Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 278 din 21 martie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marian Sarbu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROCEDURI
privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

    Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor cap. IV "Masuri pentru prevenirea somajului" din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.

    Art. 1
    Masurile pentru prevenirea somajului se realizeaza, in principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.
    Art. 2
    Serviciile de preconcediere se acorda, potrivit legii, persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate in cazul unor restructurari ale activitatii care conduc la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului si, la cerere, persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri.
    Art. 3
    Sintagma "modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpreteaza in sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, denumite in continuare norme.
    Art. 4
    Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate in conditiile art. 49 din lege se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditati, cu care se incheie contracte, potrivit legii.
    Art. 5
    Angajatorii care disponibilizeaza personal in conditiile art. 49 din lege au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca asupra restructurarii activitatii care poate conduce la disponibilizari de personal. Instiintarea se face in forma scrisa, in termenul prevazut la art. 50 alin. (3) din lege, si cuprinde si lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.
    Art. 6
    In scopul prevenirii si reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurarii activitatii angajatorilor agentiile pentru ocuparea fortei de munca comunica in scris disponibilizarile de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor si autoritatilor administratiei publice locale, pentru ca acestea sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor pentru prevenirea somajului, potrivit dispozitiilor art. 104 din lege.
    Art. 7
    (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca contacteaza conducerea unitatilor, precum si organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, in vederea stabilirii unui program comun de lucru.
    (2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data si locul desfasurarii serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numarul participantilor, precum si reprezentantii angajatorilor, ai organizatiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, care colaboreaza cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se tine seama de situatia in care se afla angajatorul, respectiv restructurare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara si faliment.
    (3) In vederea acordarii serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca culeg informatii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completeaza de catre beneficiari. Continutul minimal al chestionarului este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot propune angajatorilor care vor efectua restructurari ale activitatii, ce pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale ale personalului, urmatoarele masuri:
    a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariatii care vor fi disponibilizati, format din reprezentanti ai conducerii angajatorului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, din reprezentanti alesi ai salariatilor, coordonat de un presedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajatii care urmeaza sa fie disponibilizati in gasirea unui nou loc de munca adecvat, in cel mai scurt timp posibil, de preferinta inainte de incetarea activitatii in unitate;
    b) constituirea unor centre de tranzitie care sa ofere un cadru organizat pentru acordarea in mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizeaza, de regula, in spatii puse la dispozitie de catre angajatorii ce urmeaza sa isi restructureze activitatea.
    Art. 9
    (1) Persoanele amenintate de riscul de a deveni someri, prevazute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmeaza sa fie disponibilizate de la angajatorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 din norme sau care considera ca in cazul unor restructurari sau restrangeri ale activitatii isi pot pierde locul de munca.
    (2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevazute la alin. (1) este cea prevazuta in anexa nr. 6 la norme.
    Art. 10
    Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevazute la art. 51 din lege, dupa cum urmeaza:

    A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala au ca scop cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanelor asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj, documentelor necesare pentru inscriere la somaj, cuantumului si duratei legale a indemnizatiei de somaj, precum si a serviciilor de care pot beneficia in conditiile legii.
    Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislatia cu privire la:
    a) sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
    b) formarea profesionala a adultilor;
    c) asigurari sociale si pensii;
    d) asigurarea venitului minim garantat;
    e) infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si activitati independente;
    f) asistenta sociala;
    g) relatii de munca.

    B. Plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in ceea ce priveste modalitatile de cautare a unui loc de munca au ca obiectiv prevenirea somajului prin ocuparea imediata a locurilor de munca disponibile, precum si cresterea sanselor de reintegrare profesionala prin dobandirea de noi tehnici si cunostinte.
    Aceste servicii se realizeaza prin:
    a) oferirea de locuri de munca in ocupatia de baza, vacante pe piata muncii atat la nivel judetean, cat si la nivel national, pe perioada determinata sau nedeterminata;
    b) prezentarea activitatii serviciilor de mediere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si a posibilitatilor de formare profesionala;
    c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) si instruirea in vederea accesarii acestuia;
    d) informatii privind stimularea financiara prevazuta de lege pentru incadrarea in alta localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru incadrarea la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu;
    e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de munca;
    f) informarea si pregatirea in tehnici de cautare a unui loc de munca;
    g) informarea cu privire la alte actiuni organizate pe piata muncii in vederea oferirii unui loc de munca: proiecte locale, programe de ocupare prin munca la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piata muncii.

    C. Reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata are ca scop dobandirea de noi cunostinte si abilitati necesare pentru a ocupa un alt loc de munca in cadrul aceleiasi unitati sau un loc de munca vacant existent pe piata muncii.
    Aceasta masura se realizeaza prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera profesionala, precum si prin organizarea de cursuri de formare profesionala de scurta durata ori de instruire la locul de munca.

    D. Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesitatilor si prioritatilor persoanelor asistate, in vederea orientarii acestora catre cele mai potrivite masuri active.
    Modalitatile de realizare a acestei masuri constau in chestionarea persoanelor care urmeaza sa fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienta in alte activitati decat cele in care sunt calificate, precum si in evaluarea si valorificarea chestionarelor in vederea orientarii lor spre masurile de combatere a somajului.
    Art. 11
    (1) In situatia in care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, acestea se acorda prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati si selectati in conditiile legii.
    (2) Selectia furnizorilor de servicii de ocupare se efectueaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie, in conditiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditati si selectati in conditiile legii, declarati castigatori in urma selectiei efectuate.
    Art. 12
    Cheltuielile de finantare privind masurile de prevenire a somajului se fac din urmatoarele surse:
    a) bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru masurile care se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte in conditiile legii;
    b) fondurile angajatorilor, pentru masurile care se realizeaza la initiativa acestora cu forte proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii;
    c) alte surse financiare atrase prin diferite programe si utilizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Pe baza analizei datelor inregistrate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditati se realizeaza evaluarea rezultatelor acordarii serviciilor de preconcediere, care urmareste in principal: numarul persoanelor asistate, numarul persoanelor plasate pe locurile de munca vacante existente, numarul persoanelor care si-au gasit un loc de munca in termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numarul persoanelor orientate in masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, numarul persoanelor cuprinse la cursuri de scurta durata.
    (2) Sistemul de indicatori si procedurile de evaluare a rezultatelor acordarii serviciilor de prevenire a somajului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 14
    Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori este cazul, evidentiindu-se cele mai eficiente servicii, precum si identificarea dificultatilor intampinate in implementarea acestora.
    Art. 15
    Rezultatele finale ale evaluarilor la nivel judetean se centralizeaza si se cuprind in Raportul anual de activitate pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca il supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

    Catre
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului Bucuresti

                            INSTIINTARE
privind salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz in vederea acordarii serviciilor de preconcediere

    In conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 va instiintam ca incepand cu data de ............. urmeaza sa fie disponibilizat un numar de .................. salariati.
    In prezent in cadrul societatii comerciale este angajat un numar total de .............. salariati. Preavizul va fi acordat incepand cu data de ................., conform:
                                         _
    - Codului muncii                    |_|
    - Contractului colectiv de munca    |_|
    Anexam tabelul nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz.

               Director general sau alta persoana autorizata,
               ..............................................
                          (numele si prenumele)

    ANEXA 1.1.
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

                              TABEL
nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz
________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si   Cod numeric                              Denumire
crt.   prenumele   personal       Domiciliul     Ocupatia   cod COR
                                                            (6 caractere) 12 ...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Director general               Lider sindical/reprezentantul
    sau alta persoana autorizata,                 salariatilor,
    .............................         .............................
        (numele si prenumele)                 (numele si prenumele)
        Semnatura si stampila                 Semnatura si stampila

    ANEXA 2
    la proceduri

                              CHESTIONAR
    Date personale
    1. Numele si prenumele .....................................................
    2. Codul numeric personal ..................................................
    3. Domiciliul ..............................................................
                                                                        _     _
    4. Telefon ............. 5. Data nasterii ............ 6. Sexul: M |_| F |_|
                                   _                       _
    7. Studii: Scoala generala    |_| Scoala profesionala |_|        _
               Scoala de maistri  |_| Scoala de ucenici   |_| Liceu |_|
               Scoala postliceala |_| Studii superioare   |_|
    8. Calificare: meseria .................................. alte calificari ................................ alte aptitudini ...............................
    9. Vechimea in munca ................. in meseria de baza ..................

    Planuri de viitor
                                           _      _
    10. Doriti un loc de munca?        DA |_| NU |_|
    11. Sunteti dispusi sa faceti naveta la o distanta mai mare de 50 km?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    12. Sunteti dispusi sa va schimbati domiciliul pentru ocuparea unui loc de munca?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    13. Doriti sa va (re) calificati?  DA |_| NU |_|
    Daca da, in ce meserie? ....................................................
                                                                  _      _
    14. Doriti sa desfasurati o activitate pe cont propriu?   DA |_| NU |_|
                                           _      _
    15. Doriti sa va pensionati?       DA |_| NU |_|
    16. Alte planuri (agricultura etc.)
    ............................................................................

    Doriti sprijin in domeniile:
         _
    17. |_| Tehnici de cautare a unui loc de munca
    18. |_| Consiliere si informare profesionala    _        _        _
    19. |_| Activitati pe cont propriu:    Nu stiu |_|   DA |_|   NU |_|
                              _             _              _                _
         _  Daca da:  Comert |_|  Servicii |_|  Productie |_|  Agricultura |_|
    20. |_| Alte domenii (specificati)
    ............................................................................
                                                           _      _           _
    21. Credeti ca informatiile oferite va sunt utile? DA |_| NU |_| Nu stiu |_|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 278/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 278 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu