Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 278 din 21 martie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marian Sarbu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROCEDURI
privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

    Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor cap. IV "Masuri pentru prevenirea somajului" din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.

    Art. 1
    Masurile pentru prevenirea somajului se realizeaza, in principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.
    Art. 2
    Serviciile de preconcediere se acorda, potrivit legii, persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate in cazul unor restructurari ale activitatii care conduc la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului si, la cerere, persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri.
    Art. 3
    Sintagma "modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpreteaza in sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, denumite in continuare norme.
    Art. 4
    Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate in conditiile art. 49 din lege se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditati, cu care se incheie contracte, potrivit legii.
    Art. 5
    Angajatorii care disponibilizeaza personal in conditiile art. 49 din lege au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca asupra restructurarii activitatii care poate conduce la disponibilizari de personal. Instiintarea se face in forma scrisa, in termenul prevazut la art. 50 alin. (3) din lege, si cuprinde si lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.
    Art. 6
    In scopul prevenirii si reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurarii activitatii angajatorilor agentiile pentru ocuparea fortei de munca comunica in scris disponibilizarile de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor si autoritatilor administratiei publice locale, pentru ca acestea sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor pentru prevenirea somajului, potrivit dispozitiilor art. 104 din lege.
    Art. 7
    (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca contacteaza conducerea unitatilor, precum si organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, in vederea stabilirii unui program comun de lucru.
    (2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data si locul desfasurarii serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numarul participantilor, precum si reprezentantii angajatorilor, ai organizatiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, care colaboreaza cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se tine seama de situatia in care se afla angajatorul, respectiv restructurare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara si faliment.
    (3) In vederea acordarii serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca culeg informatii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completeaza de catre beneficiari. Continutul minimal al chestionarului este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot propune angajatorilor care vor efectua restructurari ale activitatii, ce pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale ale personalului, urmatoarele masuri:
    a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariatii care vor fi disponibilizati, format din reprezentanti ai conducerii angajatorului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, din reprezentanti alesi ai salariatilor, coordonat de un presedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajatii care urmeaza sa fie disponibilizati in gasirea unui nou loc de munca adecvat, in cel mai scurt timp posibil, de preferinta inainte de incetarea activitatii in unitate;
    b) constituirea unor centre de tranzitie care sa ofere un cadru organizat pentru acordarea in mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizeaza, de regula, in spatii puse la dispozitie de catre angajatorii ce urmeaza sa isi restructureze activitatea.
    Art. 9
    (1) Persoanele amenintate de riscul de a deveni someri, prevazute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmeaza sa fie disponibilizate de la angajatorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 din norme sau care considera ca in cazul unor restructurari sau restrangeri ale activitatii isi pot pierde locul de munca.
    (2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevazute la alin. (1) este cea prevazuta in anexa nr. 6 la norme.
    Art. 10
    Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevazute la art. 51 din lege, dupa cum urmeaza:

    A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala au ca scop cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanelor asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj, documentelor necesare pentru inscriere la somaj, cuantumului si duratei legale a indemnizatiei de somaj, precum si a serviciilor de care pot beneficia in conditiile legii.
    Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislatia cu privire la:
    a) sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
    b) formarea profesionala a adultilor;
    c) asigurari sociale si pensii;
    d) asigurarea venitului minim garantat;
    e) infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si activitati independente;
    f) asistenta sociala;
    g) relatii de munca.

    B. Plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in ceea ce priveste modalitatile de cautare a unui loc de munca au ca obiectiv prevenirea somajului prin ocuparea imediata a locurilor de munca disponibile, precum si cresterea sanselor de reintegrare profesionala prin dobandirea de noi tehnici si cunostinte.
    Aceste servicii se realizeaza prin:
    a) oferirea de locuri de munca in ocupatia de baza, vacante pe piata muncii atat la nivel judetean, cat si la nivel national, pe perioada determinata sau nedeterminata;
    b) prezentarea activitatii serviciilor de mediere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si a posibilitatilor de formare profesionala;
    c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) si instruirea in vederea accesarii acestuia;
    d) informatii privind stimularea financiara prevazuta de lege pentru incadrarea in alta localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru incadrarea la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu;
    e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de munca;
    f) informarea si pregatirea in tehnici de cautare a unui loc de munca;
    g) informarea cu privire la alte actiuni organizate pe piata muncii in vederea oferirii unui loc de munca: proiecte locale, programe de ocupare prin munca la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piata muncii.

    C. Reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata are ca scop dobandirea de noi cunostinte si abilitati necesare pentru a ocupa un alt loc de munca in cadrul aceleiasi unitati sau un loc de munca vacant existent pe piata muncii.
    Aceasta masura se realizeaza prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera profesionala, precum si prin organizarea de cursuri de formare profesionala de scurta durata ori de instruire la locul de munca.

    D. Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesitatilor si prioritatilor persoanelor asistate, in vederea orientarii acestora catre cele mai potrivite masuri active.
    Modalitatile de realizare a acestei masuri constau in chestionarea persoanelor care urmeaza sa fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienta in alte activitati decat cele in care sunt calificate, precum si in evaluarea si valorificarea chestionarelor in vederea orientarii lor spre masurile de combatere a somajului.
    Art. 11
    (1) In situatia in care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, acestea se acorda prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati si selectati in conditiile legii.
    (2) Selectia furnizorilor de servicii de ocupare se efectueaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie, in conditiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditati si selectati in conditiile legii, declarati castigatori in urma selectiei efectuate.
    Art. 12
    Cheltuielile de finantare privind masurile de prevenire a somajului se fac din urmatoarele surse:
    a) bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru masurile care se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte in conditiile legii;
    b) fondurile angajatorilor, pentru masurile care se realizeaza la initiativa acestora cu forte proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii;
    c) alte surse financiare atrase prin diferite programe si utilizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Pe baza analizei datelor inregistrate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditati se realizeaza evaluarea rezultatelor acordarii serviciilor de preconcediere, care urmareste in principal: numarul persoanelor asistate, numarul persoanelor plasate pe locurile de munca vacante existente, numarul persoanelor care si-au gasit un loc de munca in termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numarul persoanelor orientate in masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, numarul persoanelor cuprinse la cursuri de scurta durata.
    (2) Sistemul de indicatori si procedurile de evaluare a rezultatelor acordarii serviciilor de prevenire a somajului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 14
    Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori este cazul, evidentiindu-se cele mai eficiente servicii, precum si identificarea dificultatilor intampinate in implementarea acestora.
    Art. 15
    Rezultatele finale ale evaluarilor la nivel judetean se centralizeaza si se cuprind in Raportul anual de activitate pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca il supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

    Catre
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului Bucuresti

                            INSTIINTARE
privind salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz in vederea acordarii serviciilor de preconcediere

    In conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 va instiintam ca incepand cu data de ............. urmeaza sa fie disponibilizat un numar de .................. salariati.
    In prezent in cadrul societatii comerciale este angajat un numar total de .............. salariati. Preavizul va fi acordat incepand cu data de ................., conform:
                                         _
    - Codului muncii                    |_|
    - Contractului colectiv de munca    |_|
    Anexam tabelul nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz.

               Director general sau alta persoana autorizata,
               ..............................................
                          (numele si prenumele)

    ANEXA 1.1.
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

                              TABEL
nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz
________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si   Cod numeric                              Denumire
crt.   prenumele   personal       Domiciliul     Ocupatia   cod COR
                                                            (6 caractere) 12 ...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Director general               Lider sindical/reprezentantul
    sau alta persoana autorizata,                 salariatilor,
    .............................         .............................
        (numele si prenumele)                 (numele si prenumele)
        Semnatura si stampila                 Semnatura si stampila

    ANEXA 2
    la proceduri

                              CHESTIONAR
    Date personale
    1. Numele si prenumele .....................................................
    2. Codul numeric personal ..................................................
    3. Domiciliul ..............................................................
                                                                        _     _
    4. Telefon ............. 5. Data nasterii ............ 6. Sexul: M |_| F |_|
                                   _                       _
    7. Studii: Scoala generala    |_| Scoala profesionala |_|        _
               Scoala de maistri  |_| Scoala de ucenici   |_| Liceu |_|
               Scoala postliceala |_| Studii superioare   |_|
    8. Calificare: meseria .................................. alte calificari ................................ alte aptitudini ...............................
    9. Vechimea in munca ................. in meseria de baza ..................

    Planuri de viitor
                                           _      _
    10. Doriti un loc de munca?        DA |_| NU |_|
    11. Sunteti dispusi sa faceti naveta la o distanta mai mare de 50 km?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    12. Sunteti dispusi sa va schimbati domiciliul pentru ocuparea unui loc de munca?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    13. Doriti sa va (re) calificati?  DA |_| NU |_|
    Daca da, in ce meserie? ....................................................
                                                                  _      _
    14. Doriti sa desfasurati o activitate pe cont propriu?   DA |_| NU |_|
                                           _      _
    15. Doriti sa va pensionati?       DA |_| NU |_|
    16. Alte planuri (agricultura etc.)
    ............................................................................

    Doriti sprijin in domeniile:
         _
    17. |_| Tehnici de cautare a unui loc de munca
    18. |_| Consiliere si informare profesionala    _        _        _
    19. |_| Activitati pe cont propriu:    Nu stiu |_|   DA |_|   NU |_|
                              _             _              _                _
         _  Daca da:  Comert |_|  Servicii |_|  Productie |_|  Agricultura |_|
    20. |_| Alte domenii (specificati)
    ............................................................................
                                                           _      _           _
    21. Credeti ca informatiile oferite va sunt utile? DA |_| NU |_| Nu stiu |_|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 278/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 278 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu