Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 294 din 18 aprilie 2000

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 20 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Programul calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe baza programului calendaristic prevazut la art. 1 prefectii vor intocmi si vor aproba prin ordin programele calendaristice proprii privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                       PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale din data de 4 iunie 2000
______________________________________________________________________________
Termenul                Activitatea       Responsabilitati       Modalitatea
potrivit                                                         realizarii
Legii nr. 70/1991,
republicata, cu
modificarile si
completarile
ulterioare
______________________________________________________________________________
     0                        1                   2                   3
______________________________________________________________________________
Cel mai tarziu in data  Stabilirea datei  Guvernul - Ministerul       -
de 19 aprilie (art. 7)  alegerilor        Functiei Publice

20 aprilie (art. 54)    Incepe campania                          Publicarea
                        electorala                               Hotararii
                                                                 Guvernului
                                                                 in Monitorul
                                                                 Oficial al
                                                                 Romaniei

Cel mai tarziu in data  Stabilirea        Guvernul - Ministerul  Hotarare a
de 22 aprilie [art. 14  modelelor listei  Functiei Publice       Guvernului
alin. (8), art. 17      speciale, listei
alin. (5) si art. 104   suplimentare si
alin. (1)]              copiei de pe
                        listele
                        electorale
                        permanente
                        intocmite pe
                        sectii de
                        votare, precum
                        si ale
                        stampilelor
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie
                        si Biroului
                        Electoral
                        Central

Cu 48 de ore inainte    Aducerea la       Presedintele           Anunt in
de desemnarea           cunostinta        tribunalului           presa
juristilor, dar nu mai  publica a datei
tarziu de 22 aprilie    la care se va
[art. 22 alin. (8)]     efectua tragerea
                        la sorti pentru
                        desemnarea
                        juristilor in
                        birourile
                        electorale de
                        circumscriptie

Cu 24 de ore inaintea   Aducerea la       Presedintele Curtii    Anunt in
desemnarii              cunostinta        Supreme de Justitie    presa
judecatorilor, dar nu   publica a datei
mai tarziu de           sedintei de
23 aprilie [art. 29     desemnare a
alin. (2)]              celor 7
                        judecatori care
                        alcatuiesc
                        Biroul Electoral
                        Central

Cel mai tarziu in data  Intocmirea listei Presedintele
de 23 aprilie [art. 22  cuprinzand        tribunalului
alin. (5)]              magistratii si    Prefectul
                        alti juristi din
                        care vor fi
                        desemnati
                        presedintii
                        si loctiitorii
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Intocmirea si     Prefectul, la
de 23 aprilie [art. 22  transmiterea la   propunerea primarului
alin. (7)]              tribunal a listei
                        cuprinzand
                        persoanele care
                        se bucura de
                        prestigiu in fata
                        locuitorilor, nu
                        fac parte din
                        nici un partid
                        politic, alianta
                        politica sau
                        alianta
                        electorala si au
                        cel putin studii
                        medii, din care
                        vor putea fi
                        desemnati, in
                        situatia in care
                        numarul
                        juristilor este
                        insuficient,
                        presedintii si
                        loctiitorii
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Desemnarea, in    Presedintele Curtii    Prin tragere
de 24 aprilie [art. 29  sedinta publica,  Supreme de Justitie    la sorti
alin. (2)]              a celor 7
                        judecatori care
                        alcatuiesc Biroul
                        Electoral Central

Pana la 24 aprilie      Desemnarea, in    Presedintele           Prin tragere
[art. 22 alin. (5)      sedinta publica,  tribunalului           la sorti
si (10)]                a juristilor in
                        birourile
                        electorale de
                        circumscriptie,
                        precum si a
                        presedintelui si
                        a loctiitorului
                        acestuia

In termen de 24 de ore  Alegerea          Membrii Biroului       Prin vot
de la investire         presedintelui     Electoral Central      secret
[art. 29 alin. (3)]     Biroului
                        Electoral Central

In termen de 48 de ore  Formularea        Persoanele interesate
de la constituire, dar  contestatiilor
nu mai tarziu de 26     asupra modului de
aprilie [art. 32        constituire a
alin. (1)]              Biroului
                        Electoral Central
                        Formularea        Persoanele interesate
                        contestatiilor
                        asupra modului de
                        constituire a
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie

In termen de doua zile  Solutionarea      Curtea Suprema de      Prin hotarare
de la inregistrare,     contestatiilor    Justitie
dar nu mai tarziu de    privind modul de
de 28 aprilie [art. 32  constituire a
alin. (2)]              Biroului
                        Electoral Central
                        Solutionarea      Biroul electoral       Prin hotarare
                        contestatiilor    ierarhic superior
                        privind modul de
                        constituire a
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Stabilirea de     Primarul               Prin
de 24 aprilie [art. 58  catre primari a                          dispozitie
alin. (1)]              locurilor
                        speciale de
                        afisaj electoral

In termen de 3 zile de  Solutionarea      Birourile electorale   Prin hotarare
la inregistrarea        plangerilor si a  de circumscriptie si
plangerilor sau         contestatiilor    Biroul Electoral
contestatiilor          cu privire la     Central
[art. 59 alin. (4)]     impiedicarea unui
                        partid politic,
                        alianta politica,
                        alianta
                        electorala ori
                        candidat
                        independent de
                        a-si desfasura
                        campania
                        electorala in
                        conditiile legii

Cel mai tarziu in data  Solicitarea       Partidele politice,
de 24 aprilie [art. 57  timpilor de       aliantele politice,
alin. (4)]              antena de catre   aliantele electorale,
                        partidele         candidatii
                        politice,         independenti si ai
                        aliantele         organizatiilor
                        politice,         cetatenilor apartinand
                        aliantele         minoritatilor
                        electorale        nationale
                        precum si de
                        candidatii
                        independenti si
                        ai organizatiilor
                        cetatenilor
                        apartinand
                        minoritatilor
                        nationale de la
                        conducerile
                        posturilor de
                        radiodifuziune si
                        de televiziune,
                        publice si
                        private, precum
                        si de la
                        studiourile
                        teritoriale ale
                        acestora

Cel mai tarziu in data  Numerotarea       Guvernul               Prin hotarare
de 24 aprilie [art. 8   circumscriptiilor Prefectul              Prin ordin
alin. (2) si art. 9]    electorale

In termen de 3 zile de  Solutionarea      Primarul               Prin
la inregistrarea        intampinarilor                           dispozitie
intampinarilor          privind
[art. 14 alin. (3)]     omisiunile,
                        inscrierile
                        gresite sau orice
                        erori din listele
                        electorale

In termen de 24 de ore  Formularea        Persoanele interesate
de la comunicarea       contestatiilor
dispozitiei             impotriva
[art. 14 alin. (4)]     dispozitiilor
                        primarului prin
                        care au fost
                        solutionate
                        intampinarile la
                        omisiunile din
                        listele
                        electorale

In termen de 3 zile de  Solutionarea      Judecatoria            Prin hotarare
la inregistrarea        contestatiilor
contestatiei [art. 14   formulate
alin. (4)]              impotriva
                        dispozitiilor de
                        solutionare a
                        intampinarilor
                        la listele
                        electorale
                        Hotararea este
                        definitiva si
                        executorie.

In termen de 24 de ore  Comunicarea       Judecatoria
de la pronuntare        hotararii de
[art. 14 alin. (4)]     solutionare a
                        contestatiilor
                        facute impotriva
                        dispozitiei
                        primarului

In termen de 24 de ore  Comunicarea       Primarul
de la constituirea      numarului de
biroului electoral de   alegatori,
circumscriptie          potrivit listelor
(art. 20)               electorale
                        permanente,
                        biroului
                        electoral de
                        circumscriptie

In termen de 5 zile de  Stabilirea si     Partidele politice,
la constituirea         comunicarea       aliantele politice,
Biroului Electoral      semnelor          aliantele electorale
Central, dar nu mai     electorale la
tarziu de 29 aprilie    Biroul Electoral
[art. 49 alin. (1)]     Central

Cel mai tarziu in data  Aducerea la       Primarul               Prin afisarea
de 29 aprilie           cunostinta                               ordinului
(art. 10)               publica a                                prefectului
                        numerotarii
                        circumscriptiilor
                        electorale

Cel mai tarziu in data  Depunerea         Partidele politice,    In scris, in
de 5 mai (art. 37 si    candidaturilor    aliantele politice,    4 exemplare
38)                     pentru consilieri aliantele electorale
                        locali,           si candidatii
                        consilieri        independenti
                        judeteni si
                        primari la
                        birourile
                        electorale de
                        circumscriptie

In termen de 24 de ore  Afisarea unui     Biroul electoral de
de la inregistrarea     exemplar al       circumscriptie
fiecarei candidaturi    propunerii de
[art. 43 alin. (3)]     candidatura la
                        sediul biroului
                        electoral de
                        circumscriptie

In termen de 3 zile de  Contestarea       Candidatul,
la respingerea          respingerii unei  partidele politice,
candidaturii, dar nu    candidaturi de    aliantele politice sau
mai tarziu de 8 mai     catre biroul      aliantele electorale
[art. 45 alin (2)]      electoral de
                        circumscriptie

In termen de 5 zile de  Contestarea       Cetatenii, partidele
la afisarea propunerii  candidaturilor    politice, aliantele
de candidatura, dar nu  acceptate de      politice sau aliantele
mai tarziu de 11 mai    biroul electoral  electorale
[art. 45 alin. (1)]     de
                        circumscriptie

In termen de 48 de ore  Solutionarea      Judecatoria,           Prin hotarare
de la inregistrarea     contestatiilor    respectiv tribunalul
contestatiilor, dar nu  privind admiterea
mai tarziu de 10 mai,   sau respingerea
respectiv 13 mai        candidaturilor
[art. 45 alin. (5)]

In termen de 24 de ore  Formularea                               Cererea se
de la pronuntarea       cererii de recurs                        depune la
hotararii, dar nu mai   impotriva                                instanta
tarziu de 11 mai,       hotararii                                competenta
respectiv 14 mai        judecatoresti
[art. 45 alin. (6)]     prin care s-a
                        solutionat
                        contestatia

In termen de 24 de ore  Solutionarea      Instanta ierarhic      Prin hotarare
de la inregistrarea     recursului        superioara
cererii, dar nu mai
tarziu de 12 mai,
respectiv 15 mai
[art. 45 alin. (6)]

Cel mai tarziu in data  Comunicarea de    Filialele locale ale
de 8 mai [art. 22       catre filialele   partidelor politice,
alin. (12)]             locale ale        aliantelor politice si
                        partidelor        aliantelor electorale
                        politice,
                        aliantelor
                        politice si
                        aliantelor
                        electorale a
                        listei
                        cuprinzand
                        reprezentantii
                        lor in birourile
                        electorale de
                        circumscriptie

In termen de 24 de ore  Intocmirea si     Primarul
de la solicitarea       transmiterea
presedintelui biroului  listei cuprinzand
electoral de            persoanele care
circumscriptie          nu fac parte din
[art. 22 alin. (16)]    nici un partid
                        politic, alianta
                        politica sau
                        alianta
                        electorala, din
                        care se va
                        completa biroul
                        electoral de
                        circumscriptie
                        in cazul in care
                        partidele nu isi
                        desemneaza
                        reprezentantii

Cel mai tarziu in data  Completarea       Presedintele biroului
de 9 mai [art. 22       birourilor        electoral de
alin. (13)]             electorale de     circumscriptie
                        circumscriptie cu
                        reprezentantii
                        partidelor
                        politice,
                        aliantelor
                        politice sau
                        aliantelor
                        electorale

Cel mai tarziu in data  Delimitarea si    Primarul               Prin
de 9 mai [art. 13       numerotarea                              dispozitie
alin. (1)]              sectiilor de
                        votare

Cel mai tarziu in data  Achizitionarea    Ministerul Functiei
de 9 mai [art. 2        etichetelor       Publice
alin. (1) din           autocolante
Hotararea Guvernului
nr. 285/2000]

Cel mai tarziu in data  Aducerea la       Primarul               Prin afisarea
de 9 mai [art. 13       cunostinta                               si publicarea
alin. (2)]              alegatorilor a                           dispozitiei
                        delimitarii si
                        numerotarii
                        sectiilor de
                        votare

In termen de 48 de ore  Formularea        Persoanele interesate
de la completare, dar   contestatiilor
nu mai tarziu de 11 mai privind
[art. 32 alin. (1)]     componenta
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie

In termen de doua zile  Solutionarea      Biroul electoral de    Prin hotarare
de la inregistrare, dar contestatiilor    circumscriptie
nu mai tarziu de 13 mai privind           judeteana, respectiv
[art. 32 alin. (2)]     componenta        Biroul Electoral
                        birourilor        Central
                        electorale de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Posibilitatea     Candidatii
de 14 mai (art. 44)     renuntarii la
                        candidatura

In ziua de 14 mai       Ramanerea         Biroul electoral de    Proces-verbal
(art. 46)               definitiva a      circumscriptie
                        candidaturilor

Cel mai tarziu in data  Comunicarea la    Biroul Electoral
de 14 mai [art. 49      prefectura        Central
alin. (6)]              a semnelor
                        electorale in
                        vederea
                        imprimarii lor
                        pe buletinele de
                        vot

In ziua de 15 mai       Afisarea la       Biroul electoral de
(art. 46)               sediile           circumscriptie
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie si
                        ale birourilor
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare, dupa
                        constituirea
                        acestora, a
                        candidaturilor
                        definitive

Cel mai tarziu in data  Stabilirea        Guvernul - Ministerul  Prin hotarare
de 15 mai [art. 104     modelului         Functiei Publice       a Guvernului
alin. (1)]              stampilei de
                        control si al
                        stampilei
                        necesare votarii,
                        al proceselor-
                        verbale pentru
                        consemnarea
                        rezultatului
                        votarii, al
                        certificatului
                        doveditor al
                        alegerii
                        consilierilor
                        si primarului si
                        al adeverintei
                        privind
                        exercitarea
                        dreptului de vot

Cel mai tarziu in data  Predarea          Ministerul Functiei    Proces-verbal
de 15 mai [art. 2       etichetelor       Publice
alin. (2) din           autocolante
Hotararea Guvernului    prefectilor
nr. 285/2000]

La data stabilita de    Intocmirea si     Prefectul sau primarul
presedintele            comunicarea
tribunalului, dar nu    listei
mai tarziu de 16 mai    cuprinzand
[art. 25 alin. (2) si   juristii care
(4)]                    nu fac parte din
                        nici un partid
                        politic, alianta
                        politica sau
                        alianta
                        electorala, din
                        care vor fi
                        desemnati
                        presedintele si
                        loctiitorul
                        biroului
                        electoral al
                        sectiei de votare

La data stabilita de    Intocmirea si     Primarul
presedintele            comunicarea
tribunalului, dar nu    listei
mai tarziu de 16 mai    cuprinzand
[art. 25 alin. (3)]     persoanele care
                        au cel putin
                        studii medii, se
                        bucura de
                        prestigiu in
                        localitatea in
                        care domiciliaza
                        si nu fac parte
                        din nici un
                        partid politic,
                        alianta politica
                        sau alianta
                        electorala, din
                        care vor fi
                        desemnati
                        presedintii
                        birourilor
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare si
                        loctiitorii
                        acestora, daca
                        numarul
                        juristilor este
                        insuficient

Cel mai tarziu in data  Desemnarea        Presedintele           Prin tragere
de 17 mai [art. 25      presedintilor si  tribunalului           la sorti
alin. (4)]              loctiitorilor
                        birourilor
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare

In termen de 48 de ore  Comunicarea catre Presedintele biroului
de la desemnarea        presedintii       electoral de
presedintilor           birourilor        circumscriptie
birourilor electorale   electorale ale
ale sectiilor de        sectiilor de
votare, dar nu mai      votare a
tarziu de 19 mai        numarului de
[art. 25 alin. (6)]     candidati propusi
                        de fiecare
                        partid politic,
                        alianta politica
                        si alianta
                        electorala
                        Comunicarea de    Partidele politice,
                        catre partidele   aliantele politice si
                        politice,         aliantele electorale
                        aliantele
                        politice sau
                        aliantele
                        electorale, care
                        au depus liste
                        cuprinzand
                        candidati sau
                        candidati pentru
                        functia de
                        primar, a numelui
                        si prenumelui
                        reprezentantului
                        lor in biroul
                        electoral al
                        sectiei de votare

In termen de 24 de ore  Completarea       Presedintele biroului
de la comunicarea       birourilor        electoral al sectiei
numarului de candidati  electorale ale    de votare
si a reprezentantilor   sectiilor de
partidelor politice,    votare cu
aliantelor politice si  reprezentantii
aliantelor electorale,  partidelor
dar nu mai tarziu de    politice,
20 mai [art. 25         aliantelor
alin. (10)]             politice sau
                        aliantelor
                        electorale

In termen de 24 de ore  Inaintarea        Primarul
de la constituirea      copiilor de pe
birourilor electorale   listele
ale sectiilor de        electorale
votare, dar nu mai      permanente, in
tarziu de 21 mai        doua exemplare,
[art. 14 alin. (5)]     la birourile
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare

In termen de 24 de ore  Comunicarea la    Primarul
de la modificare        biroul electoral
[art. 14 alin. (6)]     al sectiei de
                        votare a
                        modificarilor
                        intervenite dupa
                        trimiterea
                        copiilor de pe
                        listele
                        electorale

In termen de 48 de ore  Formularea de     Persoanele interesate  Contestatie
de la constituirea      contestatii
birourilor electorale   privind modul de
ale sectiilor de        constituire a
votare, dar nu mai      birourilor
tarziu de 22 mai        electorale ale
[art. 32 alin. (1)]     sectiilor de
                        votare
                        Biroul se
                        constituie in
                        momentul
                        desemnarii
                        reprezentantilor
                        partidelor
                        politice,
                        aliantelor
                        politice si
                        aliantelor
                        electorale.

In termen de doua zile  Solutionarea      Biroul electoral de    Prin hotarare
de la inregistrare,     contestatiilor    circumscriptie
dar nu mai tarziu de    privind modul de
24 mai [art. 32         completare si de
alin. (2)]              constituire a
                        birourilor
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare

Cel mai tarziu in data  Comunicarea catre Primarul
de 25 mai (art. 20)     biroul electoral
                        de circumscriptie
                        a numarului
                        definitiv de
                        alegatori

Cel mai tarziu in data  Tiparirea         Biroul electoral de
de 25 mai [art. 50      buletinelor de    circumscriptie, prin
alin. (3)]              vot               grija prefectului

In data de 25 mai       Afisarea listelor Primarul
[art. 16 alin. (1)]     electorale in
                        locuri publice

Incepand cu data de     Preluarea de la   Prefectul
25 mai [art. 51         prefect, pe baza  Primarul
alin. (1)]              de proces-verbal, Presedintele biroului
                        a buletinelor de  electoral de
                        vot si a          circumscriptie
                        formularelor de
                        procese-verbale
                        de catre primar
                        impreuna cu
                        presedintele
                        biroului
                        electoral de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Afisarea la       Primarul
de 28 mai (art. 52)     primarie, la      Presedintele biroului
                        sediul biroului   electoral de
                        electoral de      circumscriptie
                        circumscriptie    Presedintele biroului
                        si la sediile     electoral al sectiei
                        sectiilor de      de votare
                        votare a cate
                        unui buletin de
                        vot din fiecare
                        categorie, vizat
                        si anulat de
                        presedintele
                        biroului
                        electoral de
                        circumscriptie

In data de 1 iunie,     Se incheie
ora 24,00 (art. 54)     campania
                        electorala.

Cel mai tarziu in data  Predarea          Presedintele biroului  Proces-verbal
de 3 iunie [art. 51     buletinelor de    electoral de
alin. (1) din           vot, a            circumscriptie
Legea nr. 70/1992 si    formularelor de   Presedintele biroului
art. 2 alin. (3) din    procese-verbale   electoral al sectiei
Hotararea Guvernului    si a etichetelor  de votare
nr. 285/2000]           autocolante
                        presedintilor
                        birourilor
                        electorale ale
                        sectiilor de
                        votare

In data de 3 iunie,     Prezentarea
ora 18,00 [art. 60      presedintelui
alin. (3)]              biroului
                        electoral al
                        sectiei de votare
                        la sediul
                        acestuia

In data de 4 iunie,     Verificarea de    Presedintele biroului
ora 5,00 [art. 61       catre             electoral al sectiei
alin. (1)]              presedintele      de votare
                        biroului
                        electoral al
                        sectiei de
                        votare, in
                        prezenta
                        celorlalti
                        membri, a
                        existentei celor
                        necesare votarii
                        (urne, liste
                        electorale,
                        buletine de vot,
                        stampile,
                        etichete
                        autocolante, tus
                        etc.) si
                        sigilarea urnelor
                        prin aplicarea
                        stampilei de
                        control a sectiei
                        de votare

In data de 4 iunie,     Desfasurarea
intre orele 6,00 -      votarii
21,00 sau, dupa caz,
24,00 (art. 63)

In data de 5 iunie,     Inaintarea        Presedintele si
pana la ora 24,00       dosarelor         ceilalti membri ai
(art. 74)               cuprinzand        biroului electoral al
                        rezultatul        sectiei de votare
                        votarii la biroul
                        electoral de
                        circumscriptie

Cel mai tarziu in data  Formularea        Partidele politice,
de 6 iunie, ora 21,00   cererilor de      aliantele politice,
sau, dupa caz,          anulare a         aliantele electorale
ora 24,00               alegerilor        sau candidatii
[art. 30 alin. (3)]                       independenti care au
                                          participat la alegeri

In data de 6 iunie,     Birourile         Biroul electoral de
ora 24,00 [art. 81      electorale de     circumscriptie
alin. (1), (2), (3)     circumscriptie    comunala,
si (5)]                 comunala,         oraseneasca si
                        oraseneasca,      municipala
                        municipala si de
                        sector stabilesc
                        rezultatele
                        pentru consiliile
                        locale si pentru
                        primari si
                        elibereaza
                        certificatul
                        doveditor al
                        alegerii.
                        Pentru consiliul
                        judetean,
                        respectiv
                        Consiliul General
                        al Municipiului
                        Bucuresti,
                        incheie
                        procesul-verbal
                        centralizator, pe
                        care il transmit
                        birourilor
                        electorale de
                        circumscriptie
                        judetene,
                        respectiv a
                        municipiului
                        Bucuresti,
                        impreuna cu
                        procesele-verbale
                        de la sectiile de
                        votare, in
                        vederea
                        stabilirii
                        rezultatelor
                        pentru consiliul
                        judetean,
                        respectiv
                        Consiliul General
                        al Municipiului
                        Bucuresti, si
                        repartizarea
                        mandatelor.
                        Transmiterea de
                        catre biroul
                        electoral de
                        circumscriptie a
                        unui exemplar al
                        procesului-verbal
                        la biroul
                        electoral de
                        circumscriptie
                        judeteana, in
                        vederea
                        centralizarii
                        datelor pe judet
                        si publicarii
                        acestora

Pana in data de 7 iunie Inaintarea        Biroul electoral de
[art. 81 alin. (4) si   dosarului pentru  circumscriptie
(7)]                    alegerea
                        primarului, la
                        judecatorie,
                        respectiv la
                        Tribunalul
                        Bucuresti, in
                        vederea validarii
                        mandatului
                        Pentru validarea
                        mandatelor
                        consilierilor
                        dosarele se
                        trimit
                        consiliilor
                        respective
                        (locale sau
                        judetene, dupa
                        caz).
                        Eliberarea
                        certificatului
                        doveditor al
                        alegerii
                        consilierilor
                        locali,
                        consilierilor
                        judeteni si
                        primarilor

In termen de 24 de ore  Centralizarea     Biroul electoral de
de la primirea tuturor  voturilor,        circumscriptie
proceselor-verbale      stabilirea        judeteana
din judet [art. 82      rezultatului
alin. (1), (2), (3)     alegerilor pe
si (5)]                 judet, pe partide
                        politice, aliante
                        politice, aliante
                        electorale si
                        candidati
                        independenti,
                        distinct pentru
                        consilierii
                        locali,
                        consilierii
                        judeteni si
                        pentru primari;
                        incheierea
                        procesului-verbal
                        corespunzator
                        Publicarea
                        rezultatelor pe
                        intregul judet

Cel mai tarziu in data  Inaintarea        Biroul electoral de
de 8 iunie [art. 82     procesului-verbal circumscriptie
alin. (4)]              centralizator si  judeteana si Biroul
                        si a              Electoral Central
                        procesului-verbal
                        privind alegerea
                        consiliului
                        judetean la
                        Biroul Electoral
                        Central, impreuna
                        cu
                        procesele-verbale
                        primite de la
                        birourile
                        electorale de
                        circumscriptie,
                        in vederea
                        centralizarii
                        rezultatelor pe
                        tara si
                        publicarii lor in
                        Monitorul Oficial
                        al Romaniei
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    In cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, potrivit art. 78 din lege, acesta are loc peste doua saptamani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 294/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 294 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 294/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu