte documentaţia necesară pentru constituirea comisiilor de mediere şi participă la şedinţele acestora şi la întocmirea rapoartelor de mediere.
(6) Biroul pentru redactarea proiectelor de hotărâri are următoarele atribuţii principale:a)verifică rapoartele întocmite de comisiile parlamentare cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă în vederea includerii lor pe proiectul ordinii de zi a plenului Camerei Deputaţilor; b)ţine evidenţa verificării rapoartelor; c)ţine evidenţa actelor normative în vigoare care impun obligaţii legale Camerei Deputaţilor, Parlamentului sau serviciilor Camerei Deputaţilor; d)asigură asistenţă de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat; e)redactează documente ale Comisiei de validare a mandatelor de deputat; f)asigură, împreună cu Biroul pentru pregătirea lucrărilor comisiilor, înregistrarea, evidenţa şi arhivarea documentelor originale primite sau emise de Comisia de validare; g)asigură asistenţă de specialitate şi redactează forma finală a actelor politice, precum şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor sau ale Parlamentului, altele decât cele prevăzute la art. 54 lit. i), art. 55 alin. (2) lit. t) şi art. 56 alin. (5) lit. b); h)introduce datele şi actualizează fişele proiectelor de hotărâre pe site-ul Camerei Deputaţilor, altele decât cele prevăzute la art. 54 lit. i), art. 55 alin. (2) lit. t) şi art. 56 alin. (5) lit. b); i)participă la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere, după caz, urmăreşte dezbaterea proiectelor de hotărâri şi a actelor politice; j)întocmeşte proiectele punctelor de vedere ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate privind hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, hotărârile Parlamentului, altele decât cele prevăzute la art. 54 lit. j) şi k), asigurând depunerea acestora la termenele fixate; k)întocmeşte forma republicabilă a hotărârilor Camerei Deputaţilor şi ale Parlamentului, în cazul în care actul de modificare/completare dispune republicarea la art. 54 lit. m), art. 55 alin. (2) lit. t) şi art. 56 alin. (5) lit. b); l)transmite hotărârile Camerei Deputaţilor sau hotărârile Parlamentului, altele decât cele prevăzute la art. 54 lit. i), art. 55 alin. (2) lit. t) şi art. 56 alin. (5) lit. b), precum şi actele politice la Biroul evidenţă Monitorul Oficial în vederea publicării/republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Secţiunea a 5-aDirecţia control şi management organizaţional Articolul 57
(1) Direcţia control şi management organizaţional exercită controlul administrativ la nivelul serviciilor Camerei Deputaţilor.
(2) Direcţia control şi management organizaţional are următoarele atribuţii principale:a)realizează acţiunile de control, execută verificarea şi investigarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de către secretarul general al Camerei Deputaţilor; b)inventariază patrimoniul şi organizează activitatea de control financiar preventiv propriu; c)asigură secretariatul Comisiei de monitorizare în domeniul controlului intern managerial; d)exercită control financiar preventiv.
(3) Direcţia control şi management organizaţional are în componenţă următoarele compartimente:a)Serviciul control; b)Biroul control intern managerial; c)Compartimentul control financiar preventiv.
Articolul 58
(1) Serviciul control verifică îndeplinirea de către compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor a sarcinilor prevăzute în prezentul regulament, precum şi în ordine şi dispoziţii scrise ale secretarului general al Camerei Deputaţilor şi are următoarele atribuţii:a)întocmeşte Planul anual de control al activităţilor desfăşurate de către compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor şi îl supune spre aprobare secretarului general; b)efectuează activităţi de control administrativ în baza Planului anual de control aprobat şi efectuează verificări dispuse de către secretarul general; c)execută verificarea şi investigarea sesizărilor şi reclamaţiilor din sfera de competenţă, transmise spre soluţionare de către secretarul general; d)urmăreşte implementarea măsurilor cuprinse în actele de control încheiate şi aprobate; e)informează secretarul general asupra neîndeplinirii măsurilor cuprinse în actele de control aprobate.
(2) Serviciul control are în componenţa sa Compartimentul control de gestiune.
(3) Compartimentul control de gestiune efectuează operaţiunile de inventariere a patrimoniului la gestiunile Camerei Deputaţilor situate în clădirea Palatului Parlamentului şi a spaţiilor anexe, precum şi a bunurilor din dotarea birourilor parlamentare şi are următoarele atribuţii:a)verifică respectarea normelor legale cu privire la existenţa şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti; b)verifică respectarea normelor legale cu privire la gestionarea şi apărarea patrimoniului, precum şi a celor referitoare la evidenţa şi controlul acestora; c)verifică respectarea normelor legale cu privire la încasări şi vărsăminte, realitatea obligaţiilor băneşti în lei sau în valută; d)verifică realitatea datelor înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile de execuţie; e)efectuează operaţiunile de inventariere a patrimoniului Camerei Deputaţilor atât la gestiunile din sediul Camerei Deputaţilor, cât şi la cele din circumscripţiile electorale, cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul strict al ordinelor sau dispoziţiilor primite; f)face propuneri pentru stabilirea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistrează atât în evidenţa tehnic-operativă, cât şi în contabilitate; g)întocmeşte situaţii privind: degradările, scoaterea din uz, valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă, precum şi stocurile fără mişcare.
Articolul 59Biroul control intern managerial are următoarele atribuţii principale: a)asigură secretariatul Comisiei de monitorizare în domeniul sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia de monitorizare, precum şi managementul documentelor ce sunt în atribuţia Comisiei de monitorizare; b)analizează şi avizează procedurile operaţionale şi de sistem din punctul de vedere al respectării conformităţii cu structura minimală prevăzută de legislaţia specifică; c)consiliază reprezentanţii compartimentelor cu privire la materialele ce urmează a fi elaborate în procesul de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare; d)întocmeşte Registrul de riscuri de la nivelul entităţii şi propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care urmează a fi analizate şi avizate de Comisia de monitorizare şi aprobate de către conducătorul entităţii publice; e)elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice care urmează a fi analizat de Comisia de monitorizare şi aprobat de către conducătorul entităţii publice; f)elaborează, pe baza raportărilor anuale ale compartimentelor, o informare către secretarul general al Camerei Deputaţilor, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul instituţiei; g)elaborează diverse informări către conducătorul entităţii publice cu privire la funcţionarea sistemului de control intern managerial la nivelul serviciilor Camerei Deputaţilor; h)acordă asistenţă tehnică în operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al entităţii; i)elaborează Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente; j)elaborează Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial; k)redactează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie şi îl supune spre aprobare secretarului general al Camerei Deputaţilor; l)organizează şedinţele Comisiei de monitorizare; m)ţine evidenţa, păstrează şi arhivează documentele referitoare la controlul intern managerial. Articolul 60Compartimentul control financiar preventiv îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor şi reglementărilor specifice, execută verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia, având ca scop identificarea operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul şi/sau fondurile alocate Camerei Deputaţilor şi are următoarele atribuţii: a)controlul financiar preventiv propriu se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile şi/sau patrimoniul Camerei Deputaţilor şi care vizează: angajamentele legale şi angajamentele bugetare, deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite, ordonanţarea cheltuielilor şi alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor; b)controlul financiar preventiv se exercită prin viză de control financiar preventiv propriu, respectiv prin acordare sau refuz de viză de către persoanele desemnate în acest sens; c)orice cheltuială se aprobă numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv; d)personalul desemnat să exercite această activitate nu poate fi implicat prin sarcinile de serviciu în aprobarea, efectuarea şi înregistrarea operaţiunii supuse vizei şi trebuie să îndeplinească prevederile codului specific de norme profesionale.
Secţiunea a 6-aDirecţia comunicare şi relaţii publice Articolul 61
(1) Direcţia comunicare şi relaţii publice asigură relaţia Camerei Deputaţilor cu mass-media şi cu organizaţiile societăţii civile, acţionează pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii parlamentare, transmite prin mijloace specifice de comunicare obiectivele şi mesajele forului legislativ asupra cărora acesta doreşte să comunice, organizează activităţi educative pentru tineri, furnizează informaţii de interes public în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Direcţia comunicare şi relaţii publice are în structura sa următoarele compartimente:a)Biroul comunicare cu mass-media şi imagine; b)Biroul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă; c)Centrul educaţional şi publicaţii.
Articolul 62Biroul comunicare cu mass-media şi imagine are următoarele atribuţii principale: a)asigură suport pentru buna desfăşurare a conferinţelor de presă ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale grupurilor parlamentare, ale comisiilor parlamentare şi ale deputaţilor, pe teme care vizează exclusiv activitatea parlamentară, conform procedurilor în vigoare; b)asigură sprijin pentru buna desfăşurare a conferinţelor de presă care au loc în sala „Spiru Haret", în baza rezervărilor scrise ale reprezentanţilor Camerei Deputaţilor, conform procedurilor în vigoare, precum şi în alte spaţii destinate activităţilor legislative, la care participă mass-media acreditată la Camera Deputaţilor; mediatizează acţiunile aprobate de conducerea instituţiei Camerei Deputaţilor şi cele organizate în parteneriat cu reprezentanţii acesteia; c)acordă, la cerere, asistenţă de specialitate pentru redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă, după susţinerea unei conferinţe de presă care vizează, exclusiv, activitatea parlamentară a deputaţilor, conform procedurilor în vigoare; d)asigură acreditarea şi invitarea reprezentanţilor mass-mediei la activităţile Camerei Deputaţilor, conform reglementărilor în vigoare; e)comunică reprezentanţilor mass-mediei informaţii despre activităţile Camerei Deputaţilor (şedinţe în plen, activitatea comisiilor parlamentare, conferinţe de presă etc.); f)redactează şi/sau transmite comunicate de presă care se referă la activităţile Camerei Deputaţilor; g)monitorizează ştirile de presă despre activitatea parlamentară pe tipurile de media contractate, aprobate de conducerea Camerei Deputaţilor, realizând lucrarea „Revista presei" care include, cu prioritate, referiri şi comentarii privind activitatea parlamentară şi a partidelor politice parlamentare; h)colaborează cu instituţii, organizaţii specializate, precum şi cu structurile Camerei Deputaţilor, oferind suport pentru acţiuni de evaluare şi informare pentru activităţile Camerei Deputaţilor; i)redactează propuneri de răspunsuri la unele articole apărute în presă referitoare la Camera Deputaţilor, în exercitarea dreptului la replică, la solicitarea preşedintelui, a secretarului general şi a membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; j)intermediază contacte ale mass-mediei cu membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ai comisiilor şi ai grupurilor parlamentare, cu reprezentanţi ai conducerii compartimentelor din structura serviciilor Camerei Deputaţilor; k)aprobă, la nivelul conducerii direcţiei, transmisiunile de televiziune în direct; l)pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-mediei materiale informative referitoare la desfăşurarea procesului legislativ, alte informaţii de interes public despre activităţile care se desfăşoară la Camera Deputaţilor; m)administrează, actualizează şi stochează electronic comunicatele de presă şi galeria foto din secţiunile „Relaţii publice" şi „Pagina preşedintelui Camerei Deputaţilor", precum şi „Revista presei" şi „Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor"; n)acordă sprijin de specialitate pentru buna desfăşurare a evenimentelor care au ca scop promovarea activităţii Camerei Deputaţilor, alături de celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor cu atribuţii în domeniu; o)coordonează activitatea Centrului media; p)centralizează necesarul privind abonamentele la publicaţiile cotidiene şi periodice care sunt tipărite în România, în baza solicitărilor primite de la Cancelarie, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupurile şi comisiile parlamentare, de la compartimentele Camerei Deputaţilor, precum şi necesarul abonamentelor la fluxurile agenţiilor de ştiri utilizate în cadrul activităţilor specifice, în vederea promovării spre aprobare în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în limita creditelor bugetare alocate; q)întocmeşte caietele de sarcini şi referatele de necesitate pentru achiziţionarea abonamentelor la cotidienele şi periodicele publicate în România şi la fluxurile agenţiilor de ştiri, pe care le transmite Direcţiei achiziţii publice în vederea derulării procedurii de achiziţie; urmăreşte derularea contractelor, alături de celelalte compartimente specializate, după aprobarea abonamentelor de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Articolul 63Biroul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii principale: a)asigură accesul la informaţiile de interes public prevăzute a se comunica din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în format scris, pe suport electronic şi pe site-ul Camerei Deputaţilor, după caz, şi publică aceste informaţii în Buletinul informativ al Camerei Deputaţilor, conform dispoziţiilor legale; b)transmite, conform prevederilor legale, structurilor Camerei Deputaţilor cererile de informaţii publice înregistrate şi primeşte de la acestea datele necesare în vederea formulării răspunsurilor finale; c)răspunde cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile Camerei Deputaţilor care deţin informaţiile solicitate; d)pune la dispoziţia solicitanţilor proiecte de legi, propuneri legislative, rapoarte ale comisiilor de specialitate, stenograme ale şedinţelor în plen, lista vorbitorilor, date despre activitatea deputaţilor şi a grupurilor parlamentare, programul săptămânal, ordinea de zi, precum şi alte documente şi informaţii de interes public; e)elaborează şi actualizează o bază de date cu solicitările de informaţii publice şi modul în care sunt rezolvate acestea; f)organizează punctul de informare-documentare şi asigură accesul publicului în cadrul acestuia; g)realizează, împreună cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, şi dă publicităţii Raportul de activitate al Camerei Deputaţilor, conform legii; h)întocmeşte şi dă publicităţii Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale; i)asigură comunicarea cu organizaţiile societăţii civile în cadrul proiectelor pe care Camera Deputaţilor le realizează în parteneriat cu acestea; j)participă la întâlniri, seminare, mese rotunde, precum şi la alte acţiuni organizate de reprezentanţi ai societăţii civile; k)primeşte cererile şi dosarele de acreditare ale organizaţiilor neguvernamentale la activităţile Camerei Deputaţilor; l)înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor propunerile de aprobare a acreditărilor pentru organizaţiile neguvernamentale solicitante, centralizează lista acestora şi eliberează legitimaţiile de acreditare; m)ţine evidenţa asociaţiilor, fundaţiilor, precum şi a altor persoane juridice fără scop patrimonial care se adresează Camerei Deputaţilor prin intermediul biroului şi administrează repertoarul organizaţiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativă, publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor; n)administrează conţinutul paginii proprii de pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor. Articolul 64Centrul educaţional şi publicaţii are următoarele atribuţii principale: a)desfăşoară activităţi care să stimuleze interesul şi dezvoltarea cunoştinţelor tinerilor în ceea ce priveşte activitatea Camerei Deputaţilor; b)organizează şi coordonează, în colaborare cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, la solicitarea elevilor şi studenţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; c)propune şi realizează, cu aprobarea conducerii Camerei Deputaţilor, pliante, publicaţii şi info ghiduri, care să prezinte activitatea Camerei Deputaţilor şi a structurilor sale; d)propune şi realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, pliante, afişe, broşuri şi alte materiale necesare activităţilor educative specifice Camerei Deputaţilor; e)coordonează evenimente aprobate de conducerea Camerei Deputaţilor care au ca scop promovarea imaginii instituţiei prin componenta educaţională; f)asigură comunicarea cu instituţiile de învăţământ şi inspectoratele şcolare în cadrul proiectelor pe care Camera Deputaţilor le realizează în parteneriat cu acestea.
Secţiunea a 7-aDirecţia pentru promovarea activităţii parlamentare Articolul 65
(1) Direcţia pentru promovarea activităţii parlamentare gestionează un sistem de comunicare mixt, bidirecţional, care informează şi dezvoltă o relaţie cu utilizatorii reţelelor sociale, comunitatea online şi Camera Deputaţilor, cu scopul promovării activităţii parlamentare.
(2) Direcţia pentru promovarea activităţii parlamentare are următoarele atribuţii:a)gestionează întregul flux de date şi informaţii din reţeaua de pagini social media unde Camera Deputaţilor este reprezentată; b)realizează interviuri audio/video cu deputaţii, cu scopul promovării activităţii parlamentare în mediul online; c)gestionează conturile oficiale de social media ale Camerei Deputaţilor prin încărcarea de conţinut media referitoare la şedinţe din cadrul comisiilor parlamentare, din cadrul şedinţelor de plen, evenimente oficiale ş.a.; d)colaborează cu Centrul internaţional de conferinţe în scopul promovării imaginii Palatului Parlamentului; e)analizează feedbackul oferit de către utilizatorii reţelelor sociale, prin mijloacele specifice oferite de platforme, pentru o mai bună relaţionare între instituţie şi utilizator, cu scopul transparentizării activităţii deputaţilor; f)centralizează paginile personale ale deputaţilor din reţelele sociale, pentru facilitarea localizării acestora; g)constituie fondul foto/video propriu al Camerei Deputaţilor.
Secţiunea a 8-aDepartamentul economic Articolul 66
(1) Departamentul economic are următoarele atribuţii principale:a)fundamentează şi elaborează, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului Camerei Deputaţilor; b)asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale; c)ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate; d)întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale; e)urmăreşte utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor şi asigură serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii acestora.
(2) Departamentul economic are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Direcţia financiar-contabilă; b)Direcţia decontări cu deputaţii.
Articolul 67
(1) Direcţia financiar-contabilă elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor şi ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate.
(2) Direcţia financiar-contabilă are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul financiar; b)Serviciul contabilitate; c)Serviciul pentru activităţi finanţate din venituri proprii.
(3) Serviciul financiar are următoarele atribuţii:a)fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, având ca sursă de finanţare credite bugetare şi venituri proprii, pe baza propunerilor compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor; b)urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare plenului Camerei Deputaţilor, potrivit legii; c)efectuează plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii; d)efectuează plata cheltuielilor privind proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare desfăşurate de Camera Deputaţilor; e)ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii; f)efectuează operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; g)întocmeşte lista de dotări independente, pe baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare, pe care o supune aprobării, potrivit competenţelor; h)asigură, în cadrul procedurilor de finanţare nerambursabilă derulate de Camera Deputaţilor, potrivit legii, activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale, pe baza avizelor comisiei de evaluare; i)creează şi actualizează în permanenţă, pe măsura modificării legislaţiei, conturile de raportare în vederea transmiterii situaţiilor financiare în sistemul naţional financiar; j)înregistrează în sistemul naţional financiar execuţia bugetară şi întocmeşte notele contabile de corecţie angajamente bugetare.
(4) Serviciul contabilitate are următoarele atribuţii:a)întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice, atât pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget, cât şi a celor finanţate din venituri proprii; b)înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente, activele nefinanciare şi cele pentru activităţile finanţate din venituri proprii; c)urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora; d)evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează în registrul-inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale; e)urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale; f)calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea capitalului imobilizat; g)creează şi actualizează în permanenţă, pe măsura modificării legislaţiei, conturile de raportare în vederea transmiterii situaţiilor financiare în sistemul naţional financiar.
(5) Serviciul pentru activităţi finanţate din venituri proprii are următoarele atribuţii:a)fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, având ca sursă de finanţare venituri proprii; b)întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice, pentru operaţiunile finanţate din venituri proprii; c)înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente, activele nefinanciare pentru activităţile finanţate din venituri proprii; d)urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora; e)efectuează plata cheltuielilor din activităţile finanţate din venituri proprii; f)ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii; g)calculează şi înregistrează TVA deductibilă/colectată; h)calculează şi înregistrează impozitul pe profit; i)asigură întocmirea declaraţiilor fiscale privind TVA, impozitul pe profit şi achiziţiile şi livrările intracomunitare, precum şi livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, aferente activităţilor finanţate din venituri proprii; j)înregistrează în sistemul naţional financiar execuţia bugetară şi întocmeşte notele contabile de corecţie angajamente bugetare; k)întocmeşte facturile fiscale pentru încasarea veniturilor.
Articolul 68
(1) Direcţia decontări cu deputaţii urmăreşte utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor şi asigură serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii acestora.
(2) Direcţia decontări cu deputaţii are în subordine următoarele compartimente:a)Serviciul decontări; b)Biroul asistenţă logistică.
(3) Serviciul decontări are următoarele atribuţii:a)gestionează, planifică şi urmăreşte resursele bugetare alocate pentru decontarea cheltuielilor efectuate de deputaţi în exercitarea mandatului, potrivit legii; b)stabileşte volumul valoric al alocaţiilor bugetare necesare pentru: suma forfetară destinată exercitării mandatului de deputat în circumscripţia electorală, diurna de deplasare pentru prezenţa deputaţilor la lucrările Parlamentului, cheltuielile de deplasare a deputaţilor în circumscripţiile electorale şi în ţară şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor; c)întocmeşte şi urmăreşte aprobarea angajamentelor bugetare anuale globale pentru: suma forfetară destinată exercitării mandatului de deputat în circumscripţia electorală, diurna de deplasare pentru prezenţa deputaţilor la lucrările Parlamentului, cheltuielile de deplasare a deputaţilor în circumscripţiile electorale şi în ţară şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi planificarea lunară a fondurilor necesare; d)întocmeşte documentaţia de plată a sumei forfetare destinate exercitării mandatului de deputat în circumscripţia electorală; e)verifică deconturile de sumă forfetară depuse de deputaţi şi documentele justificative de cheltuieli cuprinse în deconturi, potrivit legii; f)ţine evidenţa curentă a sumei forfetare destinate exercitării mandatului, cu repartizare pe: deputaţi, tipuri de cheltuieli ale clasificaţiei bugetare şi perioade calendaristice; g)înregistrează listele de prezenţă a deputaţilor în plenul Camerei, la comisiile permanente şi datele de deplasare a deputaţilor în străinătate; h)întocmeşte documentaţia de decontare a diurnei de deplasare pentru prezenţa deputaţilor la lucrările Parlamentului: centralizator de plată, borderou de virare în conturile bancare ale deputaţilor şi ordine de plată; i)verifică corelaţia dintre: datele de prezenţă a deputaţilor la lucrările Parlamentului, datele de deplasare în ţară, datele de efectuare a transportului intern şi datele de deplasare în misiuni în străinătate; stabilirea neconcordanţelor, anularea de la plată a diurnei necuvenite şi reţinerea diurnei încasate necuvenit în perioadele anterioare; j)ţine evidenţa curentă a diurnei de deplasare, cu repartizare pe: deputaţi şi perioade calendaristice; k)verifică deconturile de deplasare a deputaţilor în circumscripţia electorală sau în ţară potrivit reglementărilor legale în vigoare; l)verifică corelaţia dintre: datele de prezenţă a deputaţilor la lucrările Parlamentului, datele de deplasare în circumscripţia electorală, datele de efectuare a transporturilor, datele de deplasare în misiuni în străinătate; stabilirea neconcordanţelor, anularea poziţiilor din decont cu date suprapuse şi reţinerea sumelor încasate necuvenit în perioadele anterioare; m)întocmeşte documentaţia de decontare pentru plata deplasărilor în circumscripţia electorală sau în ţară: centralizator de plată, borderou de virare în conturile bancare ale deputaţilor şi ordine de plată; n)ţine evidenţa sumelor decontate pentru deplasarea deputaţilor în circumscripţie sau în ţară, cu repartizare pe: deputaţi, tipuri de cheltuieli ale clasificaţiei bugetare şi pe perioade calendaristice; o)întocmeşte documentaţia pentru alimentarea contului valutar al Camerei Deputaţilor cu fondurile valutare necesare deplasărilor în străinătate; p)efectuează procedurile pentru emiterea comenzilor de rezervare a cazării şi transportului deputaţilor în străinătate, pe baza prevederilor din memorandumul intern aprobat de Biroul permanent, precum şi derularea operaţiunilor de plată a acestor servicii către agenţiile care le-au asigurat; q)verifică deconturile de deplasare în străinătate a deputaţilor pentru încadrarea cheltuielilor în baremurile valutare şi destinaţiile prevăzute în Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2003 privind organizarea acţiunilor de deplasări externe, cu modificările şi completările ulterioare; întocmeşte notele de reţinere a sumelor necheltuite în vederea depunerii lor în contul valutar; r)întocmeşte documentaţia pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de deplasare în străinătate; s)ţine evidenţa curentă a cheltuielilor de deplasare pentru acţiuni externe, cu repartizare pe: deputaţi, tipuri de cheltuieli ale clasificaţiei bugetare (în lei şi în valută), pe acţiuni desfăşurate şi pe perioade calendaristice; t)asigură fondurile valutare necesare şi derularea procedurilor pentru asigurarea transportului şi decontarea cheltuielilor de deplasare ale Reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor la Parlamentul European; u)generează şi transmite fişierele electronice cu datele specifice privind decontarea: sumei forfetare destinate exercitării mandatului de deputat, diurnei de deplasare, cheltuielilor de deplasare în circumscripţia electorală şi cheltuielilor de deplasare externă, pentru inserarea lor pe site-ul Camerei Deputaţilor, conform procedurii operaţionale aprobate; v)întocmeşte documentaţia şi derulează procedurile pentru plăţile efectuate din fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor; w)întocmeşte documentele de angajare, lichidare şi ordonanţare a plăţilor din bugetul Camerei Deputaţilor, pentru obiectivele profesionale ce revin serviciului.
(4) Biroul asistenţă logistică are următoarele atribuţii:a)gestionează, planifică şi urmăreşte resursele bugetare alocate pentru decontarea cheltuielilor efectuate de deputaţi în exercitarea mandatului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; b)stabileşte volumul valoric al alocaţiilor bugetare necesare pentru: suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a deputaţilor în municipiul Bucureşti, suma forfetară destinată acoperirii cheltuielilor de transport din circumscripţia electorală, cheltuielile pentru asigurarea transportului intern al deputaţilor pe calea ferată şi pe liniile aeriene şi a altor drepturi prevăzute în legislaţie; c)întocmeşte şi urmăreşte aprobarea angajamentelor bugetare anuale global pentru: suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a deputaţilor în municipiul Bucureşti, suma forfetară destinată acoperirii cheltuielilor de transport din circumscripţie, cheltuielile pentru asigurarea transportului intern al deputaţilor pe calea ferată şi pe liniile aeriene, precum şi planificarea lunară a fondurilor necesare; d)ţine evidenţa deputaţilor care beneficiază de suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; e)întocmeşte documentaţia de plată a sumei forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare a deputaţilor în municipiul Bucureşti: centralizator de plată, borderouri de virare în conturile bancare ale deputaţilor şi ordine de plată; f)ţine evidenţa decontărilor pentru suma forfetară destinată acoperirii cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti, cu repartizare pe deputaţi şi pe perioade calendaristice; g)ţine evidenţa deputaţilor care beneficiază de suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţia electorală, conform reglementărilor legale în vigoare; h)întocmeşte documentaţia de plată a sumei forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţia electorală: centralizator de plată, borderouri de virare în conturile bancare ale deputaţilor şi ordine de plată; i)ţine evidenţa decontărilor pentru suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţie, cu repartizare pe deputaţi şi pe perioade calendaristice; j)urmăreşte derularea corespunzătoare a contractelor încheiate cu prestatorii serviciilor pentru asigurarea transportului intern pe calea ferată şi liniile aeriene; k)asigură rezervarea şi procurarea documentelor de transport intern pe calea ferată şi liniile aeriene, solicitate de deputaţi; l)verifică documentaţia pentru plata serviciilor de transport intern aerian şi feroviar emisă de către fiecare prestator, elimină poziţiile inserate eronat în documentaţia emisă şi derulează operaţiunile de plată către prestatori; m)gestionează carnetele cu bilete de călătorie pentru deputaţi pe rutele feroviare interne; n)ţine evidenţa decontărilor pentru transportul intern al deputaţilor cu repartizare pe deputaţi, pe tipuri de transport şi pe perioade calendaristice; o)generează şi transmite fişierele electronice cu datele specifice privind suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti, suma forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţia electorală şi cheltuielile cu serviciile de transport intern aerian şi feroviar, pentru inserarea pe site-ul Camerei Deputaţilor, conform procedurii operaţionale aprobate; p)primeşte solicitările deputaţilor pentru confecţionarea cărţilor de vizită cu contravaloarea suportată din bugetul Camerei; redactează şi transmite comanda către prestator; recepţionează comanda şi documentele pentru plata prestaţiei; q)întocmeşte documentele de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, aferente atribuţiilor biroului.
Secţiunea a 9-aDirecţia generală resurse umane şi salarizare Articolul 69
(1) Direcţia generală resurse umane şi salarizare are următoarele atribuţii principale:a)coordonează şi asigură realizarea activităţilor privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea profesională, evaluarea performanţelor profesionale şi managementul carierei pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; b)organizează activitatea de fundamentare a prevederilor bugetare privind cheltuielile de personal şi gestionează cheltuielile cu indemnizaţiile, salariile şi asimilate salariilor; c)asigură realizarea activităţilor de verificare şi certificare a actelor care stau la baza încadrării în muncă a personalului la birourile parlamentare; d)organizează activitatea de securitate şi sănătate în muncă în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor; e)organizează activităţile de gestiune şi prelucrare în sistem informatic a datelor şi informaţiilor specifice activităţii de resurse umane şi salarizare pentru deputaţi, foşti deputaţi şi personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, precum şi de la birourile parlamentare; f)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite în domeniile specifice resurselor umane, salarizării şi drepturilor de personal în baza reglementărilor legale în vigoare.
(2) În exercitarea atribuţiilor, Direcţia generală resurse umane şi salarizare poartă corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate, cu privire la domeniul său de activitate.
(3) Direcţia generală resurse umane şi salarizare are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Direcţia resurse umane; b)Direcţia salarizare şi dezvoltare organizaţională.
Articolul 70
(1) Direcţia resurse umane are următoarele atribuţii:a)gestionează resursele umane din serviciile Camerei Deputaţilor, precum şi de la birourile parlamentare ale deputaţilor; b)asigură cunoaşterea şi aplicarea măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; c)organizează activitatea de exploatare, dezvoltare şi adaptare a aplicaţiei informatice de resurse umane potrivit cerinţelor şi modificărilor legislative.
(2) Direcţia resurse umane are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul administrare resurse umane; b)Compartimentul evidenţă personal birouri parlamentare; c)Compartimentul sănătate şi securitate în muncă.
(3) Serviciul administrare resurse umane are următoarele atribuţii:a)întocmeşte documentele necesare la angajarea/ modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; b)participă la depunerea jurământului de credinţă de către funcţionarii publici parlamentari, asigurând buna desfăşurare a acestuia; c)stabileşte vechimea în muncă şi drepturile ce decurg din aceasta pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; d)întocmeşte şi transmite operativ compartimentelor interesate comunicări privind angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă; e)întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale/ personale ale personalului din serviciile Camerei Deputaţilor; f)organizează activitatea de evidenţă şi avizare periodică a legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; g)întocmeşte contractele de garanţie pentru salariaţii care îndeplinesc funcţii cu atribuţii de gestionar; h)completează, actualizează şi transmite online, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, în termenul stabilit de lege, Registrul general de evidenţă al salariaţilor pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; i)centralizează şi supune spre aprobare secretarului general al Camerei Deputaţilor propunerile privind planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; j)ţine evidenţa absenţelor nemotivate, a concediilor medicale, concediilor de odihnă şi a altor concedii ale salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor; k)verifică şi avizează pontajele lunare prezentate de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, confirmând corectitudinea consemnării în acestea a concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fără plată şi a altor situaţii de suspendare a raportului de serviciu/contractului individual de muncă; l)întocmeşte şi eliberează adeverinţe care să ateste, după caz, activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate etc. pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor şi foştii angajaţi; m)asigură activitatea de secretariat a comisiilor de cercetare a abaterilor disciplinare de către personalul contractual; n)ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate personalului din serviciile Camerei Deputaţilor şi urmăreşte radierea acestora, conform prevederilor legale în vigoare; o)colaborează cu personalul Compartimentului sănătate şi securitate în muncă pentru efectuarea controlului medical la angajare, periodic şi la reluarea activităţii; p)întocmeşte adeverinţe pentru stabilirea şi actualizarea pensiilor de serviciu acordate în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a pensiilor în sistemul public de pensii; q)ţine evidenţa modificărilor statului de funcţii nenominalizat şi ale celui nominalizat pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; r)asigură înregistrarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor în aplicaţia informatică a activităţii de resurse umane pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; s)asigură activitatea de exploatare, dezvoltare şi adaptare a aplicaţiei informatice de resurse umane potrivit cerinţelor şi modificărilor legislative; t)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite în domeniile specifice resurselor umane, în baza reglementărilor legale în vigoare.
(4) Compartimentul evidenţă personal birouri parlamentare are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte documentele necesare la angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă pentru personalul de la birourile parlamentare ale deputaţilor; b)stabileşte vechimea în muncă şi drepturile ce decurg din aceasta pentru personalul de la birourile parlamentare; c)întocmeşte şi gestionează dosarele personale ale salariaţilor de la birourile parlamentare; d)întocmeşte, ţine evidenţa şi avizează legitimaţiile de serviciu pentru personalul încadrat la birourile parlamentare; e)ţine evidenţa absenţelor nemotivate, a concediilor medicale şi altor concedii ale personalului de la birourile parlamentare; f)completează, actualizează şi transmite online, la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, în termenul stabilit de lege, Registrul general de evidenţă al salariaţilor pentru personalul de la birourile parlamentare; g)întocmeşte documentele necesare pentru acordarea/ respingerea/actualizarea/suspendarea/încetarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă acordate foştilor deputaţi, conform Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h)comunică Direcţiei salarizare şi dezvoltare organizaţională datele şi informaţiile necesare întocmirii statelor de plată pentru personalul de la birourile parlamentare, respectiv efectuării/ încetării plăţii indemnizaţiilor pentru limită de vârstă acordate foştilor deputaţi; i)întocmeşte şi eliberează adeverinţe care să ateste, după caz, activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în specialitate etc. pentru deputaţi şi pentru personalul de la birourile parlamentare; j)ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate personalului de la birourile parlamentare şi urmăreşte radierea acestora, conform prevederilor legale în vigoare; k)asigură înregistrarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor în aplicaţia informatică a activităţii de resurse umane pentru personalul de la birourile parlamentare, deputaţi şi foşti deputaţi; l)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite în domeniile specifice resurselor umane, în baza reglementărilor legale în vigoare.
(5) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii:a)verifică efectuarea controlului medical al salariaţilor la angajarea în muncă şi periodic, pe durata raporturilor de muncă sau de serviciu, conform prevederilor legale; b)efectuează instructajul introductiv general privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform prevederilor legale; c)urmăreşte instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională periodică a lucrătorilor desemnaţi cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul structurilor organizatorice ale serviciilor Camerei Deputaţilor; d)ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, precum şi a meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; e)fundamentează propunerile bugetare privind cheltuielile cu securitatea şi sănătatea în muncă; f)elaborează, în colaborare cu lucrătorii desemnaţi cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul departamentelor şi direcţiilor serviciilor Camerei Deputaţilor, normativele de acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare, în concordanţă cu normativul-cadru în vigoare; g)urmăreşte asigurarea necesarului de echipamente individuale de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare şi repartizarea acestora către salariaţi şi centralizează propunerile privind bugetul de cheltuieli pentru protecţia muncii; h)controlează, la locurile de muncă, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; i)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite în domeniile specifice sănătăţii şi securităţii în muncă, în baza reglementărilor legale în vigoare.
Articolul 71
(1) Direcţia salarizare şi dezvoltare organizaţională are următoarele atribuţii principale:a)gestionează statul nominalizat cuprinzând indemnizaţiile pentru deputaţi şi statul nominalizat pentru personalul încadrat la birourile parlamentare; b)gestionează statul de funcţii cuprinzând încadrarea personalului pe funcţii, trepte, grade şi gradaţii pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; c)stabileşte, calculează şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi pentru deputaţi şi foştii deputaţi; d)stabileşte, calculează şi acordă drepturile salariale pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; e)calculează drepturile salariale pentru personalul angajat la birourile parlamentare; f)fundamentează propunerile bugetare privind cheltuielile de personal; g)asigură raportarea statistică privind indicatorii de muncă şi salarii, întocmită conform legii; h)monitorizează cheltuielile de personal şi numărul de posturi; i)coordonează şi realizează activităţile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională, evaluarea performanţelor profesionale şi managementul carierei pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; j)organizează activitatea de exploatare, dezvoltare şi adaptare a aplicaţiei informatice proprii potrivit cerinţelor şi modificărilor legislative.
(2) Direcţia de salarizare şi dezvoltare organizaţională are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul organizarea şi salarizarea aparatului de lucru al Camerei Deputaţilor; b)Biroul indemnizaţii deputaţi şi salarizare personal birouri parlamentare; c)Biroul managementul carierei şi dezvoltare organizaţională.
(3) Serviciul organizarea şi salarizarea aparatului de lucru al Camerei Deputaţilor are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte şi actualizează statul de funcţii nenominalizat, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, precum şi statul de funcţii nominalizat cuprinzând încadrarea personalului pe funcţii, trepte, grade şi gradaţii pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; b)stabileşte drepturile salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare, la angajarea şi la modificarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului; c)fundamentează propunerile bugetare privind cheltuielile de personal pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor; d)întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor salariale cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor având la bază statele de funcţii; e)asigură estimarea programării cheltuielilor cu salariile pe luni, trimestre, semestre şi ani; f)întocmeşte statele de plată, centralizatorul şi situaţia recapitulativă pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale personalului din serviciile Camerei Deputaţilor, sub asistenţa tehnică de specialitate asigurată de către Direcţia informatică şi telecomunicaţii; g)calculează, reţine şi virează obligaţiile angajatorului şi ale beneficiarului de venit, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte contribuţii, în termenele prevăzute de lege; h)calculează, reţine şi virează, după caz, din drepturile salariale ale personalului din serviciile Camerei Deputaţilor sumele cuvenite Camerei Deputaţilor şi/sau terţilor, potrivit legii; i)întocmeşte documentele de plată a drepturilor băneşti prin casierie sau unităţi bancare; j)întocmeşte documentele fiscale privind impozitul pe venitul salarial anual, asigură transmiterea acestora în termenul legal către administraţia financiară, depune lunar declaraţiile nominale privind contribuţiile sociale; k)întocmeşte raportările statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salarii pentru deputaţi, pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, birourile parlamentare şi le transmite, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică; l)întocmeşte situaţii privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi a numărului de posturi structurate pe surse de finanţare şi pe categorii de personal şi le transmite în termenele stabilite la Departamentul economic; m)asigură evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal şi a voucherelor de vacanţă acordate în cursul anului personalului din serviciile Camerei Deputaţilor; n)ţine evidenţa contractelor cu casele de sănătate pentru deputaţi şi salariaţi; o)efectuează regularizări lunare privind calculul şi virarea impozitului şi a contribuţiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, întocmeşte şi depune declaraţia rectificativă; p)întocmeşte şi eliberează adeverinţe pentru angajaţi şi foştii angajaţi din serviciile Camerei Deputaţilor; q)stabileşte baza de calcul necesară întocmirii adeverinţelor pentru stabilirea şi actualizarea pensiei de serviciu acordate în baza Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; r)organizează activitatea de exploatare a aplicaţiei informatice specifice statului de funcţii şi salarizării, potrivit cerinţelor şi modificărilor legislative; s)participă la proiectarea lucrărilor şi sistemelor informatice în domeniul salarizării împreună cu Direcţia informatică şi telecomunicaţii, ori de câte ori este cazul; t)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite cu privire la probleme specifice de salarizare şi drepturi de personal, în baza reglementărilor legale în vigoare.
(4) Biroul indemnizaţii deputaţi şi salarizare personal birouri parlamentare are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte şi actualizează statul nominalizat cuprinzând indemnizaţiile deputaţilor; b)întocmeşte şi actualizează statul de funcţii nominalizat al personalului angajat la birourile parlamentare ale deputaţilor; c)asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru deputaţi şi angajaţii birourilor parlamentare, având la bază statele de funcţii; d)fundamentează propunerile bugetare privind cheltuielile de personal pentru deputaţi şi foşti deputaţi; e)întocmeşte statele de plată, centralizatorul şi situaţia recapitulativă pentru indemnizaţiile deputaţilor, pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale angajaţilor din cadrul birourilor parlamentare, pentru indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate foştilor deputaţi sub asistenţa tehnică de specialitate asigurată de către Direcţia informatică şi telecomunicaţii; f)stabileşte baza de calcul necesară acordării şi actualizării indemnizaţiei pentru limită de vârstă acordate foştilor deputaţi, conform Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g)calculează, reţine şi virează obligaţiile aferente indemnizaţiei pentru limită de vârstă acordate foştilor deputaţi; h)calculează, reţine şi virează, după caz, din indemnizaţiile deputaţilor/foştilor deputaţi sau din drepturile salariale ale personalului angajat la birourile parlamentare sumele cuvenite Camerei Deputaţilor şi/sau terţilor, potrivit legii; i)transmite Direcţiei decontări cu deputaţii statele de plată întocmite pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la birourile parlamentare; j)întocmeşte documentele fiscale privind impozitul pe venitul salarial anual şi asigură transmiterea acestora în termenul legal către administraţia financiară, deputaţi, foşti deputaţi beneficiari ai indemnizaţiei pentru limită de vârstă, angajaţi ai birourilor parlamentare; k)întocmeşte documentele de plată a drepturilor cuvenite aferente fiecărei forme de plată: casierie, bănci comerciale, mandate poştale; l)ţine evidenţa individuală a indemnizaţiilor acordate în cursul anului deputaţilor şi drepturilor salariale şi de personal acordate personalului din cadrul birourilor parlamentare şi eliberează, la cererea acestora, adeverinţe cu veniturile realizate; m)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite cu privire la probleme specifice de salarizare şi drepturi de personal, în baza reglementărilor legale în vigoare.
(5) Biroul managementul carierei şi dezvoltare organizaţională are următoarele atribuţii principale:a)organizează concursurile sau examenele pentru recrutarea şi selecţionarea personalului în vederea ocupării posturilor vacante şi asigură lucrările secretariatului comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor; b)face propuneri pentru fundamentarea bugetului pentru formare profesională; c)elaborează planul de formare profesională a personalului, întocmit pe baza recensământului nevoilor de formare profesională ale personalului şi compartimentelor; d)organizează cursuri de perfecţionare profesională; e)urmăreşte cheltuielile aferente planului de formare profesională aprobat; f)organizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor; g)organizează activitatea de promovare a personalului din serviciile Camerei Deputaţilor şi asigură lucrările secretariatului comisiilor de promovare potrivit metodologiei aprobate; h)transmite Direcţiei resurse umane rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor şi rezultatele concursurilor sau examenelor de recrutare şi ale celor de promovare; i)monitorizează evoluţia carierei personalului din serviciile Camerei Deputaţilor; j)analizează şi întocmeşte răspunsuri la cererile, contestaţiile şi memoriile primite cu privire la probleme specifice de management al carierei, în baza reglementărilor legale în vigoare.
Secţiunea a 10-aServiciul juridic Articolul 72
(1) Serviciul juridic asigură reprezentarea convenţională a Camerei Deputaţilor, exercitarea atribuţiilor de avizare şi control privind legalitatea şi conformitatea ordinelor secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a altor documente cu caracter juridic la solicitarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.
(2) Serviciul juridic are următoarele atribuţii principale în domeniul contenciosului:a)reprezentarea convenţională a Camerei Deputaţilor în faţa instanţelor judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penală şi la alte organe cu atribuţii jurisdicţionale se realizează prin funcţionarii publici parlamentari cu atribuţii de consilieri juridici, desemnaţi pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de secretarul general; b)redactează, în baza punctelor de vedere şi a documentelor comunicate de compartimentele implicate, acţiunile în justiţie, punerile în întârziere, întâmpinările, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, precum şi orice alte acte procedurale în cadrul derulării proceselor aflate pe rol; c)ţine evidenţa litigiilor pe rol în care este parte Camera Deputaţilor; d)propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora; e)exercită procedura ordonanţei de plată/procedura cu privire la cererile de valoare redusă, reglementate prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare; f)face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii, în ceea ce priveşte debitele înregistrate în evidenţa contabilă şi comunicate de Direcţia financiar-contabil, pe care le transmite acestui compartiment în vederea punerii în executare şi lichidării debitelor; g)transmite spre executare compartimentelor implicate hotărârile judecătoreşti definitive privind obligaţiile stabilite în sarcina Camerei Deputaţilor.
(3) Serviciul juridic exercită atribuţiile de avizare şi control privind:a)ordinele secretarului general, precum şi deciziile secretarilor generali adjuncţi; b)contractele în care Camera Deputaţilor este parte; c)contractele de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul birourilor parlamentare; d)deciziile de sancţionare disciplinară emise de secretarul general; e)respinge în scris avizarea dacă documentele prezentate nu îndeplinesc cerinţele legale; f)orice alte lucrări cu caracter juridic dispuse de secretarul general; g)participă la întocmirea regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor care au ca obiect activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor.
Secţiunea a 11-aServiciul audit Articolul 73
(1) Serviciul audit este constituit distinct în subordinea directă a secretarului general al Camerei Deputaţilor, iar activitatea Serviciului audit este funcţional independentă şi obiectivă şi este organizată şi se desfăşoară în baza legilor şi reglementărilor specifice.
(2) Serviciul audit ajută serviciile Camerei Deputaţilor să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.
(3) Serviciul audit efectuează misiuni de audit şi consiliere asupra tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, inclusiv asupra activităţii entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate.
(4) Serviciul audit îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual şi multianual, aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
(5) Serviciul audit poate realiza, din dispoziţia secretarului general al Camerei Deputaţilor, misiuni de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional.
(6) Auditorii interni nu pot fi implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice.
Articolul 74Serviciul audit are următoarele atribuţii principale: a)elaborează norme metodologice de audit public intern specifice Camerei Deputaţilor, care se aprobă de secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b)elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern şi le supune aprobării secretarului general al Camerei Deputaţilor; c)efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control din serviciile Camerei Deputaţilor şi din cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d)elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern pe care îl supune aprobării secretarului general al Camerei Deputaţilor; e)în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat secretarului general al Camerei Deputaţilor şi structurii de control intern abilitate; f)asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern/managerial organizat la nivelul structurilor organizatorice din serviciile Camerei Deputaţilor şi din cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. Articolul 75În îndeplinirea atribuţiilor, auditorii interni: a)au acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu; b)pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor certificate pentru conformitate şi de la alte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi de la persoane fizice şi/sau juridice, aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată; c)pot efectua reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care compartimentele/persoanele prevăzute la lit. b) au fost supuse; d)pot face constatări şi recomandări şi altor compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor decât structura auditată în mod expres, situaţie în care conducătorii structurilor implicate colaborează în vederea implementării recomandărilor; e)întocmesc rapoarte de audit care sunt supuse aprobării secretarului general al Camerei Deputaţilor. Articolul 76Conducătorii serviciilor Camerei Deputaţilor şi din cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, sunt obligaţi să dispună măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate din Rapoartele de audit, la termenele stabilite.
Secţiunea a 12-aDirecţia afaceri interne Articolul 77
(1) Direcţia afaceri interne este structura de specialitate a serviciilor Camerei Deputaţilor care asigură ordinea şi securitatea la Palatul Parlamentului, pe spaţiile aflate în administrare de Camera Deputaţilor din imobilul Palatul Parlamentului şi participă la realizarea siguranţei acestuia, în cooperare cu forţele aparţinând instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.
(2) Direcţia afaceri interne are atribuţii în asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă pe spaţiile aflate în administrare de Camera Deputaţilor din imobilul Palatul Parlamentului, colaborând cu celelalte instituţii ce au calitatea de administrator în imobilul Palatului Parlamentului.
(3) Direcţia afaceri interne asigură evidenţa militară şi pentru mobilizarea la locul de muncă a salariaţilor cu obligaţii militare din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.
(4) Direcţia afaceri interne are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul pază bunuri şi acces; b)Biroul echipamente de supraveghere şi control; c)Compartimentul pentru documente de acces; d)Compartimentul situaţii de urgenţă şi evidenţă militară.
(5) Activitatea Compartimentului situaţii de urgenţă şi evidenţă militară este coordonată de directorul adjunct.
Articolul 78Serviciul pază bunuri şi acces are următoarele atribuţii principale: a)răspunde de paza bunurilor şi valorilor din Palatul Parlamentului, aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor; b)asigură ordinea necesară desfăşurării în condiţii normale a activităţilor parlamentare şi extraparlamentare la Camera Deputaţilor; c)întreprinde, în colaborare cu structurile abilitate, conform convenţiilor încheiate cu acestea, acţiunile privind accesul şi circulaţia persoanelor şi mijloacelor auto la Camera Deputaţilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ordinea şi securitatea la Palatul Parlamentului, cu normele interne şi procedurile aprobate; d)asigură întâmpinarea şi însoţirea persoanelor invitate la şi de la Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale preşedinţilor comisiilor Camerei Deputaţilor şi liderilor grupurilor parlamentare, precum şi secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi ai Camerei Deputaţilor, conform metodologiei stabilite; e)asigură însoţirea la şi de la lojile rezervate în sala de şedinţe a persoanelor care participă la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale Camerelor reunite, precum şi monitorizarea acestora pe parcursul prezenţei lor în Palatul Parlamentului; f)ia măsuri pentru monitorizarea invitaţilor, vizitatorilor şi turiştilor pe parcursul desfăşurării vizitelor în Palatul Parlamentului; g)asigură cooperarea cu structurile specializate ale Serviciului de Protecţie şi Pază, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Senatului, precum şi cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în vederea asigurării ordinii şi siguranţei la Palatul Parlamentului; h)răspunde de exploatarea Sistemului Integrat de Securitate al Palatului Parlamentului; i)asigură, în baza protocolului încheiat cu Sistemul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112, recepţionarea şi transmiterea apelurilor de urgenţă ce au loc la Palatul Parlamentului. Articolul 79Biroul echipamente de supraveghere şi control are următoarele atribuţii principale: a)planifică, organizează, desfăşoară, coordonează şi răspunde de activităţile de întreţinere şi reparaţii a subsistemelor de securitate din cadrul Sistemului Tehnic Integrat de Securitate al Palatului Parlamentului; b)asigură exploatarea, întreţinerea, repararea şi extinderea instalaţiilor de stins incendiile cu gaz inert, în colaborare cu Departamentul Tehnic, conform competenţelor; c)asigură instalarea şi configurarea echipamentelor de securitate, precum şi întreţinerea software-ului specific sistemelor de securitate aflate în exploatarea Direcţiei afaceri interne; d)gestionează bazele de date ale Sistemului Tehnic Integrat de Securitate al Palatului Parlamentului; e)face propuneri în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării sistemelor şi echipamentelor de securitate din Palatul Parlamentului; f)gestionează şi asigură, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, configurarea şi programarea echipamentelor de radiocomunicaţii; g)gestionează exploatarea, buna funcţionare şi efectuarea intervenţiilor la Sistemului Tehnic Integrat de Securitate al Palatului Parlamentului, cu forţe proprii sau cu terţi; h)asigură dispecerizarea şi supravegherea funcţionării Sistemului Tehnic Integrat de Securitate al Palatului Parlamentului şi a instalaţiilor specifice, în regim de permanenţă, 24 h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale. Articolul 80Compartimentul pentru documente de acces are următoarele atribuţii principale: a)exploatează, întreţine şi extinde sistemele electronice pentru generarea automată a permiselor de acces; b)asigură elaborarea, tipărirea, vizarea şi evidenţa documentelor pentru accesul persoanelor şi al mijloacelor auto la Palatului Parlamentului, în conformitate cu Regulamentul privind ordinea şi securitatea la Palatul Parlamentului şi cu alte norme interne şi proceduri aprobate. Articolul 81Compartimentul situaţii de urgenţă şi evidenţă militară are următoarele atribuţii principale: a)prezintă propuneri pentru elaborarea sau completarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare specifică în Palatul Parlamentului; b)îndrumă şi controlează periodic activitatea pentru protecţie civilă, precum şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la Camera Deputaţilor şi la instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile administrate de Camera Deputaţilor; c)gestionează activitatea de exploatare şi asigurare a echipamentelor specifice de dotare a punctului de comandă pentru situaţii de urgenţă; d)efectuează instructajul introductiv general al salariaţilor şi verifică modul în care se face instruirea periodică a acestora la locurile de muncă pentru situaţii de urgenţă; e)efectuează instructajul periodic al conducătorilor serviciilor Camerei Deputaţilor, al secretarilor desemnaţi în cadrul comisiilor de apărare împotriva incendiilor şi al responsabililor numiţi pentru urmărirea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor; f)îndeplineşte atribuţiile care revin instituţiei privind evidenţa militară a salariaţilor, precum şi mobilizarea rezerviştilor la locul de muncă; g)colaborează cu instituţiile de coordonare, avizare şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă şi evidenţa militară.
Secţiunea a 13-aSecretar general adjunct 1 Articolul 82Secretarul general adjunct 1 coordonează în mod direct şi răspunde de activitatea următoarelor compartimente: a)Departamentul de studii parlamentare şi politici U.E.; b)Direcţia generală afaceri externe şi protocol; c)Centrul internaţional de conferinţe; d)Direcţia achiziţii publice. Articolul 83Personalul de la Cabinetul secretarului general adjunct 1 îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură activitatea de secretariat a secretarului general adjunct 1; b)verifică şi prezintă spre avizare şi/sau aprobare documentele adresate secretarului general adjunct 1; c)analizează, programează şi asigură buna desfăşurare a tuturor activităţilor propuse pentru agenda de lucru a secretarului general adjunct 1; d)înregistrează şi transmite deciziile şi dispoziţiile scrise ale secretarului general adjunct 1 către structurile aflate în coordonarea acestuia; e)elaborează studii şi analize necesare desfăşurării activităţii secretarului general adjunct 1; f)asigură comunicarea cu toate compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi cu alte instituţii, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor specifice Cabinetului secretarului general adjunct 1. Secţiunea a 14-aDepartamentul de studii parlamentare şi politici U.E. Articolul 84
(1) Departamentul de studii parlamentare şi politici U.E. are următoarele atribuţii principale:a)răspunde solicitărilor de documentare din partea deputaţilor angajaţi în activităţile parlamentare de: iniţiere şi adoptare a legilor, examinare a propunerilor iniţiate de instituţiile Uniunii Europene, control parlamentar asupra executivului şi diplomaţie parlamentară; b)furnizează solicitanţilor de drept informaţii de specialitate, opinii ale experţilor externi, documente adoptate de instituţiile Uniunii Europene şi de statele membre ale Uniunii Europene, cărţi, publicaţii româneşti şi străine, documente parlamentare şi guvernamentale, referinţe complete, precum şi informaţii incluse în propriile baze de date sau în baze de date externe; c)gestionează propriile baze de date; d)efectuează schimburi de informaţii cu Centrul european de cercetare şi documentare parlamentară (ECPRD); e)cooperează cu structuri similare, la nivel naţional şi internaţional, în vederea realizării schimbului de informaţii şi de bune practici.
(2) Departamentul de studii parlamentare şi politici UE are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Direcţia studii şi documentare legislativă; b)Direcţia pentru Uniunea Europeană.
Articolul 85
(1) Direcţia studii şi documentare legislativă are următoarele atribuţii principale:a)răspunde solicitărilor din partea deputaţilor, comisiilor permanente, grupurilor parlamentare şi serviciilor Camerei Deputaţilor, privind subiecte legate de activităţile parlamentare specifice; b)elaborează, la cerere sau din proprie iniţiativă, studii, rapoarte, sinteze, analize, materiale documentare şi de informare; c)furnizează solicitanţilor de drept informaţii de specialitate, opinii ale experţilor externi, cărţi, publicaţii româneşti şi străine, documente parlamentare şi guvernamentale, referinţe complete, precum şi informaţii incluse în propriile baze de date sau în baze de date externe.
(2) Direcţia studii şi documentare legislativă are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Biroul studii, documentare şi analiză parlamentară; b)Serviciul bibliotecă.
(3) Biroul studii, documentare şi analiză parlamentară are următoarele atribuţii principale:a)răspunde la solicitările adresate de deputaţi, de comisiile permanente, de grupurile parlamentare şi de serviciile Camerei Deputaţilor referitoare la activitatea legislativă, la activitatea de control parlamentar asupra executivului şi la activitatea de diplomaţie parlamentară; b)elaborează, la cerere sau din proprie iniţiativă, studii, rapoarte, sinteze, fişe de analiză, fişe de informare, materiale documentare privind legislaţia şi politicile publice din România, din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări; c)elaborează, la cerere, analize comparative privind legislaţia, politicile publice, sistemele politice şi instituţiile din alte ţări; d)asigură accesul la informaţii de specialitate, la opinii ale experţilor externi, la studii de impact privind diverse politici publice; e)asigură, la cerere, consultanţă de specialitate privind activitatea legislativă, activitatea de control parlamentar asupra executivului şi activitatea de diplomaţie parlamentară; f)răspunde, la solicitarea secretarului general, la chestionarele adresate de parlamente şi instituţii sau organizaţii străine referitoare la legislaţia şi politicile naţionale, la activităţile şi procedurile parlamentare din cadrul Camerei Deputaţilor; g)realizează, în cooperare cu Direcţia pentru Uniunea Europeană, activităţile legate de calitatea Camerei Deputaţilor de membru al Centrului european pentru cercetare şi documentare parlamentară (ECPRD); h)gestionează propria bază de date şi asigură accesul la aceasta pe pagina de intranet a Camerei Deputaţilor; i)colaborează cu compartimentele şi serviciile Camerei Deputaţilor pentru obţinerea de informaţii specifice necesare elaborării materialelor solicitate sau redactate din proprie iniţiativă; j)colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul ministerelor, al agenţiilor guvernamentale şi al altor instituţii publice pentru obţinerea de informaţii referitoare la legislaţia şi politicile naţionale, în vederea elaborării materialelor solicitate sau redactate din proprie iniţiativă; k)asigură, în colaborare cu Serviciul bibliotecă, instruirea necesară utilizării resurselor Direcţiei studii şi documentare legislativă destinate utilizatorilor de drept; l)organizează, în colaborare cu alte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, seminarii cu participare naţională şi internaţională pe diverse teme relevante pentru dezbaterea parlamentară curentă sau anticipată; m)colaborează, în vederea schimbului de informaţii, cu institute de cercetare şi documentare, universităţi, alte institute de profil din România şi din străinătate.
(4) Serviciul bibliotecă sprijină activităţile parlamentare ale Camerei Deputaţilor, oferind referinţe complete, corecte şi de calitate, prin accesul direct la resursele informaţionale şi documentare specifice (cărţi, periodice, documente parlamentare şi guvernamentale, publicaţii în format electronic). Organizarea Serviciului bibliotecă se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele europene ale bibliotecilor parlamentare, îndeplinind următoarele atribuţii principale:a)completează fondul documentar prin achiziţionarea de publicaţii (monografii, reviste de specialitate româneşti şi străine, colecţii de legi, documente parlamentare şi guvernamentale, periodice diverse, documente de referinţă); întocmeşte caietele de sarcini şi referatele de necesitate, iar, după finalizarea achiziţiilor, urmăreşte derularea contractelor/comenzilor; b)procură publicaţii şi documente legislative prin abonamente, donaţii, schimburi cu alte biblioteci sau instituţii, cu scopul de a satisface cât mai eficient cerinţele de cercetare, studiu şi lectură ale utilizatorilor; c)analizează oferta de publicaţii din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi selectează documentele în funcţie de solicitările utilizatorilor, pentru a oferi cele mai adecvate servicii adaptate cerinţelor reale ale beneficiarilor; d)asigură înregistrarea şi prelucrarea bibliografică standardizată a publicaţiilor în sistem electronic, precum şi valorificarea datelor prin intermediul instrumentelor de informare şi documentare specifice; e)facilitează accesul la fondul documentar prin servicii de împrumut la domiciliu şi studiu în sălile de lectură; f)realizează evidenţele şi statisticile privind înregistrarea utilizatorilor, precum şi a tranzacţiilor efectuate zilnic (împrumuturi/ restituiri); g)furnizează informaţii bibliografice şi documentare, în mod direct la bibliotecă sau indirect, prin telefon, e-mail sau fax (cercetări bibliografice, bibliografii la cerere, referinţe curente şi retrospective); h)asigură asistenţă de specialitate: îndrumări privind utilizarea catalogului on-line, accesul şi consultarea bazelor de date în internet, cercetarea documentară în colecţii şi baze de date (OPAC) interne şi externe, furnizarea de produse documentare (bibliografii adnotate, sinteze, abstracte) sau în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii; i)realizează documente electronice (prin scanare) şi le încarcă pe pagina de web a bibliotecii în intranet; j)gestionează propria bază de date în intranet, facilitând accesul la informaţii despre documente prin criterii specifice; k)organizează fondul de publicaţii şi asigură depozitarea acestuia în conformitate cu principiile de ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare şi conservare în siguranţă; l)colaborează cu bibliotecile din ţară şi din străinătate în vederea realizării împrumutului interbibliotecar; m)promovează serviciile şi colecţiile bibliotecii prin materiale tipărite, articole şi prezentări cu caracter documentar şi ştiinţific; n)redactează răspunsurile la solicitările din partea Centrului european pentru cercetare şi documentare parlamentară (ECPRD), referitoare la bibliotecă.
Articolul 86
(1) Direcţia pentru Uniunea Europeană are următoarele atribuţii principale:a)acordă consultanţă pentru sprijinirea activităţilor derulate în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor, desfăşurate în temeiul prevederilor tratatelor Uniunii Europene şi ale Constituţiei României; b)realizează informarea publică privind politicile şi legislaţia Uniunii Europene; c)gestionează bazele de date cu documente referitoare la politicile şi legislaţia Uniunii Europene; d)asigură, în coordonare şi cooperare cu Direcţia generală afaceri externe şi protocol, documentele necesare pentru delegaţiile Camerei Deputaţilor participante la reuniuni interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile şi iniţiativele Uniunii Europene; e)asigură, în coordonare cu comisiile permanente şi cu Direcţia generală afaceri externe şi protocol, secretariatul pentru delegaţiile Camerei Deputaţilor participante la reuniuni interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile şi iniţiativele Uniunii Europene; f)organizează cursuri de pregătire în domeniul politicilor şi legislaţiei Uniunii Europene pentru personalul din serviciile Camerei Deputaţilor cu atribuţii legate de Uniunea Europeană şi participă la realizarea acestora.
(2) Direcţia pentru Uniunea Europeană are în structura sa următoarele compartimente:a)Biroul pentru control parlamentar în domeniul afacerilor europene; b)Centrul de baze de date UE şi IPEX.
(3) Biroul pentru control parlamentar în domeniul afacerilor europene are următoarele atribuţii principale:a)elaborează, la cerere şi din proprie iniţiativă, materiale de informare privind politicile şi legislaţia Uniunii Europene, inclusiv privind revizuirea tratatelor Uniunii Europene; b)elaborează, la cerere, materiale documentare şi de sinteză privind politicile şi legislaţia Uniunii Europene, inclusiv privind revizuirea tratatelor Uniunii Europene; c)întocmeşte, la cerere sau din proprie iniţiativă, fişe de analiză privind proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ adoptate de instituţiile Uniunii Europene; d)realizează, la cerere sau din proprie iniţiativă, studii privind politicile şi dreptul Uniunii Europene; e)selectează propunerile legislative şi nelegislative din Programul anual de lucru al Comisiei Europene, întocmeşte proiectul listei de documente prioritare pentru examinare din anul respectiv şi îl transmite Comisiei pentru afaceri europene şi comisiilor permanente de specialitate; f)întocmeşte fişele de informare pentru proiectele de acte legislative şi pentru proiectele de acte fără caracter legislativ pentru care s-a declanşat una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor din materie; g)asigură, în coordonare şi cooperare cu secretariatele comisiilor permanente sesizate, documente utile pentru evaluarea respectării principiului subsidiarităţii de către proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene, precum şi documentele utile pentru examinarea fondului propunerilor instituţiilor Uniunii Europene; h)întocmeşte, în colaborare cu Direcţia generală afaceri externe şi protocol, mapa cu documente necesare delegaţiilor Camerei Deputaţilor participante la reuniunile care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile şi iniţiativele Uniunii Europene şi asigură secretariatul delegaţiilor, după caz; i)stabileşte un contact permanent cu structurile guvernamentale, în vederea obţinerii de informaţii necesare activităţii Camerei Deputaţilor în domeniul afacerilor europene; j)ţine legătura cu Reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European în vederea realizării schimbului de informaţii legate de activitatea Camerei Deputaţilor în domeniul afacerilor europene; k)ţine legătura cu serviciile Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene în vederea obţinerii de informaţii privind documentele adoptate de instituţiile UE şi referitoare la evenimentele organizate cu participarea comună a membrilor Parlamentului European şi a membrilor parlamentelor naţionale din statele membre ale Uniunii Europene; l)întocmeşte şi transmite secretarului general Lista privind proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la instituţiile Uniunii Europene care va fi înaintată Biroului permanent; m)întocmeşte şi transmite secretarului general adresele de sesizare către Comisia pentru afaceri europene şi comisiile permanente de specialitate în vederea evaluării respectării principiului subsidiarităţii sau a examinării fondului propunerilor Uniunii Europene, conform Listei aprobate de Biroul permanent; n)redactează documentele de notificare şi solicitare adresate Guvernului României de către Camera Deputaţilor, în conformitate cu Legea nr. 373/2013; o)întocmeşte rezumatul actelor adoptate prin hotărâre de Camera Deputaţilor în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor în materie, în vederea traducerii lor în engleză şi franceză pentru încărcarea în baza de date IPEX; p)propune organizarea de seminarii cu participare naţională şi internaţională pe teme legate de Uniunea Europeană şi participă la realizarea acestora; q)realizează, în cooperare cu Direcţia studii şi documentare legislativă, activităţile legate de calitatea Camerei Deputaţilor de membru al Centrului european pentru cercetare şi documentare parlamentară (ECPRD); r)transmite Direcţiei generale afaceri externe şi protocol propuneri privind Programul anual de relaţii externe, potrivit domeniului de competenţă al Direcţiei pentru Uniunea Europeană.
(4) Centrul de baze de date UE şi IPEX are următoarele atribuţii principale:a)primeşte, înregistrează şi gestionează documentele venite de la instituţiile Uniunii Europene; b)primeşte şi înregistrează toate documentele venite de la Guvernul României în temeiul Legii nr. 373/2013; c)primeşte şi înregistrează scrisorile de sesizare care iniţiază procedura de 8 săptămâni pentru evaluarea respectării de către actele legislative ale Uniunii Europene a principiului subsidiarităţii; d)primeşte şi înregistrează documentele şi actele adoptate de Camera Deputaţilor în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor în materie; e)transmite Guvernului României, Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului European şi Reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor de pe lângă Parlamentul European actele adoptate prin hotărâre de Camera Deputaţilor, în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor în materie; f)asigură încărcarea pe platforma IPEX a actelor adoptate prin hotărâre de Camera Deputaţilor, în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor în materie; g)gestionează baza de date cu documente şi acte adoptate de Camera Deputaţilor în cadrul procedurilor prevăzute de Legea nr. 373/2013, de Regulamentul Camerei Deputaţilor şi de hotărârile Camerei Deputaţilor în materie; h)gestionează baza de date cu documente elaborate de Direcţia pentru Uniunea Europeană; i)asigură, în cooperare cu Direcţia informatică şi telecomunicaţii, încărcarea documentelor din bazele de date pe care le gestionează pe site-ul Camerei Deputaţilor; j)realizează traducerea din/în limbile engleză şi franceză a documentelor din domeniul de competenţă al Direcţiei pentru Uniunea Europeană.
Secţiunea a 15-aDirecţia generală afaceri externe şi protocol Articolul 87
(1) Direcţia generală afaceri externe şi protocol coordonează realizarea lucrărilor specifice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii externe şi protocol ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor prevăzute în Programul anual de relaţii externe al Camerei Deputaţilor, sau ale celor care se efectuează în completarea acestui program, precum şi ale celor solicitate de conducerea unor structuri ale Camerei Deputaţilor.
(2) În acest scop, colaborează cu structurile similare din cadrul Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale şi din alte instituţii centrale şi locale, precum şi cu misiunile diplomatice ale României în străinătate şi cu misiunile diplomatice străine acreditate în România.
(3) Direcţia generală afaceri externe şi protocol coordonează formularea propunerilor de acţiuni de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor, pe care le supune aprobării Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sub forma unui program anual, însoţit de o notă de fundamentare. În vederea realizării acestui program se consultă, în ceea ce priveşte propunerile de acţiuni, cu structura similară din cadrul Senatului, astfel încât să fie corelat la nivelul celor două Camere ale Parlamentului.
(4) Direcţia generală afaceri externe şi protocol coordonează elaborarea, avizează şi supune spre aprobare structurilor competente memorandumurile interne şi devizele de cheltuieli pentru acţiunile de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi documentaţia economico-financiară necesară.
(5) Direcţia generală afaceri externe şi protocol avizează propunerile nominale privind participarea funcţionarilor din subordine ca secretari ai delegaţiilor Camerei Deputaţilor/ serviciilor Camerei Deputaţilor la acţiunile de relaţii externe şi protocol.
(6) Organizarea acţiunilor de relaţii externe şi protocol şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de aceste acţiuni se fac potrivit reglementărilor speciale aprobate de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului României şi de secretarul general al Camerei Deputaţilor, după caz.
(7) Direcţia generală afaceri externe şi protocol are în componenţa sa următoarele compartimente a căror activitate o coordonează:a)Direcţia pentru relaţii cu organizaţiile internaţionale şi Uniunea Europeană; b)Direcţia pentru relaţii cu parlamentele naţionale; c)Serviciul protocol.
Articolul 88Direcţia pentru relaţii cu organizaţiile internaţionale şi Uniunea Europeană asigură realizarea obiectivelor de politică externă ale Camerei Deputaţilor, prin mijloace şi instrumente specifice diplomaţiei parlamentare, în relaţia cu adunările şi organizaţiile parlamentare internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene şi, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuţii principale: a)planifică, coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de relaţii externe cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale, precum şi cu organizaţiile şi structurile interparlamentare ale Uniunii Europene; b)urmăreşte evoluţia relaţiilor cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale la care participă delegaţii parlamentare române, asigură întreţinerea contactelor şi derularea cooperării cu acestea; c)asigură condiţiile, împreună cu celelalte structuri specializate ale serviciilor Camerei Deputaţilor, pentru derularea cooperării cu instituţiile Uniunii Europene în domeniul relaţiilor externe; d)face propuneri privind realizarea în România a acţiunilor de relaţii externe multilaterale - oportunitatea, perioada de desfăşurare, programul activităţilor, participanţii - pe baza consultării delegaţiilor parlamentare permanente, a comisiilor de specialitate şi a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor; e)asigură contactele de lucru cu structurile specializate ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale, cu instituţiile europene, pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de diplomaţie parlamentară, potrivit competenţelor; f)întocmeşte mapa documentară necesară delegaţiilor parlamentare care participă la acţiuni ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale sau în cazul organizării la Camera Deputaţilor a vizitelor unor delegaţii ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale. Pentru delegaţiile Camerei Deputaţilor participante la reuniunile interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile şi iniţiativele Uniunii Europene, mapa documentară se întocmeşte în coordonare cu comisiile permanente şi Departamentul de studii parlamentare şi politici ale Uniunii Europene; g)pregăteşte, în colaborare şi consultare cu structurile parlamentare competente, cu serviciile de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor, cu Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cu alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de poziţie - proiecte de declaraţii, de rezoluţii sau de amendamente, reflectând poziţia şi interesele României în relaţiile cu organizaţiile internaţionale - necesare delegaţiilor parlamentare participante la acţiunile organismelor parlamentare internaţionale - sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor etc., după caz propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne; h)asigură secretariatul delegaţiilor Camerei Deputaţilor la adunările şi organismele parlamentare internaţionale, gestionează corespondenţa şi asigură fluxul informaţional între Camera Deputaţilor, delegaţiile parlamentelor naţionale la adunările şi organismele parlamentare internaţionale şi, potrivit domeniului de competenţă, instituţiile Uniunii Europene; i)asigură, în coordonare cu comisiile permanente şi cu Direcţia pentru Uniunea Europeană, secretariatul pentru delegaţiile Camerei Deputaţilor participante la reuniuni interparlamentare care au pe ordinea de zi subiecte legate de politicile şi iniţiativele Uniunii Europene; j)gestionează activitatea de colaborare la nivel multilateral pe linia asociaţiilor secretarilor generali de parlamente naţionale; k)în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde asigură contactele de lucru şi colaborarea cu structurile similare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, instituţiilor centrale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, precum şi cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu departamentul similar din cadrul Senatului; l)se consultă cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor, pentru a se asigura coordonarea şi armonizarea poziţiilor şi reprezentarea corespunzătoare a interesului naţional în acţiunile de diplomaţie parlamentară multilaterală; m)întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor şi ai serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit reglementărilor legale şi dispoziţiilor administrative interne, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale. Articolul 89Direcţia pentru relaţii cu parlamentele naţionale asigură realizarea obiectivelor de politică externă la nivelul Camerei Deputaţilor, în plan bilateral, prin mijloace şi instrumente specifice diplomaţiei parlamentare, în relaţia cu celelalte state; în îndeplinirea acestui obiectiv are următoarele atribuţii principale: a)avansează propuneri pentru Programul anual de relaţii externe al Camerei Deputaţilor, la nivel bilateral; b)planifică, coordonează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de relaţii externe, în plan bilateral, cu parlamentele naţionale şi/sau cu alte structuri din statele cu care România întreţine relaţii diplomatice, potrivit Programului anual de relaţii externe aprobat sau care se efectuează în completarea acestuia; c)întreprinde demersuri specifice pentru supunerea spre aprobare şi a altor acţiuni de relaţii externe bilaterale, în România sau în străinătate, pe bază de invitaţii/solicitări, după caz; d)întreprinde demersurile specifice pentru organizarea primirilor la conducerea Camerei Deputaţilor şi la celelalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, ale înalţilor demnitari care vizitează România, la invitaţia Preşedinţiei, Senatului, Guvernului şi a altor instituţii; e)întreprinde demersuri pentru supunerea spre aprobare a deplasărilor în circumscripţie ale deputaţilor care reprezintă diaspora; f)colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine de la Bucureşti, după caz, pentru iniţierea, perfectarea, organizarea şi derularea acţiunilor de relaţii externe care intră în atribuţiile sale; g)face propuneri privind realizarea în România sau în străinătate a acţiunilor de relaţii externe bilaterale - oportunitate, perioadă de desfăşurare, program, participanţi - pe baza consultării conducerii Camerei Deputaţilor, a comisiilor de specialitate, a grupurilor parlamentare de prietenie conduse de deputaţi, a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a compartimentelor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, după caz; h)sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu alte state, conduse de deputaţi; i)gestionează derularea activităţilor în cadrul acordurilor/protocoalelor de colaborare/memorandumurilor de înţelegere încheiate între Camera Deputaţilor şi alte foruri legislative; j)gestionează, coordonează şi organizează activităţile de relaţii externe bilaterale la nivelul serviciilor Camerei Deputaţilor; k)întocmeşte mapa documentară necesară delegaţiilor parlamentare române care efectuează vizite în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine care vizitează Camera Deputaţilor, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii specializate, după caz; l)are în atenţie evoluţiile politice din celelalte ţări, în vederea promovării relaţiilor parlamentare bilaterale; m)propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne, potrivit domeniului de competenţă; n)asigură secretariatul delegaţiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor cu ocazia vizitelor şi activităţilor de relaţii externe bilaterale în străinătate, precum şi participarea la momentele din programul delegaţiilor străine în România, organizate de Camera Deputaţilor; o)în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde asigură demersurile specifice, contactele de lucru şi colaborarea cu: structurile parlamentare şi compartimentele din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, compartimentul similar din cadrul Senatului, Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, autorităţile publice centrale şi locale, misiunile diplomatice ale României în străinătate, misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, alte structuri şi entităţi, implicate, după caz; p)întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor şi ai serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit reglementărilor legale şi dispoziţiilor administrative interne, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale. Articolul 90Serviciul protocol are următoarele atribuţii principale: a)aplică normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor şi practicii naţionale şi internaţionale, la acţiunile la care Camera Deputaţilor este organizator sau co-organizator; b)colaborează cu compartimentele similare ale Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale şi ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea aplicării normelor de protocol şi ceremonial, la acţiunile organizate în comun; c)participă la organizarea şedinţelor solemne şi festive ale Camerei Deputaţilor; colaborează cu structurile similare din Senat pentru pregătirea şedinţelor solemne şi festive comune ale celor două Camere ale Parlamentului; d)colaborează cu instituţiile abilitate, în vederea asigurării ceremonialului unor acţiuni la care participă preşedintele Camerei Deputaţilor, membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau secretarul general al Camerei Deputaţilor şi participă la organizarea ceremonialelor pentru primirea la Camera Deputaţilor a unor demnitari cu rang înalt; e)organizează primirile oficiale ale delegaţiilor străine la Camera Deputaţilor sau alte acţiuni de relaţii externe cu participarea unor demnitari străini, inclusiv şedinţele din sala de plen a Camerei Deputaţilor cu prilejul discursurilor unor personalităţi de rang înalt etc.; f)organizează ceremoniile de semnare a unor acorduri, convenţii, protocoale ş.a. de către conducerea Camerei Deputaţilor sau de către secretarul general al Camerei Deputaţilor; g)contribuie la rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol în coordonare şi cooperare cu Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Cabinetul secretarului general al Camerei Deputaţilor; h)realizează demersurile necesare în vederea eliberării paşapoartelor diplomatice sau de serviciu şi obţinerii vizelor necesare pentru membrii delegaţiilor parlamentare, deputaţii şi personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, care călătoresc în misiuni oficiale în afara ţării; i)organizează protocolul plecărilor şi sosirilor la aeroport pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Camerei Deputaţilor, membrii delegaţiilor oficiale care vizitează România la invitaţia Camerei Deputaţilor; j)colaborează cu autorităţi civile şi militare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor oficiale prin asigurarea unor activităţi cu regim special; k)participă la întruniri/misiuni pregătitoare împreună cu reprezentanţi ai compartimentelor Camerei Deputaţilor şi ai unor instituţii naţionale şi internaţionale, în vederea planificării, organizării şi coordonării activităţilor cu caracter protocolar şi asigurării ceremonialului, pentru vizite şi alte activităţi oficiale; l)colaborează cu reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale României în străinătate, misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, pentru aplicarea normelor de protocol la acţiunile Camerei Deputaţilor; m)asigură folosirea corectă a simbolurilor naţionale (drapele, imnuri naţionale, steme) la acţiunile parlamentare; n)acordă consultanţă de specialitate la solicitarea conducerii Camerei Deputaţilor, secretarului general sau membrilor delegaţiilor oficiale ale Camerei Deputaţilor; o)elaborează proiectele unor tipărituri specifice (invitaţii, programe, felicitări, mape etc.); p)propune obiectele de protocol care se oferă cu prilejul acţiunilor oficiale, potrivit uzanţelor şi în conformitate cu reglementările în vigoare, şi gestionează fondul de obiecte de protocol al Camerei Deputaţilor; q)înaintează propuneri privind cheltuielile bugetare necesare bunei reprezentări a Camerei Deputaţilor şi întocmeşte documentaţia economico-financiară necesară, prevăzută de lege şi normele interne ale Camerei Deputaţilor.
Secţiunea a 16-aCentrul internaţional de conferinţe Articolul 91
(1) Centrul internaţional de conferinţe organizează, în spaţiile destinate acestuia, activităţile specifice interne şi internaţionale, activitatea de vizitare a Palatului Parlamentului şi asigură serviciile de alimentaţie pentru parlamentari, salariaţi şi terţi pe spaţiile aflate în administrarea Camera Deputaţilor, precum şi alte atribuţii dispuse de Biroul permanent şi de secretarul general al Camerei Deputaţilor.
(2) Centrul internaţional de conferinţe întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru activităţile finanţate din venituri proprii şi răspunde de respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(3) Activitatea specifică a Centrului internaţional de conferinţe se desfăşoară, în principal, din disponibilul de venituri proprii.
(4) Centrul internaţional de conferinţe are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Direcţia alimentaţie; b)Direcţia organizare evenimente.
Articolul 92
(1) Direcţia alimentaţie asigură serviciile de alimentaţie pentru parlamentari, salariaţi şi terţi pe spaţiile aflate în administrarea Camera Deputaţilor şi are în componenţa sa următoarele compartimente: a)Compartimentul aprovizionare; b)Compartimentul bucătărie-cofetărie; c)Compartimentul catering.
(2) Compartimentul aprovizionare are următoarele atribuţii:a)elaborează programul anual al achiziţiilor publice pentru mărfuri şi servicii specifice activităţii şi efectuează achiziţiile respective cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; b)întocmeşte şi transmite deciziile de preţ pentru toate mărfurile ce fac obiectul contractelor de achiziţie, precum şi pentru preparatele de bucătărie-cofetărie, conform reglementărilor legale în vigoare; întocmeşte procesele-verbale de modificare a preţurilor; c)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării, potrivit competenţelor; d)fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; e)întocmeşte şi centralizează caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; f)urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora; g)aprovizionează unităţile de alimentaţie proprii cu mărfuri; h)răspunde de gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente depozitelor de mărfuri; i)întocmeşte situaţii statistice specifice activităţii.
(3) Compartimentul bucătărie-cofetărie are următoarele atribuţii:a)pregăteşte preparatele specifice necesare asigurării serviciilor de alimentaţie pentru parlamentari, salariaţi şi terţi pe spaţiile aflate în administrarea Camera Deputaţilor cu respectarea normelor de producţie şi de calitate; b)în baza cererii consumatorilor urmăreşte realizarea unei game variate de preparate specifice activităţii; c)asigură respectarea condiţiilor de igienă şi sanitar-veterinare în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; d)gestionează, păstrează, conservă şi utilizează bunurile aferente acestei activităţi; e)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, specifice domeniului său de activitate; f)efectuează recepţia bunurilor primite în gestiune; g)urmăreşte acoperirea cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
(4) Compartimentul catering are următoarele atribuţii:a)asigură servicii de alimentaţie şi servirea mesei pentru parlamentari, salariaţi şi terţi pe spaţiile aflate în administrarea Camera Deputaţilor; b)asigură condiţiile de igienă şi sanitar-veterinare în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; c)întocmeşte lista de preparate de bucătărie, cofetărie, patiserie şi de bar, urmărind înscrierea corectă a denumirii şi a preţului produselor comercializate; d)asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii restaurantelor, bufetelor, punctelor de desfacere a mărfurilor şi a celorlalte activităţi comerciale care se desfăşoară în unităţile proprii; e)gestionează, păstrează, conservă şi utilizează bunurile aferente acestei activităţi; f)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, specifice domeniului său de activitate; g)urmăreşte acoperirea cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
Articolul 93
(1) Direcţia organizare evenimente organizează, în spaţiile aflate în utilizarea Centrului internaţional de conferinţe, activităţi specifice interne şi internaţionale, vizitarea Palatului Parlamentului, expoziţii de artă.
(2) Direcţia organizare evenimente are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul contractare-prestaţii; b)Serviciul vizite-expoziţii; c)Serviciul administrativ zona IV.
(3) Serviciul contractare-prestaţii are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Compartimentul contractare; b)Compartimentul prestaţii.
(4) Compartimentul contractare are următoarele atribuţii:a)stabileşte, în funcţie de solicitările Direcţiei generale afaceri externe şi protocol proiectul programului anual de activităţi cu caracter parlamentar şi a altor reuniuni; b)întocmeşte şi actualizează săptămânal planning-ul activităţilor pe anul în curs, în baza solicitărilor beneficiarilor; c)asigură încheierea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de evenimente (conferinţe, congrese, expoziţii etc); d)urmăreşte şi răspunde de derularea în bune condiţii a evenimentelor organizate de Direcţia organizare evenimente, conform prevederilor contractelor de prestări servicii încheiate sau ale memorandumurilor interne aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor; e)asigură corespondenţa cu solicitanţii serviciilor de organizare evenimente; f)elaborează propuneri de tarife, în lei/euro, pentru prestările de servicii sau pentru alte activităţi desfăşurate de Direcţia organizare evenimente; g)studiază cerinţele pieţei în domeniul său de activitate şi face propuneri, după caz, privind activitatea proprie; h)întocmeşte situaţii statistice specifice activităţii; i)stabileşte relaţii cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil la care acesta este afiliat sau intenţionează să se afilieze şi cu centrele similare din ţară şi străinătate; j)asigură aplicarea regulilor specifice de protocol la acţiunile desfăşurate în cadrul Direcţiei organizare evenimente, după caz; k)răspunde de utilizarea corespunzătoare a dotărilor şi de recuperarea pagubelor; l)urmăreşte acoperirea cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
(5) Compartimentul prestaţii are următoarele atribuţii:a)asigură, după caz, serviciile tehnico-administrative în cadrul evenimentelor desfăşurate de Direcţia organizare evenimente; b)răspunde de utilizarea corespunzătoare a dotărilor şi de recuperarea pagubelor; c)întocmeşte, urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de consignaţie ale magazinului de suveniruri; d)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii şi le supune aprobării potrivit competenţelor; e)fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii specifice activităţii Serviciului contractare-prestaţii, încadrate pe coduri CPV, în vederea centralizării şi transmiterii Direcţiei financiar contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; f)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice activităţii Serviciului contractare-prestaţii şi le supune aprobării potrivit competenţelor; g)centralizează necesarul anual de bunuri şi servicii al Direcţiei organizare evenimente; ţine evidenţa achiziţiilor de bunuri şi servicii realizate la nivelul direcţiei; h)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, precum şi alte documente necesare întocmirii documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contactare; i)urmăreşte derularea contractelor de bunuri şi servicii specifice Serviciului contractare-prestaţii, conform domeniului de activitate şi face recepţia acestora; j)urmăreşte acoperirea cheltuielilor din venituri, astfel încât în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
(6) Serviciul vizite-expoziţii are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Compartimentul vizite; b)Compartimentul expoziţii.
(7) Compartimentul vizite are următoarele atribuţii:a)organizează activitatea de vizitare a Palatului Parlamentului; b)realizează programarea vizitelor; c)coordonează programul de vizitare; d)stabileşte traseul de vizitare; e)asigură corespondenţa cu solicitanţii serviciilor de vizitare; f)actualizează permanent site-ul Centrului internaţional de conferinţe; g)întocmeşte situaţii statistice specifice activităţii; h)studiază cerinţele pieţei în domeniul său de activitate şi face propuneri, după caz, privind activitatea proprie; i)asigură prezentarea traseului de vizitare, cu respectarea regulilor de securitate şi a principiilor de conduită impuse de nivelul instituţiei; j)fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii specifice activităţii Compartimentului vizite, încadrate pe coduri CPV, în vederea centralizării şi transmiterii Direcţiei financiar contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; k)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice activităţii şi le supune aprobării potrivit competenţelor; l)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, precum şi alte documente necesare întocmirii documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contactare; m)urmăreşte derularea contractelor de bunuri şi servicii specifice Compartimentului vizite, conform domeniului de activitate şi face recepţia acestora; n)urmăreşte acoperirea cheltuielilor din venituri, astfel încât în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
(8) Compartimentul expoziţii are următoarele atribuţii:a)promovează prin activitatea desfăşurată imaginea Camerei Deputaţilor în colaborare cu Direcţia pentru promovarea activităţii parlamentare; b)organizează expoziţii de artă plastică în sala „Constantin Brâncuşi"; c)organizează manifestări, în parteneriat cu societatea civilă, în sala „Constantin Brâncuşi"; d)se ocupă de acceptarea donaţiilor pentru Colecţia de artă a Camerei Deputaţilor; e)realizează asigurarea obiectelor intrate în custodia Camerei Deputaţilor şi, respectiv, a obiectelor date de către Camera Deputaţilor în custodia altor instituţii; f)răspunde de gestionarea şi conservarea bunurilor din Colecţia de artă a Camerei Deputaţilor; g)întocmeşte situaţii statistice specifice activităţii; h)studiază cerinţele pieţei în domeniul său de activitate şi face propuneri, după caz, privind activitatea proprie; i)fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii specifice activităţii Compartimentului expoziţii, încadrate pe coduri CPV, în vederea centralizării şi transmiterii Direcţiei financiar contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; j)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice activităţii Compartimentului expoziţii şi le supune aprobării potrivit competenţelor; k)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, precum şi alte documente necesare întocmirii documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contactare; l)urmăreşte derularea contractelor de bunuri şi servicii specifice Compartimentului expoziţii, conform domeniului de activitate şi face recepţia acestora.
(9) Serviciul administrativ zona IV are următoarele atribuţii:a)asigură întreţinerea spaţiilor aflate în utilizarea Direcţiei organizare evenimente; b)organizează, ţine evidenţa şi răspunde de activităţile privind gestionarea bunurilor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar cu specific administrativ ale Camerei Deputaţilor, în spaţiile aflate în utilizarea Direcţiei organizare evenimente; c)organizează şi răspunde de activitatea de curăţenie pe spaţiile aflate în utilizarea Direcţiei organizare evenimente; d)amenajează şi asigură funcţionarea neîntreruptă a spaţiilor utilizate de Direcţia organizare evenimente; urmăreşte şi face demersurile necesare în vederea remedierii disfuncţionalităţilor apărute la instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire, tâmplărie şi lăcătuşărie prin serviciile de specialitate ale Camerei Deputaţilor; e)urmăreşte şi răspunde de amenajarea şi demenajarea spaţiilor conform necesarului şi cerinţelor stabilite pentru fiecare eveniment organizat în spaţiile Direcţiei organizare evenimente; f)urmăreşte, asigură şi răspunde de integritatea şi curăţenia spaţiilor pe toată durata evenimentelor, iar, la eliberarea spaţiilor, verifică predarea acestora în starea iniţială; g)urmăreşte eficientizarea consumurilor de materiale şi întocmeşte referatele de necesitate pentru eliberarea de materiale consumabile, obiecte de inventar şi piese de schimb necesare activităţilor ce se desfăşoară pe spaţiile utilizate de Direcţia organizare evenimente; h)preia şi gestionează sesizările privind disfuncţionalităţile cu specific administrativ survenite în activitatea Direcţiei organizare evenimente şi face demersurile necesare în vederea soluţionării acestora prin serviciile de specialitate ale Camerei Deputaţilor; i)organizează activitatea personalului Serviciului administrativ secţia IV pentru a corespunde eficient calendarului de evenimente al Direcţiei organizare evenimente; j)fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii specifice activităţii administrative a Direcţiei organizare evenimente, încadrate pe coduri CPV, în vederea centralizării şi transmiterii Direcţiei financiar contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; k)întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice activităţii administrative a Direcţiei organizare evenimente şi le supune aprobării potrivit competenţelor; l)întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona, precum şi alte documente necesare întocmirii documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contactare; m)urmăreşte derularea contractelor de bunuri şi servicii specifice activităţii administrative, conform domeniului de activitate şi face recepţia acestora.
Secţiunea a 17-aDirecţia achiziţii publice Articolul 94
(1) Direcţia achiziţii publice realizează achiziţiile publice, derulând procedurile de atribuire, respectiv achiziţionând direct bunuri, servicii şi lucrări, gestionând cu eficienţă resursele financiare, în limita prevederilor bugetare aprobate şi ale Programului anual al achiziţiilor publice.
(2) Direcţia achiziţii publice are în componenţă următoare compartimente:a)Serviciul contractări; b)Serviciul achiziţii publice.
(3) Serviciul contractări are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice pentru contractele de servicii şi lucrări, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele utilizatoare, ce au stat la baza proiectului de buget; b)întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice pentru contractele de servicii şi lucrări, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate; c)derulează în principal, în baza programului anual de achiziţii publice aprobat potrivit competenţelor, procedurile de achiziţie publică pentru achiziţia dotărilor independente, a abonamentelor de presă, a transportului aerian, a bunurilor şi serviciilor din domeniul transporturilor auto, a altor cheltuieli asimilate investiţiilor, a serviciilor şi lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în materie; d)asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie, în baza caietelor de sarcini şi a valorii estimate şi fundamentate a achiziţiei, elaborate de compartimentele utilizatoare; e)întocmeşte dosarul achiziţiei pentru fiecare procedură de achiziţie publică şi cumpărare directă; f)întocmeşte proiectele de contracte de bunuri, servicii şi lucrări; derulează contractele de furnizare, urmărind respectarea termenelor de livrare, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor de livrare şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; g)transmite compartimentelor solicitante pentru derulare şi executare contractele de servicii şi lucrări şi contractele de furnizare de bunuri la recepţia cărora, prin natura bunurilor livrate, nu poate participa (furnizare combustibil, furnizare abonamente presă etc.); h)urmăreşte prin membrii desemnaţi în cadrul comisiilor de recepţie constituite conform ordinului secretarului general, ca bunurile livrate şi recepţionate să fie în concordanţă din punctul de vedere al cantităţii şi valorii cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz; i)participă, prin comisiile de evaluare, la întocmirea Raportului pentru atribuirea contractelor subsecvente Acordului-cadru de transport aerian în străinătate şi servicii conexe; j)în cazul primirii unei contestaţii la procedura de atribuire, întocmeşte dosarul ce cuprinde documentele solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), urmărind respectarea termenelor legale privind soluţionarea contestaţiei şi întocmeşte, împreună cu Serviciul juridic şi compartimentul iniţiator al achiziţiei, punctul de vedere asupra contestaţiei pe care îl transmite CNSC, precum şi contestatoarei.
(4) Serviciul achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice pentru contractele de furnizare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele utilizatoare, ce au stat la baza proiectului de buget; supune aprobării, potrivit competenţelor, proiectul programului anual al achiziţiilor publice; b)întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice pentru contractele de servicii şi lucrări, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate; c)derulează în principal, în baza programului anual de achiziţii publice aprobat potrivit competenţelor, procedurile de achiziţie publică pentru achiziţia bunurilor de natura pieselor de schimb, a materialelor consumabile, a materialelor de întreţinere, a furniturilor de birou, a bunurilor de natura obiectelor de protocol şi a obiectelor de inventar, în conformitate cu legislaţia în materie; d)asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie, în baza caietelor de sarcini şi a valorii estimate şi fundamentate a achiziţiei, elaborate de compartimentele utilizatoare; e)întocmeşte dosarul achiziţiei pentru fiecare procedură de achiziţie publică şi cumpărare directă; f)întocmeşte proiectele de contracte de bunuri, derulează contractele de furnizare, urmărind respectarea termenelor de livrare, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor de livrare şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; g)urmăreşte, prin membrii desemnaţi în cadrul comisiilor de recepţie constituite conform ordinului secretarului general, ca bunurile livrate şi recepţionate să fie în concordanţă din punctul de vedere al cantităţii şi valorii cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz; h)în cazul primirii unei contestaţii la procedura de atribuire, întocmeşte dosarul ce cuprinde documentele solicitate de CNSC, urmărind respectarea termenelor legale privind soluţionarea contestaţiei şi întocmeşte împreună cu Serviciul juridic şi compartimentul iniţiator al achiziţiei, punctul de vedere asupra contestaţiei pe care îl transmite CNSC-ului, precum şi contestatoarei.
Secţiunea a 18-aSecretar general adjunct 2 Articolul 95Secretarul general adjunct 2 coordonează în mod direct şi răspunde de activitatea următoarelor compartimente: a)Departamentul transporturi şi administrativ; b)Departamentul tehnic; c)Direcţia informatică şi telecomunicaţii. Articolul 96Personalul de la Cabinetul secretarului general adjunct 2 îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură activitatea de secretariat a secretarului general adjunct 2; b)verifică şi prezintă spre avizare şi/sau aprobare documentele adresate secretarului general adjunct 2; c)analizează, programează şi asigură buna desfăşurare a tuturor activităţilor propuse pentru agenda de lucru a Secretarului general adjunct 2; d)înregistrează şi transmite dispoziţiile scrise ale Secretarului general adjunct 2 către structurile aflate în coordonarea acestuia; e)elaborează studii, analize şi expuneri necesare desfăşurării activităţii secretarului general adjunct 2; f)asigură comunicarea cu toate compartimentele aflate în Camera Deputaţilor, precum şi cu alte instituţii, în vederea ducerii la îndeplinire a activităţilor specifice Cabinetului secretarului general adjunct 2. Secţiunea a 19-aDepartamentul transporturi şi administrativ Articolul 97
(1) Departamentul transporturi şi administrativ are următoarele atribuţii principale:a)gestionează şi exploatează spaţiile aflate în administrarea Camerei Deputaţilor din imobilului Palatul Parlamentului, precum şi bunurile date în folosinţă pentru a asigura condiţiile necesare activităţilor parlamentare şi altor activităţi, după caz; b)asigură mijloacele de transport necesare serviciilor Camerei Deputaţilor, răspunde de gestiunea parcului auto şi de utilizarea eficientă a acestuia; c)ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în cadrul birourilor parlamentare, urmăreşte modul de utilizare şi integritatea acestora.
(2) Departamentul transporturi şi administrativ întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(3) Departamentul transporturi şi administrativ are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Biroul pentru evidenţa tehnico-operativă a gestiunii; b)Direcţia administrativă; c)Direcţia pentru transporturi.
Articolul 98Biroul pentru evidenţa tehnico-operativă a gestiunii are următoarele atribuţii principale: a)ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, urmăreşte modul de utilizare şi integritatea acestora; b)recepţionează, gestionează, depozitează şi păstrează bunurile din magaziile aflate în coordonare; c)asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale; controlează integritatea acestora; d)propune casarea sau declasarea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale; e)fundamentează necesarul anual de rechizite şi materiale de papetărie şi întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia acestora şi le supune aprobării; f)întocmeşte listele cu bunurile aflate în patrimoniu ce urmează a fi inventariate, solicitate de către Serviciul control, cu toate informaţiile necesare pentru identificarea acestora. Preia din documentele de inventariere informaţiile care modifică evidenţa tehnico-operativă; g)pregăteşte evidenţa tehnico-operativă a gestiunilor, în vederea declanşării inventarelor, în timpul anului şi la sfârşit de an, atât pentru bunurile achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor, cât şi pentru activitatea deputaţilor în cadrul birourilor parlamentare; h)asigură înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă a rezultatelor inventarierii, casării şi declasării bunurilor; i)organizează evidenţa tehnico-operativă prin sistem informatic pentru bunurile primite prin sponsorizări, donaţii etc. Articolul 99
(1) Direcţia administrativă gestionează şi exploatează spaţiile aflate în administrarea Camerei Deputaţilor din imobilului Palatul Parlamentului, precum şi bunurile date în folosinţă pentru a asigura condiţiile necesare activităţilor parlamentare şi altor activităţi, după caz.
(2) Direcţia administrativă are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul administrativ zona I; b)Serviciul administrativ zona II; c)Serviciul administrativ zona III; d)Serviciul horticol.
(3) Serviciile administrative I, II şi III au următoarele atribuţii principale:a)organizează şi răspund de activităţile privind gestionarea bunurilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar cu specific administrativ aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor, în clădirea Palatului Parlamentului; b)ţin evidenţa tehnico-operativă a bunurilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor, pe spaţiile administrate; c)organizează şi răspund de activitatea de curăţenie pe spaţiile date în folosinţă aparţinând Camerei Deputaţilor, asigură condiţiile de desfăşurare a activităţilor parlamentare şi a altor activităţi care se desfăşoară în Palatul Parlamentului, organizate de Camera Deputaţilor sub acest aspect; d)organizează activitatea administrativă pe zone de lucru, asigurând desfăşurarea eficientă a acesteia pe toate spaţiile de lucru ale Camerei Deputaţilor, precum şi pe spaţiile verzi din zona Palatului Parlamentului, aflate în administrarea Camerei Deputaţilor; e)ţine evidenţa spaţiilor de lucru aferente activităţii Camerei Deputaţilor şi pot face propuneri privind utilizarea acestora; f)întocmesc analize şi propuneri privind dotarea spaţiilor cu bunuri, mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare desfăşurării activităţii; g)amenajează şi asigură funcţionarea sălilor, saloanelor, cabinetelor şi birourilor, spaţiilor de circulaţie şi ale grupurilor sanitare pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul Camerei Deputaţilor; h)întreţine curăţenia la garajul subteran, în spaţiile cu destinaţie de birou, sală de şedinţă, holuri de acces, grupuri sanitare care sunt administrate de Camera Deputaţilor; i)gestionează, conservă, manipulează şi urmăresc modul de mişcare a materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în vederea prevenirii degradării, distrugerii, sustragerii sau folosirii necorespunzătoare a acestora; j)avizează contractele de achiziţii de bunuri şi servicii aferente Direcţiei administrative; k)urmăresc derularea contractelor de servicii din domeniul lor de activitate şi efectuează recepţia acestora; l)întocmesc referatele de specialitate pentru eliberarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, piese de schimb şi materiale consumabile necesare activităţilor ce se desfăşoară pe spaţiile Camerei Deputaţilor; m)serviciul administrativ zona I organizează activitatea atelierului de tapiţerie privind serviciile de montare şi demontare a perdelelor, de remediere a defectelor la perdele, draperii, mochete şi la mobilierul tapiţat, precum şi alte servicii de tapiţerie; n)organizează activitatea de colectare selectivă a deşeurilor menajere din spaţiile administrate de Camera Deputaţilor, în clădirea Palatului Parlamentului.
(4) Serviciul horticol are următoarele atribuţii:a)organizează lucrările de întreţinere şi ambientare a spaţiilor verzi administrate de Camera Deputaţilor, din curtea Palatului Parlamentului; b)asigură ambientarea cu flori naturale a sălilor de şedinţe şi a cabinetelor; c)cultivă şi întreţine plantele naturale la ghiveci, răsaduri de flori anuale şi bienale; d)organizează activitatea de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi utilajelor necesare la lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi, aflate în dotarea serviciului horticol; e)participă alături de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor la activităţile de prevenire şi înlăturare a efectelor înzăpezirii, viscolului şi poleiului în perioada de iarnă, pe căile de acces, parcări, alei pietonale şi scări exterioare din incinta Palatului Parlamentului.
Articolul 100
(1) Direcţia pentru transporturi asigură mijloacele de transport auto necesare structurii şi serviciilor Camerei Deputaţilor, gestionează parcul auto şi echipamentele specifice.
(2) Direcţia pentru transporturi are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul dispecerat şi exploatare auto; b)Serviciul mecanizare şi transporturi diverse; c)Serviciul pentru întreţinere şi reparaţii auto.
(3) Serviciul dispecerat şi exploatare auto are următoarele atribuţii:a)elaborează propuneri pentru completarea parcului auto; b)gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia; c)asigură mijloacele auto (midibuzele şi microbuzele) necesare transportului deputaţilor în Bucureşti şi în ţară şi mijloacele de transport pentru acţiunile de protocol; d)elaborează propuneri de normare a consumului de carburanţi; e)răspunde de gestionarea combustibililor pe baza consumurilor normate şi utilizarea acestora potrivit reglementărilor în vigoare; asigură decontarea combustibililor conform normelor interne şi legislaţiei în vigoare; f)ţine evidenţa activităţii şoferilor şi a autovehiculelor pe baza foilor de parcurs şi a pontajelor, întocmeşte situaţia orelor prestate peste programul normal de lucru de către şoferi; g)asigură repartizarea, în baza sarcinilor primite, a şoferilor şi autovehiculelor pe locuri de muncă; h)urmăreşte programarea autovehiculelor pentru întreţinere tehnică, reparaţie şi inspecţie tehnică periodică şi efectuarea la timp a acestora; i)participă alături de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor la activităţile de prevenire şi înlăturare a efectelor înzăpezirii, viscolului şi poleiului în perioada de iarnă, pe căile de acces, parcări, alei pietonale şi scări exterioare din incinta Palatului Parlamentului.
(4) Serviciul mecanizare şi transporturi diverse are următoarele atribuţii:a)face propuneri pentru planul anual de achiziţii cu piesele de schimb şi materialele necesare întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor; b)asigură gestiunea pieselor de schimb şi a materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor; c)urmăreşte programarea autovehiculelor pentru întreţinere tehnică, reparaţie şi inspecţie tehnică periodică şi efectuarea la timp a acestora; d)răspunde de utilizarea, potrivit normelor aprobate, a autovehiculelor de transport marfă şi a autospecialelor; e)întocmeşte documentaţia în vederea derulării achiziţiilor publice aferente Direcţiei pentru transporturi; f)urmăreşte derularea contratelor de servicii aferente Direcţiei pentru transporturi; g)elaborează propuneri de normare a consumului de carburanţi; h)răspunde de gestionarea combustibililor pe baza consumurilor normate şi utilizarea acestora potrivit reglementărilor în vigoare; i)asigură decontarea combustibililor conform normelor interne şi legislaţiei în vigoare; j)întocmeşte documentaţia tehnică în vederea recuperării sumelor de la societăţile de asigurări; k)administrează şi exploatează staţia de spălare auto; l)pune la dispoziţie utilajele disponibile pentru întreţinerea spaţiilor verzi administrate de Camera Deputaţilor, din curtea Palatului Parlamentului; m)întocmeşte documentele necesare înmatriculării/radierii autovehiculelor din parcul auto; n)desfăşoară procedurile de transfer fără plată al bunurilor disponibilizate şi declanşează procedurile de valorificare şi casare; o)participă alături de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor la activităţile de prevenire şi înlăturare a efectelor înzăpezirii, viscolului şi poleiului în perioada de iarnă, pe căile de acces, parcări, alei pietonale şi scări exterioare din incinta Palatului Parlamentului.
(5) Serviciul pentru întreţinere şi reparaţii auto:a)răspunde de starea tehnică şi estetică a autovehiculelor; b)execută întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor; c)execută reviziile şi inspecţiile tehnice periodice pentru autovehiculele pentru care a obţinut autorizare; d)efectuează recepţia tehnică privind întreţinerea şi repararea autovehiculelor; e)aprobă eliberarea din magazie şi utilizarea pieselor şi materialelor necesare pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor, potrivit normelor legale; f)întocmeşte documentele de necesitate şi recepţie pentru reparaţiile ce se efectuează în afara atelierului propriu; g)programează şi urmăreşte efectuarea reparaţiilor la autovehiculele din parcul auto în cadrul derulării contractelor de servicii; h)asigură depozitarea şi predarea la unităţile colectoare a pieselor de schimb şi materialelor rezultate din procesul de mentenanţă; i)stabileşte împreună cu Serviciul dispecerat şi exploatare auto programarea autovehiculelor pentru întreţinere tehnică, reparaţie şi inspecţie tehnică periodică şi asigură efectuarea la timp a acestora; j)asigură depanarea în traseu a autovehiculelor din parcul auto; k)administrează şi exploatează staţia de spălare auto; l)participă alături de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor la activităţile de prevenire şi înlăturare a efectelor înzăpezirii, viscolului şi poleiului în perioada de iarnă, pe căile de acces, parcări, alei pietonale şi scări exterioare din incinta Palatului Parlamentului.
Secţiunea a 20-aDepartamentul tehnic Articolul 101Departamentul tehnic are următoarele atribuţii principale: 1. organizează şi coordonează activităţile de intervenţii în timp, de natura lucrărilor de mentenanţă, întreţinere şi reparaţii la elementele de construcţie şi infrastructură, modernizare a instalaţiilor, a unor echipamente şi reţele ale imobilului Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputaţilor; 2. gestionează activitatea de investiţii şi lucrări de intervenţii, respectiv lucrările la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente asimilate obiectivelor de investiţii ale Camerei Deputaţilor potrivit reglementărilor legale în vigoare, potrivit destinaţiilor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi la propunerea compartimentelor utilizatoare; 3. transmite necesarul anual de lucrări, servicii şi bunuri Departamentului economic şi Direcţiei achiziţii publice, pentru cuprinderea în bugetul anual şi în Programul anual al achiziţiilor publice. Articolul 102Departamentul tehnic are în componenţa sa următoarele compartimente: a)Direcţia servicii operaţionale; b)Direcţia tehnică; c)Direcţia investiţii. Articolul 103
(1) Direcţia servicii operaţionale organizează, coordonează şi răspunde de activităţile de intervenţii în timp, lucrări de întreţinere, reparaţii curente etc. la elementele de construcţie şi infrastructură, necesare exploatării eficiente a spaţiilor din imobilul Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputaţilor.
(2) Direcţia servicii operaţionale are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Biroul întreţinere; b)Centrul de analiză şi dezvoltare tehnică.
(3) Biroul întreţinere are următoarele atribuţii principale:a)efectuează intervenţiile în timp, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente necesare la elementele de construcţie şi arhitectură, asigurând funcţionarea acestora conform cerinţelor esenţiale ale construcţiilor; b)răspunde de utilizarea materialelor în execuţia lucrărilor specifice şi face demersurile necesare pentru completarea stocurilor.
(4) Centrul de analiză şi dezvoltare tehnică are următoarele atribuţii principale:a)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice referitoare la domeniul specific de activitate; b)asigură activitatea de secretariat al consiliului tehnico-economic şi propune avizarea documentaţiei tehnice şi economice de către acesta; c)elaborează şi centralizează planurile de reparaţii curente întocmite la nivelul departamentului conform normativelor în vigoare, pe baza programelor de urmărire a comportării în exploatare şi de intervenţii în timp pentru spaţiile aflate în administrarea Camerei Deputaţilor din imobilul Palatul Parlamentului; d)urmăreşte executarea şi modul de derulare a lucrărilor de intervenţii în timp efectuate de terţi, face verificările şi corecţiile necesare pe parcursul executării lucrărilor, organizează şi efectuează recepţia pe faze şi recepţia finală a lucrărilor de intervenţii în timp.
Articolul 104
(1) Direcţia tehnică coordonează activităţile de intervenţii în timp la sistemul integrat de conferinţă, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicaţii audio/video şi de date ale şedinţelor în plen şi ale şedinţelor comisiilor parlamentare, precum şi la instalaţiile ce deservesc imobilul Palatul Parlamentului, respectiv a staţiilor de hidrofor, a punctelor termice, a punctelor de alimentare cu energie electrică, a centralelor de ventilaţie şi frig, a instalaţiilor de climatizare, a instalaţiilor interioare şi exterioare de distribuţie a agenţilor energetici şi a altor instalaţii conexe acestora, a tablourilor de corp, a ascensoarelor, a echipamentelor de tip multifuncţional, a receptoarelor TV şi asigură buna funcţionare a acestora.
(2) Direcţia tehnică asigură logistica necesară şi asistenţa tehnică cu ocazia desfăşurării acţiunilor cu specific parlamentar, precum şi alte acţiuni desfăşurate de Centrul internaţional de conferinţe, în colaborare cu celelalte compartimente ale direcţiei.
(3) Direcţia tehnică asigură racordarea cu energie electrică a consumatorilor suplimentari aprobaţi, în conformitate cu procedurile specifice şi legislaţia în vigoare.
(4) Direcţia tehnică are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul audiovideo; b)Serviciul energetic; c)Serviciul automatizări şi ascensoare; d)Serviciul dispecerat tehnic şi audit energetic; e)Serviciul tehnic.
(5) Serviciul audiovideo are următoarele atribuţii principale:a)organizează activităţile privind mentenanţa şi modernizarea echipamentelor de multiplicare/fax, a receptoarelor şi emiţătoarelor TV şi răspunde de buna funcţionare a acestora; b)asigură executarea reparaţiilor curente şi capitale ale acestor instalaţii, echipamente, inclusiv a reţelelor conexe; c)asigură buna funcţionare a instalaţiei de televiziune cu circuit închis din imobil şi a celor de sonorizare/amplificare şi asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi modernizarea acestora; d)efectuează şi păstrează înregistrările audio şi video ale şedinţelor din sala de plen a Camerei Deputaţilor şi pe cele aferente conferinţelor de presă şi le pune la dispoziţia Departamentului legislativ şi, la solicitare, altor persoane, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; e)asigură transmisia audiovideo a şedinţelor în plen, a şedinţelor comisiilor parlamentare şi a evenimentelor de interes public prin instalaţia de televiziune cu circuit închis şi către televiziunile acreditate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; f)asigură buna funcţionare, efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi modernizarea sistemului integrat de conferinţă, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicaţii audio/video şi de date ale şedinţelor în plen şi ale şedinţelor comisiilor parlamentare; g)configurează şi actualizează baza de date a sistemului de vot electronic; h)programează şi inscripţionează cartelele de vot ale deputaţilor; i)asigură transmiterea rezultatelor procedurilor electronice de prezenţă şi de vot Direcţiei informatică şi telecomunicaţii; j)asigură distribuţia în cadrul imobilului Palatul Parlamentului a programelor de televiziune; k)asigură multiplicarea unor documente; l)asigură funcţionarea, întreţinerea, modernizarea şi reparaţiile curente şi/sau capitale a echipamentelor de multiplicare şi fax; m)face propuneri pentru completarea stocurilor de utilizare a pieselor de schimb şi a materialelor; n)urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate şi înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale; o)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde.
(6) Serviciul energetic are următoarele atribuţii principale:a)organizează activităţile privind mentenanţa şi modernizarea staţiei de hidrofoare, a punctului termic, a staţiilor de transformare a energiei electrice şi asigură buna funcţionare a acestora, execută reparaţiile curente şi capitale ale acestor instalaţii, echipamente, inclusiv a reţelelor conexe; b)asigură distribuţia cu agent termic, energie electrică şi apă de consum în cadrul spaţiilor aflate în administrarea proprie a Camerei Deputaţilor, buna funcţionare a instalaţiilor electrice, sanitare, menajere şi de stins incendii; c)asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora; d)face propuneri pentru completarea stocurilor de utilizare a pieselor de schimb şi a materialelor; e)urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate şi înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale; f)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde; g)asigură dispecerizarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor specifice, în regim de permanenţă, 24h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.
(7) Serviciul automatizări şi ascensoare are următoarele atribuţii principale:a)asigură funcţionarea normală şi în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de persoane şi de marfă din spaţiile aflate în administrarea proprie a Camerei Deputaţilor; b)asigură funcţionarea instalaţiilor de climatizare din dotarea spaţiilor aflate în administrarea proprie a Camerei Deputaţilor; c)face demersurile necesare pentru autorizarea personalului tehnic din subordine şi a instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor aflate în exploatare; d)asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi face propuneri pentru modernizarea acestora; e)face propuneri pentru completarea stocurilor de utilizare a pieselor de schimb şi a materialelor; f)urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate şi înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale; g)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde; h)asigură dispecerizarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor specifice, în regim de permanenţă, 24h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.
(8) Serviciul dispecerat tehnic şi audit energetic are următoarele atribuţii principale:a)coordonează activităţile aferente auditului energetic al imobilului; b)susţine şi implementează programe şi măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice asupra imobilului Palatul Parlamentului, pe termen scurt, mediu şi lung; c)asigură încheierea convenţiilor cu terţi cu privire la recuperarea contravalorii utilităţilor şi/sau materialelor, precum şi cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă (SSM) şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi altele asemenea; d)coordonează activităţile de intervenţii în timp la instalaţiile ce deservesc imobilul Palatul Parlamentului, respectiv a staţiilor de hidrofor, a punctelor termice, a punctelor de alimentare cu energie electrică, a centralelor de ventilaţie şi frig; e)face propuneri pentru completarea stocurilor de utilizare a pieselor de schimb şi a materialelor; f)urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate şi înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale; g)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde; h)asigură dispecerizarea şi supravegherea funcţionării instalaţiilor gestionate de Direcţia tehnică, în regim de permanenţă, 24h/zi, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.
(9) Serviciul tehnic are următoarele atribuţii principale:a)organizează activităţile privind exploatarea, mentenanţa, reparaţiile şi modernizarea instalaţiilor de distribuţie energie electrică, sanitare, termice şi de stingere a incendiilor şi asigură buna funcţionare a acestora; b)organizează activităţile de lăcătuşărie şi tâmplărie; c)face propuneri pentru completarea stocurilor de utilizare a pieselor de schimb şi a materialelor; d)urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate şi înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale; e)elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde.
Articolul 105
(1) Direcţia investiţii coordonează activitatea de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei la obiectivele aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu normele legale şi prevederile bugetare, la propunerea compartimentelor solicitante.
(2) Direcţia investiţii are în componenţa sa următoarele structuri:a)Serviciul pentru pregătirea lucrărilor de investiţii; b)Serviciul dirigenţie şi Carte tehnică.
(3) Serviciul pentru pregătirea lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte documentaţia tehnico-economică pentru lucrări noi şi reparaţii capitale aferente construcţiilor, efectuează programarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor; b)gestionează şi actualizează devizele generale ale obiectivelor de investiţii ale Camerei Deputaţilor, în vederea aprobării lor, potrivit reglementărilor legale în vigoare; c)fundamentează necesarul anual de lucrări, servicii şi bunuri încadrate pe coduri CPV pentru cuprinderea în bugetul anual şi pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice; d)derulează contractele de achiziţii de servicii de proiectare pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor.
(4) Serviciul Dirigenţie şi Carte tehnică are următoarele atribuţii principale:a)verifică calitatea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor executate în baza unui program de control aprobat; b)ia măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate în operaţiuni de executare a lucrărilor; c)verifică dacă, în execuţie, s-au folosit produsele şi procedeele prevăzute în proiect, conform prevederilor legale; consemnează şi semnalează lucrările necorespunzătoare; d)sesizează asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie; solicită efectuarea remedierilor şi urmăreşte ca soluţionarea acestora să se efectueze pe baza soluţiilor stabilite de proiectant; e)propune măsuri pentru remedierea defectelor calitative, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie; f)întocmeşte documentele necesare pentru recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor, precum şi pentru stabilirea corectă a valorii situaţiilor de plată potrivit reglementărilor legale în vigoare; g)organizează recepţia pe faze şi recepţia finală a lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor; h)urmăreşte din punct de vedere tehnic şi economic realizarea lucrărilor de construcţii-montaj contractate în termenele stabilite; i)avizează documentele întocmite privind recepţia acestora; j)recepţionează bunurile achiziţionate şi le predă beneficiarului de folosinţă, potrivit reglementărilor legale în vigoare; k)întocmeşte Cartea tehnică a construcţiei pe capitolele privind proiectarea, execuţia, recepţia şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp asupra construcţiei; l)colaborează cu direcţiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu terţi în vederea preluării documentaţiei tehnice, a informaţiilor legate de lucrările efectuate în procesul de exploatare, întreţinere, reparare, modernizare, intervenţii asupra construcţiei şi urmărirea comportării în timp, precum şi a oricăror altor evenimente necesar a fi înscrise în Jurnalul evenimentelor; m)gestionează, completează, scanează, prelucrează şi arhivează în format electronic documentaţia aferentă Cărţii tehnice a construcţiei; n)organizează primirea, selecţia, clasificarea, opisarea şi gruparea documentelor specifice constituirii Cărţii tehnice şi le arhivează în spaţiile amenajate conform reglementărilor legale în vigoare; o)organizează şi asigură condiţii corespunzătoare privind păstrarea documentelor Cărţii tehnice pe suport hârtie, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau înstrăinării; p)pune la dispoziţia compartimentelor de exploatare, la cerere, o copie a documentaţiei tehnice aferente spaţiilor aflate în exploatare.
Secţiunea a 21-aDirecţia informatică şi telecomunicaţii Articolul 106
(1) Direcţia informatică şi telecomunicaţii are următoarele atribuţii:a)stabileşte şi actualizează strategia de informatizare a Camerei Deputaţilor; b)stabileşte măsurile necesare pentru implementarea strategiei de informatizare şi monitorizează stadiul de implementare a acestor măsuri; c)asigură dezvoltarea şi exploatarea subsistemelor din cadrul sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; d)administrează şi gestionează resursele hardware şi software ale Camerei Deputaţilor pentru asigurarea serviciilor informatice şi de telecomunicaţii; e)stabileşte politicile de protecţie şi securitate informatică; f)coordonează activităţile de instruire, asistenţă şi suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; g)fundamentează şi avizează achiziţiile de bunuri şi servicii ale Camerei Deputaţilor în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor; h)urmăreşte derularea contractelor încheiate în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor; i)reglementează cadrul de desfăşurare a activităţii informatice şi participă la elaborarea procedurilor operaţionale şi de sistem la nivelul Camerei Deputaţilor; j)formulează propuneri privind distribuirea şi redistribuirea echipamentelor informatice şi de comunicaţii.
(2) Direcţia informatică şi telecomunicaţii are în componenţa sa următoarele compartimente:a)Serviciul pentru managementul reţelei, logistică şi internet; b)Serviciul baze de date legislative şi informaţii administrative.
Articolul 107Serviciul pentru managementul reţelei, logistică şi internet are următoarele atribuţii principale: a)administrează şi întreţine infrastructura de reţea, cablată şi wireless, care cuprinde atât echipamente de comunicaţie active şi pasive, cât şi cablajul prin fibră optică şi cupru; b)administrează echipamentele server care asigură serviciile electronice necesare funcţionării reţelei informatice; c)asigură activităţi de intervenţie tehnică şi întreţinere a echipamentelor de tehnică de calcul aferente sistemului informatic integrat şi de comunicaţii precum servere, staţii de lucru, imprimante, scanere; d)asigură asistenţă şi suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; e)monitorizează funcţionarea reţelei informatice şi a sistemelor administrate din punctul de vedere al încărcării, securităţii şi siguranţei în funcţionare; f)administrează din punct de vedere tehnic serviciile de acces la internet şi efectuează măsurători privind traficul şi încărcarea canalelor către reţeaua internet; g)administrează serviciile de mesagerie electronică aferente sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; h)efectuează activităţile de salvare/stocare şi restaurare a volumelor de date aferente sistemelor administrate; i)stabileşte măsurile şi tehnicile de protecţie informatică în baza cărora se asigură securitatea accesului la serviciile electronice; j)gestionează şi actualizează permanent politicile de protecţie ale reţelei informatice pentru asigurarea securităţii informatice; k)întocmeşte specificaţiile tehnice necesare achiziţiei de bunuri şi servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; l)asigură expertiza tehnică în cadrul comisiilor de evaluare la procedurile de achiziţii din domeniul informatic; m)urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic integrat şi de comunicaţii cu alte reţele sau sisteme informatice aflate în exploatare în clădirea Palatului Parlamentului, sau în administrarea altor instituţii de interes naţional sau european; n)întocmeşte rapoarte, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea infrastructurii reţelei informatice şi a sistemelor administrate; o)contribuie la elaborarea ghidurilor şi procedurilor tehnice din domeniul utilizării sistemelor informatice. Articolul 108Serviciul baze de date legislative şi informaţii administrative are următoarele atribuţii principale: a)administrează site-urile internet, intranet şi de transmisii audiovideo ale Camerei Deputaţilor; b)administrează pachetele software aferente ansamblului de servere, staţii de lucru şi echipamente de stocare care asigură funcţionarea bazelor de date integrate şi a site-urilor internet, intranet şi de transmisii audiovideo ale Camerei Deputaţilor; c)efectuează activităţile de salvare/stocare şi restaurare pentru bazele de date şi serverele de fişiere gestionate, asigură integritatea datelor gestionate; d)asigură dezvoltarea şi funcţionarea aplicaţiilor de baze de date pentru susţinerea activităţii parlamentare precum: urmărirea procesului legislativ, controlul parlamentar, documente aferente şedinţelor în plen, comisii şi Birou permanent, gestiunea componenţei Camerei Deputaţilor, evidenţa activităţii parlamentare a deputaţilor, prezenţa deputaţilor, votul electronic; e)asigură dezvoltarea şi funcţionarea aplicaţiilor de baze de date pentru informare şi documentare, precum: informaţii publice, studii şi cercetări, evidenţa bibliotecii, fluxuri de ştiri şi a oricăror altor aplicaţii accesibile prin intermediul site-urilor internet şi intranet; f)asigură implementarea, administrarea şi condiţiile tehnice de exploatare a aplicaţiilor informatice din domenii precum: financiar-contabil, gestiune-patrimoniu, resurse umane, salarizare, deconturi deputaţi, potrivit cerinţelor formulate de compartimentele beneficiare sau ca urmare a modificărilor care apar în legislaţie; g)asigură asistenţa tehnică pentru activităţile de încărcare, actualizare şi consultare a bazelor de date la nivelul compartimentelor Camerei Deputaţilor, în cadrul sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; h)stabileşte măsurile de securizare a datelor şi asigură accesul la informaţia administrată pe grade de competenţă; i)asigură implementarea certificatelor digitale şi a semnăturii electronice; j)asigură administrarea licenţelor şi a condiţiilor tehnice pentru accesul utilizatorilor la software-ul legislativ şi la colecţiile electronice ale Monitorului Oficial; k)întocmeşte specificaţiile tehnice necesare achiziţiei şi upgrade-ului pachetelor software pentru gestiunea bazelor de date şi aplicaţiilor administrate, asigură expertiza tehnică în cadrul comisiilor de evaluare la procedurile de achiziţii; l)urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii aplicaţiilor de baze de date administrate cu alte baze de date de interes naţional sau internaţional; m)monitorizează funcţionarea bazelor de date şi aplicaţiilor administrate din punct de vedere al încărcării, securităţii şi siguranţei în funcţionare; n)creează rapoarte, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea bazelor de date şi aplicaţiilor gestionate; o)contribuie la elaborarea ghidurilor şi procedurilor tehnice din domeniul utilizării aplicaţiilor de baze de date administrate. Articolul 109Biroul comunicaţii are următoarele atribuţii principale: a)administrează centrala telefonică în vederea asigurării serviciilor de telecomunicaţii pentru Camera Deputaţilor şi pentru instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în Palatul Parlamentului; b)administrează infrastructura de telecomunicaţii şi echipamentele terminale; c)asigură serviciile de telefonie fixă prin intermediul liniilor telefonice de interior şi a liniilor telefonice directe; d)administrează serviciile de telefonie mobilă pentru deputaţi şi personalul Camerei Deputaţilor; e)urmăreşte derularea serviciilor de telefonie fixă şi mobilă conform contractelor încheiate; f)asigură asistenţă şi suport tehnic pentru serviciile şi echipamentele de comunicaţii fixe şi mobile ale deputaţilor şi ale personalului Camerei Deputaţilor; g)asigură dezvoltarea şi funcţionarea comunicaţiilor de date prin echipamente mobile pentru accesarea sistemului informatic integrat şi de comunicaţii; h)asigură legăturile telefonice prin intermediul serviciului de operatoare a centralei telefonice; i)monitorizează parametrii de funcţionare a componentelor sistemului de comunicaţii şi ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor deranjamente; j)întocmeşte specificaţiile tehnice în vederea achiziţiei serviciilor de telefonie şi pentru upgrade-ul componentelor sistemului de comunicaţii, asigură expertiza tehnică în cadrul comisiilor de evaluare la procedurile de achiziţii; k)întocmeşte documentaţia pentru decontarea serviciilor de telefonie mobilă (voce şi date) pentru deputaţi, plata serviciilor de telefonie mobilă pentru personalul Camerei Deputaţilor şi plata facturilor de telefonie fixă; l)întocmeşte documentaţia pentru recuperarea costurilor pentru serviciile de telefonie fixă de la instituţiile din Palatul Parlamentului; m)transmite deputaţilor informări prin serviciul de mesaje scurte (SMS-uri) în urma solicitării secretarului general, grupurilor şi comisiilor parlamentare; n)întocmeşte rapoarte, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea biroului.
Capitolul VPersonalul angajat de deputaţi pentru activitatea în circumscripţiile electorale Articolul 110
(1) Personalul angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale are următoarele atribuţii principale:a)asigură efectuarea lucrărilor aferente activităţii de secretariat; b)se ocupă de asigurarea serviciilor necesare biroului parlamentar al deputatului sau deputaţilor, după caz, organizat în circumscripţia electorală respectivă; c)răspunde de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscripţia electorală respectivă, precum şi de utilizarea corespunzătoare a acestora.
(2) Atribuţiile specifice se stabilesc de către deputat prin fişa postului, în raport cu natura funcţiei respective.
Capitolul VIFişa postului Articolul 111Postul este componenta de bază a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor, căruia i se stabilesc sarcini, competenţe şi responsabilităţi care revin spre executare unui salariat. Articolul 112
(1) Fişa postului reprezintă documentul care defineşte locul şi contribuţia postului în îndeplinirea atribuţiilor compartimentului prin care se stabilesc sarcinile şi responsabilităţile postului.
(2) Fişa postului cuprinde date privind prezentarea postului, cerinţele generale şi specifice ale postului.
(3) În prezentarea postului se menţionează compartimentul la care este repartizat postul, condiţiile privind pregătirea, experienţa, abilităţile şi aptitudinile pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul respectiv şi ce sarcini şi lucrări trebuie să îndeplinească persoana care îl ocupă.
Articolul 113
(1) Se întocmeşte câte o fişă a postului pentru totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale, care au aceleaşi sarcini şi responsabilităţi şi care se regăsesc în acelaşi compartiment.
(2) Fişa postului se întocmeşte de către şeful compartimentului în care este repartizat postul respectiv, se aduce la cunoştinţă sub semnătură titularului postului, se avizează de către şefii ierarhici superiori şi, după caz, de secretarul general adjunct şi se aprobă de secretarul general.
(3) Fişa postului constituie anexă la contractul individual de muncă şi la ordinul de numire în funcţia publică parlamentară.
(4) Fişa postului poate fi modificată şi actualizată în funcţie de modificările intervenite în repartizarea sarcinilor.
(5) Fişa postului se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul rămâne la salariatul care ocupă postul, unul la şeful compartimentului, iar unul la Direcţia generală resurse umane şi salarizare.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 5 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu