Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 27 din 17 noiembrie 2010

pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din 30 noiembrie 2010In baza Notei de fundamentare nr. 3.050 din 11 noiembrie 2010 a Directiei reglementare si autorizare, prezentata în cadrul sedintei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 17 noiembrie 2010,

având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptate în sedinta din data de 17 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f)si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarâre:

Art. 1. - Se aproba Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevazuta în anexa ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. - Prezenta hotarâre si norma mentionata la art. 1 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXA

NORMA Nr. 16/2010

privind prospectul schemei de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procesul de autorizare si continutul prospectului schemei de pensii facultative, precum si procedura de avizare a modificarilor acestuia.

Art. 2. - Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat de catre administrator si se adreseaza participantilor la un fond de pensii facultative, denumit în continuare fond de pensii.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) prospect detaliat-componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborata de administrator, care cuprinde în mod detaliat principiile schemei de pensii facultative, regulile de investire a activelor fondului de pensii, drepturile si obligatiile partilor, termenii esentiali ai contractului de administrare, precum si orice alte elemente stabilite de prezenta norma;

b) prospect simplificat - componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborata de administrator, prin care se aduce la cunostinta participantilor fondului de pensii un set minim de informatii cu privire la respectivul fond de pensii.

CAPITOLUL II

Continutul prospectului schemei de pensii facultative

Art. 4. - (1) Administratorul de fonduri de pensii facultative elaboreaza si supune autorizarii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative, cu urmatoarele componente:

a) prospectul detaliat al schemei de pensii facultative;

b) prospectul simplificat al schemei de pensii facultative.

(2) Prospectul detaliat si prospectul simplificat reprezinta parti integrante ale prospectului schemei de pensii facultative.

(3) Prospectul simplificat este oferit în mod gratuit potentialilor participanti la semnarea actului individual de aderare. Prospectul detaliat este pus la dispozitia participantilor sau a potentialilor participanti, la cerere, în mod gratuit.

Art. 5. - Prospectul detaliat contine cel putin urmatoarele informatii:

1. Prima parte a prospectului detaliat prezinta informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:

a) informatii despre fondul de pensii:

(i) denumirea fondului de pensii;

(ii) gradul de risc al fondului de pensii;

(iii) numarul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) numarul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;

(vi) numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;

(vii) data publicarii si republicarii prospectului, informatie care se completeaza dupa obtinerea autorizatiei, respectiv dupa obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului;

b) informatii despre administrator:

(i) denumirea administratorului;

(ii) datele de contact: adresa, telefon, fax, pagina de internet;

(iii) codul unic de înregistrare;

(iv) numarul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

(v) numarul si data deciziei de autorizare a administratorului;

(vi) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(vii) capitalul social subscris si varsat;

(viii) structura actionariatului: numele/denumirea actionarului, procentul detinerilor în capitalul social al administratorului;

(ix) informatii despre structura organelor statutare de conducere ale administratorului, respectiv consiliu de administratie, directori sau consiliu de supraveghere, directorat/conducatori, dupa caz;

c) informatii despre depozitar:

(i) denumirea depozitarului;

(ii) codul unic de înregistrare;

(iii) numarul si data avizului Comisiei;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) pagina de internet;

d) informatii despre auditorul financiar:

(i) denumirea auditorului;

(ii) codul unic de înregistrare;

(iii) numarul si data avizului Comisiei;

(iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;

(v) pagina de internet;

e) fraza: „Autoritatea competenta în domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private."

2. A doua parte a prospectului detaliat cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii, modul de administrare a fondului de pensii, precum si drepturile si obligatiile partilor prevazute în contractul de administrare:

a) definitiile termenilor utilizati, în mod special cele ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor etc, conform prevederilor legale în vigoare;

b) obiectivele fondului de pensii;

c) conditiile de dobândire a calitatii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) frazele:

(i) „Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramâna participant fiind interzisa.";

(ii) „Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";

(iii) „Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.";

e) informatii privind contributia exprimata în lei:

(i) valoarea contributiei minime la fondul de pensii, fara a depasi limita maxima a contributiei prevazuta de lege;

(ii) modalitatea si termenele de plata a contributiei;

(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fondul de pensii;

(iv) posibilitatea suspendarii sau încetarii platii contributiei la fondul de pensii, fara penalizarea participantului si fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;

(v) în cazul în care participantul si/sau angajatorul platesc o contributie diferita fata de suma stabilita prin actul individual de aderare sau prin înstiintarile scrise ulterioare cu privire la modificarea valorii contributiei, administratorul depune toate diligentele necesare în vederea solutionarii situatiei aparute, în termen de 4 zile lucratoare de la data încasarii acesteia, în caz contrar suma astfel platita fiind restituita integral sau partial platitorului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond de pensii din România care a fost detasat într-o alta tara de a plati în continuare contributia la fondul de pensii pe durata detasarii;

f) informatii privind suspendarea contributiei:

(i) în situatia în care participantul si/sau angajatorul, dupa caz, nu îsi îndeplinesc obligatia de plata a contributiei stabilite prin actul individual de aderare sau modificate în conditiile lit. h) pct. (ii), pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive de la scadenta obligatiei, iar participantul si/sau angajatorul nu au înstiintat în scris administratorul în conformitate cu prevederile lit. h) pct. (ii), acesta din urma considera suspendata plata contributiei, fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;

(ii) administratorul notifica de îndata, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, participantului si/sau angajatorului, precum si Comisiei cu privire la suspendarea platii contributiei;

(iii) notificarea participantului trebuie sa mentioneze faptul ca plata contributiei este suspendata ca urmare a neîndeplinirii obligatiei de plata a acesteia, iar reluarea platii contributiei se efectueaza cu înstiintarea prealabila a administratorului;

g) drepturile participantilor:

(i) dreptul la o pensie facultativa sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii conditiilor prevazute de reglementarile legale în vigoare;

(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;

(iii) dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale;

(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii;

(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului schemei de pensii facultative; h) obligatiile participantului:

(i) sa plateasca contributia stabilita de comun acord în actul individual de aderare;

(ii) sa înstiinteze în scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu privire la orice modificare a valorii contributiei, precum si cu privire la suspendarea sau încetarea platii acesteia, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendarii sau încetarii platii contributiei;

(iii) sa înstiinteze în scris administratorul cu privire la reluarea platii contributiei dupa perioada de suspendare sau încetare a platii acesteia;

(iv) sa înstiinteze în scris administratorul si angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale personale si sa transmita documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;

(v) sa depuna la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativa;

(vi) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, normelor emise de Comisie si ale prospectului;

i) informatii privind politica de investitii:

(i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura si durata obligatiilor;

(ii) structura portofoliului aferenta gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea limitelor investitionale;

(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;

(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;

(v) metodele de evaluare a riscurilor investitionale;

(vi) metoda de revizuire a regulilor de investire;

j) mentionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) „Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.";

(ii) „Activele si pasivele fiecarui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie ale administratorului, fara posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri si administrator.";

(iii) „Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii.";

(iv) „Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implica în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de catre Comisie a calitatii plasamentului în instrumente financiare.";

k) alte elemente pe care administratorul le considera necesare;

l) regimul fiscal al sumelor reprezentând contributiile la fondul de pensii, conform prevederilor legale, precum si al operatiunilor fondului de pensii;

m) procedura de calcul al valorii activului net si al valorii unitare a activului net, cu mentiunea ca aceste proceduri sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si frecventa publicarii acestor valori;

n) procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii, cu mentiunea ca aceasta procedura este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicarii acestei valori;

o) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea în mod obligatoriu a textului: „Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.";

p) procedura de convertire a contributiilor în unitati de fond;

q) resursele financiare ale fondului;

r) cuantumul si structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliata a comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activul fondului de pensii, precum si modalitatea de percepere a acestora;

s) procedura de transfer la un alt fond de pensii si valoarea penalitatilor, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transferul la un alt fond de pensii;

s) modalitatea de plata a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces sau în cazul în care participantul îndeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege si nu îndeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege, precum si conditiile cumulative pe care trebuie sa le îndeplineasca participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativa. Se va mentiona prevederea din lege potrivit careia se va adopta o lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

t) garantii oferite de administrator, în cazul în care acestea exista, si obligatia constituirii provizionului tehnic aferent;

t) obligatiile de informare ale administratorului fata de participanti:

(i) tipurile de informari;

(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;

(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;

u) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;

v) informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul având dreptul sa prelucreze datele personale ale participantilor numai în scopuri legate de îndeplinirea obligatiilor acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea contributiilor participantilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea administratorului, precum si în cadrul relatiilor administratorului cu autoritatile competente si, în general, în legatura cu realizarea unui interes legitim sau cu îndeplinirea unei obligatii legale a administratorului.

3. Atreia parte a prospectului detaliat cuprinde mentiunea ca pe pagina proprie de internet a administratorului pot fi consultate contractul de administrare si contractul de societate civila, administratorul având obligatia publicarii acestora pe pagina proprie de internet.

Art. 6. - Prospectul simplificat al fondului de pensii contine urmatoarele:

1. Prima parte a prospectului prezinta informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:

a) informatii despre fondul de pensii:

(i) denumirea fondului de pensii ;

(ii) gradul de risc al fondului de pensii;

(iii) numarul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;

(iv) numarul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;

(v) numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;

b) informatii despre administrator:

(i) denumirea administratorului;

(ii) datele de contact: adresa, telefon, fax, pagina de internet;

(iii) codul unic de înregistrare;

(iv) numarul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

(v) numarul si data deciziei de autorizare a administratorului;

c) informatii despre depozitar:

(i) denumirea depozitarului;

(ii) numarul si data avizului Comisiei;

d) informatii despre auditorul financiar:

(i) denumirea auditorului financiar;

(ii) numarul si data avizului Comisiei;

e) fraza: „Autoritatea competenta în domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private."

2. A doua parte a prospectului cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii:

a) definitiile termenilor specifici utilizati, în mod special ale celor necesari participantilor pentru întelegerea sistemului de pensii facultative: activ net, activ personal, act individual de aderare, contributia, deducerile legale, unitatea de fond, legea care reglementeaza sistemul de pensii facultative etc, conform prevederilor legale în vigoare;

b) conditiile de dobândire a calitatii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare conform prevederilor legale în vigoare;

c) frazele:

(i) „Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramâna participant fiind interzisa.";

(ii) „Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";

(iii) „Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.";

d) informatii privind contributia exprimata în lei:

(i) modalitatea si termenele de plata a contributiei;

(ii) valoarea contributiei minime la fond, fara a depasi limita maxima a contributiei prevazuta de lege;

(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fond;

(iv) posibilitatea suspendarii sau încetarii platii contributiei la fond, fara penalizarea participantului si fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;

e) drepturile participantilor:

(i) dreptul la o pensie facultativa la îndeplinirea conditiilor prevazute de Lege;

(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;

(iii) dreptul de a fi informat conform prevederilor legale;

(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii facultative;

(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului;

f) obligatiile participantului:

(i) sa plateasca contributia stabilita de comun acord în actul individual de aderare, precum si sa notifice în prealabil administratorul si angajatorul, daca este cazul, cu privire la orice modificare, suspendare sau încetare a platilor;

(ii) sa comunice administratorului si angajatorului orice modificare a datelor sale personale si sa transmita documente doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea modificarii;

(iii) sa depuna la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativa;

(iv) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie, precum si ale prospectului;

g) informatii privind politica de investitii:

(i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura si durata obligatiilor;

(ii) structura portofoliului aferenta gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea categoriilor de active;

(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;

(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse,

h) mentionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) „Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.";

(ii) „Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii facultative.";

i) informatii referitoare la deductibilitatea sumelor reprezentând contributii la fondurile de pensii facultative conform prevederilor legale în vigoare;

j) mentiunea ca procedurile de calcul al valorii activului net si al valorii unitatii de fond sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, frecventa publicarii acestor valori, precum si mentiunea ca participantul poate verifica, în orice moment, evolutia activului personal net;

k) mentiunea ca procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicarii acestei valori;

l) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea în mod obligatoriu a textului: „Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.";

m) procedura de convertire a contributiilor în unitati de fond; n) enumerarea comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activ net;

o) procedura de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea penalitatilor, dupa caz;

p) modalitatea de plata a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces, precum si conditiile cumulative pe care trebuie sa le îndeplineasca participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativa. Se va mentiona prevederea din Lege potrivit careia se va adopta o lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

q) garantii oferite de administrator, în cazul în care acestea exista;

r) obligatiile de informare ale administratorului fata de participanti:

(i) tipurile de informari;

(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;

(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;

s) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;

s) sintagma: „Prospectul schemei de pensii facultative se pune la dispozitia participantului în mod gratuit la sediul administratorului sau se consulta accesând pagina proprie de internet precizata în prospectul simplificat."

CAPITOLUL III

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 7. - (1) Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaboreaza si supune autorizarii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative.

(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se realizeaza în cadrul procesului de autorizare ca administrator al societatii de pensii, al societatii de asigurare sau al societatii de administrare a investitiilor.

Art. 8. - Administratorul trebuie sa obtina autorizarea prospectului schemei de pensii facultative pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentioneaza sa îl administreze.

Art. 9. - (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se emite în baza unei cereri, al carei model este prevazut în anexa nr. 2.

(2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, însotita de documentatia completa, se depune si se înregistreaza la Comisie odata cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative de catre reprezentantul legal al societatii de pensii, al societatii de asigurare sau al societatii de administrare a investitiilor.

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 10. - (1) Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este însotita de urmatoarele documente:

a) schema de pensii facultative, în baza careia se elaboreaza prospectul, întocmita în conformitate cu prevederile Legii;

b) prospectul schemei de pensii facultative, întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1);

c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu modelul-cadru prevazut în anexa nr. 1;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civila;

f) împuternicire semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii de pensii, în cazul în care acesta deleaga una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relatia cu Comisia;

g) dovada platii taxei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Comisia hotaraste cu privire la autorizarea prospectului schemei de pensii facultative în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3) Decizia de autorizare a prospectului se comunica în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevazut la alin. (2), un nou termen începând sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(5) In situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se solicita completarea sau înlocuirea acestora, dupa caz.

Art. 11. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute în prezenta norma atrage respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL IV

Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 12. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevazute în prezenta norma.

Art. 13. - (1) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde doua etape:

a) obtinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis în baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea;

b) obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis în baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea, dupa îndeplinirea tuturor cerintelor stabilite prin prezenta norma.

(2) Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului numai dupa ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritatii participantilor la fondul de pensii facultative al carui prospect se modifica.

Art. 14. - (1) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu avizul Comisiei.

(2) Daca modificarile aduse contractului de administrare modifica prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, cererea de avizare a modificarii contractului de administrare se depune la Comisie concomitent cu cererea de avizare a modificarii prospectului.

(3) Cererea de avizare a modificarii contractului de administrare se depune însotita de:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) contractul de administrare în forma modificata, care urmeaza sa fie publicat pe pagina proprie de internet a administratorului, si actul aditional la contractul de administrare.

(4) Comisia hotaraste cu privire la avizarea modificarii contractului de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(5) Contractul de administrare se republica integral pe pagina proprie de internet a administratorului, dupa fiecare modificare avizata de Comisie, în termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii avizului de modificare de catre Comisie.

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de avizare prealabila a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

Art. 15. - Pentru a obtine avizul prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul depune la Comisie o cerere de avizare prealabila a modificarii acestuia, al carei model este prevazut în anexa nr. 3, însotita de urmatoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) proiectul prospectului modificat, care urmeaza a fi difuzat în cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;

c) documentul de informare si solicitare a acordului participantilor, întocmit în conformitate cu prevederile art. 20;

d) împuternicirea persoanei care reprezinta administratorul în relatia cu Comisia;

e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

f) dovada platii taxei de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 16. - (1) Comisia hotaraste cu privire la avizarea prealabila a modificarii prospectului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen începând sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) In situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o forma necorespunzatoare, precum si în cazul lipsei unor documente se solicita completarea sau înlocuirea acestora, dupa caz.

Art. 17. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute în prezenta norma atrage respingerea cererii de avizare prealabila a modificarii prospectului.

(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 18. - O noua cerere de avizare prealabila a modificarii prospectului poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de obtinere a acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 19. -In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicarii avizului prealabil de modificare a prospectului, administratorul informeaza si solicita acordul participantilor la fondul de pensii facultative, existenti la data comunicarii avizului prealabil, cu privire la propunerile de modificare ale prospectului, în conformitate cu prevederile art. 20.

Art. 20. - (1) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor cuprinde modificarile propuse, evidentiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare.

(2) In documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizeaza faptul ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicari a documentului conform alin. (6), participantii care nu sunt de acord cu modificarile prospectului notifica administratorului, în scris, acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fara penalitati de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

(3) In documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizeaza faptul ca neexprimarea de obiectii din partea participantului este considerata acord tacit asupra modificarilor aduse prospectului.

(4) Prin documentul de informare si solicitare a acordului, participantilor le este adus la cunostinta faptul ca, în cazul în care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.

(5) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se publica în cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive, si pe pagina proprie de internet a administratorului.

(6) Prima publicare a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor în cele doua cotidiene de circulatie nationala si publicarea pe pagina proprie de internet a administratorului se efectueaza în aceeasi zi.

Art. 21. -In situatia prevazuta la art. 26 alin. (3) din Lege, administratorul informeaza participantii în conformitate cu procedura prevazuta la art. 20, cu mentiunea ca modificarea comisionului de administrare intra în vigoare în termen de 6 luni de la data primei publicari a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor, prevazute la art. 20 alin. (6).

Art. 22. - (1) Transferul participantilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizeaza cu îndeplinirea procedurilor prevazute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006, cererile de transfer sunt procesate în termen de 10 zile lucratoare de la întocmirea procesului-verbal prevazut la art. 23 alin. (1) si (2) si constatarea obtinerii acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului.

Art. 23. - (1) Administratorul întocmeste un proces-verbal privind îndeplinirea obligatiilor de informare si solicitare a acordului participantilor, proces-verbal în care se mentioneaza numarul participantilor care nu au avut obiectii cu privire la modificarile aduse prospectului, numarul participantilor care si-au exprimat dezacordul cu privire la acestea si al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expira termenul în care participantii îsi pot exprima dezacordul fata de modificarile propuse.

(3) Inscrisurile care consemneaza dezacordul participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se pastreaza în conformitate cu Norma nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008, si procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal este semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al administratorului.

Art. 24. - Daca, în urma întocmirii procesului-verbal prevazut la art. 23 alin. (1), se constata ca nu s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative, administratorul transmite Comisiei, spre informare, cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare primei difuzari, anuntul care urmeaza sa fie publicat pe pagina proprie de internet si în doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive, prin care se aduce la cunostinta participantilor faptul ca modificarea prospectului nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de avizare definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

Art. 25. - Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative în baza cererii de avizare definitiva a modificarii prospectului depusa de administrator, al carei model este prevazut în anexa nr. 4.

Art. 26. - Cererea se depune însotita de:

a) procesul-verbal prevazut la art. 23 alin. (1);

b) dovada publicarii documentului de informare si solicitare a acordului participantilor în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5).

Art. 27. - (1) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a unor acte normative care duc la modificarea unor prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, administratorii au obligatia de a solicita Comisiei avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, fara a mai fi necesara îndeplinirea procedurilor de obtinere a acordului majoritatii participantilor.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), administratorul depune la Comisie cererea de avizare definitiva a modificarii prospectului, însotita de urmatoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse ca efect al schimbarii cadrului legislativ, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;

b) proiectul prospectului modificat care urmeaza a fi difuzat în cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;

c) împuternicirea persoanei care reprezinta administratorul în relatia cu Comisia;

d) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

e) dovada platii taxei de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 28. - (1) Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen începând sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) In situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o forma necorespunzatoare, precum si în cazul lipsei unor documente se solicita completarea ori înlocuirea acestora, dupa caz.

Art. 29. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute în prezenta norma atrage respingerea cererii de avizare definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

SECTIUNEA a 5-a

Obligatii de publicare si republicare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 30. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus în mod obligatoriu si gratuit la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se publica în mod obligatoriu pe pagina proprie de internet a administratorului, în termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 31. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative, în forma modificata, se publica cu respectarea prevederilor legale privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se republica integral, pe pagina proprie de internet a administratorului, dupa fiecare modificare avizata de Comisie, în termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea avizului definitiv de catre Comisie.

(3) Republicarea prospectului se anunta cel putin într-un cotidian national, în termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea avizului de modificare de catre Comisie.

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 32. - (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligatia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sa solicite Comisiei avizarea modificarii prospectelor, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

(2) De la data comunicarii avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative se utilizeaza prospectul în forma modificata.

Art. 33. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare, respectiv conform prevederilor art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si ale art. 1221 din Lege.

Art. 34. -Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta norma.

Art. 35. - La data intrarii în vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotarârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, precum si orice alte dispozitii contrare.

ANEXA Nr. 1

la norma

CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE

- Model -

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de administrare a fondului de pensii facultative..................................................................................................., (denumirea) cu sediul în ................................, persoana juridica româna, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr...................., cod unic de înregistrare............................, cod IBAN........................., deschis la..........................................., nr. si data deciziei de autorizare ca administrator, emisa de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisie,.............., codul de înscriere în Registrul Comisiei...................., reprezentata legal prin.................................................................................................. (numele, prenumele, C.I./B.I. seria .... nr. ) , în calitate de................., denumita în continuare..............., si participantii...........................(numele..............., prenumele.................., cetatenia...................., cu domiciliul în................, C.I./B.I. seria......nr..................., CNP..........................).

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative......................................

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, partile înteleg.......................................................................................

(3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceste administratorul în vederea realizarii obiectului prezentului contract.

(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt:.........................................................................................................................

(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Durata contractului

Art. 2. - Durata prezentului contract este................................................................................................................................

Pretul contractului

Art. 3. - Pretul contractului; modalitati de plata

Art. 4. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va retine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de............%, aplicat la contributiile platite de catre participant, înainte de convertirea acestora în unitati de fond, si un procent de...........% pe luna, aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.

Art. 5. - Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor este............................................................................................

Obligatiile administratorului

Art. 6. - Obligatiile administratorului fondului de pensii facultative sunt:.................................................................................

Art. 7. -In vederea ducerii la îndeplinire a obligatiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va actiona numai în interesul participantilor la fond si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, înlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

Art. 8. - Evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative....................................

Art. 9. - Procedurile privind modalitatile de solutionare a sesizarilor si reclamatiilor, precum si procedurile de remediere a deficientelor........................................................................................................................................................................ ............

Art. 10. -Administratorul va comunica participantilor la fondul de pensii facultative orice informatie ceruta de acestia si având legatura cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile participantilor

Art. 11. - Drepturile participantilor la fondul de pensii facultative sunt.................................................................................

Obligatiile participantilor

Art. 12. - Obligatiile participantilor la fondul de pensii facultative sunt.................................................................................

Raspunderea partilor

Art. 13. -Administratorul fondului de pensii facultative raspunde pentru orice prejudiciu produs participantilor prin:

a) încalcarea actelor normative si/sau a reglementarilor legale în vigoare;

b) dol;

c) neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Depozitarea

Art. 14. -Administratorul este împuternicit prin prezentul act sa încheie un contract cu o societate de depozitare avizata de Comisie, care sa fie responsabila pentru tinerea în siguranta a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legatura cu activitatea de depozitare.

Auditul

Art. 15. -Administratorul este împuternicit prin prezentul act sa încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care sa fie responsabile pentru auditarea situatiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legatura cu activitatea de audit.

Art. 16. - Modalitatile de control exercitate de catre auditori................................................................................................

Forta majora

Art. 17. - Forta majora înlatura raspunderea, daca este comunicata în termen de ... zile de la data aparitiei si demonstrata în termen de...........zile de la data aparitiei.

Modificarea contractului

Art. 18. - Modificarea prezentului contract se va face prin act aditional, cu acordul partilor.

Incetarea contractului

Art. 19. - (1) Prezentul contract înceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata în cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti.

(2) Transferul activelor aferente conturilor individuale ale participantilor se va realiza conform prevederilor legale.

Litigii

Art. 20. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor..............................................................................................................................

(2) Instanta competenta este......................................................................................................................................................

ANEXA Nr. 2

la norma

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:....................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:..................................................................................................................................

3. Reprezentantul legal:................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numarul de telefon)

4. Persoana de contact:.............................................................................................. (numele, prenumele si functia), ................................................................. (numarul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:........................................................

(seria, numarul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:.........................................................

Prezenta cerere este însotita de opisul documentelor anexate si de un numar de................................documente, totalizând

un numar de................file.

Semnatura reprezentantului legal.............................................

Data                                                                                                                                                 Stampila administratorului

...........................................    

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCALCARI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 3

la norma

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare prealabila a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:....................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:..................................................................................................................................

3. Reprezentantul legal:................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numarul de telefon)

4. Persoana de contact:............................................................................................... (numele, prenumele si functia), ................................................................. (numarul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:........................................................

(seria, numarul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:.........................................................

7. Numarul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisa de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Comisie)................................................................................................................................................ (numarul si data emiterii)

8. Numarul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisa de Comisie.................................................. (numarul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotita de opisul documentelor anexate si de un numar de................................documente, totalizând un numar de................file.

Semnatura reprezentantului legal.............................................

Data                                                                                                                                  Stampila administratorului

.....................................    

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCALCARI ALE LEGII PENALE.

ANEXA Nr. 4

la norma

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative:....................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator:..................................................................................................................................

3. Reprezentantul legal:................................................................................................ (numele, prenumele si functia), ................................................................ (numarul de telefon)

4. Persoana de contact:............................................................................................... (numele, prenumele si functia), ................................................................. (numarul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:........................................................ (seria, numarul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului:.........................................................

7. Numarul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisa de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Comisie)................................................................................................................................................ (numarul si data emiterii)

8. Numarul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisa de Comisie.................................................. (numarul si data emiterii)

9. Numarul avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, emis de Comisie............................... (numarul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotita de opisul documentelor anexate si de un numar de................................documente, totalizând un numar de................file.

Semnatura reprezentantului legal.............................................

Data                                                                                                                                                     Stampila administratorului

..................................................

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCALCARI ALE LEGII PENALE.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu