E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 277 din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

    Art. 1
    Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare criterii de acreditare, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare servicii de ocupare, constau in:
    a) servicii de informare si consiliere;
    b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.
    (2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, denumiti in continuare furnizori, acreditati in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, conform legii.
    Art. 3
    In vederea acreditarii furnizorii prevazuti la art. 2 alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;
    B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:
    a) persoanele in cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel incat sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;
    b) potentialul existent in domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;
    C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:
    a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
    b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
    c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;
    d) mediere electronica;
    D. a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare in specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
    b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.
    Art. 4
    (1) Acreditarea furnizorilor in conditiile prezentei hotarari se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul.
    (2) Filialele si sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de acreditare.
    Art. 5
    In vederea obtinerii acreditarii furnizorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele:
    A. documente care dovedesc inregistrarea:
    a) autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, in original si in copie;
    b) certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si in copie;
    B. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicita acreditarea;
    C. documente care atesta eligibilitatea:
    a) acte din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri privind inscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment ori lichidarii, cedarea contractului in favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale;
    b) dovada privind bonitatea, eliberata de banca la care furnizorul are deschis contul;
    c) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv catre bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    D. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:
    a) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea;
    b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea;
    c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;
    d) prezentarea activitatii desfasurate pana la solicitarea acreditarii, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandari din partea beneficiarilor sau clientilor;
    e) documente care atesta studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;
    f) documente care atesta experienta in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea - curriculum vitae si, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
    E. dovada achitarii taxei de acreditare.
    Art. 6
    Pe baza documentelor depuse si a constatarilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si va solutiona cererea in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    Art. 7
    (1) Acreditarea furnizorilor care indeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.
    (3) Pentru inregistrarea furnizorilor acreditati Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca infiinteaza Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Modul de tinere a registrului prevazut la alin. (3) precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (5) Lista cuprinzand furnizorii acreditati si pe cei carora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publica in cursul fiecarei luni in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 8
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari au urmatoarele obligatii:
    a) sa presteze serviciile de ocupare in conditiile prevazute de lege;
    b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si sa respecte principiul egalitatii sanselor;
    c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale;
    d) sa se asigure ca incadrarea in munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea conditiilor legale;
    e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru verificarea indeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute in prezenta hotarare;
    f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002.
    Art. 9
    In cazul in care furnizorul nu indeplineste criteriile de acreditare prevazute la art. 3 sau documentatia depusa este incompleta, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispozitie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, insotita de motivele pentru care s-a dispus in acest sens, restituindu-i, totodata, documentatia depusa.
    Art. 10
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de 4 ani, dupa care, in urma verificarii indeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si a indeplinirii procedurii de acreditare, se reinnoieste pentru perioade de cate 4 ani.
    Art. 11
    (1) Acreditarea furnizorilor, acordata in conditiile prezentei hotarari poate fi suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, daca se constata de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarele:
    a) nu mai sunt indeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 3;
    b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 8;
    c) s-au inregistrat reclamatii si sesizari din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de catre personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca temeinicia acestora.
    (2) Dispozitia privind suspendarea acreditarii se comunica in scris furnizorilor, in termen de 15 zile de la data constatarii abaterilor prevazute la alin. (1).
    (3) In perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditati.
    (4) Suspendarea acreditarii inceteaza daca, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.
    Art. 12
    (1) Acreditarea poate fi retrasa daca furnizorii nu fac dovada inlaturarii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, in termenul prevazut la art. 11 alin. (4).
    (2) Furnizorii carora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare, in conditiile prezentei hotarari, numai dupa un an de la data comunicarii masurii de retragere.
    (3) Furnizorii carora li s-a retras de doua ori acreditarea acordata pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditati pentru respectivul serviciu.
    Art. 13
    Impotriva dispozitiei de respingere, de suspendare sau, dupa caz, a dispozitiei de retragere a acreditarii furnizorul poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care este obligata sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 14
    Sub sanctiunea decaderii furnizorul poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, in cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, in cazul in care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiei.
    Art. 15
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot sa presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe baza de contracte incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selectiei, conform procedurilor prevazute de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 16
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare, in vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 51 din lege.
    Art. 17
    Avizele provizorii eliberate furnizorilor de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea dupa 90 de zile de la aceasta data.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

    ANEXA 1*)
    la criteriile de acreditare

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

Agentia                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
pentru             AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ocuparea
fortei de              Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
munca
..........                   --------------------------

                               CERTIFICAT DE ACREDITARE

              Furnizorul de servicii ....................................... cu
Nr. .......   sediul/domiciliul in ................................ inregistrat
Serie .....   la oficiul registrului comertului sub numarul de ordine .........,
Data ......   cod fiscal ......., cod unic de inregistrare (C.U.I.) ........, se
              acrediteaza pentru a presta, in conditiile legii:
              ..................................................................
Semnatura     ..................................................................
...........   ..................................................................

                                                     DIRECTOR EXECUTIV
Semnatura      Seria ......... numar ........     .......................
de primire     Data ...........                    Semnatura si stampila
..........
               Falsificarea acestui document este ilegala si se pedepseste
               conform legislatiei in vigoare

    ANEXA 2
    la criteriile de acreditare

                         REGISTRUL NATIONAL
    al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul, seria si data eliberarii certificatului de acreditare

    Judetul .........................
 ______________________________________________________________________________
|    |            |      |      |         |            | Numarul|          |   |
|Nr. | Denumirea  |Adresa| Codul|Atributul| Codul unic |   de   |Serviciile| A |
|crt.|furnizorului|      |fiscal| fiscal  |     de     |telefon,|de ocupare|   |
|    |            |      |      |         |inregistrare|  fax   |acreditate|   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 1. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 2. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 3. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 277/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 277 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu