E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 277 din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

    Art. 1
    Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare criterii de acreditare, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare servicii de ocupare, constau in:
    a) servicii de informare si consiliere;
    b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.
    (2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, denumiti in continuare furnizori, acreditati in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, conform legii.
    Art. 3
    In vederea acreditarii furnizorii prevazuti la art. 2 alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;
    B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:
    a) persoanele in cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel incat sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;
    b) potentialul existent in domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;
    C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:
    a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
    b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
    c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;
    d) mediere electronica;
    D. a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare in specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
    b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.
    Art. 4
    (1) Acreditarea furnizorilor in conditiile prezentei hotarari se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul.
    (2) Filialele si sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de acreditare.
    Art. 5
    In vederea obtinerii acreditarii furnizorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele:
    A. documente care dovedesc inregistrarea:
    a) autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, in original si in copie;
    b) certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si in copie;
    B. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicita acreditarea;
    C. documente care atesta eligibilitatea:
    a) acte din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri privind inscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment ori lichidarii, cedarea contractului in favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale;
    b) dovada privind bonitatea, eliberata de banca la care furnizorul are deschis contul;
    c) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv catre bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    D. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:
    a) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea;
    b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea;
    c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;
    d) prezentarea activitatii desfasurate pana la solicitarea acreditarii, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandari din partea beneficiarilor sau clientilor;
    e) documente care atesta studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;
    f) documente care atesta experienta in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea - curriculum vitae si, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
    E. dovada achitarii taxei de acreditare.
    Art. 6
    Pe baza documentelor depuse si a constatarilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si va solutiona cererea in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    Art. 7
    (1) Acreditarea furnizorilor care indeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.
    (3) Pentru inregistrarea furnizorilor acreditati Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca infiinteaza Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Modul de tinere a registrului prevazut la alin. (3) precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (5) Lista cuprinzand furnizorii acreditati si pe cei carora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publica in cursul fiecarei luni in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 8
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari au urmatoarele obligatii:
    a) sa presteze serviciile de ocupare in conditiile prevazute de lege;
    b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si sa respecte principiul egalitatii sanselor;
    c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale;
    d) sa se asigure ca incadrarea in munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea conditiilor legale;
    e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru verificarea indeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute in prezenta hotarare;
    f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002.
    Art. 9
    In cazul in care furnizorul nu indeplineste criteriile de acreditare prevazute la art. 3 sau documentatia depusa este incompleta, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispozitie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, insotita de motivele pentru care s-a dispus in acest sens, restituindu-i, totodata, documentatia depusa.
    Art. 10
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de 4 ani, dupa care, in urma verificarii indeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si a indeplinirii procedurii de acreditare, se reinnoieste pentru perioade de cate 4 ani.
    Art. 11
    (1) Acreditarea furnizorilor, acordata in conditiile prezentei hotarari poate fi suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, daca se constata de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarele:
    a) nu mai sunt indeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 3;
    b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 8;
    c) s-au inregistrat reclamatii si sesizari din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de catre personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca temeinicia acestora.
    (2) Dispozitia privind suspendarea acreditarii se comunica in scris furnizorilor, in termen de 15 zile de la data constatarii abaterilor prevazute la alin. (1).
    (3) In perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditati.
    (4) Suspendarea acreditarii inceteaza daca, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.
    Art. 12
    (1) Acreditarea poate fi retrasa daca furnizorii nu fac dovada inlaturarii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, in termenul prevazut la art. 11 alin. (4).
    (2) Furnizorii carora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare, in conditiile prezentei hotarari, numai dupa un an de la data comunicarii masurii de retragere.
    (3) Furnizorii carora li s-a retras de doua ori acreditarea acordata pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditati pentru respectivul serviciu.
    Art. 13
    Impotriva dispozitiei de respingere, de suspendare sau, dupa caz, a dispozitiei de retragere a acreditarii furnizorul poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care este obligata sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 14
    Sub sanctiunea decaderii furnizorul poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, in cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, in cazul in care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiei.
    Art. 15
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot sa presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe baza de contracte incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selectiei, conform procedurilor prevazute de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 16
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare, in vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 51 din lege.
    Art. 17
    Avizele provizorii eliberate furnizorilor de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea dupa 90 de zile de la aceasta data.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

    ANEXA 1*)
    la criteriile de acreditare

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

Agentia                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
pentru             AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ocuparea
fortei de              Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
munca
..........                   --------------------------

                               CERTIFICAT DE ACREDITARE

              Furnizorul de servicii ....................................... cu
Nr. .......   sediul/domiciliul in ................................ inregistrat
Serie .....   la oficiul registrului comertului sub numarul de ordine .........,
Data ......   cod fiscal ......., cod unic de inregistrare (C.U.I.) ........, se
              acrediteaza pentru a presta, in conditiile legii:
              ..................................................................
Semnatura     ..................................................................
...........   ..................................................................

                                                     DIRECTOR EXECUTIV
Semnatura      Seria ......... numar ........     .......................
de primire     Data ...........                    Semnatura si stampila
..........
               Falsificarea acestui document este ilegala si se pedepseste
               conform legislatiei in vigoare

    ANEXA 2
    la criteriile de acreditare

                         REGISTRUL NATIONAL
    al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul, seria si data eliberarii certificatului de acreditare

    Judetul .........................
 ______________________________________________________________________________
|    |            |      |      |         |            | Numarul|          |   |
|Nr. | Denumirea  |Adresa| Codul|Atributul| Codul unic |   de   |Serviciile| A |
|crt.|furnizorului|      |fiscal| fiscal  |     de     |telefon,|de ocupare|   |
|    |            |      |      |         |inregistrare|  fax   |acreditate|   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 1. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 2. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 3. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 277/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 277 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu