E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 277 din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din  3 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

    Art. 1
    Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare criterii de acreditare, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite in continuare servicii de ocupare, constau in:
    a) servicii de informare si consiliere;
    b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.
    (2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, denumiti in continuare furnizori, acreditati in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, conform legii.
    Art. 3
    In vederea acreditarii furnizorii prevazuti la art. 2 alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;
    B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:
    a) persoanele in cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel incat sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;
    b) potentialul existent in domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;
    C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:
    a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
    b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
    c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;
    d) mediere electronica;
    D. a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare in specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
    b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.
    Art. 4
    (1) Acreditarea furnizorilor in conditiile prezentei hotarari se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul.
    (2) Filialele si sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de acreditare.
    Art. 5
    In vederea obtinerii acreditarii furnizorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele:
    A. documente care dovedesc inregistrarea:
    a) autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, in original si in copie;
    b) certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original si in copie;
    B. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicita acreditarea;
    C. documente care atesta eligibilitatea:
    a) acte din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri privind inscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni in legatura cu activitatea pe care o desfasoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment ori lichidarii, cedarea contractului in favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive in defavoarea sa privind litigii contractuale;
    b) dovada privind bonitatea, eliberata de banca la care furnizorul are deschis contul;
    c) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv catre bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    D. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:
    a) documente care atesta situatia juridica a spatiului in care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea;
    b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea;
    c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;
    d) prezentarea activitatii desfasurate pana la solicitarea acreditarii, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandari din partea beneficiarilor sau clientilor;
    e) documente care atesta studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;
    f) documente care atesta experienta in domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea - curriculum vitae si, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
    E. dovada achitarii taxei de acreditare.
    Art. 6
    Pe baza documentelor depuse si a constatarilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua indeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si va solutiona cererea in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    Art. 7
    (1) Acreditarea furnizorilor care indeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.
    (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.
    (3) Pentru inregistrarea furnizorilor acreditati Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca infiinteaza Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Modul de tinere a registrului prevazut la alin. (3) precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (5) Lista cuprinzand furnizorii acreditati si pe cei carora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publica in cursul fiecarei luni in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 8
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari au urmatoarele obligatii:
    a) sa presteze serviciile de ocupare in conditiile prevazute de lege;
    b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si sa respecte principiul egalitatii sanselor;
    c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale;
    d) sa se asigure ca incadrarea in munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea conditiilor legale;
    e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru verificarea indeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute in prezenta hotarare;
    f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002.
    Art. 9
    In cazul in care furnizorul nu indeplineste criteriile de acreditare prevazute la art. 3 sau documentatia depusa este incompleta, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispozitie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, insotita de motivele pentru care s-a dispus in acest sens, restituindu-i, totodata, documentatia depusa.
    Art. 10
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de 4 ani, dupa care, in urma verificarii indeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si a indeplinirii procedurii de acreditare, se reinnoieste pentru perioade de cate 4 ani.
    Art. 11
    (1) Acreditarea furnizorilor, acordata in conditiile prezentei hotarari poate fi suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, daca se constata de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarele:
    a) nu mai sunt indeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 3;
    b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 8;
    c) s-au inregistrat reclamatii si sesizari din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de catre personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca temeinicia acestora.
    (2) Dispozitia privind suspendarea acreditarii se comunica in scris furnizorilor, in termen de 15 zile de la data constatarii abaterilor prevazute la alin. (1).
    (3) In perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditati.
    (4) Suspendarea acreditarii inceteaza daca, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.
    Art. 12
    (1) Acreditarea poate fi retrasa daca furnizorii nu fac dovada inlaturarii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, in termenul prevazut la art. 11 alin. (4).
    (2) Furnizorii carora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare, in conditiile prezentei hotarari, numai dupa un an de la data comunicarii masurii de retragere.
    (3) Furnizorii carora li s-a retras de doua ori acreditarea acordata pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditati pentru respectivul serviciu.
    Art. 13
    Impotriva dispozitiei de respingere, de suspendare sau, dupa caz, a dispozitiei de retragere a acreditarii furnizorul poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care este obligata sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    Art. 14
    Sub sanctiunea decaderii furnizorul poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, in cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, in cazul in care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiei.
    Art. 15
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot sa presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe baza de contracte incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selectiei, conform procedurilor prevazute de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 16
    Furnizorii acreditati in conditiile prezentei hotarari pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare, in vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 51 din lege.
    Art. 17
    Avizele provizorii eliberate furnizorilor de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea dupa 90 de zile de la aceasta data.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

    ANEXA 1*)
    la criteriile de acreditare

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

Agentia                MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
pentru             AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ocuparea
fortei de              Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
munca
..........                   --------------------------

                               CERTIFICAT DE ACREDITARE

              Furnizorul de servicii ....................................... cu
Nr. .......   sediul/domiciliul in ................................ inregistrat
Serie .....   la oficiul registrului comertului sub numarul de ordine .........,
Data ......   cod fiscal ......., cod unic de inregistrare (C.U.I.) ........, se
              acrediteaza pentru a presta, in conditiile legii:
              ..................................................................
Semnatura     ..................................................................
...........   ..................................................................

                                                     DIRECTOR EXECUTIV
Semnatura      Seria ......... numar ........     .......................
de primire     Data ...........                    Semnatura si stampila
..........
               Falsificarea acestui document este ilegala si se pedepseste
               conform legislatiei in vigoare

    ANEXA 2
    la criteriile de acreditare

                         REGISTRUL NATIONAL
    al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul, seria si data eliberarii certificatului de acreditare

    Judetul .........................
 ______________________________________________________________________________
|    |            |      |      |         |            | Numarul|          |   |
|Nr. | Denumirea  |Adresa| Codul|Atributul| Codul unic |   de   |Serviciile| A |
|crt.|furnizorului|      |fiscal| fiscal  |     de     |telefon,|de ocupare|   |
|    |            |      |      |         |inregistrare|  fax   |acreditate|   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 1. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 2. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
| 3. |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|
|  . |            |      |      |         |            |        |          |   |
|____|____________|______|______|_________|____________|________|__________|___|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 277/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 277 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu