Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 278 din 21 martie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marian Sarbu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            PROCEDURI
privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

    Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor cap. IV "Masuri pentru prevenirea somajului" din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.

    Art. 1
    Masurile pentru prevenirea somajului se realizeaza, in principal, prin furnizarea serviciilor de preconcediere.
    Art. 2
    Serviciile de preconcediere se acorda, potrivit legii, persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate in cazul unor restructurari ale activitatii care conduc la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului si, la cerere, persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri.
    Art. 3
    Sintagma "modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului" din textul art. 49 din lege se interpreteaza in sensul art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, denumite in continuare norme.
    Art. 4
    Serviciile de preconcediere pentru persoanele disponibilizate in conditiile art. 49 din lege se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, sau prin furnizori de servicii de ocupare acreditati, cu care se incheie contracte, potrivit legii.
    Art. 5
    Angajatorii care disponibilizeaza personal in conditiile art. 49 din lege au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca asupra restructurarii activitatii care poate conduce la disponibilizari de personal. Instiintarea se face in forma scrisa, in termenul prevazut la art. 50 alin. (3) din lege, si cuprinde si lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate, conform anexei nr. 1.
    Art. 6
    In scopul prevenirii si reducerii efectelor sociale nefavorabile ale restructurarii activitatii angajatorilor agentiile pentru ocuparea fortei de munca comunica in scris disponibilizarile de personal ce vor fi efectuate pe plan local prefecturilor si autoritatilor administratiei publice locale, pentru ca acestea sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor pentru prevenirea somajului, potrivit dispozitiilor art. 104 din lege.
    Art. 7
    (1) Pentru acordarea serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca contacteaza conducerea unitatilor, precum si organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, in vederea stabilirii unui program comun de lucru.
    (2) Prin programul comun de lucru se stabilesc: data si locul desfasurarii serviciilor de preconcediere, tipul serviciilor furnizate, numarul participantilor, precum si reprezentantii angajatorilor, ai organizatiilor sindicatelor reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor, care colaboreaza cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru realizarea serviciilor de preconcediere. La stabilirea programului comun de lucru se tine seama de situatia in care se afla angajatorul, respectiv restructurare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, schimbarea profilului de activitate, privatizare, lichidare, reorganizare judiciara si faliment.
    (3) In vederea acordarii serviciilor de preconcediere agentiile pentru ocuparea fortei de munca culeg informatii cu privire la datele personale, planurile de viitor, tipul serviciului solicitat, pe baza unor chestionare ce se completeaza de catre beneficiari. Continutul minimal al chestionarului este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot propune angajatorilor care vor efectua restructurari ale activitatii, ce pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale ale personalului, urmatoarele masuri:
    a) constituirea unui comitet de sprijin pentru salariatii care vor fi disponibilizati, format din reprezentanti ai conducerii angajatorului si reprezentanti ai organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, din reprezentanti alesi ai salariatilor, coordonat de un presedinte neutru. Scopul comitetului de sprijin este de a ajuta angajatii care urmeaza sa fie disponibilizati in gasirea unui nou loc de munca adecvat, in cel mai scurt timp posibil, de preferinta inainte de incetarea activitatii in unitate;
    b) constituirea unor centre de tranzitie care sa ofere un cadru organizat pentru acordarea in mod rapid a serviciilor de preconcediere, ce se organizeaza, de regula, in spatii puse la dispozitie de catre angajatorii ce urmeaza sa isi restructureze activitatea.
    Art. 9
    (1) Persoanele amenintate de riscul de a deveni someri, prevazute la art. 52 alin. (1) din lege, sunt persoanele angajate care urmeaza sa fie disponibilizate de la angajatorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 din norme sau care considera ca in cazul unor restructurari sau restrangeri ale activitatii isi pot pierde locul de munca.
    (2) Cererea de participare la serviciile de preconcediere a persoanelor prevazute la alin. (1) este cea prevazuta in anexa nr. 6 la norme.
    Art. 10
    Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevazute la art. 51 din lege, dupa cum urmeaza:

    A. Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala au ca scop cunoasterea drepturilor si obligatiilor persoanelor asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj, documentelor necesare pentru inscriere la somaj, cuantumului si duratei legale a indemnizatiei de somaj, precum si a serviciilor de care pot beneficia in conditiile legii.
    Acest serviciu presupune prezentarea principalelor prevederi din legislatia cu privire la:
    a) sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
    b) formarea profesionala a adultilor;
    c) asigurari sociale si pensii;
    d) asigurarea venitului minim garantat;
    e) infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii, asociatii familiale si activitati independente;
    f) asistenta sociala;
    g) relatii de munca.

    B. Plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in ceea ce priveste modalitatile de cautare a unui loc de munca au ca obiectiv prevenirea somajului prin ocuparea imediata a locurilor de munca disponibile, precum si cresterea sanselor de reintegrare profesionala prin dobandirea de noi tehnici si cunostinte.
    Aceste servicii se realizeaza prin:
    a) oferirea de locuri de munca in ocupatia de baza, vacante pe piata muncii atat la nivel judetean, cat si la nivel national, pe perioada determinata sau nedeterminata;
    b) prezentarea activitatii serviciilor de mediere in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si a posibilitatilor de formare profesionala;
    c) prezentarea serviciului electronic de mediere a muncii pe Internet (SEMM) si instruirea in vederea accesarii acestuia;
    d) informatii privind stimularea financiara prevazuta de lege pentru incadrarea in alta localitate, cu schimbarea domiciliului, sau pentru incadrarea la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu;
    e) instruirea pentru participarea la bursa locurilor de munca;
    f) informarea si pregatirea in tehnici de cautare a unui loc de munca;
    g) informarea cu privire la alte actiuni organizate pe piata muncii in vederea oferirii unui loc de munca: proiecte locale, programe de ocupare prin munca la domiciliu, programe pentru persoane defavorizate pe piata muncii.

    C. Reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata are ca scop dobandirea de noi cunostinte si abilitati necesare pentru a ocupa un alt loc de munca in cadrul aceleiasi unitati sau un loc de munca vacant existent pe piata muncii.
    Aceasta masura se realizeaza prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera profesionala, precum si prin organizarea de cursuri de formare profesionala de scurta durata ori de instruire la locul de munca.

    D. Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesitatilor si prioritatilor persoanelor asistate, in vederea orientarii acestora catre cele mai potrivite masuri active.
    Modalitatile de realizare a acestei masuri constau in chestionarea persoanelor care urmeaza sa fie concediate cu privire la planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienta in alte activitati decat cele in care sunt calificate, precum si in evaluarea si valorificarea chestionarelor in vederea orientarii lor spre masurile de combatere a somajului.
    Art. 11
    (1) In situatia in care serviciile de preconcediere nu pot fi realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, acestea se acorda prin intermediul furnizorilor de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati si selectati in conditiile legii.
    (2) Selectia furnizorilor de servicii de ocupare se efectueaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
    (3) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie, in conditiile legii, contracte cu furnizorii de servicii de ocupare acreditati si selectati in conditiile legii, declarati castigatori in urma selectiei efectuate.
    Art. 12
    Cheltuielile de finantare privind masurile de prevenire a somajului se fac din urmatoarele surse:
    a) bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru masurile care se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca incheie contracte in conditiile legii;
    b) fondurile angajatorilor, pentru masurile care se realizeaza la initiativa acestora cu forte proprii sau prin intermediul unor furnizori de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii;
    c) alte surse financiare atrase prin diferite programe si utilizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii de ocupare acreditati in conditiile legii.
    Art. 13
    (1) Pe baza analizei datelor inregistrate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si a celor primite de la furnizorii de servicii de ocupare acreditati se realizeaza evaluarea rezultatelor acordarii serviciilor de preconcediere, care urmareste in principal: numarul persoanelor asistate, numarul persoanelor plasate pe locurile de munca vacante existente, numarul persoanelor care si-au gasit un loc de munca in termen de maximum 3 luni de la acordarea serviciilor, numarul persoanelor orientate in masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, numarul persoanelor cuprinse la cursuri de scurta durata.
    (2) Sistemul de indicatori si procedurile de evaluare a rezultatelor acordarii serviciilor de prevenire a somajului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 14
    Evaluarea impactului serviciilor de preconcediere se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca trimestrial, semestrial, anual sau ori de cate ori este cazul, evidentiindu-se cele mai eficiente servicii, precum si identificarea dificultatilor intampinate in implementarea acestora.
    Art. 15
    Rezultatele finale ale evaluarilor la nivel judetean se centralizeaza si se cuprind in Raportul anual de activitate pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca il supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

    Catre
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului Bucuresti

                            INSTIINTARE
privind salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz in vederea acordarii serviciilor de preconcediere

    In conformitate cu art. 50 din Legea nr. 76/2002 va instiintam ca incepand cu data de ............. urmeaza sa fie disponibilizat un numar de .................. salariati.
    In prezent in cadrul societatii comerciale este angajat un numar total de .............. salariati. Preavizul va fi acordat incepand cu data de ................., conform:
                                         _
    - Codului muncii                    |_|
    - Contractului colectiv de munca    |_|
    Anexam tabelul nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz.

               Director general sau alta persoana autorizata,
               ..............................................
                          (numele si prenumele)

    ANEXA 1.1.
    la proceduri

    Societatea Comerciala ..................
    Adresa .................................
    Codul fiscal ...........................
    Telefon/fax/e-mail .....................

                              TABEL
nominal cuprinzand salariatii care urmeaza sa primeasca preaviz
________________________________________________________________________________
Nr.    Numele si   Cod numeric                              Denumire
crt.   prenumele   personal       Domiciliul     Ocupatia   cod COR
                                                            (6 caractere) 12 ...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Director general               Lider sindical/reprezentantul
    sau alta persoana autorizata,                 salariatilor,
    .............................         .............................
        (numele si prenumele)                 (numele si prenumele)
        Semnatura si stampila                 Semnatura si stampila

    ANEXA 2
    la proceduri

                              CHESTIONAR
    Date personale
    1. Numele si prenumele .....................................................
    2. Codul numeric personal ..................................................
    3. Domiciliul ..............................................................
                                                                        _     _
    4. Telefon ............. 5. Data nasterii ............ 6. Sexul: M |_| F |_|
                                   _                       _
    7. Studii: Scoala generala    |_| Scoala profesionala |_|        _
               Scoala de maistri  |_| Scoala de ucenici   |_| Liceu |_|
               Scoala postliceala |_| Studii superioare   |_|
    8. Calificare: meseria .................................. alte calificari ................................ alte aptitudini ...............................
    9. Vechimea in munca ................. in meseria de baza ..................

    Planuri de viitor
                                           _      _
    10. Doriti un loc de munca?        DA |_| NU |_|
    11. Sunteti dispusi sa faceti naveta la o distanta mai mare de 50 km?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    12. Sunteti dispusi sa va schimbati domiciliul pentru ocuparea unui loc de munca?
                                           _      _
                                       DA |_| NU |_|
    13. Doriti sa va (re) calificati?  DA |_| NU |_|
    Daca da, in ce meserie? ....................................................
                                                                  _      _
    14. Doriti sa desfasurati o activitate pe cont propriu?   DA |_| NU |_|
                                           _      _
    15. Doriti sa va pensionati?       DA |_| NU |_|
    16. Alte planuri (agricultura etc.)
    ............................................................................

    Doriti sprijin in domeniile:
         _
    17. |_| Tehnici de cautare a unui loc de munca
    18. |_| Consiliere si informare profesionala    _        _        _
    19. |_| Activitati pe cont propriu:    Nu stiu |_|   DA |_|   NU |_|
                              _             _              _                _
         _  Daca da:  Comert |_|  Servicii |_|  Productie |_|  Agricultura |_|
    20. |_| Alte domenii (specificati)
    ............................................................................
                                                           _      _           _
    21. Credeti ca informatiile oferite va sunt utile? DA |_| NU |_| Nu stiu |_|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 278/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 278 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu