E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.425 din 20.05.2014

pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 27 mai 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abrogă. 2. Articolul 7 se abrogă. Articolul IIRegulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 4, litera e) va avea următorul cuprins: e)tarifele pentru acordarea licenţelor şi tarifele anuale de menţinere a licenţelor, percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice de la solicitanţii, respectiv titularii de licenţe. 2. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie care va cuprinde:a)cerere-tip, conform anexei nr. 1; b)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de organizare; c)copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; d)certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; e)certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; f)copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companiei/societăţii-mamă, aferente exerciţiului financiar anterior; g)declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; h)scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; i)copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz; j)planul de conducere şi organizare a propriei activităţi pe care intenţionează să-l aplice în situaţia câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, semnat de conducătorul societăţii şi ştampilat, din care să rezulte cel puţin personalul specializat, calificat şi autorizat pe care intenţionează să îl angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care a solicitat licenţa, în cazul câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii; proiectul de organigramă; investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor publice, eşalonate pe următorii 5 ani; termenele şi fondurile estimate pentru obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activităţile pentru care a solicitat licenţa. (2) Titularul de licenţă care pe perioada de valabilitate a licenţei nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenţei acordate. 3. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care deţine licenţă/autorizaţie emisă în ţara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similară pentru care solicită licenţa, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie, care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România: a)cerere-tip, conform anexei nr. 1; b)copie de pe licenţa/autorizaţia eliberată de autoritatea competentă din străinătate; c)copie de pe certificatul de înmatriculare emis de autoritatea din ţara de origine; d)numărul de locuitori deserviţi pentru care asigură serviciul/activitatea licenţiat/licenţiată/autorizat/autorizată în ţările comunitare; e)tabel cu dotarea tehnică de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea şi vechimea utilajelor aflate în proprietate sau închiriate; f)memoriu de prezentare, din care să reiasă cel puţin experienţa în domeniu în gestionarea unor servicii/activităţi similare cu cele pentru care se solicită acordarea licenţei, cu privire la contractele, localităţile, perioada şi numărul de persoane deservite; g)scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C. 4. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În vederea modificării, titularii licenţelor vor depune la A.N.R.S.C., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente:a)cererea-tip, conform anexei nr. 6; b)copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C; c)copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului; d)copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului/activităţilor, în cazul gestiunii directe; e)copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în cazul gestiunii delegate; f)copii de pe situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent; g)numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activităţile pentru care solicită licenţa; h)gradul de contorizare la nivel de branşament; i)lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licenţa, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemului; j)schemele tehnologice ale sistemului exploatat care să conţină şi interfaţa cu alţi operatori, dacă este cazul; k)organigrama; l)structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului/activităţii; m)dotarea tehnico-materială, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa; n)autorizaţia de gospodărie a apelor, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate; o)autorizaţia de mediu, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate; p)strategia de investiţii, pe următorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice; q)declaraţie pe propria răspundere, semnată de directorul general şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; r)copii de pe licenţele şi condiţiile asociate licenţei/licenţelor eliberate de A.N.R.E., pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, cu excepţia celor pentru producerea energiei termice în cogenerare. 5. Articolul 83 va avea următorul cuprins: Articolul 83Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea şi menţinerea licenţelor este prezentată în anexa nr. 8. Tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se modifică anual prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., în funcţie de evoluţia indicelui preţului de consum, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 6. La anexa nr. 8, punctul A.2 se abrogă. Articolul IIILa articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)organizarea cursurilor postuniversitare, înscrierea la doctorat, susţinerea tezei de doctorat, eliberări de documente; Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxa vitivinicolă care este percepută pentru următoarele activităţi: a)autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică; b)atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică; c)acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională, după certificarea defrişării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V. 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6Nivelul taxei vitivinicole pentru fiecare activitate prevăzută la art. 5 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Articolul V - Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: ARTICOL UNICSe aprobă tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Titlul anexei va avea următorul cuprins: TARIFUL pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: HOTĂRÂREA privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1 Se aprobă taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzută în anexa care face parte integrantă de prezenta hotărâre, la nr. crt. I. 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2 (1) Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii, pe categorii, privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, prevăzut în anexă, la nr. crt. II.(2) Pentru cererile de eliberare de informaţii prevăzute în anexă, la nr. crt. II pct. 2-3, se aplică un nivel de tarifare suplimentar de 30%, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 4. La articolul 3 , alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins: Articolul 3 (1) Informaţiile prevăzute în anexă, la nr. crt. II, şi/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, precum şi altor persoane juridice prevăzute de lege, fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, precum şi misiunilor diplomatice acreditate informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului.(3) Informaţiile eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă în condiţiile alin. (2) pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice. 5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxa şi/sau tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor/va restitui potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare achitate de solicitant nu se restituie.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor restitui integral în cazul cererilor adresate Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate. 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Taxa/Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.(2) Taxa/Tariful se poate achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 7. Articolul 8 se abrogă. 8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa la prezenta hotărâre. Articolul VII - La articolul 5 alineatul (1) din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 5 se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul pentru societatea informaţională, Alexandru-Răzvan Cotovelea Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc
ANEXĂ(Anexă la
Hotărârea Guvernului nr. 902/2012) Taxa pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi tariful pentru eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat

Nr. crt. Denumirea Pct. Denumirea operaţiunii*)/Categorii de informaţii Nivelul de taxare/tarifare - lei -
I. TAXĂ 1. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 250
2. Cerere de înregistrare în registrul comerţului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 90
3. Cereri menţiuni simple: - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă - PJ/PFA, II, IF; - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă - PJ; - declaraţie model 1 - PJ/PFA, II, IF; - declaraţie model 2 - PJ/PFA, II, IF; - declaraţie model 3 - PJ/PFA, II, IF; - cerere de radiere - PJ/PFA, II, IF; - cerere de menţiune operaţiune unică - PJ; - cerere de menţiuni - PFA, II, IF; - cerere depunere şi menţionare acte - PJ; - cerere depunere şi menţionare acte - PFA, II, IF; - cerere depunere situaţii financiare - PJ; - cerere eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF; - cerere îndreptare erori materiale - PJ; - cerere îndreptare erori materiale - PFA, II, IF; - cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare - PJ/PFA, II, IF; - cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - PJ; - cerere înregistrare în registrul comerţului - numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PJ; - cerere eliberare certificat constatator şi extras de registru. 45
4. Cereri menţiuni complexe: - cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni - PJ 220
5. Cerere copii certificate - PJ/PFA, II, IF. 4+0,2/pagină certificată
II. TARIF 1. Cerere eliberare informaţii punctuale firmă 1.1. Cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) 1.2.**) Cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute la pct. 1.1 şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/sedii 8/firmă 24/firmă
Nr. crt. Denumirea Pct. Denumirea operaţiunii*)/Categorii de informaţii Nivelul de taxare/tarifare - lei -
secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)
2. Cerere eliberare raport istoric despre o firmă 250/firmă
3. Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate pe criterii***) 9/fişă statistică/firmă

*) La nivelul de taxare perceput pentru cererile prevăzute la nr. crt. I pct. 1-3 (mai puţin cererea eliberare certificat constatator şi extras de registru) şi pct. 4 se aplică fondul de lichidare şi fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse nr. crt. II (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi. ***) Pentru informaţii serii de firme grupate pe criterii, nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;

între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;

peste 10.000 de firme: reducere 80%.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 425/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 425 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 425/2014
Hotărârea 902 2012
Hotărârea 1408 2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole
Hotărârea 745 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice
Hotărârea 1609 2006
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale
Hotărârea 1085 2003
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Hotărârea 787 2003
privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Administratiei si Internelor a unor activitati finantate integral din venituri proprii
Hotărârea 277 2002
privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu