E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 745 din 11 iulie 2007

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 6 august 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

REGULAMENT

privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Domeniu de reglementare

Art. 1. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţii publice nr. 51/2006.

Art. 2. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licenţele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activităţile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru:

a) serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) serviciul public de alimentare cu apă;

c) serviciul public de canalizare;

d) serviciul public de salubrizare a localităţilor;

e) serviciul de iluminat public;

f)  serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice române, persoanelor juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene sau persoanelor juridice străine extracomunitare care solicită eliberarea unei licenţe pentru un serviciu de utilităţi publice ori pentru una sau mai multe activităţi specifice acestuia.

Scop

Art. 4. - Prezentul regulament stabileşte:

a) condiţiile generale privind acordarea licenţelor care sunt de competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

b) procedura de solicitare şi acordare a licenţelor;

c) condiţiile în care se modifică licenţele acordate şi condiţiile asociate acestora;

d) procedura de suspendare şi retragere a licenţelor, precum şi de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/ activitatea într-o unitate administrativ-teritorială;

e) tarifele pentru analiza documentaţiilor de licenţiere, tarifele pentru acordarea licenţelor, precum şi tarifele anuale de menţinere a licenţelor, percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice de la solicitanţii, respectiv titularii de licenţe.

Definiţii şi abrevieri

Art. 5. - In sensul prevederilor prezentului regulament abrevierile, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

b)  A.N.R.E. - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;

c)  comisie de licenţiere - structură organizată în cadrul A.N.R.S.C, care examinează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, suspendării, retragerii licenţelor sau de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul într- o unitate administrativ-teritorială;

d)  condiţii asociate licenţei - anexă la licenţă şi parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile, sancţiunile, precum şi unităţile administrativ-teritoriale unde titularul de licenţă are permisiunea de a presta/furniza un serviciu de utilităţi publice ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia;

e) echivalare - acţiunea de recunoaştere a valabilităţii unor atestate/autorizaţii/licenţe obţinute de la alte autorităţi competente din ţară sau din ţările comunitare;

f) licenţă- act tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii/activităţi de utilităţi publice, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia;

g)  modificare a licenţei - decizie a A.N.R.S.C, prin care licenţa acordată se modifică în condiţiile prezentului regulament;

h) modificare a condiţiilor asociate licenţei - decizie a A.N.R.S.C, prin care condiţiile asociate licenţei se modifică, conform prevederilor prezentului regulament;

i) normalizare - activitate care conduce la eliminarea cauzelor care au condus la nerespectarea de către titularul licenţei a prevederilor legale;

j) notificare - înştiinţare prealabilă a titularului de licenţă cu privire la decizia de retragere a licenţei;

k) operator - persoană juridică română, persoană juridică înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene sau persoană juridică străină extracomunitară, care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilităţi publice ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia;

l) parte interesată - persoană sau grup de persoane, care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de licenţă;

m) procedură - specificaţie detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;

n) reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică română posesoare a unei împuterniciri prin care i se permite sa acţioneze în numele unei persoane juridice;

o) retragere a licenţei - decizie a A.N.R.S.C, prin care unui titular de licenţă i se revocă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activităţile pentru care a fost licenţiat;

p) suspendare a licenţei - decizie a A.N.R.S.C, prin care unui titular de licenţă i se retrag, parţial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, acesta putând continua activitatea în regim controlat, pentru a nu afecta interesele utilizatorilor;

q) titular de licenţă - persoană juridică deţinătoare a unei licenţe eliberate de autoritatea competentă.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii generale privind acordarea licenţelor

Art. 6. - (1) Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru care A.N.R.S.C, acordă licenţe, în condiţiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a) captarea apei brute;

b) tratarea apei brute;

c) captarea şi tratarea apei brute;

d) transportul apei potabile şi/sau industriale;

e) înmagazinarea apei;

f) distribuţia apei potabile şi/sau industriale;

g)  colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;

h) epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

i) colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;

j) evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile serviciului public de canalizare;

k) evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor;

l) furnizarea apei potabile.

(2) Activităţile specifice serviciului public de salubrizare a localităţilor, pentru care A.N.R.S.C, acordă licenţe, în condiţiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a)   precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b) sortarea deşeurilor municipale;

c) maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

d)  curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

e) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

f)    înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora;

g) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

h) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

i) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

(3) Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru care A.N.R.S.C, acordă licenţe, în condiţiile prezentului regulament, sunt următoarele:

a)  producerea energiei termice, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare;

b) transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice.

(4)  Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C, acordă o singură licenţă valabilă pentru toate activităţile specifice serviciului.

(5) Pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, A.N.R.S.C, acordă o singură licenţă, valabilă pentru toate activităţile specifice serviciului, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare.

(6)  A.N.R.S.C, acordă licenţe separate pentru activităţile menţionate la alin (3), numai dacă activitatea de producere a energiei termice în sistem centralizat, într-o unitate administrativ-teritorială, este organizată pentru a fi prestată/furnizată de către mai mulţi producători de energie termică ori de către unul sau mai mulţi producători de energie termică în cogenerare.

(7) Licenţa pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă numai dacă solicitanţii fac dovada capacităţii tehnico-organizatorice, a calificării personalului şi a unei dotări tehnico-materiale cel puţin pentru activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c)-g).

(8) Licenţa pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor se acordă numai dacă solicitanţii fac dovada capacităţii tehnico-organizatorice, a calificării personalului şi a unei dotări tehnico-materiale cel puţin pentru activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d).

Art. 7. - Licenţa emisă de A.N.R.S.C, dă dreptul titularului de licenţă să participe la un număr nelimitat de proceduri de delegare a gestiunii serviciului sau a activităţilor menţionate în aceasta, în unităţi administrativ-teritoriale corespunzătoare clasei de licenţiere acordate.

Art. 8. - (1) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care deţin licenţe/ autorizaţii/atestate emise în ţările de origine au obligaţia să solicite la A.N.R.S.C, recunoaşterea şi echivalarea acestora.

(2) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care nu deţin licenţe/autorizaţii/atestate emise în ţările de origine au obligaţia să solicite la A.N.R.S.C, acordarea unei licenţe în vederea participării la procedurile de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Pentru participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor de utilităţi publice, persoanele juridice străine au obligaţia să înfiinţeze în România o filială, cu personalitate juridică, care va solicita la A.N.R.S.C, acordarea licenţei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Persoanele juridice înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene care au câştigat o licitaţie de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor de utilităţi publice în România au obligaţia să înfiinţeze în România un sediu secundar şi să solicite la A.N.R.S.C, acordarea licenţei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a licenţei, atrage de drept retragerea licenţei.

Art. 9. - Licenţele se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:

a) autorităţilor administraţiei publice locale sau unei structuri proprii a acestora cu personalitate juridică;

b) asociaţiilor de dezvoltare comunitară;

c) societăţilor comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale;

d) societăţilor comerciale cu capital social privat sau mixt.

Art. 10. - Licenţele se atribuie, pe 3 clase, solicitanţilor care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C, dar au această capacitate, precum şi furnizorilor/prestatorilor care asigură serviciul ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia în funcţie de numărul de locuitori deserviţi, după cum urmează:

a) clasa 1 - pentru un număr mai mare sau egal cu 300.000 de locuitori;

b) clasa 2 - pentru un număr cuprins între 50.000 şi 300.000 de locuitori;

c) clasa 3 - pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 de locuitori.

Art. 11. - (1) Titularii de licenţă care prestează un serviciu/activitate de utilităţi publice au dreptul să participe la licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, în unităţi administrativ-teritoriale corespunzătoare clasei de licenţiere acordate, doar dacă numărul de locuitori deserviţi împreună cu numărul de locuitori ce urmează a fi deservit nu necesită o clasă de licenţiere superioară.

(2) Titularii de licenţe care constată că le este necesară o clasă de licenţiere superioară vor solicita de la A.N.R.S.C, cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, acordarea unei noi licenţe, însoţită de documentele necesare atestării capabilităţii tehnico-financiare pentru o clasă superioară de licenţiere, în condiţiile prezentului regulament.

(3) In cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat, A.N.R.S.C, nu are obligaţia să analizeze şi să evalueze cererea de acordare a unei noi licenţe până la data desfăşurării licitaţiei.

Art. 12. - (1) Durata de valabilitate a licenţei este:

a)  de un an, pentru licenţa care conferă titularului doar dreptul să participe la un număr nelimitat de proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităţii de utilităţi publice;

b) de maximum 5 ani, pentru licenţa care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi specifice acestuia;

c) pe durata de valabilitate a licenţelor/ autorizaţiilor/atestatelor emise în ţările de origine ale operatorilor din Uniunea Europeană, dar nu mai mare de 5 ani.

(2) Durata de valabilitate a licenţei, prevăzută la alin. (1) lit. b), nu va depăşi durata de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor.

Art. 13. - (1) La expirarea valabilităţii licenţei titularul va solicita eliberarea unei noi licenţe.

(2) In cazul în care titularul unei licenţe intenţionează să solicite o nouă licenţă, cererea şi documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile prezentului regulament se vor depune la A.N.R.S.C, cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate al licenţei acordate.

(3) In cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat, A.N.R.S.C, nu are obligaţia să analizeze şi să evalueze cererea de acordare a unei noi licenţe până la data expirării termenului de valabilitate a licenţei acordate.

Art. 14. -A.N.R.S.C, nu acordă licenţe dacă solicitantul se află în una din următoarele situaţii:

a)   s-a instituit procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b)  a fost sancţionat de A.N.R.S.C, prin retragerea licenţei pentru serviciul/activitatea care face obiectul unei noi solicitări, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei de înregistrare a cererii;

c)   furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea licenţei;

d) nu îndeplineşte cerinţele minimale de capabilitate tehnică şi financiară prevăzute în prezentul regulament;

e) înregistrează pierderi din activitatea de exploatare pentru serviciul/activitatea pentru care solicită licenţa;

f)   nu deţine în termen de valabilitate avize, acorduri, autorizaţii specifice pentru serviciile/activităţile furnizate/ prestate, conform prevederilor legale, pentru motive ce-i sunt imputabile;

g) serviciile/activităţile pentru care se solicită licenţa nu se regăsesc în obiectul de activitate.

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare şi acordare a licenţelor

SECŢIUNEA 1

Solicitarea licenţelor

Art. 15. - (1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C, o documentaţie care va cuprinde:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C, în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de organizare;

c)  copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;

d)  certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

e)  certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de Direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

f)   copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companiei/societăţii-mamă, aferente exerciţiului financiar anterior;

g) declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere;

j) copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz;

k) planul de conducere şi organizare a propriei activităţi pe care intenţionează să-l aplice în situaţia câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, semnat de conducătorul societăţii şi ştampilat, din care să rezulte cel puţin personalul specializat, calificat şi autorizat pe care intenţionează să-l angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care a solicitat licenţa, în cazul câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii; proiectul de organigramă; investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor publice, eşalonate pe următorii 5 ani; termenele şi fondurile estimate pentru obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activităţile pentru care a solicitat licenţa.

(2) Titularul de licenţă care pe perioada de valabilitate a licenţei nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1) lit. j) are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C, retragerea licenţei acordate.

Art. 16. - (1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care nu prestează niciun/nicio serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în ţările comunitare, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C, o documentaţie, care va cuprinde toate documentele corespondente în ţara de origine prevăzute la art. 15 alin. (1), în traducere legalizată la un birou notarial din România.

(2) Persoanelor juridice înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2).

Art. 17. - Dispoziţiile art. 16 sunt aplicabile şi persoanelor juridice străine extracomunitare care nu prestează niciun/nicio serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în ţara de origine, dacă au înfiinţat în România o filială, cu personalitate juridică, prin care solicită licenţa.

Art. 18. - Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrate în alt stat membru al Uniunii Europene care deţine licenţă/autorizaţie emisă în ţara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similară pentru care solicită licenţa, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C, o documentaţie, care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

b)  copie de pe licenţa/autorizaţia eliberată de autoritatea competentă din străinătate;

c)   copie de pe certificatul de înmatriculare emis de autoritatea din ţara de origine;

d)   numărul de locuitori deserviţi pentru care asigură serviciul/activitatea licenţiat/licenţiată/autorizat/autorizată în ţările comunitare;

e)  tabel cu dotarea tehnică de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea şi vechimea utilajelor aflate în proprietate sau închiriate;

f)  memoriu de prezentare, din care să reiasă cel puţin experienţa în domeniu în gestionarea unor servicii/activităţi similare cu cele pentru care se solicită acordarea licenţei, cu privire la contractele, localităţile, perioada şi numărul de persoane deservite;

g)   scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

h) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere.

Art. 19. - Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrate în alt stat al Uniunii Europene care nu deţine licenţă/autorizaţie emisă în ţara de origine, dar prestează un/o serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. în ţările comunitare similar/similară cu cel/cea pentru care solicită licenţa, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C, o documentaţie care va cuprinde următoarele documente, în traducere legalizată la un birou notarial din România:

a) documentele prevăzute la art. 18 lit. a), c), d), e), f), g) şi h);

b)   copii de pe situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar anterior.

Art. 20. - (1) Persoanele juridice aflate în situaţiile prevăzute la art. 15, 16, 17, 18 şi 19, care au câştigat o licitaţie de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor pe baza unei licenţe, au obligaţia să solicite de la A.N.R.S.C, acordarea unei noi licenţe, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor, conform prevederilor art. 21 şi 22, după caz.

(2)  Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), solicitanţii pot prezenta în documentaţia de licenţiere avizele/acordurile/ autorizaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2), (3), (4) şi (5), după caz, sau solicitările făcute pentru obţinerea acestora.

(3) In cazul în care titularul de licenţă de participare la licitaţie nu îndeplineşte condiţia de la alin. (1), A.N.R.S.C, este îndreptăţită să retragă licenţa acordată, potrivit prezentului regulament.

Art. 21. - (1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care prestează un/o serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C, o documentaţie, care va cuprinde:

a) documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-i), în cazul persoanelor juridice;

b) documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi i), pentru compartimentele de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului, însoţite de copia de pe hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de înfiinţare a compartimentului de specialitate;

c) copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului sau a unor activităţi ale acestuia, adoptată de consiliile locale ale comunelor, municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în care sa fie precizată activitatea pentru care se solicită licenţa, în cazul gestiunii directe;

d) copie de pe contractul/contractele de delegare a gestiunii serviciului încheiat/încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale, în cazul gestiunii delegate;

e) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activităţile pentru care solicită licenţa;

f)   lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licenţa, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemului;

g)  schemele tehnologice ale sistemului exploatat, care să conţină şi interfaţa cu alţi operatori, dacă este cazul;

h) structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului/activităţii;

i) organigrama valabilă la data solicitării licenţei, din care să rezulte departamentele cu sarcini în desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită licenţierea;

j) dotarea tehnico-materială, care va include date privind utilajele şi/sau autovehiculele specializate din dotare destinate serviciului, specificându-se tipul/marca, capacitatea de lucru, anul de fabricaţie şi numărul de bucăţi;

k) indicatorii economico-financiari specifici serviciului/activităţii pentru care se solicită licenţa, conform anexei nr. 7;

l) strategia de investiţii, reflectată în planul de investiţii, elaborat pentru o perioadă de minimum 3 ani, din care să rezulte obiectivele propuse, costurile estimate, sursele de finanţare şi termenele de realizare;

m) strategia privind implementarea unui sistem de management integrat, care va prevedea termenele şi costurile de conformare;

n) preţurile/tarifele practicate pentru serviciul/activităţile furnizate/prestate în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenţei; se menţionează tipul, numărul şi data documentului de aprobare;

o) indicatorii de performanţă ai serviciului/nivelele de servicii, aprobaţi/aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenţei, care se vor prezenta obligatoriu în format electronic.

(2) Pentru activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, documentaţia va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenţei:

a) gradul de contorizare la nivel de branşament;

b)  copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate;

c)  copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de valabilitate, pentru prestarea/furnizarea activităţilor pentru care se solicită licenţa;

d)  copie de pe programul/programele de monitorizare de control al calităţii apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

e)  copie de pe programul/programele de monitorizare de audit al calităţii apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

f)  copie de pe autorizaţia sanitară pentru producerea şi distribuţia apei potabile;

g)  copie de pe programul/programele de monitorizare a calităţii apei uzate şi epurate, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru serviciul public de canalizare;

h) copie de pe planul/planurile de conformare privind calitatea apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

i) copie de pe certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătăţii Publice pentru laboratoarele proprii unde se efectuează monitorizarea calităţii apei potabile;

j) copii de pe contractele încheiate pentru efectuarea analizelor bacteriologice şi fizico-chimice ale apei în laboratoare acreditate, în cazul în care solicitantul nu deţine laboratoare proprii.

(3) Pentru activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, documentaţia va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenţei:

a) gradul de contorizare la nivel de branşament;

b)  copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate;

c)  copie de pe autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de valabilitate, pentru prestarea/furnizarea activităţilor pentru care se solicită licenţa.

(4)    Pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare a localităţilor, documentaţia va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care a solicitat acordarea licenţei:

a)  copie de pe autorizaţia/autorizaţiile pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar, eliberată/eliberate de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;

b) copie de pe autorizaţia de mediu pentru fiecare activitate prestată;

c)  copie de pe avizul/autorizaţia/acordul de mediu, pentru activitatea de înfiinţare şi administrare a depozitelor de deşeuri menajere;

d) anexa nr. 9, completată cu date referitoare la infrastructura exploatată şi dotarea tehnică a solicitantului, pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare;

e) termenele de închidere şi situaţia constituirii fondurilor de închidere, pentru solicitanţii care administrează/exploatează depozite de deşeuri neconforme;

f)   copie de pe contractul încheiat cu operatorul care administrează/exploatează depozitul de deşeuri.

(5) Pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public, documentaţia va mai cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi copia de pe atestatul pentru proiectarea sau executarea de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional, eliberat de A.N.R.E.

(6) In cazul în care există hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate care se derulează pe o perioadă mai mare decât cea de valabilitate a licenţei, titularii de licenţă vor depune la registratura A.N.R.S.C, o cerere de solicitare a unei noi licenţe, însoţită de următoarele documente:

a)  copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;

b)  copie de pe hotărârea de dare în administrare/contractul/contractele de delegare a gestiunii serviciului/activităţii;

c)  indicatorii economico-financiari specifici serviciului/ activităţii pentru care se solicită licenţa, conform anexei nr. 7;

d)  copii de pe situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent;

e) copii de pe toate autorizaţiile/avizele/acordurile/atestatele, în termen de valabilitate, necesare desfăşurării serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa.

Art. 22. - Dispoziţiile art. 21 sunt aplicabile atât persoanelor juridice înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, cât şi persoanelor juridice străine extracomunitare care prestează un/o serviciu/activitate de utilităţi publice în România, din sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Art. 23. - (1) Persoanele juridice aflate în situaţiile prevăzute la art. 21 şi 22, care au câştigat o licitaţie de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor pentru care deţin licenţă, au obligaţia să solicite de la A.N.R.S.C, modificarea corespunzătoare a condiţiilor asociate licenţei, în sensul acordării permisiunii de operare în respectivele unităţi administrativ-teritoriale, în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor, conform prevederilor art. 53.

(2) In cazul în care titularul unei licenţe nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C, este îndreptăţită să suspende licenţa acordată.

Art. 24. - (1) Pentru documentele prevăzute la art. 15, 18, 19, 20 şi 21, A.N.R.S.C, poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

(2)   Documentaţia va avea ataşat opisul privind toate documentele pe care le conţine.

(3) Documentele necesare acordării licenţelor pot fi depuse pe suport optic, cu excepţia cererii-tip şi a celor pentru care se solicită originalul, semnătura în original sau copie legalizată.

SECŢIUNEA a 2-a

Analiza documentelor prezentate de solicitantul licenţei

Art. 25. -A.N.R.S.C, prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea acordării licenţei, şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei.

Art. 26. -A.N.R.S.C, prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea modificării licenţei sau a condiţiilor asociate licenţei, şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea documentaţiei.

Art. 27. -A.N.R.S.C, prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, în vederea retragerii licenţei, respectiv în vederea retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de 5 zile de la înregistrarea documentaţiei.

Art. 28. - In cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare de completări, solicitantul nu furnizează toată documentaţia corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C, va înapoia acestuia documentaţia aferentă, radiind solicitarea respectivă din procedura de acordare a licenţei, comunicând această decizie solicitantului.

Art. 29. - In funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, A.N.R.S.C, poate decide:

a)   convocarea la sediul A.N.R.S.C, a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentaţiile puse la dispoziţie;

b)   verificarea la faţa locului a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C, şi reprezentantul autorizat al solicitantului.

Art. 30. - (1) A.N.R.S.C, prin direcţia de specialitate, întocmeşte un raport de specialitate, care include propunerea justificată de acordare/respingere a licenţei, de modificare a licenţei sau a condiţiilor asociate acesteia, de suspendare ori retragere a licenţei, respectiv de retragere a permisiunii de a presta într-o unitate administrativ-teritorială serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate.

(2)   Raportul de specialitate întocmit se preia de către secretarul comisiei de licenţiere, care îl prezintă spre analiză comisiei de licenţiere a A.N.R.S.C, care se va pronunţa, în cadrul unei şedinţe convocate în acest scop, asupra modului de soluţionare.

(3)   Data şi locul desfăşurării şedinţei se comunică solicitantului cu 3 zile lucrătoare înainte, prin notă telefonică, fax, e-mail sau poştă.

Art. 31. - (1) Propunerea de acordare/respingere, modificare, suspendare, retragere a licenţei sau a permisiunii de a presta/furniza serviciul într-o unitate administrativ-teritorială se supune la vot în cadrul comisiei de licenţiere, numită prin decizie a preşedintelui A.N.R.S.C.

(2) Comisia de licenţiere este compusă din 5 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri.

(3) Comisia de licenţiere este asistată de secretarul acesteia şi de un consilier juridic din cadrul A.N.R.S.C, fără drept de vot.

(4) La şedinţele comisiei de licenţiere pot fi invitaţi, în calitate de consilieri, fără drept de vot, reprezentanţi ai:

a) Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

b) Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile;

c) Ministerului Sănătăţii Publice;

d) Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

e) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

f) asociaţiilor profesionale ori ai altor instituţii sau organisme, după caz.

(5)  La şedinţele comisiei de licenţiere pot participa autorii rapoartelor de specialitate, precum şi alte persoane interesate.

(6)  Persoanele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) nu sunt remunerate ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul comisiei de licenţiere.

(7)  Participarea invitaţilor şi a solicitantului la şedinţele comisiei de licenţiere nu este obligatorie.

Art. 32. - Comisia de licenţiere este legal constituită în prezenţa a 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, hotărârile adoptându-se cu majoritate de voturi. In cazul unui vot egal, votul preşedintelui sau al vicepreşedintelui, după caz, este hotărâtor.

Art. 33. - (1) Hotărârile comisiei de licenţiere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, semnat de către membrii acesteia.

(2) Punctele de vedere şi opiniile separate ale participanţilor la şedinţă se menţionează în procesul-verbal.

Art. 34. - Secretarul comisiei are următoarele obligaţii:

a)  prezintă raportul de specialitate spre analiză comisiei de licenţiere;

b)  elaborează proiectul ordinii de zi a şedinţei comisiei de licenţiere;

c) convoacă membrii comisiei şi consilierii;

d) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor;

e)  verifică plata obligaţiilor financiare pentru acordarea licenţei.

SECŢIUNEA a 3-a

Acordarea licenţelor

Art. 35. - A.N.R.S.C, decide asupra acordării/respingerii licenţei în termen de 60 de zile de la înregistrarea documentaţiei la sediul A.N.R.S.C, sau în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 25.

Art. 36. -A.N.R.S.C, decide asupra modificării licenţei sau asupra modificării condiţiilor asociate licenţei, în termen de 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei la sediul A.N.R.S.C, ori în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 26.

Art. 37. - (1) A.N.R.S.C, decide asupra retragerii licenţei sau asupra retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii transmise de solicitant ori în termen de 15 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 27.

(2) In cazul în care se decide retragerea licenţei, titularii de licenţă sunt exceptaţi de la plata tarifului de menţinere a licenţei începând cu data înregistrării la A.N.R.S.C, a cererii transmise de solicitant.

Art. 38. - (1) Acordarea/respingerea licenţei se face prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, care urmează a fi comunicat solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii, prin notă telefonică sau fax.

(2) In termen de 30 de zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C, a înştiinţării privind acordarea licenţei, solicitantul va face dovada plăţii tarifului de acordare a licenţei.

(3)  In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C, va proceda la retragerea licenţei acordate, în condiţiile prevăzute la art. 31 şi 32.

(4) Licenţele intră în vigoare de la data eliberării lor.

Art. 39. - (1) Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind acordarea licenţei se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent, însoţit de următoarele documente:

a) licenţa, al cărei model este cel din anexa nr. 12;

b) condiţiile asociate licenţei, care constituie parte integrantă a acesteia.

(2) In cazul refuzului de acordare a licenţei, precum şi în cazul retragerii acesteia, A.N.R.S.C, transmite solicitantului, respectiv titularului de licenţă:

a) ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, privind respingerea cererii de acordare a licenţei sau de retragere a acesteia, după caz;

b)  motivele refuzului de acordare, respectiv de retragere a licenţei.

Art. 40. - (1) Operatorii cărora li s-a acordat sau retras licenţa se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C.

(2) In cazul refuzului de acordare a licenţei, solicitantul poate depune o nouă documentaţie de licenţiere după 6 luni de la data emiterii ordinului prin care s-a respins acordarea licenţei.

Art. 41. - Ordinul prin care se acordă, modifică, suspendă, retrage sau se refuză acordarea licenţei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 42. - Condiţiile asociate licenţei pentru titularii de licenţă care nu prestează/furnizează niciun/nicio serviciu/activitate de utilităţi publice aflat/aflată în sfera de reglementare a A.N.R.S.C, trebuie să conţină, cel puţin:

a) denumirea titularului de licenţă;

b) obiectul licenţei, respectiv serviciul/activităţile pentru care se acordă licenţa conform tipurilor de licenţe, aşa cum sunt acestea definite la art. 6;

c) perioada de valabilitate a licenţei;

d) drepturile titularului de licenţă;

e) obligaţiile titularului de licenţă;

f)  interdicţii, restricţii şi sarcini pentru titularul de licenţă, în scopul menţinerii unui mediu concurential normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piaţă şi a practicilor anticoncurenţiale;

g)  prevederi cu privire la controlul şi îndrumarea de către A.N.R.S.C, a titularului de licenţă, în legătură cu respectarea condiţiilor asociate acesteia şi a celorlalte reglementari emise în domeniu;

h) condiţii privind retragerea licenţei;

i) cazurile în care A.N.R.S.C, este îndreptăţită sa aplice sancţiuni titularului de licenţă.

Art. 43. - Condiţiile asociate licenţei pentru titularii de licenţă care prestează/furnizează în România un/o serviciu/activitate de utilităţi publice, aflată în sfera de reglementare a A.N.R.S.C, trebuie să conţină, pe lângă cerinţele prevăzute la art. 42, cel puţin:

a)   delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale în care titularul de licenţă poate desfăşura serviciul/activităţile care face/fac obiectul licenţei, respectiv are dreptul de a presta/furniza serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate;

b) cerinţe privind asigurarea protecţiei şi conservării mediului;

c) cerinţe privind asigurarea sănătăţii publice;

d)  cerinţe privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă, după caz;

e)  cerinţe privind asigurarea funcţionării optime, în condiţii de siguranţă şi de performanţă a construcţiilor şi instalaţiilor exploatate, în conformitate cu legislaţia şi reglementările legale în vigoare;

f) cerinţe de respectare a specificaţiilor privind metodologia de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice, pentru funcţionarea optimă, rentabilă a acestora, pentru promovarea eficienţei economice în sectorul serviciilor publice şi protejarea intereselor utilizatorilor, prevăzute pentru domeniul reglementat;

g)  obligaţia de a prezenta la A.N.R.S.C, date reale şi complete privind serviciul/activitatea licenţiat/licenţiată;

h) cerinţe privind implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activităţile licenţiat/ licenţiate;

i) cerinţe privind modificarea licenţei sau a condiţiilor asociate acesteia;

j) cerinţe privind suspendarea licenţei;

k) cerinţe privind retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea licenţiat/licenţiată într-o unitate administrativ-teritorială, în cazul când titularul licenţei îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 44. - Condiţiile asociate licenţei fac parte integrantă din licenţă şi sunt anexă la aceasta.

Art. 45. - (1) Licenţele se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2)   Numărul licenţei este numărul de ordine din acest registru.

(3) Licenţa se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.

Art. 46. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de acordare a licenţelor se publică pe cheltuiala titularului de licenţă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

SECŢIUNEA a 4-a

Criterii de acordare a licenţelor

Art. 47. - Acordarea unei licenţe se face pe baza următoarelor criterii obligatorii:

a)  posibilitatea ca solicitantul să devină titular de licenţă, dacă acesta nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14;

b)  existenţa hotărârii de dare în administrare a gestiunii serviciului/activităţii pentru care solicită licenţa, emisă de autorităţile administraţiei publice locale, în cazul gestiunii directe;

c) existenţa în termen de valabilitate a contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale, în baza cărora solicitantul prestează/furnizează serviciul/activităţile pentru care se solicită licenţa, în cazul gestiunii delegate;

d)  contractele de delegare a gestiunii serviciului/activităţii prezentate de solicitanţi au fost atribuite în condiţiile legii;

e)     asigurarea dotării tehnico-materiale cu utilaje corespunzătoare necesare desfăşurării serviciului/activităţii pentru care solicită licenţa.

CAPITOLUL III

Modificarea licenţei şi a condiţiilor asociate acesteia

SECŢIUNEA 1

Modificarea licenţei

Art. 48. - (1) La cererea titularului, conform modelului din anexa nr. 2, sau din proprie iniţiativă, A.N.R.S.C, poate decide modificarea licenţei în următoarele situaţii:

a) în cazul modificării datelor de identificare ale titularului de licenţă;

b)  în vederea prelungirii valabilităţii licenţei, ca urmare a prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de delegare a serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate;

c)  în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.

(2)  Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), cererea de modificare a licenţei, conform modelului din anexa nr. 2, va fi însoţită de copiile de pe certificatul constatator şi certificatul de înmatriculare, emise de oficiul registrului comerţului.

(3)  Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea de modificare a licenţei, conform modelului din anexa nr. 2, va fi însoţită de copia de pe actul adiţional la contractul de delegare a serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate şi copii de pe toate autorizaţiile/avizele/atestatele necesare prestării serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate, în termen de valabilitate.

(4)  Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), modificarea licenţei se face din iniţiativa A.N.R.S.C, care va comunica în scris titularilor de licenţă modificările survenite, eliberând acestora licenţe cu un conţinut modificat, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care determină modificarea.

Art. 49. - Pentru situaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. a), în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create, titularul licenţei va solicita modificarea acesteia, A.N.R.S.C, putând decide:

a)  modificarea corespunzătoare a licenţei, eliberând licenţă cu un conţinut modificat, dacă solicitarea este întemeiată;

b) retragerea licenţei, dacă A.N.R.S.C, nu poate proceda la modificarea acesteia.

SECŢIUNEA a 2-a

Modificarea condiţiilor asociate licenţei

Art. 50. - La cererea titularului, conform modelului din anexa nr. 3, A.N.R.S.C, poate decide modificarea condiţiilor asociate licenţei în următoarele situaţii:

a) în cazul încetării valabilităţii unor contracte de delegare a serviciului/activităţii licenţiate;

b)  în cazul prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de delegare a serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate;

c)   în cazul unor hotărâri de dare în administrare a serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate;

d)   în cazul atribuirii altor contracte de delegare a serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate.

Art. 51. - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 50 lit. a) şi b), titularul licenţei va solicita la A.N.R.S.C, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create, modificarea corespunzătoare a condiţiilor asociate licenţei.

(2) Cererea de modificare a Condiţiilor asociate licenţei, conform modelului din anexa nr. 3, va fi însoţită de copia de pe contractul care şi-a încetat valabilitatea sau actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate.

(3)  A.N.R.S.C, decide în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii emiterea unor amendamente la condiţiile asociate licenţei.

(4) In cazul în care titularul licenţei nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C, poate decide din proprie iniţiativă suspendarea licenţei.

Art. 52. - In situaţia prevăzută la art. 50 lit. a), titularul de licenţă are obligaţia să asigure continuitatea serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 53. - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 50 lit. c) şi d), titularul licenţei va solicita la A.N.R.S.C, în termen de maximum 90 de zile de la emiterea hotărârii de dare în administrare ori de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, modificarea corespunzătoare a condiţiilor asociate licenţei.

(2)  Cererea de modificare a condiţiilor asociate licenţei, conform modelului din anexa nr. 3, va fi însoţită de copia de pe hotărârea de dare în administrare/contractul de delegare a gestiunii serviciului/activităţii şi de copiile de pe toate avizele/acordurile/autorizaţiile necesare prestării serviciului/ activităţii sau de pe solicitările efectuate în vederea obţinerii acestora.

(3)  In termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, A.N.R.S.C, decide:

a) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate licenţei, dacă documentaţia de licenţiere este completă;

b) solicitarea de completări şi clarificări, dacă documentaţia de licenţiere este incompletă.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), titularul licenţei are obligaţia să transmită completările în maximum 30 de zile de la data solicitării.

(5) In cazul în care titularul licenţei nu respectă termenul prevăzut la alin. (1) sau (4), după caz, A.N.R.S.C poate decide din proprie iniţiativă suspendarea licenţei.

Art. 54. - Modificarea licenţelor, respectiv a condiţiilor asociate licenţei, se realizează conform prevederilor art. 30, 31 şi 32.

Art. 55. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de modificare a licenţei, respectiv de modificare a condiţiilor asociate acesteia, se transmite titularului de licenţă în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 56. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de modificare a licenţei se publică pe cheltuiala titularului de licenţă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL IV

Procedura de suspendare şi retragere a licenţelor şi de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate-administrativ teritorială

SECŢIUNEA 1

Suspendarea licenţei

Art. 57. -A.N.R.S.C, decide suspendarea licenţei, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în următoarele situaţii:

a) în cazurile specificate în prezentul regulament;

b) în cazurile specificate în condiţiile asociate licenţei;

c) în cazul unor grave greşeli profesionale care puteau afecta viaţa şi sănătatea publică, respectiv protecţia şi conservarea mediului, şi acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni, dacă situaţia creată se poate normaliza;

d) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de agenţii constatatori ai A.N.R.S.C;

e) în cazul refuzului de a transmite la A.N.R.S.C, date şi informaţii despre serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate.

Art. 58. - (1) Suspendarea licenţei se face pe o perioadă de maximum 6 luni şi intră în vigoare de la data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare a licenţei.

(2) A.N.R.S.C, trebuie să facă dovada înştiinţării, în scris, în vederea participării la şedinţele comisiei de licenţiere a operatorilor propuşi pentru suspendarea licenţei. Prezenţa acestora nu este obligatorie.

(3)  Operatorul căruia i s-a suspendat licenţa este exceptat de la plata tarifului anual de menţinere a licenţei, pe toată perioada de suspendare, începând cu data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare a licenţei.

SECŢIUNEA a 2-a

Retragerea licenţei

Art. 59. - (1) A.N.R.S.C, decide, la cererea titularului de licenţă, retragerea licenţei în următoarele situaţii:

a) în cazul licenţelor care confereau titularului de licenţă doar dreptul de a participa la proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate;

b) ca urmare a încetării valabilităţii sau rezilierii unor contracte de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate, în cazul când titularul licenţei presta/furniza serviciul/activitatea într-o singură unitate administrativ-teritorială şi acesta intenţionează să nu mai participe la proceduri de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate;

c) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului;

d) în cazul când titularul licenţei intenţionează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c), titularul de licenţă are obligaţia să asigure continuitatea prestării/furnizării serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate până la preluarea gestiunii serviciului/activităţii de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

(3) In situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), titularul de licenţă trebuie să facă dovada că a înştiinţat autorităţile administraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C, despre intenţia de încetare a prestării/furnizării serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate, cu cel puţin 6 luni înainte de data depunerii la A.N.R.S.C, a cererii de retragere a licenţei.

(4)  Cererea de retragere a licenţei, conform modelului din anexa nr. 4, va fi însoţită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 60. -A.N.R.S.C, decide retragerea licenţei, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în următoarele situaţii:

a) în cazurile specificate în prezentul regulament;

b) în cazurile specificate în condiţiile asociate licenţei;

c)  în cazul unor greşeli profesionale care afectează grav viaţa şi sănătatea publică, respectiv protecţia şi conservarea mediului;

d)  la expirarea termenului de suspendare a licenţei, dacă situaţia creată nu se poate normaliza;

e) în cazul în care titularul licenţei îndeplineşte condiţiile de suspendare a licenţei şi a mai a fost sancţionat de două ori prin suspendarea licenţei;

f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de agenţii constatatori ai A.N.R.S.C, în situaţia prevăzută la art. 57 lit. c);

g) în cazul constatării unor date, acte, informaţii sau declaraţii false prezentate în documentaţia de licenţiere, în temeiul cărora s-a acordat licenţa;

h) în cazul refuzului titularului de licenţă de a supune controlului sau de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C, datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;

i) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului.

Art. 61. - (1) In situaţiile prevăzute art. 59, dacă retragerea licenţei s-a făcut la cererea titularului de licenţă, acesta nu mai are dreptul să solicite o nouă licenţă decât după 6 luni de la data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de retragere a licenţei.

(2) In situaţiile prevăzute la art. 60, dacă retragerea licenţei s-a făcut din iniţiativa A.N.R.S.C, titularul licenţei nu mai are dreptul să solicite o nouă licenţă decât după 2 ani de la data emiterii ordinului preşedintelui A.N.R.S.C, de retragere a licenţei.

Art. 62. - In cazul în care retragerea licenţei se face din iniţiativa A.N.R.S.C, aceasta se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul este obligat să presteze/furnizeze serviciul în condiţiile hotărârii de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor.

Art. 63. - Retragerea licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz, şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator.

Art. 64. -In cazul în care operatorul căruia i s-a retras licenţa este un serviciu public de specialitate cu sau fără personalitate juridică, organizat în subordinea autorităţii administraţiei publice locale, aceasta are obligaţia să scoată la licitaţie, conform prevederilor legale, serviciul/activitatea pe care îl/o presta acest titular de licenţă.

Art. 65. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de suspendare, respectiv de retragere a licenţei, se transmite organizaţiei în termen de maximum 5 zile de la data emiterii şi se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C.

SECŢIUNEA a 3-a

Retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială

Art. 66. - In cazul când un titular de licenţă prestează/furnizează serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, A.N.R.S.C, decide, la cererea titularului de licenţă, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială în următoarele situaţii:

a) ca urmare a rezilierii unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b)  în cazul când titularul licenţei intenţionează să nu mai presteze/furnizeze serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 67. - (1) In situaţia prevăzută la art. 66 lit. a), titularul licenţei are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în maximum 15 zile de la rezilierea contractului.

(2) In cazul în care titularul de licenţă nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C, poate decide, din proprie iniţiativă sau la solicitarea unor părţi interesate, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi suspendarea licenţei.

(3) In situaţia prevăzută la art. 66 lit. a), titularul de licenţă are obligaţia să asigure continuitatea prestării/furnizării serviciului/activităţii licenţiat/licenţiate până la preluarea gestiunii serviciului/activităţii de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 68. - In situaţia prevăzută la art. 66 lit. b), titularul de licenţă trebuie să facă dovada că a înştiinţat autoritatea administraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C, cu privire la intenţia de încetare a prestării/furnizării serviciului/activităţilor licenţiat/licenţiate în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu cel puţin 6 luni înainte de data depunerii la A.N.R.S.C, a cererii de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială.

Art. 69. - Cererea de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, conform modelului din anexa nr. 5, va fi însoţită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 70. - In cazul când un titular de licenţă prestează/furnizează serviciul/activităţile licenţiat/licenţiate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, A.N.R.S.C, decide, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea dintr-o unitate administrativ-teritorială, în următoarele situaţii:

a) în cazurile specificate în condiţiile asociate licenţei;

b) în cazul neaplicării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea competentă, în vederea normalizării activităţilor prestate/furnizate la nivelul localităţii;

c) în cazul unor grave greşeli profesionale care afectează viaţa şi sănătatea publică, respectiv protecţia şi conservarea mediului din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 71. - In cazul în care retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială se face din iniţiativa A.N.R.S.C, aceasta se notifică titularului de licenţă cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul este obligat să presteze/furnizeze serviciul/activitatea în condiţiile contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţii.

Art. 72. - Retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială atrage revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităţii şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator.

Art. 73. -In cazul retragerii permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, A.N.R.S.C, decide emiterea unor amendamente la condiţiile asociate licenţei.

Art. 74. - Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de retragere a permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială se transmite titularului licenţei în termen de 5 zile de la data emiterii şi se publică pe pagina de web a A.N.R.S.C.

Art. 75. - Suspendarea/retragerea licenţei, respectiv retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, se realizează conform prevederilor art. 30, 31 şi 32.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 76. - (1) Licenţele acordate de A.N.R.E. operatorilor de servicii publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, care au trecut în sfera de competenţă a A.N.R.S.C, se vor modifica în condiţiile prezentului regulament.

(2) In vederea modificării, titularii licenţelor vor depune la A.N.R.S.C, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente:

a) cererea tip, conform anexei nr. 6;

b)   copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

c)  copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;

d)   copie de pe hotărârea de dare în administrare a serviciului/activităţilor, în cazul gestiunii directe;

e) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în cazul gestiunii delegate;

f) copii de pe situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent;

g) numărul total de locuitori pentru care prestează/furnizează serviciul sau activităţile pentru care solicită licenţa;

h) gradul de contorizare la nivel de branşament;

i) lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicită licenţa, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor componente ale sistemului;

j) schemele tehnologice ale sistemului exploatat care să conţină şi interfaţa cu alţi operatori, dacă este cazul;

k) organigrama;

l) structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului/activităţii;

m) dotarea tehnico-materială, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa;

n) autorizaţia de gospodărie a apelor, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate;

o) autorizaţia de mediu, pentru prestarea activităţilor pentru care solicită licenţa, în termen de valabilitate;

p) strategia de investiţii, pe următorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice;

q) declaraţie pe propria răspundere, semnată de directorul general şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C;

r) copii de pe licenţele şi condiţiile asociate licenţei/licenţelor eliberate de A.N.R.E., pentru activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, cu excepţia celor pentru producerea energiei termice în cogenerare;

s) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere.

(3) A.N.R.S.C, poate solicita şi alte informaţii, completări sau documente decât cele prevăzute la alin. (2).

Art. 77. - (1) Modificarea licenţelor acordate de A.N.R.E. nu se va face dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a) a încetat definitiv activitatea care face obiectul licenţei;

b)   s-a instituit procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C, va proceda la retragerea licenţei.

Art. 78. - Licenţele acordate de A.N.R.E. pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută în regulament se vor modifica în mod corespunzător.

Art. 79. -A.N.R.S.C, prin direcţia de specialitate, decide modificarea licenţelor acordate de A.N.R.E. în sensul echivalării acestora şi acordarea unei noi licenţe, conform prevederilor art. 25, 30, 31, 32 şi 35.

Art. 80. - (1) Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, de acordare a licenţei va fi comunicat solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii.

(2) Ordinele preşedintelui A.N.R.S.C, prevăzute la alin. (1) se publică pe cheltuiala titularului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 81. -Autorizaţiile de participare la licitaţie şi autorizaţiile temporare de funcţionare, acordate de A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 140/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 25 februarie 2003, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

Art. 82. - (1) Licenţele acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

(2)   Prevederile prezentului regulament, referitoare la modificarea licenţei sau a condiţiilor asociate licenţei, la suspendarea/retragerea licenţei ori la retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială, sunt aplicabile şi pentru titularii care deţin licenţe acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

(3)   Documentaţiile de licenţiere/autorizare depuse la registratura A.N.R.S.C, până la 21 martie 2007 şi întocmite conform dispoziţiilor din Regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, se analizează şi se evaluează conform criteriilor prevăzute în acesta.

Art. 83. - Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea şi menţinerea licenţelor, respectiv pentru analiza documentaţiilor de licenţiere, este prezentată în anexa nr. 8. Tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se modifică anual prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, în funcţie de evoluţia indicelui preţului de consum, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 84. - (1) Pentru modificarea licenţelor emise de A.N.R.E., A.N.R.S.C, nu percepe tarife pentru acordarea licenţei.

(2) Solicitanţii pentru care licenţele emise de A.N.R.E. si-au încetat valabilitatea au obligaţia să solicite la A.N.R.S.C, acordarea unei licenţe, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 85. - (1) Incepând cu anul al doilea de valabilitate a licenţei, titularul va achita un tarif anual de menţinere egal cu valoarea tarifului pentru acordarea licenţei.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac titularii de licenţă pentru care A.N.R.S.C, a modificat licenţele emise de A.N.R.E., în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care vor achita un tarif anual de menţinere egal cu valoarea tarifului pentru acordarea licenţei, stabilit în anexa nr. 8, începând cu primul an de valabilitate a licenţei.

(3)  Tariful anual de menţinere a licenţei se datorează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), începând cu data de întâi a lunii în care s-a eliberat licenţa. Plata tarifului de menţinere se va efectua în tranşe trimestriale egale, având ca termen limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.

(4)   Pentru modificarea licenţelor, respectiv a condiţiilor asociate licenţei, A.N.R.S.C, nu percepe tarife.

(5) Intârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru obligaţiile la bugetul general consolidat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)    Ordinea stingerii creanţelor datorate la bugetul A.N.R.S.C, din tariful anual de menţinere a licenţei şi a majorărilor de întârziere este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Art. 86. - (1) Incasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C, şi nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.

(2) Tarifele percepute de la fiecare titular de licenţă se varsă în contul A.N.R.S.C.

Art. 87. - Licenţele nu pot fi transferate în întregime sau în parte. Orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a licenţei.

Art. 88. -Trecerea de la o clasă de licenţiere la alta se poate face numai prin solicitarea şi, respectiv, acordarea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament a unei noi licenţe.

Art. 89. - Eliberarea de duplicate ale licenţei se face la cererea titularului, după achitarea unui tarif în cuantum de 10% din tariful de acordare corespunzător licenţei.

Art. 90. - (1) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Anexele nr. 1-12 se modifică prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE

pentru acordarea licenţei

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele şi prenumele)....................................................................., în calitate de(administrator/director)................................................. la(denumirea persoanei juridice/primărie) ........................................................................................................................................................................ ....., cu sediul în ţara ..........................................., localitatea ...................................., str .............................................. nr....., bl........., sc........., et........, ap........, sectorul/judeţul ........................................................., telefon ......................................., fax ......................., având CUI/CIF/etc ........................................., cont ........................., deschis la Banca ..........................................................., Sucursala............................., vă solicit acordarea licenţei clasa ..................... pentru(serviciul) ........................................................................................................................................................................ ............................. respectiv pentru activitatea/activităţile de ........................................................................................................................................................................ ..................... în următoarea/următoarele unităţi administrativ-teritoriale(municipiu/oraş/comună din judeţul)....................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data.....................

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 2 la regulament

CERERE

pentru modificarea licenţei

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele si prenumele) ............................................................, în calitate de(administrator/director) ........................................................ la(denumirea persoanei juridice/primărie) ........................................................................................................................................................................ ., cu sediul în ţara ....................................., localitatea ......................................, str ................................................................ nr ....., bl ........, sc ........, et........, ap........, sectorul/judeţul........................................................., telefon........................................ fax......................., având CUI..... vă solicit modificarea licenţei clasa........................nr..................din............................acordate (denumirea titularului de licenţă) ...............................................................................

Data.......................

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 3 la regulament

CERERE

pentru modificarea condiţiilor asociate licenţei

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele si prenumele) ....................................................................., în calitate de(administrator/director) .............................................. la(denumirea persoanei juridice/primărie) ........................................................................................................................................................................ .. cu sediul în localitatea ............................................................., str ...............................................................................nr....., bl........, sc........, et........, ap ........, sectorul/judeţul........................................................., telefon ......................................., fax................................., având CUI.............................., vă solicit modificarea condiţiilor asociate licenţei anexă la licenţa clasa......nr..................din................. pentru(serviciul/activitatea) .......................................................... ........................................................................................................................................................................ .....................................................................ca   urmare   a   restrângerii/extinderii/prelungirii   prestării/furnizării   serviciului/activităţii  în   următoarea/următoarele   unităţi administrativ-teritoriale(municipiu/oraş/comună din judeţul) ......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Data.......

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 4 la regulament

CERERE

pentru retragerea licenţei

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele si prenumele) ....................................................................., în calitate de(administrator/director) .............................................. la(denumirea persoanei juridice/primărie) ........................................................................................................................................................................ ., cu sediul în ţara....................................., localitatea ......................................, str .................................................................. nr ....., bl ........., sc........, et........, ap........, sectorul/judeţul........................................................., telefon......................................., fax......................., având CUI................................, vă solicit retragerea licenţei clasa...............nr..................din............................ pentru(serviciul/activitatea) ................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

Data........................

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 5 la regulament

CERERE

pentru retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activitatea într-o unitate administrativ-teritorială

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele si prenumele) ....................................................................., în calitate de(administrator/director) .............................................. la(denumirea persoanei juridice/primărie) ............................................................................................................................................................., cu sediul în localitatea......................................., str...........................................................................nr....., bl........., sc ........, et........, ap........, sectorul/judeţul ........................................................................, telefon ..........................................................................., Fax ......................., având CUI ...................................................................,  vă solicit retragerea permisiunii de a presta/furniza serviciul/activităţile de ........................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... în unitatea administrativ-teritorială ........................................................................................................................................................................ ..................

Data........................

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila,

ANEXA Nr. 6 la regulament

CERERE

pentru modificarea licenţei/licenţelor emisă/emise de A.N.R.E.

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Subsemnatul,(numele si prenumele) ....................................................................., în calitate de(administrator/director) ............................................... la(denumirea persoanei juridice/primărie) ........................................................................................................................................................................ ., cu sediul în localitatea.........................................................., str....................................................................................nr ....., bl........, sc........, et........, ap........, sectorul/judeţul ........................................................., telefon ......................................., fax ............................................, având CUI  .............., cont.........................deschis banca...................................................., sucursala............................., vă solicit modificarea licenţei/licenţelor emise de A.N.R.E.

nr.......................................din data de....................................pentru ......................................................................................,

nr.......................................din data de....................................pentru ......................................................................................,

nr.......................................din data de....................................pentru ......................................................................................,

nr.......................................din data de....................................pentru ......................................................................................,

în licenţă clasa.........................................................., pentru(serviciul/activitatea) ........................................................................................................

respectiv activităţile ........................................................................................................................................................................ ...........................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

în următoarea/următoarele unităţi administrativ-teritoriale(municipiu/oraş/comună din judeţul)........................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Numărul de locuitori pentru care se asigură serviciul/activitatea care face obiectul licenţei este de..................................................................................

Data.........................

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 7 la regulament

INDICATORI  ECONOMICO-FINANCIAR!

Indicatorii   economico-financiari   specifici   serviciului/activităţii   pentru   care   se   solicită   licenţa   se   vor   prezenta, distinct de alte activităţi economice sau servicii, conform modelului din tabelul următor.

                                                                                                                                                                             lei

Nr crt.

Indicator

Valoare

An

n-2

n-1

n*)

1.

Venituri din exploatare

2.

Rezultatul din exploatare

profit

pierdere

3.

Datorii

curente

restante

4.

Datorii către bugetul consolidat al statului

curente

restante

5.

Creanţe

curente

restante

*) n reprezintă anul curent, în cazul în care depunerea documentaţiei la A.N.R.S.C, se face în semestrul II al anului în curs, respectiv anul precedent, în cazul în care depunerea documentaţiei se face în semestrul I al anului în curs.

ANEXA Nr. 8 la regulament

TARIFE

pentru acordarea şi menţinerea licenţelor

A. 1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, sunt cele din tabelul următor:

                                                                                                                                                                             lei

Nr. crt.

Serviciul/activitatea

Licenţă

clasa 1

clasa 2

clasa 3

1.

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

22.500

10.000

1.200

2.

serviciul public de alimentare cu apă

15.000

7.500

1.000

3.

captarea şi tratarea apei brute

10.000

5.000

700

4.

captarea apei brute

4.000

2.000

700

5.

tratarea apei brute

6.000

3.000

1.000

6.

transportul apei potabile şi/sau industriale

6.500

3.250

450

7.

distribuţia apei potabile şi/sau industriale

6.500

3.250

450

8.

serviciul public de canalizare

9.000

3.000

600

                                                                                                                                                                             lei

Nr. crt.

Serviciul/activitatea

Licenţă

clasa 1

clasa 2

clasa 3

9.

colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare

4.500

1.500

300

10.

epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar

4.500

1.500

300

11.

colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora

1.800

600

300

12.

evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor

1.800

600

300

13.

evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile serviciului public de canalizare

1.800

600

300

14.

furnizarea apei potabile

1.000

700

300

15.

serviciul public de salubrizare a localităţilor

30.000

15.000

1.500

16.

precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale

20.000

10.000

1.200

17.

înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora

10.000

5.000

1.000

18.

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări

3.000

1.000

500

19.

organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

6.000

3.000

500

20.

maturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice

7.000

3.500

500

21.

depozitarea controlată a deşeurilor menajere

5.000

2.500

500

22.

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

8.000

4.000

600

23.

sortarea deşeurilor municipale

8.000

4.000

500

24.

dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

10.000

5.000

800

25.

serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat

10.000

5.000

1.000

26.

producerea energiei termice în sistem centralizat

8.800

4.400

880

27.

transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice produse centralizat

6.600

3.300

550

28.

serviciul de iluminat public local

30.000

12.000

2.000

A.2. Tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere este de 50 lei.

A.3. Titularii licenţelor, care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori, vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 300 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 100 lei.

ANEXA Nr. 9 la regulament

VERIFICAREA

capacităţii tehnice a solicitantului

I. Licenţa pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia:

              i=n

N x Im   SUM ai x bi x ci x di x ei + aj x bj x dj x ej,

    ρ        i=1

unde:

N - numărul de locuitori ai localităţii;

Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul este de 0,8 kg/locuitor/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;

ρ - greutatea specifică a deşeurilor menajere este de 350 kg/m3, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă greutate specifică a deşeurilor;

ai- numărul de autocompactoare de aceeaşi capacitate şi acelaşi grad de compactare;

bi - capacitatea de transport; [m3]

ci - gradul de compactare;

di- numărul de curse efectuate/schimb;

ei- numărul de schimburi/zi;

i - numărul de autocompactoare;

aj  - numărul de autocontainere de aceeaşi capacitate;

bj - capacitatea de transport; [m3]

dj - numărul de curse efectuate/schimb;

ej - numărul de schimburi/zi;

j - numărul de aotocontainere.

II. Licenţa pentru activitatea de măturat, spălat şi stropit căi publice se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

II. 1. Pentru activitatea de măturat

Sm =<   H x Nu x V x/x 1.000     [m2],

                          n

unde:

Sm - suprafaţa totală a străzilor care se mătură; [m2]

H - numărul de ore de acţiune a utilajului/schimb, de regulă se consideră 6,5 ore dacă din condiţiile specifice de prestare a activităţii nu rezultă altfel;

Nu - numărul de utilaje aferente activităţii;

V-viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

I- lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

II. 2. Pentru activitatea de spălat şi stropit căi publice

Ss =<  H x Nu x V x/x 1.000    [m2],

                       n

unde:

Ss - suprafaţa totală a străzilor care se spală/stropesc;

H - numărul de ore de acţiune a utilajului/schimb, de regulă se consideră 5,5 ore dacă din condiţiile specifice de prestare a activităţii nu rezultă altfel;

Nu, V şi n au semnificaţiile de mai sus.

III.  Licenţa pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ şi următoarele condiţii:

III. 1. Pentru activitatea de curăţare a zăpezii

Sc =< H x Nc x V x/x 1.000    [m2],

                       n

unde:

Sc - suprafaţa totală a căilor publice de pe care se curăţă zăpada; [m2]

H - numărul de ore de acţiune a utilajului/schimb, de regulă, se consideră 7,5 ore dacă din condiţiile specifice de prestare a activităţii nu rezultă altfel;

Nc- numărul de utilaje utilizate pentru curăţarea zăpezii;

V-viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

I- lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

III. 2. Pentru activitatea de transport al zăpezii

                     i = n

                    SUM  Ni x bi x di, x ei 

        Sc =       i=1                                   [m2],

                             2 x hm

unde:

Sc - suprafaţa totală a căilor publice de pe care se curăţă zăpada; [m2]

Ni - numărul de utilaje pentru transportul zăpezii de aceeaşi capacitate;

hm - înălţimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administraţia Naţională de Meteorologie; [m]

bi - capacitatea de transport; [m3]

di - numărul de curse efectuate/schimb;

ei - numărul de schimburi/zi.

III. 3. Pentru activitatea de menţinere în funcţiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheţ

Sp =<   H x Np x V x/x 1.000     [m2],

                      n

unde:

Sp - suprafaţa stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; [m2]

H - numărul de ore de acţiune a utilajului/schimb, de regulă, se consideră 5,5 ore dacă din condiţiile specifice de prestare a activităţii nu rezultă altfel;

Np - numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

- lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.

ANEXA Nr. 10 la regulament*)

NECESARUL  MINIM

de autospeciale şi utilaje specifice pentru acordarea licenţelor aferente serviciului public de salubrizare a localităţilor

ANEXA Nr. 11 la regulament*)

DOTAREA   TEHNICĂ   MINIMĂ

pentru acordarea licenţelor aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, alimentare cu energie termică şi de iluminat

*) Anexele nr. 10 şi 11 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 12 la regulament*)

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

In temeiul Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr._____din___________, se acordă:

LICENTA

Nr._____din____________

Clasa____

organizaţiei___________________________________________________________

cu sediul în___________________________________________________________

___________________________________________________________________

pentru_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prezenta licenţă este valabilă conform condiţiilor asociate, până la__________.

PRESEDINTE

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 745/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 745 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 745/2007
Ordin 510 2018
Ordin 337 2015
Ordin 202 2014
Hotărârea 425 2014
Ordin 236 2013
Ordin 367 2011
privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor şi a modelului de licenţă/autorizaţie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
Ordin 132 2009
privind modificarea unui tarif cuprins în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, si a unor prevederi cuprinse în Normele privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 259/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu